UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005"

Transkript

1 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE JANUAR 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange

2

3 INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER I FORMÅL MED PROSJEKTET I REVISJONENS OPPSUMMERING I REVISJONENS SAMLEDE VURDERING II ANBEFALING II 1 INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PROSJEKTET PROBLEMSTILLINGER OPPBYGGING AV RAPPORTEN DATAGRUNNLAG HVOR STOR ANDEL AV KOMMUNALE BOLIGER ER LEDIGE? VURDERINGSKRITERIER FUNN/FAKTA REVISJONENS VURDERING FASTSETTES HUSLEIEN I HENHOLD TIL KOMMUNESTYREVEDTAK? VURDERINGSKRITERIER FUNN/FAKTA REVISJONENS VURDERING LITTERATUR OG KILDEHENVISNINGER VEDLEGG 1 KOSTRA-TALL UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

4

5 SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER Formål med prosjektet I samråd med kontrollutvalget har revisjonen valgt å gjennomføre et revisjonsprosjekt om utleieboliger i Skedsmo kommune. Hovedformålet er å se på hvor mange av kommunens utleieboliger som var ledige, og undersøke hvordan husleie beregnes for kommunale boliger. Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger: 1. Hvor stor andel av kommunale boliger er ledige? 2. Er husleien beregnet i henhold til vedtak i kommunestyret? Under problemstilling 1 har vi i tillegg sett på ulike KOSTRA-tall (blant annet søkermasse, antallet som plasseres i hospits), for å kunne antyde om tilbudet av utleieboliger er i samsvar med behovet. Under problemstilling 2 har vi også redegjort for hvordan administrasjonen forholder seg til regler om husleieberegning i husleieloven. Vi har gjennomført en tilsvarende gjennomgang i Lørenskog, og bruker noen av tallene derfra til å sammenligne med Skedsmo. Revisjonens oppsummering Ledige utleieboliger Skedsmo kommune hadde 555 kommunale utleieboliger den , og 588 boliger den Av disse stod 38 ledige i desember 2003, og 37 var ledige i juni boliger var ledige i hele denne perioden, noe som utgjør 2,4 % av boligmassen. Til sammenligning var det 1 % ledighet i en tilsvarende opptelling i Lørenskog kommune. Administrasjonen har oppgitt følgende årsaker til at 14 utleieboliger i Skedsmo har stått ubenyttet: For 5 boliger skal bruksområdet endres, slik at de kan tilrettelegges for mennesker med psykiske lidelser. Noe av årsaken til den lange vurderingstiden er at endring involverer mange parter. 3 boliger ligger i to vernede bygninger, og vil ikke bli leid ut mer i den tilstanden de er. Bygningen med to ledige boliger er nå revet. Den andre bygningen vurderes rehabilitert. 6 boliger har stått ledige i halvårsperioden fordi de har vært under rehabilitering eller oppussing. Ifølge KOSTRA-tall var det i løpet av husstander som benyttet midlertidig bosted (hospits, pensjonat og lignende) i Skedsmo. Til sammenligning var det i Lørenskog 57 husstander med midlertidig bosted. Administrasjonen har opplyst til revisjonen at behovet for små og mindre boenheter i hovedsak er dekket, mens behov for større boenheter og tilrettelagte boliger/bokollektiv for søkere med psykiske lidelser er mangelvare. Husleieberegning Husleien i kommunale utleieboliger i Skedsmo er i hovedsak satt sammen av rentekostnader, drift, vedlikehold, kommunale avgifter, forsikring og administrasjon. Rentekostnadene utgjør omtrent halvparten av husleien, og er beregnet med grunnlag i antatt markedsverdi. Administrasjonen bruker markedsverdi redusert med omkring 20 % som UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE I

6 grunnlag for å beregne rentekostnader, fordi markedsverdien for kommunale boliger erfaringsmessig har vist seg å være noe lavere enn andre tilsvarende boliger. Revisjonens samlede vurdering Det er en større andel av kommunale utleieboliger som står ledig i Skedsmo sammenlignet med Lørenskog. Noe av ledigheten kan antagelig tilskrives det at administrasjonen ønsker å beholde allerede etablerte utleieboliger, selv om etterspørselen er lavere i en periode. Revisjonen synes likevel det er uheldig at nesten 40 boliger var ledige på to tilfeldig valgte tidspunkter. Revisjonen mener at det særlig er uheldig at 6 av boligene stod ledige i minst et halvt år på grunn av oppussing eller rehabilitering. Det kan tenkes at ledighet i boliger gir en fleksibilitet som gjør det lettere å unngå og plassere brukere i midlertidige boliger, som for eksempel hospits. Dette er en antagelse som støttes av KOSTRA-tall som viser at Skedsmo hadde færre beboere i hospits enn Lørenskog, hvor ledigheten i kommunale utleieboliger var mindre. Revisjonen mener det bør tilstrebes at færrest mulig plasseres i midlertidige boliger, særlig når det er ledige kommunale utleieboliger. Det er behov for flere større familieboliger og boliger for mennesker med psykiske lidelser i Skedsmo. Fem av enhetene som har stått ledige gjennom et halvt år, skal ombygges til institusjon for søkere med psykiske lidelser. Dette vil avhjelpe noe av problemet med underdekning innenfor behovet for tilrettelagte boliger for søkere med psykiske lidelser. Revisjonen ser positivt på denne løsningen. Revisjonen vil anta at det er tilfredsstillende at større boliger skaffes ved behov. Etter revisjonens vurdering beregnes og betales det som hovedregel kostnadsdekkende husleie for kommunale utleieboliger i Skedsmo, og såfremt administrasjonens oppfatning av markedsleie er korrekt, har Skedsmo kommune heller ikke gått utover husleielovens bestemmelser om leiepris. Anbefaling På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefaling: Administrasjonen bør sørge for at oppussing og rehabilitering blir gjennomført så raskt som mulig, for å unngå at boliger blir stående ledige. Skedsmo, 27. januar 2005 Nina Neset Hovedrevisor for forvaltningsrevisjon Ellen Lange Forvaltningsrevisor II UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

7 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet I samråd med kontrollutvalget har revisjonen valgt å gjennomføre et revisjonsprosjekt om utleieboliger i Skedsmo kommune. Hovedformålet er å se på hvor mange av kommunens utleieboliger som var ledige, og undersøke hvordan husleie beregnes for kommunale boliger. Prosjektet om utleieboliger er gjennomført i perioden juni til desember Problemstillinger Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger: 1. Hvor stor andel av kommunale utleieboliger er ledige? 2. Er husleien beregnet i henhold til vedtak i kommunestyret? Under problemstilling 1 vil vi i tillegg se på hvordan tilbudet av utleieboliger er i forhold til behovet. I forbindelse med problemstilling 2 vil vi også se på hvordan administrasjonen forholder seg til regler om husleieberegning i husleieloven. 1 Vi har gjennomført en tilsvarende gjennomgang i Lørenskog, og bruker noen av tallene derfra til å sammenligne med Skedsmo. 1.3 Oppbygging av rapporten I pkt. 1.4 legger vi frem hva slags data og informasjon som er blitt samlet inn, og hvordan innsamlingen har foregått. Kapitlene 2 og 3 omhandler hver av de to problemstillingene nevnt ovenfor. Her setter vi først opp vurderingskriterier knyttet til problemstillingene. Deretter presenteres funn og fakta som er relevante i forhold til kriteriene. I hvert kapittel gjør vi en vurdering av fakta opp mot kriteriene. Revisjonens samlede vurdering og anbefalinger er plassert i sammendraget foran i rapporten. 1.4 Datagrunnlag Vi har innhentet lister over kommunale utleieboliger fra Skedsmo kommunale boliger (SKB) med opplysninger om hvilke boliger som finnes i kommunen, og hvilke av disse som er ledige. Listene over utleieboliger viser også type bolig (sosial, trygd, omsorg), boligens størrelse, husleie og når kontrakt utløper. Vi har også innhentet oversikt over hvordan husleien er beregnet for boligenhetene. Det ble innhentet lister for to tilfeldig valgte tidspunkter. Listene over utleieboligene har vi kontrollert ved å undersøke at de samme boligene er oppgitt i kommunens balanse. Vi har mottatt informasjon gjennom møter med fagsjef for SKB og eiendomssjef. Vi har benyttet KOSTRA-tall hentet fra Statistisk sentralbyrås hjemmesider 1 Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17. UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE 1

8 2 HVOR STOR ANDEL AV KOMMUNALE BOLIGER ER LEDIGE? 2.1 Vurderingskriterier Det finnes ingen norm for hvor stor del av kommunale boliger som kan stå ledige. Ut fra generelle krav til effektiv forvaltning kan vi likevel si at det bør være en målsetning at alle boliger er utleid til enhver tid. Dette er ikke praktisk mulig, fordi boligene trenger vedlikehold mellom leietakere. Det kan også ta en viss tid før man finner riktig leietaker til den type bolig som er ledig. Kommunens plikter i forhold til de som selv er ute av stand til å sørge for egen bolig fremgår av sosialtjenesteloven 2. Ifølge 3-4 om boliger til vanskeligstilte, skal kommunen (sosialtjenesten) medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet Kommunen (sosialtjenesten) skal dessuten finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv jf. 4-5 i sosialtjenesteloven. Kommunene disponerer i varierende grad utleieboliger til ulike søkergrupper med disse bestemmelser som bakgrunn. Ut fra dette setter revisjonen opp følgende kriterier: En bolig bør ikke stå ledig lenger enn den tiden som kreves for klargjøring til neste leietaker. Det bør være samsvar mellom behov for kommunale boliger og disponible boliger. 2.2 Funn/fakta Skedsmo har en egen boligavdeling (Skedsmo kommunale boliger; SKB) som har ansvar for disponeringen av alle kommunale boliger. Andre avdelinger, så som sosialavdelingen og pleieog omsorgsavdelingen, saksbehandler søknader. SKB tildeler bolig når søknaden er innvilget, og tar seg av leieforholdet etter kontraktinngåelse. SKB har bekreftet at de har som mål å utnytte boligmassen best mulig. Blant annet innebærer dette for eksempel at dersom en stor leilighet er ledig, så venter man med å leie den ut inntil en familie kan bebo den fremfor å la den gå til en enslig som allerede venter på bolig. 3 SKB forsøker å beholde leiligheter som allerede er etablert, selv om de skulle bli stående ledige i en kortere periode. Dette fordi det kan være krevende å etablere en kommunal bolig i et bomiljø. Det vurderes også slik at kommunens verdier øker mer ved at pengene er investert i en tom leilighet, fremfor å selge leiligheten og få avkastning eller renter på pengene. 4 Revisjonen har mottatt oversikt over de kommunale boligene i Skedsmo pr og , der det fremgår hvor mange boliger som var ledige 5. 2 Lov om sosiale tjenester av 13. desember Opplyst i møte med fagsjef i SKB og eiendomssjef Opplyst i møte med fagsjef i SKB og eiendomssjef I tillegg til boligene som er med i tabellen, har Skedsmo kommune kjøpt 27 tilrettelagte omsorgsboliger i Nygata og Åråsveien. Byggingen av disse boligene ble initiert av Skedsmo kommune med Romerike boligbyggelag (ROBO) og Ungdommens selvbyggerlag (USBL) som samarbeidspartnere. ROBO sørget for selve utbyggingen (42 boliger), og i utgangspunktet også salget av boligene. 15 av boligene ble solgt, og de resterende ble kjøpt av Skedsmo kommune. Selv om disse boligene ikke var ment som utleieboliger, disponeres de av SKB etter vedtak i kommunestyret (se kommunestyresak 03/085 den ). Disse er nå delvis solgt, og de resterende er planlagt solgt i løpet av Underveis i prosessen har de usolgte boligene stått ledige. Administrasjonen opplyser at det har vært vanskelig å disponere boligene annerledes underveis i prosessen, ved for eksempel å leie dem ut inntil de blir solgt. 2 UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

9 Antall og type ledige utleieboliger i desember 2003 og juni 2004 fremgår av tabellen under: Kommunale utleieboliger i Skedsmo pr og Totalt antall Antall ledige enheter Ledige både i des. Kategori Des 2003 Juni 2004 Des 2004 Juni 2004 og juni. Sosial Pleie/omsorg Trygd* Totalt Ledige boliger i prosent 6,8 % 6,3 % 2,4 % * Trygdeboligene i Skedsmo disponeres av enten sosialavdeling eller pleie- og omsorgsavdeling. Vi har likevel valgt å trekke dem ut som en egen kategori i denne tabellen. Det har i perioden vært en netto økning i boligmassen med 33 boliger. I desember 2003 var 6,8 % av boligene ledige, i juni 2004 var 6,3 % ledige. 2,4 % (14 boliger) var ledige på begge tidspunktene. I en tilsvarende opptelling i Lørenskog var ledigheten i kommunale utleieboliger 3,8 % i desember 2003, 2,9 % i juni 2004 og 1 % av boligene i Lørenskog stod ledige i hele perioden. Administrasjonen har bekreftet at de 14 boligene i Skedsmo som var ledige på begge tidspunktene var ledige i hele perioden. 4 av disse disponeres av sosialavdelingen, og 10 boliger disponeres av pleie- og omsorgsavdelingen. Administrasjonen har oppgitt følgende årsaker til at 14 utleieboliger i Skedsmo har stått ubenyttet 6 : I. For 5 boliger har bruksområdet vært vurdert endret slik at de kan tilrettelegges for søkere med psykiske lidelser. Sektor for helse og sosial har besluttet å benytte boligene til senter for mennesker med psykiske lidelser. Boligene vil bli ombygd til en institusjon for denne type brukere. Husbanken har bevilget lån og tilskudd til ombyggingen, og Helse og sosial har avsatt midler til driftspersonell. Byggetillatelse er gitt. Arbeidet settes i gang i løpet av januar 2005, og ombyggingen er forventet ferdig medio Noe av årsaken til den lange vurderingstiden er at eventuell endring involverer mange parter. II. 2 boliger lå i en eldre, vernet bygning. I forbindelse med total rehabilitering ble det funnet så mye råteskader at det ville bli for dyrt å utbedre skadene. Slik boligene stod, var de ubeboelige. Det ble derfor søkt om å rive boligen. Saken har tatt tid fordi bygningen er vernet, men bygget er nå revet. III. 1 ledig bolig ligger i en annen vernet bygning. Leiligheten betegnes som uegnet fordi det har vært store problemer med vannforsyning, vannavløp og varme/kulde (veldig varm om sommeren og veldig kald om vinteren). Det vurderes å rehabilitere hele bygget, noe som eventuelt vil skje i Leiligheten vil ikke bli utleid i den forfatningen den er. IV. 4 boliger har stått ledige i halvårsperioden fordi de har vært under rehabilitering på grunn av fuktskader. Leilighetene ble tatt i bruk V. 1 ledig bolig skulle selges etter at leietakerne flyttet ut. Før salg ble denne pusset opp, noe som har tatt tid. Denne ble solgt i august VI. 1 ledig bolig ble pusset opp etter at siste leietaker flyttet ut. Etter oppussing skulle leiligheten benyttes til psykisk utviklingshemmede, men det har vært vanskelig å finne passende bruker til boligen. Dersom passende bruker ikke ble funnet innen utgangen av august, skulle boligen leies ut til annen bruker (eldre). Boligen ble tatt i bruk som vanlig trygde-/eldrebolig fra Notat til revisjonen av fra fagsjef i SKB. 7 Opplyst i høringssvar til revisjonen av Opplyst i høringssvar til revisjonen av UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE 3

10 Boligbehov Ifølge KOSTRA-tall ble siste kartlegging av udekket boligbehov i Skedsmo gjort i 2002, og det ble rapportert at det var 37 husstander i kommunen med udekket boligbehov 9. Det var 112 registrerte søknader om kommunal bolig i Skedsmo i 2003, og av disse fikk 30 avslag (27 %). I Lørenskog var det 131 søknader, og 20 fikk avslag (15 %). I Skedsmo var det i løpet av husstander som benyttet midlertidig bosted 10, og ingen av disse hadde barn under 18 år. Til sammenligning var det i Lørenskog 57 husstander med midlertidig bosted, og av disse hadde 8 husstander barn under 18 år. 11 Fagsjef i SKB har opplyst til revisjonen at behovet for små og mindre boenheter i hovedsak er dekket, men behov for større boenheter (oftest til flyktningefamilier) og tilrettelagte boliger/bokollektiv for søkere med psykiske lidelser er mangelvare. Sistnevnte krever tilleggsytelser fra andre sektorer, og må samordnes med disse. Større familieboliger for flyktninger kjøpes når sosialavdelingen melder at det er behov for det, innenfor de rammer som kommunestyret har satt Revisjonens vurdering Det er en større andel av kommunale utleieboliger som står ledig i Skedsmo sammenlignet med Lørenskog. Noe av ledigheten kan antagelig tilskrives det at administrasjonen har opplyst at de ønsker å beholde allerede etablerte utleieboliger, selv om etterspørselen er lavere i en periode. Dette er etter revisjonens vurdering en fornuftig disponering, fordi kommunen da har mulighet for å møte økt behov for utleieboliger. Det å plassere penger i boliger er dessuten vanligvis en god investering. Selv om det på begge måletidspunktene var knapt 40 ledige boliger, så viser KOSTRA-tallene at det er brukere som er blitt plassert i midlertidig bolig (hospits eller lignende). Revisjonen mener at det kan være uheldig at midlertidige boliger benyttes når det finnes ledige boliger. Når det til tross for ledig utleiekapasitet likevel benyttes midlertidige boliger, kan dette ha sammenheng med at administrasjonen ønsker å utnytte boligmassen best mulig, ved bl.a. å tilby riktig type bolig til riktig bruker. Slik disponering vil gjerne medføre noe ledighet. Sammenlignet med Lørenskog er antallet husstander som er blitt plassert i hospits eller lignende relativt lavt. Dette kan ha sammenheng med at boligmassen i Skedsmo gir en viss fleksibilitet, slik at det er mulig å tildele kommunal bolig fremfor hospits. Det er samtidig noe færre søknader om kommunal bolig i Skedsmo sammenlignet med Lørenskog, og det er en større andel av søknadene som får avslag. Dette kan peke i retning av at det er en noe strengere tildelingspraksis i Skedsmo sammenlignet med Lørenskog. Det opplyses at det er behov for flere større familieboliger og boliger for søkere med psykiske lidelser. Fem av boligene som har stått ledige mer enn et halvt år, skal bygges om til institusjon for mennesker med psykiske lidelser. Dette vil avhjelpe noe av problemet med underdekning innenfor behovet for tilrettelagte boliger for søkere med psykiske lidelser. Revisjonen vil anta at det er tilfredsstillende at større boliger skaffes ved behov. 9 Alle disse 37 husstandene med udekket boligbehov var funksjonshemmede eller personer med psykiske lidelser. Kommunen fulgte Husbankens standard ved kartleggingen, slik at dette kun omfatter personer som har vært i kontakt med/mottatt tjenester de siste 6 måneder. Det er kun husstander med utilfredsstillende boforhold som kartlegges. Med utilfredsstillende boforhold menes: Uten egen bolig (eks. ute, campinghytte, hospits, hybelhus, midlertidig hos familie eller venner), leieforholdet kan opphøre, uegnet bolig (eks. pga. funksjonshemming, helsefarlig dårlig standard), store bistands- og oppfølgingsbehov. 10 Hotell, pensjonat, hospits, hytte, campinghytte, campingvogn, telt, o.l. (se KOSTRA-skjema 13, pkt. 5). 11 For flere KOSTRA-tall, se vedlegg Kommunestyrevedtak i sak 98/74 gir rådmannen fullmakt til å kjøpe inntil 40 boenheter for vanskeligstilte, innenfor en samlet kostnadsramme på 40 mill. 4 UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

11 3 FASTSETTES HUSLEIEN I HENHOLD TIL KOMMUNESTYREVEDTAK? 3.1 Vurderingskriterier Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret i Skedsmo (sak 00/070): Med virkning fra 1. juli 2000 innføres kostnadsdekkende husleie ved inngåelse av nye leiekontrakter i kommunens utleieboliger. Vedtaket innebærer at husleien for utleieboligene skal dekke alle kostnader for boligen. I tillegg ble det vedtatt å innføre kommunal bostøtteordning med tanke på å kompensere økt husleie for en del av beboerne med svak økonomi. Husleieloven har også regler for fastsettelse av husleie. Etter 4-1 kan det ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Av lovforarbeidene fremgår det at det med dette menes markedsleie 13. Husleien kan dessuten indeksreguleres, husleieloven 4-2. Dersom et leieforhold varer mer enn to år og seks måneder, har begge parter anledning til å kreve at leien settes til gjengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. husleieloven 4-3, første ledd. Gjengs leie skal utgjøre et representativt gjennomsnitt av det leienivået som allerede er etablert på stedet ved leie av liknende husrom på liknende leievilkår, og gjengs leie vil derfor være mindre konjunkturømfintlig enn markedsleien. 14 Markedsleie er den leien som markedet er villig til å gi, mens gjengs leie er det etablerte leienivået. 15 Når det gjelder fastsettelse av gjengs leie, kan partene selv avtale dette. Dersom partene ikke blir enige, kan hver av dem kreve at den blir fastsatt etter bestemmelsene i 12-2 husleieloven 4-3, tredje ledd. Husleieloven 12-2 omhandler retten til å bringe en tvist inn for en takstnemnd (første ledd), eller for tingretten etter at tvisten har vært behandlet i takstnemnd (tredje ledd). Det har i praksis vist seg vanskelig å fastsette gjengs leie uten omfattende vurderinger fra fagpersonell, noe som blant annet fremgår av avgjørelser i husleietvistutvalget 16. Når administrasjonen har oppgitt hva de anser som gjengs leie eller markedsleie for en leilighet, har revisjonen derfor ikke vurdert om dette er korrekt leienivå utover en rimelighetsvurdering. Ut fra dette setter revisjonen opp følgende kriterium: Husleien i kommunale boliger skal være kostnadsdekkende, men bør ikke overstige markedsleie eller gjengs leie. Revisjonen benytter her administrasjonens oppfatning av hva som er markedsleie eller gjengs leie. 3.2 Funn/fakta SKB skal være en selvgående økonomisk enhet som prinsipielt skal balansere. Ifølge fagsjef for SKB er det foretatt grundige kalkyler forut for husleiefastsettelsen for hver enkelt boenhet i tråd med vedtaket i kommunestyret. Husleien settes samtidig ikke høyere enn det som vurderes å være markedsleie. 13 Ot. prp. nr. 82, ( ) Om lov om husleieavtaler (husleieloven) pkt. 8.2, Departementets vurderinger. 14 Ot. prp. nr. 82 ( ) Om lov om husleieavtaler (husleieloven) pkt. 8.3, Departementets vurderinger. 15 Se husleietvistutvalgets vedtak 2002/ Se for eksempel husleietvistutvalgets vedtak 2003/0156, 2003/0068 og 2002/029. Se også kommunestyresak 0019/04 i Nittedal kommune Fastsettelse av husleie som blant annet omhandlet for høyt fakturert leie. UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE 5

12 Noen leietakere har leiekontrakt som gir dem rett til husleie som er lavere enn kostnadsdekkende husleie. Også for disse boenhetene er kostnadsdekkende husleie blitt kalkulert, og så snart ny leiekontrakt inngås, vil husleien bli oppjustert. Administrasjonen har lagt frem sine husleieberegninger for revisjonen. Husleien er i hovedsak satt sammen av: Rentekostnader Disse er beregnet med grunnlag i antatt markedsverdi. Markedsverdien for kommunale boliger har erfaringsmessig vist seg å være noe lavere enn andre tilsvarende boliger, blant annet på grunn av boligenes tilstand og eventuelle spesialtilpasninger. Administrasjonen bruker derfor markedsverdi redusert med omkring 20 % som grunnlag for renteberegningen. Rentekostnadene utgjør ca % av husleien. Drift og vedlikehold Dette skal dekke faktiske utgifter, og beregnes ut fra boligens størrelse. Disse kostnadene utgjør omtrent 10 % av husleien. Kommunale avgifter, forsikring, administrasjon Det betales beregnet andel av faktiske utgifter. For noen boliger beregnes utgifter til strøm som en del av husleien, mens andre boliger betaler strøm utenom. Andelen av husleien varierer mellom 20 og 40 %, avhengig av om strøm er inkludert i husleien. Revisjonen har kontrollert beregnet husleie ved hjelp av rimelighetsvurderinger av både fastsatt markedsverdi og de andre delene av husleien. Vi har brukt stikkprøver i faktureringssystemet for å kontrollere at oppgitt husleie blir fakturert. Kontrollen har ikke påvist vesentlige feil. Videre viser kontrollen at 3 av de 20 kontrollerte kontraktene var gått ut på dato. Rutinene for oppfølging ble endret fra høsten 2003, slik at dette følges bedre opp. 3.3 Revisjonens vurdering Etter revisjonens vurdering betales det som hovedregel kostnadsdekkende husleie for kommunale utleieboliger i Skedsmo. Det kan tenkes at den antatte markedsverdien av boligene er satt noe lavt, og at husleien dermed ikke blir fullt ut kostnadsdekkende. Siden markedsverdi uansett er en antatt størrelse, så er det etter revisjonens mening ikke grunnlag for å si at husleien settes for lavt i forhold til kostnadsdekkende husleie. Det er noen unntak der det ikke faktureres kostnadsdekkende husleie. For en del boliger er det kontraktsmessige forhold som gjør at kostnaddekkende husleie ikke kan faktureres. Såfremt administrasjonens oppfatning av markedsleie er korrekt, har Skedsmo kommune ikke gått utover husleielovens bestemmelser om leiepris. 6 UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

13 LITTERATUR OG KILDEHENVISNINGER Husleietvistutvalgets vedtak 2003/0156, 2003/0068 og 2002/029, se Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17 (husleieloven). Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 (sosialtjenesteloven). NOU 1997:17 Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester. Ot. prp. nr. 82, ( ) Om lov om husleieavtaler (husleieloven). Kommunestyresak 0019/04 Fastsettelse av husleie (Nittedal kommune), Kommunestyresak 03/085 Kommunalt oppkjøp av omsorgsboliger i Nygata og Åråsveien (Skedsmo kommune), Kommunestyresak 00/070 Beregningssystem for husleier i kommunale boliger (Skedsmo kommune), UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE 7

14

15 VEDLEGG 1 KOSTRA-TALL KOSTRA-tall hentet fra Statistisk sentralbyrås hjemmesider KOSTRA Nivå 3 Lørenskog Skedsmo Gj.snitt Akershus Landsgj. snitt utenom Oslo Kommunalt eide boliger Totalt antall kommunalt disponerte boliger Registrerte søknader om kommunal bolig Avslag på søknad om kommunal bolig Personer på venteliste for kommunal bolig, i alt Udekkede boligbehov i siste kartlegging, i alt Antall midlertidig bosatte husstander i alt Antall midlertidig bosatte husstander med barn under 18 år Opphold i midlertidig bolig (hospits o.l), i alt Opphold i midlertidig bolig, varighet 0-3 måneder Opphold i midlertidig bolig, varighet 4-6 måneder Opphold i midlertidig bolig, varighet mer enn 6 måneder Nivå 2 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger Antall kartlagte vanskeligstilte med boligbehov per 1000 innbygger over Antall registrerte søknader om kommunal bolig, per 1000 innbygger Søkere som har fått avslag på kommunal bolig, prosent Funksjonshemmedes og pers. m psykiske lidelsers andel av de kom.boligene Unges andel av kommunalt disponerte boliger Eldres andel av kommunalt disponerte boliger Flyktningers andel av kommunalt disponerte boliger Andre behovsprøvdes andel av kommunalt disponerte boliger Personer uten behovsprøvings andel av de kommunalt disponerte boligene Andel funk.hem og pers. m psykiske lidelser på venteliste av total søkermas Andel unge som står på venteliste av total søkermasse Andel eldre på venteliste av total søkermasse Andel flyktninger som står på ventelise av total søkermasse Andel andre behovsprøvde på venteliste av total søkermasse Andel personer uten behovsprøving på venteliste av total søkermasse Andel funk.hem/psyk.lidelser i den siste kartleggingen av udekkede boligbeh Andel unge i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov Andel eldre i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov Andel flyktninger i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov Andel andre behovsprøvde i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov

16 UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE LØRENSKOG KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON MARS 2005

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE LØRENSKOG KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON MARS 2005 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE LØRENSKOG KOMMUNE MARS 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER-------------------------------------------------

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Mål Kartlegging

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 &52 : Einar Storli Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

13. Boliger som kommunen disponerer 2015

13. Boliger som kommunen disponerer 2015 som kommunen har leid inn til fremleie. Herunder innleid fra selskap og 13. Boliger som kommunen disponerer 2015 Opplysninger om kommunen 1. Hva er kommunens navn? 2. Hva er kommunenummeret? 3. Har kommunen

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Godkjent av Kommunestyret: K-sak 52/13 den 30.05.13 Retningslinjer om tildeling av

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

Boligsosiale Faktaark

Boligsosiale Faktaark Boligsosiale Faktaark for programkommunene 2012 Kommunene i Østfold og Akershus 2 www.husbanken.no 3 Innhold Side 1. bruk av startlån. 2007-2010 Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Husleie depositum vedrørende utleie til bostedsløse i kommunen. Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON

Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Husleie depositum vedrørende utleie til bostedsløse i kommunen. Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 980 Medlem av Norges Kommunerevisorforbund FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT OM HUSLEIE OG DEPOSITUM VEDRØRENDE

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det innføres gjengs leie på alle typer kommunale boliger.

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det innføres gjengs leie på alle typer kommunale boliger. Selbu kommune Arkivkode: F17 Arkivsaksnr: 2008/2876-23 Saksbehandler: Bjarte Arve Sundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Formannskapet Kommunestyret Gjengs leie

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mona Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mona Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mona Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 15/12 PRINSIPPER FOR HUSLEIEFASTSETTELSE I BOLIGER

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie ved utleie av kommunale boliger. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie ved utleie av kommunale boliger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: F17 Arkivsaksnr: 2008/2876-27 Saksbehandler: Bjarte Arve Sundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger.

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger. Dato: 12. august 2010 BBB /10 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-tall for 2009 pr. 15.06.2010 for N: Bolig AUOI BBB-1602-200800610-24 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06. Dato: 8. september 2011 BBB /11 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.2011 for N:Bolig AUOI BBB-1602-200800610-30 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-16, TILTAK 9 ::: Sett inn innstillingen under denne linja.

Detaljer

NSOs boligpolitiske dokument (2011)

NSOs boligpolitiske dokument (2011) Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs boligpolitiske dokument (2011) 20XX0000X NSOs boligpolitiske dokument (2011) Boligpolitisk dokument Dette

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 09/828 Saksbehandler: Kjetil Brodal MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

Detaljer

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/3193-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 2014 Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Advokatvurdering. (13/2718-2)

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Saksframlegg. Tomgangstap i kommunale boliger hittil i Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076

Saksframlegg. Tomgangstap i kommunale boliger hittil i Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076 Saksframlegg Tomgangstap i kommunale boliger hittil i 2010. Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 613

OSEN KOMMUNE Arkiv: 613 OSEN KOMMUNE Arkiv: 613 Dato: 12.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid T. Angen KOMMUNALE BOLIGER Vedlegg 1 Skisse boliger Undlenda Sakens bakgrunn og innhold:

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 HØRING OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. mai 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 539 Forskrift om tildeling

Detaljer

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX:

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Til forskriften kapittel 1. Innledende bestemmelser Til forskriften 1: 1.1

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

TJENESTETILDELING HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP praktisk bistand/rengjøring 2012

TJENESTETILDELING HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP praktisk bistand/rengjøring 2012 Drammen kommune TJENESTETILDELING Helse- og omsorgstjenesten HJEMMESYKEPLEIE Antall tjenestemottakere siste dag i perioden 1343 1354 1336 1331 1328 1315 1328 1338 1351 Antall søknader 1) 1461 992 108 132

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/12-4635/2015 Saksbehandler: Kenneth Harbak Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/15 Formannskapet

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune

Boligstrategi for Orkdal kommune Boligstrategi for Orkdal kommune 2017 2020 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 2 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 2 1.3

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Vedlegg III. Analyse av boligdata fra KOSTRA. Oppdrag

Vedlegg III. Analyse av boligdata fra KOSTRA. Oppdrag Vedlegg III Analyse av boligdata fra KOSTRA Oppdrag I tildelingsbrevet er Husbanken gitt følgende oppgaver: «Husbanken skal delta i arbeidet med å utvikle rapporteringa om kommunale bustader i KOSTRA,

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Finansiering av kommunalt disponerte utleieboliger. Husbanken

Finansiering av kommunalt disponerte utleieboliger. Husbanken Finansiering av kommunalt disponerte utleieboliger Husbanken 20.10.16 Hva kan kommunen gjøre? 2 3 Finansiering Husbanken finansierer Kjøp og utbedring Oppføring Ombygging av eksisterende boligmasse Oppgradering

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER UKM 2012. Utsikten Kunstsenter. BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER Kvinesdal kommune 2016 2021 Status, utfordringer og satsingsområder Vedtatt: Innhold 1.0 Innledning 2 1.1 Mandat 2 1.2

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Behovsmelding til Husbanken 2017

Behovsmelding til Husbanken 2017 Behovsmelding til Husbanken 2017 Kommuner i Husbankens Storbyprogram og By- og tettstedsprogram har prioritet ved tildeling av Husbankens lån og tilskudd. Kommunene har i år anledning til å dokumentere

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/10439 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.9.2011 SAK 39/11 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Innstilling

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune Et prosjekt kan være vellykket ut fra to perspektiver: Man har fått avklart hva som er mulig å få til Man har

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Gran kommune Eiendom SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Søker kommunal bolig Etternavn, Fornavn Adresse Søker kommunal bolig med oppfølging Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnummer Poststed: Når reg.

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet.

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet. 1.0 INNLEDNING MANDAT Det skal utarbeides boligsosial og boligstrategisk handlingsplan for flyktninger, funksjonshemmede, unge og vanskeligstilte i n. Planen skal legges frem for politisk behandling innen

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Husleieloven 11-1 og 11-2 begrensninger og muligheter ved utleie til rusmisbrukere og andre vanskeligstilte

Husleieloven 11-1 og 11-2 begrensninger og muligheter ved utleie til rusmisbrukere og andre vanskeligstilte Husleieloven 11-1 og 11-2 begrensninger og muligheter ved utleie til rusmisbrukere og andre vanskeligstilte Ekspedisjonssjef Inger Lindgren KBL Boligkonferanse 2008 Alta 29 mai 2008 1 Min presentasjon

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

SØKNAD OM OMSORGSBOLIG

SØKNAD OM OMSORGSBOLIG SØKNAD OM OMSORGSBOLIG PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer): Nærmeste

Detaljer

3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk

3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk 3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk Kommunen har en sosial boligpolitikk som har til hovedsiktemål at alle skal ha en god bolig i et godt bomiljø. Med kommunens boligsosiale tiltak

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 25.10.2016 Møtested: Møterom

Detaljer