UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005"

Transkript

1 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE JANUAR 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange

2

3 INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER I FORMÅL MED PROSJEKTET I REVISJONENS OPPSUMMERING I REVISJONENS SAMLEDE VURDERING II ANBEFALING II 1 INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PROSJEKTET PROBLEMSTILLINGER OPPBYGGING AV RAPPORTEN DATAGRUNNLAG HVOR STOR ANDEL AV KOMMUNALE BOLIGER ER LEDIGE? VURDERINGSKRITERIER FUNN/FAKTA REVISJONENS VURDERING FASTSETTES HUSLEIEN I HENHOLD TIL KOMMUNESTYREVEDTAK? VURDERINGSKRITERIER FUNN/FAKTA REVISJONENS VURDERING LITTERATUR OG KILDEHENVISNINGER VEDLEGG 1 KOSTRA-TALL UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

4

5 SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER Formål med prosjektet I samråd med kontrollutvalget har revisjonen valgt å gjennomføre et revisjonsprosjekt om utleieboliger i Skedsmo kommune. Hovedformålet er å se på hvor mange av kommunens utleieboliger som var ledige, og undersøke hvordan husleie beregnes for kommunale boliger. Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger: 1. Hvor stor andel av kommunale boliger er ledige? 2. Er husleien beregnet i henhold til vedtak i kommunestyret? Under problemstilling 1 har vi i tillegg sett på ulike KOSTRA-tall (blant annet søkermasse, antallet som plasseres i hospits), for å kunne antyde om tilbudet av utleieboliger er i samsvar med behovet. Under problemstilling 2 har vi også redegjort for hvordan administrasjonen forholder seg til regler om husleieberegning i husleieloven. Vi har gjennomført en tilsvarende gjennomgang i Lørenskog, og bruker noen av tallene derfra til å sammenligne med Skedsmo. Revisjonens oppsummering Ledige utleieboliger Skedsmo kommune hadde 555 kommunale utleieboliger den , og 588 boliger den Av disse stod 38 ledige i desember 2003, og 37 var ledige i juni boliger var ledige i hele denne perioden, noe som utgjør 2,4 % av boligmassen. Til sammenligning var det 1 % ledighet i en tilsvarende opptelling i Lørenskog kommune. Administrasjonen har oppgitt følgende årsaker til at 14 utleieboliger i Skedsmo har stått ubenyttet: For 5 boliger skal bruksområdet endres, slik at de kan tilrettelegges for mennesker med psykiske lidelser. Noe av årsaken til den lange vurderingstiden er at endring involverer mange parter. 3 boliger ligger i to vernede bygninger, og vil ikke bli leid ut mer i den tilstanden de er. Bygningen med to ledige boliger er nå revet. Den andre bygningen vurderes rehabilitert. 6 boliger har stått ledige i halvårsperioden fordi de har vært under rehabilitering eller oppussing. Ifølge KOSTRA-tall var det i løpet av husstander som benyttet midlertidig bosted (hospits, pensjonat og lignende) i Skedsmo. Til sammenligning var det i Lørenskog 57 husstander med midlertidig bosted. Administrasjonen har opplyst til revisjonen at behovet for små og mindre boenheter i hovedsak er dekket, mens behov for større boenheter og tilrettelagte boliger/bokollektiv for søkere med psykiske lidelser er mangelvare. Husleieberegning Husleien i kommunale utleieboliger i Skedsmo er i hovedsak satt sammen av rentekostnader, drift, vedlikehold, kommunale avgifter, forsikring og administrasjon. Rentekostnadene utgjør omtrent halvparten av husleien, og er beregnet med grunnlag i antatt markedsverdi. Administrasjonen bruker markedsverdi redusert med omkring 20 % som UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE I

6 grunnlag for å beregne rentekostnader, fordi markedsverdien for kommunale boliger erfaringsmessig har vist seg å være noe lavere enn andre tilsvarende boliger. Revisjonens samlede vurdering Det er en større andel av kommunale utleieboliger som står ledig i Skedsmo sammenlignet med Lørenskog. Noe av ledigheten kan antagelig tilskrives det at administrasjonen ønsker å beholde allerede etablerte utleieboliger, selv om etterspørselen er lavere i en periode. Revisjonen synes likevel det er uheldig at nesten 40 boliger var ledige på to tilfeldig valgte tidspunkter. Revisjonen mener at det særlig er uheldig at 6 av boligene stod ledige i minst et halvt år på grunn av oppussing eller rehabilitering. Det kan tenkes at ledighet i boliger gir en fleksibilitet som gjør det lettere å unngå og plassere brukere i midlertidige boliger, som for eksempel hospits. Dette er en antagelse som støttes av KOSTRA-tall som viser at Skedsmo hadde færre beboere i hospits enn Lørenskog, hvor ledigheten i kommunale utleieboliger var mindre. Revisjonen mener det bør tilstrebes at færrest mulig plasseres i midlertidige boliger, særlig når det er ledige kommunale utleieboliger. Det er behov for flere større familieboliger og boliger for mennesker med psykiske lidelser i Skedsmo. Fem av enhetene som har stått ledige gjennom et halvt år, skal ombygges til institusjon for søkere med psykiske lidelser. Dette vil avhjelpe noe av problemet med underdekning innenfor behovet for tilrettelagte boliger for søkere med psykiske lidelser. Revisjonen ser positivt på denne løsningen. Revisjonen vil anta at det er tilfredsstillende at større boliger skaffes ved behov. Etter revisjonens vurdering beregnes og betales det som hovedregel kostnadsdekkende husleie for kommunale utleieboliger i Skedsmo, og såfremt administrasjonens oppfatning av markedsleie er korrekt, har Skedsmo kommune heller ikke gått utover husleielovens bestemmelser om leiepris. Anbefaling På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefaling: Administrasjonen bør sørge for at oppussing og rehabilitering blir gjennomført så raskt som mulig, for å unngå at boliger blir stående ledige. Skedsmo, 27. januar 2005 Nina Neset Hovedrevisor for forvaltningsrevisjon Ellen Lange Forvaltningsrevisor II UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

7 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet I samråd med kontrollutvalget har revisjonen valgt å gjennomføre et revisjonsprosjekt om utleieboliger i Skedsmo kommune. Hovedformålet er å se på hvor mange av kommunens utleieboliger som var ledige, og undersøke hvordan husleie beregnes for kommunale boliger. Prosjektet om utleieboliger er gjennomført i perioden juni til desember Problemstillinger Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger: 1. Hvor stor andel av kommunale utleieboliger er ledige? 2. Er husleien beregnet i henhold til vedtak i kommunestyret? Under problemstilling 1 vil vi i tillegg se på hvordan tilbudet av utleieboliger er i forhold til behovet. I forbindelse med problemstilling 2 vil vi også se på hvordan administrasjonen forholder seg til regler om husleieberegning i husleieloven. 1 Vi har gjennomført en tilsvarende gjennomgang i Lørenskog, og bruker noen av tallene derfra til å sammenligne med Skedsmo. 1.3 Oppbygging av rapporten I pkt. 1.4 legger vi frem hva slags data og informasjon som er blitt samlet inn, og hvordan innsamlingen har foregått. Kapitlene 2 og 3 omhandler hver av de to problemstillingene nevnt ovenfor. Her setter vi først opp vurderingskriterier knyttet til problemstillingene. Deretter presenteres funn og fakta som er relevante i forhold til kriteriene. I hvert kapittel gjør vi en vurdering av fakta opp mot kriteriene. Revisjonens samlede vurdering og anbefalinger er plassert i sammendraget foran i rapporten. 1.4 Datagrunnlag Vi har innhentet lister over kommunale utleieboliger fra Skedsmo kommunale boliger (SKB) med opplysninger om hvilke boliger som finnes i kommunen, og hvilke av disse som er ledige. Listene over utleieboliger viser også type bolig (sosial, trygd, omsorg), boligens størrelse, husleie og når kontrakt utløper. Vi har også innhentet oversikt over hvordan husleien er beregnet for boligenhetene. Det ble innhentet lister for to tilfeldig valgte tidspunkter. Listene over utleieboligene har vi kontrollert ved å undersøke at de samme boligene er oppgitt i kommunens balanse. Vi har mottatt informasjon gjennom møter med fagsjef for SKB og eiendomssjef. Vi har benyttet KOSTRA-tall hentet fra Statistisk sentralbyrås hjemmesider 1 Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17. UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE 1

8 2 HVOR STOR ANDEL AV KOMMUNALE BOLIGER ER LEDIGE? 2.1 Vurderingskriterier Det finnes ingen norm for hvor stor del av kommunale boliger som kan stå ledige. Ut fra generelle krav til effektiv forvaltning kan vi likevel si at det bør være en målsetning at alle boliger er utleid til enhver tid. Dette er ikke praktisk mulig, fordi boligene trenger vedlikehold mellom leietakere. Det kan også ta en viss tid før man finner riktig leietaker til den type bolig som er ledig. Kommunens plikter i forhold til de som selv er ute av stand til å sørge for egen bolig fremgår av sosialtjenesteloven 2. Ifølge 3-4 om boliger til vanskeligstilte, skal kommunen (sosialtjenesten) medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet Kommunen (sosialtjenesten) skal dessuten finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv jf. 4-5 i sosialtjenesteloven. Kommunene disponerer i varierende grad utleieboliger til ulike søkergrupper med disse bestemmelser som bakgrunn. Ut fra dette setter revisjonen opp følgende kriterier: En bolig bør ikke stå ledig lenger enn den tiden som kreves for klargjøring til neste leietaker. Det bør være samsvar mellom behov for kommunale boliger og disponible boliger. 2.2 Funn/fakta Skedsmo har en egen boligavdeling (Skedsmo kommunale boliger; SKB) som har ansvar for disponeringen av alle kommunale boliger. Andre avdelinger, så som sosialavdelingen og pleieog omsorgsavdelingen, saksbehandler søknader. SKB tildeler bolig når søknaden er innvilget, og tar seg av leieforholdet etter kontraktinngåelse. SKB har bekreftet at de har som mål å utnytte boligmassen best mulig. Blant annet innebærer dette for eksempel at dersom en stor leilighet er ledig, så venter man med å leie den ut inntil en familie kan bebo den fremfor å la den gå til en enslig som allerede venter på bolig. 3 SKB forsøker å beholde leiligheter som allerede er etablert, selv om de skulle bli stående ledige i en kortere periode. Dette fordi det kan være krevende å etablere en kommunal bolig i et bomiljø. Det vurderes også slik at kommunens verdier øker mer ved at pengene er investert i en tom leilighet, fremfor å selge leiligheten og få avkastning eller renter på pengene. 4 Revisjonen har mottatt oversikt over de kommunale boligene i Skedsmo pr og , der det fremgår hvor mange boliger som var ledige 5. 2 Lov om sosiale tjenester av 13. desember Opplyst i møte med fagsjef i SKB og eiendomssjef Opplyst i møte med fagsjef i SKB og eiendomssjef I tillegg til boligene som er med i tabellen, har Skedsmo kommune kjøpt 27 tilrettelagte omsorgsboliger i Nygata og Åråsveien. Byggingen av disse boligene ble initiert av Skedsmo kommune med Romerike boligbyggelag (ROBO) og Ungdommens selvbyggerlag (USBL) som samarbeidspartnere. ROBO sørget for selve utbyggingen (42 boliger), og i utgangspunktet også salget av boligene. 15 av boligene ble solgt, og de resterende ble kjøpt av Skedsmo kommune. Selv om disse boligene ikke var ment som utleieboliger, disponeres de av SKB etter vedtak i kommunestyret (se kommunestyresak 03/085 den ). Disse er nå delvis solgt, og de resterende er planlagt solgt i løpet av Underveis i prosessen har de usolgte boligene stått ledige. Administrasjonen opplyser at det har vært vanskelig å disponere boligene annerledes underveis i prosessen, ved for eksempel å leie dem ut inntil de blir solgt. 2 UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

9 Antall og type ledige utleieboliger i desember 2003 og juni 2004 fremgår av tabellen under: Kommunale utleieboliger i Skedsmo pr og Totalt antall Antall ledige enheter Ledige både i des. Kategori Des 2003 Juni 2004 Des 2004 Juni 2004 og juni. Sosial Pleie/omsorg Trygd* Totalt Ledige boliger i prosent 6,8 % 6,3 % 2,4 % * Trygdeboligene i Skedsmo disponeres av enten sosialavdeling eller pleie- og omsorgsavdeling. Vi har likevel valgt å trekke dem ut som en egen kategori i denne tabellen. Det har i perioden vært en netto økning i boligmassen med 33 boliger. I desember 2003 var 6,8 % av boligene ledige, i juni 2004 var 6,3 % ledige. 2,4 % (14 boliger) var ledige på begge tidspunktene. I en tilsvarende opptelling i Lørenskog var ledigheten i kommunale utleieboliger 3,8 % i desember 2003, 2,9 % i juni 2004 og 1 % av boligene i Lørenskog stod ledige i hele perioden. Administrasjonen har bekreftet at de 14 boligene i Skedsmo som var ledige på begge tidspunktene var ledige i hele perioden. 4 av disse disponeres av sosialavdelingen, og 10 boliger disponeres av pleie- og omsorgsavdelingen. Administrasjonen har oppgitt følgende årsaker til at 14 utleieboliger i Skedsmo har stått ubenyttet 6 : I. For 5 boliger har bruksområdet vært vurdert endret slik at de kan tilrettelegges for søkere med psykiske lidelser. Sektor for helse og sosial har besluttet å benytte boligene til senter for mennesker med psykiske lidelser. Boligene vil bli ombygd til en institusjon for denne type brukere. Husbanken har bevilget lån og tilskudd til ombyggingen, og Helse og sosial har avsatt midler til driftspersonell. Byggetillatelse er gitt. Arbeidet settes i gang i løpet av januar 2005, og ombyggingen er forventet ferdig medio Noe av årsaken til den lange vurderingstiden er at eventuell endring involverer mange parter. II. 2 boliger lå i en eldre, vernet bygning. I forbindelse med total rehabilitering ble det funnet så mye råteskader at det ville bli for dyrt å utbedre skadene. Slik boligene stod, var de ubeboelige. Det ble derfor søkt om å rive boligen. Saken har tatt tid fordi bygningen er vernet, men bygget er nå revet. III. 1 ledig bolig ligger i en annen vernet bygning. Leiligheten betegnes som uegnet fordi det har vært store problemer med vannforsyning, vannavløp og varme/kulde (veldig varm om sommeren og veldig kald om vinteren). Det vurderes å rehabilitere hele bygget, noe som eventuelt vil skje i Leiligheten vil ikke bli utleid i den forfatningen den er. IV. 4 boliger har stått ledige i halvårsperioden fordi de har vært under rehabilitering på grunn av fuktskader. Leilighetene ble tatt i bruk V. 1 ledig bolig skulle selges etter at leietakerne flyttet ut. Før salg ble denne pusset opp, noe som har tatt tid. Denne ble solgt i august VI. 1 ledig bolig ble pusset opp etter at siste leietaker flyttet ut. Etter oppussing skulle leiligheten benyttes til psykisk utviklingshemmede, men det har vært vanskelig å finne passende bruker til boligen. Dersom passende bruker ikke ble funnet innen utgangen av august, skulle boligen leies ut til annen bruker (eldre). Boligen ble tatt i bruk som vanlig trygde-/eldrebolig fra Notat til revisjonen av fra fagsjef i SKB. 7 Opplyst i høringssvar til revisjonen av Opplyst i høringssvar til revisjonen av UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE 3

10 Boligbehov Ifølge KOSTRA-tall ble siste kartlegging av udekket boligbehov i Skedsmo gjort i 2002, og det ble rapportert at det var 37 husstander i kommunen med udekket boligbehov 9. Det var 112 registrerte søknader om kommunal bolig i Skedsmo i 2003, og av disse fikk 30 avslag (27 %). I Lørenskog var det 131 søknader, og 20 fikk avslag (15 %). I Skedsmo var det i løpet av husstander som benyttet midlertidig bosted 10, og ingen av disse hadde barn under 18 år. Til sammenligning var det i Lørenskog 57 husstander med midlertidig bosted, og av disse hadde 8 husstander barn under 18 år. 11 Fagsjef i SKB har opplyst til revisjonen at behovet for små og mindre boenheter i hovedsak er dekket, men behov for større boenheter (oftest til flyktningefamilier) og tilrettelagte boliger/bokollektiv for søkere med psykiske lidelser er mangelvare. Sistnevnte krever tilleggsytelser fra andre sektorer, og må samordnes med disse. Større familieboliger for flyktninger kjøpes når sosialavdelingen melder at det er behov for det, innenfor de rammer som kommunestyret har satt Revisjonens vurdering Det er en større andel av kommunale utleieboliger som står ledig i Skedsmo sammenlignet med Lørenskog. Noe av ledigheten kan antagelig tilskrives det at administrasjonen har opplyst at de ønsker å beholde allerede etablerte utleieboliger, selv om etterspørselen er lavere i en periode. Dette er etter revisjonens vurdering en fornuftig disponering, fordi kommunen da har mulighet for å møte økt behov for utleieboliger. Det å plassere penger i boliger er dessuten vanligvis en god investering. Selv om det på begge måletidspunktene var knapt 40 ledige boliger, så viser KOSTRA-tallene at det er brukere som er blitt plassert i midlertidig bolig (hospits eller lignende). Revisjonen mener at det kan være uheldig at midlertidige boliger benyttes når det finnes ledige boliger. Når det til tross for ledig utleiekapasitet likevel benyttes midlertidige boliger, kan dette ha sammenheng med at administrasjonen ønsker å utnytte boligmassen best mulig, ved bl.a. å tilby riktig type bolig til riktig bruker. Slik disponering vil gjerne medføre noe ledighet. Sammenlignet med Lørenskog er antallet husstander som er blitt plassert i hospits eller lignende relativt lavt. Dette kan ha sammenheng med at boligmassen i Skedsmo gir en viss fleksibilitet, slik at det er mulig å tildele kommunal bolig fremfor hospits. Det er samtidig noe færre søknader om kommunal bolig i Skedsmo sammenlignet med Lørenskog, og det er en større andel av søknadene som får avslag. Dette kan peke i retning av at det er en noe strengere tildelingspraksis i Skedsmo sammenlignet med Lørenskog. Det opplyses at det er behov for flere større familieboliger og boliger for søkere med psykiske lidelser. Fem av boligene som har stått ledige mer enn et halvt år, skal bygges om til institusjon for mennesker med psykiske lidelser. Dette vil avhjelpe noe av problemet med underdekning innenfor behovet for tilrettelagte boliger for søkere med psykiske lidelser. Revisjonen vil anta at det er tilfredsstillende at større boliger skaffes ved behov. 9 Alle disse 37 husstandene med udekket boligbehov var funksjonshemmede eller personer med psykiske lidelser. Kommunen fulgte Husbankens standard ved kartleggingen, slik at dette kun omfatter personer som har vært i kontakt med/mottatt tjenester de siste 6 måneder. Det er kun husstander med utilfredsstillende boforhold som kartlegges. Med utilfredsstillende boforhold menes: Uten egen bolig (eks. ute, campinghytte, hospits, hybelhus, midlertidig hos familie eller venner), leieforholdet kan opphøre, uegnet bolig (eks. pga. funksjonshemming, helsefarlig dårlig standard), store bistands- og oppfølgingsbehov. 10 Hotell, pensjonat, hospits, hytte, campinghytte, campingvogn, telt, o.l. (se KOSTRA-skjema 13, pkt. 5). 11 For flere KOSTRA-tall, se vedlegg Kommunestyrevedtak i sak 98/74 gir rådmannen fullmakt til å kjøpe inntil 40 boenheter for vanskeligstilte, innenfor en samlet kostnadsramme på 40 mill. 4 UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

11 3 FASTSETTES HUSLEIEN I HENHOLD TIL KOMMUNESTYREVEDTAK? 3.1 Vurderingskriterier Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret i Skedsmo (sak 00/070): Med virkning fra 1. juli 2000 innføres kostnadsdekkende husleie ved inngåelse av nye leiekontrakter i kommunens utleieboliger. Vedtaket innebærer at husleien for utleieboligene skal dekke alle kostnader for boligen. I tillegg ble det vedtatt å innføre kommunal bostøtteordning med tanke på å kompensere økt husleie for en del av beboerne med svak økonomi. Husleieloven har også regler for fastsettelse av husleie. Etter 4-1 kan det ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Av lovforarbeidene fremgår det at det med dette menes markedsleie 13. Husleien kan dessuten indeksreguleres, husleieloven 4-2. Dersom et leieforhold varer mer enn to år og seks måneder, har begge parter anledning til å kreve at leien settes til gjengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. husleieloven 4-3, første ledd. Gjengs leie skal utgjøre et representativt gjennomsnitt av det leienivået som allerede er etablert på stedet ved leie av liknende husrom på liknende leievilkår, og gjengs leie vil derfor være mindre konjunkturømfintlig enn markedsleien. 14 Markedsleie er den leien som markedet er villig til å gi, mens gjengs leie er det etablerte leienivået. 15 Når det gjelder fastsettelse av gjengs leie, kan partene selv avtale dette. Dersom partene ikke blir enige, kan hver av dem kreve at den blir fastsatt etter bestemmelsene i 12-2 husleieloven 4-3, tredje ledd. Husleieloven 12-2 omhandler retten til å bringe en tvist inn for en takstnemnd (første ledd), eller for tingretten etter at tvisten har vært behandlet i takstnemnd (tredje ledd). Det har i praksis vist seg vanskelig å fastsette gjengs leie uten omfattende vurderinger fra fagpersonell, noe som blant annet fremgår av avgjørelser i husleietvistutvalget 16. Når administrasjonen har oppgitt hva de anser som gjengs leie eller markedsleie for en leilighet, har revisjonen derfor ikke vurdert om dette er korrekt leienivå utover en rimelighetsvurdering. Ut fra dette setter revisjonen opp følgende kriterium: Husleien i kommunale boliger skal være kostnadsdekkende, men bør ikke overstige markedsleie eller gjengs leie. Revisjonen benytter her administrasjonens oppfatning av hva som er markedsleie eller gjengs leie. 3.2 Funn/fakta SKB skal være en selvgående økonomisk enhet som prinsipielt skal balansere. Ifølge fagsjef for SKB er det foretatt grundige kalkyler forut for husleiefastsettelsen for hver enkelt boenhet i tråd med vedtaket i kommunestyret. Husleien settes samtidig ikke høyere enn det som vurderes å være markedsleie. 13 Ot. prp. nr. 82, ( ) Om lov om husleieavtaler (husleieloven) pkt. 8.2, Departementets vurderinger. 14 Ot. prp. nr. 82 ( ) Om lov om husleieavtaler (husleieloven) pkt. 8.3, Departementets vurderinger. 15 Se husleietvistutvalgets vedtak 2002/ Se for eksempel husleietvistutvalgets vedtak 2003/0156, 2003/0068 og 2002/029. Se også kommunestyresak 0019/04 i Nittedal kommune Fastsettelse av husleie som blant annet omhandlet for høyt fakturert leie. UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE 5

12 Noen leietakere har leiekontrakt som gir dem rett til husleie som er lavere enn kostnadsdekkende husleie. Også for disse boenhetene er kostnadsdekkende husleie blitt kalkulert, og så snart ny leiekontrakt inngås, vil husleien bli oppjustert. Administrasjonen har lagt frem sine husleieberegninger for revisjonen. Husleien er i hovedsak satt sammen av: Rentekostnader Disse er beregnet med grunnlag i antatt markedsverdi. Markedsverdien for kommunale boliger har erfaringsmessig vist seg å være noe lavere enn andre tilsvarende boliger, blant annet på grunn av boligenes tilstand og eventuelle spesialtilpasninger. Administrasjonen bruker derfor markedsverdi redusert med omkring 20 % som grunnlag for renteberegningen. Rentekostnadene utgjør ca % av husleien. Drift og vedlikehold Dette skal dekke faktiske utgifter, og beregnes ut fra boligens størrelse. Disse kostnadene utgjør omtrent 10 % av husleien. Kommunale avgifter, forsikring, administrasjon Det betales beregnet andel av faktiske utgifter. For noen boliger beregnes utgifter til strøm som en del av husleien, mens andre boliger betaler strøm utenom. Andelen av husleien varierer mellom 20 og 40 %, avhengig av om strøm er inkludert i husleien. Revisjonen har kontrollert beregnet husleie ved hjelp av rimelighetsvurderinger av både fastsatt markedsverdi og de andre delene av husleien. Vi har brukt stikkprøver i faktureringssystemet for å kontrollere at oppgitt husleie blir fakturert. Kontrollen har ikke påvist vesentlige feil. Videre viser kontrollen at 3 av de 20 kontrollerte kontraktene var gått ut på dato. Rutinene for oppfølging ble endret fra høsten 2003, slik at dette følges bedre opp. 3.3 Revisjonens vurdering Etter revisjonens vurdering betales det som hovedregel kostnadsdekkende husleie for kommunale utleieboliger i Skedsmo. Det kan tenkes at den antatte markedsverdien av boligene er satt noe lavt, og at husleien dermed ikke blir fullt ut kostnadsdekkende. Siden markedsverdi uansett er en antatt størrelse, så er det etter revisjonens mening ikke grunnlag for å si at husleien settes for lavt i forhold til kostnadsdekkende husleie. Det er noen unntak der det ikke faktureres kostnadsdekkende husleie. For en del boliger er det kontraktsmessige forhold som gjør at kostnaddekkende husleie ikke kan faktureres. Såfremt administrasjonens oppfatning av markedsleie er korrekt, har Skedsmo kommune ikke gått utover husleielovens bestemmelser om leiepris. 6 UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

13 LITTERATUR OG KILDEHENVISNINGER Husleietvistutvalgets vedtak 2003/0156, 2003/0068 og 2002/029, se Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17 (husleieloven). Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 (sosialtjenesteloven). NOU 1997:17 Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester. Ot. prp. nr. 82, ( ) Om lov om husleieavtaler (husleieloven). Kommunestyresak 0019/04 Fastsettelse av husleie (Nittedal kommune), Kommunestyresak 03/085 Kommunalt oppkjøp av omsorgsboliger i Nygata og Åråsveien (Skedsmo kommune), Kommunestyresak 00/070 Beregningssystem for husleier i kommunale boliger (Skedsmo kommune), UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE 7

14

15 VEDLEGG 1 KOSTRA-TALL KOSTRA-tall hentet fra Statistisk sentralbyrås hjemmesider KOSTRA Nivå 3 Lørenskog Skedsmo Gj.snitt Akershus Landsgj. snitt utenom Oslo Kommunalt eide boliger Totalt antall kommunalt disponerte boliger Registrerte søknader om kommunal bolig Avslag på søknad om kommunal bolig Personer på venteliste for kommunal bolig, i alt Udekkede boligbehov i siste kartlegging, i alt Antall midlertidig bosatte husstander i alt Antall midlertidig bosatte husstander med barn under 18 år Opphold i midlertidig bolig (hospits o.l), i alt Opphold i midlertidig bolig, varighet 0-3 måneder Opphold i midlertidig bolig, varighet 4-6 måneder Opphold i midlertidig bolig, varighet mer enn 6 måneder Nivå 2 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger Antall kartlagte vanskeligstilte med boligbehov per 1000 innbygger over Antall registrerte søknader om kommunal bolig, per 1000 innbygger Søkere som har fått avslag på kommunal bolig, prosent Funksjonshemmedes og pers. m psykiske lidelsers andel av de kom.boligene Unges andel av kommunalt disponerte boliger Eldres andel av kommunalt disponerte boliger Flyktningers andel av kommunalt disponerte boliger Andre behovsprøvdes andel av kommunalt disponerte boliger Personer uten behovsprøvings andel av de kommunalt disponerte boligene Andel funk.hem og pers. m psykiske lidelser på venteliste av total søkermas Andel unge som står på venteliste av total søkermasse Andel eldre på venteliste av total søkermasse Andel flyktninger som står på ventelise av total søkermasse Andel andre behovsprøvde på venteliste av total søkermasse Andel personer uten behovsprøving på venteliste av total søkermasse Andel funk.hem/psyk.lidelser i den siste kartleggingen av udekkede boligbeh Andel unge i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov Andel eldre i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov Andel flyktninger i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov Andel andre behovsprøvde i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov

16 UTLEIEBOLIGER SKEDSMO LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE LØRENSKOG KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON MARS 2005

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE LØRENSKOG KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON MARS 2005 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE LØRENSKOG KOMMUNE MARS 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER-------------------------------------------------

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 &52 : Einar Storli Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

13. Boliger som kommunen disponerer 2015

13. Boliger som kommunen disponerer 2015 som kommunen har leid inn til fremleie. Herunder innleid fra selskap og 13. Boliger som kommunen disponerer 2015 Opplysninger om kommunen 1. Hva er kommunens navn? 2. Hva er kommunenummeret? 3. Har kommunen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mona Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mona Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mona Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Husleie depositum vedrørende utleie til bostedsløse i kommunen. Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON

Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Husleie depositum vedrørende utleie til bostedsløse i kommunen. Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 980 Medlem av Norges Kommunerevisorforbund FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT OM HUSLEIE OG DEPOSITUM VEDRØRENDE

Detaljer

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 15/12 PRINSIPPER FOR HUSLEIEFASTSETTELSE I BOLIGER

Detaljer

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06. Dato: 8. september 2011 BBB /11 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.2011 for N:Bolig AUOI BBB-1602-200800610-30 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger.

Antall boliger som er bygget/kjøpt i 2009 ligger mellom 30-45 boliger i de fire byene. Dette vitner om en lav tilgang på nye boliger. Dato: 12. august 2010 BBB /10 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-tall for 2009 pr. 15.06.2010 for N: Bolig AUOI BBB-1602-200800610-24 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/12-4635/2015 Saksbehandler: Kenneth Harbak Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/15 Formannskapet

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

NSOs boligpolitiske dokument (2011)

NSOs boligpolitiske dokument (2011) Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs boligpolitiske dokument (2011) 20XX0000X NSOs boligpolitiske dokument (2011) Boligpolitisk dokument Dette

Detaljer

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 09/828 Saksbehandler: Kjetil Brodal MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

Detaljer

Vedlegg III. Analyse av boligdata fra KOSTRA. Oppdrag

Vedlegg III. Analyse av boligdata fra KOSTRA. Oppdrag Vedlegg III Analyse av boligdata fra KOSTRA Oppdrag I tildelingsbrevet er Husbanken gitt følgende oppgaver: «Husbanken skal delta i arbeidet med å utvikle rapporteringa om kommunale bustader i KOSTRA,

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 2014 Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Advokatvurdering. (13/2718-2)

Detaljer

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX:

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Til forskriften kapittel 1. Innledende bestemmelser Til forskriften 1: 1.1

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 HØRING OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER UKM 2012. Utsikten Kunstsenter. BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER Kvinesdal kommune 2016 2021 Status, utfordringer og satsingsområder Vedtatt: Innhold 1.0 Innledning 2 1.1 Mandat 2 1.2

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Gran kommune Eiendom SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Søker kommunal bolig Etternavn, Fornavn Adresse Søker kommunal bolig med oppfølging Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnummer Poststed: Når reg.

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 2.1 Befolkning og bosetting...2 2.2 Befolkningsframskrivning...2 2.3 Kommunale utleieboliger...3 2.3.1 Andre boliger i kommunen...3

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig Opplysninger om søker: Etternavn, Fornavn: Adresse: Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnr: Poststed: Når folkeregistrert/bosatt i Lunner Sivilstand (separasjon/skilsmisse dokumenteres): Ugift: Gift/samboer:

Detaljer

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG.

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Vedtatt i Lørenskog kommunestyre 20.06.12. Sak.nr. 078/12. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim. Foto: Helén Eliassen

Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim. Foto: Helén Eliassen Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim Foto: Helén Eliassen Arild Hoven 05.02.2013 Bakgrunn Trondheim kommune disponerer ca 3900 boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig

Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig Arkiv: L70 Arkivsaksnr: 2014/3593-1 Saksbehandler: Sveinung Haugen Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og omsorg 18.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe:2013/9359-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Leie kommunal bolig Bytte av bolig Forlenget botid

Leie kommunal bolig Bytte av bolig Forlenget botid Ordningen med kommunale boliger er behovsprøvd og skal omfatte de grupper av husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted. Kommunale boliger er som hovedregel en overgangsbolig

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Vedtatt av Rana kommunestyre: Trer i kraft: Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel 2. Omsorgsboliger

Detaljer

3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk

3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk 3. Beskrivelse av Tromsø kommunes boligsosiale politikk Kommunen har en sosial boligpolitikk som har til hovedsiktemål at alle skal ha en god bolig i et godt bomiljø. Med kommunens boligsosiale tiltak

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/9228-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Ullensaker kommune NAV Ullensaker

Ullensaker kommune NAV Ullensaker Ullensaker kommune NAV Ullensaker SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/12 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 25.04.2012 ORIENTERING OM STATUS FOR HUSLEIEKOSTNADER I KOMMUNEN Vedtak Hovedutvalg

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET 82/08 AVTALE MED TYLLDALEN BYGDEUTVALG OM LEILIGHETENE PÅ ENGESTADJORDET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET 82/08 AVTALE MED TYLLDALEN BYGDEUTVALG OM LEILIGHETENE PÅ ENGESTADJORDET TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET Møtested: Tylldalen samfunnshus Møtedato: 24.06.2008 Tid: Umiddelbart etter kommunetyremøtet Saksnr. Tittel 82/08 AVTALE MED TYLLDALEN BYGDEUTVALG

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Frokostseminar

Detaljer

Boligsosialt arbeid - statusrapport

Boligsosialt arbeid - statusrapport Boligsosialt arbeid - statusrapport Disposisjon: Utfordringer Fakta Boligløftet Organisering Økonomiske virkemidler Formuesforvaltning Leie til eie -prosjektet Bolig til flyktninger Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap. 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen

Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap. 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen Begrense leietap Hvordan sikre midler til FDV? Effektive arbeidsprosesser Inntektspotensiale gjengs

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse. Presentasjon av Ringerike Boligstiftelse. Formannskapsmøte 04.12.2012

Ringerike Boligstiftelse. Presentasjon av Ringerike Boligstiftelse. Formannskapsmøte 04.12.2012 Presentasjon av Ringerike Boligstiftelse Formannskapsmøte 04.12.2012 1 Hvem er boligstiftelsen? Historikk Stiftelsen ble opprettet av Ringerike kommune i 1970 og det var RINGBO som var forretningsfører

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer