Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008"

Transkript

1 Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Rapporten er utarbeidet i forhold til krav og retningslinjer gitt i Utlendingsdirektoratet (UD1) sine styringsdokumenter for mottaksdrift. Disse omfatter Driftsreglement med tilhørende Kravspesifikasjon, Pengereglement og de årlige føringsbrevene, samt de til enhver tid gjeldende rundskriv, rutinebeskrivelser og veiledere. Rapporten inngår som en del av UDIs årlige, tilsyn med de statlige mottakene. Et tilsyn er en prosess som består av en helhetlig gjennomgang av mottaksdriften og kontroll av om kravene i styringsdokumentene blir fulgt. Rapporten omfatter vurderinger av om aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt om mottaket driver sin virksomhet innenfor de rammer som UDI har satt Tilsynet foregår ved gjennomgang av dokumenter og annen innhentet informasjon, med eller uten tilsynsmyndighetens fysiske tilstedeværelse. Fysisk tilstedeværelse kan være i form av meldte tilsynsmøter, korttidsmeldte møter/besøk og/eller uanmeldte møter/besøk. Formålet med tilsynsrapporten er å gi tilbakemelding til driftsoperatør og ansatte om UDIs vurderinger av driften, samt gi eventuelle pålegg med frister. Avvik defineres som manglende oppfyllelse av UDIs krav. Merknad er forhold som ikke kan defineres som avvik, men der UDI mener mottaket har et forbedringspotensial. 1

2 TILSYNSRAPPORT FRA ET BRUKERORIENTERT TILSYN BAKGRUNN FOR TILSYNET 3 MAL FOR TILSYNET 4 MÅL FOR SAMTALE MED DRIFTSOPERATØR OG MOTTAK 4 MÅL FOR SAMTALE MED UNGDOMMENE 8 OPPSUMMERING AV TILSYNSMØTE 10 MØTE MED DRIFTSOPERATØR 10 SAMARBEID 10 ØKONOMI 10 OVERÅRIGPROBLEMATIKK 10 FREMTIDEN 11 MØTE MED MOTTAKET 11 BOSETTING 11 RETUR 11 VERGE 12 SÆRKONTAKT 12 AKTIVITETER 12 ANSATTE 12 SAMARBEID 12 HELSE 13 INFORMASJON 13 BEBOERMEDVIRKNING 13 SIKKERHET FOR BEBOERE 13 BOFORHOLD 13 SKOLE 13 TOLK 13 INTERVJU AV UNGDOMMENE 14 MOTTAKETS INNSPILL TIL TILBAKEMELDINGER FRA INTERVJUENE 15 KONKLUSJON 15 2

3 TILSYNSRAPPORT FRA ET BRUKERORIENTERT TILSYN Avdelingens arbeid er vurdert ut fra: UDIs løpende veiledning og oppfølging av mottaksarbeidet gjennom året. Meldt tilsynsmøte og , med følgende personer tilstede: Leira mottak - Randi Venås Eriksen, fungerende mottaksleder - Lene Emilsen, miljøterapeut og fungerende leder for avdeling for enslige mindreårige. - Anny Viken Rendum, koordinator for forsterket avdeling (tilstede kun deler av møtet) Driftsoperatør, Levanger kommune - Gunvor Galaaen (tilstede kun deler av møtet) - Torill Moe, leder for barnevernet i Levanger (tilstede kun deler av møtet) UDI Regionkontor Midt-Norge - Kjetil Krøvel, rådgiver - Anne Lise Aastad, rådgiver BAKGRUNN FOR TILSYNET Utlendingsdirektoratet engasjerte i september 2005 Fylkesmannen i Hordaland til å utføre pilotprosjektet "Tilsyn med mottaks ansvar for enslige mindreårige asylsøkere" (se for øvrig rapport fra dette prosjektet fra februar 2006) gjennomført UDI Regionkontor Vest et tilsyn av avdeling for enslige mindreårige ved Dale statlig mottak basert på erfaringer fra dette prosjektet. Dette tilsynet innebar en mer brukerorientert gjennomføring, med intervjuer av beboerne på avdelingen (viser til tilsynsrapport fra Dale mottak). Tilsynet av avdeling for enslige mindreårige ved Leira mottak var primært basert på modell brukt av UDI Regionkontor Vest, som igjen kan kalles en hybrid bestående av det tilsynet Utlendingsdirektoratet vanligvis utfører og det tilsynet som Fylkesmannen legger til grunn i sin vurdering av barnevernsinstitusjoner. Intensjonen med å gjennomføre denne formen for tilsyn var å ha et fokus på ungdommene og deres situasjon på mottaket. Ved å intervjue ungdommene ved mottaket ble brukerperspektivet sikret under tilsynet, og det var også mulig å undersøke om det var samsvar mellom 3

4 ungdommenes og mottakets tilbakemeldinger. Videre skulle tilsynet sikre at de enslige mindreårige får det omsorgstilbudet de har krav på og at deres rettssikkerhet er ivaretatt. Leira mottak ble på forhånd informert om den nye tilsynsmodellen Utlendingsdirektoratet ville anvende, og dette ble positivt mottatt. Mottaket var svært behjelpelig med å organisere intervjuene, og en ekstra takk må rettes til Lene Emilsen i den forbindelse. Mal for tilsynet Mal for samtale med driftsoperatør og mottak Samarbeid med ulike instanser, og kvalitet på tilbud, generell samtale o Samarbeid med driftsoperatør og mottak o Samarbeid med skole Samarbeid med barnevern Samarbeid med helse, hvordan fungerer helsetilbudet? o Samarbeid med Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT), Barne- og Ungdomspsykiatrien (BUP)? o Samarbeid med overformynderi, problemer med verger? o Samarbeid med politi, også Politiets Utlendingsenhet (PU)? o Samarbeid med NAV; D-nummer? o Hvordan fungerer samarbeid internt i kommunen? o Samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDZ)? Økonomi o Hvordan er de økonomiske forutsetningene for driften av EM-avdelingen? Overårigproblematikk - meldt fra mottaket Særkontaktordning o Hvordan fungerer ordningen? o Får de ansatte opplæring i å være særkontakt? o Har alle beboerne særkontakt? o Vet alle beboerne hvem deres særkontakt er? o Er alle ansatte særkontakter? o Hvordan organiseres dette? Faste samtaler? Verge o Hvordan fungerer vergeordningen? o Har alle beboerne verge? Har mottaket et inntrykk av hvordan vergene fungerer? 4

5 o Problemstillinger? Sikkerhet for beboerne o Har det vært tilfeller av vold og misbruk ved mottaket? I tillfelle; hvordan håndteres slike situasjoner? o Hvilke tiltak har mottaket for å ivareta sikkerheten til beboerne? o Spesielle tiltak for jenter? o Spesielle tiltak for gutter? Samtaler med gutter om oppførsel overfor jenter? o Hvordan vurderes sikkerheten for beboerne? o Hvordan holder mottaket oversikt over hvem som til enhver tid oppholder seg på EM-avdelingen? o Hvordan kartlegger mottaket identiteten til besøkende? o UDI skal be mottaket beskrive de rutiner og sikkerhetstiltak som foreligger for å hindre at besøkende kan ta seg inn i de enslige mindreåriges boenheter eller på fellesrom som disponeres av de enslige mindreårige uten de mottaksansattes kjennskap. o Tiltak som skjermer jenter mot uønsket oppmerksomhet fra gutter (for eksempel egen korridor, egen bygning eller lignende for jenter) o Kan alle låse sine rom/leiligheter? Er det atskilte bad og toaletter for jenter og gutter? o Tiltak for brannberedskap (for eksempel øvelser, at rutiner er kjent for personalet)? o Hvile rutiner har mottaket for informasjon til beboere om branninstruks (for eksempel synlig branninstruks på ulike språk) Konflikthåndtering o Har det vært mye konflikter på mottaket? o Har ansatte fått opplæring i hvordan konflikter skal håndteres? o Har mottaket hatt tiltak som forebygger konflikter der.beboere er involvert og tiltak som tilrettelegger for beboernes mulighet til egen konflikthåndtering (f.eks. opplæringstiltak, råd og veiledning, trivselskapende tiltak osv.)? Krisesituasjoner o Har det vært noen kriser på mottaket siste tiden? Kort om eventuelle episoder? o Har mottaket gode tiltak og rutiner for håndtering av kriser og overgrep? o Opplæring av ansatte i forhold til håndtering av krisesituasjoner? o Hvem orienteres? Norskundervisning o Hvordan organiseres norskundervisningen? 5

6 o Får alle som ønsker det (og er innenfor målgruppen) norskundervisning? Dersom de ikke gjør det; hvorfor? o Hvordan samkjøres gjennomføringen av informasjonsprogram og norskundervisning? o Har mottaket inntrykk av at Nasjonalt Introduksjonsregister Ø) fungerer slik at riktig målgruppe får tilbud? Informasjon o Egne tiltak for dette satsingsområdet? o Hvordan fungerer informasjonsarbeidet ved mottaket? o Bidrar alle ansatte ved mottaket til informasjonsarbeidet? Beboeraktiviteter o Har alle ungdommene tilbud om en aktivitet? Tilbud om leksehjelp? o Felles matlaging? Boforhold o Hvor mange bor på rommet? o Har alle tilgang til felles oppholdsrom? o Er det egse fellesrom for gutter og jenter? Hvis det er regulerttid for bruk av fellesrommene, hvordan fungerer dette? o Har alle tilgang til gratis vaskemaskin og mulighet for å tørke klær? o Hvordan fungerer rutinene for renhold av fellesarealene? o Hvilke rutiner har mottaket for informasjon om husregler, samt oppfølging av disse? Beboermedvirkning o Har beboerne anledning til å fremme egne forslag til tiltak og få dem gjennomført? o Har mottaket et fungerende samarbeidsråd, eller andre samarbeidsformer (i så fall få vite hva dette innebærer) o Er det avsatt midler til beboermedvirkning i budsjettet? o Har mottaket særskilte tiltak for å involvere jenter? Tolk o Hva er mottakets tolkebudsjett? o Hva er rutinene for bruk av tolk i informasjonsprogrammet? o Hva er rutinene for bruk av tolk i bosettingsintervju? o Hvilke kriterier ligger til gr u n for valg av talk? Benyttes nasjonalt tolkeregister ved bestilling av tolk? Oppfølging av og opplæring i handlingsplaner, særskilte tilfeller: o Tvangsekteskap 6

7 o Menneskehandel o Vold i nære relasjoner o Seksuelle overgrep o Homofile, lesbiske, bifile og trasspersoner? Oppfølging av beboere med særskilte behov: o Offer for menneskehandel o Barnevernssaker o Funksjonshemmende Bosetting o Hvordan fungerer bosettingsarbeidet? Hvem bidrar? o Hvordan er samarbeidet med IMDi? o Tar dere kontakt med kommuner på egen hånd? I så fall: Hvilke kommuner, i hvilke saker, på hvilken måte og i hvilket omfang? Og, hvorfor? o Bruk av Individuell kartlegging og tiltaksplan (IKTP): n Bruk av dokumentet? n Vurdering av dokumentet? n Tid? n Er dette et godt verktøy? n Opplæring av ansatte i verktøyet? o Settes det av tilstrekkelig ressurser til bosetting? Retur o Individuelle retursamtaler etter første avslag og etter endelig avslag - Benytter mottaket ulike tilnærmingsmetoder i disse to samtalene? o Benytter mottaket uformelle samtaler til å.motivere for retur? Hvis ja, systematiserer mottaket erfaringene fra det uformelle arbeidet? o Har mottaket deltattpå F1yktinghjelpens veiledningstjeneste Information and Counselling on Return and Repatriation (INCOR)? Hvis ikke deltatt: Hvorfor, og har mottaket deltatt på andre kompetansehevende tiltak på returfeltet? o Utprøving av nye metoder / gode tiltak i returarbeidet. Hvilke metoder og tiltak er dette? o Hvor ofte gir International Organisation for Migration (IOM) informasjon på mottaket? Vurdering av den informasjon som blir gitt. Ansatte o Rutiner for håndtering av krisesituasjoner? o Hvordan følges ansatte opp? o Oppfølging fra driftsoperatør? 7

8 o Fokus på sikkerhet for de ansatte? o Opplæringstiltak for ansatte? Har mottaket egen opplæringsplan? o Hvordan fungerer opplæring av nye ansatte? Har mottaket egen plan for dette? o Ekstern veiledning? o Forelegger alle nye ansatte politiattester? o Rekruttering av nye ansatte? o Trivsel blant de ansatte på mottaket? Mal for samtale med ungdommene Introduksjon: Presentere oss og takk for at du hadde mulighet. Ikke betydning for asylsak. Ønsker å vite mer om ditt opphold på mottaket Du kan si alt til oss; anonymt og konfidensielt Tar notater underveis, men vil bli makulert etterpå. Noe du ønsker å spørre om får vi begynner? Du kan også komme med spørsmål underveis. Oppholdstid: Hvor lenge har du bodd på mottak? Hvor lenge har du vært i Norge? Verge: Hvem er din verge? Hvor bor vergen din? Hvordan kontakt har du hatt med din verge? Har du fått den oppfølgingen du trenger fra din verge? Særkontakt: Noen ansatte på mottaket du har mer kontakt med enn andre? Hvem er din særkontakt? Hvor ofte møter du din særkontakt? Er det noen du kan snakke med hvis noe er vanskelig eller leit? Mottaksopphold: Skole: Kan du fortelle litt om dagen din på mottaket? Hvem vekker deg? Hva skjer hvis du ikke vil stå opp? 8

9 Fritid: Måltider og økonomi: Natt: Sikkerhet: Ansatte: Går du på skolen? Trives du på skolen? Hva skjer om du ikke ønsker å gå på skolen? Får du hjelp til lekser? Hvor gjør du leksene dine? Hva gjør du etter skoletid? Hvem bestemmer aktiviteter utenom skoletid? Er det noen aktiviteter du ønsker å delta på som du ikke er med.på? Har du venner utenfor mottaket? Og i så fall; besøker du dem? Eller kommer de på besøk til deg? Kan du gå hvor du vil i fritiden din? Er det felles middag på mottaket? Hvem bestemmer hva du spiser? Handler du mat selv? Lager du mat selv? Hvor mye penger har du å handle for? Får du alltid like mye penger? Hvem bestemmer når du skal legge deg? Er det noen tilstede når du legger deg? Er det noen som er våken om natta for å passe på deg? Vet du hvor nattevakten befinner seg? Kommer nattevakten inn på rommet ditt om natten? Er det noen som kontrollerer brev du skriver eller mottar? Har du egen telefon eller får du låne telefonen på mottaket? Er det noen som kontrollerer hvem du ringer til og hva du sier? Hvordan slags forhold har du til de andre beboerne? Noen du er redd for? Føler du at du kan snakke med de ansatte om det? Hva skjer hvis noen på mottaket slåss? Hender det at noen ansatte på mottaket holder deg fast? 9

10 Har ansatte gjort noe med deg som du tenker at du ikke har lov til? Generelt: Hvordan trives du? Er det noe du skulle ønsker var annerledes på mottaket? Noe mer du ønsker å si? Avslutning: Takk for at du tok deg tid. Lykke til videre! OPPSUMMERING AV TILSYNSMØTE Det var mange spørsmål, dilemmaer og utfordringer som ble drøftet under tilsynsmøtet. I tilsynsrapporten blir kun de viktigste punktene oppsummert. Møte med driftsoperatør Samarbeid Mottaket forteller om gode samarbeidsrutiner og god kommunikasjon med andre offentlige etater. De offentlige etatene har lang erfaring fra samarbeid med Leira mottak. At mottaket også er kommunalt gjør at kanalene inn til kommunen oppleves som åpne for mottaket. Etter fjorårets diskusjon rundt omsorgssenter har også BUFetat involvert seg i større grad i spørsmål som omhandler asylsøkere. Både mottaket og de kommunale representantene opplever samarbeidet med UDI som godt. Økonomi De økonomiske rammene har vært utfordrende for kommunen. Mottaket har gått med underskudd de siste årene. Økningen i vertskommunekompensasjonen har imidlertid hatt positiv effekt, og har også resultert i forsterket legitimitet fru lokalpolitikere og administrasjon. Overårigproblematikk Mottaket ser en tendens til at flere av beboerne nå er reelle mindreårige. Dette medfører. samtidig at flere av beboerne nå har behov for tettere oppfølging enn tidligere. 10

11 Mottaket ga tilbakemeldinger om problematikken rundt de overårige som blir fordelt til den ordinære avdelingen ved Leira mottak. Disse får et svært bevisst forhold til sin egen. situasjon versus den oppfølgingen beboerne på avdelingen for enslige mindreårige får. Dette medfører også større grad av misnøye blant overårige tilknyttet den ordinære avdelingen. Utlendingsdirektoratet hadde forståelse for problemstillingen, men kan likevel ikke skjerme den ordinære avdelingen for overårige. Det ble enighet om at løsningen er en dialog mellom mottak og regionkontoret ved vanskelige saker hvor eventuelle overflyttinger kan vurderes. I forhold til aldersrelaterte problematikker, gir mottaket tilbakemelding om at det er svært viktig at resultatet av alderstesten foreligger før søkeren blir fordelt til mottak. Fremtiden Ved forrige tilsyn uttrykte både driftsoperatør og mottaksansatte en frustrasjon over at prosessen rundt barnevernet sin ansvarsovertagelse av enslige mindreårige mellom 15 og 18 år har tatt tid. Den uavklarte situasjonen er fortsatt tilstede, men signalene nå tilsier at. overtagelsen er et stykke frem i tid. Driftsoperatør og mottaket etterlyser imidlertid mer avklaringer og informasjon i denne forbindelse. Møte med mottaket Bosetting Mottaket opplever at samarbeidet med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (] Di) er bra. Savner imidlertid den tette kontakten som et besøk medfører, og etterlyser derfor dette. Har i noen få saker tatt direkte kontakt med kommunene vedrørende bosetting av beboere, men dette er som unntak å regne. Mottaket jobber mye med bevissthet rundt utfylling av IKTP. Mottaket synes ikke alltid at IKTP er tilpasset virkeligheten i mottaket, og benytter derfor loggskjema i tillegg til IKTP. IKTP er i tillegg ungdommens eget dokument, og blir derfor alltid gjenfortalt til personen. Ofte ønsker personen at ting ikke skal bli med i IKTP. Hva skal man gjøre med disse opplysningene som mottaket sitter inne med, men som barna ikke vil ha med? Retur Leira EM har få returer grunnet at de fleste beboerne har positive vedtak Mottaket forsøker imidlertid å opprettholde et sterkt hjemlandsfokus. 11

12 Verge Ingen beboere beholder vergene som blir oppnevnt i forbindelse med asylintervju. Nye verger oppnevnes i Levanger, hvor samtlige beboere får tildelt en av to advokater i Levanger som verge etter relativt kort tid. Disse benyttes ved behov, og i hovedsak i forbindelse med rettslige funksjoner (signeringer, samtykke, søknader osv). Denne ordningen fungerer svært godt. Særkontakt Alle barna får tildelt særkontakt ved ankomst. Fire av de ansatte har dette som ansvarsområde. De samme ansatte har også ansvar for utfylling av IKTP til de ungdommene de er særkontakt for. Ungdommene har jevnlig kontakt med sine særkontakter. Aktiviteter Mottaket budsjetterer med 500,- i halvåret pr beboer. Forsøker å få i stand en avtale med Levanger Fotballklubb etter at den forrige klubben ble nedlagt. Datarommet settes for tiden i stand. Søknad om aktivitetsmidler for barn og unge vil bli sendt til Utlendingsdirektoratet. Ansatte De ansatte føler seg trygge på arbeidsplassen. De har en overlapping i arbeidstiden, og kan da snakke om dagsaktuelle saker og ting som har skjedd. Mottaket har nedfelt skriftlige rutiner for krisehåndtering. Har avtale med bedriftshelsetjeneste. Egen miljøvaktmester som har spesielt ansvar for at rutiner blir fulgt. De ansatte benytter aktivt avviksmeldinger. Alle ansatte må forevise politiattest ved ansettelse. Samarbeid Mottaket arbeider tett og godt med Utlendingsdirektoratet. Mottaket har et godt samarbeid med barnevernet og kontakter barnevernet når det er behov for det. Gode kanaler for kommunikasjon med politiet. Lite kontakt med PU grunnet få utsendelser. Veldig bra samarbeid med skolene. Mottaket føler de har støtte både fra det politiske og det administrative miljøet i Levanger kommune. Samarbeidet med overformynderiet har blitt bedre. Verge oppnevnes etter 2-3 uker. Har mye kontakt med BUP. Dette fungerer godt. Føler heller ikke at taushetsplikt setter begrensinger for kommunikasjonen og hindrer dermed ikke samarbeidet. 12

13 Helse Mottaket har innarbeidet rutiner for bestilling av D-nummer og fastlege. Levanger kommune har ansatt egen sykepleier som arbeider 100 % ved Leira mottak. Har opplevd at fastlegene forsøker å fraskrive seg ansvar for bestilling av eventuell tolkehjelp ved pasientbesøk. Informasjon Starter allerede første eller andre dag etter ankomst med informasjon. Ankomstsamtalen inkluderer husregler, skoler, forventinger etc. Eget informasjonsprogram på skolen (2 ganger pr uke med tolk). Mye informasjon blir gitt i miljøarbeidet. Beboermedvirkning Husmøte hver måned. Eget aktivitetshus som for tiden pusses opp av beboerne selv. Sikkerhet for beboere Mottaket har gode rutiner for å håndtere eventuelle situasjoner som oppstår mellom beboerne. Ansatte har til enhver tid oversikt over hvem som befinner seg på mottaket, og har etablerte rutiner for oppfølging av beboerne når de ikke er på mottaket (beskjeder, telefonkontakt, navn på venner osv). Mottaket har gode rutiner for brannsikkerhet.. Mottaket har mye fokus på jenters sikkerhet, og har også samtaler med guttene om dette. Boforhold Jentene disponerer en egen etasje i Blokk B. I tillegg har jentene eget datarom, eget kjøkken, egen stue og selvfølgelig eget dusj/toalett. De fleste.av beboerne har eget rom, men noen deler også rom (noen etter eget ønske). Skole Alle beboerne går på skole hver dag, og mottaket har et svært godt samarbeid med skolen. Alle som ønsker det får tilbud om norskundervisning, og nye beboere får raskt tilbud om undervisning. Tolk Mottaket bruker mye ressurser på tolk, mest telefontolk. 13

14 Intervju av ungdommene Møtet med ungdommene var avtalt med ungdommene på forhånd og de hadde fritt kunne avgjøre om de ønsket eller ikke ønsket å snakke med Utlendingsdirektoratet. UDI hadde på forhånd plukket ut fem stykker basert på jevn fordeling av kjønn, status og oppholdstid. Det var en utfordring å velge ut varierte utgangspunkt i forhold til status i asylsak da de fleste beboerne på avdelingen har oppholdstillatelse. Det viste seg også at det var vinterferie den uken, og flere av ungdommene skulle reise bort. Det ble derfor kun intervju av fire beboere (1 jente og 3 gutter), og alle hadde oppholdstillatelse. Dette bar også samtalene preg av, da ungdommene var svært opptatt av bosettingsprosess. Alle fire ønsket å delta på intervju og mottaket bestilte telefontolk. Samtalene ble gjort uten de ansattes tilstedeværelse. Ungdommene fikk mange ulike spørsmål, blant annet om særkontaktordningen og hjelpevergeordningen. Det var svært varierende hvor mye relevant tilbakemelding som ble gitt under intervjuet. Noen av ungdommene hadde ventet svært lenge på å få bosetting, og mye av tiden ble derfor brukt til å forklare at UDI ikke var ansvarlig for dette. Her følger likevel en kort oppsummering av de viktigste tilbakemeldingene fra intervjuene. Alle de fire ungdommene følte seg trygge og godt ivaretatt av mottaket. Ingen av dem uttrykte redsel for noe, og sa at de kunne prate med mottaksansatte hvis det var noe de var lei seg eller redde for. Ungdommene fortalte også litt om dagene på mottaket, som bærer preg av god oppfølging fra mottaket sin side. Tryggheten og sikkerheten til beboerne er godt ivaretatt med rutiner og kontroll. Alle ungdommene visste hvem særkontakten deres var. Alle ungdommene trivdes på skolen, og fikk det de hadde behov for. Noen av ungdommene meldte i fra om mangel på aktivitetstilbud. Særlig..to var svært misfornøyd på grunn av dette. En beboer klagde også på manglende tilgang til PC. 14

15 Mottakets innspill til tilbakemeldinger fra intervjuene I etterkant av intervjuene, ble tilbakemeldingene diskutert med mottakets ansatte. Særlig dette med aktiviteter ble diskutert. Det viste seg at begrunnelsen for at den ene av beboerne var misfornøyd lå i at tilbud om aktiviteter var på tidspunkt det ikke passet for han å delta fordi han skulle besøke venner og bekjente. I tillegg har fotballklubben mottaket hadde avtale med akkurat blitt nedlagt, men mottaket jobber for å skaffe nye avtaler med en annen klubb. Den andre beboeren ønsket å delta i volleyball, men det finnes ingen tilbud i kommunen. Når det gjelder tilgang til PC, ble aktivitetsrommet pusset opp da tilsynet ble gjennomført. KONKLUSJON Leira mottak har gjennomgått en utfordrende periode med stort sykefravær og økonomiske problemstillinger. Utlendingsdirektoratet mener at mottaket har håndtert denne perioden på en utmerket måte, og ønsker å berømme alle involverte for den innsatsen de har gjort. I løpet av våren skal mottakets nye leder gjennomgå driften av mottaket med tanke på ressurser. Utlendingsdirektoratet ønsker denne gjennomgangen velkommen, og ser frem til dialog og oppdateringer i denne forbindelse. Leira mottak har en god ordning for verge hvor to personer i stor grad fungerer som verge for samtlige beboere. Disse fyller primært oppgaver knyttet til rettsikkerhet og rettslige funksjoner. På denne måten unngås i stor grad problematikken hvor beboere får svært ulik oppfølging fra vergene, som ofte oppleves som svært urettferdig. Utlendingsdirektoratet synes dette er en svært hensiktsmessig organisering hvor både behov for rettslig bistand og omsorg blir sikret på en mest mulig rettferdig måte. Mottaket har gode rutiner for håndtering av voldelige situasjoner, og det er stor oppmerksomhet både på forebygging og videre håndtering av slike saker. Det er fokus på potensielt vanskelige beboere og utfordrende situasjoner, i tillegg til at det er en bevissthet rundt hvem som plasseres i de ulike etasjene/rommene. Utlendingsdirektoratet minner imidlertid om at det er viktig å sende inn SOAS-R skjema og eventuelt Melding om straffbare forhold til UDI. Avdelingen har stort fokus på å ivareta miljøet for å gi en trygg hverdag for beboerne. De ansatte gjør mye for å være tilstede og tilgjengelige når ungdommene er på avdelingen. Mottaket har utviklet gode rutiner for å ivareta sikkerheten til beboerne ved avdelingen og jobber tett og nært med sine samarbeidspartnere. 15

16 Utlendingsdirektoratet Regionkontor Midt-Norge ønsker å benytte anledningen til å takke hver enkelt ansatt for en fantastisk innsats, og vi ser frem til videre godt samarbeid. 0 avvik 0 merknader Anne Lise Aastad 16

17 DI I Utlendi ngsdirektoratet Leira statlig mottak for asylsøkere v/utvalgte beboere Postboks Levanger DERES REF VAR REF 03/6486 DATO 21. januar 2009 FORESPØRSEL OM INTERVJU Utlendingsdirektoratet skal føre tilsyn ved avdeling for enslige mindreårige ved Leira mottak 26. og 27. februar. I den forbindelse ønsker vi å intervjue fem beboere ved mottaket for å få tilbakemelding om hvordan mottaket fungerer. Vi håper du har lyst og anledning til å delta på dette. Intervjuet vil bli gjennomført av to ansatte ved Utlendingsdirektoratet Regionkontor Midt- Norge. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er denne enheten som behandler din asylsak, og at vi dermed ikke har noen innvirkning på utfallet av din søknad om asyl i Norge. Under intervjuet vil vi stille spørsmål om hvordan du trives ved mottaket, hva slags oppfølging du får, hvordan de ansatte fungerer og så videre. Det er svært viktig at du gir ærlige tilbakemeldinger da det er en mulighet for å eventuelt forbedre forholdene ved mottaket. Vi vil ta opp potensialet for forbedringer med mottakspersonalet i etterkant, men da selvfølgelig uten å referere til enkeltpersoner. Det vil bli tatt notater under intervjuet, men de vil makuleres etter at tilsynet er ferdig. Vi ønsker også å gjøre oppmerksom på at dette er frivillig. Hvis du ikke ønsker å delta på intervjuet, ber vi om at du melder ifra til mottakspersonalet. Tidspunkt og sted avtales direkte med mottaket. Hvis du har noen ytterligere spørsmål knyttet til dette, ta gjerne kontakt med Anne Lise Aastad på telefon Med vennlig hilsen for Utlendingsdirektoratet Lars Steinar Hansen regiondirektør Anne Lise Aastad rådgiver Utlendingsdirektoratet Telefon Bankkontonr Region Midt-Norge Telefaks Organisasjonsnr E-post: udik5zudi.no Postadresse : 7005 Trondheim Internett : Besøksadresse : Peter Egges plass Trondheim

Oversending av tilsynsrapport

Oversending av tilsynsrapport DI Utlendingsdirektoratet Levanger kommune v/ Gunvor Galaaen Postboks 130 7601 LEVANGER Deres ref: Vår ref: 03/6486-64/MKKR Trondheim, 14.07.2010 Oversending av tilsynsrapport Oversender med dette tilsynsrapport

Detaljer

VAR REF 03/6486 REFERAT FRA TILSYN 2 VED LEIRA STATLIG MOTTAK, EM-AVDELING. Av,., tat _44 J Å regiondirektør Anne Lise Aastad rådgiver

VAR REF 03/6486 REFERAT FRA TILSYN 2 VED LEIRA STATLIG MOTTAK, EM-AVDELING. Av,., tat _44 J Å regiondirektør Anne Lise Aastad rådgiver INNHERRED SAMKOMMUNE t^ ^ MRS 2OOØ Udendingadirehtoratet Levanger kommune Postboks 130 7601 Levanger DERES REF VAR REF 03/6486 DATO 10. mars 08 REFERAT FRA TILSYN 2 VED LEIRA STATLIG MOTTAK, EM-AVDELING

Detaljer

UDI Utlendingsdirektoratet

UDI Utlendingsdirektoratet UDI Utlendingsdirektoratet Tilsynsrapport fra Leira statlig mottak, ordinær avdeling, høsten 2009 Tilsynsrapport fra Leira statlig mottak, ordinær avdeling, 3. og 4. september 2009 Forord Tilsynsrapport,

Detaljer

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Kontaktinformasjon Samtale mellom representanter og beboere Flytting Rutine ved forsvinninger Samtykkeerklæring Aldersvurderinger

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer

ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG REPRESENTANTORDNINGEN

ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG REPRESENTANTORDNINGEN ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG REPRESENTANTORDNINGEN Rett på representant Rett på representant? - Utlendingsloven 98 a Mindreårig Søker om beskyttelse eller Særskilt ordninger for personer antatt utsatt

Detaljer

Tilsyn/ etterkontroll. For Vestvågøy statlige mottak

Tilsyn/ etterkontroll. For Vestvågøy statlige mottak Tilsyn/ etterkontroll For Vestvågøy statlige mottak Rapport fra tilsyn / etterkontroll for Vestvågøy statlig mottak Tilsyn / etterkontroll er en gjennomgang av driften av et mottak for å kontrollere at

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

RS V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige

RS V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-044

Detaljer

Vedlagt følger referat fra tilsynto, vedmindreårigavdelingen på Leira mottak den 14.12.06. ~ Han~n regiondirektør Lars Leistad rådgiver

Vedlagt følger referat fra tilsynto, vedmindreårigavdelingen på Leira mottak den 14.12.06. ~ Han~n regiondirektør Lars Leistad rådgiver UTL~NDINGSDIR~XTORAT~T R~g~onkontor ~fidt-no~~ RED S~M KOMMUNE ~ ~MRS 2007 Levangerkommunene 7600 LEVANGER DERESREP VAR REF DATO 03/6486 16.03.07 Referat fra tilsyn to Leira mottak, avdeling for enslige

Detaljer

TIDSBRUKEN I BOSETTINGSARBEIDET En studie av prosessen fra positivt vedtak til bosetting

TIDSBRUKEN I BOSETTINGSARBEIDET En studie av prosessen fra positivt vedtak til bosetting Colourbox.no TIDSBRUKEN I BOSETTINGSARBEIDET En studie av prosessen fra positivt vedtak til bosetting Januar 2013 Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen og Berit Berg FoU-prosjektet i regi av KS Formålet

Detaljer

TIDSBRUKEN I BOSETTINGSARBEIDET En studie av prosessen fra positivt vedtak til bosetting

TIDSBRUKEN I BOSETTINGSARBEIDET En studie av prosessen fra positivt vedtak til bosetting Colourbox.no TIDSBRUKEN I BOSETTINGSARBEIDET En studie av prosessen fra positivt vedtak til bosetting Januar 2013 Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen og Berit Berg NTNU Samfunnsforskning AS (www.samforsk.no)

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn/etterkontroll Jarlen mottak for enslige mindreårige

Oversendelse av rapport fra tilsyn/etterkontroll Jarlen mottak for enslige mindreårige Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA D eres ref : Vår ref: 16/01009-17 Dato : 19.06.2016 Oversendelse av rapport fra tilsyn/etterkontroll Jarlen mottak for enslige mindreårige av Oversender

Detaljer

RS V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige

RS V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-

Detaljer

RS 2012-018V2. INDIVIDUELL KARTLEGGING av

RS 2012-018V2. INDIVIDUELL KARTLEGGING av RS 2012-018V2 INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER/ FLYKTNING NAVN: DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven

Detaljer

RS V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige

RS V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-044

Detaljer

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Møte hos Fylkesmannen i Aust-Agder 07.10.15 Regiondirektør Tormod Stavenes UDI i beredskap Årsak: Ekstraordinær tilstrømning av asylsøkere Region og mottaksavdelingen

Detaljer

Til etablering av mottak i Jølster kommune søker vi medarbeidere til følgende stillinger

Til etablering av mottak i Jølster kommune søker vi medarbeidere til følgende stillinger Norsk Mottaksdrift AS drifter Dovre, Ringebu, Vestre Toten, Stor Elvdal, Lunner og Høyanger asylmottak etter oppdrag fra Utlendingsdirektoratet. Våre mottak omfatter 860 beboere, 62 ansatte. Jølster statlig

Detaljer

RS V2. Skjema for plan og rapport, drift av statlig mottak Skjema for statlige mottak/avdelinger/transittmottak for enslige mindreårige

RS V2. Skjema for plan og rapport, drift av statlig mottak Skjema for statlige mottak/avdelinger/transittmottak for enslige mindreårige RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport, drift av statlig mottak 2013 Skjema for statlige mottak/avdelinger/transittmottak for enslige mindreårige Mottakets navn: Mottakets nummer: Innhold RS 2008-044

Detaljer

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige

RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-044

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder for fylkesmannens tilsyn med everninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og i Aust- Agder og Vest-Agder 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter evernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold Tormod Stavenes, regiondirektør.

Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold Tormod Stavenes, regiondirektør. Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold 27.11.15 Tormod Stavenes, regiondirektør. 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Asylsøknader per uke 2015

Detaljer

Til etablering av mottak for enslige mindreårige asylsøkere i kommunene Hyllestad, Radøy og Lindås, søker vi medarbeidere til følgende stillinger

Til etablering av mottak for enslige mindreårige asylsøkere i kommunene Hyllestad, Radøy og Lindås, søker vi medarbeidere til følgende stillinger Norsk Mottaksdrift AS har avtale for drift av asylmottak i Dovre, Ringebu, Vestre Toten, Stor Elvdal, Rendalen, Lunner, Høyanger, Stryn, Jølster og Hitra kommune. Asylmottakene drives på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Detaljer

Tilsynsrapport fra Sunndal statlig mottak 2009

Tilsynsrapport fra Sunndal statlig mottak 2009 udi Utlendingsdirektoratet Tilsynsrapport fra Sunndal statlig mottak 2009 Tilsynsrapport, uanmeldt tilsyn: Sunndal statlig mottak, 4.november 2009 Forord Tilsynsrapport, fra UDI Regionkontor Midt-Norge,

Detaljer

RS V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak

RS V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere

Detaljer

Vergeforeningen Følgesvennen v/hilde Krogh Friis gate Oslo

Vergeforeningen Følgesvennen v/hilde Krogh Friis gate Oslo Vergeforeningen Følgesvennen v/hilde Krogh Friis gate 6 0187 Oslo 01. 03. 2013 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Høringssvar: Forslag til endring i utlendingsforskriften

Detaljer

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere

Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere e 1 Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere Line Zahl Kvakland, enhetsleder i Barnefaglig enhet i Asylavdelingen Enslige mindreårige asylsøkere Hvordan er asylprosessen? Hvordan behandler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

Retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere. Sondre Horgmo, rådgiver og Aleksander Bentsborg, rådgiver

Retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere. Sondre Horgmo, rådgiver og Aleksander Bentsborg, rådgiver Retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere Fritt rettsråd oppnevning av advokat Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) har rett til fritt rettsråd i forbindelse med søknaden asyl, jf. utlendingsloven

Detaljer

Hva skjer på barnevernområdet? Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm

Hva skjer på barnevernområdet? Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm Hva skjer på barnevernområdet? Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm Tema: Samarbeid innen barnevern - OSO Endring i barnevernloven - roller og ansvar Kommuneforsøksordningen Stortingsmelding om fosterhjem

Detaljer

Fagligleder Informasjonsansvarlig Miljøterapeuter Miljøarbeidere Økonomiansvarlig Nattevakter

Fagligleder Informasjonsansvarlig Miljøterapeuter Miljøarbeidere Økonomiansvarlig Nattevakter Norsk Mottaksdrift AS avtale for drift av asylmottak i Dovre, Ringebu, Vestre Toten, Stor Elvdal, Rendalen, Lunner, Høyanger, Stryn, Jølster og Hitra kommune. Asylmottakene drives på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Detaljer

REPRESENTANTORDNINGEN Enslige mindreårige asylsøkere OG VERGEORDINGEN Enslige mindreårige flyktninger

REPRESENTANTORDNINGEN Enslige mindreårige asylsøkere OG VERGEORDINGEN Enslige mindreårige flyktninger REPRESENTANTORDNINGEN Enslige mindreårige asylsøkere OG VERGEORDINGEN Enslige mindreårige flyktninger Mona Choon Rasmussen seniorrådgiver REPRESENTANTORDNINGEN utlendingsloven kapittel 11A FYLKESMANNENS

Detaljer

Asylsøkere med utfordringer - psykiatri, voldsatferd og botilbud

Asylsøkere med utfordringer - psykiatri, voldsatferd og botilbud ( 1 ) Tidligere samarbeid Asylsøkere med utfordringer - psykiatri, voldsatferd og botilbud Berit Tyldum, assisterende regiondirektør, UDI Delrapport 1: Vold og trusler i mottak, kartleggingsstudie Delrapport

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien 1 Hvem er de enslige mindreårige? Utlendingsdirektoratet (UDI) definerer enslige mindreårige som asylsøkere

Detaljer

Vertskommune for statlig asylmottak

Vertskommune for statlig asylmottak 1 Vertskommune for statlig asylmottak 2Antall Norge har forpliktet seg til å beskytte flyktninger (Flyktningkonvensjonen). Det er Utlendingsloven fra 1988 som fastslår hvem som får beskyttelse her. De

Detaljer

NOU I Velferdsstatens venterom, mottakstilbudet for asylsøkere

NOU I Velferdsstatens venterom, mottakstilbudet for asylsøkere Postadresse: Postboks 159 Sandviken 5812 BERGEN lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Det kongelige justis og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Besøksadresse: Sandbrogt

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

SKJEMA FOR PLAN OG RAPPORT, DRIFT AV STATLIG MOTTAK 2011 Skjema for ordinære statlige mottak

SKJEMA FOR PLAN OG RAPPORT, DRIFT AV STATLIG MOTTAK 2011 Skjema for ordinære statlige mottak Mottakets navn: Mottakets nummer: Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak... 2 RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak...

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Hvem er de og hva trenger de? Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon av aktuell situasjon 2015: Svært få ankomster i starten av 2015 (det samme

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAKSPLAN SOM ARBEIDSREDSKAP I MOTTAK

INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAKSPLAN SOM ARBEIDSREDSKAP I MOTTAK INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAKSPLAN SOM ARBEIDSREDSKAP I MOTTAK Leira mottak Heidi Rygg EM MOTTAK Har felles Ingen institusjon: lovverk, økonomi, bemanning osv., men på mange måter lik i jobbinga med

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september

Detaljer

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Verktøy i Mitt Liv Barnevernstjeneste Mai 2017 Innholdsfortegnelse Forord fra Proffene... 3 Hva mener vi at du bør se etter gjennom intervjuet?... 3 Forslag

Detaljer

REPRESENTANT- OG VERGEROLLEN

REPRESENTANT- OG VERGEROLLEN REPRESENTANT- OG VERGEROLLEN Representantens oppgaver- utlendingsloven 98d Representanten skal ivareta den mindreåriges interesser i saken og ellers utføre de oppgaver som tilkommer en verge i henhold

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

KOMMUNIKASJON OG GRENSESETTING Ruth Riise, Lykkjeveien bofellesskap, Sunndal

KOMMUNIKASJON OG GRENSESETTING Ruth Riise, Lykkjeveien bofellesskap, Sunndal KOMMUNIKASJON OG GRENSESETTING Ruth Riise, Lykkjeveien bofellesskap, Sunndal Oppretta 1999 Privat driftsoperatør avtale Sunndal kommune 24 bosatte mindreårige gutter Kurdere og afghanere 15-17 år ved ankomst

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Vergemålsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Vergemålsavdelingen Vergemålsavdelingen Adressat etter liste Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/11098-4 FM-V Mona Choon Rasmussen 19.06.2013 Representant- og vergeerklæringsskjema: kartlegging av

Detaljer

Servicestrategi for utlendingsforvaltningen

Servicestrategi for utlendingsforvaltningen Servicestrategi for utlendingsforvaltningen 2013 2017 Justis- og beredskapsdepartementet Utenriksdepartementet Arbeidsdepartementet Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet Kjære medarbeider

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Bosettingsmøte Fylkesmann Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest

Barn som kommer alene til Norge. Bosettingsmøte Fylkesmann Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest Barn som kommer alene til Norge Bosettingsmøte Fylkesmann 22.1.2016 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 23.01.2016 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG FLYKTNINGER

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21.

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. november 2016 Hvordan godtgjøres medgått tid til kontakt og samarbeid med advokaten?

Detaljer

Situasjonen etter «flyktningestrømmen» - Hva sier statistikken?

Situasjonen etter «flyktningestrømmen» - Hva sier statistikken? e 2 Situasjonen etter «flyktningestrømmen» - Hva sier statistikken? regiondirektør Eirik Eide, UDI Ankomster 2015 31 150 asylsøkere i 2015 10 448 fra Syria 7 000 fra Afghanistan 3 001 fra Irak 2 942 fra

Detaljer

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK Landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Vår ref Dato Rundskriv nr: Q-05/2011 201005479-/TJK 20.01.2011 Om statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Returforberedende arbeid og status

Returforberedende arbeid og status Returforberedende arbeid og status 7. mars 2017 Susanne Utsigt, UDI RMA Fagstab Bakgrunn Invitasjon fra FMOA Nytt: Flere tidsbegrensede og begrensede tillatelser Flere må returnere når de blir 18 år 2

Detaljer

HVA NÅ? Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere

HVA NÅ? Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere HVA NÅ? Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere INTRODUKSJON Veiledningsheftes tre hoveddeler SIDE Informasjonspakken om asylprosessen består av en DVD og et veiledningshefte. Dette

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar Bosettingsprosessen Kompetansesamling veiledning i mottak Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst 19. januar 2017 www.imdi.no Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Etablert 2006 Ca. 220 ansatte 6 regioner

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Hva vet vi og hva lurer vi på?

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Hva vet vi og hva lurer vi på? Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Hva vet vi og hva lurer vi på? Marianne Skogerbø, Kommunalleder oppvekst og levekår, Strand kommune Side 2 Innhold Hva har vi gjort? Hva har vi lært? Hva kan

Detaljer

RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak

RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid

Detaljer

Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie. Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS

Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie. Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS Vårt prosjekt Kompetansemidler fra Husbanken Midt-Norge Prosjektperiode: høst 2009 nyttår

Detaljer

Det vises til hyggelig møte med en verdifull samarbeidskommune i Levanger

Det vises til hyggelig møte med en verdifull samarbeidskommune i Levanger Postadresse: Postboks 2438 Sluppen 7005 Trondheim Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Peter Egges pl 2 LEVANGER KOMMUNE Rådmannen Postboks 130 1601 Levanger Internett: www.imdi. E-post:

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen Høringsinstansene, jf. vedlagt liste Deres ref. Vår ref. Dato 201201237 - /KBH 14.08.2012 Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Detaljer

HVA GJØRES I VESTFOLD?

HVA GJØRES I VESTFOLD? Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016) Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Vestfold, 14. april 2016

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Situasjonen på landsbasis og i Sogn og Fjordane. Sissel Mehammer, seniorrådgivar Førde 2015

Situasjonen på landsbasis og i Sogn og Fjordane. Sissel Mehammer, seniorrådgivar Førde 2015 ( 1 ) Situasjonen på landsbasis og i Sogn og Fjordane Sissel Mehammer, seniorrådgivar Førde 2015 Asylsøknader til Norge, 2014 og 2015 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Asylsøknader januar -

Detaljer

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Utlendingsdirektoratet arrangerer en returinnsats i en tidsbegrenset periode fremover. Vi ønsker å tilby 10 000 kroner ekstra til de 500 første personene

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Målsetting: Alle elever skal ha et trygt skolemiljø, uten mobbing Definisjon: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn som kommer alene til Norge Regional prosjektleder Gaute Ingeson Fossbakk Bufetat Region sør/ Regionkontoret 1 Bufetat Fem regioner underlagt

Detaljer