Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008"

Transkript

1 Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Rapporten er utarbeidet i forhold til krav og retningslinjer gitt i Utlendingsdirektoratet (UD1) sine styringsdokumenter for mottaksdrift. Disse omfatter Driftsreglement med tilhørende Kravspesifikasjon, Pengereglement og de årlige føringsbrevene, samt de til enhver tid gjeldende rundskriv, rutinebeskrivelser og veiledere. Rapporten inngår som en del av UDIs årlige, tilsyn med de statlige mottakene. Et tilsyn er en prosess som består av en helhetlig gjennomgang av mottaksdriften og kontroll av om kravene i styringsdokumentene blir fulgt. Rapporten omfatter vurderinger av om aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt om mottaket driver sin virksomhet innenfor de rammer som UDI har satt Tilsynet foregår ved gjennomgang av dokumenter og annen innhentet informasjon, med eller uten tilsynsmyndighetens fysiske tilstedeværelse. Fysisk tilstedeværelse kan være i form av meldte tilsynsmøter, korttidsmeldte møter/besøk og/eller uanmeldte møter/besøk. Formålet med tilsynsrapporten er å gi tilbakemelding til driftsoperatør og ansatte om UDIs vurderinger av driften, samt gi eventuelle pålegg med frister. Avvik defineres som manglende oppfyllelse av UDIs krav. Merknad er forhold som ikke kan defineres som avvik, men der UDI mener mottaket har et forbedringspotensial. 1

2 TILSYNSRAPPORT FRA ET BRUKERORIENTERT TILSYN BAKGRUNN FOR TILSYNET 3 MAL FOR TILSYNET 4 MÅL FOR SAMTALE MED DRIFTSOPERATØR OG MOTTAK 4 MÅL FOR SAMTALE MED UNGDOMMENE 8 OPPSUMMERING AV TILSYNSMØTE 10 MØTE MED DRIFTSOPERATØR 10 SAMARBEID 10 ØKONOMI 10 OVERÅRIGPROBLEMATIKK 10 FREMTIDEN 11 MØTE MED MOTTAKET 11 BOSETTING 11 RETUR 11 VERGE 12 SÆRKONTAKT 12 AKTIVITETER 12 ANSATTE 12 SAMARBEID 12 HELSE 13 INFORMASJON 13 BEBOERMEDVIRKNING 13 SIKKERHET FOR BEBOERE 13 BOFORHOLD 13 SKOLE 13 TOLK 13 INTERVJU AV UNGDOMMENE 14 MOTTAKETS INNSPILL TIL TILBAKEMELDINGER FRA INTERVJUENE 15 KONKLUSJON 15 2

3 TILSYNSRAPPORT FRA ET BRUKERORIENTERT TILSYN Avdelingens arbeid er vurdert ut fra: UDIs løpende veiledning og oppfølging av mottaksarbeidet gjennom året. Meldt tilsynsmøte og , med følgende personer tilstede: Leira mottak - Randi Venås Eriksen, fungerende mottaksleder - Lene Emilsen, miljøterapeut og fungerende leder for avdeling for enslige mindreårige. - Anny Viken Rendum, koordinator for forsterket avdeling (tilstede kun deler av møtet) Driftsoperatør, Levanger kommune - Gunvor Galaaen (tilstede kun deler av møtet) - Torill Moe, leder for barnevernet i Levanger (tilstede kun deler av møtet) UDI Regionkontor Midt-Norge - Kjetil Krøvel, rådgiver - Anne Lise Aastad, rådgiver BAKGRUNN FOR TILSYNET Utlendingsdirektoratet engasjerte i september 2005 Fylkesmannen i Hordaland til å utføre pilotprosjektet "Tilsyn med mottaks ansvar for enslige mindreårige asylsøkere" (se for øvrig rapport fra dette prosjektet fra februar 2006) gjennomført UDI Regionkontor Vest et tilsyn av avdeling for enslige mindreårige ved Dale statlig mottak basert på erfaringer fra dette prosjektet. Dette tilsynet innebar en mer brukerorientert gjennomføring, med intervjuer av beboerne på avdelingen (viser til tilsynsrapport fra Dale mottak). Tilsynet av avdeling for enslige mindreårige ved Leira mottak var primært basert på modell brukt av UDI Regionkontor Vest, som igjen kan kalles en hybrid bestående av det tilsynet Utlendingsdirektoratet vanligvis utfører og det tilsynet som Fylkesmannen legger til grunn i sin vurdering av barnevernsinstitusjoner. Intensjonen med å gjennomføre denne formen for tilsyn var å ha et fokus på ungdommene og deres situasjon på mottaket. Ved å intervjue ungdommene ved mottaket ble brukerperspektivet sikret under tilsynet, og det var også mulig å undersøke om det var samsvar mellom 3

4 ungdommenes og mottakets tilbakemeldinger. Videre skulle tilsynet sikre at de enslige mindreårige får det omsorgstilbudet de har krav på og at deres rettssikkerhet er ivaretatt. Leira mottak ble på forhånd informert om den nye tilsynsmodellen Utlendingsdirektoratet ville anvende, og dette ble positivt mottatt. Mottaket var svært behjelpelig med å organisere intervjuene, og en ekstra takk må rettes til Lene Emilsen i den forbindelse. Mal for tilsynet Mal for samtale med driftsoperatør og mottak Samarbeid med ulike instanser, og kvalitet på tilbud, generell samtale o Samarbeid med driftsoperatør og mottak o Samarbeid med skole Samarbeid med barnevern Samarbeid med helse, hvordan fungerer helsetilbudet? o Samarbeid med Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT), Barne- og Ungdomspsykiatrien (BUP)? o Samarbeid med overformynderi, problemer med verger? o Samarbeid med politi, også Politiets Utlendingsenhet (PU)? o Samarbeid med NAV; D-nummer? o Hvordan fungerer samarbeid internt i kommunen? o Samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDZ)? Økonomi o Hvordan er de økonomiske forutsetningene for driften av EM-avdelingen? Overårigproblematikk - meldt fra mottaket Særkontaktordning o Hvordan fungerer ordningen? o Får de ansatte opplæring i å være særkontakt? o Har alle beboerne særkontakt? o Vet alle beboerne hvem deres særkontakt er? o Er alle ansatte særkontakter? o Hvordan organiseres dette? Faste samtaler? Verge o Hvordan fungerer vergeordningen? o Har alle beboerne verge? Har mottaket et inntrykk av hvordan vergene fungerer? 4

5 o Problemstillinger? Sikkerhet for beboerne o Har det vært tilfeller av vold og misbruk ved mottaket? I tillfelle; hvordan håndteres slike situasjoner? o Hvilke tiltak har mottaket for å ivareta sikkerheten til beboerne? o Spesielle tiltak for jenter? o Spesielle tiltak for gutter? Samtaler med gutter om oppførsel overfor jenter? o Hvordan vurderes sikkerheten for beboerne? o Hvordan holder mottaket oversikt over hvem som til enhver tid oppholder seg på EM-avdelingen? o Hvordan kartlegger mottaket identiteten til besøkende? o UDI skal be mottaket beskrive de rutiner og sikkerhetstiltak som foreligger for å hindre at besøkende kan ta seg inn i de enslige mindreåriges boenheter eller på fellesrom som disponeres av de enslige mindreårige uten de mottaksansattes kjennskap. o Tiltak som skjermer jenter mot uønsket oppmerksomhet fra gutter (for eksempel egen korridor, egen bygning eller lignende for jenter) o Kan alle låse sine rom/leiligheter? Er det atskilte bad og toaletter for jenter og gutter? o Tiltak for brannberedskap (for eksempel øvelser, at rutiner er kjent for personalet)? o Hvile rutiner har mottaket for informasjon til beboere om branninstruks (for eksempel synlig branninstruks på ulike språk) Konflikthåndtering o Har det vært mye konflikter på mottaket? o Har ansatte fått opplæring i hvordan konflikter skal håndteres? o Har mottaket hatt tiltak som forebygger konflikter der.beboere er involvert og tiltak som tilrettelegger for beboernes mulighet til egen konflikthåndtering (f.eks. opplæringstiltak, råd og veiledning, trivselskapende tiltak osv.)? Krisesituasjoner o Har det vært noen kriser på mottaket siste tiden? Kort om eventuelle episoder? o Har mottaket gode tiltak og rutiner for håndtering av kriser og overgrep? o Opplæring av ansatte i forhold til håndtering av krisesituasjoner? o Hvem orienteres? Norskundervisning o Hvordan organiseres norskundervisningen? 5

6 o Får alle som ønsker det (og er innenfor målgruppen) norskundervisning? Dersom de ikke gjør det; hvorfor? o Hvordan samkjøres gjennomføringen av informasjonsprogram og norskundervisning? o Har mottaket inntrykk av at Nasjonalt Introduksjonsregister Ø) fungerer slik at riktig målgruppe får tilbud? Informasjon o Egne tiltak for dette satsingsområdet? o Hvordan fungerer informasjonsarbeidet ved mottaket? o Bidrar alle ansatte ved mottaket til informasjonsarbeidet? Beboeraktiviteter o Har alle ungdommene tilbud om en aktivitet? Tilbud om leksehjelp? o Felles matlaging? Boforhold o Hvor mange bor på rommet? o Har alle tilgang til felles oppholdsrom? o Er det egse fellesrom for gutter og jenter? Hvis det er regulerttid for bruk av fellesrommene, hvordan fungerer dette? o Har alle tilgang til gratis vaskemaskin og mulighet for å tørke klær? o Hvordan fungerer rutinene for renhold av fellesarealene? o Hvilke rutiner har mottaket for informasjon om husregler, samt oppfølging av disse? Beboermedvirkning o Har beboerne anledning til å fremme egne forslag til tiltak og få dem gjennomført? o Har mottaket et fungerende samarbeidsråd, eller andre samarbeidsformer (i så fall få vite hva dette innebærer) o Er det avsatt midler til beboermedvirkning i budsjettet? o Har mottaket særskilte tiltak for å involvere jenter? Tolk o Hva er mottakets tolkebudsjett? o Hva er rutinene for bruk av tolk i informasjonsprogrammet? o Hva er rutinene for bruk av tolk i bosettingsintervju? o Hvilke kriterier ligger til gr u n for valg av talk? Benyttes nasjonalt tolkeregister ved bestilling av tolk? Oppfølging av og opplæring i handlingsplaner, særskilte tilfeller: o Tvangsekteskap 6

7 o Menneskehandel o Vold i nære relasjoner o Seksuelle overgrep o Homofile, lesbiske, bifile og trasspersoner? Oppfølging av beboere med særskilte behov: o Offer for menneskehandel o Barnevernssaker o Funksjonshemmende Bosetting o Hvordan fungerer bosettingsarbeidet? Hvem bidrar? o Hvordan er samarbeidet med IMDi? o Tar dere kontakt med kommuner på egen hånd? I så fall: Hvilke kommuner, i hvilke saker, på hvilken måte og i hvilket omfang? Og, hvorfor? o Bruk av Individuell kartlegging og tiltaksplan (IKTP): n Bruk av dokumentet? n Vurdering av dokumentet? n Tid? n Er dette et godt verktøy? n Opplæring av ansatte i verktøyet? o Settes det av tilstrekkelig ressurser til bosetting? Retur o Individuelle retursamtaler etter første avslag og etter endelig avslag - Benytter mottaket ulike tilnærmingsmetoder i disse to samtalene? o Benytter mottaket uformelle samtaler til å.motivere for retur? Hvis ja, systematiserer mottaket erfaringene fra det uformelle arbeidet? o Har mottaket deltattpå F1yktinghjelpens veiledningstjeneste Information and Counselling on Return and Repatriation (INCOR)? Hvis ikke deltatt: Hvorfor, og har mottaket deltatt på andre kompetansehevende tiltak på returfeltet? o Utprøving av nye metoder / gode tiltak i returarbeidet. Hvilke metoder og tiltak er dette? o Hvor ofte gir International Organisation for Migration (IOM) informasjon på mottaket? Vurdering av den informasjon som blir gitt. Ansatte o Rutiner for håndtering av krisesituasjoner? o Hvordan følges ansatte opp? o Oppfølging fra driftsoperatør? 7

8 o Fokus på sikkerhet for de ansatte? o Opplæringstiltak for ansatte? Har mottaket egen opplæringsplan? o Hvordan fungerer opplæring av nye ansatte? Har mottaket egen plan for dette? o Ekstern veiledning? o Forelegger alle nye ansatte politiattester? o Rekruttering av nye ansatte? o Trivsel blant de ansatte på mottaket? Mal for samtale med ungdommene Introduksjon: Presentere oss og takk for at du hadde mulighet. Ikke betydning for asylsak. Ønsker å vite mer om ditt opphold på mottaket Du kan si alt til oss; anonymt og konfidensielt Tar notater underveis, men vil bli makulert etterpå. Noe du ønsker å spørre om får vi begynner? Du kan også komme med spørsmål underveis. Oppholdstid: Hvor lenge har du bodd på mottak? Hvor lenge har du vært i Norge? Verge: Hvem er din verge? Hvor bor vergen din? Hvordan kontakt har du hatt med din verge? Har du fått den oppfølgingen du trenger fra din verge? Særkontakt: Noen ansatte på mottaket du har mer kontakt med enn andre? Hvem er din særkontakt? Hvor ofte møter du din særkontakt? Er det noen du kan snakke med hvis noe er vanskelig eller leit? Mottaksopphold: Skole: Kan du fortelle litt om dagen din på mottaket? Hvem vekker deg? Hva skjer hvis du ikke vil stå opp? 8

9 Fritid: Måltider og økonomi: Natt: Sikkerhet: Ansatte: Går du på skolen? Trives du på skolen? Hva skjer om du ikke ønsker å gå på skolen? Får du hjelp til lekser? Hvor gjør du leksene dine? Hva gjør du etter skoletid? Hvem bestemmer aktiviteter utenom skoletid? Er det noen aktiviteter du ønsker å delta på som du ikke er med.på? Har du venner utenfor mottaket? Og i så fall; besøker du dem? Eller kommer de på besøk til deg? Kan du gå hvor du vil i fritiden din? Er det felles middag på mottaket? Hvem bestemmer hva du spiser? Handler du mat selv? Lager du mat selv? Hvor mye penger har du å handle for? Får du alltid like mye penger? Hvem bestemmer når du skal legge deg? Er det noen tilstede når du legger deg? Er det noen som er våken om natta for å passe på deg? Vet du hvor nattevakten befinner seg? Kommer nattevakten inn på rommet ditt om natten? Er det noen som kontrollerer brev du skriver eller mottar? Har du egen telefon eller får du låne telefonen på mottaket? Er det noen som kontrollerer hvem du ringer til og hva du sier? Hvordan slags forhold har du til de andre beboerne? Noen du er redd for? Føler du at du kan snakke med de ansatte om det? Hva skjer hvis noen på mottaket slåss? Hender det at noen ansatte på mottaket holder deg fast? 9

10 Har ansatte gjort noe med deg som du tenker at du ikke har lov til? Generelt: Hvordan trives du? Er det noe du skulle ønsker var annerledes på mottaket? Noe mer du ønsker å si? Avslutning: Takk for at du tok deg tid. Lykke til videre! OPPSUMMERING AV TILSYNSMØTE Det var mange spørsmål, dilemmaer og utfordringer som ble drøftet under tilsynsmøtet. I tilsynsrapporten blir kun de viktigste punktene oppsummert. Møte med driftsoperatør Samarbeid Mottaket forteller om gode samarbeidsrutiner og god kommunikasjon med andre offentlige etater. De offentlige etatene har lang erfaring fra samarbeid med Leira mottak. At mottaket også er kommunalt gjør at kanalene inn til kommunen oppleves som åpne for mottaket. Etter fjorårets diskusjon rundt omsorgssenter har også BUFetat involvert seg i større grad i spørsmål som omhandler asylsøkere. Både mottaket og de kommunale representantene opplever samarbeidet med UDI som godt. Økonomi De økonomiske rammene har vært utfordrende for kommunen. Mottaket har gått med underskudd de siste årene. Økningen i vertskommunekompensasjonen har imidlertid hatt positiv effekt, og har også resultert i forsterket legitimitet fru lokalpolitikere og administrasjon. Overårigproblematikk Mottaket ser en tendens til at flere av beboerne nå er reelle mindreårige. Dette medfører. samtidig at flere av beboerne nå har behov for tettere oppfølging enn tidligere. 10

11 Mottaket ga tilbakemeldinger om problematikken rundt de overårige som blir fordelt til den ordinære avdelingen ved Leira mottak. Disse får et svært bevisst forhold til sin egen. situasjon versus den oppfølgingen beboerne på avdelingen for enslige mindreårige får. Dette medfører også større grad av misnøye blant overårige tilknyttet den ordinære avdelingen. Utlendingsdirektoratet hadde forståelse for problemstillingen, men kan likevel ikke skjerme den ordinære avdelingen for overårige. Det ble enighet om at løsningen er en dialog mellom mottak og regionkontoret ved vanskelige saker hvor eventuelle overflyttinger kan vurderes. I forhold til aldersrelaterte problematikker, gir mottaket tilbakemelding om at det er svært viktig at resultatet av alderstesten foreligger før søkeren blir fordelt til mottak. Fremtiden Ved forrige tilsyn uttrykte både driftsoperatør og mottaksansatte en frustrasjon over at prosessen rundt barnevernet sin ansvarsovertagelse av enslige mindreårige mellom 15 og 18 år har tatt tid. Den uavklarte situasjonen er fortsatt tilstede, men signalene nå tilsier at. overtagelsen er et stykke frem i tid. Driftsoperatør og mottaket etterlyser imidlertid mer avklaringer og informasjon i denne forbindelse. Møte med mottaket Bosetting Mottaket opplever at samarbeidet med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (] Di) er bra. Savner imidlertid den tette kontakten som et besøk medfører, og etterlyser derfor dette. Har i noen få saker tatt direkte kontakt med kommunene vedrørende bosetting av beboere, men dette er som unntak å regne. Mottaket jobber mye med bevissthet rundt utfylling av IKTP. Mottaket synes ikke alltid at IKTP er tilpasset virkeligheten i mottaket, og benytter derfor loggskjema i tillegg til IKTP. IKTP er i tillegg ungdommens eget dokument, og blir derfor alltid gjenfortalt til personen. Ofte ønsker personen at ting ikke skal bli med i IKTP. Hva skal man gjøre med disse opplysningene som mottaket sitter inne med, men som barna ikke vil ha med? Retur Leira EM har få returer grunnet at de fleste beboerne har positive vedtak Mottaket forsøker imidlertid å opprettholde et sterkt hjemlandsfokus. 11

12 Verge Ingen beboere beholder vergene som blir oppnevnt i forbindelse med asylintervju. Nye verger oppnevnes i Levanger, hvor samtlige beboere får tildelt en av to advokater i Levanger som verge etter relativt kort tid. Disse benyttes ved behov, og i hovedsak i forbindelse med rettslige funksjoner (signeringer, samtykke, søknader osv). Denne ordningen fungerer svært godt. Særkontakt Alle barna får tildelt særkontakt ved ankomst. Fire av de ansatte har dette som ansvarsområde. De samme ansatte har også ansvar for utfylling av IKTP til de ungdommene de er særkontakt for. Ungdommene har jevnlig kontakt med sine særkontakter. Aktiviteter Mottaket budsjetterer med 500,- i halvåret pr beboer. Forsøker å få i stand en avtale med Levanger Fotballklubb etter at den forrige klubben ble nedlagt. Datarommet settes for tiden i stand. Søknad om aktivitetsmidler for barn og unge vil bli sendt til Utlendingsdirektoratet. Ansatte De ansatte føler seg trygge på arbeidsplassen. De har en overlapping i arbeidstiden, og kan da snakke om dagsaktuelle saker og ting som har skjedd. Mottaket har nedfelt skriftlige rutiner for krisehåndtering. Har avtale med bedriftshelsetjeneste. Egen miljøvaktmester som har spesielt ansvar for at rutiner blir fulgt. De ansatte benytter aktivt avviksmeldinger. Alle ansatte må forevise politiattest ved ansettelse. Samarbeid Mottaket arbeider tett og godt med Utlendingsdirektoratet. Mottaket har et godt samarbeid med barnevernet og kontakter barnevernet når det er behov for det. Gode kanaler for kommunikasjon med politiet. Lite kontakt med PU grunnet få utsendelser. Veldig bra samarbeid med skolene. Mottaket føler de har støtte både fra det politiske og det administrative miljøet i Levanger kommune. Samarbeidet med overformynderiet har blitt bedre. Verge oppnevnes etter 2-3 uker. Har mye kontakt med BUP. Dette fungerer godt. Føler heller ikke at taushetsplikt setter begrensinger for kommunikasjonen og hindrer dermed ikke samarbeidet. 12

13 Helse Mottaket har innarbeidet rutiner for bestilling av D-nummer og fastlege. Levanger kommune har ansatt egen sykepleier som arbeider 100 % ved Leira mottak. Har opplevd at fastlegene forsøker å fraskrive seg ansvar for bestilling av eventuell tolkehjelp ved pasientbesøk. Informasjon Starter allerede første eller andre dag etter ankomst med informasjon. Ankomstsamtalen inkluderer husregler, skoler, forventinger etc. Eget informasjonsprogram på skolen (2 ganger pr uke med tolk). Mye informasjon blir gitt i miljøarbeidet. Beboermedvirkning Husmøte hver måned. Eget aktivitetshus som for tiden pusses opp av beboerne selv. Sikkerhet for beboere Mottaket har gode rutiner for å håndtere eventuelle situasjoner som oppstår mellom beboerne. Ansatte har til enhver tid oversikt over hvem som befinner seg på mottaket, og har etablerte rutiner for oppfølging av beboerne når de ikke er på mottaket (beskjeder, telefonkontakt, navn på venner osv). Mottaket har gode rutiner for brannsikkerhet.. Mottaket har mye fokus på jenters sikkerhet, og har også samtaler med guttene om dette. Boforhold Jentene disponerer en egen etasje i Blokk B. I tillegg har jentene eget datarom, eget kjøkken, egen stue og selvfølgelig eget dusj/toalett. De fleste.av beboerne har eget rom, men noen deler også rom (noen etter eget ønske). Skole Alle beboerne går på skole hver dag, og mottaket har et svært godt samarbeid med skolen. Alle som ønsker det får tilbud om norskundervisning, og nye beboere får raskt tilbud om undervisning. Tolk Mottaket bruker mye ressurser på tolk, mest telefontolk. 13

14 Intervju av ungdommene Møtet med ungdommene var avtalt med ungdommene på forhånd og de hadde fritt kunne avgjøre om de ønsket eller ikke ønsket å snakke med Utlendingsdirektoratet. UDI hadde på forhånd plukket ut fem stykker basert på jevn fordeling av kjønn, status og oppholdstid. Det var en utfordring å velge ut varierte utgangspunkt i forhold til status i asylsak da de fleste beboerne på avdelingen har oppholdstillatelse. Det viste seg også at det var vinterferie den uken, og flere av ungdommene skulle reise bort. Det ble derfor kun intervju av fire beboere (1 jente og 3 gutter), og alle hadde oppholdstillatelse. Dette bar også samtalene preg av, da ungdommene var svært opptatt av bosettingsprosess. Alle fire ønsket å delta på intervju og mottaket bestilte telefontolk. Samtalene ble gjort uten de ansattes tilstedeværelse. Ungdommene fikk mange ulike spørsmål, blant annet om særkontaktordningen og hjelpevergeordningen. Det var svært varierende hvor mye relevant tilbakemelding som ble gitt under intervjuet. Noen av ungdommene hadde ventet svært lenge på å få bosetting, og mye av tiden ble derfor brukt til å forklare at UDI ikke var ansvarlig for dette. Her følger likevel en kort oppsummering av de viktigste tilbakemeldingene fra intervjuene. Alle de fire ungdommene følte seg trygge og godt ivaretatt av mottaket. Ingen av dem uttrykte redsel for noe, og sa at de kunne prate med mottaksansatte hvis det var noe de var lei seg eller redde for. Ungdommene fortalte også litt om dagene på mottaket, som bærer preg av god oppfølging fra mottaket sin side. Tryggheten og sikkerheten til beboerne er godt ivaretatt med rutiner og kontroll. Alle ungdommene visste hvem særkontakten deres var. Alle ungdommene trivdes på skolen, og fikk det de hadde behov for. Noen av ungdommene meldte i fra om mangel på aktivitetstilbud. Særlig..to var svært misfornøyd på grunn av dette. En beboer klagde også på manglende tilgang til PC. 14

15 Mottakets innspill til tilbakemeldinger fra intervjuene I etterkant av intervjuene, ble tilbakemeldingene diskutert med mottakets ansatte. Særlig dette med aktiviteter ble diskutert. Det viste seg at begrunnelsen for at den ene av beboerne var misfornøyd lå i at tilbud om aktiviteter var på tidspunkt det ikke passet for han å delta fordi han skulle besøke venner og bekjente. I tillegg har fotballklubben mottaket hadde avtale med akkurat blitt nedlagt, men mottaket jobber for å skaffe nye avtaler med en annen klubb. Den andre beboeren ønsket å delta i volleyball, men det finnes ingen tilbud i kommunen. Når det gjelder tilgang til PC, ble aktivitetsrommet pusset opp da tilsynet ble gjennomført. KONKLUSJON Leira mottak har gjennomgått en utfordrende periode med stort sykefravær og økonomiske problemstillinger. Utlendingsdirektoratet mener at mottaket har håndtert denne perioden på en utmerket måte, og ønsker å berømme alle involverte for den innsatsen de har gjort. I løpet av våren skal mottakets nye leder gjennomgå driften av mottaket med tanke på ressurser. Utlendingsdirektoratet ønsker denne gjennomgangen velkommen, og ser frem til dialog og oppdateringer i denne forbindelse. Leira mottak har en god ordning for verge hvor to personer i stor grad fungerer som verge for samtlige beboere. Disse fyller primært oppgaver knyttet til rettsikkerhet og rettslige funksjoner. På denne måten unngås i stor grad problematikken hvor beboere får svært ulik oppfølging fra vergene, som ofte oppleves som svært urettferdig. Utlendingsdirektoratet synes dette er en svært hensiktsmessig organisering hvor både behov for rettslig bistand og omsorg blir sikret på en mest mulig rettferdig måte. Mottaket har gode rutiner for håndtering av voldelige situasjoner, og det er stor oppmerksomhet både på forebygging og videre håndtering av slike saker. Det er fokus på potensielt vanskelige beboere og utfordrende situasjoner, i tillegg til at det er en bevissthet rundt hvem som plasseres i de ulike etasjene/rommene. Utlendingsdirektoratet minner imidlertid om at det er viktig å sende inn SOAS-R skjema og eventuelt Melding om straffbare forhold til UDI. Avdelingen har stort fokus på å ivareta miljøet for å gi en trygg hverdag for beboerne. De ansatte gjør mye for å være tilstede og tilgjengelige når ungdommene er på avdelingen. Mottaket har utviklet gode rutiner for å ivareta sikkerheten til beboerne ved avdelingen og jobber tett og nært med sine samarbeidspartnere. 15

16 Utlendingsdirektoratet Regionkontor Midt-Norge ønsker å benytte anledningen til å takke hver enkelt ansatt for en fantastisk innsats, og vi ser frem til videre godt samarbeid. 0 avvik 0 merknader Anne Lise Aastad 16

17 DI I Utlendi ngsdirektoratet Leira statlig mottak for asylsøkere v/utvalgte beboere Postboks Levanger DERES REF VAR REF 03/6486 DATO 21. januar 2009 FORESPØRSEL OM INTERVJU Utlendingsdirektoratet skal føre tilsyn ved avdeling for enslige mindreårige ved Leira mottak 26. og 27. februar. I den forbindelse ønsker vi å intervjue fem beboere ved mottaket for å få tilbakemelding om hvordan mottaket fungerer. Vi håper du har lyst og anledning til å delta på dette. Intervjuet vil bli gjennomført av to ansatte ved Utlendingsdirektoratet Regionkontor Midt- Norge. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er denne enheten som behandler din asylsak, og at vi dermed ikke har noen innvirkning på utfallet av din søknad om asyl i Norge. Under intervjuet vil vi stille spørsmål om hvordan du trives ved mottaket, hva slags oppfølging du får, hvordan de ansatte fungerer og så videre. Det er svært viktig at du gir ærlige tilbakemeldinger da det er en mulighet for å eventuelt forbedre forholdene ved mottaket. Vi vil ta opp potensialet for forbedringer med mottakspersonalet i etterkant, men da selvfølgelig uten å referere til enkeltpersoner. Det vil bli tatt notater under intervjuet, men de vil makuleres etter at tilsynet er ferdig. Vi ønsker også å gjøre oppmerksom på at dette er frivillig. Hvis du ikke ønsker å delta på intervjuet, ber vi om at du melder ifra til mottakspersonalet. Tidspunkt og sted avtales direkte med mottaket. Hvis du har noen ytterligere spørsmål knyttet til dette, ta gjerne kontakt med Anne Lise Aastad på telefon Med vennlig hilsen for Utlendingsdirektoratet Lars Steinar Hansen regiondirektør Anne Lise Aastad rådgiver Utlendingsdirektoratet Telefon Bankkontonr Region Midt-Norge Telefaks Organisasjonsnr E-post: udik5zudi.no Postadresse : 7005 Trondheim Internett : Besøksadresse : Peter Egges plass Trondheim

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

VeiViseR til assistanse

VeiViseR til assistanse VeiViseR til assistanse - for kvinner som er utsatt for menneskehandel Utgitt av krisesentersekretariatet Innhold 3. Forord 4. Intro 5. Del 1, å bli sett 6. Hvorfor akkurat jeg? 7. Ta signaler men hvilke?

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer