BEGRENSET POLITIATTEST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEGRENSET POLITIATTEST"

Transkript

1 BEGRENSET POLITIATTEST [ Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer som deltar i aktiviteter sammen med barn, unge og personer med utviklingshemming. Landsstyret vedtok 4.april 2008 at Røde Kors skal kreve begrenset politiattest for ansatte, frivillige og delegater som deltar i aktiviteter i regi av Røde Kors, hvor målgruppa er barn, unge og/eller personer med utviklingshemming. Med barn og unge menes personer under 18 år. I denne artikkelen finner du informasjon om: veiledning til rutinen for innhenting av begrenset politiattest rutine for lokalstyret for innhenting av begrenset politiattest ansvar for innhenting og fullmakt hvem skal levere begrenset politiattest hvilke opplysninger fremkommer ved innhenting av politiattesten håndtering og innhenting av politiattesten taushetsplikt skjemaer og veiledning for politiattest ofte stilte spørsmål og svar presentasjon om politiattest som kan benyttes på distrikt og lokalt plan Veiledning til rutinen for innhenting av begrenset politiattest Innhenting av begrenset politiattest er kun et av mange tiltak for å hindre at barn og ungdom utsettes for uønskede handlinger fra voksnes side. Røde Kors skal være trygt for alle, særlig for barn, unge og personer med utviklingshemming. Begrenset politiattest alene kan ikke bidra til å fjerne faren for at barn og ungdom utsettes for uønskete handlinger fra voksnes side. Innhenting av begrenset politiattest er kun et supplement til øvrige virkemidler Røde Kors benytter, som opplæring, intervju og innhenting av referanser. I tillegg handler det om forebygging, åpenhet og praktiske ordninger i lokalforeningen. Rutine for lokalstyret ved innhenting av begrenset politiattest Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med begrenset politiattest. Det skal også oppnevnes en stedfortreder. Styret skal informere om ordningen internt og eksternt. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen fremgå. Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av begrenset politiattest. Styret skal lage rutiner for hvordan informere de(n) aktuelle personen(e) om at de(n) må ha begrenset politiattest. Den styreoppnevnte skal sende søknaden om begrenset politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker. Alle som skal ha begrenset politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.

2 Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er bedt om å levere begrenset politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. Lokalstyret skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor barn og unge eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser begrenset politiattest eller som har anmerkninger på attesten. Lokalstyret kan kontakte distriktskontoret for råd og veiledning. Ansvar for innhenting og fullmakt Det er styret i det organisasjonsleddet som er ansvarlig for aktiviteter for barn og unge eller personer med utviklingshemming som har rett til, og ansvar for, å innhente begrenset politiattest, dvs. enten styret i en lokalforening eller et distriktsstyre. For ansatte er det arbeidsgiveren som har dette ansvaret. Hvem skal levere begrenset politiattest I utgangspunktet skal det kreves begrenset politiattest for ansatte,frivillige og delegater i Røde Kors som deltar i aktiviteter hvor målgruppa er barn, unge og/eller personer med utviklingshemming, uavhengig av avdeling. I Røde Kors omsorg vil dette normalt være aktuelt for frivillige i aktiviteter som: Ferie for Alle, Barnas Røde Kors, Leksehjelp, aktiviteter for personer med utviklingshemming, flyktningguide for barn og unge, aktiviteter for barn og unge på asylmottak, aktiviteter for barn på krisesenter, Røde Kors-telefonen, samtjenesten, følgetjeneste for barn hvor foreldre er i konflikt, aktivitetsgrupper for barn med psykisk syke foreldre, aktiviteter for barn med rusmisbrukende foreldre, Røde Kors leire hvor målgruppen er barn under 18 år eller personer med utviklingshemming, enslige mindreårige asylsøkere. I Røde Kors Hjelpekorpset vil dette normalt være aktuelt for frivillige som: Deltar i aktiviteter hvor de kan komme i et tillits- eller ansvarsforhold til barn unge og/eller personer med utviklingshemming som kan muliggjøre overgrep. Det vil si at oppgaven som skal utføres kan sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom. Det kan både være frivillige i RØFF og fra hjelpkorpset. Hvis lokalforeningen er i tvil om bruken av begrenset politiattest, anbefales det å ta kontakt med distriktskontoret. Generelt sier vi at dersom man er i tvil; innhent begrenset politiattest. I Røde Kors Ungdom vil dette normalt være aktuelt for frivillige i aktiviteter som: På Flukt-instruktører, aktiviteter for ungdom på asylmottak, ungdomsdelegater som skal på oppdrag til andre land og som deltar i aktiviteter hvor de kan komme i et tillits- eller ansvarsforhold til barn unge og/eller personer med utviklingshemming som kan muliggjøre overgrep. Når det gjelder ungdomsdelegater fra andre land er det ikke like lett å skaffe begrenset politiattest spesielt gjelder det fra land utenfor EØS-området. Denne utfordringen ble diskutert i Landsstyrets Arbeidsutvalg (LSAU ). For ungdomsdelegatene er det derfor spesielt viktig at det legges til rette for deltakelse i aktiviteter som ikke muliggjør overgrep, og at retningslinjene for arbeid med barn og unge følges. Når det gjelder søknad om begrenset politiattest for personer mellom 13 og 15 år, må foresatte underskrive på søknaden. Internasjonal avdeling

3 Delegater fra Norge må fremlegge begrenset politiattest. Dette gjelder dersom vedkommendes oppdrag gjør at delegaten vil delta i aktiviteter hvor han/hun kan komme i et tillits- eller ansvarsforhold til barn unge og/eller personer med utviklingshemming som kan muliggjøre overgrep. For delegater fra andre land på oppdrag i Norge, kan det være vanskelig å fremskaffe politiattest fra land utenom EØS-området. Her er det viktig at det legges til rette for aktiviteter som ikke muliggjør overgrep, og at instruksen for arbeid med barn og unge følges. Generelt Hensynet til barnets beste. At det i enkelte tilfeller kan være vanskelig å fremskaffe begrenset politiattest, må ikke gå på bekostning av barnets sikkerhet. Forskriften gir adgang til å innhente begrenset politiattest hos personer som allerede er ansatt/frivillig i organisasjonen uavhengig av stillingsbetegnelse. Røde Kors vil innhente begrenset politiattest fra alle ansatte og frivillige som har oppgaver som innebærer at vedkommende kan komme i et tillits- eller ansvarsforhold til målgruppene. Dersom en frivillig eller ansatt flytter og begynner i Røde Kors i et nytt distrikt, skal begrenset politiattest innhentes. Det er ikke enhver kontakt med mindreårige/personer med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve begrenset politiattest. At personen har befatning med barn er ikke tilstrekkelig. Oppgaven må innebære et tillits- eller ansvarsforhold. Med dette menes normalt at: oppgaven vil gi eller sette vedkommende i en posisjon i forhold til mindreårige/personer med utviklingshemming som muliggjør overgrep og/ eller at oppgaven vil gi eller sette personen over noe tid i en slik posisjon. Noe tid vil si enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom. Hvilke opplysninger fremkommer ved innhenting av begrenset politiattest Den begrensede politiattesten inneholder opplysninger om en person er siktet, tiltalt eller ilagt forelegg eller blitt dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Røde Kors har ikke anledning til å innhente informasjon om andre straffbare forhold. Håndtering av begrensede politiattester Ordningen må praktiseres slik at ingen mistenkeliggjøres. Informasjon om at oppgaver som skal utføres vil kreve begrenset politiattest, bør finnes i materiell rettet mot frivillige og i beskrivelse av aktiviteten. Ved ansettelser skal det fremgå av stillingsannonsen, og delegater vil bli informert om at de må levere begrenset politiattest i løpet av BTC kurset. Det bør også informeres om reglene på Røde Kors hjemmesider. Hvordan lokalforeningen skal behandle en begrenset politiattest uten anmerkning En begrenset politiattest uten anmerkning skal fremvises for den styreoppnevnte, eventuelt stedfortrederen. Dersom disse ikke er tilgjengelige, skal attesten fremvises for ansvarlig organisasjonsledds leder. Attesten skal bare fremvises og aldri lagres hos Røde Kors. Den styreoppnevnte skal skriftlig nedtegne opplysninger om hvilke personer som på hvilket tidspunkt har fremvist begrenset politiattest uten anmerkning. Disse opplysninger må lagres

4 forsvarlig, på samme måte som andre konfidensielle styredokumenter. Opplysningen kan lagres elektronisk, for eksempel: Ola Normann har levert begrensetpolitiattest, datert... Hvordan lokalforeningen skal behandle en begrenset politiattest med anmerkning En begrenset politiattest med anmerkning betyr at den aktuelle personen har en dom eller for tiden er tiltalt eller siktet for en seksualforbrytelse. Vedkommende skal derfor ikke delta i aktiviteter hvor vedkommende kan komme i et tillits- eller ansvarsforhold til barn og unge og/eller personer med utviklingshemming som kan muliggjøre overgrep. Det betyr ikke at vedkommende er utelukket fra annen deltakelse i Røde Kors. Det bør imidlertid utvises stor varsomhet i valg av aktivitet for vedkommende. En begrenset politiattest med anmerkning skal fremvises for den styreoppnevnte, eventuelt stedfortrederen. Dersom disse ikke er tilgjengelige, skal attesten fremvises for ansvarlig organisasjonsledds leder. Attesten skal bare fremvises, og skal aldri lagres hos Røde Kors. En begrenset politiattest med anmerkninger inneholder sensitive personopplysninger. Det er kun den som har fått seg fremvist politiattesten som skal kjenne til innholdet i attesten. Informasjonen som finnes på den begrensede politiattesten skal behandles konfidensielt. Opplysningene kan lagres elektronisk, for eksempel: Ola Normann har levert begrenset politiattest med merknad, datert... Det presiseres at det kun er den som har fått fremvist den begrensede politiattesten som skal kjenne til innholdet og derfor må tilgangen sikres med eget passord. Når en frivillig eller ansatt slutter, skal opplysningene makuleres umiddelbart. Den styreoppnevnte kan kontakte distriktskontoret for veiledning. Hvordan skal lokalforeningen behandle en person som ikke ønsker å fremvise begrenset politiattest Hvis ansvarlig organisasjonsledd ber om begrenset politiattest, men den aktuelle personen ikke ønsker å innhente den, skal vedkommende ikke delta i aktiviteter med barn og unge eller personer med utviklingshemming som kan muliggjøre overgrep. Vedkommende skal heller ikke benyttes til oppgaver som innebærer at vedkommende kan opparbeide et tillits- eller ansvarsforhold overfor barn og unge eller mennesker med utviklingshemming. Den styreoppnevnte skal notere at vedkommende har unnlatt å innhente begrenset politiattest, og oppbevare opplysningene konfidensielt på samme måte som andre konfidensielle dokumenter. Hvordan behandle en person som er ansatt eller skal ansettes Det skal fremgå av stillingsannonsen dersom vedkommende stilling krever fremvisning av begrenset politiattest. Det er bare den person som tilbys stillingen som skal avkreves begrenset politiattest og ikke alle søkere til stillingen. Dersom en person allerede er i et løpende ansettelsesforhold og vedkommende innhenter begrenset politiattest med anmerkning, kan dette få betydning for ansettelsesforholdet. Taushetsplikt Lokalforeningens/distriktkontorets og hovedkontorets ansvarlige representanter for ordningen har taushetsplikt i forhold til de opplysningene de får kjennskap til. Når den styreoppnevnte og vararepresentanten oppnevnes av styret som ansvarlige for ordningen med begrenset politiattest, må det i protokollen fra styremøtet fremkomme at de er inneforstått med og kjenner til at de er underlagt taushetsplikt i forhold til de opplysningene de får kjennskap til. Det samme gjelder for styrets leder. Uavhengig av taushetsplikten har ansvarshavende imidlertid full anledning til skriftlig å nedtegne opplysninger om hvilke personer som på hvilket tidspunkt har fremvist politiattester

5 uten anmerkning eller som har unnlatt å innlevere begrenset politiattest. Disse opplysningene må oppbevares på forsvarlig måte, som andre konfidensielle dokumenter.

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innledning Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag Norsk

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Side 1 Innhold ETISKE RETNINGSLINJER 3 Innledning... 3 Virkeområde... 3 Etiske dilemma... 3 Navigasjonshjulet 4 Tilbakemeldingskultur... 4 Personlig ansvar og integritet... 5 Taushetsplikt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Ombudets rolle og arbeidsoppgaver

Ombudets rolle og arbeidsoppgaver Ombudets rolle og arbeidsoppgaver Sist oppdatert: februar 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Hvorfor personvernombud?... 3 3. Hvem kan være personvernombud?... 3 3.1 Ansatt eller ekstern?...

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Kongsberg Idrettsforening Kongsberg Idrettsforening Lederdirektiver - KLD

Kongsberg Idrettsforening Kongsberg Idrettsforening Lederdirektiver - KLD Kongsberg Idrettsforening Kongsberg Idrettsforening Lederdirektiver - KLD Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899 Side 1 Innhold MÅLSETTING... 3 INNGÅELSE AV AVTALER SOM FORPLIKTER KIF UTAD...

Detaljer

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? - Vinn-vinn for alle parter Alle friidrettsklubber og fleridrettslag i Norge har fått tilbud om å arrangere DNB Idrettsleker. Mange kjenner tilbudet

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Rapporten er utarbeidet i forhold til krav og retningslinjer gitt i Utlendingsdirektoratet (UD1) sine styringsdokumenter for mottaksdrift.

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er et offentlig eid selskap hvis formål er å bidra til innovasjon, internasjonalisering

Detaljer