Innst. O. nr. 16. ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 86 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. O. nr. 16. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 86 (2005-2006)"

Transkript

1 Innst. O. nr. 16 ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 86 ( ) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover (krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell, tilbakekall av rekvireringsrett og endringer i betegnelsen farmasøyt) Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag Helse- og omsorgsdepartementet legger i proposisjonen fram forslag til lovendringer slik at personell som skal yte helse- og sosialtjenester til barn eller personer med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Videre i proposisjonen legger departementet fram forslag til endringer i saksbehandlingsprosedyrene ved tilbakekall av rekvireringsrett for helsepersonell som har slik rekvireringsrett i Norge på bakgrunn av tilsvarende rett i annet land. Proposisjonen inneholder også forslag til lovendringer i autorisasjonstittelen farmasøyt. 2. KRAV OM POLITIATTEST FOR HELSE- PERSONELL OG SOSIALPERSONELL 2.1 Sammendrag Det er i dag ingen hjemmel i helsepersonelloven til å kreve politiattest av helsepersonell. For sosialpersonell er det i forskrift 20. desember 1974 nr. 4 om strafferegistrering hjemlet en valgfri adgang for kommunene til å kreve framlagt politiattest ved tilsetting av personer som skal yte tjenester til mindreårige etter lov om sosiale tjenester 4-2 bokstav a-d. Et høringsnotat med forslag om krav om politiattest for personell som skal yte helse- eller sosialtjenester til barn eller utviklingshemmede, ble sendt på høring i august 2005 med høringsfrist i november samme år. 71 høringsinstanser hadde merknader til forslaget. Det blir framholdt at de fleste høringsinstansene er meget positive til forslaget. 50 høringsinstanser uttaler positivt at de støtter eller i hovedsak støtter lovforslaget. Ingen høringsinstanser går imot forslaget. Det vises til at det de senere årene er vedtatt krav om politiattest i flere lover. Krav om framleggelse av politiattest finnes nå blant annet i barnehageloven, barnevernloven, opplæringslova, utlendingsloven og i forskrifter om strafferegistrering. Formålet er å forhindre at personer som er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for seksuelle overgrep mot barn, kan komme i slik kontakt med barn at muligheten til å begå nye seksuelle overgrep er til stede. Med hjemmel i universitetsloven kan det kreves framlagt politiattest ved opptak til studier der studenter som del av den kliniske undervisningen eller praksisopplæringen vil komme i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre. Både arbeidsmiljøloven, helsepersonelloven, tjenestemannsloven og straffeloven har regler om følger et arbeidsforhold kan få, dersom innehaveren utøver handlinger som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Det redegjøres for relevante bestemmelser i Den europeiske menneskerettskonvensjon og for lovgivningen i Danmark, Finland og Sverige. Det foreslås at hjemmelen i strafferegistreringsforskriften til å kreve politiattest av personell som skal yte sosiale tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, gjøres obligatorisk og overføres til sosialtjenesteloven. Videre blir foreslått nye bestemmelser i flere av helselovene slik at helseperso-

2 2 Innst. O. nr nell som skal yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemming, plikter å framlegge politiattest. Politiattesten skal ifølge forslaget vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for brudd på , 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204a i straffeloven. Hensikten med å innføre et obligatorisk krav om politiattest for helse- og sosialpersonell er å forebygge risikoen for seksuelle overgrep mot barn som mottar hjelp fra helse- og sosialtjenesten. Lovforslagets krav om plikt til å fremlegge uttømmende politiattest gjelder politiattest utstedt i Norge. For å få til helhetlige løsninger for ordninger med politiattester og forebygging av overgrep mot barn er det nedsatt ei arbeidsgruppe som skal gjennomgå alle ordninger med politiattester for personer som utfører oppgaver overfor barn og unge. I dette arbeidet vil det bli vurdert om ordningene skal utvides til å omfatte andre forhold enn seksuelle overgrep mot barn. Dersom resultatet av dette arbeidet anbefaler at også andre straffbare handlinger bør framgå av attesten, vil Helse- og omsorgsdepartementet komme tilbake til spørsmålet. Kravet om politiattest må etter departementets vurdering omfatte arbeidsforhold der helse- og sosialpersonell ved utøvelsen av sitt arbeid kan komme i situasjoner med barn eller utviklingshemmede hvor seksuelle overgrep kan finne sted. Departementet mener det er viktig å presisere i lovteksten at plikten ikke omfatter personell som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene med barn eller personer med utviklingshemming. Departementets forslag innebærer at arbeidsområdet og oppgavene dette medfører, må vurderes konkret for hver enkelt stilling eller ansettelsesforhold. Det vil være et arbeidsgiveransvar å foreta en slik vurdering. Dersom arbeidsgiver mener at stillingen innebærer at helse- og sosialpersonell kan komme i situasjoner hvor det kan foretas overgrep, skal det innhentes politiattest. Departementet legger til grunn at helsepersonell i privat praksis som hovedregel må framlegge politiattest, med mindre det er helt klart at de ikke skal tilby helsehjelp til barn eller utviklingshemmede. Departementet mener at det kan være hensiktsmessig å pålegge private tjenesteytere som ikke har noen arbeidsgiver, å opplyse om deres virksomhet innebærer at det gis helsehjelp til barn eller utviklingshemmede i melding om virksomheten etter helsepersonelloven 18. Departementet foreslår derfor at helsepersonelloven 18 utvides til også å omfatte krav om melding av politiattest, og at det inntas en bestemmelse om dette som nytt annet ledd. Departementet foreslår at det gis forskriftshjemler til å gi nærmere bestemmelser om krav om politiattest for helse- og sosialpersonell. Departementet påpeker at det bare er personer en faktisk har til hensikt å ansette eller tildele oppgaver, som kan avkreves politiattest. Det kreves ikke at søker legger fram slik attest på et tidligere stadium i ansettelsesprosedyren. Arbeidsgivers plikter vil også omfatte kontroll med at stillingens rammer og arbeidsoppgaver ikke endres vesentlig i ettertid. Dersom pasientkretsen eller brukerkretsen endres, slik at den etter endringen innebærer tjenesteytelse til barn eller personer med utviklingshemming, må arbeidsgiver sikre at det blir innhentet politiattest. Lovforslaget innebærer at personell som er ilagt forelegg eller er dømt for overtredelser av bestemmelser om seksualforbrytelser og barnepornografi i straffeloven, skal være utelukket fra å arbeide med barn eller personer med utviklingshemming. Det foreslås tatt inn nye bestemmelser i kommunehelsetjenesteloven, tannhelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven som henviser til de nye bestemmelsene i helsepersonelloven. På grunnlag av nærmere angitte forutsetninger anslår departementet at det i helsetjenesten vil være behov for politiattester og i sosialtjenesten politiattester per år. Kostnaden for hver attest anslås til 200 kroner. Dette innebærer at de samlede kostnader for å finansiere krav til politiattest innen helse- og sosialtjenesten vil være i underkant av 6 mill. kroner per år. Det uttales at kostnadene vil bli fulgt opp i den ordinære budsjettprosessen. 2.2 Komiteens merknader Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Jan Bøhler, Sonja Mandt-Bartholsen, Gunn Olsen og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen, Vigdis Giltun og lederen Harald T. Nesvik, fra Høyre, Inge Lønning og Sonja Irene Sjøli, fra Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, fra Kristelig Folkeparti, Laila Dåvøy, fra Senterpartiet, Rune J. Skjælaaen, og fra Venstre, Gunvald Ludvigsen, støtter formålet med å innføre et krav om politiattest for helse- og sosialpersonell for å forebygge seksuelle overgrep mot barn og personer med utviklingshemming. Barn og personer med utviklingshemming som mottar helse- og sosialtjenester, er særlig avhengig av personell som yter dem tjenestene. Barn og personer med utviklingshemming og deres pårørende må ha tillit til og stole på det personell de mottar tjenester fra.

3 Innst. O. nr K o m i t e e n ønsker å understreke at politiattest for helse- og sosialpersonell ikke alltid vil være nok for å hindre misbruk av barn og utviklingshemmede, og at ytterligere tiltak er nødvendig. Ytterligere tiltak kan være skarpere fokus på internkontroll og organisering av arbeidet, økt bevissthet om forebygging av seksuelle overgrep i den daglige tjenesten, samt et godt arbeidsmiljø. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, vil påpeke at generelt vil alle mottakere av helse- og omsorgstjenester, utover barn og utviklingshemmede, være tjent med tiltak som skal forebygge overgrep av ulike typer. K o m i t e e n mener personer som skal yte helseog sosialtjenester til barn og utviklingshemmede, bør fremlegge politiattest slik som personell i asylmottak, barnehager, barnevernet, skoler etc. Når det gjelder personkretsen kravet om politiattest skal gjelde for, støtter k o m i t e e n s f l e r t a l l, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, departementets forslag om at den skal bestå av barn og utviklingshemmede. Krav om politiattest skal kun gjelde for personell som jobber med grupper med et særlig behov for beskyttelse. Personell som yter tjenester til utviklingshemmede, vil i noen tilfeller også yte tjenester til andre grupper med kognitive funksjonsnedsettelser, som demente og psykisk syke, og vil dermed allerede ha blitt avkrevd politiattest. Til tross for at andre grupper med andre kognitive funksjonsnedsettelser, som demente og psykisk syke, også kunne ha behov for denne type beskyttelse, mener k o m i t e e n det er viktig å være bevisst på hvor grensen skal gå for hvor mange grupper som dette skal gjelde for. Utviklingen når det gjelder krav til ulike yrkesgrupper og samfunnsaktører om å legge frem politiattest for utøvelse av yrke eller annen deltakelse i samfunnet, synes å være irreversibel, uttaler Datatilsynet i sitt høringssvar. Hovedbegrunnelsen for å innføre krav om politiattest for helse- og sosialpersonell er at man på flere andre områder krever politiattest fremlagt. En unnlatelse av å kreve politiattest vil dermed kunne tiltrekke seg personer med anmerkninger. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og S e n t e r p a r t i e t, ønsker å vurdere en utvidelse av bruk av politiattest til yrkesgrupper som utfører tjenester til andre sårbare brukergrupper enn barn og unge, i sammenheng med bl.a. behandlingen av St.meld. nr. 25 ( ) om framtidas omsorgsutfordringer. Komiteens medlemmer fra Frems k r i t t s p a r t i e t mener at også eldre personer som mottar pleie- og omsorgstjenester, bør ha den samme beskyttelsen som barn og funksjonshemmede. Slik d i s s e m e d l e m m e r ser det, er det ikke til å komme bort ifra at det skjer en del overgrep innenfor dette området. D i s s e m e d l e m m e r peker på at personer som mottar hjemmesykepleie eller hjemmehjelpstjenester fra kommunen, ikke har noen kontroll over hvem som kommer inn døren i deres hjem. Det er store utskiftninger og omfattende bruk av vikarer på dette området. Videre mener d i s s e m e d l e m - m e r det også er grunn til å nevne at disse ofte har nøkler til de enkeltes boliger for selv å kunne låse seg inn, da hjelpemottaker ofte ikke er mobil nok til å kunne låse opp. Videre mener disse medlemm e r det også er grunn til å nevne de mange demente i sykehjem og dessverre de altfor mange hjemmeboende demente som også er en svært utsatt gruppe. Disse medlemmer mener at også denne gruppen må ha samme krav på beskyttelse mot eventuelle overgripere. D i s s e m e d l e m m e r vil derfor fremme forslag om at de som yter pleie- og omsorgstjenester til disse gruppene, skal komme inn under kravet om at det skal fremvises politiattest. D i s s e m e d l e m m e r fremmer følgende forslag: "I I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. gjøres følgende endringer: 18 andre ledd skal lyde: Dersom helsepersonellet skal yte tjenester til barn eller utviklingshemmede, skal politiattest som nevnt i 20 a annet ledd vedlegges meldingen. Dersom helsepersonellet skal yte tjenester til hjemmeboende pleietrengende eller eldre personer, skal politiattest som nevnt i 20 a fjerde ledd vedlegges meldingen. Inneholder meldingen en politiattest med merknader, skal den straks oversendes Helsetilsynet i fylket. Ny 20 a skal lyde: 20 a Krav om politiattest Helsepersonell som skal yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemming, har plikt til å fremlegge politiattest ved tilbud om stilling, ved inn-

4 4 Innst. O. nr gåelse av avtale etter kommunehelsetjenesteloven 4 2 første ledd, tannhelsetjenesteloven 4 2 første ledd og spesialisthelsetjenesteloven 2 1a fjerde ledd, samt ved melding om åpning, overtagelse og inntreden i privat virksomhet, jf. 18. tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for: a) seksualforbrytelser som nevnt i straffeloven 192, 193, 194,195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204, Attesten for overtredelser som nevnt i bokstav a foran skal være uttømmende. Helsepersonell som skal yte helsehjelp til hjemmeboende pleietrengende eller eldre personer, plikter på samme vilkår som nevnt i første ledd å fremlegge politiattest. tiltalt eller er dømt for a) seksualforbrytelser som nevnt i straffeloven 192 og 193, Plikten etter første og tredje ledd omfatter ikke personell som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene med persongrupper som nevnt. Den som i henhold til politiattest er ilagt forelegg eller er dømt for overtredelser som nevnt i annet ledd bokstav a, b, eller c, er utelukket fra å yte helsehjelp til barn eller utviklingshemmede. Den som i henhold til politiattest er dømt for overtredelser som nevnt i fjerde ledd bokstav a, b eller c, er utelukket fra å yte helsehjelp til hjemmeboende pleietrengende eller eldre personer. om gjennomføringen av kravet om politiattest. II I lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. gjøres følgende endring: Ny 8 10 skal lyde: 8-10 Politiattest Kommunen eller annen arbeidsgiver skal kreve politiattest fra den som ansettes i en stilling som innebærer tjenesteyting, jf. 4 2, til barn eller personer med utviklingshemming. tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for: a) seksualforbrytelser som nevnt i straffeloven 192, 193, 194,195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204 Attesten for overtredelser som nevnt i bokstav a foran skal være uttømmende. Kommunen eller annen arbeidsgiver skal kreve politiattest fra den som ansettes i en stilling som innebærer tjenesteyting, jf. 4 2, til hjemmeboende pleietrengende eller eldre personer. tiltalt eller er dømt for: a) seksualforbrytelser som nevnt i straffeloven 192, 193, Plikten etter første og tredje ledd omfatter ikke personell som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene med persongrupper som nevnt. Den som i henhold til politiattest er ilagt forelegg eller er dømt for overtredelser som nevnt i annet ledd bokstav a, b eller c, er utelukket fra å utføre arbeid eller oppgaver som omhandlet i bestemmelsen til barn eller utviklingshemmede. Den som i henhold til politiattest er dømt for overtredelser som nevnt i fjerde ledd bokstav a, b eller c, er utelukket fra å utføre arbeid eller oppgaver som omhandlet i bestemmelsen til hjemmeboende pleietrengende eller eldre personer. om gjennomføringen av kravet om politiattest." Disse medlemmer vil subsidiært stemme for forslaget i proposisjonen. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, mener det for personell som har vært bosatt utenfor Norge, er såpass vanskelig å skaffe politiattest fra hjemlandet eller fra tidligere bostedsland at norsk politiattest som frem-

5 Innst. O. nr legges, skal være tilstrekkelig for å oppfylle kravet om fremleggelse av politiattest. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener at det også bør fremlegges politiattest fra hjemlandet for personell som har vært bosatt utenfor Norge. D i s s e m e d l e m m e r viser til at straffbare forhold begått i andre land også er relevant informasjon for potensielle fremtidige arbeidsgivere. Når det gjelder spørsmålet om andre straffbare handlinger enn seksualforbrytelser skal fremgå av attesten, mener komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og S e n t e r p a r t i e t, at det er gode argumenter som taler for det. Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, ønsker å avvente hva arbeidsgruppen nedsatt av Barne- og likestillingsdepartementet kommer frem til. Den skal gjennomgå alle ordninger med politiattester for personer som utfører oppgaver overfor barn og unge. Komiteens medlemmer fra Frems k r i t t s p a r t i e t ønsker at opplysningene i politiattesten også skal omfatte volds- og narkotikakriminalitet. Dette er etter d i sse medlemmers syn viktig, da man har liten kontroll med hva som skjer innenfor husets fire vegger, samtidig med at det ofte oppbevares sterke medisiner hos brukere av hjemmehjelpstjenesten. D i s s e m e d l e m m e r viser for eksempel til at en rekke kreftpasienter som mottar hjemmesykepleie, ofte har sterke medisiner med narkotiske stoffer som for eksempel morfinpreparater. Disse medlemmer vil derfor fremme forslag om at innholdet i politiattesten utvides til å omfatte volds- og narkotikaforbrytelser. For stillinger der det er aktuelt å kreve fremlagt politiattest, støtter k o m i t e e n departementets forslag om at det skal vurderes av arbeidsgiver ut fra konkret vurdering av stillingen eller ansettelsesforholdet. Det vil være ut fra om helse- og sosialpersonell ved utøvelsen av sitt arbeid kan komme i situasjoner med barn eller utviklingshemmede hvor seksuelle overgrep kan finne sted. Når det gjelder tidspunkt for fremleggelse av politiattest og andre sider ved dette, vurderinger om type politiattest, adgang til å kreve fornyet politiattest, om tilbakevirkende kraft og konsekvenser av anmerkninger på politiattesten, støtter k o m i t e e n departementets forslag. 3. TILBAKEKALL AV REKVIRERINGS- RETT 3.1 Sammendrag Helsepersonell som har autorisasjon, spesialistgodkjenning, lisens eller liknende godkjenning fra utlandet, kan etter nærmere vilkår få tilsvarende norsk godkjenning. Det er gitt en særlig bestemmelse i helsepersonellloven 57 fjerde ledd om betydningen av at den opprinnelige godkjenningen gitt i annet land ikke lenger er gyldig. Statens helsetilsyn kan kalle tilbake norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom den utenlandske godkjenningen ikke lenger er gyldig i opprinnelseslandet. Når det gjelder tap av rekvireringsrett, er det gitt en særregulering av dette i helsepersonelloven 63. Statens helsetilsyn har etter denne bestemmelsen anledning til å tilbakekalle den norske rekvireringsretten dersom rekvireringen anses uforsvarlig. Verken i 57 fjerde ledd eller i 63 er det nedfelt noen særskilt regulering av hvilken betydning det får at rekvireringsretten i annet land faller bort helt eller delvis. Statens helsetilsyn har i sin tilsynsvirksomhet lagt til grunn at 57 fjerde ledd også kan legges til grunn for tilbakekall av rekvireringsretten dersom den opprinnelige rekvireringsretten eller tilsvarende godkjenning har mistet sin gyldighet. Etter departementets vurdering bør et slikt hjemmelsgrunnlag presiseres nærmere i lovteksten til også å omfatte tilbakekall av rekvireringsretten. Forslaget om et eget hjemmelsgrunnlag for tilbakekall av rekvireringsrett ble sendt på høring i oktober 2005 med høringsfrist i januar Departementet har mottatt 12 høringssvar. Ved tilbakekall, frivillig avkall eller suspensjon av autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning eller rekvireringsrett eller ved begrensing av autorisasjon skal Statens helsetilsyn underrette de landene Norge er folkerettslig forpliktet til å informere, jf. helsepersonelloven 66 tredje ledd. Norske myndigheter har i henhold til en samarbeidsavtale med de nordiske landene plikt til å utveksle informasjon om tilbakekall og begrunnelsen for tilbakekall. I tilknytning til informasjonsplikten er tilbakekall av rekvireringsretten spesifikt nevnt. I tillegg mottar norske myndigheter slik informasjon fra England. I henhold til EØS-avtalen, EØS-forskriften og direktivene om legers, tannlegers, sykepleieres og jordmødres etableringsrett skal hjemlandet eller seneste oppholdsstat oversende vertsstaten de nødvendige opplysninger om yrkes- eller forvaltningsmessige tiltak eller forføyninger som er truffet overfor vedkommende. For helsepersonell som har fått tilbakekalt eller frivillig gitt avkall på retten til å rekvirere legemidler

6 6 Innst. O. nr i annet land, har Statens helsetilsyn i disse tilfellene også tilbakekalt rekvireringsretten i Norge. Dette har blitt gjort overfor tre helsepersonell i løpet av 2004 og Departementet er av den oppfatning at norske myndigheter må kunne legge til grunn at grunnlaget for et vedtak om tilbakekall av rekvireringsrett i et annet land er tilstrekkelig opplyst, og at tilbakekallet er resultat av en forsvarlig saksbehandling i det aktuelle landet. Departementet mener det derfor er forsvarlig at Statens helsetilsyn legger denne vurderingen til grunn ved tilbakekall av den norske rekvireringsretten. Adgang til dette vil gjøre dokumentasjonskravet for Statens helsetilsyn lettere og saksbehandlingen raskere. Det framholdes at for det aktuelle helsepersonell innebærer tilbakekall av rekvireringsretten en begrensning av yrkesutøvelsen, og at det på flere måter vil innebære en belastning. Disse forhold taler for at lovhjemmelen for hvordan tilbakekall kan skje, bør være klarest mulig. Departementet mener at en klar lovhjemmel vil ivareta helsepersonellets behov for forutsigbarhet. Departementet foreslår at det inntas et nytt annet ledd i helsepersonelloven 63 som gir Statens helsetilsyn mulighet for å tilbakekalle rekvireringsrett gitt på grunnlag av tilsvarende godkjenning i et annet land hvis rekvireringsretten gitt i det andre landet taper sin gyldighet. Det uttales at forslaget ikke vil føre til vesentlige endringer i Statens helsetilsyns praksis, og at det derfor ikke vil innebære økonomiske eller administrative konsekvenser. 3.2 Komiteens merknader K o m i t e e n støtter at det inntas et nytt annet ledd i helsepersonelloven 63 som gir Statens helsetilsyn mulighet for å tilbakekalle rekvireringsrett gitt på grunnlag av tilsvarende godkjenning i et annet land hvis rekvireringsretten gitt i det andre landet taper sin gyldighet. K o m i t e e n ser behovet for en særskilt regulering av hvilken betydning det får at rekvireringsretten i et annet land faller bort helt eller delvis. 4. ENDRINGER I AUTORISASJONS- TITTELEN FARMASØYT 4.1 Sammendrag Da helsepersonelloven ble vedtatt i 1999, var yrkesgruppen farmasøyt en av de nye gruppene av helsepersonell som fikk autorisasjon. Det er den eneste gruppen der to ulike utdanningsløp fører fram til autorisasjon med samme tittel, femårig universitetsutdanning på mastergradsnivå (tidligere cand pharm) og treårig høyskoleutdanning på bachelorgradsnivå (tidligere reseptar). Forskjellene på de to utdanningene framgår ikke av helsepersonelloven, der begge gruppene blir omtalt som "farmasøyt". Høringsbrev med forslag til endring i helsepersonelloven 48 første ledd bokstav f ble sendt på høring i juli 2005 med høringsfrist i oktober instanser har avgitt realitetsuttalelse til departementets lovforslag. Alle høringsinstansene som har avgitt realitetsmerknader, støtter forslaget om at de to utdanningene skal ha ulike autorisasjonstitler, men mange er kritiske til departementets forslag til titler for de to gruppene. Både etter apoteklovgivningen og etter legemiddellovgivningen er det visse oppgaver som bare farmasøyter med cand.pharm. grad kan utføre. Det er også visse stillinger som er reservert for farmasøyter med cand. pharm. grad. Det redegjøres for lovgivningen i andre nordiske land og i EU/EØS. For å bli godkjent som farmasøyt i et annet EØS-land, blir det stilt krav om cand. pharm. grad. Departementet mener at det bør innføres to forskjellige autorisasjonstitler for den gruppen som i dag er autorisert som farmasøyter etter helsepersonelloven 48 første ledd bokstav f. Det framholdes at en nyansering av titlene vil være informativ for publikum, pasienter og annet helsepersonell og vil gi bedre samsvar mellom utdanningsnivå, yrkestittel og yrkesoppgaver. Ved innføring av to titler vil det også ut fra de nye autorisasjonstitlene i helsepersonelloven være mulig å identifisere hvem som oppfyller kravene i EU-direktiv. Departementet er av den oppfatning at begge grupper bør ha ordet farmasøyt i tittelen. og foreslår at de som har femårig universitetsutdanning i farmasi på mastergradsnivå, eventuelt cand.pharm. eksamen, skal ha autorisasjonstittelen provisorfarmasøyt, og at de som har treårig høyskoleutdanning i farmasi på bachelorgradsnivå, eventuelt reseptareksamen, skal ha autorisasjonstittelen reseptarfarmasøyt. En endring av helsepersonelloven slik at autorisasjonstittelen farmasøyt endres til titlene provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt tilsier at det også må gjøres endringer i apotekloven, og det foreslås justeringer i apotekloven 3-2 bokstav c og 4-2 bokstav c. Det uttales at forslaget til lovendring vil medføre en merkostnad på 1,34 mill. kroner for Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, og at dette beløpet vil bli tatt innenfor Helse- og omsorgsdepartementets rammer. 4.2 Komiteens merknader K o m i t e e n støtter forslaget om at autorisasjonstittelen bør gjenspeile farmasøytenes faglige utdanningsnivå. Dette vil si om det er femårig univer-

7 Innst. O. nr sitetsutdanning på mastergradsnivå eller treårig høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå. K o m i t e e n støtter at det innføres to forskjellige autorisasjonstitler for den gruppen som i dag er autorisert som farmasøyter etter helsepersonelloven 48 første ledd bokstav f. Departementet har i sitt arbeid vektlagt at farmasøytiske fag er en viktig del av både bachelorgradsstudiet og mastergradsstudiet i farmasi. Begge grupper bør derfor ha ordet farmasøyt i tittelen sin, og k o m i t e e n støtter derfor forslaget om tittelen provisorfarmasøyt for farmasøyter med femårig universitetsutdanning på mastergradnivå og reseptarfarmasøyt for farmasøyter med treårig høyskoleutdanning på bachelorgradsnivå. 5. FORSLAG FRA MINDRETALL Forslag fra Fremskrittspartiet: I I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. gjøres følgende endringer: 18 andre ledd skal lyde: Dersom helsepersonellet skal yte tjenester til barn eller utviklingshemmede, skal politiattest som nevnt i 20 a annet ledd vedlegges meldingen. Dersom helsepersonellet skal yte tjenester til hjemmeboende pleietrengende eller eldre personer, skal politiattest som nevnt i 20 a fjerde ledd vedlegges meldingen. Inneholder meldingen en politiattest med merknader, skal den straks oversendes Helsetilsynet i fylket. Ny 20 a skal lyde: 20 a Krav om politiattest Helsepersonell som skal yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemming, har plikt til å fremlegge politiattest ved tilbud om stilling, ved inngåelse av avtale etter kommunehelsetjenesteloven 4 2 første ledd, tannhelsetjenesteloven 4 2 første ledd og spesialisthelsetjenesteloven 2 1a fjerde ledd, samt ved melding om åpning, overtagelse og inntreden i privat virksomhet, jf. 18. tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for: a) seksualforbrytelser som nevnt i straffeloven 192, 193, 194,195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204, Attesten for overtredelser som nevnt i bokstav a foran skal være uttømmende. Helsepersonell som skal yte helsehjelp til hjemmeboende pleietrengende eller eldre personer, plikter på samme vilkår som nevnt i første ledd å fremlegge politiattest. tiltalt eller er dømt for a) seksualforbrytelser som nevnt i straffeloven 192 og 193, Plikten etter første og tredje ledd omfatter ikke personell som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene med persongrupper som nevnt. Den som i henhold til politiattest er ilagt forelegg eller er dømt for overtredelser som nevnt i annet ledd bokstav a, b, eller c, er utelukket fra å yte helsehjelp til barn eller utviklingshemmede. Den som i henhold til politiattest er dømt for overtredelser som nevnt i fjerde ledd bokstav a, b eller c, er utelukket fra å yte helsehjelp til hjemmeboende pleietrengende eller eldre personer. om gjennomføringen av kravet om politiattest. II I lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. gjøres følgende endring: Ny 8 10 skal lyde: 8-10 Politiattest Kommunen eller annen arbeidsgiver skal kreve politiattest fra den som ansettes i en stilling som innebærer tjenesteyting, jf. 4 2, til barn eller personer med utviklingshemming. tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for: a) seksualforbrytelser som nevnt i straffeloven 192, 193, 194,195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204 Attesten for overtredelser som nevnt i bokstav a foran skal være uttømmende. Kommunen eller annen arbeidsgiver skal kreve politiattest fra den som ansettes i en stilling som innebærer tjenesteyting, jf. 4 2, til hjemmeboende pleietrengende eller eldre personer.

8 8 Innst. O. nr tiltalt eller er dømt for: a) seksualforbrytelser som nevnt i straffeloven 192, 193, Plikten etter første og tredje ledd omfatter ikke personell som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene med persongrupper som nevnt. Den som i henhold til politiattest er ilagt forelegg eller er dømt for overtredelser som nevnt i annet ledd bokstav a, b eller c, er utelukket fra å utføre arbeid eller oppgaver som omhandlet i bestemmelsen til barn eller utviklingshemmede. Den som i henhold til politiattest er dømt for overtredelser som nevnt i fjerde ledd bokstav a, b eller c, er utelukket fra å utføre arbeid eller oppgaver som omhandlet i bestemmelsen til hjemmeboende pleietrengende eller eldre personer. om gjennomføringen av kravet om politiattest. 6. KOMITEENS TILRÅDING Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité med unntak av 18 andre ledd og ny 20 a i helsepersonelloven og 8-10 i sosialtjenesteloven som fremmes av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. K o m i t e e n viser til proposisjonen og merknadene og rår Odelstinget til å gjøre følgende vedtak til lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover I I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) gjøres følgende endringer: 18 skal lyde: 18 Melding om helsepersonells virksomhet Helsepersonell med autorisasjon eller lisens i privat virksomhet skal gi melding til kommune eller regionalt helseforetak når de åpner, overtar eller trer inn i virksomhet som er omfattet av loven. Melding skal også gis ved virksomhetens opphør. Dersom helsepersonellet skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, skal politiattest som nevnt i 20 a vedlegges meldingen. Inneholder meldingen en politiattest med merknader, skal den straks oversendes Helsetilsynet i fylket. om hvilke opplysninger som skal gis etter første ledd, når disse skal gis og hvordan de skal registreres og formidles videre til et sentralt register. Ny overskrift til kapittel 4 skal lyde: Særskilte regler i tilknytning til autorisasjon, krav om politiattest m.v. Ny 20 a skal lyde: 20 a. Krav om politiattest Helsepersonell som skal yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemming, har plikt til å fremlegge politiattest ved tilbud om stilling, ved inngåelse av avtale etter kommunehelsetjenesteloven 4 2 første ledd, tannhelsetjenesteloven 4 2 første ledd og spesialisthelsetjenesteloven 2 1a fjerde ledd, samt ved melding om åpning, overtagelse og inntreden i privat virksomhet, jf. 18. Plikten omfatter ikke personell som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene med barn eller personer med utviklingshemming. tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for brudd på straffeloven 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204a. Attesten skal være uttømmende og ikke eldre enn tre måneder. Den som er ilagt forelegg eller er dømt for overtredelser som nevnt i annet ledd, er utelukket fra å yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemming. om gjennomføringen av kravet om politiattest. 48 første ledd bokstav f skal lyde: f) første ledd ny bokstav ø skal lyde: ø) provisorfarmasøyt 48 første ledd ny bokstav å skal lyde: å) reseptarfarmasøyt 63 nytt annet ledd skal lyde: Rett til å rekvirere legemidler i gruppe A og B gitt på grunnlag av tilsvarende godkjenning i et annet land, kan kalles tilbake av Statens helsetilsyn dersom

9 Innst. O. nr godkjenningen i det andre landet mister sin gyldighet. 63 andre, tredje, fjerde og femte ledd blir nytt tredje, fjerde, femte og sjette ledd. II I lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. gjøres følgende endring: Ny 8 10 skal lyde: 8 10 Politiattest Kommunen eller annen arbeidsgiver skal kreve politiattest fra den som ansettes i en stilling som innebærer tjenesteyting, jf. 4 2, til barn eller personer med utviklingshemming. Plikten omfatter ikke personell som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene med barn eller personer med utviklingshemming. tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for brudd på straffeloven 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204a. Attesten skal være uttømmende og ikke eldre enn tre måneder. Den som er ilagt forelegg eller er dømt for overtredelser som nevnt i annet ledd, er utelukket fra å utføre arbeid eller oppgaver som omhandlet i første ledd. om gjennomføringen av kravet om politiattest. III I lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene gjøres følgende endring: Ny 3 1 skal lyde: 3 1. (Politiattest) Kommunen skal innhente politiattest fra helsepersonell i samsvar med helsepersonelloven 20 a. IV I lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten gjøres følgende endring: Kapittel 3 skal lyde: Kap. 3. Politiattest 3 1. (Politiattest) Fylkeskommunen skal innhente politiattest fra helsepersonell i samsvar med helsepersonelloven 20 a. V I lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. gjøres følgende endring: Ny 3 16 skal lyde: Politiattest Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal innhente politiattest fra helsepersonell i samsvar med helsepersonelloven 20 a. VI I lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek gjøres følgende endringer: 3 2 første ledd bokstav c skal lyde: c) Søker har autorisasjon som provisorfarmasøyt. 4 2 nytt første ledd bokstav c skal lyde: c) Søker har autorisasjon som provisorfarmasøyt eller reseptarfarmasøyt. VII Loven gjelder fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelsene skal tre i kraft til forskjellig tid. Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 21. november 2006 Harald T. Nesvik leder Laila Dåvøy ordfører

10

11

12 A/S O. Fredr. Arnesen

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 92 ( )

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 92 ( ) Innst. O. nr. 134 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 92 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i folketrygdloven m.m. (etablering

Detaljer

Politiattest i Ringebu kommune

Politiattest i Ringebu kommune Gudbrandsdal politidistrikt Postboks 956 2604 Lillehammer Tlf 61 05 30 00 Politiattest i Ringebu kommune 1. Kan kun kreve politiattest for de stillingene som er hjemlet i lov. Søknad skrives på eget skjema

Detaljer

Krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell

Krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell Høringsnotat august 2005 Krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell Forslag til endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), lov 13. desember 1992 nr.

Detaljer

Innst. O. nr. 62. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 63 (2005-2006)

Innst. O. nr. 62. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 63 (2005-2006) Innst. O. nr. 62 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 63 (2005-2006) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i lov om svangerskapsavbrudd

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 94 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler tilpasninger til ny straffelov) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar - reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt til å melde

Detaljer

Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten

Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten Byrådssak 435/15 Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten AGES ESARK-03-201500090-166 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn Når det går galt Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013 seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn 1 Statens helsetilsyn har overordnet faglig tilsyn med: helsetjenesten

Detaljer

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014 Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven Turnuslegekurs 09.04.2014 Helsepersonelloven - formål Bidra til sikkerhet for pasienter Bidra til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Danne grunnlaget for befolkningens

Detaljer

Innhenting og håndtering av

Innhenting og håndtering av Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER VEILEDER FOR lokallag Hva skal lokallaget gjøre Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for lokallaget som innebærer

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:102 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:102 ( ) Innst. S. nr. 179 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:102 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for musikkorps tilsluttet Norges Musikkorps Forbund www.musikkorps.no Bakgrunn Forbundsstyret har med hjemmel i strafferegistrerings forskriften 12 nr.4

Detaljer

Møte mandag den 4. desember 2006 kl Presidenten: Presidenten: Sonja Irene Sjøli (H) [21:36:51]

Møte mandag den 4. desember 2006 kl Presidenten: Presidenten: Sonja Irene Sjøli (H) [21:36:51] Em. 4. des. Endringar i pasientrettslova og biobanklova 203 Møte mandag den 4. desember 2006 kl. 21.35 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 9): 1. Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om

Detaljer

Innst. 163 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 132 L ( )

Innst. 163 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 132 L ( ) Innst. 163 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 132 L (2010 2011) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmarkedsloven (krav om politiattest

Detaljer

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010)

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010) Innst. 151 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:12 L (2009 2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 369 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 94 L ( )

Innst. 369 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 94 L ( ) Innst. 369 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 94 L (2015 2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

Innst. O. nr. 109. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 59 (2008 2009)

Innst. O. nr. 109. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 59 (2008 2009) Innst. O. nr. 109 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 59 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i midlertidig lov 2. juli

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Spørsmål og svar om politiattest 1. SPEIDERGRUPPAS PLIKTER Hva er speidergruppene

Detaljer

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 14. mars 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Innst. O. nr. 39. ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 26 ( )

Innst. O. nr. 39. ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 26 ( ) Innst. O. nr. 39 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 26 (2007-2008) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i helsepersonelloven og alternativ

Detaljer

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( )

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( ) Innst. 174 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:158 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr. 160. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:3 (2007-2008)

Innst. S. nr. 160. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:3 (2007-2008) Innst. S. nr. 160 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:3 (2007-2008) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest I oktober 2010 vedtok PBU på årsmøtet at alle lokale PBU grupper må innhente politiattest for sine ledere og øvrige frivillige som jobber

Detaljer

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER IS-1902 GODE RUTINER GODE TILSETTINGER Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell Heftets tittel: GODE RUTINER GODE TILSETTINGER. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten

Detaljer

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 73 ( )

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 73 ( ) Innst. O. nr. 112 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 73 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Detaljer

Tilsyn. Lars E Hanssen Statens helsetilsyn Pasientsikkerhet og kvalitet NSH 8. juni 2010

Tilsyn. Lars E Hanssen Statens helsetilsyn Pasientsikkerhet og kvalitet NSH 8. juni 2010 Tilsyn Lars E Hanssen Statens helsetilsyn Pasientsikkerhet og kvalitet NSH 8. juni 2010 Visjon: Tilsyn for trygge tjenester 2 Verdigrunnlag Tilsynsvirksomheten bygger på følgende verdigrunnlag: ethvert

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 13/3931 201341236 06.12.2013 Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Jeg viser

Detaljer

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Statens helsetilsyn behandlet 312 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2012, mot 364 i 2011.

Detaljer

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011)

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011) Innst. 159 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 32 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og

Detaljer

Utkast til ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland

Utkast til ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Utkast til ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Kapittel 1 Innledning 1 Formål Forskriftens formål er å inkorporere i norsk lovgivning de rettigheter

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grethe Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon Bakgrunn Lov 24. juni

Detaljer

Innst. O. nr. 46. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 103 (2005-2006)

Innst. O. nr. 46. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 103 (2005-2006) Innst. O. nr. 46 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 103 (2005-2006) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr.

Detaljer

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013)

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013) Innst. 474 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:114 S (2012 2013) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr. 52. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:104 (2006-2007)

Innst. S. nr. 52. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:104 (2006-2007) Innst. S. nr. 52 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:104 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. O. nr. 49. ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 23 ( )

Innst. O. nr. 49. ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 23 ( ) Innst. O. nr. 49 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 23 (2007-2008) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i pasientrettighetsloven

Detaljer

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken Klagesaker ass. fylkeslege Eli Løkken Disposisjon Definisjoner mv rettighetsklage og tilsynssak Hva det klages på Saksbehandling og arbeidsdeling Fylkesmannen og Statens helsetilsyn Roller og oppgaver

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. Politiattest i barnehagen Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. VEILEDNING SIST ENDRET: 20.06.2016 Forskriften er i hovedsak en

Detaljer

Innst. O. nr. 13. ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 82 ( )

Innst. O. nr. 13. ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 82 ( ) Innst. O. nr. 13 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 82 (2007 2008) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr.

Detaljer

Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Vedlegg til høringsbrev av 18.11.13 Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no Internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-2/2017 Erstatter

Detaljer

Innst. 127 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1 Sammendrag. Prop. 13 L (2012 2013)

Innst. 127 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1 Sammendrag. Prop. 13 L (2012 2013) Innst. 127 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 13 L (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover

Detaljer

Innst. O. nr. 99 ( )

Innst. O. nr. 99 ( ) Innst. O. nr. 99 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i l ov 13.desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Ot.prp. nr. 62 (2000-2001) Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland

Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Kapittel 1 Innledning 2 Virkeområde Se direktiv 2005/36/EF art. 2 nr. 1. Helsepersonell som

Detaljer

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i (Nyhet fra Statens helsetilsyn også publisert som pdf)

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i (Nyhet fra Statens helsetilsyn også publisert som pdf) Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i 2014 (Nyhet fra Statens helsetilsyn 3.2.2015 også publisert som pdf) Det var 134 helsepersonell som mistet til sammen 137 autorisasjonen i 2014,

Detaljer

Innst. O. nr. 10. (1998-99) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov om sosiale tjenester m.v. (Tilbakeholdelse

Innst. O. nr. 10. (1998-99) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov om sosiale tjenester m.v. (Tilbakeholdelse Innst. O. nr. 10. (1998-99) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov om sosiale tjenester m.v. (Tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke m.m.) Ot.prp. nr. 78 (1997-98).

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 13 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 13 ( ) Innst. S. nr. 122 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 13 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2008 under

Detaljer

Innst. S. nr. 328. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:91 (2008 2009)

Innst. S. nr. 328. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:91 (2008 2009) Innst. S. nr. 328 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:91 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006)

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innst. S. nr. 46 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet

Detaljer

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Nytt EU-direktiv om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Seniorrådgiver Vegard Pettersen, HOD Ingeniørenes Hus, 29. oktober 2008 Generelt om direktiv 2005/36 Fastsetter når landene er forpliktet

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 53 Lov om endringar i

Detaljer

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005)

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innst. S. nr. 184 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karl Eirik

Detaljer

Styrket pårørendestøtte?

Styrket pårørendestøtte? Styrket pårørendestøtte? Kronikk av Alice Kjellevold, dr. juris, professor i helserett, Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag (2016) Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har i sitt høringsnotat

Detaljer

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL.

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. 1. INNLEDNING Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet

Detaljer

Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger

Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger Merknadene til forskriften skal lyde: Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i forskriftens

Detaljer

Innst. O. nr. 123. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget frå helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 84 (2008 2009)

Innst. O. nr. 123. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget frå helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 84 (2008 2009) Innst. O. nr. 123 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget frå helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 84 (2008 2009) Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om lov om endringar i helsepersonelloven m.m.

Detaljer

Krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Høringsnotat 9. september 2015 1 Innhold 1 HØRINGSNOTATETS HOVEDINNHOLD... 4 2 BAKGRUNN... 6 3 GJELDENDE RETT... 7 3.1 Alminnelige

Detaljer

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008)

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innst. O. nr. 16 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i personopplysningsloven mv. (forskriftshjemmel,

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn.

Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn. Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn. Gorm Are Grammeltvedt Avdelingsdirektør Statens helsetilsyn www.helsetilsynet.no Statens helsetilsyn oppgaver Overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten

Detaljer

Innst. 54 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 54 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag Innst. 54 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 9 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 109 (2008 2009) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov

Detaljer

Rutine for innhenting av politiattest

Rutine for innhenting av politiattest Rutine for innhenting av politiattest Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: administrasjonsutvalget Dato: 06.03.2017 JplD: 17/9222 Revisjonsintervall: hvert andre år Distribusjon: Eigersund kommunes hjemmeside

Detaljer

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( )

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( ) Innst. 172 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:4 L (2014 2015) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge og Heidi

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse Veileder IS-1193 Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse av 15. desember 1995 nr. 74 Heftets tittel: Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt

Detaljer

Høring opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner

Høring opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner Høring opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner 1. INNLEDNING Kulturdepartementet foreslår at kulturinstitusjoner gis hjemmel

Detaljer

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:68 S ( )

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:68 S ( ) Innst. 269 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:68 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innledning Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag Norsk

Detaljer

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn behandlet 363 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 HØRING UTVIDELSE AV PASIENTSKADELOVENS VIRKEOMRÅDE TIL Å OMFATTE BARNEBOLIGER, KOMMUNALE RUSINSTITUSJONER

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Helsepersonelloven. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. oktober 2013

Helsepersonelloven. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. oktober 2013 Helsepersonelloven Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn Nidaroskongressen 21. oktober 2013 fredag, 25. oktober 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Helsepersonelloven er en del av en mosaikk

Detaljer

Kravet til faglig forsvarlighet

Kravet til faglig forsvarlighet Kravet til faglig forsvarlighet Solveig Hodne Riska Universitetslektor i helserett Universitetet i Stavanger Kravet om faglig forsvarlighet Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard Det betyr at:

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Innst. O. nr. 25 (2001-2002) Til Odelstinget

Innst. O. nr. 25 (2001-2002) Til Odelstinget nnst. O. nr. 25 (2001-2002) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Ulf Erik Knudsen om lov om endringer i lov 8.april 1981 nr.

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (dato) med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

Detaljer

Høring - Politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige

Høring - Politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 200504909-/IBF Saksbehandler: VCH Vår ref.: 08/3244- Dato: 05.05.2008 Høring - Politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet: Unntatt fra offentlighet, jf. offl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Se veiledning for utfylling av vedtaksskjemaet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om nasjonal kjernejournal og forskrift om nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidleren) Utsendt: 23. mai

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Helserett Sentrale pliktbestemmelser for helsepersonell. Turnusseminar onsdag Katrine Tømmerdal Nordby

Helserett Sentrale pliktbestemmelser for helsepersonell. Turnusseminar onsdag Katrine Tømmerdal Nordby Helserett Sentrale pliktbestemmelser for helsepersonell Turnusseminar onsdag 2.4.2014 Katrine Tømmerdal Nordby Litt om utviklingen på helserettsområdet Konsolidering og kodifisering Omfattende rettsliggjøring

Detaljer

NSFLIS fagkongress 25. september 2014 Alice Kjellevold

NSFLIS fagkongress 25. september 2014 Alice Kjellevold NSFLIS fagkongress 25. september 2014 Alice Kjellevold Intet er saa rummeligt som Havet Mange forstaar det slet ikke, men aldri forstaar to det på samme Maade, Thi Havet har et særskilt Ord til hver især,

Detaljer

Tilsyn med helsetjenester

Tilsyn med helsetjenester Tilsyn med helsetjenester Radisson Blu Lillehammer hotell, 13. februar 2010 Svein Eggen Sentrale helsemyndigheter Helse- og omsorgsdepartementet Helsetilsynet Sosial- og helsedirektoratet Folkehelseinstituttet

Detaljer

SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING

SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: : 12/2296 Vår ref: 12/2178-5/EGJ Oslo, 13.08.2012 SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING Vi viser til

Detaljer

Innst. 437 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 120 L ( )

Innst. 437 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 120 L ( ) Innst. 437 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 120 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i barnehageloven (politiattest m.m.) Til

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 12. mai 2010 HØRINGSNOTAT

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 12. mai 2010 HØRINGSNOTAT Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 12. mai 2010 HØRINGSNOTAT Forslag om utvidet bruk av politiattester i barnevernet innføring av barneomsorgsattester (forslag til endringer i barnevernloven

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkivsaksnr.: 15/1240-2 Dato: 25.02.2015 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkivsaksnr.: 15/1240-2 Dato: 25.02.2015 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1240-2 Dato: 25.02.2015 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER â INNSTILLING TIL OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Detaljer

Innst. 311 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 90 L (2012 2013)

Innst. 311 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 90 L (2012 2013) Innst. 311 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 90 L (2012 2013) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk

Detaljer

Innst. 147 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 147 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag Innst. 147 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak nr. II, VI, VII og VIII Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Gir helsepersonell adgang til å yte

Detaljer

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19.

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer