Speidernes fellesorganisasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Speidernes fellesorganisasjon"

Transkript

1 Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: Faks: E-post: Spørsmål og svar om politiattest 1. SPEIDERGRUPPAS PLIKTER Hva er speidergruppene i Norge forpliktet til? Innhente politiattester Speidergrupper som er medlem av Norges speiderforbund (NSF) og KFUK-KFUMspeiderne plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for gruppa som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep. Plikten gjelder fra og med 1. januar 2010 og omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for gruppa og personer som på dette tidspunkt er i et løpende oppdragsforhold for gruppa. Se nærmere nedenfor. - Forevising av attest kan ikke erstattes av egenerklæring fra den aktuelle personen. - Innhenting av politiattest gjøres ved at speidergruppa fyller ut og sender inn en særskilt søknadsblankett til politiet. Også den aktuelle personen søknaden gjelder må undertegne på dokumentet. - Speidergruppa kan sende flere søknader om politiattest i samme sending. - Politiet sender politiattesten i posten til den aktuelle personen, og vedkommende kontakter gruppeleder for personlig forevising av attesten. Politiet sender aldri attesten direkte til gruppa. Se nærmere nedenfor. Informere om ordningen til sine medlemmer Speidergruppene skal informere om ordningen på sine nettsider/informasjonskanaler, og henvise til forbundets nettsider for mer informasjon. - Gruppeleder er ansvarlig for å avkreve politiattester. Se nærmere nedenfor. Hvorfor har Speidernes fellesorganisasjon besluttet at speidergrupper skal avkreve politiattester? Speidernes fellesorganisasjon (SPF) har besluttet å kreve at alle speidergrupper innhenter politiattest for personer som skal utføre oppgaver for gruppa som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming for å sikre at disse får lik rett til lik beskyttelse i speideren/speidersammenheng. SPF ønsker aktivt å motvirke at seksuelle overgrep skal skje i speideren. Seksuelle overgrep er helt uforenlig med speidingens virksomhet og verdigrunnlag. For SPF er det et overordnet ønske at speideren skal være et trygt sted å være for alle. Formålet er å hindre at personer som tidligere er dømt for seksualforbrytelser, eller som for 1

2 tiden er siktet/tiltalt for slike handlinger, kommer i en posisjon der de kan begå nye overgrep. Innhenting av politiattest er aldri tilstrekkelig for å fjerne faren for overgrep. Det handler like mye om forebygging, åpenhet, informasjon og praktiske ordninger i speidergruppa for å hindre seksuelle krenkelser. Hva skjer med en speidergruppe som ikke følger påbudet om å avkreve politiattest? Det kan sanksjoneres mot speidergruppa etter forbundets regler dersom gruppa unnlater å følge påbudet. Enda viktigere er imidlertid andre mulige konsekvenser av at speidergruppa ikke følger pålegget. Overgrep kan skje selv med et pålegg om innhenting av politiattester, men kravet om politiattest kan virke forebyggende. Den forebyggende effekten vil være helt avhengig av at speidergruppene faktisk følger pålegget. Dersom et overgrep skulle skje i en speidergruppe, og gruppas styre ikke har fulgt pålegget om å avkreve politiattest, vil dette virke ødeleggende både for speidergruppas og speidingens omdømme. I tillegg kan en ikke se bort fra at avkreving av politiattest kunne ha avverget overgrepet. Dermed kan speidergruppa risikere at pårørende eller berørte vil holde gruppa ansvarlig og forfølge saken sivilrettslig. 2. INNHENTING AV POLITIATTEST Hvem i speidergruppa er ansvarlig for å innhente politiattest? Det er bare gruppeleder som kan avkreve politiattest og håndtere saker tilknyttet dette, ikke enheter eller utvalg i gruppa. - Gruppeleder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til, se nedenfor. Hva slags ansvar har gruppeleder? Gruppeleder skal bl.a. ha følgende oppgaver: - Følge Norges speiderforbunds og KFUK-KFUM-speidernes retningslinjer for politiattest. - Følge opp henvendelser fra enhetsledere som ønsker å gi oppgaver eller verv til bestemte personer. - Innhente søknad om politiattest fra de personer i gruppa som omfattes av ordningen. - Sende korrekt utfylt søknadsskjema til lokalt politidistrikt. - Bli vist politiattest. - Kontrollere at svaret fra politiet henviser til den korrekte hjemmelen i strafferegistreringsforskriften ( 12 nr 4 bokstav p) og de korrekte paragrafene i straffeloven ( 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c), 203 eller 204 bokstav a). Paragrafene dreier seg om seksuelle overgrep. Hvis det ikke gjør det, skal det innhentes ny attest, og politiet skal gjøres oppmerksom på mangelen i svaret. - Registrere dato for utstedt politiattest uten anmerkning i medlemsregisteret når personer i gruppa har vist attest. 2

3 - Umiddelbart kontakte forbundskontoret ved generalsekretær på telefon for rådgivning hvis politiattesten har anmerkning, eller ved manglende forevisning av attest. - Sende signert skjema om taushetsplikt til forbundskontoret. Har gruppeleder taushetsplikt? Ja, gruppeleder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattester som blir vist til gruppeleder, skal aldri oppbevares hos speidergruppa. Gruppeleder har imidlertid uavhengig av taushetsplikten full anledning til å skriftlig nedtegne opplysninger om hvilke personer som har vist politiattester uten anmerkning. Disse opplysningene må oppbevares på forsvarlig måte. Dato for utstedt politiattest uten anmerkning registreres i eget felt i medlemsregisteret. Når det vises politiattest med anmerkning kontaktes forbundskontoret ved generalsekretær på telefon Innholdet i attest med anmerkning skal ikke registreres. Gruppeleder skal underskrive en erklæring om taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysningene de får kjennskap til. Skjema for taushetsplikt kan lastes ned fra Signert skjema skal sendes til forbundskontoret. Hvordan innhentes politiattesten? Det er bare gruppeleder som kan innhente politiattest på vegne av speidergruppa. Den aktuelle personen politiattesten gjelder må undertegne på et eget søknadsskjema. Skjemaet kan lastes ned på Skjemaet leveres til gruppeleder som undertegner på vegne av gruppa. Gruppeleder sender skjemaet til det lokale politidistriktet. Gruppa bør sende flere søknader i en samlet forsendelse. Deretter sender politiet den enkelte politiattest i posten til den aktuelle personens hjemmeadresse. Den aktuelle personen skal vise politiattesten sin til gruppeleder ved personlig frammøte. Dersom dette ikke er mulig, kan attesten sendes i posten, men bare etter avtale med gruppeleder. Attesten kan ikke sendes med e-post. Hvis politiattesten etter avtale sendes med post til gruppeleder, skal kopi av legitimasjon vedlegges. Gruppeleder sender attesten tilbake etter registrering av dato for utstedt politiattest i medlemsregisteret. 1 Speidergruppa skal ikke, og kan heller ikke, kreve å få beholde attesten eller en kopi av denne hos seg. Attesten er hver enkelt søkers egen eiendom. Hvilket organisasjonsnummer skal vi bruke på søknadsskjemaet? Flere speidergrupper har eget organisasjonsnummer, men det er sentralleddets organisasjonsnavn og -nummer som skal oppgis i denne sammenhengen. 1 Funksjonaliteten er foreløpig ikke på plass i medlemssystemet, men er under utvikling. Inntil da må ansvarlig leder notere hvilke ledere som har levert politiattest uten merknad og dato for svar fra politiet (står på attesten). 3

4 Organisasjonsnavn: Norges speiderforbund Organisasjonsnummer: Hvor lang tid tar det å få tilsendt politiattesten? Behandlingen av en søknad om politiattest kan ta noe tid og vil variere fra noen få dager og til noen uker, antagelig maksimalt fire uker. Søknad bør derfor sendes i god tid før det aktuelle oppdraget starter. Koster det noe å innhente politiattest? Nei, det er gratis å innhente en politiattest. Når søknad er sendt til politiet, hvor sendes politiattesten? Politiet sender alltid attesten til den aktuelle personen attesten gjelder og aldri til speidergruppa. Attesten sendes i ordinær post. Når attesten er mottatt må vedkommende personlig vise attesten til gruppeleder. Hvem skal skrive under på søknadsskjemaet som sendes til politiet? Gruppeleder. I tillegg skal den aktuelle personen søknaden gjelder underskrive. Hvem skal underskrive på søknadsskjemaet hvis personen er under 18 år? Dersom den som skal vise politiattest er under 18 år, må en av de foresatte undertegne på og godkjenne at politiattest innhentes. 3. HVEM SOM ER OMFATTET AV ORDNINGEN: Hvilke personer er omfattet av ordningen? Politiattest skal avkreves av personer som utfører eller skal utføre oppgaver for speidergruppa som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det skal normalt innhentes politiattester for: - Alle ledere og assistenter i grupper. 2 2 Ledere og assistenter under 18 år skal normalt også avkreves politiattest. Den nedre grensen er 15 år. Dersom den som skal vise politiattest er under 18 år, må en av de foresatte undertegne på søknadsskjemaet og akseptere at politiattest innhentes. 4

5 - Voksne og ungdom som er med mindreårige eller personer med utviklingshemming på leir eller andre arrangementer over flere dager. 3 - Alle ledere og assistenter i kretser og korps. - Alle kursledere og instruktører på speider-, leder- og roverkurs. - Alle senterledere og senterhjelpere. - Alle medlemmer i styrer og komiteer med verv eller oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. - Alle ansatte med stillinger som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det skal normalt ikke innhentes politiattester for: - Voksne som kjører mindreårige eller personer med utviklingshemming til møter, leir eller andre arrangementer. - Voksne og ungdom som kortvarig hjelper til på et møte, en leir eller andre arrangementer hvor mindreårige eller personer med utviklingshemming deltar. 4 - Voksne og ungdom som rengjør speidernes lokaler, serverer mat eller liknende til et møte, på en leir eller i forbindelse med andre arrangementer. - Ledere som bare har med funksjonsfriske voksne å gjøre. Dersom organisasjonsleddet er i tvil, skal forbundskontoret kontaktes for rådgivning på telefon Hva menes med at det må foreligge et tillits- eller ansvarsforhold? Det er ikke enhver kontakt med mindreårige/mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. At personen har befatning med mindreårige er ikke tilstrekkelig. Oppgaven må innebære et tillits- eller ansvarsforhold. Dette vil kunne variere fra speidergruppe til speidergruppe, og mellom de forskjellige oppgavene som utføres i hver enkelte gruppe. Normalt vil et tillits- eller ansvarsforhold innebære at: - oppgaven vil gi eller sette personen i en posisjon i forhold til mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at - oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom. Se punktet ovenfor for forbundets tolkning av hvilke verv det normalt skal innhentes politiattest for. Hva gjør gruppa hvis det oppstår tvil? 3 Med flere dager menes tre eller flere sammenhengende dager. Dette betyr at det skal vises politiattest ved deltakelse på hele helgeturer. 4 Voksne og ungdom skal bare kontrolleres når det er hensikten at deres tilknytning til gruppa skal ha mer enn enkeltstående eller kortvarig karakter. Altså en mer fast tilknytning. Kontroll skal under alle omstendigheter finne sted når man konstaterer at en voksen har vært med som hjelper mer enn tre ganger i løpet av ett semester, eller i en sammenhengende periode på tre eller flere dager. Politiattest skal vises til ansvarlig leder snarest mulig etter at man har konstatert at det er et krav at den skal vises. 5

6 Dersom gruppeleder er i tvil om hvem som skal levere politiattest, skal forbundskontoret kontaktes for rådgivning på telefon Kan man avkreve politiattest av noen som er under 18 år? Ja, personer under 18 år kan også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. Dersom personen er mindreårig må også en av foreldrene/foresatte undertegne på søknadsskjemaet og godkjenne at det søkes om politiattest. Skal patruljeførere som er over 15 levere inn politattest? Nei, det skal de ikke. Patruljeførerfunksjonen er unntatt ordningen, da de er mer å sammenligne med en kaptein på et idrettslag enn en leder. Unntaket vil også gjelde om patruljeføreren er over 15 år. Det er først når vedkommende blir leder eller assistent at det skal avkreves politiattest. Hva menes med mindreårig? Med mindreårig menes barn og unge under 18 år. Kan personen vise en politiattest som er hentet inn i jobbsammenheng? Nei. Det er bare politiattest for frivillige organisasjoner som skal benyttes. Politiattest som vises til arbeidsgiver, inneholder annen informasjon enn den attesten som skal vises i frivillige organisasjoner, og kan dermed ikke brukes. Kan personen vise en politiattest som er hentet inn i en annen frivillig organisasjon? Politiattest innhentet i en annen frivillig organisasjon vil være tilstrekkelig forutsatt at attesten ikke er eldre enn ett år. Ved bytte av speidergruppe skal ny politiattest alltid innhentes. Vi har ledere fra utlandet, skal vi også be om politiattester fra dem? Ja. Alle som er omfattet av ordningen skal avkreves politiattest. Det er imidlertid bare eventuelle norske dommer som vil framkomme på en politiattest og ikke eventuelle utenlandske dommer. Gruppa bør derfor be vedkommende om å innhente politiattest fra sitt hjemland. Dersom dette ikke er mulig skal attest uansett alltid innhentes for den tiden vedkommende har hatt opphold i Norge. Det er flere grunner til dette: For det første gjelder pålegget for alle. For det andre skal alle behandles likt, uavhengig av om de 6

7 har hatt et lengre eller kortere opphold i landet. For det tredje er det selve pålegget om å vise politiattest som i seg selv sannsynligvis har den største preventive virkningen. Vi har en speider som har med seg støttekontakt på møtene. Støttekontakten er ikke speider. Skal vedkommende vise politiattest? Ja, støttekontakten skal vise politiattest for frivillige organisasjoner. Støttekontakten kommer inn under "Kontroll skal under alle omstendigheter finne sted når man konstaterer at en voksen har vært med som hjelper mer enn 3 ganger i løpet av ett semester, eller i en sammenhengende periode på tre eller flere dager." Dette begrenses ikke av at hjelperen jobber spesielt rettet mot en av speiderne, eller at han/ hun er i en form for relasjon fra før. Dersom politiattest er vist til arbeidsgiver inneholder denne annen informasjon enn den som vises i frivillige organisasjoner, og kan dermed ikke brukes. Hvor lenge er en politiattest gyldig, og hvor ofte skal en person sjekkes? En person som ble sjekket da hun ble ansatt/påtok seg oppdraget kan i utgangspunktet ikke sjekkes på nytt selv om hun i lengre tid framover fortsetter å utføre tilsvarende oppgaver for speidergruppa. Dersom det er gått flere år fra personen ble sjekket, svekkes effekten av politiattesten. Påtar personen seg oppgaver for en annen speidergruppe, må vedkommende vise ny politiattest dersom den eksisterende er eldre enn ett år. Det samme gjelder dersom personen har vært borte fra speidergruppa i en periode, for eksempel ett år, og igjen påtar seg nye oppgaver for gruppa. Ved bytte av speidergruppe skal ny politiattest alltid innhentes. Dersom speidergruppa er i tvil om en person skal avkreves politiattest, skal gruppa kontakte forbundskontoret for rådgivning på telefon POLITIATTESTENS INNHOLD Hva inneholder en politiattest? Politiattesten inneholder opplysninger om en person er ilagt forelegg eller dømt eller for tiden siktet eller tiltalt, for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser (straffeloven 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c), 203 eller 204 bokstav a). Ingen andre straffbare forhold vil framkomme på politiattesten. De aktuelle bestemmelsene finnes på Politiattesten vil eksempelvis inneholde opplysninger om vedkommende er straffet for: Seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd (voldtekt). Seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Seksuell omgang med barn under 14 år eller 16 år. 7

8 Å ha foreta seksuell handling med barn under 16 år. I ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år. (Gjelder også atferd gjennom bruk av telefon, internett eller annen elektronisk kommunikasjon). Å produsere, anskaffe, innføre, besitte mv. framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn (barnepornografi). Vises alle dommer bakover i tid? Ja. Attesten er uttømmende bakover i tid. Merk at dette ikke gjelder for andre dommer enn seksualforbrytelser mot mindreårige eller mot mennesker med utviklingshemming. 5. HVORDAN SPEIDERGRUPPA HÅNDTERER POLITIATTESTEN Hvordan behandler speidergruppa en politiattest uten anmerkning? En attest uten anmerkninger skal ved personlig frammøte vises til gruppeleder. Dersom det ikke er mulig med personlig frammøte kan attesten sendes i posten, men bare etter en særskilt avtale med gruppeleder. Etter at gruppeleder har sett attesten, skal den returneres per post. Attesten skal bare framvises for gruppeleder og skal aldri lagres hos speidergruppa. Gruppa skal heller ikke oppbevare en kopi av attesten. Gruppeleder skal i medlemsregisteret nedtegne dato for utstedt politiattest uten anmerkning. Hvordan behandler speidergruppa en politiattest med anmerkning? En attest med anmerkning betyr at den aktuelle personen har en dom eller for tiden er tiltalt/siktet for seksualforbrytelser overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Vedkommende skal derfor ikke settes til oppgaver i speidergruppa som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. En attest med anmerkning skal vises til gruppeleder. En attest med anmerkning skal aldri sendes i posten til speidergruppa. Attesten skal bare vises til gruppeleder, og skal aldri lagres hos gruppa. Gruppa skal heller ikke lagre en kopi av attesten. Straks gruppeleder blir gjort kjent med innholdet i attesten, skal gruppeleder ringe forbundskontoret ved generalsekretær på telefon for veiledning i saken. En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I speidergruppa er det bare gruppeleder som skal kjenne til innholdet i politiattesten. Informasjonen som framgår av politiattesten skal behandles helt konfidensielt. Gruppeleder har taushetsplikt overfor uvedkommende om opplysninger som blir ham/henne til del. Se nærmere ovenfor. Hvordan behandler speidergruppa en person som ikke ønsker å innhente eller legge fram politiattest? 8

9 Hvis speidergruppa ber om en politiattest, men den aktuelle personen ikke ønsker å innhente den eller å legge den fram, skal vedkommende ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming. Gruppeleder skal umiddelbart kontakte forbundskontoret ved generalsekretær på telefon for rådgivning. Hvordan skal speidergruppa behandle opplysningene som framgår av politiattesten? En politiattest uten anmerkninger inneholder navn, adresse og personnummer. Dette er såkalte personopplysninger. Behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og loven stiller krav til behandling (lagring, utlevering osv) av slike opplysninger. Også strafferegistreringsforskriften stiller krav til behandlingen av en politiattest: Speidergruppa må informere om bruken av personopplysningene. Når politiattest uten anmerkning vises, må gruppeleder informere vedkommende person om hvordan opplysningene vil bli lagret. Det må også framgå av speidergruppas nettsider eller andre informasjonskanaler hva gruppa gjør med de personopplysningene den mottar/blir informert om. Speidergruppa må behandle opplysningene konfidensielt, og har begrenset adgang til å utlevere opplysninger til andre. Opplysningene som framgår i en politiattest skal aldri meddeles utenforstående. Videreformidling av opplysning til tredjepart om at speidergruppa har mottatt en politiattest uten anmerkning kan normalt skje uten samtykke fra den aktuelle personen. Det typiske tilfellet er at slik informasjon gis til for eksempel enhetsleder for den enheten vedkommende skal ha verv eller oppgaver i. Speidergruppa har begrenset adgang til å lagre personopplysninger. For eksempel skal ikke speidergruppa lagre personnumre (11 siffer). Lagring av informasjon om attest uten anmerkning Attester uten anmerkning skal ikke lagres av speidergruppa, men bare vises til gruppeleder, se ovenfor. Gruppeleder skal imidlertid føre inn i medlemsregisteret dato for utstedt politiattest uten anmerking. Av praktiske hensyn bør speidergruppa oppfordre personen til selv å spare på attesten i tilfelle personen innen kort tid påregner å ta oppgaver i andre speidergrupper eller liknende som krever forevisning av politiattest. Lagring av informasjon om attest med merknad En attest med anmerkninger inneholder sensitive personopplysninger. Attester med anmerkning skal heller ikke lagres av speidergruppa, men bare vises til gruppeleder. Innholdet i attest med anmerkning skal ikke registreres. Lagring av informasjon om at en person ikke har vist politiattest Dersom en person er avkrevd politiattest, men ikke har innhentet eller ønsket å vise 9

10 attesten, skal gruppeleder umiddelbart kontakte forbundskontoret ved generalsekretær på telefon for rådgivning. Opplysninger om at en person ikke har ønsket å levere politiattest skal ikke lagres. Hvem kontrollerer at gruppeleder har vist politiattest uten anmerkning? Kretsleder skal innhente attest for og kontrollere kretsens gruppeledere og direktemedlemmer i kretsen med lederfunksjon. Hvordan behandler speidergruppa en person som er ansatt i eller skal ansettes i speidergruppa? Forut for en ansettelse Det skal framgå av stillingsannonsen at vedkommende stilling krever forevising av politiattest. Det er bare den person som tilbys en stilling som kan avkreves politiattest, og ikke samtlige søkere til stillingen. I et løpende ansettelsesforhold Dersom en person allerede er i et løpende ansettelsesforhold med speidergruppa og vedkommende innhenter en politiattest med anmerkning, kan dette få betydning for ansettelsesforholdet. Gruppeleder skal umiddelbart ringe forbundskontoret ved generalsekretær på telefon for rådgivning i saken. Oppbevaring av informasjon Ved ansettelser kan opplysninger om at politiattest uten anmerkning er vist settes på et ansettelsesbevis som oppbevares i personalmappen til hver enkelt medarbeider eller på søknadspapirene. Oppdatert: 2. februar

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer for politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon

Detaljer

Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009

Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009 Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009 Innledning... 1 Påbudets omfang... 1 Ansvar... 2 Prosedyre... 3 Hyppighet...4 Rapportering...4 Sanksjoner...4

Detaljer

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19.

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

Påbudets omfang Oppgavene som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold vil variere fra organisasjonsledd til organisasjonsledd.

Påbudets omfang Oppgavene som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold vil variere fra organisasjonsledd til organisasjonsledd. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (narkotikaforbrytelse, dopingforbrytelse,

Detaljer

Relevante spørsmål MUSIKKORPSETS PLIKTER. Hva er musikkorpset forpliktet til?

Relevante spørsmål MUSIKKORPSETS PLIKTER. Hva er musikkorpset forpliktet til? Relevante spørsmål MUSIKKORPSETS PLIKTER Hva er musikkorpset forpliktet til? Innhente politiattester Musikkorps som er medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF) plikter å innhente politiattest for personer

Detaljer

Innhenting og håndtering av

Innhenting og håndtering av Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER VEILEDER FOR lokallag Hva skal lokallaget gjøre Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for lokallaget som innebærer

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for musikkorps tilsluttet Norges Musikkorps Forbund www.musikkorps.no Bakgrunn Forbundsstyret har med hjemmel i strafferegistrerings forskriften 12 nr.4

Detaljer

Retningslinjer vedrørende politiattest (narkotikaforbrytelse, dopingforbrytelse, seksuelle overgrep, vold, utnytting, legemsbeskadigelse, ran)

Retningslinjer vedrørende politiattest (narkotikaforbrytelse, dopingforbrytelse, seksuelle overgrep, vold, utnytting, legemsbeskadigelse, ran) Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (narkotikaforbrytelse, dopingforbrytelse,

Detaljer

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innledning Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag Norsk

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest I oktober 2010 vedtok PBU på årsmøtet at alle lokale PBU grupper må innhente politiattest for sine ledere og øvrige frivillige som jobber

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL FRA SPF-STYREMØTE 15. JUNI 2016 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Landssjef Anders Østeby Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Viselandssjef Gunvor Meling Styremedlem Mats Brunsvik Styremedlem

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

Rutiner Politiattest. Harstad Idrettslag

Rutiner Politiattest. Harstad Idrettslag Rutiner Harstad Idrettslag Nedenfor følger informasjon om ordningen med politiattest. Rutinene som er beskrevet nedenfor, er slik politiet vil ha dem, og er derfor de vi må forholde oss til. Idrettslag

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. Politiattest i barnehagen Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. VEILEDNING SIST ENDRET: 20.06.2016 Forskriften er i hovedsak en

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser og overgrep

Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser og overgrep Dronningens gate 22, 0154 Oslo tlf: 22 98 90 70 e-post: ru@sosialisme.no på nett: rødungdom.no Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser og overgrep 1. Bakgrunn I enhver organisasjon kan seksuelle

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013 BARNEOMBUDET Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013 Høring - Forslag til endring i barnehageloven( om politiattest

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å VÆRE FAGANSVARLIG OG ANSVARLIG MEGLER (FOR JURISTER)

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å VÆRE FAGANSVARLIG OG ANSVARLIG MEGLER (FOR JURISTER) Finanstilsynet Seksjon for eiendomsmegling og inkasso Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å VÆRE FAGANSVARLIG OG ANSVARLIG MEGLER (FOR JURISTER) Dette skjemaet har to deler som skal

Detaljer

SØKNAD OM INKASSOBEVILLING

SØKNAD OM INKASSOBEVILLING Finanstilsynet Seksjon for eiendomsmegling og inkasso Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO SØKNAD OM INKASSOBEVILLING Dette skjemaet har to deler som skal besvares: Spørsmål 1 13 er spørsmål av betydning for

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkivsaksnr.: 15/1240-2 Dato: 25.02.2015 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkivsaksnr.: 15/1240-2 Dato: 25.02.2015 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1240-2 Dato: 25.02.2015 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER â INNSTILLING TIL OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Detaljer

Rutine for innhenting av politiattest

Rutine for innhenting av politiattest Rutine for innhenting av politiattest Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: administrasjonsutvalget Dato: 06.03.2017 JplD: 17/9222 Revisjonsintervall: hvert andre år Distribusjon: Eigersund kommunes hjemmeside

Detaljer

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 94 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler tilpasninger til ny straffelov) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

Politiattest i Ringebu kommune

Politiattest i Ringebu kommune Gudbrandsdal politidistrikt Postboks 956 2604 Lillehammer Tlf 61 05 30 00 Politiattest i Ringebu kommune 1. Kan kun kreve politiattest for de stillingene som er hjemlet i lov. Søknad skrives på eget skjema

Detaljer

Oversikt over utdannelse etter ev. videregående skole (gymnas)

Oversikt over utdannelse etter ev. videregående skole (gymnas) Finanstilsynet Seksjon for eiendomsmegling og inkasso Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO KRAV TIL EGNETHET -SPØRSMÅL TIL FAKTISKE LEDERE AV FORETAK SOM DRIVER OPPKJØP OG INNDRIVING AV FORFALTE PENGEKRAV Dette

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser og overgrep

Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser og overgrep Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser og overgrep 1. Bakgrunn I enhver organisasjon kan seksuelle krenkelser og overgrep skje. At det også kan skje i Rødt pålegger ledelsen på alle nivå

Detaljer

For utlendinger som ikke har norsk personnummer eller er tildelt D-nummer skal det opplyses om fødselsdato og nasjonalitet:

For utlendinger som ikke har norsk personnummer eller er tildelt D-nummer skal det opplyses om fødselsdato og nasjonalitet: .UHGLWWLOV\QHW 6HNVMRQIRUHLHQGRPVPHJOLQJRJLQNDVVR 3RVWERNV%U\Q 26/2 6.1$'20,1.$662%(9,//,1* Dette skjemaet har to deler som skal besvares: Spørsmål 1 13 er spørsmål av betydning for Kredittilsynets generelle

Detaljer

Høring opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner

Høring opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner Høring opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner 1. INNLEDNING Kulturdepartementet foreslår at kulturinstitusjoner gis hjemmel

Detaljer

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato Betalt gebyr norske kroner Bilde DUF-nummer Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Hver søker skal fylle ut ett skjema, også de

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Politiattester. Synne Skaug Inger Børte. Regelverksamling for kommuner og fylkeskommune 6.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Politiattester. Synne Skaug Inger Børte. Regelverksamling for kommuner og fylkeskommune 6. Politiattester Synne Skaug Inger Børte Regelverksamling for kommuner og fylkeskommune 6. september 2013 1 Skole- og barnehageeiers ansvar mht innhenting og håndtering av politiattester Oppl.loven 10-9

Detaljer

Avtale om engasjement som instruktør

Avtale om engasjement som instruktør Avtale om engasjement som instruktør Avtaleparter Instruktør Navn: Adresse: E-post adresse: Telefon: Kontonummer for utbetalinger: Idrettslag Navn: Adresse: E-post adresse: Internettadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN.

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. Beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep i Tjøme og Hvasser sogn. Innledning Målsettingen med en beredskapsplan for Tjøme og Hvasser sogn er å bidra til

Detaljer

Byrådssak 1090 /15. Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager ESARK-03-201300286-191

Byrådssak 1090 /15. Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager ESARK-03-201300286-191 Byrådssak 1090 /15 Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager LRS ESARK-03-201300286-191 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 17. desember 2014 ut på høring

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Storgt. 11 0155 Oslo, Norge Tlf: 47-90579118 Fax: 47-23010301 tsm@krisesenter.com http://www.krisesenter.com Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Høring vedrørende

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE 1. Avtalens parter og bakgrunn Det vises til avtale ( Hovedavtalen ) mellom takstmann/takstfirma (Databehandler) og Crawford & Company (Norway) AS om at Databehandler

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt For hvem? Retningslinjene omfatter alle som har tilgang til kommunens IT-systemer.

Detaljer

NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere

NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere KFUK-KFUM-speiderne har gått over til Hypersys, vårt nye medlemssystem. I begynnelsen av februar vil alle få tilgang til det nye medlemssystemet.

Detaljer

for forebygging, melding og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage om seksuelle overgrep utført av frivillige medarbeidere.

for forebygging, melding og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage om seksuelle overgrep utført av frivillige medarbeidere. for forebygging, melding og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage om seksuelle overgrep utført av frivillige medarbeidere. Utarbeidet av Oslo bispedømmeråd i samarbeid med fellesrådene

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013

Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013 Rundskriv Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2013 Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn utenfor Den

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Vedlagt vil du finne Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester. Retningslinjer for

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle poster i skademeldingen må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig, også om du beskriver legemiddelskaden og følger av

Detaljer

For utlendinger som ikke har norsk personnummer eller er tildelt D-nummer skal det opplyses om fødselsdato og nasjonalitet:

For utlendinger som ikke har norsk personnummer eller er tildelt D-nummer skal det opplyses om fødselsdato og nasjonalitet: .UHGLWWLOV\QHW 6HNVMRQIRUHLHQGRPVPHJOLQJRJLQNDVVR 3RVWERNV%U\Q 26/2.5$97,/(*1(7+(7 63 560c/7,/)$.7,6.(/('(5($9)25(7$.620'5,9(5 233.- 32*,11'5,9,1*$9)25)$/7(3(1*(.5$9 Dette skjemaet inneholder spørsmålene

Detaljer

Vi har ikke behandlet bostøttesøknaden for februar fordi det mangler samtykke fra en eller flere i husstanden

Vi har ikke behandlet bostøttesøknaden for februar fordi det mangler samtykke fra en eller flere i husstanden 0311 Espen Askeladd Vidda 1 Vidda 2 0028 Oslo 123456 78910 Bydel Gamle Oslo 5. mars 2013 Vi har ikke behandlet bostøttesøknaden for februar fordi det mangler samtykke fra en eller flere i husstanden Husbanken

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014 Håndbok for medlemsservice Utgivelse august 2014 Innhold RUTINER RUNDT MEDLEMSSERVICE 1.1 Skjemaer 3 1.2 Medlemslister 3 1.3 Endringsskjemaer for vedlikehold av medlemsservice 3 1.4 Medlemsskap 3 1.5 Kollektivt

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Trygg På Nett Forsikringsvilkår av 01.04.2016 Innholdsfortegnelse Side 1. Trygg På Nett 3 1.2 Definisjoner 3 1.3 Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Forsikringsdekningen Identitetstyveri 3 2.1 Hvor og når

Detaljer

Innst. O. nr. 16. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 86 (2005-2006)

Innst. O. nr. 16. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 86 (2005-2006) Innst. O. nr. 16 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 86 (2005-2006) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon Barnekonvensjonen 1996 startet vi vårt arbeid med tipslinje om spredning av overgrepsmateriale på Internett

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Tingrett - Lagmanssretter/Høyesterett Påtalemyndighetens kontor Riksadvokaten Nr. Vår ref. Dato G - 13/2003-4

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 20/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 9 10. FEBRUAR 2007 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i St. Olavs gate 25, Oslo. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER : Langtidsutlån av nøkkel Avtale om Langtidsutlån av Nøkkel () mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Eivind Brandser Salgsdirektør NN Tittel

Detaljer

Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt

Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt Innledning Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker en felles forståelse mellom tilbydere, politi/påtalemyndighet og Nkom om rekkevidden av samtykke/fullmakt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM FORSKNING I KRIMINALOMSORGEN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM FORSKNING I KRIMINALOMSORGEN Kriminalomsorgens sentrale forvaltning RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM FORSKNING I KRIMINALOMSORGEN Innledning Retningslinjene omfatter behandling av søknader om adgang til å rekruttere innsatte/domfelte

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA

GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA Ane Wigers og Kjersti Hatlestad VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Forordningen stiller tydelige krav til fremgangsmåte ved behandling av personopplysninger Risikobasert tilnærming

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND KORT ORIENTERING: OBS! Undersøkelsen har 31 spørsmål og må besvares i sin helhet. Dere kan ikke lagre og gå tilbake til undersøkelsen senere. Bruk

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

Krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell

Krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell Høringsnotat august 2005 Krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell Forslag til endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), lov 13. desember 1992 nr.

Detaljer

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Mari Hersoug Nedberg, seniorrådgiver Pelagisk forening, 23. februar 2012 Disposisjon - Personvern et bakgrunnsbilde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01368-A, (sak nr. 2013/523), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01368-A, (sak nr. 2013/523), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01368-A, (sak nr. 2013/523), straffesak, anke over dom, A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Veileder for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten

Veileder for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten Veileder for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten Vedtatt av Generalsekretæren 20.12.2017 20. desember 2017 Side 1 av 7 Bakgrunn Digitalisering og bruk av IT-løsninger i

Detaljer

Betalingsforetak skjema for person

Betalingsforetak skjema for person Betalingsforetak skjema for person Skjemaet fylles ut av personer med ansvar for ledelse eller drift av foretak som yter betalingstjenester, og legges ved foretakets søknad om tillatelse til å yte betalingstjenester.

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref 201001693-/ESH 07.07.2011

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref 201001693-/ESH 07.07.2011 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT (AlQ11-, Alle landets kommuner Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Alle landets fylkesmenn Lf Deres

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om produksjon og merking

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Kompetanse Norge Behandlingsansvarlig og xx Databehandler 1 1. Avtalens hensikt

Detaljer

Rundskriv, 01.06.1999

Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger

Detaljer

Avtalevilkår for bestilling og bruk av Commfides Virksomhetssertifikat

Avtalevilkår for bestilling og bruk av Commfides Virksomhetssertifikat Avtalevilkår for bestilling og bruk av Commfides Virksomhetssertifikat 1. Kort beskrivelse av sertifikatstjenesten Commfides Virksomhetssertifikat er en elektronisk offentlig godkjent legitimasjon av en

Detaljer

1.1 Avtaleinngåelse Denne avtalen trer i kraft ved fullført påmelding (betalt deltakeravgift) til Studentlekene Tromsø 2016.

1.1 Avtaleinngåelse Denne avtalen trer i kraft ved fullført påmelding (betalt deltakeravgift) til Studentlekene Tromsø 2016. 1.0 Om avtalen 1.1 Avtaleinngåelse Denne avtalen trer i kraft ved fullført påmelding (betalt deltakeravgift) til Studentlekene Tromsø 2016. 1.2 Partene 1.2.1 Studentlekene Tromsø 2016, med mandat fra Tromsøstudentenes

Detaljer

Krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Høringsnotat 9. september 2015 1 Innhold 1 HØRINGSNOTATETS HOVEDINNHOLD... 4 2 BAKGRUNN... 6 3 GJELDENDE RETT... 7 3.1 Alminnelige

Detaljer

OSLO STATSADVOKATEMBETER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: / april 2008

OSLO STATSADVOKATEMBETER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: / april 2008 OSLO STATSADVOKATEMBETER Justisdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 200504909 08/077 29. april 2008 HØRINGSUTTALELSE POLITIATTEST FOR PERSONER SOM SKAL

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT Frokostseminar: Nettmobbing

OSLO POLICE DISTRICT Frokostseminar: Nettmobbing Frokostseminar: Nettmobbing 12.01.17 Pb. Kværna Ungdomspatruljen i Bærum 5 politibetjenter (To patruljer + etterforsker) Jobber dag/kveld/natt Etterforsker alle saker der mistenkte er under 18år Bekymringssamtaler

Detaljer

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll Vedlegg B Instruks og retningslinjer for billettkontroll Innhold 1 Overordnet målsetting... 3 2 Gjennomføring... 3 2.2 Service... 3 2.3 Tilgang til Folkeregisteret... 4 2.4 Antrekk... 4 2.5 Kommunikasjonsutstyr...

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER

FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER Straffelovens kapitel 19 som omhandler seksualforbrytelser, ble en god del endret i år 2000. Fra og med 11.08.2000 ble hele sedelighetskapitelet

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer