Kommentarer til Lover for Røde Kors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer til Lover for Røde Kors"

Transkript

1 Kommentarer til Lover for Røde Kors Sist oppdatert etter landsstyrets møte 12. des Ifølge bestemmelsene skal Røde Kors drive sin virksomhet i samsvar med Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne Bevegelsens syv grunnprinsipp. Disse prinsippene er: Humanitet. Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. Upartiskhet. Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, etnisitet, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber utelukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. Nøytralitet. For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. Uavhengighet. Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødssituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene. Frivillighet. Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemskap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. Enhet. I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. Universalitet. Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. 2. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har fastsatt bestemmelser for de nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreningers bruk av Røde Kors- og Røde Halvmåne-emblemene. Bestemmelsene er fastsatt i samråd med de stater som har undertegnet Genèvekonvensjonene. De siste bestemmelser trådte i kraft 30. juni I tillegg har landsstyret fastsatt utfyllende bestemmelser om bruk av emblemet i Norge. Både bestemmelsene som er fastsatt av ICRC og bestemmelsene som er fastsatt av landsstyret er tilgjengelig på Røde Kors intranett Samlet kan 3-6 anses som Røde Kors formålsparagrafer. Disse paragrafene er selve fundamentet for arbeidet i Røde Kors både i fred og i krig. De arbeidsområder som fremgår av 6 må ses på som hovedarbeidsområder. Lokale Røde Kors-ledd må selv analysere forholdene i sitt nærmiljø med sikte på å finne frem til

2 arbeidsoppgaver som det er naturlig å starte opp. Her skal prinsippet om humanitet og det å hjelpe de mest utsatte grupper være det overordnede. 7. De enkelte organisasjonsledd lokalforeninger, distriktsforeninger og landsforeningen - er egne rettssubjekter, slik det fremgår av 12. Lokalråd, distriktsråd og landsråd er underlagt sine respektive organisasjonsledd. 9. Røde Kors er en medlemsorganisasjon. For å ha rettigheter som medlem, må den årlige kontingenten være betalt. Dette er også en forutsetning for å delta og ha stemmerett på organisasjonens vedtektsfastsatte møter. Ifølge Røde Kors frivillighetspolitikk, vedtatt på landsmøtet 2014, er medlemskap også en forutsetning for å være tillitsvalgt. Landsstyret kan stille krav til medlemskap, utdannelse, kunnskap, egnethet og alder for å utføre bestemte tjenester eller verv i Røde Kors. Slike tjenester eller verv utføres frivillig og uten vederlag. Styret i lokalforeningen er ansvarlig for at aktivitetene drives i henhold til lover, retningslinjer og instrukser i Røde Kors. Den eller de som er valgt eller utpekt som leder(e) av den enkelte aktivitet har et særskilt ansvar for å påse at de frivillige har den nødvendige kompetansen og egnetheten til å utføre denne aktiviteten. Siden medlemskap og tillitsverv er knyttet til betalt kontingent kan en person både være medlem og ha tillitsverv i flere lokalforeninger, såfremt man har betalt kontingent til hver av disse lokalforeningene. Det påligger imidlertid den enkelte et særskilt ansvar å påse at habiliteten ivaretas de de ulike vervene. Betydelige endringer i bestemmelser om medlemskap og kontingent skal drøftes med Det sentrale råd. Alle organisasjonsledd i Røde Kors skal behandle medlemsopplysningene slik at de sikrer medlemmenes personvern. Landsstyret er ansvarlig for medlemsdatabasen til Røde Kors, og kan gi andre organisasjonsledd tilgang til opplysninger om egne medlemmer. 10 Ekskludering av medlemmer og suspensjon av tillitsvalgte, kan bare etter innstilling fra styret i det organisasjonsledd, se kommentarer til 7, som vedkommende er underlagt. Kopi av innstillingen om ekskludering av medlemmer skal sendes distriktsstyret til orientering. Før sakene avgjøres skal den som saken angår, gis anledning til å komme med en skriftlig uttalelse. Avgjørelsen meddeles den eller de personer og instanser innen Røde Kors som saken angår. I Røde Kors blir tillitsvalgte valgt og avsatt på landsmøtet, årsmøter eller valgmøter. Det skal således graverende forhold til før personer suspenderes fra sine tillitsverv etter 10, 2. ledd. Utelukkelse av noen fra tjeneste/aktivitet i Røde Kors kan foretas av styret i det organisasjonsledd, se kommentarer til 7, som har ansvaret for den aktuelle tjenesten/aktiviteten. Før styret fatter vedtak om eventuell utelukkelse, skal respektivt råd (jf. lovenes 22, 27 og 32) konfereres. (Hvis vedkommende også er tillitsvalgt i Røde Kors, er det distriktsstyret eller landsstyret som eventuelt må ekskludere personene fra sine tillitsverv etter 10, 2. ledd). En frivillig i Røde Kors som er beskyldt for forhold som er nevnt i denne paragrafen, må få anledning til å uttale seg om

3 saken. Ved anklage om alvorlige forhold kan styret i det ansvarlige organisasjonsleddet utelukke vedkommende fra tjeneste til saken er avgjort. Avgjørelsen meddeles den eller de personer og instanser innen Røde Kors som saken angår. Avgjørelsen kan ankes av partene eller andre frivillige i Røde Kors med klageinteresse i saken. Avgjørelsen ankes til nærmeste overordnede organisasjonsledd, jf. retningslinjer for anke. Det er leder av aktivitetens sitt ansvar å påse at aktivitetene drives i henhold til de lover og regler som finnes i Røde Kors. 12. Hvert organisasjonsledd er et selvstendig rettssubjekt, og kan være avtalepart i sivile saker, skattesubjekt i offentlige saker, part i forvaltningssaker og det kan saksøkes og slås konkurs. Dette innebærer at det ikke er mulig å videreføre krav mot et høyere organisasjonsledd. Det påligger det enkelte organisasjonsledd å utvise forsiktighet og skjønn i spørsmålet om ansattes deltagelse i organisasjonens tillitsvalgte organer. For å sikre at ansatte ikke får utilsiktede beslutningsrettigheter i organisasjonen, er det ikke tillatt for ansatte å ha ledende tillitsverv i egen virksomhet. Unntaket for denne regel er lovfestet representasjonsrett for ansatte. Etter denne bestemmelsen kan ikke ansatte ved hovedkontoret sitte i Landsstyret eller Landsrådene, eller ansatte ved distriktskontorene sitte i distriktsstyrene og distriktsrådene. Bestemmelsen vil også kunne ha konsekvenser for tillitsverv i andre organisasjonsledd enn der man selv er ansatt, dersom man gjennom sitt arbeidsforhold har et ansvar for arbeid i det aktuelle organisasjonsledd. Som ansatte regnes fast ansatte. Kortvarige engasjementer eller vikariater omfattes ikke, men vedkommende må få permisjon fra sine tillitsverv i den perioden engasjementet/vikariatet varer. Det vises også til organisasjonens Retningslinjer for inhabilitetsregler. Tillitsvalgte kan engasjeres til betalte tidsbegrensede oppdrag under hensyntagen til de vedtatte inhabilitetsregler. Den tillitsvalgte bør forelegge for sitt styre/det organ som har valgt vedkommende, om tillitsvervet skal fratres i funksjonsperioden og om varamedlem skal innkalles. 14. I tråd med Røde Kors prinsippet om enhet og i den hensikt å effektivisere organisasjonen har Landsstyret innenfor rammen av lover, hovedprogram og andre vedtak fattet av landsmøtet, rett til å gi instrukser og direktiver til alle ledd i organisasjonen. 17. Det må defineres i lokalforeningens lover hvilket «geografisk område» den dekker. Kommunesammenslutninger har ført til at det i enkelte kommuner er flere lokalforeninger. Distriktsstyret bør motivere og arbeide for at lokalforeninger i en og samme kommune går sammen og danner én lokalforening. Det er ikke anledning for distrikter eller dets lokalforeninger å arrangere inntektsgivende tiltak i et annet distrikts geografiske område, uten at dette er godkjent av vedkommende styre. Det skal heller ikke settes i gang sentrale kommersielle virksomheter som er i konkurranse med lokalforeningenes aktiviteter uten forutgående dialog med disse. 19. Eventuelle tilskudd til landsforeningen skal i tilfelle forelegges Det sentrale råd for drøfting.

4 20. Årsmøtet i en lokalforening kan gjennom sine lover bestemme om lokalforeningens styre skal være representert i lokalrådene. Representasjon fra lokalforeningens styre i lokalrådene må ha en hensikt. I og med at lederne for lokalrådene i Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom inngår i lokalstyret burde kontakten være tilstrekkelig ivaretatt. Dersom det likevel er ønskelig med slik representasjon, må man ha tilstrekkelig med årsmøtevalgte styremedlemmer til å kunne ivareta representasjonen. Derfor er antallet årsmøtevalgte styremedlemmer satt til maksimalt fire. Det understrekes dessuten at lokalrådenes ledere møter i lokalforeningens styre med ordinære plikter og rettigheter og uten bundet mandat. Dette innebærer at de kan gå i- mot vedtak i lokalrådene. Lokalforeningen skal ha ett styre. Dersom lokalforeningens årsmøte vedtar å opprette avdelinger for Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og/eller Røde Kors Ungdom, skal det velges lokalråd for disse. Avdelingenes valgmøter kan imidlertid beslutte at lokalforeningens styre og/eller valgkomité også skal være respektiv avdelings lokalråd og/eller valgkomité. Det er nødvendig at Røde Kors Hjelpekorps har en gjennomgående faglig operativ kommandolinje fra sentralt til lokalt plan. Det betyr at lokalforeningens årsmøte og lokalstyret må gi Røde Kors Hjelpekorps rammer og fullmakter som sikrer Hjelpekorpsets operativitet. Foreligger tvil om tolkning eller fastlåst uenighet, søkes saken løst gjennom organisasjonsmessig tjenestevei. 21. Dersom en lokalforening på grunn av spesielle årsaker som for eksempel et komplisert regnskap ikke ser det som forsvarlig eller mulig å ha årsmøte innen utgangen av februar måned, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen i forbindelse med godkjennelse av lokalforeningens lover. Dispensasjonen skal gis for en bestemt periode. Styret innkaller til årsmøtet med minst 14 dagers varsel, med opplysning om dagsorden og hvor sakspapirene til årsmøtet forefinnes/kan hentes. Innkalling skal skje gjennom kunngjøring som er tilgjengelig for alle medlemmene. Sakspapirene skal foreligge samtidig som innkalling til årsmøtet og skal inneholde: Årsberetning og regnskap fra foregående år, handlingsprogram og budsjett for inneværende og kommende år, valgkomiteens innstilling, samt eventuelle bilag til innmeldte saker. Årsmøtets godkjenning av årsberetning, regnskap og budsjett er å anse som en foreløpig og generell tilslutning til de foretatte disposisjoner og en alminnelig tilslutning til den politikk man ønsker å føre det kommende året. Dersom beretning og regnskaper ikke godkjennes, kan dette gi uttrykk for mistillit fra årsmøtet. Beretning og regnskap går da tilbake til styret som må redegjøre nærmere for det som årsmøtet påtaler. Dersom det som er påtalt ikke kan rettes opp på årsmøtet, må det innkalles til et nytt årsmøte der styret fremlegger ny beretning og nytt regnskap for godkjennelse.

5 Årsmøtet kan også vedta at det skal iverksettes granskning. Denne utføres normalt av revisor. Når granskningen er utført, sammenkalles til nytt årsmøte der granskningsberetningen deles ut og leses opp. Utfallet av granskningen er avgjørende for hva som videre må gjøres. Granskning av regnskapet kan også kreves av et mindretall på minst en tredjedel av de tilstedeværende på årsmøtet. Dersom slik granskning blir krevd, får dette oppsettende virkning for så vidt angår årsmøtets godkjennelse av regnskapet. Det må derfor sammenkalles til et nytt årsmøte når granskningen er avsluttet. Årsmøtets behandling/godkjenning fritar ikke det avtroppende styret for ansvar i tilfelle det senere skulle bli et rettslig oppgjør vedrørende årsberetning, regnskap og budsjett. Følgende regler for avstemning gjelder: Simpelt flertall vil si at det forslaget som det stemmes over, skal ha flere stemmer enn hva hver av de andre forslagene får. Absolutt flertall vil si at det forslaget som det stemmes over, skal ha flere stemmer enn de øvrige forslag til sammen. Kvalifisert flertall vil si at det er regulert i lover eller ved andre særskilte bestemmelser at flertallet skal være av en viss størrelse, f.eks. to tredjedeler. Alle årsmøtets vedtak protokollføres og utfallet av stemmegivningen skal tas inn i protokollen. Antall stemmeberettigede skal fremgå av protokollen. Det som her er uttalt gjelder også for lokalrådenes valgmøter og for årsmøtene på distriktsnivå. Et ekstraordinært møte er et unntakstilfelle som kun skal nyttes dersom det inntreffer noe som styret mener det ikke selv har fullmakt til å avgjøre og som ikke kan vente til det ordinære årsmøtet. Et ekstraordinært møte kan kun behandle de saker som foranlediget møtet, og dette skal fremgå av innkallingen til møtet. Et ekstraordinært møte er i prinsippet et ekstraordinært årsmøte. Alle ledd i organisasjonen skal planlegge sin virksomhet på så lang sikt som praktisk mulig, på bakgrunn av Røde Kors hovedprogram. 22. Det er lokalforeningen som har ansvaret for all Røde Kors-virksomhet i sitt lokalmiljø. Lokalforeningen kan derfor sette i verk de aktiviteter som dens styre til enhver tid finner formålstjenlig eller nødvendig. Styrer og råd kan etter behov opprette ressursgrupper. Ressursgruppene opprettes av respektivt styre/råd, og skal løse oppgaver etter mandat fra dette. Eksempelvis kan slike ressursgrupper bidra med faglig utvikling, eller praktiske gjøremål som å fylle vaktlister og koordinere ulike aktiviteter. Aktiviteter som blir koordinert/administrert av slike ressursgrupper benevnes med aktivitetens navn (f.eks. kan en ressursgruppe leksehjelp opprettes for å koordinere leksehjelpen). 23. Distriktet er det koordinerende og administrative organ mellom organisasjonens lokale og sentrale ledd. Distriktet er et selvstendig organisasjonsledd med egne definerte oppgaver og lover godkjent av landsstyret. Distriktsstyret skal se til at Røde Korsvirksomheten i alle organisasjonsledd i distriktet foregår i overensstemmelse med Røde

6 Kors idégrunnlag, formål, lover, vedtak og retningslinjer gitt av landsmøtet, landsstyret, distriktsårsmøtet og distriktsstyret. Distriktsstyret kan overfor lokale ledd og distriktsråd som ikke forholder seg slik, pålegge disse å følge gjeldende lover, vedtak og retningslinjer. I tilfelle pålegg ikke følges, kan: distriktsstyret fatte vedtak om a sette et lokalråd under et lokalstyres administrasjon. distriktsstyret fatte vedtak om å sette lokalforeninger under distriktets administrasjon. Landsstyret fatte vedtak om å sette distriktsråd under distriktets administrasjon. 25. For valg av 3 distriktsrådsledere (med vara) for hhv. Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom, se Retningslinjer for valg i Røde Kors. Distriktets årsmøte kan gjennom distriktets lover eventuelt bestemme om distriktsstyret skal være representert i distriktsrådene. For øvrig gjør de samme kommentarer seg gjeldende på distriktsnivå som på lokalnivå. Det vises derfor til kommentarene til 20. Hvis det skaper vanskeligheter for distriktsstyret at personer som blir valgt inn i landsrådet umiddelbart går ut av distriktsstyret, kan distriktsstyret beslutte at vedkommende kan sitte i sitt verv inntil nytt styre blir valgt på det neste ordinære distriktsårsmøtet hvis finner sted i løpet av neste året. 26. Hvert distrikt bør ha en kontrollkomité. Sammensetningen og mandat for distriktets kontrollkomité skal i tilfelle fremgå av egen instruks fastsatt av distriktets årsmøte, som også velger komiteen. Betegnelsen representant for lokalforeningen bør forstås slik at det er leder/nestleder som representerer sin forening, jf. kommentarene til For opprettelse av ressursgrupper, se kommentarer til Det er anledning til å velge en som innehar tillitsverv i landsråd, distriktsstyre eller distriktsråd inn i landsstyret, men vedkommende må da trekke seg fra sitt andre tillitsverv og varamedlemmet går inn i vedkommendes sted i landsrådet, distriktsstyret eller distriktsrådet. Følgende landsstyremedlemmer velges på egne valgmøter i forkant av landsmøtet: - 4 medlemmer med 4 varamedlemmer fra Det sentrale råd, - 3 landsrådsledere med vara for hhv. Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom, - 1 styremedlem, med vara valgt av de ansatte. Medlemmene (inkl. vara) fra Det sentrale råd velges av og blant distriktslederne. Dersom en distriktsleder er forhindret fra å delta på valgmøtet, kan distriktet sende nestleder i stedet, men nestledere kan ikke velges som Det sentrale råds representanter i landsstyret. Varamedlemmene fra Det sentrale råd velges som varamedlem. Dersom et landsstyremedlem fra Det sentrale råd er forhindret fra å delta på landsstyremøtene, skal vedkommende erstattes av varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Dersom ett eller flere av landsstyremedlemmene/varamedlemmene fra Det sentrale råd går av som distriktsleder(e), må vedkommende fratre sitt verv i landsstyret. Varamed-

7 lemmene rykker da opp i kronologisk rekkefølge. landsstyret vurderer i hvert enkelt tilfelle hvorvidt det er behov for å avholde suppleringsvalg for å erstatte varamedlemmer. Den ansattevalgte representant og vararepresentant i landsstyret velges av og blant de fast ansatte i Røde Kors, på hovedkontoret og distriktskontorene. For å sikre balansert fordeling mellom hovedkontoret og distriktskontorene, skal representanten og vararepresentanten annenhver gang velges fra hvert av disse områdene. Dersom de ansattes representanter ikke lenger er ansatt i Røde Kors, må vedkommende fratre sitt verv i landsstyret. Landsstyret vurderer i hvert enkelt tilfelle hvor vidt det er behov for å avholde suppleringsvalg. For valg av 3 landsrådsledere (med vara) for hhv. Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom, se Retningslinjer for valg i Røde Kors. 30. Innkalling av varamedlemmer vedtas av landsstyret for hver landsmøteperiode. 32. Dersom landsrådmedlemmer fratrer i valgperioden, kan landsstyret etter søknad fra landsrådet tillate at det gjennomføres et ekstraordinært valgmøte, slik at landsrådet igjen blir fulltallig. Det føres vanlig protokoll over valget, som forelegges den sentrale kontrollkomiteen til godkjenning. 33. Generalsekretæren står for den daglige ledelsen av Norges Røde Kors. I vurderingen av hva som ligger i uttrykket daglig ledelse må det ikke bare tas hensyn til sakens art og betydning isolert sett, men også hvilken betydning den kan ha for Norges Røde Kors på lengre sikt. Uttrykket må ses i sammenheng med fullmaktsbestemmelsen i paragrafens 2. ledd. Begrepene av stor betydning og uvanlig art må vurderes med utgangspunkt i Røde Kors formål, prinsippene, langtidsplaner og virksomhetens størrelse målt i omsetning og antall ansatte. Det vises for øvrig til aksjeselskapsloven, teori og praksis knyttet til den analoge bestemmelsen for daglig leder i aksjeselskaper. 35. Kontrollkomiteen er ved sin oppnevnelse (valg) og sin instruks gitt fullmakt til å handle på landsmøtets vegne i landsmøteperioden. Kontrollkomiteen kan derfor i sin funksjon sammenlignes med en form for generalforsamling i likhet med hva man har for aksjeselskap. Behandling av årsregnskap og beretning bør foregå i plenum, slik at hele Kontrollkomiteen er samlet. 36. Røde Kors følger prinsippet om at hver forening skal ha én stemme. En forening kan møte med andre enn lederen når denne har forfall, men delegaten må da være godkjent av foreningen og medlem i den aktuelle lokalforeningen eller distriktsforeningen. 37. Landsmøtet har som Røde Kors høyeste myndighet absolutt og overordnet avgjørelsesmyndighet hva angår vedtak/beslutninger i organisasjonen. Dette tilsier at de respektive ledd gir sin representasjon i landsmøtet meget høy prioritet. 38. Bestemmelsen om å fortsette i vervet til nyvalg har funnet sted gjelder også de ansattes representant.

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

Lover for Asker Røde Kors Med endringer markert i gult, senest vedtatt på årsmøtet 5. mars 2018

Lover for Asker Røde Kors Med endringer markert i gult, senest vedtatt på årsmøtet 5. mars 2018 Lover for Asker Røde Kors Med endringer markert i gult, senest vedtatt på årsmøtet 5. mars 2018 Kapittel I. Formål 1. Asker Røde Kors er stiftet 12. Mars 1918. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtak og orienteringer av varig verdi

Vedtak og orienteringer av varig verdi Vedtak og orienteringer av varig verdi VOVV oppdatert februar 2013 Side 1 av 123 Røde Kors-prinsippene HUMANITET Røde Kors formål er å forebygge og lindre menneskelig nød og lidelse, samt å sikre respekt

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

LOVER FOR. Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015

LOVER FOR. Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015 LOVER FOR Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015 Godkjent av Landsstyrets AU 21. juni 2015 Kapittel I. Formål 1. Nordland Røde Kors, som er stiftet den 18. april 1923, er et selvstendig organisasjonsledd og

Detaljer

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse

Detaljer

Vedtak og orienteringer av varig verdi. Må ved lederskifte leveres til den nye lederen

Vedtak og orienteringer av varig verdi. Må ved lederskifte leveres til den nye lederen Vedtak og orienteringer av varig verdi Må ved lederskifte leveres til den nye lederen VOVV, oppdatert Januar 2010 1 2 Røde Kors prinsippene HUMANITET Røde Kors formål er å forebygge og lindre menneskelig

Detaljer

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008)

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) Lover for Røde Kors (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2014

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2014 LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2014 KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Bestemmelser for valg i Røde Kors

Bestemmelser for valg i Røde Kors Bestemmelser for valg i Røde Kors Vedtatt av Landsstyret 9. desember 2011, sist endret 4. juni 2017 I. GENERELLE VALGREGLER 1. Valgbarhet 1.1. Dersom noen av valgkomiteens medlemmer stiller til valg, må

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Forslag til reviderte lover KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM

Forslag til reviderte lover KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM Forslag til reviderte lover KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 4. november 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse i Genève i 1863. Foreningens

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

LOVER FOR FANA RØDE KORS. Vedtatt på årsmøte i Fana Røde Kors den 6. Mars 2009 Godkjent av distriktsstyret den 10 februar 2010.

LOVER FOR FANA RØDE KORS. Vedtatt på årsmøte i Fana Røde Kors den 6. Mars 2009 Godkjent av distriktsstyret den 10 februar 2010. LOVER FOR FANA RØDE KORS Vedtatt på årsmøte i Fana Røde Kors den 6. Mars 2009 Godkjent av distriktsstyret den 10 februar 2010. 1 Kapittel I. Formål 1. Fana Røde Kors er stiftet den 8.november 1946. Den

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANJUMAN-E-ARAIN NORGE

VEDTEKTER FOR ANJUMAN-E-ARAIN NORGE VEDTEKTER FOR ANJUMAN-E-ARAIN NORGE Vedtatt på ekstra ordinær generalforsamling 20.03.2011 Endelig vedtatt på gemeralforsamling og gleldende fra 20.11.2011 Forslag til vedtekter for foreningen ANJUMAN-E-ARAIN

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

LOVER FOR Lover for Bodø Røde Kors. Vedtatt på årsmøte

LOVER FOR Lover for Bodø Røde Kors. Vedtatt på årsmøte LOVER FOR Lover for Bodø Røde Kors Vedtatt på årsmøte 17.02 2016 Godkjent av Nordland Røde Kors distriktsstyre 13.02 2017 Kapittel formål 1 Bodø Røde Kors er stiftet den 20. oktober 1914. Den er en selvstendig

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2013 OG OPPDATERT PÅ EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2014 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 13.04.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennelklubb Kap 1 Innledende bestemmelser 11 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Lover for Haugesund og Omegn Hundeklubb. Gjeldende frå 01.01.2007. 3. Formål Klubbens formål er å: a) Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet. b) Fremme mulighetene for aktivitet med hund. c) Bidra til

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES LOTTEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES LOTTEFORBUND VEDTEKTER FOR NORGES LOTTEFORBUND Navn og formål 1 Norges Lotteforbund er en sammenslutning av landets lotteforeninger som arbeider etter Norges Lotteforbunds (heretter benevnt NLF) vedtekter og retningslinjer.

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) s. 1 av 8 ATL vedtekter 2014 VEDTEKTER for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Vedtatt av landsmøtet 13. juni 2014 s. 2 av 8 ATL vedtekter 2014 Innhold 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap...

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Lover for Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) Klubben ble stiftet 25. september 2005 Vedtatt av årsmøtet den 9. juni 2012 Endring i formålsparagraf 25.mai 2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov.

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. 23 KAPITTEL 6: TRAVLAG 6-1 Formål (1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. (2) Travlagene skal være medlemmenes organisasjonsledd og skal

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre.

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. 1.120 Lover for skytterlag Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 Samvirkebarnehagene stiftet 1989 Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemsskap... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer