Tilsynsrapport fra Sunndal statlig mottak 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynsrapport fra Sunndal statlig mottak 2009"

Transkript

1 udi Utlendingsdirektoratet Tilsynsrapport fra Sunndal statlig mottak 2009 Tilsynsrapport, uanmeldt tilsyn: Sunndal statlig mottak, 4.november 2009

2 Forord Tilsynsrapport, fra UDI Regionkontor Midt-Norge, 04.november 2009 uanmeldt tilsyn. Rapporten er utarbeidet i forhold til krav og retningslinjer gitt i Utlendingsdirektoratets (UDI) styringsdokumenter for mottaksdrift Styringsdokumentene omfatter RS Reglement for drifi av statlig mottak, RS Satsningsområder 2009, Kravspesifikasjonen m.fl, samt de til enhver tid gjeldende rundskriv, rutinebeskrivelser og veiledere. Rapporten er en del av UDIs årlige tilsyn med de statlige mottakene. Et tilsyn er en prosess som består av en helhetlig gjennomgang av mottaksdriften og kontroll av om kravene i styringsdokumentene blir fulgt. Denne rapporten omfatter vurderinger av om aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt om mottaket driver sin virksomhet innenfor de rammer som UDI har satt Tilsynet foregår ved gjennomgang av dokumenter og annen innhentet informasjon, med eller uten tilsynsmyndighetens fysiske tilstedeværelse. Fysisk tilstedeværelse kan være i form av meldte tilsynsmøter, korttidsmeldte møter/besøk og/eller uanmeldte møter/besøk. UDI gjennomfører også etter vurdering eller på indikasjon befaring av mottakets boligmasse. Formålet med tilsynsrapporten er å gi tilbakemelding til driftsoperatør og ansatte om UDIs vurderinger av driften, samt gi eventuelle pålegg med frister. Kommentarer angående avdelinger for enslige mindreårige og forsterkede avdelinger skilles ut i kursiv i rapporten. Nummerering av årets tilsynsrapport er i all hovedsak nummerert i forhold til strukturen i Kravspesifikasjonen, dette fordi ikke alle styringskrav som ligger i overnevnte dokument er flyttet over til regelverksdatabasen ( Avvik defineres som manglende oppfyllelse av UDIs krav. Merknad er forhold som ikke kan defmeres som avvik, men der UDI mener mottaket har et forbedringspotensial. Utlendingsdirektoratet

3 Innholdsfortegnelse Helhetsvurdering av mottakets drift på årets tilsynsområder 3 1. Boligtilbud Trygghet og 1.4. Sikkerhet 4 Regionkontorets vurdering 4 2. Beboerrettet arbeid Informasjon 6 Regionkontorets vurdering Retur- og tilbakevendingsarbeidet 7 Regionkontorets vurdering 7 3. Plan og rapport 2009 fra Sunndal mottak 8 4. Organisatorisk og administrativt arbeid Kontroll av økonomiregistreringer i SESAM 9 Regionkontorets vurdering 9 5. Oppfølging av tilsyn Oppsummering av avvik/ merknad Avvik Merknad 11 7 Mottakets arbeid er vurdert ut fra følgende kilder 12 Utlendingsdirektoratet

4 Helhetsvurdering av mottakets drift på årets tilsynsområder Målsetting: Et statlig mottak skal være et mest mulig normalt bosted for personer i en unormal livssituasjon. Mottaket skal ivareta og gi vekstmuligheter for beboernes individualitet, tilhørighet og mestringsevne. Tilbudene skal ha en nøktern men forsvarlig standard. Sunndal mottak ble tildelt ny kontrakt fra og med 1. januar 2008, noe som medførte en kapasitetsøkning fra 185 plasser til 248 plasser, fordelt på 160 faste plasser og 88 stykkprisplasser. Sunndal mottak er i hovedsak et sentralisert mottak, men de har også åtte leiligheter til disposisjon på ulike adresser i kommunen I tillegg ble mottaket tildelt en ny kontrakt for enslige mindreårige asylsøkere, med virkning fra 15. august Avdelingen for enslige mindreårige asylsøkere har plass til 30 beboere. Etter Utlendingsdirektoratets vurdering, er Sunndal mottak et veldrevet og trygt mottak å bo på. Mottaket har erfarne ansatte som legger vekt på god kontakt med beboeme. Utlendingsdirektoratet har inntrykk av at personalgruppen har et godt fellesskap, noe som bekreftes i samtaler med de ansatte. Ansatte føler et medansvar for at mottaket skal oppnå god måloppnåelse. Sunndal mottak legger til rette for ulike fritidsaktiviteter, og har blant annet et spennende prosjekt ved at de skal gjennomføre en brukerundersøkelse i løpet av 2010, der trygghet vil være et tema. Som følge av innspill fra beboere, ble det i løpet av 2009 innarbeidet i informasjonsprogramrnet ulike kurs som førstehjelpskurs, jobbsøkerkurs, regler og rutiner for utlendinger som ønsker opptak på Universitet. Bikuben barnehage, en kommunal barnehage lokalisert i mottaket, er et godt tilbud til bam under skolepliktig alder. UDI har mottatt årsplan for 2009/2010 for Bikuben barnehage, og denne viser blant annet at de skal ha hovedfokus på tema som kommunikasjon, språk og tekst. De skal også jobbe videre med prosjektet "Flerspråklighet en ressurs!". Både økonomisk/administrative og faglige rutiner er på plass. Under det uanmeldte tilsynet ved den ordinære avdelingen, var årets satsningsområder trygghet/sikkerhet, informasjon og retur, noen av områdene som ble gjennomgått. I tillegg ble det belyst tema i Sunndals Plan og rapport for UDI vurderer det dit hen at Sunndal mottak har et stort fokus på trygghet og sikkerhet. De har skriftlige rutiner for trusler og vold, og alle ansatte er informert og satt inn i rutiner vedrørende dette. I tillegg har alle ansatte i 2009, hatt ekstem veiledning/kurs om konfliktforebyggende kommunikasjon. Alle beboere i målgruppen, får tilbud om norskopplæring i kommunen. Informasjonsarbeidet ved Sunndal mottak, blir godt ivaretatt, både det formelle og det uformelle. Arbeidet med retur er en integrert del av alt arbeidet ved mottaket, noe som blir synliggjort ved skriftlig materiale, samt ved ulike uformelle aktiviteter. Utlendingsdirektoratet

5 1. Boligtilbud Målsetting: Statlig mottak skal være et nøkternt, men forsvarlig boligtilbud som skal sikre beboernes grunnleggende behov og den enkeltes behov for trygghet. 1.3.Trygghet og 1.4. Sikkerhet Tilsynet har hatt fokus på Sikkerhet for kvinner og andre utsatte beboere Brannberedskap Rutiner for håndtering av kriser og overgrep Regionkontorets vurdering Utlendingsdirektoratet vurderer det dit hen at Sunndal mottak har et stort fokus både for kvinner og andre beboere. Denne vurderingen bygger blant annet på mottakets samarbeid med eksterne aktører, som for eksempel Krisesenteret, helsestasjon og politi. Videre er rutiner for kriser og overgrep på plass, og kvinnegruppen ved mottaket synes å fungere godt. Mottaket forsøker å legge til rette for at enslige kvinner og enslige menn bor adskilt ved at det er egne etasjer for kvinner og menn. Beboersammensetningen gjør at dette ikke er helt gjennomført. Det er egne bad og toalett på hver rom og i hver leilighet. Det er muligheter for å skjerme enkeltbeboere ved behov, blant annet ved å bruke leilighetene som ligger utenfor den sentraliserte boligmassen. TV- stua har lås på døra, slik at denne kan stenges av dersom kvinner ønsker å være der alene. Mottaket har tiltak som vil bli igangsatt dersom kvinner blir utsatt for uønsket oppmerksomhet fra menn (i årsplan 2009), og intern flytting av beboere vil bli vurdert dersom det er formålstjenelig. Et av tiltakene som mottaket fremhever som nyttig når det gjelder krisehåndtering, er samarbeidet med Krisesenteret i Molde. Kvinnelige beboere ved mottaket, har også vært på besøk hos Krisesenteret. I tillegg har mottaket et godt samarbeid med helsestasjon og politi vedrørende disse tema, samt at barnehagen har fokus på dette i forbindelse med foreldresamtaler. Ved Sunndal mottak er det en egen kvinnegruppe, og kvinnene har også en egen representant som er leder av Samarbeidsrådet. Kvinnegruppa fungerer godt, med perioder som er mer aktive enn andre. Det gis tilpasset informasjon til kvinner, som blant annet går på kvinners rettigheter/muligheter og familievold. I Sunndal kommune er det laget en egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner ( ), som ble vedtatt av Sunndal kommunestyre Leder for Innvandrertjenesten var med på å lage denne handlingsplanen. UDI har i etterkant av tilsynet fått tilsendt denne handlingsplanen. Det ble ikke foretatt befaring av boenheter for kvinner under det uanmeldte tilsynet, men mottaket opplyste at boenhetene for familier, har egen vaskemaskin Under tilsyn for 2008, ble det foretatt befaring av boenheter, og det fremkom at alle disse hadde egne vaskemaskiner. I tillegg har alle egne bad med dusj og toalett. Alle beboere har tilgang til felles oppholdsrom, både kvinne og menn. Fellesarealene fremstår som nøkterne, men akseptable. Beboerne har tilgang til 6 pc-er med internett på fellesrommet, og i tillegg er det en pc på kvinnerommet. Sunndal mottak har skriftlige tiltak og rutiner for håndtering av kriser, vold, overgrep og annen uønsket oppførsel på mottaket. De har lav terskel for bruk av helse og politi. Nyansatte blir satt inn i rutiner før vaktberedskap, og mottaket Utlendingsdirektoratet

6 har vakttelefon som ansatte har med seg hjem utenfor arbeidstid. Kommunen har en støttegruppe som kan gi psykososial omsorg og støtte i en krisesitasjon, og dette er en tverrfaglig gruppe bestående av helsesøster, lege, psykiatrisk sykepleier, psykolog, kurator og prest. Det er foretatt to brannvernrunder i år, og en er nært forestående. Det har ikke vært rapportert om vesentlige avvik på disse rundene. I ankomstinformasjonen får beboere blant annet branninnstruks og brosjyren "Brannsikker bolig". Barnehagen Bikuben, følger kommunens rutiner og retningslinjer vedrørende brannvem og brannberedskap, da de er en kommunal barnehage. UDI har et inntrykk av at Sunndal mottak har gode rutiner for håndtering av kriser og overgrep, og at fokus på sikkerhet og trygghet er viktige områder av mottaksdriften. Ingen avvik eller merknader avdekket. Utlendingsdirektoratet

7 2. Beboerrettet arbeid Målsetting: Beboerrettede tiltak skal, samlet sett og hver for seg, bidra til at beboerne kan ivareta egen livssituasjon under mottaksoppholdet, samt forberede seg på en eventuell bosetting eller retur. 2.1 Informasjon Tilsynet har hatt fokus på: Mottakets strategi for å håndtere det totale informasjonstilbudet til beboere Regionkontorets vurdering UDI vurderer informasjonsarbeidet ved Sunndal mottak som svært godt. Det virker som om informasjonsprogrammet blir gjennomført på en utmerket måte. Ved tilsynet mottok UDI en informasjons- og aktivitetsoversikt for januar til september 2009, og denne virker innholdsrik og vel gjennomtenkt. Vi vurderer det dit hen, at Sunndal mottak har et godt tilrettelagt tilbud for beboere, og at de legger til rette for at beboere kan delta og være pådrivere i fritidsaktiviteter på og utenfor mottaket. Det ble ansatt en ny informasjonsansvarlig i august 2008, som blant annet har utdannelse innen statsvitenskap, historie og samfunnsfag. Videre skal denne ansatte ta utdannelse innen pedagogikk. Vi anser det som positivt at mottaket sørger for å at personen med ansvaret for informasjonsarbeidet, har pedagogisk utdanning eller tilsvarende kompetanse. Sunndal mottak bruker praktiske aktiviteter som pedagogiske virkemidler og trekker inn aktuelle samarbeidspartnere i informasjonsprogrammet. Beboere ved mottaket har blant annet vært på besøk til Leikvin museum, de har hatt besøk av en rådgiver ved Sunndal videregående skole som informerte om kurs/høyskoler/universitet etc. Videre har de hatt ekstern veiledning for beboere vedrørende tvangsekteskap og æresrelatert vold. Mottaket har arrangert fotokurs, dansekurs, fotballturneringer og førstehjelpskurs for å nevne noen. Når det gjelder aktiviteter som Sunndal mottak har, så rapporterer de dette til kommunen 4 ganger i året. På tilsynstidspunktet, skulle det samme kveld, arrangeres en kulturkveld ("Kulturelt samspill"), hvor beboere ved mottaket blant annet hadde laget en film og plakater med bilder fra hjemlandet. Dette skulle fremvises i Kulturhuset, hvor lokal befolkning og Molde mottak var invitert. Det var kulturhuset sammen med Sunndal mottak som var arrangører for denne kvelden, og i forkant hadde beboere ved mottaket arbeidet mye mot selve fremvisningen. UDI ser positivt på at mottaket sørger for at ansatte er i stand til å styrke og utfylle det formaliserte informasjonsarbeidet på de ufonnelle arenaene på mottaket. Registreringer av beboers deltakelse i obligatorisk informasjonsprogram i Sesam, er godt utfylt. Det fremkommer om beboerne har fått informasjon om de ulike modulene i det obligatoriske informasjonsprogrammet. UDI er svært forwyd med beboerfokuset ved Sunndal mottak. Ingen avvik eller merknader. Utlendingsdirektoratet

8 2.2. Retur- og tilbakevendingsarbeidet Tilsynet har hatt fokus på bl.a.: Mottakets arbeid med retursamtaler Metoder for arbeid med tilrettelegging for frivillig retur Tilrettelegging for returfremmende aktiviteter Regionkontorets vurdering UDI vurderer at returarbeidet ved mottaket er godt, og denne vurderingen bygger blant annet på samtaler med ansatte, samt utlevert materiale fra mottaket. Sunndal mottak har retur som en integrert del av alt arbeid ved mottaket. Ved det uamneldte tilsynsmøtet, snakket UDI blant annet med informasjonsansvarlig. Vi fikk utlevert "Informasjonsog aktivitetsoversikt januar til september 2009". Mottaket benytter et eget skjema i samtaler vedrørende første gangs og endelig avslag på asylsøknad. Samme skjema blir brukt i disse samtalene, og mottaket føler dette er en tilfredsstillende tilnærmingsmetode. Mottaket erfarer fra samtale med beboere etter første avslag, at svært få er interessert eller motivert til å diskutere muligheten for retur til hjemlandet. For bam og unge har mottaket en annen tilnærmingsmåte vedrørende samtaler om retur, enn de har overfor voksne. Uformelle samtaler, samt besøk hos UDI Regionkontor Midt-Norge, er noen av metodene mottaket bruker. Mottaket anser også at informasjon omkring temaet retur, er viktig i barnehagen, og har fokus på dette blant annet i foreldresamtaler. I følge utlevert materiale, går det frem at mottaket tar opp emnet retur 4 ganger i året. Det blir tatt opp konsekvenser av avslag på asylsøknad, plikter og rettigheter. I tillegg er det jevnlig individuelle retursamtaler for beboere med avslag på sin asylsøknad. IOM har vært ved mottaket to ganger så langt i år, og hatt informasjon vedrørende frivillig retur. Sunndal mottak legger til rette for returfremmede aktiviteter, noe som også kommer frem i nevnte oversikt fra januar til september Blant annet har aktivitetsleder laget filmer sammen med beboere om hjemland, og 23. april var det arrangert "Kulturelt samspill" med danseforestilling, fotoutstilling og filmfremvisning. Ingen avvik eller merknader. Utlendingsdirektoratet

9 3. Plan og rapport 2009 fra Sunndal mottak Under det uanmeldte tilsynet, belyste UDI tema i Plan og Rapport 2009, innsendt fra Sunndal mottak. Vi ønsket å høre hvorvidt ulike punkter i nevnte rapport, var gjennomført. Nedenfor er det listet opp ulike punkter vi gjennomgikk: Brannvernkurs for all ansatte i løpet av 2009: Mottaket opplyste at alle ansatte ved den ordinære avdelingen hadde gjennomført brannvernkurs. Ikke alle ansatte ved avdeling for enslig mindreårige hadde gjennomført brannvernkurs, men mottaket håpet at det skulle bli gjennomført før utgangen av året. Avdelingen for enslige mindreårige startet opp i august. Ekstern veiledning: I følge årsplanen skulle det gjennomføres kurs (innen mai 2009) i konfliktforebyggende kommunikasjon for alle ansatte på mottaket. Under tilsynet opplyste mottaket om at dette var gjennomført, og at det var et heldags kurs i regi av Konfliktrådet. UDI anser det som positivt at mottaket sikrer at personalet får regelmessig ekstem veiledning i å håndtere de spesielle utforclringene knyttet til arbeidet i mottak. Leksehjelp: I følge årsplanen skulle mottaket har tilbud om leksehjelp for barn/ ungdom hver mandag (i løpet av 2009). Under tilsynet opplyste mottaket om at dette er satt i gang, og at det er barnehagepersonale ved pedagogisk leder som har leksehjelp for ungdommer. Det foregår på kveldstid på kvinnerommet. Sette ned arbeidsgruppe i forbindelse med temaet vold: Årsplanen sier noe om at det i løpet av høsten 2009, skulle settes ned en arbeidsgruppe for å se på arbeidet mottaket gjør på området, for å vurdere eventuelle andre forslag til andre nødvendige tiltak både overfor beboere og ansatte. Ved tilsynet informerte mottaket om at det ikke var satt ned en arbeidsgruppe enda, men at det likevel er et løpende tema og at mottaket har et samarbeid med Molde mottak. Selve arbeidet med å sette ned en arbeidsgruppe, er blitt skjøvet på i forbindelse med opprettelsen av EM- avdeling ved mottaket. Brukerundersøkelse: Det er skrevet i årsplanen at mottaket i løpet av 2009, skal gjennomføre en brukerundersøkelse der trygghet vil være et tema. Etter at dette er gjennomført, skal mottaket gå gjennom resultatene i samarbeid med beboere (i samarbeidsråd, kvinnegruppe og ungdomsgruppe). Dersom resultatet av undersøkelsen indikerer at det er et problem knyttet til trygghet, vil mottaket i samarbeid med beboeme vurdere tiltak, både i regi av mottakspersonale og beboeme. Mottaket opplyste under det uanmeldte tilsynet, at denne undersøkelsen var blitt skjøvet på, på grunn anbud og opprettelse av EM-avdeling ved mottaket. Mottaket har imidlertid en mal på en slik brukerundersøkelse, da de også hadde en slik i Selve brukerundersøkelsen er det et ekstemt firma som har laget. Mottaket ønsker å gjennomføre denne brukerundersøkelsen snarest mulig i 2010, og sa også at de så at de hadde nytte av den da den ble gjennomført i UDI stiller seg svært positiv til at en slik brukerundersøkelse blir gjennomført. Kurs for beboere: I årsplanen for 2009, står det at mottaket skulle innarbeide ulike kurs i informasjonsprogrammet. Dette som følge av innspill/ ønsker fra beboere. Under tilsynet opplyste mottaket om at dette var gjennomført, og at det hadde vært kurs i førstehjelp (i regi av Røde Kors), jobbsøkerkurs (i regi av NAV) og gjennomgang av regler og rutiner for utlendinger som ønsker opptak på Universitetet (i regi av rådgiver på videregående skole). UDI er meget positiv til at mottaket har tatt beboeres ønsker på alvor, og gjennomført slike kurs. Utlendingsdirektoratet

10 4. Organisatorisk og administrativt arbeid 4.2 Kontroll av økonomiregistreringer i SESAM Regionkontorets vurdering Kontrollen av økonomiregistreringer i Sesam var korrekte. Ingen avvik eller merknader. Utlendingsdirektoratet

11 5. Oppfølging av tilsyn 2008 Kravspesifikasjonen pkt Driftsoperatør skal påse at de krav og pålegg UDI har gitt i tilsynsrapporten blir fulgt opp innen de frister som er fastsatt. Ved tilsynet i 2008, var det ett avvik og 6 merknader. Avviket gjaldt transporterklæring for bametrygd, og ved gjennomgang av noen mapper ble det funnet at noen av transporterklæringene ikke var undertegnet. Fra mottaksleder mottok UDI brev datert , hvor det ble opplyst at mottaket fant dette avviket urimelig, og at mottaket hadde innhentet samtykke fra mottakets kontaktperson i UDI. Det ble videre rapportert fra mottaket at praksis ville bli korrigert og de eksisterende mappene skulle bli gjennomgått innen utløpet av august Merknadene gjaldt blant annet kontemplasjonsrom som var avviklet etter beboeres ønske. Etter tilsynet og etter tilbakemeldinger fra UDI, ble et rom i felleslokaler omdisponert til dette formålet. Ved tilsynet i 2008, fikk mottaket en merknad som gjaldt personmapper, og at andre dokumenter som oppbevares sammen med dokumentene i personmappen, måtte være skilt fra andre dokumenter. Ved det uanmeldte tilsynet 4. november 2009, fikk UDI se tilfeldige utvalgte personmapper. Disse var i orden når det gjaldt adskillelse av dokumenter, og disse dokumentene lå i egne plastmapper. Utlendingsdirektoratet

12 6. Oppsummering av avvik/ merknad Avvik defineres som manglende oppfyllelse av UDIs krav. Merknad er forhold som ikke kan defineres som avvik, men der UDI mener mottaket har et forbedringspotensial. 6.1 Avvik Ingen avvik Merknad Ingen merknader. Utlendingsdirektoratet

13 7 Mottakets arbeid er vurdert ut fra følgende kilder Dokumentasjon: Årsrapport 2009 Regnskap 2009 Årsplan 2009 Budsjett 2009 Egenerklæringen 2009 Andre informasjonskilder: Telefonsamtale med mottaksleder E-post fra mottaksleder Tilsynsmøte på mottaket Til stede under tilsynsmøtet: Anne-Mari Sæter, nestleder Sunndal mottak Kristine Kittelsen Bruseth, informasjonsasvarlig Sunndal mottak (tilstede under deler av møtet) Bente Mosbakk, leder for Innvandrertjenesten Monika Følstad, UDI Regionkontor Midt-Norge Margunn Engen, UDI Regionkontor Midt-Norge Utlendingsdirektoratet

Oversending av tilsynsrapport

Oversending av tilsynsrapport DI Utlendingsdirektoratet Levanger kommune v/ Gunvor Galaaen Postboks 130 7601 LEVANGER Deres ref: Vår ref: 03/6486-64/MKKR Trondheim, 14.07.2010 Oversending av tilsynsrapport Oversender med dette tilsynsrapport

Detaljer

Tilsyn/ etterkontroll. For Vestvågøy statlige mottak

Tilsyn/ etterkontroll. For Vestvågøy statlige mottak Tilsyn/ etterkontroll For Vestvågøy statlige mottak Rapport fra tilsyn / etterkontroll for Vestvågøy statlig mottak Tilsyn / etterkontroll er en gjennomgang av driften av et mottak for å kontrollere at

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn/etterkontroll Jarlen mottak for enslige mindreårige

Oversendelse av rapport fra tilsyn/etterkontroll Jarlen mottak for enslige mindreårige Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA D eres ref : Vår ref: 16/01009-17 Dato : 19.06.2016 Oversendelse av rapport fra tilsyn/etterkontroll Jarlen mottak for enslige mindreårige av Oversender

Detaljer

UDI Utlendingsdirektoratet

UDI Utlendingsdirektoratet UDI Utlendingsdirektoratet Tilsynsrapport fra Leira statlig mottak, ordinær avdeling, høsten 2009 Tilsynsrapport fra Leira statlig mottak, ordinær avdeling, 3. og 4. september 2009 Forord Tilsynsrapport,

Detaljer

SKJEMA FOR PLAN OG RAPPORT, DRIFT AV STATLIG MOTTAK 2011 Skjema for ordinære statlige mottak

SKJEMA FOR PLAN OG RAPPORT, DRIFT AV STATLIG MOTTAK 2011 Skjema for ordinære statlige mottak Mottakets navn: Mottakets nummer: Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak... 2 RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak...

Detaljer

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Rapporten er utarbeidet i forhold til krav og retningslinjer gitt i Utlendingsdirektoratet (UD1) sine styringsdokumenter for mottaksdrift.

Detaljer

RS V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige

RS V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-044

Detaljer

RS V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak

RS V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere

Detaljer

RS V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige

RS V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-044

Detaljer

RS V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige

RS V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-

Detaljer

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0037 OSLO www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer

Til etablering av mottak i Jølster kommune søker vi medarbeidere til følgende stillinger

Til etablering av mottak i Jølster kommune søker vi medarbeidere til følgende stillinger Norsk Mottaksdrift AS drifter Dovre, Ringebu, Vestre Toten, Stor Elvdal, Lunner og Høyanger asylmottak etter oppdrag fra Utlendingsdirektoratet. Våre mottak omfatter 860 beboere, 62 ansatte. Jølster statlig

Detaljer

Mottaksleder 100 % stilling

Mottaksleder 100 % stilling Norsk Mottaksdrift AS drifter Dovre, Ringebu, Vestre Toten, Stor Elvdal og Lunner asylmottak etter oppdrag fra Utlendingsdirektoratet. Våre mottak omfatter 706 beboere, 55 ansatte med hovedkontor på Lillehammer

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAKSPLAN SOM ARBEIDSREDSKAP I MOTTAK

INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAKSPLAN SOM ARBEIDSREDSKAP I MOTTAK INDIVIDUELL KARTLEGGING OG TILTAKSPLAN SOM ARBEIDSREDSKAP I MOTTAK Leira mottak Heidi Rygg EM MOTTAK Har felles Ingen institusjon: lovverk, økonomi, bemanning osv., men på mange måter lik i jobbinga med

Detaljer

Vertskommune for statlig asylmottak

Vertskommune for statlig asylmottak 1 Vertskommune for statlig asylmottak 2Antall Norge har forpliktet seg til å beskytte flyktninger (Flyktningkonvensjonen). Det er Utlendingsloven fra 1988 som fastslår hvem som får beskyttelse her. De

Detaljer

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder for fylkesmannens tilsyn med everninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og i Aust- Agder og Vest-Agder 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter evernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

RS V2. Skjema for plan og rapport, drift av statlig mottak Skjema for statlige mottak/avdelinger/transittmottak for enslige mindreårige

RS V2. Skjema for plan og rapport, drift av statlig mottak Skjema for statlige mottak/avdelinger/transittmottak for enslige mindreårige RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport, drift av statlig mottak 2013 Skjema for statlige mottak/avdelinger/transittmottak for enslige mindreårige Mottakets navn: Mottakets nummer: Innhold RS 2008-044

Detaljer

RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak

RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid

Detaljer

Til etablering av mottak for enslige mindreårige asylsøkere i kommunene Hyllestad, Radøy og Lindås, søker vi medarbeidere til følgende stillinger

Til etablering av mottak for enslige mindreårige asylsøkere i kommunene Hyllestad, Radøy og Lindås, søker vi medarbeidere til følgende stillinger Norsk Mottaksdrift AS har avtale for drift av asylmottak i Dovre, Ringebu, Vestre Toten, Stor Elvdal, Rendalen, Lunner, Høyanger, Stryn, Jølster og Hitra kommune. Asylmottakene drives på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Detaljer

RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige

RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige RS 2008-044V3 Skjema for plan og rapport - transittmottak og transittmottak for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-044

Detaljer

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Møte hos Fylkesmannen i Aust-Agder 07.10.15 Regiondirektør Tormod Stavenes UDI i beredskap Årsak: Ekstraordinær tilstrømning av asylsøkere Region og mottaksavdelingen

Detaljer

RS 2012-018V2. INDIVIDUELL KARTLEGGING av

RS 2012-018V2. INDIVIDUELL KARTLEGGING av RS 2012-018V2 INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER/ FLYKTNING NAVN: DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven

Detaljer

HJEMREISEFOKUS OG RETUR oppfølgingskurs 7. mars 2017

HJEMREISEFOKUS OG RETUR oppfølgingskurs 7. mars 2017 HJEMREISEFOKUS OG RETUR oppfølgingskurs 7. mars 2017 Elise Marie McCourt rådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus TEMA Hvorfor har vi fokus på hjemreise og retur? Situasjonen i dag: avslag og begrensede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter tilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Loppa kommune Dato for tilsynet: 18.06.13 28.11.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helse- og omsorgsleder og barnevernleder

Detaljer

Asylsøkere med utfordringer - psykiatri, voldsatferd og botilbud

Asylsøkere med utfordringer - psykiatri, voldsatferd og botilbud ( 1 ) Tidligere samarbeid Asylsøkere med utfordringer - psykiatri, voldsatferd og botilbud Berit Tyldum, assisterende regiondirektør, UDI Delrapport 1: Vold og trusler i mottak, kartleggingsstudie Delrapport

Detaljer

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-

Detaljer

Fagligleder Informasjonsansvarlig Miljøterapeuter Miljøarbeidere Økonomiansvarlig Nattevakter

Fagligleder Informasjonsansvarlig Miljøterapeuter Miljøarbeidere Økonomiansvarlig Nattevakter Norsk Mottaksdrift AS avtale for drift av asylmottak i Dovre, Ringebu, Vestre Toten, Stor Elvdal, Rendalen, Lunner, Høyanger, Stryn, Jølster og Hitra kommune. Asylmottakene drives på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Kontaktinformasjon Samtale mellom representanter og beboere Flytting Rutine ved forsvinninger Samtykkeerklæring Aldersvurderinger

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN

RAPPORT ETTER TILSYN Paradiset barnehage RAPPORT ETTER TILSYN Tilsyn med barnehagen påser at barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager av 2016, og at kommunen fører tilsyn med virksomheten etter denne lov. Tidspunkt

Detaljer

Vertskommune for statlige mottak

Vertskommune for statlige mottak Vertskommune for statlige mottak 111 I 1 UDI Utiendingsdirektoratet Innhold Statsrådens kommentar Statsrådens kommentar Hvorfor statlige mottak? Om mottaksapparatet Etablering av nye mottak Å vere vertskommune

Detaljer

RS V1 Skjema for plan og rapport, drift av statlig mottak 2013 Skjema for ordinære statlige mottak

RS V1 Skjema for plan og rapport, drift av statlig mottak 2013 Skjema for ordinære statlige mottak RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport, drift av statlig mottak 2013 Skjema for ordinære statlige mottak Mottakets navn: Mottakets nummer: Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid

Detaljer

Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold Tormod Stavenes, regiondirektør.

Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold Tormod Stavenes, regiondirektør. Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold 27.11.15 Tormod Stavenes, regiondirektør. 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Asylsøknader per uke 2015

Detaljer

Vedlagt følger referat fra tilsynto, vedmindreårigavdelingen på Leira mottak den 14.12.06. ~ Han~n regiondirektør Lars Leistad rådgiver

Vedlagt følger referat fra tilsynto, vedmindreårigavdelingen på Leira mottak den 14.12.06. ~ Han~n regiondirektør Lars Leistad rådgiver UTL~NDINGSDIR~XTORAT~T R~g~onkontor ~fidt-no~~ RED S~M KOMMUNE ~ ~MRS 2007 Levangerkommunene 7600 LEVANGER DERESREP VAR REF DATO 03/6486 16.03.07 Referat fra tilsyn to Leira mottak, avdeling for enslige

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Situasjonen etter «flyktningestrømmen» - Hva sier statistikken?

Situasjonen etter «flyktningestrømmen» - Hva sier statistikken? e 2 Situasjonen etter «flyktningestrømmen» - Hva sier statistikken? regiondirektør Eirik Eide, UDI Ankomster 2015 31 150 asylsøkere i 2015 10 448 fra Syria 7 000 fra Afghanistan 3 001 fra Irak 2 942 fra

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

Returforberedende arbeid og status

Returforberedende arbeid og status Returforberedende arbeid og status 7. mars 2017 Susanne Utsigt, UDI RMA Fagstab Bakgrunn Invitasjon fra FMOA Nytt: Flere tidsbegrensede og begrensede tillatelser Flere må returnere når de blir 18 år 2

Detaljer

RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak

RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid

Detaljer

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TILSYN MED Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TIDSROM: 18.02.2013 høst 2013 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Cecilie

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune

Tilsynsrapport. Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: 2017/9591-6 S-SOS Saksbehandler:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Hope barnehage Hope 4950 RISØR Att: Kristin Vintermyr Vår ref: Deres ref: Arkiv: A10 Dato: 2013/252 /INU Løpenr.: 6621/2013 02.05.2013 TILSYNS RAPPORT

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport

VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport VÅRE MÅL: 1. SAMFUNN: Notodden voksenopplæring skal delta aktivt i kommunens tverrfaglige samarbeid. Vi skal samarbeide med utvalgte eksterne aktører. Samlet skal

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Mitt barn i barnehagen. Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune

Mitt barn i barnehagen. Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune Mitt barn i barnehagen Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune Velkommen til barnehagen! Gratulerer med barnehageplass i en av Bergen kommunes barnehager. Å ha barn i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av transittplasser for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Innklagede

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSGRUPPA.

REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSGRUPPA. REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSGRUPPA. Tid: Fredag 22.01.10, kl. 09.30 11.00. Sted: Vadsø bibliotek, 2. etg. Neste møte: Se siste side for møtekalender. Tilstede: Hilde Melhus Lorentzen, Vadsø bibliotek

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

AVTALE OM DRIFT AV XXX STATLIG MOTTAK FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

AVTALE OM DRIFT AV XXX STATLIG MOTTAK FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE AVTALE OM DRIFT AV XXX STATLIG MOTTAK FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE [ NAVN PÅ DRIFTSOPERATØR] Organisasjonsnummer: OG UTLENDINGSDIREKTORATET Organisasjonsnummer: 974760746 1 1. Avtalepartene og avtalens

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter sjølmeldingstilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Gamvik kommune Dato for tilsynet: 29.09.11 21.08.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helseleder Trond Einar

Detaljer

Erfaringer fra en kommune som driver mottak. - Konkurransen om drift - Organisering og finansiering

Erfaringer fra en kommune som driver mottak. - Konkurransen om drift - Organisering og finansiering Erfaringer fra en kommune som driver mottak - Konkurransen om drift - Organisering og finansiering Andel av befolkninga som er innvandrere og norsfødte med innvandrerforeldre 18,0 % 16,0 % 15,6 % 14,0

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2012 med krisesentertilbudet i Bærum kommune Kommunens adresse: Bærum kommune 1304 SANDVIKA Tidspunkt for tilsynet: 22.11.2012 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

VAR REF 03/6486 REFERAT FRA TILSYN 2 VED LEIRA STATLIG MOTTAK, EM-AVDELING. Av,., tat _44 J Å regiondirektør Anne Lise Aastad rådgiver

VAR REF 03/6486 REFERAT FRA TILSYN 2 VED LEIRA STATLIG MOTTAK, EM-AVDELING. Av,., tat _44 J Å regiondirektør Anne Lise Aastad rådgiver INNHERRED SAMKOMMUNE t^ ^ MRS 2OOØ Udendingadirehtoratet Levanger kommune Postboks 130 7601 Levanger DERES REF VAR REF 03/6486 DATO 10. mars 08 REFERAT FRA TILSYN 2 VED LEIRA STATLIG MOTTAK, EM-AVDELING

Detaljer

Saksframlegg. Bosituasjonen for beboerne ved Heimdal statlige mottakssentral for asylsøkere Arkivsaksnr.: 06/41798

Saksframlegg. Bosituasjonen for beboerne ved Heimdal statlige mottakssentral for asylsøkere Arkivsaksnr.: 06/41798 Saksframlegg Bosituasjonen for beboerne ved Heimdal statlige mottakssentral for asylsøkere Arkivsaksnr.: 06/41798 Forslag til vedtak: Formannskapet tar rådmannens informasjon om oppfølgingen av bystyrets

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Informasjon til foresatte: Handlingsplan mot mobbing Læringsverkstedet har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Jeg synes det er viktig at dere foreldre får informasjon om hvordan

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Sjøvegan Asylmottak for ordinær avdeling

Sjøvegan Asylmottak for ordinær avdeling RS 2008-044V1 Skjema for plan og rapport - ordinære mottak Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: 2017 Sjøvegan Asylmottak for ordinær avdeling Innhold RS 2008-035

Detaljer

Migrasjonssituasjonen i verden/norge

Migrasjonssituasjonen i verden/norge Migrasjonssituasjonen i verden/norge 59,5 millioner på flukt 38 millioner internt fordrevne 21,5 millioner på flukt over landegrenser Over 900 000 har kommet til Europa i 2015 31 400 til Norge i 2015,

Detaljer

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming NOU 2016:17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Bakgrunn Utviklingshemmede har vært utsatt for omfattende diskriminering og overgrep. Sentralinstitusjoner

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport 1. Utarbeide et system for internkontroll i samsvar med barnevernloven 2-1 og forskrift om internkontroll etter lov om barneverntjenester. 1.a. Se pkt. 1. Utarbeide en oversikt over/ beskrivelse av virksomhetens

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige

RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Skjema for plan og rapport (kryss av for plan eller rapport) Mottakets navn: År: RS 2008-044V2 Skjema for plan og rapport - mottak/avdeling for enslige mindreårige Innhold RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-

Detaljer

DUF brukerveiledning,

DUF brukerveiledning, DUF brukerveiledning, Avtaleregistrering Forfatter: Carla/Mai-Liss Avdeling/enhet: RMA-Mottaksenhet Revisjon/ versjon: 4 Dato: 27.10.14 Innhold DUF brukerveiledning,... 1 1. Innledning... 3 2. Registrere

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Statsregnskapet 2003

Kommunal- og regionaldepartementet Statsregnskapet 2003 Kommunal- og regionaldepartementet Statsregnskapet 2003 Antegnelser 1 Tilbakevending for flyktninger I antegnelsene til statsregnskapet for 2000, jf. Dokument nr. 1 (2001 2002), Innst. S. nr. 101 (2001

Detaljer

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN Halden kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten tilbyr plass i barnehage til alle barn med rett til plass etter barnehageloven Halden kommune Tidsrom for

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Hva skjer på innvandringsfeltet? Christian Wisløff, Ankomstsenterenheten

Hva skjer på innvandringsfeltet? Christian Wisløff, Ankomstsenterenheten Hva skjer på innvandringsfeltet? Christian Wisløff, Ankomstsenterenheten Hva jeg skal si noe om Asylankomster 2015 og 2016 Mottakssituasjonen UDIs egenevaluering og beredskapsplaner Integreringsmottak

Detaljer

Brukerfokus i kommunikasjonen

Brukerfokus i kommunikasjonen 1 ) Brukerfokus i kommunikasjonen Erfaringer med tjenestedesign Agenda Utviklingen av helhetlige tjenester Prosjektet «vold i nære relasjoner» Drømmeprosjekt UDI UDI skal gjennomføre regjeringens innvandrings-

Detaljer

SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole

SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole Årshjul «Den enkelte elev har rett til å få nødvendig rådgivning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette under opplæringen, ved spesielle faglige

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning 29.3.2016 Tilskudd iil vertskommuner for asylmottak Øomsorgssenter - UDIREGELVERK UDI rundskriv ~~ Snarvei til vedlegg Dokument-ID : RS 2011-025 Saksnummer : 15/08669-4 Sist endret : 23.02.2016 Dokumentdato

Detaljer

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen Høringsinstansene, jf. vedlagt liste Deres ref. Vår ref. Dato 201201237 - /KBH 14.08.2012 Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Situasjonen på landsbasis og i Sogn og Fjordane. Sissel Mehammer, seniorrådgivar Førde 2015

Situasjonen på landsbasis og i Sogn og Fjordane. Sissel Mehammer, seniorrådgivar Førde 2015 ( 1 ) Situasjonen på landsbasis og i Sogn og Fjordane Sissel Mehammer, seniorrådgivar Førde 2015 Asylsøknader til Norge, 2014 og 2015 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Asylsøknader januar -

Detaljer

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER Februar 2011 VEDLEGG Innhold VEDLEGG 1... 3 RAPPORT SKRIFTLIG DOKUMENTASJON... 3 VEDLEGG 2...10 VARSEL OM TILSYN ETTER

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

Behandling av søknader om asylmottak

Behandling av søknader om asylmottak Behandling av søknader om asylmottak Tone Hau Steinnes Seniorrådgiver Tema Arealformål og dispensasjon Bruksendring Midlertidig forskrift om unntak fra pbl Prop. 43 L (2015-2016) Bakgrunn Pbl rammeverk

Detaljer