BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013"

Transkript

1 BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013

2 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1. Regnskapsprinsipper Note 2. Informasjon om driftssegmenter Note 3. Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, gevinster og tap Note 4. Virkelig verdi av finansielle instrumenter Note 5. Andre driftsinntekter Note 6. Forlik Note 7. Tap og nedskrivninger på utlån og garantier Note 8. Oversikt brutto forvaltet utlån Note 9. Overføring av utlån til SpareBank1 Næringskreditt Note 10. Overføring av utlån til SpareBank1 Boligkreditt Note 11. Innlån Note 12. Solgt virksomhet Note 13. Virkelig verdi av finansielle instrumenter sammenlignet med innregnet verdi Note 14. Motregningsrett finansielle derivater Note 15. Kapitaldekning Note 16. Betingede forpliktelser Note 17. Betingede utfall, hendelser etter balansedagen Note 18. Resultatregnskap 5 siste kvartal Resultatregnskap...30 Balanse...31 Endring i egenkapital...32 Kontantstrømoppstilling...33 Noter...34 Note 1. Regnskapsprinsipper Note 2. Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, gevinster og tap Note 3. Virkelig verdi av finansielle instrumenter Note 4. Andre driftsinntekter Note 5. Forlik Note 6. Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Note 7. Tap og nedskrivninger på utlån og garantier Note 8. Oversikt brutto forvaltet utlån Note 9. Overføring av utlån til SpareBank1 Næringskreditt Note 10. Overføring av utlån til SpareBank1 Boligkreditt Note 11. Innlån Note 12. Solgt virksomhet Note 13. Virkelig verdi av finansielle instrumenter sammenlignet med innregnet verdi Note 14. Motregningsrett finansielle derivater Note 15. Kapitaldekning Note 16. Betingede forpliktelser Note 17. Betingede utfall, hendelser etter balansedagen Note 18. Resultatregnskap 5 siste kvartal Revisors beretning

3 Nøkkeltall KONSERN MILLIONER KRONER REFERANSE ÅRET 2012 Resultatsammendrag Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum inntekter Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Resultat før skatt Beregnet skattekostnad Resultat etter skatt Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 8,0 % 4,3 % 5,8 % Rentenetto 2 0,99 % 0,85 % 0,84 % Kostnadsprosent 3 31,6 % 51,6 % 41,3 % Balansetall Brutto utlån Innskudd fra kunder Innskuddsdekning 4 52,2 % 51,3 % 50,8 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder -2,8 % -3,9 % -0,4 % Innskuddsvekst siste 12 måneder -1,2 % 6,7 % 6,0 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Balansetall inkl. SpareBank 1 Næringskreditt og SpareBank 1 Boligkreditt Brutto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder 3,1 % 7,5 % 8,3 % Innskuddsvekst siste 12 måneder -1,2 % 6,7 % 6,0 % Andel utlån finansiert via innskudd 32,7 % 34,1 % 34,2 % Tap og mislighold Tapsprosent utlån 6 0,27 % 0,15 % 0,35 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 7 1,88 % 1,47 % 1,19 % Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 7 1,88 % 1,14 % 1,57 % Soliditet Kapitaldekning 14,54 % 14,92 % 15,08 % Kjernekapitaldekning 12,25 % 12,13 % 12,06 % Ren kjernekapital 10,41 % 10,32 % 10,25 % Kjernekapital Ansvarlig kapital Kontor og bemanning Antall kontor Antall årsverk Aksjer Resultat per aksje i perioden (hele kroner) 15,26 8,01 14,32 Referanse 1) Overskudd etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 2) Sum rentenetto hittil i år i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital 3) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 4) Innskudd fra kunder i prosent av utlån til kunder 5) Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet som et snitt av kvartalsvis forvaltningskapital per 5 siste kvartal 6) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån hittil i år 7) Tallene er inklusive garantiporteføljen 3

4 Styrets beretning Oppsummering tredje kvartal 2013 Tall i parentes gjelder andre kvartal Netto renteinntekter ble 109 millioner kroner (104 millioner kroner) Andre driftsinntekter ble 66 millioner kroner (81 millioner kroner) Resultat etter skatt på 93 millioner kroner (81 millioner kroner) Resultat etter skatt av kjernevirksomheten på 93 millioner kroner (80 millioner kroner) Andre driftskostnader utgjorde 53 millioner kroner (52 millioner kroner) Kostnadene utgjorde 30 prosent av sum inntekter (28 prosent) Avkastning på egenkapitalen etter skatt på 10,6 prosent (9,5 prosent) Tap på utlån utgjorde en inntektsføring på 7 millioner kroner (tapsføring 20 millioner kroner). Oppsummering per 30. september 2013 Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Netto renteinntekter ble 300 millioner kroner (258 millioner kroner) Andre driftsinntekter ble 210 millioner kroner (112 millioner kroner) Resultat etter skatt på 204 millioner kroner (104 millioner kroner) Resultat etter skatt av kjernevirksomheten på 206 millioner kroner (158 millioner kroner) Andre driftskostnader utgjorde 161 millioner kroner (191 millioner kroner) Kostnadene utgjorde 32 prosent av sum inntekter (52 prosent) Avkastning på egenkapitalen etter skatt på 8,0 prosent (4,3 prosent) Avkastning på egenkapitalen etter skatt i kjernevirksomheten på 8,0 prosent (6,5 prosent) Utlånsvekst på millioner kroner siste 12 måneder (3 323 millioner kroner) Utlånsmargin målt mot 3 måneders nibor har økt med 51 basispunkter i 2013 til 2,38 prosent (1,87 prosent) Innskuddsmargin målt mot 3 måneders nibor er redusert med 54 basispunkter Sikringsfondsavgift utgjør 14 millioner kroner Tap på utlån på 65 millioner kroner (36 millioner kroner). Kapitaldekning 14,54 prosent (14,92 prosent) Kjernekapitaldekning 12,25 prosent (12,13 prosent) Ren kjernekapitaldekning 10,41 prosent (10,32 prosent) Resultat for 3. kvartal 2013 Tall i parentes gjelder 2. kvartal I 3. kvartal 2013 ble resultatet etter skatt 93 millioner kroner (81 millioner kroner). Det ga en annualisert egenkapitalavkastning på 10,6 prosent (9,5 prosent). Hovedforklaringen til endringen fra 2. kvartal er høyere netto renteinntekter, lavere nedskrivninger på utlån og reduserte andre driftsinntekter. Sum inntekter var 175 millioner kroner i 3. kvartal 2013 (185 millioner kroner). MILL. KR 3. KV KV. 13 ENDRING Sum inntekter Margin og volum utlån og innskudd 2 Utbytte OMF-selskaper -7 Gebyr 2 Verdiendringer -10 Annet 3 Netto renteinntekter ble i 3. kvartal 109 millioner kroner (104 millioner). Andre driftsinntekter eksklusive verdiendringer ble i 3. kvartal 60 millioner kroner (65 millioner kroner). Endringen i netto renteinntekter kan forklares med økte utlånsmarginer, lavere innskuddsmarginer og endret volum av utlån og innskudd. Dette påvirker også andre driftsinntekter ved noe økte provisjoner fra overførte lån til OMF-selskapene i SpareBank1-alliansen. Samlede provisjoner fra SpareBank 1 Næringskreditt og SpareBank 1 Boligkreditt ble i 3. kvartal 61 millioner kroner (59 millioner kroner). I 2. kvartal mottok BN Bank utbytte fra disse selskapene på 7 millioner kroner. Driftskostnadene ble 53 millioner kroner i 3. kvartal 2013 (52 millioner kroner). Et fortsatt lavt nivå på andre driftskostnader er et resultat av fokus på effektiv drift og kostnader. BN Bank har en målsetting om å bli en av landets mest kostnadseffektive banker. Andre driftskostnader utgjorde 30 prosent av sum inntekter i 3. kvartal 2013 (28 prosent). I 3. kvartal 2013 ble det foretatt en inntektsføring på 7 millioner kroner på tap på utlån. Individuelle og gruppevise tap på utlån fordeler seg som følger i 3. kvartal 2013: MILL. KR INDIVIDUELLE GRUPPE Bedriftsmarked -7-1 Personmarked 0 1 Garantiporteføljen 6-6 Per 30. september 2013 Tall i parentes gjelder per 30. september Per 3. kvartal 2013 oppnådde BN Bank-konsernet et resultat etter skatt på 204 millioner kroner (104 millioner kroner). Dette gir en annualisert egenkapitalavkastning etter skatt på 8 % hittil i år. Økte marginer og reduserte driftskostnader bidrar positivt, mens tap på utlån og sikringsfondsavgift bidrar negativt. Kjernevirksomheten, resultatet av person- og bedriftsmarkedsaktivitetene, viser en økning i resultat etter skatt på 48 millioner kroner, fra 158 millioner kroner per 3. kvartal 2012 til 206 millioner kroner per 3. kvartal

5 Inntekter Sum inntekter ble 510 millioner kroner (370 millioner kroner). Banken har forbedret sine utlånsmarginer innenfor både bedrifts- og personmarked i Forbedringen skyldes både et fallende nibornivå og gjennomførte renteendringer. Bankens totale utlånsmargin målt mot 3 måneders nibor ble ved utgangen av 3. kvartal 2,38 prosent (1,87 prosent). For personmarked ble marginen 2,22 prosent (1,59 prosent), mens den for bedriftsmarked ble 2,45 prosent (1,95 prosent). Innskuddsmargin for banken målt mot 3 måneders nibor ble i 3. kvartal 2013 minus 1,19 prosent (minus 0,65 prosent). Andre driftsinntekter utgjorde 210 millioner kroner per 3. kvartal 2013 (112 millioner kroner). Endringen er hovedsakelig knyttet til økte provisjoner fra SpareBank1 Næringskreditt og SpareBank1 Boligkreditt og verdiendringer på finansielle instrumenter målt til virkelig verdi. Kostnader Driftskostnadene utgjorde 161 millioner kroner (191 millioner kroner). Fokus på effektiv drift og kostnadsbesparelser er hovedårsaken til endringen. Kostnader hittil i år utgjorde 32 prosent av sum inntekter (52 prosent). Tap og mislighold Netto tap på utlån og garantier utgjorde 65 millioner kroner (36 millioner kroner). Av dette utgjorde netto tap i garantiporteføljen kroner 0. Misligholdet per 30. september 2013 utgjorde 1,88 prosent av brutto utlån i konsernet og garantiporteføljen (1,47 prosent). Med fradrag for individuelle nedskrivninger utgjorde misligholdte og tapsutsatte engasjementer 972 millioner kroner (760 millioner kroner) ved utgangen av 3. kvartal 2013, tilsvarende 3,14 prosent (2,38 prosent) av brutto utlån i konsernet og garantiporteføljen. Se note 7 for ytterligere informasjon. Tap hittil i år fordeler seg slik: MILL. KR INDIVIDUELLE GRUPPE Bedriftsmarked 55 8 Personmarked 1 1 Garantiporteføljen Tapsavsetningene innen kjernevirksomheten er 184 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal Av dette utgjør individuelle nedskrivninger 111 millioner kroner og gruppenedskrivninger 73 millioner kroner. Samlede tapsavsetninger per utgangen av 3. kvartal 2013 fordeler seg som følger: TAPSAVSETNING (MILL. KR) % AV BRUTTO UTLÅN KONSERN Bedriftsmarked 170 0,75 Personmarked 14 0,17 BN Bank har tidligere solgt sin portefølje i Ålesund til SpareBank 1 SMN. BN Bank garanterer for 60 prosent av kredittrisikoen for en del av denne porteføljen (omtalt som garantiporteføljen). Per 30. september 2013 er garantiporteføljen på 584 millioner kroner hvorav BN Bank garanterer for 343 millioner kroner. Dette utgjør 1,1 prosent av bankens brutto utlån ved utgangen av 3. kvartal I tillegg til avsetningene vist i tabellen ovenfor er det avsatt 118 millioner kroner som en finansiell tapsgaranti knyttet til garantiporteføljen. Dette utgjør 34 prosent av garantert beløp. Balanseutvikling og kapitalforhold Brutto forvaltet utlån 1 har økt med 1,5 milliarder kroner tilsvarende 3 prosent siste 12 måneder. Brutto forvaltet utlån utgjorde 49,4 milliarder kroner per utgangen av 3. kvartal MRD. KR Brutto utlån 49,4 47,9 Endring siste 12 mnd 1,5 0,8 Brutto forvaltet utlån er fordelt på følgende segmenter: MRD. KR Personmarkedet 15,4 14,0 Bedriftsmarked 34,0 32,8 Utlån til SpareBank 1 SMN 0,0 1,1 Bedriftsmarkedet har økt utlån med 1,2 milliarder kroner, tilsvarende 4 prosent siste 12 måneder. Utlånsvolumet i privatmarkedet har økt med 1,4 milliarder kroner, tilsvarende 10 prosent i samme periode. Samtidig er utlån til SpareBank1 SMN redusert med 1,1 milliarder kroner. I 2013 har utlånsveksten innenfor bedriftsmarkedet og personmarked vært henholdsvis 23 millioner kroner og 930 millioner kroner. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 0,1 prosent og 6,4 prosent. Innskudd er redusert med 0,2 milliarder kroner siste 12 måneder, tilsvarende 0,1 prosent. I 2013 er innskudd redusert med 744 millioner kroner, tilsvarende 0,4 prosent. Samlede innskudd var 16,2 milliarder kroner per 3. kvartal Innskuddsdekningen var 52,2 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2013, en økning på 0,9 prosentpoeng siste 12 måneder. Hittil i 2013 har banken samlet utstedt sertifikater og obligasjoner for 5,3 milliarder kroner i det norske obligasjonsmarkedet. Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Målet er at banken skal klare seg uten tilgang til ny ekstern finansiering i 12 måneder. Ved utgangen av 3. kvartal 2013 tilfredsstilte banken målsettingen. Bankens likviditetsportefølje utgjorde 7,4 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal Brutto forvaltet utlån er summen av bedrifts- og personmarkedet i BN Bank, SpareBank 1 Næringskreditt, SpareBank 1 Boligkreditt og utlån til SpareBank 1 SMN 5

6 Per 3. kvartal 2013 er det overført utlån tilsvarende 11,4 milliarder kroner til SpareBank 1 Næringskreditt og 7,0 milliarder til SpareBank 1 Boligkreditt. Samlet har banken overført 34 prosent av næringslånene og 45 prosent av boliglånene til ovennevnte selskaper. I løpet av siste 12 måneder har banken netto overført 1,8 og 0,6 milliarder kroner til henholdsvis SpareBank 1 Næringskreditt og SpareBank 1 Boligkreditt. Bankens forvaltningskapital var 39,8 milliarder kroner per 30. september 2013 (40,5 milliarder kroner). Inkludert lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er forvaltningskapitalen 58,2 milliarder kroner (56,6 milliarder kroner). Bankens kapitaldekning, kjernekapitaldekning og ren kjernekapitaldekning er som følger: TALL I PROSENT Kapitaldekning 14,5 14,9 Kjernekapitaldekning 12,3 12,1 Ren kjernekapitaldekning 10,4 10,3 Styret har vedtatt en foreløpig kapitalplan med en målsetting om en ren kjernekapital på 10,5 prosent ved utgangen av 2013 og 12,5 prosent ved utgangen av Se note 15 for ytterligere detaljer vedrørende kapitaldekning og soliditet. Øvrige forhold I mars 2013 falt Høyesteretts domsavsigelse i den såkalte Røeggen-saken. Finansklagenemnda har i den forbindelse bedt alle banker, deriblant BN Bank, gjøre en ny vurdering av deres klager i nemnda sett i lys av domsavsigelsen. BN Bank har ikke funnet grunnlag for å endre sitt standpunkt og mener fortsatt at de saker som banken er involvert i ikke er sammenlignbare med Røeggen-saken. Som følge av dette er det ikke foretatt avsetninger knyttet til strukturerte produkter per 30. september BN Bank har siden 2005 hatt et engasjement med Zachariasbryggen AS i Bergen. 11 september 2013 ble det åpnet konkurs i selskapet. For å sikre sine verdier er banken i ferd med å overdra sine krav mot Zachariasbryggen AS til Bergen Sentrum Tomteselskap (BST). I den forbindelse vil BN Bank bli aksjonær i BST sammen med AB Eiendommer og Realforum. Overdragelsen av fordringen medfører ikke ytterligere behov for nedskrivninger i bankens regnskaper. Regnskapsprinsipp BN Bank avlegger konsernregnskap i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Se note 1 for nærmere informasjon. Kvartalsregnskapet gir et korrekt bilde av konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede og det er lagt til grunn i kvartalsregnskapet. Datterselskaper BN Bank-konsernet består av BN Bank ASA og kredittforetakene Bolig- og Næringskreditt AS (BNkreditt) og BN Boligkreditt AS under avvikling (BN Boligkreditt). I tillegg inngår eiendomsselskapet Collection Eiendom AS. BNkreditt og BN Boligkreditt avlegger selskapsregnskap i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Collection Eiendom avlegger regnskapet etter NGAAP. Se note 1 for nærmere informasjon. Bolig- og Næringskreditt AS (BNkreditt) BNkreditt yter lavrisiko pantelån til næringseiendom. Selskapet hadde ved utgangen av 3. kvartal 2013 en brutto utlånsportefølje på 16,9 milliarder kroner, i forhold til 18,5 milliarder kroner per 30. september Per 30. september 2013 er det overført en utlånsportefølje på 11,4 milliarder til SpareBank 1 Næringskreditt. Resultat etter skatt ble 89 millioner kroner per 3. kvartal 2013 mot et resultat etter skatt på 77 millioner kroner i samme periode i fjor. Økte marginer på utlån og økte provisjoner på lån overført til SpareBank 1 Næringskreditt trekker opp, mens tap på utlån trekker ned. Tap på utlån var 85 millioner kroner per 3. kvartal 2013, mot en inntektsføring på 2 millioner kroner i samme periode i Gruppenedskrivingene har økt med 13 million kroner per 3. kvartal 2013 og utgjør 49 millioner kroner, som tilsvarer 0,29 prosent av brutto utlån i kredittforetaket per 30. september BNkreditt har utestående obligasjonsgjeld på 3,4 milliarder kroner per 3. kvartal 2013, mot 4,2 milliarder kroner per 3. kvartal BN Bank har garantert for at BNkreditt skal ha en kapitaldekning og etterstående finansiering fra banken på minimum 20 prosent. Kapitaldekningen var 17,21 prosent og kjernekapitaldekningen var 14,66 prosent per 3. kvartal Beløpet BN Bank står tilbake for utgjør 491 millioner kroner per 30. september

7 BN Boligkreditt AS under avvikling BN Boligkreditt var bankens kredittforetak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Per 31. desember 2012 var alle innlån og utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt og selskapet er under avvikling. Resultat etter skatt i 3. kvartal 2013 ble 5 millioner kroner (6 millioner kroner). Collection Eiendom AS Collection Eiendom ble opprettet i 2010 for å eie og forvalte overtatt fast eiendom. Resultat etter skatt i selskapet er 0 millioner kroner i 3. kvartal 2013 (0 millioner kroner). Utsiktene framover Kapitaldekningsregelverket er i endring og nye regler for minstekrav og buffere har fokus på ren kjernekapital. Det er fortsatt usikkerhet rundt det samlede nivået og praktiseringen av regelverket. De nye reglene medfører uansett behov for å øke egenkapitalen, og BN Bank har vedtatt et foreløpig mål for ren kjernekapitaldekning på 12,5 prosent ved utgangen av Banken har iverksatt ulike tiltak for å nå målet. De viktigste er søknad om avansert IRB-metode, vesentlig reduksjon av kostnader, tilpasning av utlånsvolum og marginer samt tilbakeholdt overskudd. Styret forventer at tiltakene vil gi tilfredsstillende lønnsomhet for gjenværende del av Personmarkedet er fortsatt preget av lav arbeidsløshet og et lavt rentenivå. Dette bidrar til at husholdningenes betjeningsevne er god, og mislighold i boliglånsporteføljen er på et lavt nivå. Husholdningenes gjennomsnittlige gjeldsbelastning er imidlertid høy, og en andel av husholdningene vil derfor være sårbare ved økt rentenivå og inntektsreduksjon. Samtidig er det tegn på utflating av boligprisene, og enkelte aktører forventer et noe svekket boligmarked i tiden fremover. I dette markedsbildet vil det fortsatt være viktig at bankens konservative kredittpolicy videreføres slik at kredittrisikoen knyttet til personmarkedsporteføljen fortsatt vil være lav. Innenfor næringseiendom har markedet vært preget av stabile og noe stigende leiepriser og det er ikke tegn til at markedet skal bevege seg dramatisk i noen retning i overskuelig fremtid. Tapene innenfor næringseiendom hittil i år er særlig knyttet til to enkeltsaker og har ingen sammenheng med utviklingen i næringseiendomsmarkedet generelt. Tapsutviklingen i år bør derfor etter styrets oppfatning ikke tolkes som en indikasjon på et svekket underliggende eiendomsmarked. Bruk av SpareBank1 Næringskreditt og SpareBank1 Boligkreditt er en viktig del av finansieringsstrukturen for den samlede utlånsporteføljen. Samtidig er det begrensninger for hvor stor andel av porteføljen som kan finansieres med obligasjoner med fortrinnsrett, og banken vil også fremover være avhengig av markedsfinansiering. BN Bank har de siste kvartalene økt løpetiden på bankens markedsfinansiering og kombinert med at en større andel av bankens samlede utlån er finansiert med obligasjoner med fortrinnsrett, er det styrets oppfatning at banken er godt rustet for eventuelle negative hendelser i finansmarkedene. Trondheim, 29. oktober 2013 Styret i BN Bank ASA Tore Medhus Stig Arne Engen Finn Haugan Harald Gaupen Helene Jebsen Anker (Nestleder) (Leder) Kristin Undheim Anita Finserås Bretun Ella Skjørestad Gunnar Hovland (Ansatterepresentant) (Administrerende direktør) 7

8 KONSERN: Resultatregnskap KONSERN MILLIONER KRONER NOTE 3. KV KV ÅRET 2012 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi, gevinster og tap 3, Andre driftsinntekter Forlik Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Totalresultat Resultat etter skatt Oppstilling av andre inntekter og kostnader Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat Aktuarielle gevinster og tap pensjon Skatt Andre inntekter og kostnader (etter skatt) Totalresultat

9 KONSERN: Balanse KONSERN MILLIONER KRONER NOTE Utsatt skattefordel Immatrielle eiendeler Ansvarlig utlån Varige driftsmidler Overtatte eiendommer Utlån 4, 7, 8, 9, 10, 13, Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Finansielle derivater 4, 13, Kortsiktige plasseringer i verdipapirer 4, Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Sum eiendeler Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital 4, 11, Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 4, 11, Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 7, Annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Finansielle derivater 4, 13, Innskudd fra og gjeld til kunder 4, Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Trondheim, 29. oktober 2013 Styret i BN Bank ASA Tore Medhus Stig Arne Engen Finn Haugan Harald Gaupen Helene Jebsen Anker (Nestleder) (Leder) Kristin Undheim Anita Finserås Bretun Ella Skjørestad Gunnar Hovland (Ansatterepresentant) (Administrerende direktør) 9

10 KONSERN: Endring i egenkapital KONSERN ANNEN AKSJE- OVERKURS- INNSKUTT ANNEN SUM MILLIONER KRONER KAPITAL FOND EGENKAPITAL EGENKAPITAL 1 EGENKAPITAL Balanse Utbetaling av utbytte Aksjekapitalforhøyelse Periodens resultat Balanse Periodens resultat Aktuarielle gevinster/tap pensjon (etter skatt) Balanse Utbetaling av utbytte Aksjekapitalforhøyelse Periodens resultat Balanse Se note 1 for mer informasjon vedrørende endringer knyttet til pensjon. Trondheim, 29. oktober 2013 Styret i BN Bank ASA 10

11 KONSERN: Kontantstrømoppstilling KONSERN MILLIONER KRONER ÅRET 2012 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Rente-/provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Rente-/provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Innbetaling av renter på andre plasseringer Utbetaling av renter på andre lån Inn- /utbetalinger (-) på utlån til kunder Inn- /utbetalinger på innskudd og gjeld fra kunder Inn- /utbetalinger (-) på gjeld til kredittinstitusjoner Inn- /utbetalinger (-) ved utstedelse av verdipapirer Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Andre inn-/utbetalinger Utbetalinger til leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjoner og sosiale kostnader Utbetalinger av skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Inn-/utbetalinger (-) på fordringer på kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger (-) på kortsiktige plasseringer i verdipapirer Innbetalinger ved salg av driftsmidler m.v Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Inn-/utbetalinger (-) av ansvarlig lånekapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner pr Beholdning av kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner ved slutten av perioden

12 KONSERN: Noter Note 1. Regnskapsprinsipper Note 2. Informasjon om driftssegmenter Note 3. Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, gevinster og tap Note 4. Virkelig verdi av finansielle instrumenter Note 5. Andre driftsinntekter Note 6. Forlik Note 7. Tap og nedskrivninger på utlån og garantier Note 8. Oversikt brutto forvaltet utlån Note 9. Overføring av utlån til SpareBank1 Næringskreditt Note 10. Overføring av utlån til SpareBank1 Boligkreditt Note 11. Innlån Note 12. Solgt virksomhet Note 13. Virkelig verdi av finansielle instrumenter sammenlignet med innregnet verdi Note 14. Motregningsrett finansielle derivater Note 15. Kapitaldekning Note 16. Betingede forpliktelser Note 17. Betingede utfall, hendelser etter balansedagen Note 18. Resultatregnskap 5 siste kvartal

13 KONSERN: NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IFRS, herunder IAS 34 om delårsregnskap. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av delårsregnskapet fremgår av årsregnskapet for 2012 med følgende unntak: Pensjon Fra 1. januar 2013 har foretaket anvendt IAS 19 Ytelser til ansatte og endret basis for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Foretaket har tidligere benyttet korridormetoden for regnskapsføring av uamortiserte estimatavvik. Korridormetoden er ikke lenger tillatt, og alle estimatavvik skal etter IAS 19R føres i oppstilling over andre inntekter og kostnader (OCI). Estimatavvik per 1. januar 2012 som utgjorde 29,8 millioner kroner er nullstilt. Pensjonsforpliktelsen økte tilsvarende per 1. januar 2012, mens egenkapitalen ble redusert med 21,5 millioner kroner etter skatt. Tidligere ble avkastning på pensjonsmidler beregnet ved bruk av langsiktig forventet avkastning på pensjonsmidlene. Som følge av anvendelse av IAS 19R, beregnes nå periodens netto rentekostnad ved å anvende diskonteringsrenten for forpliktelsen på begynnelsen av perioden på netto forpliktelsen. Netto rentekostnad består derfor av rente på forpliktelsen og avkastning på midlene, begge beregnet med diskonteringsrenten. Endringer i netto pensjonsforpliktelse som følge av premieinnbetalinger og utbetaling av pensjon hensyntas. Forskjellen mellom faktisk avkastning på pensjonsmidlene og den resultatførte, regnskapsføres fortløpende mot OCI. Pensjonskostnaden i 2012 under tidligere prinsipp utgjorde 13,4 millioner kroner. Nettoeffekt av endret prinsipp for behandling av uamortisert estimatavvik og beregning av netto rentekostnad, medførte ingen endring i den resultatførte pensjonskostnaden i 2012, mens estimatavvik for 2012 på 22,4 millioner kroner ble inntektsført under Oppstilling av andre inntekter og kostnader i 4. kvartal Pensjonsforpliktelsen per 31. desember 2012 økte til 47,9 millioner kroner. IAS 19R er anvendt retrospektivt, og sammenstillingstallene er endret. NOTE 2. INFORMASJON OM DRIFTSSEGMENTER Segmentrapporteringen er regelmessig gjennomgått med ledelsen. Ledelsen har valgt å inndele rapporteringssegmentene etter underliggende forretningsområder. GARANTIPORTEFØLJE SUM MILLIONER KRONER BM PM SMN Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring fin instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Beregnet skattekostnad Resultat etter skatt GARANTIPORTEFØLJE SUM MILLIONER KRONER BM PM SMN Utlån forvaltet portefølje (brutto) Innskudd fra og gjeld til kunder

14 KONSERN: GARANTIPORTEFØLJE SUM MILLIONER KRONER BM PM SMN Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring fin instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Beregnet skattekostnad Resultat etter skatt GARANTIPORTEFØLJE SUM MILLIONER KRONER BM PM SMN Utlån forvaltet portefølje (brutto) Innskudd fra og gjeld til kunder Konsernet opererer i geografisk begrenset område og rapportering på geografiske segmenter gir lite tilleggsinformasjon. 14

15 KONSERN: NOTE 3. VERDIENDRING FINANSIELLE INSTRUMENTER VURDERT TIL VIRKELIG VERDI, GEVINSTER OG TAP MILLIONER KRONER 3. KV KV ÅRET 2012 Verdiendring rentederivater pliktig til virkelig verdi over resultat 1, Verdiendring valutaderivater pliktig til virkelig verdi over resultat Verdiendring aksjeindeksopsjoner og aksjeopsjoner pliktig til virkelig verdi over resultat Sum verdiendring finansielle instrumenter pliktig til virkelig verdi Verdiendring innskudd utpekt til virkelig verdi over resultat Verdiendring innlån utpekt til virkelig verdi over resultat Verdiendring utlån utpekt til virkelig verdi over resultat Verdiendring kortsiktige finansielle plasseringer utpekt til virkelig verdi Sum verdiendring finansielle instrumenter utpekt til virkelig verdi Verdiendring rentederivater, sikring Verdiendring innlån, sikret Sum verdiendring finansielle instrumenter til sikring Sum verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Realiserte kursgevinster/-tap(-) obligasjoner og sertifikater vurdert til amortisert kost Realiserte kursgevinster/-tap(-) utlån og innlån vurdert til amortisert kost Agio/disagio innlån og utlån vurdert til amortisert kost Sum verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, gevinster og tap I forbindelse med salg og/eller utstedelse av de strukturerte produktene så har BN Bank sikret eksponeringen i form av aksjeopsjoner, aksjeindeksopsjoner og renteswap-avtaler. Den forrige finansuroen har medført at enkelte kontraktsmotparter har falt bort, og på det tidspunktet lot det seg ikke gjøre å erstatte sikringsforretningene. BN Bank er derfor delvis eksponert for markedsutviklingen på et begrenset antall produkter. Endring i eksponering resultatføres løpende, og verken per eller tilsvarende periode i 2012 var det noen resultateffekt. Årseffekt 2012 ble en inntektsføring på 5 millioner. 2 Agio/disagio innlån og utlån vurdert til amortisert kost skyldes hovedsakelig agio-/disagioeffekter som oppstår ved at innlån og utlån i utenlandsk valuta omregnes til dagskurs. Valutaterminkontrakter og kombinerte rente- og valutaderivater vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Nettoeffekten vedrørende valuta ble for konsern en inntektsføring på 4 millioner per , mot 3 millioner i samme periode i Årseffekt 2012 ble en inntektsføring på 3 millioner. 3 Verdiendring finansielle plasseringer utpekt til virkelig verdi utgjorde en inntektsføring på 7 millioner per mot en inntektsføring på 39 millioner i samme periode i I 2012 ble årseffekten 45 millioner i inntektsføring. Finansuroen har medført store svingninger i verdien av disse plasseringene. 4 Nettoeffekten av rentederivater pliktig til virkelig verdi og verdiendring finansielle instrumenter utpekt til virkelig verdi utgjorde en inntektsføring på 41 millioner per mot en kostnadsføring på 12 millioner i samme periode i Årseffekten i 2012 ble en kostnadsføring på 12 millioner. 5 BN Bank benytter virkelig verdisikring for nye fastrente innlån og tilhørende sikringsinstrumenter. Innlånene sikres 1:1 gjennom eksterne kontrakter hvor det er samsvar mellom hovedstol, rentestrømmen, løpetid og sikringsforretningen. Det er renterisikoen som sikres og sikringsforretningene som inngås dokumenteres. Ved virkelig verdisikring blir sikringsinstrumentet regnskapsført til virkelig verdi, og sikringsobjektet blir regnskapsført til virkelig verdi for den sikrede risikoen. Endringer i disse verdiene fra inngående balanse blir resultatført. Kredittrisikoen blir ikke sikret og påvirker dermed ikke verdsettelsene. Verdien av sikringsinstrumentene er per 30. september positiv med 156 millioner, mot 192 millioner i samme periode i Pr 31. desember 2012 var verdien positiv med 192 millioner. 6 Realiserte kursgevinster/-tap obligasjoner, sertifikater og innlån vurdert til amortisert kost utgjorde en kostnadsføring på 18 millioner per mot en kostnadsføring på 10 millioner i samme periode i Årseffekten i 2012 var en kostnadsføring på 12 millioner. 15

16 KONSERN: NOTE 4. VIRKELIG VERDI AV FINANSIELLE INSTRUMENTER Metoder for å fastsette virkelig verdi Rentebytteavtaler, valutabytteavtaler og valutaterminer Verdsettelse av rentebytteavtaler til virkelig verdi skjer gjennom bruk av verdsettelsesteknikker der forventede fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres til nåverdier. Beregning av forventede kontanstrømmer og neddiskontering av disse, skjer ved bruk av observerte markedsrenter for de ulike valutaer (swaprentekurve) og observerte valutakurser (hvorav forward valutakurser avledes). Rentebytteavtaler med kredittspread Verdsettelse av rentebytteavtaler med kredittspread til virkelig verdi skjer gjennom bruk av verdsettelsesteknikker der forventede fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres til nåverdier. Beregning av forventede kontantstrømmer og neddiskontering av disse, skjer ved bruk av observerte markedsrenter for de ulike valutaer (swap-rentekurve) med påslag for opprinnelig kredittspread på rentebytteavtalen. Sertifikater og obligasjoner Sertifikater er vurdert til noterte priser der slike er tilgjengelig og papirene er likvide. For andre papirer er verdsettelse foretatt gjennom bruk av verdsettelsesteknikker og neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer. Risikofri rente leses av i markedet gjennom renten for lån mellom særlig kredittverdige banker (swap-rentekurven). Påslag for kredittrisiko er gjort på basis av de vurderinger som markedsaktørene gjør av utstederens kredittverdighet. Utlån For utlån vurdert til virkelig verdi skjer verdsettelse gjennom bruk av verdsettelsesteknikker der forventede fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres til nåverdier. Risikofri rente leses av i markedet gjennom renten for lån mellom særlig kredittverdige banker (swap-rentekurven). Påslag for kredittrisiko og marginer skjer med utgangspunkt i opprinnelig påslag for kredittrisiko og margin, men med senere justering av disse påslagene i takt med endringer i markedets prising av risiko, låntagernes kredittverdighet og marginendringer i markedet. Innlån utpekt til virkelig verdi Der innlån er vurdert til virkelig verdi, vil noterte innlån vurderes til noterte priser der slike er tilgjengelig og papirene er likvide. For andre papirer er verdsettelse foretatt gjennom bruk av verdsettelsesteknikker og neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer. Risikofri rente leses av i markedet gjennom renten for lån mellom særlig kredittverdige banker (swap-rentekurven). Påslag for kredittrisiko er gjort på basis av de løpende vurderinger som andre markedsaktører gjør av bankens kredittverdighet. Sikret innlån Innlån som inngår i virkelig verdisikring verdsettes gjennom bruk av verdsettelsesteknikker og neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer. Risikofri rente leses av i markedet gjennom renten for lån mellom særlig kredittverdige banker (swap-rentekurven). Vi har neddiskontert med swap-rentekurven med påslag for opprinnelig kredittspread på innlånet for å eliminere effektene av kredittrisikoen. Det er renterisikoen som sikres. Innskudd For innskudd vurdert til virkelig verdi skjer verdsettelse gjennom bruk av verdsettelsesteknikker der forventede fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres til nåverdier. Risikofri rente leses av i markedet gjennom renten for lån mellom særlig kredittverdige banker (swap-rentekurven). Påslag for kredittrisiko er gjort på basis av de løpende vurderinger som andre markedsaktører gjør av bankens kredittverdighet. Påslag for marginer skjer med utgangspunkt i opprinnelig margin, men med senere justering av margin i takt med marginendringer i markedet. Opsjoner Verdsettelse av aksjeopsjoner og aksjeindeksopsjoner til virkelig verdi skjer via innhentelse av markedspriser fra tilretteleggerne av de strukturerte produktene. Aksjer Aksjene består hovedsakelig av investeringene i SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS. Det er et samspill mellom overføring av utlån til disse selskapene, stille nødvendig kapital og nivået på provisjonen som mottas. Verdsettelsen av disse aksjene til virkelig verdi er tilnærmet lik kapitalen som er skutt inn i disse selskapene. Nivåinndeling Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi på balansedagen er inndelt i følgende nivåer: - Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse - Nivå 2: Verdsettelse er foretatt gjennom bruk av verdsettelsesteknikker og neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer. Risikofri rente leses av i markedet gjennom renten for lån mellom særlig kredittverdige banker (swap-rentekurven). Påslag for kredittrisiko er gjort på basis av de løpende vurderinger som andre markedsaktører gjør av bankens kredittverdighet. - Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder og heller ikke har observerbare forutsetninger som input til verdsettelsen. 16

17 KONSERN: Konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 2013 MILLIONER KRONER NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 TOTALT Utlån Rentederivater Valutaderivater Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Sum eiendeler Ansvarlig lånekapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Rentederivater Valutaderivater Innskudd fra og gjeld til kunder Sum forpliktelser Verdien av sikringsinstrumentene øremerket til virkelig verdisikring er per 30. september 2013 positiv med 156 millioner. Konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 2012 MILLIONER KRONER NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 TOTALT Utlån Rentederivater Valutaderivater Aksjeindeksopsjoner og aksjeopsjoner Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Sum eiendeler Ansvarlig lånekapital Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Rentederivater Valutaderivater Innskudd fra og gjeld til kunder Sum forpliktelser Verdien av sikringsinstrumentene øremerket til virkelig verdisikring er per 30. september 2012 positiv med 192 millioner. 17

18 KONSERN: Konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2012 MILLIONER KRONER NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 TOTALT Utlån Rentederivater Valutaderivater Aksjeindeksopsjoner og aksjeopsjoner Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Sum eiendeler Ansvarlig lånekapital Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Rentederivater Valutaderivater Innskudd fra og gjeld til kunder Sum forpliktelser Verdien av sikringsinstrumentene øremerket til virkelig verdisikring er per 31. desember 2012 positiv med 192 millioner. Konsernets finansielle instrumenter til virkelig verdi, nivå 3, per 30. september 2013 KORTSIKTIGE PLASSERINGER I MILLIONER KRONER UTLÅN VERDIPAPIRER TOTALT Inngående balanse Investeringer i perioden/nye avtaler Salg i perioden (til bokført verdi) Forfalt Overført fra nivå 1 eller Overført til nivå 1 eller Verdiendringer finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, gevinster og tap Utgående balanse Herav periodens resultat vedrørende finansielle instrumenter som fremdeles er på balansen Konsernets finansielle instrumenter til virkelig verdi, nivå 3, per 30. september 2012 KORTSIKTIGE PLASSERINGER I MILLIONER KRONER UTLÅN VERDIPAPIRER TOTALT Inngående balanse Investeringer i perioden/nye avtaler Salg i perioden (til bokført verdi) Forfalt Overført fra nivå 1 eller Overført til nivå 1 eller Verdiendringer finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, gevinster og tap Utgående balanse Herav periodens resultat vedrørende finansielle instrumenter som fremdeles er på balansen

19 KONSERN: Konsernets finansielle instrumenter til virkelig verdi, nivå 3, per 31. desember 2012 KORTSIKTIGE PLASSERINGER I MILLIONER KRONER UTLÅN VERDIPAPIRER TOTALT Inngående balanse Investeringer i perioden/nye avtaler Forfalt Overført fra nivå 1 eller Overført til nivå 1 eller Verdiendringer finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, gevinster og tap Utgående balanse Herav periodens resultat vedrørende finansielle instrumenter som fremdeles er på balansen Sensitivitetsananlyse nivå 3 For utlån vurdert til virkelig verdi er det kun marginendringer som er en ikke observerbar input til virkelig verdi beregningen. Marginendringer påvirker ikke beregningen av virkelig verdi i vesentlig grad og er av den grunn ikke kvantifisert. Konsernets verdsettelsesteknikk Konsernet har i økonomi- og finansavdelingen et team som har ansvar for verdsettelse av ulike eiendeler og forpliktelser for regnskapsformål. Dette teamet rapporterer til økonomidirektøren. I tillegg rapporteres de faktiske resultater fra periodens verdsettelser til revisjonsutvalget i forbindelse med regnskapsavleggelsen. Det rapporteres i tillegg jevnlig til revisjonsutvalget prinsippene for verdsettingen. Forutsetninger som benyttes for verdsettelse innenfor nivå 3 er knyttet til marginendringer på utlån. NOTE 5. ANDRE DRIFTSINNTEKTER MILLIONER KRONER 3. KV KV ÅRET 2012 Garantiprovisjon Netto provisjonsinntekter/kostnader Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Provisjonsinntekter vedrørende forvaltning av porteføljen i SpareBank 1 Næringskreditt og SpareBank 1 Boligkreditt utgjorde 167 millioner kroner per 30. september 2013 og 81 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. For året 2012 ble 127 millioner inntektsført. NOTE 6. FORLIK Forlik med Glitnir banki hf, Island Glitnir banki hf, nå Glitnir hf, saksøkte BN Bank ASA i 2011 for det de hevdet var urettmessig motregning av omlag 240 millioner kroner tilknyttet ulike krav og motkrav mellom partene erklært av BN Bank ASA i november Oslo tingrett avsa i januar 2012 dom hvoretter BN Bank ASA ble dømt til å betale tilbake Glitnir hf om lag 213 millioner kroner pluss renter. Det ble etter rettsaken ført forhandlinger mellom BN Bank ASA og Winding Up Board for Glitnir hf. Partene ble enige om et forlik hvoretter BN Bank ASA betalte 81,8 millioner kroner til Glitnir hf og Glitnir hf aksepterte motregning av øvrig omtvistede del på om lag 135,2 millioner kroner. BN Bank ASA har tidligere bokført store deler av kravene mot Glitnir som ble benyttet til motregning, som tapt og ikke som oppgjort gjennom motregning. Resultateffekten av forliket før skatt ble derfor en inntektsføring på 117 millioner kroner i

20 KONSERN: NOTE 7. TAP OG NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER De forskjellige elementene som inngår i tap og nedskrivninger på utlån, er omtalt i note 1 i årsrapporten. Lån misligholdt mer enn 3 måneder er definert som lån som ikke er betjent i.h.t. låneavtalen på 3 måneder eller mer. Som førsteprioritetsinstitusjon kan konsernet likevel få tilgang på inntekter, enten ved tvangsbruk eller ved frivillige løsninger. Tap og nedskrivninger på utlån beskrevet i denne note gjelder utlån vurdert til amortisert kost og løpende verdiendringer og gevinst/tap ved salg av overtatte eiendommer. MILLIONER KRONER 3. KV KV ÅRET 2012 Konstaterte tap utover tidligere års nedskrivninger Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere nedskrivninger Periodens nedskrivninger: Endring i gruppenedskrivninger Endring i gruppenedskrivninger knyttet til garantiporteføljen Sum endring i gruppenedskrivninger Økning på engasjementer med nedskrivning fra tidligere år Avsetning på engasjementer uten tidligere nedskrivninger Reduksjon på engasjementer med nedskrivning fra tidligere år Sum endring i individuelle nedskrivninger Brutto tap på utlån Inngått på tidligere konstaterte tap Tap på utlån Inntektsførte renter på nedskrevne lån Verdiendringer knyttet til overtatte eiendommer utgjorde 1,5 millioner kroner pr MILLIONER KRONER 3. KV KV ÅRET 2012 Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån ved starten av perioden Konstaterte tap dekket av tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens nedskrivning: Økning på engasjementer med individuelle nedskrivninger fra tidligere år Nedskrivning på engasjementer uten tidligere individuelle nedskrivninger Reduksjon på engasjementer med individuelle nedskrivninger fra tidligere år Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån ved slutten av perioden Gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån ved starten av perioden Periodens gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån Gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån ved slutten av perioden

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2016

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2016 BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2016 INNHOLD 1. kvartal 2016 - BN Bank ASA, konsern Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 KONSERN Resultatregnskap 8 Balanse 9 Endring i egenkapital 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2015

BN Bank ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2015 BN Bank ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2015 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1. Regnskapsprinsipper...

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2015

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2015 BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2015 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1.

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2015

BN Bank ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2015 BN Bank ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2015 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011. BN Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011. BN Boligkreditt AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 4. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering for 2011 Resultat etter skatt i 2011 ble 26 millioner kroner mot 19 millioner kroner

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2013

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2013 BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Note 1.

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2013

BN Bank ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2013 BN Bank ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1.

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2013

BN Bank ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2013 BN Bank ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1. Regnskapsprinsipper...

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1.

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2014

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2014 BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1.

Detaljer

BN Boligkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011

BN Boligkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011 BN Boligkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011 Innhold Hovedtall 4. kvartal 2011...3 Nøkkeltall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Endring i egenkapital...9 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering av første halvår

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2014

BN Bank ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2014 BN Bank ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal

BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014

BN Bank ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 BN Bank ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

BN Bank ASA 201 RAPPORT 1. KVARTAL 7

BN Bank ASA 201 RAPPORT 1. KVARTAL 7 BN Bank ASA 201 RAPPORT 1. KVARTAL 7 INNHOLD 1. kvartal 2017 - BN Bank ASA, konsern Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 KONSERN Resultatregnskap 8 Balanse 9 Endring i egenkapital 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2011

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2011 BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2011 Innhold Hovedtall for 1. kvartal 2011...3 Nøkkeltall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap - Konsern... 11 Balanse - Konsern... 12 Endring i egenkapital - Konsern...

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 1. KVARTAL 2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2016

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2016 BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2016 INNHOLD 3. kvartal 2016 - BN Bank ASA, konsern Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 KONSERN Resultatregnskap 8 Balanse 9 Endring i egenkapital 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

BNkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011

BNkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011 BNkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011 Innhold Hovedtall 4. kvartal 2011...3 Nøkkeltall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...8 Balanse...9 Endring i egenkapital... 10 Kontantstrømoppstilling... 11

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS 201 RAPPORT 1. KVARTAL 6

Bolig- og Næringskreditt AS 201 RAPPORT 1. KVARTAL 6 Bolig- og Næringskreditt AS 201 RAPPORT 1. KVARTAL 6 INNHOLD 1. kvartal 2016 - Bolig- og Næringskreditt AS Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Endring i egenkapital 8 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

BN Bank ASA 201 RAPPORT 2. KVARTAL 7

BN Bank ASA 201 RAPPORT 2. KVARTAL 7 BN Bank ASA 201 RAPPORT 2. KVARTAL 7 INNHOLD 2. kvartal 2017 - BN Bank ASA, konsern Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 KONSERN Resultatregnskap 8 Balanse 9 Endring i egenkapital 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

BN Boligkreditt AS rapport 2. kvartal

BN Boligkreditt AS rapport 2. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 2. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 Erklæring i

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal Bolig- og Næringskreditt AS

Kvartalsrapport 4. kvartal Bolig- og Næringskreditt AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 4. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering for 2011 Resultat i Bolig- og Næringskreditt AS (BNkreditt) etter

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Boligkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BN Boligkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BN Boligkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkkeltall... 5 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 Uttalelse

Detaljer

BN Bank ASA 201 RAPPORT 3. KVARTAL 7

BN Bank ASA 201 RAPPORT 3. KVARTAL 7 BN Bank ASA 201 RAPPORT 3. KVARTAL 7 INNHOLD 3. kvartal 2017 - BN Bank ASA, konsern Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 KONSERN Resultatregnskap 8 Balanse 9 Endring i egenkapital 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 2. kvartal 2013 Resultat før skatt: 81,7 mill kroner (51,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 58,8 mill kroner (37,1 mill kroner)

Detaljer

BN Bank ASA 201 RAPPORT 1. KVARTAL 7

BN Bank ASA 201 RAPPORT 1. KVARTAL 7 BN Bank ASA 201 RAPPORT 1. KVARTAL 7 INNHOLD 1. kvartal 2017 - BN Bank ASA, konsern Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 KONSERN Resultatregnskap 8 Balanse 9 Endring i egenkapital 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2016

BN Bank ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2016 BN Bank ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2016 INNHOLD 4. kvartal 2016 - BN Bank ASA, konsern Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 KONSERN Resultatregnskap 8 Balanse 9 Endring i egenkapital 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2016

BN Bank ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2016 BN Bank ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2016 INNHOLD 2. kvartal 2016 - BN Bank ASA, konsern Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 KONSERN Resultatregnskap 8 Balanse 9 Endring i egenkapital 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS 201 RAPPORT 2. KVARTAL 7

Bolig- og Næringskreditt AS 201 RAPPORT 2. KVARTAL 7 Bolig- og Næringskreditt AS 201 RAPPORT 2. KVARTAL 7 INNHOLD Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Endring i egenkapital 8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter 10 Note 1. Regnskapsprinsipper

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 2. KVARTAL 2015 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer