BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013"

Transkript

1 BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013

2 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1. Regnskapsprinsipper Note 2. Informasjon om driftssegmenter Note 3. Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, gevinster og tap Note 4. Virkelig verdi av finansielle instrumenter Note 5. Andre driftsinntekter Note 6. Forlik Note 7. Tap og nedskrivninger på utlån og garantier Note 8. Oversikt brutto forvaltet utlån Note 9. Overføring av utlån til SpareBank1 Næringskreditt Note 10. Overføring av utlån til SpareBank1 Boligkreditt Note 11. Innlån Note 12. Solgt virksomhet Note 13. Virkelig verdi av finansielle instrumenter sammenlignet med innregnet verdi Note 14. Motregningsrett finansielle derivater Note 15. Kapitaldekning Note 16. Betingede forpliktelser Note 17. Betingede utfall, hendelser etter balansedagen Note 18. Resultatregnskap 5 siste kvartal Resultatregnskap...30 Balanse...31 Endring i egenkapital...32 Kontantstrømoppstilling...33 Noter...34 Note 1. Regnskapsprinsipper Note 2. Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, gevinster og tap Note 3. Virkelig verdi av finansielle instrumenter Note 4. Andre driftsinntekter Note 5. Forlik Note 6. Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Note 7. Tap og nedskrivninger på utlån og garantier Note 8. Oversikt brutto forvaltet utlån Note 9. Overføring av utlån til SpareBank1 Næringskreditt Note 10. Overføring av utlån til SpareBank1 Boligkreditt Note 11. Innlån Note 12. Solgt virksomhet Note 13. Virkelig verdi av finansielle instrumenter sammenlignet med innregnet verdi Note 14. Motregningsrett finansielle derivater Note 15. Kapitaldekning Note 16. Betingede forpliktelser Note 17. Betingede utfall, hendelser etter balansedagen Note 18. Resultatregnskap 5 siste kvartal Revisors beretning

3 Nøkkeltall KONSERN MILLIONER KRONER REFERANSE ÅRET 2012 Resultatsammendrag Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum inntekter Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Resultat før skatt Beregnet skattekostnad Resultat etter skatt Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 8,0 % 4,3 % 5,8 % Rentenetto 2 0,99 % 0,85 % 0,84 % Kostnadsprosent 3 31,6 % 51,6 % 41,3 % Balansetall Brutto utlån Innskudd fra kunder Innskuddsdekning 4 52,2 % 51,3 % 50,8 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder -2,8 % -3,9 % -0,4 % Innskuddsvekst siste 12 måneder -1,2 % 6,7 % 6,0 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Balansetall inkl. SpareBank 1 Næringskreditt og SpareBank 1 Boligkreditt Brutto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder 3,1 % 7,5 % 8,3 % Innskuddsvekst siste 12 måneder -1,2 % 6,7 % 6,0 % Andel utlån finansiert via innskudd 32,7 % 34,1 % 34,2 % Tap og mislighold Tapsprosent utlån 6 0,27 % 0,15 % 0,35 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 7 1,88 % 1,47 % 1,19 % Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 7 1,88 % 1,14 % 1,57 % Soliditet Kapitaldekning 14,54 % 14,92 % 15,08 % Kjernekapitaldekning 12,25 % 12,13 % 12,06 % Ren kjernekapital 10,41 % 10,32 % 10,25 % Kjernekapital Ansvarlig kapital Kontor og bemanning Antall kontor Antall årsverk Aksjer Resultat per aksje i perioden (hele kroner) 15,26 8,01 14,32 Referanse 1) Overskudd etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 2) Sum rentenetto hittil i år i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital 3) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 4) Innskudd fra kunder i prosent av utlån til kunder 5) Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet som et snitt av kvartalsvis forvaltningskapital per 5 siste kvartal 6) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån hittil i år 7) Tallene er inklusive garantiporteføljen 3

4 Styrets beretning Oppsummering tredje kvartal 2013 Tall i parentes gjelder andre kvartal Netto renteinntekter ble 109 millioner kroner (104 millioner kroner) Andre driftsinntekter ble 66 millioner kroner (81 millioner kroner) Resultat etter skatt på 93 millioner kroner (81 millioner kroner) Resultat etter skatt av kjernevirksomheten på 93 millioner kroner (80 millioner kroner) Andre driftskostnader utgjorde 53 millioner kroner (52 millioner kroner) Kostnadene utgjorde 30 prosent av sum inntekter (28 prosent) Avkastning på egenkapitalen etter skatt på 10,6 prosent (9,5 prosent) Tap på utlån utgjorde en inntektsføring på 7 millioner kroner (tapsføring 20 millioner kroner). Oppsummering per 30. september 2013 Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Netto renteinntekter ble 300 millioner kroner (258 millioner kroner) Andre driftsinntekter ble 210 millioner kroner (112 millioner kroner) Resultat etter skatt på 204 millioner kroner (104 millioner kroner) Resultat etter skatt av kjernevirksomheten på 206 millioner kroner (158 millioner kroner) Andre driftskostnader utgjorde 161 millioner kroner (191 millioner kroner) Kostnadene utgjorde 32 prosent av sum inntekter (52 prosent) Avkastning på egenkapitalen etter skatt på 8,0 prosent (4,3 prosent) Avkastning på egenkapitalen etter skatt i kjernevirksomheten på 8,0 prosent (6,5 prosent) Utlånsvekst på millioner kroner siste 12 måneder (3 323 millioner kroner) Utlånsmargin målt mot 3 måneders nibor har økt med 51 basispunkter i 2013 til 2,38 prosent (1,87 prosent) Innskuddsmargin målt mot 3 måneders nibor er redusert med 54 basispunkter Sikringsfondsavgift utgjør 14 millioner kroner Tap på utlån på 65 millioner kroner (36 millioner kroner). Kapitaldekning 14,54 prosent (14,92 prosent) Kjernekapitaldekning 12,25 prosent (12,13 prosent) Ren kjernekapitaldekning 10,41 prosent (10,32 prosent) Resultat for 3. kvartal 2013 Tall i parentes gjelder 2. kvartal I 3. kvartal 2013 ble resultatet etter skatt 93 millioner kroner (81 millioner kroner). Det ga en annualisert egenkapitalavkastning på 10,6 prosent (9,5 prosent). Hovedforklaringen til endringen fra 2. kvartal er høyere netto renteinntekter, lavere nedskrivninger på utlån og reduserte andre driftsinntekter. Sum inntekter var 175 millioner kroner i 3. kvartal 2013 (185 millioner kroner). MILL. KR 3. KV KV. 13 ENDRING Sum inntekter Margin og volum utlån og innskudd 2 Utbytte OMF-selskaper -7 Gebyr 2 Verdiendringer -10 Annet 3 Netto renteinntekter ble i 3. kvartal 109 millioner kroner (104 millioner). Andre driftsinntekter eksklusive verdiendringer ble i 3. kvartal 60 millioner kroner (65 millioner kroner). Endringen i netto renteinntekter kan forklares med økte utlånsmarginer, lavere innskuddsmarginer og endret volum av utlån og innskudd. Dette påvirker også andre driftsinntekter ved noe økte provisjoner fra overførte lån til OMF-selskapene i SpareBank1-alliansen. Samlede provisjoner fra SpareBank 1 Næringskreditt og SpareBank 1 Boligkreditt ble i 3. kvartal 61 millioner kroner (59 millioner kroner). I 2. kvartal mottok BN Bank utbytte fra disse selskapene på 7 millioner kroner. Driftskostnadene ble 53 millioner kroner i 3. kvartal 2013 (52 millioner kroner). Et fortsatt lavt nivå på andre driftskostnader er et resultat av fokus på effektiv drift og kostnader. BN Bank har en målsetting om å bli en av landets mest kostnadseffektive banker. Andre driftskostnader utgjorde 30 prosent av sum inntekter i 3. kvartal 2013 (28 prosent). I 3. kvartal 2013 ble det foretatt en inntektsføring på 7 millioner kroner på tap på utlån. Individuelle og gruppevise tap på utlån fordeler seg som følger i 3. kvartal 2013: MILL. KR INDIVIDUELLE GRUPPE Bedriftsmarked -7-1 Personmarked 0 1 Garantiporteføljen 6-6 Per 30. september 2013 Tall i parentes gjelder per 30. september Per 3. kvartal 2013 oppnådde BN Bank-konsernet et resultat etter skatt på 204 millioner kroner (104 millioner kroner). Dette gir en annualisert egenkapitalavkastning etter skatt på 8 % hittil i år. Økte marginer og reduserte driftskostnader bidrar positivt, mens tap på utlån og sikringsfondsavgift bidrar negativt. Kjernevirksomheten, resultatet av person- og bedriftsmarkedsaktivitetene, viser en økning i resultat etter skatt på 48 millioner kroner, fra 158 millioner kroner per 3. kvartal 2012 til 206 millioner kroner per 3. kvartal

5 Inntekter Sum inntekter ble 510 millioner kroner (370 millioner kroner). Banken har forbedret sine utlånsmarginer innenfor både bedrifts- og personmarked i Forbedringen skyldes både et fallende nibornivå og gjennomførte renteendringer. Bankens totale utlånsmargin målt mot 3 måneders nibor ble ved utgangen av 3. kvartal 2,38 prosent (1,87 prosent). For personmarked ble marginen 2,22 prosent (1,59 prosent), mens den for bedriftsmarked ble 2,45 prosent (1,95 prosent). Innskuddsmargin for banken målt mot 3 måneders nibor ble i 3. kvartal 2013 minus 1,19 prosent (minus 0,65 prosent). Andre driftsinntekter utgjorde 210 millioner kroner per 3. kvartal 2013 (112 millioner kroner). Endringen er hovedsakelig knyttet til økte provisjoner fra SpareBank1 Næringskreditt og SpareBank1 Boligkreditt og verdiendringer på finansielle instrumenter målt til virkelig verdi. Kostnader Driftskostnadene utgjorde 161 millioner kroner (191 millioner kroner). Fokus på effektiv drift og kostnadsbesparelser er hovedårsaken til endringen. Kostnader hittil i år utgjorde 32 prosent av sum inntekter (52 prosent). Tap og mislighold Netto tap på utlån og garantier utgjorde 65 millioner kroner (36 millioner kroner). Av dette utgjorde netto tap i garantiporteføljen kroner 0. Misligholdet per 30. september 2013 utgjorde 1,88 prosent av brutto utlån i konsernet og garantiporteføljen (1,47 prosent). Med fradrag for individuelle nedskrivninger utgjorde misligholdte og tapsutsatte engasjementer 972 millioner kroner (760 millioner kroner) ved utgangen av 3. kvartal 2013, tilsvarende 3,14 prosent (2,38 prosent) av brutto utlån i konsernet og garantiporteføljen. Se note 7 for ytterligere informasjon. Tap hittil i år fordeler seg slik: MILL. KR INDIVIDUELLE GRUPPE Bedriftsmarked 55 8 Personmarked 1 1 Garantiporteføljen Tapsavsetningene innen kjernevirksomheten er 184 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal Av dette utgjør individuelle nedskrivninger 111 millioner kroner og gruppenedskrivninger 73 millioner kroner. Samlede tapsavsetninger per utgangen av 3. kvartal 2013 fordeler seg som følger: TAPSAVSETNING (MILL. KR) % AV BRUTTO UTLÅN KONSERN Bedriftsmarked 170 0,75 Personmarked 14 0,17 BN Bank har tidligere solgt sin portefølje i Ålesund til SpareBank 1 SMN. BN Bank garanterer for 60 prosent av kredittrisikoen for en del av denne porteføljen (omtalt som garantiporteføljen). Per 30. september 2013 er garantiporteføljen på 584 millioner kroner hvorav BN Bank garanterer for 343 millioner kroner. Dette utgjør 1,1 prosent av bankens brutto utlån ved utgangen av 3. kvartal I tillegg til avsetningene vist i tabellen ovenfor er det avsatt 118 millioner kroner som en finansiell tapsgaranti knyttet til garantiporteføljen. Dette utgjør 34 prosent av garantert beløp. Balanseutvikling og kapitalforhold Brutto forvaltet utlån 1 har økt med 1,5 milliarder kroner tilsvarende 3 prosent siste 12 måneder. Brutto forvaltet utlån utgjorde 49,4 milliarder kroner per utgangen av 3. kvartal MRD. KR Brutto utlån 49,4 47,9 Endring siste 12 mnd 1,5 0,8 Brutto forvaltet utlån er fordelt på følgende segmenter: MRD. KR Personmarkedet 15,4 14,0 Bedriftsmarked 34,0 32,8 Utlån til SpareBank 1 SMN 0,0 1,1 Bedriftsmarkedet har økt utlån med 1,2 milliarder kroner, tilsvarende 4 prosent siste 12 måneder. Utlånsvolumet i privatmarkedet har økt med 1,4 milliarder kroner, tilsvarende 10 prosent i samme periode. Samtidig er utlån til SpareBank1 SMN redusert med 1,1 milliarder kroner. I 2013 har utlånsveksten innenfor bedriftsmarkedet og personmarked vært henholdsvis 23 millioner kroner og 930 millioner kroner. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 0,1 prosent og 6,4 prosent. Innskudd er redusert med 0,2 milliarder kroner siste 12 måneder, tilsvarende 0,1 prosent. I 2013 er innskudd redusert med 744 millioner kroner, tilsvarende 0,4 prosent. Samlede innskudd var 16,2 milliarder kroner per 3. kvartal Innskuddsdekningen var 52,2 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2013, en økning på 0,9 prosentpoeng siste 12 måneder. Hittil i 2013 har banken samlet utstedt sertifikater og obligasjoner for 5,3 milliarder kroner i det norske obligasjonsmarkedet. Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Målet er at banken skal klare seg uten tilgang til ny ekstern finansiering i 12 måneder. Ved utgangen av 3. kvartal 2013 tilfredsstilte banken målsettingen. Bankens likviditetsportefølje utgjorde 7,4 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal Brutto forvaltet utlån er summen av bedrifts- og personmarkedet i BN Bank, SpareBank 1 Næringskreditt, SpareBank 1 Boligkreditt og utlån til SpareBank 1 SMN 5

6 Per 3. kvartal 2013 er det overført utlån tilsvarende 11,4 milliarder kroner til SpareBank 1 Næringskreditt og 7,0 milliarder til SpareBank 1 Boligkreditt. Samlet har banken overført 34 prosent av næringslånene og 45 prosent av boliglånene til ovennevnte selskaper. I løpet av siste 12 måneder har banken netto overført 1,8 og 0,6 milliarder kroner til henholdsvis SpareBank 1 Næringskreditt og SpareBank 1 Boligkreditt. Bankens forvaltningskapital var 39,8 milliarder kroner per 30. september 2013 (40,5 milliarder kroner). Inkludert lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er forvaltningskapitalen 58,2 milliarder kroner (56,6 milliarder kroner). Bankens kapitaldekning, kjernekapitaldekning og ren kjernekapitaldekning er som følger: TALL I PROSENT Kapitaldekning 14,5 14,9 Kjernekapitaldekning 12,3 12,1 Ren kjernekapitaldekning 10,4 10,3 Styret har vedtatt en foreløpig kapitalplan med en målsetting om en ren kjernekapital på 10,5 prosent ved utgangen av 2013 og 12,5 prosent ved utgangen av Se note 15 for ytterligere detaljer vedrørende kapitaldekning og soliditet. Øvrige forhold I mars 2013 falt Høyesteretts domsavsigelse i den såkalte Røeggen-saken. Finansklagenemnda har i den forbindelse bedt alle banker, deriblant BN Bank, gjøre en ny vurdering av deres klager i nemnda sett i lys av domsavsigelsen. BN Bank har ikke funnet grunnlag for å endre sitt standpunkt og mener fortsatt at de saker som banken er involvert i ikke er sammenlignbare med Røeggen-saken. Som følge av dette er det ikke foretatt avsetninger knyttet til strukturerte produkter per 30. september BN Bank har siden 2005 hatt et engasjement med Zachariasbryggen AS i Bergen. 11 september 2013 ble det åpnet konkurs i selskapet. For å sikre sine verdier er banken i ferd med å overdra sine krav mot Zachariasbryggen AS til Bergen Sentrum Tomteselskap (BST). I den forbindelse vil BN Bank bli aksjonær i BST sammen med AB Eiendommer og Realforum. Overdragelsen av fordringen medfører ikke ytterligere behov for nedskrivninger i bankens regnskaper. Regnskapsprinsipp BN Bank avlegger konsernregnskap i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Se note 1 for nærmere informasjon. Kvartalsregnskapet gir et korrekt bilde av konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede og det er lagt til grunn i kvartalsregnskapet. Datterselskaper BN Bank-konsernet består av BN Bank ASA og kredittforetakene Bolig- og Næringskreditt AS (BNkreditt) og BN Boligkreditt AS under avvikling (BN Boligkreditt). I tillegg inngår eiendomsselskapet Collection Eiendom AS. BNkreditt og BN Boligkreditt avlegger selskapsregnskap i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Collection Eiendom avlegger regnskapet etter NGAAP. Se note 1 for nærmere informasjon. Bolig- og Næringskreditt AS (BNkreditt) BNkreditt yter lavrisiko pantelån til næringseiendom. Selskapet hadde ved utgangen av 3. kvartal 2013 en brutto utlånsportefølje på 16,9 milliarder kroner, i forhold til 18,5 milliarder kroner per 30. september Per 30. september 2013 er det overført en utlånsportefølje på 11,4 milliarder til SpareBank 1 Næringskreditt. Resultat etter skatt ble 89 millioner kroner per 3. kvartal 2013 mot et resultat etter skatt på 77 millioner kroner i samme periode i fjor. Økte marginer på utlån og økte provisjoner på lån overført til SpareBank 1 Næringskreditt trekker opp, mens tap på utlån trekker ned. Tap på utlån var 85 millioner kroner per 3. kvartal 2013, mot en inntektsføring på 2 millioner kroner i samme periode i Gruppenedskrivingene har økt med 13 million kroner per 3. kvartal 2013 og utgjør 49 millioner kroner, som tilsvarer 0,29 prosent av brutto utlån i kredittforetaket per 30. september BNkreditt har utestående obligasjonsgjeld på 3,4 milliarder kroner per 3. kvartal 2013, mot 4,2 milliarder kroner per 3. kvartal BN Bank har garantert for at BNkreditt skal ha en kapitaldekning og etterstående finansiering fra banken på minimum 20 prosent. Kapitaldekningen var 17,21 prosent og kjernekapitaldekningen var 14,66 prosent per 3. kvartal Beløpet BN Bank står tilbake for utgjør 491 millioner kroner per 30. september

7 BN Boligkreditt AS under avvikling BN Boligkreditt var bankens kredittforetak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Per 31. desember 2012 var alle innlån og utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt og selskapet er under avvikling. Resultat etter skatt i 3. kvartal 2013 ble 5 millioner kroner (6 millioner kroner). Collection Eiendom AS Collection Eiendom ble opprettet i 2010 for å eie og forvalte overtatt fast eiendom. Resultat etter skatt i selskapet er 0 millioner kroner i 3. kvartal 2013 (0 millioner kroner). Utsiktene framover Kapitaldekningsregelverket er i endring og nye regler for minstekrav og buffere har fokus på ren kjernekapital. Det er fortsatt usikkerhet rundt det samlede nivået og praktiseringen av regelverket. De nye reglene medfører uansett behov for å øke egenkapitalen, og BN Bank har vedtatt et foreløpig mål for ren kjernekapitaldekning på 12,5 prosent ved utgangen av Banken har iverksatt ulike tiltak for å nå målet. De viktigste er søknad om avansert IRB-metode, vesentlig reduksjon av kostnader, tilpasning av utlånsvolum og marginer samt tilbakeholdt overskudd. Styret forventer at tiltakene vil gi tilfredsstillende lønnsomhet for gjenværende del av Personmarkedet er fortsatt preget av lav arbeidsløshet og et lavt rentenivå. Dette bidrar til at husholdningenes betjeningsevne er god, og mislighold i boliglånsporteføljen er på et lavt nivå. Husholdningenes gjennomsnittlige gjeldsbelastning er imidlertid høy, og en andel av husholdningene vil derfor være sårbare ved økt rentenivå og inntektsreduksjon. Samtidig er det tegn på utflating av boligprisene, og enkelte aktører forventer et noe svekket boligmarked i tiden fremover. I dette markedsbildet vil det fortsatt være viktig at bankens konservative kredittpolicy videreføres slik at kredittrisikoen knyttet til personmarkedsporteføljen fortsatt vil være lav. Innenfor næringseiendom har markedet vært preget av stabile og noe stigende leiepriser og det er ikke tegn til at markedet skal bevege seg dramatisk i noen retning i overskuelig fremtid. Tapene innenfor næringseiendom hittil i år er særlig knyttet til to enkeltsaker og har ingen sammenheng med utviklingen i næringseiendomsmarkedet generelt. Tapsutviklingen i år bør derfor etter styrets oppfatning ikke tolkes som en indikasjon på et svekket underliggende eiendomsmarked. Bruk av SpareBank1 Næringskreditt og SpareBank1 Boligkreditt er en viktig del av finansieringsstrukturen for den samlede utlånsporteføljen. Samtidig er det begrensninger for hvor stor andel av porteføljen som kan finansieres med obligasjoner med fortrinnsrett, og banken vil også fremover være avhengig av markedsfinansiering. BN Bank har de siste kvartalene økt løpetiden på bankens markedsfinansiering og kombinert med at en større andel av bankens samlede utlån er finansiert med obligasjoner med fortrinnsrett, er det styrets oppfatning at banken er godt rustet for eventuelle negative hendelser i finansmarkedene. Trondheim, 29. oktober 2013 Styret i BN Bank ASA Tore Medhus Stig Arne Engen Finn Haugan Harald Gaupen Helene Jebsen Anker (Nestleder) (Leder) Kristin Undheim Anita Finserås Bretun Ella Skjørestad Gunnar Hovland (Ansatterepresentant) (Administrerende direktør) 7

8 KONSERN: Resultatregnskap KONSERN MILLIONER KRONER NOTE 3. KV KV ÅRET 2012 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi, gevinster og tap 3, Andre driftsinntekter Forlik Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Totalresultat Resultat etter skatt Oppstilling av andre inntekter og kostnader Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat Aktuarielle gevinster og tap pensjon Skatt Andre inntekter og kostnader (etter skatt) Totalresultat

9 KONSERN: Balanse KONSERN MILLIONER KRONER NOTE Utsatt skattefordel Immatrielle eiendeler Ansvarlig utlån Varige driftsmidler Overtatte eiendommer Utlån 4, 7, 8, 9, 10, 13, Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Finansielle derivater 4, 13, Kortsiktige plasseringer i verdipapirer 4, Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Sum eiendeler Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital 4, 11, Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 4, 11, Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 7, Annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Finansielle derivater 4, 13, Innskudd fra og gjeld til kunder 4, Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Trondheim, 29. oktober 2013 Styret i BN Bank ASA Tore Medhus Stig Arne Engen Finn Haugan Harald Gaupen Helene Jebsen Anker (Nestleder) (Leder) Kristin Undheim Anita Finserås Bretun Ella Skjørestad Gunnar Hovland (Ansatterepresentant) (Administrerende direktør) 9

10 KONSERN: Endring i egenkapital KONSERN ANNEN AKSJE- OVERKURS- INNSKUTT ANNEN SUM MILLIONER KRONER KAPITAL FOND EGENKAPITAL EGENKAPITAL 1 EGENKAPITAL Balanse Utbetaling av utbytte Aksjekapitalforhøyelse Periodens resultat Balanse Periodens resultat Aktuarielle gevinster/tap pensjon (etter skatt) Balanse Utbetaling av utbytte Aksjekapitalforhøyelse Periodens resultat Balanse Se note 1 for mer informasjon vedrørende endringer knyttet til pensjon. Trondheim, 29. oktober 2013 Styret i BN Bank ASA 10

11 KONSERN: Kontantstrømoppstilling KONSERN MILLIONER KRONER ÅRET 2012 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Rente-/provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Rente-/provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Innbetaling av renter på andre plasseringer Utbetaling av renter på andre lån Inn- /utbetalinger (-) på utlån til kunder Inn- /utbetalinger på innskudd og gjeld fra kunder Inn- /utbetalinger (-) på gjeld til kredittinstitusjoner Inn- /utbetalinger (-) ved utstedelse av verdipapirer Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Andre inn-/utbetalinger Utbetalinger til leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjoner og sosiale kostnader Utbetalinger av skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Inn-/utbetalinger (-) på fordringer på kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger (-) på kortsiktige plasseringer i verdipapirer Innbetalinger ved salg av driftsmidler m.v Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Inn-/utbetalinger (-) av ansvarlig lånekapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner pr Beholdning av kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner ved slutten av perioden

12 KONSERN: Noter Note 1. Regnskapsprinsipper Note 2. Informasjon om driftssegmenter Note 3. Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, gevinster og tap Note 4. Virkelig verdi av finansielle instrumenter Note 5. Andre driftsinntekter Note 6. Forlik Note 7. Tap og nedskrivninger på utlån og garantier Note 8. Oversikt brutto forvaltet utlån Note 9. Overføring av utlån til SpareBank1 Næringskreditt Note 10. Overføring av utlån til SpareBank1 Boligkreditt Note 11. Innlån Note 12. Solgt virksomhet Note 13. Virkelig verdi av finansielle instrumenter sammenlignet med innregnet verdi Note 14. Motregningsrett finansielle derivater Note 15. Kapitaldekning Note 16. Betingede forpliktelser Note 17. Betingede utfall, hendelser etter balansedagen Note 18. Resultatregnskap 5 siste kvartal

13 KONSERN: NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IFRS, herunder IAS 34 om delårsregnskap. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av delårsregnskapet fremgår av årsregnskapet for 2012 med følgende unntak: Pensjon Fra 1. januar 2013 har foretaket anvendt IAS 19 Ytelser til ansatte og endret basis for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Foretaket har tidligere benyttet korridormetoden for regnskapsføring av uamortiserte estimatavvik. Korridormetoden er ikke lenger tillatt, og alle estimatavvik skal etter IAS 19R føres i oppstilling over andre inntekter og kostnader (OCI). Estimatavvik per 1. januar 2012 som utgjorde 29,8 millioner kroner er nullstilt. Pensjonsforpliktelsen økte tilsvarende per 1. januar 2012, mens egenkapitalen ble redusert med 21,5 millioner kroner etter skatt. Tidligere ble avkastning på pensjonsmidler beregnet ved bruk av langsiktig forventet avkastning på pensjonsmidlene. Som følge av anvendelse av IAS 19R, beregnes nå periodens netto rentekostnad ved å anvende diskonteringsrenten for forpliktelsen på begynnelsen av perioden på netto forpliktelsen. Netto rentekostnad består derfor av rente på forpliktelsen og avkastning på midlene, begge beregnet med diskonteringsrenten. Endringer i netto pensjonsforpliktelse som følge av premieinnbetalinger og utbetaling av pensjon hensyntas. Forskjellen mellom faktisk avkastning på pensjonsmidlene og den resultatførte, regnskapsføres fortløpende mot OCI. Pensjonskostnaden i 2012 under tidligere prinsipp utgjorde 13,4 millioner kroner. Nettoeffekt av endret prinsipp for behandling av uamortisert estimatavvik og beregning av netto rentekostnad, medførte ingen endring i den resultatførte pensjonskostnaden i 2012, mens estimatavvik for 2012 på 22,4 millioner kroner ble inntektsført under Oppstilling av andre inntekter og kostnader i 4. kvartal Pensjonsforpliktelsen per 31. desember 2012 økte til 47,9 millioner kroner. IAS 19R er anvendt retrospektivt, og sammenstillingstallene er endret. NOTE 2. INFORMASJON OM DRIFTSSEGMENTER Segmentrapporteringen er regelmessig gjennomgått med ledelsen. Ledelsen har valgt å inndele rapporteringssegmentene etter underliggende forretningsområder. GARANTIPORTEFØLJE SUM MILLIONER KRONER BM PM SMN Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring fin instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Beregnet skattekostnad Resultat etter skatt GARANTIPORTEFØLJE SUM MILLIONER KRONER BM PM SMN Utlån forvaltet portefølje (brutto) Innskudd fra og gjeld til kunder

14 KONSERN: GARANTIPORTEFØLJE SUM MILLIONER KRONER BM PM SMN Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring fin instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Beregnet skattekostnad Resultat etter skatt GARANTIPORTEFØLJE SUM MILLIONER KRONER BM PM SMN Utlån forvaltet portefølje (brutto) Innskudd fra og gjeld til kunder Konsernet opererer i geografisk begrenset område og rapportering på geografiske segmenter gir lite tilleggsinformasjon. 14

15 KONSERN: NOTE 3. VERDIENDRING FINANSIELLE INSTRUMENTER VURDERT TIL VIRKELIG VERDI, GEVINSTER OG TAP MILLIONER KRONER 3. KV KV ÅRET 2012 Verdiendring rentederivater pliktig til virkelig verdi over resultat 1, Verdiendring valutaderivater pliktig til virkelig verdi over resultat Verdiendring aksjeindeksopsjoner og aksjeopsjoner pliktig til virkelig verdi over resultat Sum verdiendring finansielle instrumenter pliktig til virkelig verdi Verdiendring innskudd utpekt til virkelig verdi over resultat Verdiendring innlån utpekt til virkelig verdi over resultat Verdiendring utlån utpekt til virkelig verdi over resultat Verdiendring kortsiktige finansielle plasseringer utpekt til virkelig verdi Sum verdiendring finansielle instrumenter utpekt til virkelig verdi Verdiendring rentederivater, sikring Verdiendring innlån, sikret Sum verdiendring finansielle instrumenter til sikring Sum verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Realiserte kursgevinster/-tap(-) obligasjoner og sertifikater vurdert til amortisert kost Realiserte kursgevinster/-tap(-) utlån og innlån vurdert til amortisert kost Agio/disagio innlån og utlån vurdert til amortisert kost Sum verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, gevinster og tap I forbindelse med salg og/eller utstedelse av de strukturerte produktene så har BN Bank sikret eksponeringen i form av aksjeopsjoner, aksjeindeksopsjoner og renteswap-avtaler. Den forrige finansuroen har medført at enkelte kontraktsmotparter har falt bort, og på det tidspunktet lot det seg ikke gjøre å erstatte sikringsforretningene. BN Bank er derfor delvis eksponert for markedsutviklingen på et begrenset antall produkter. Endring i eksponering resultatføres løpende, og verken per eller tilsvarende periode i 2012 var det noen resultateffekt. Årseffekt 2012 ble en inntektsføring på 5 millioner. 2 Agio/disagio innlån og utlån vurdert til amortisert kost skyldes hovedsakelig agio-/disagioeffekter som oppstår ved at innlån og utlån i utenlandsk valuta omregnes til dagskurs. Valutaterminkontrakter og kombinerte rente- og valutaderivater vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Nettoeffekten vedrørende valuta ble for konsern en inntektsføring på 4 millioner per , mot 3 millioner i samme periode i Årseffekt 2012 ble en inntektsføring på 3 millioner. 3 Verdiendring finansielle plasseringer utpekt til virkelig verdi utgjorde en inntektsføring på 7 millioner per mot en inntektsføring på 39 millioner i samme periode i I 2012 ble årseffekten 45 millioner i inntektsføring. Finansuroen har medført store svingninger i verdien av disse plasseringene. 4 Nettoeffekten av rentederivater pliktig til virkelig verdi og verdiendring finansielle instrumenter utpekt til virkelig verdi utgjorde en inntektsføring på 41 millioner per mot en kostnadsføring på 12 millioner i samme periode i Årseffekten i 2012 ble en kostnadsføring på 12 millioner. 5 BN Bank benytter virkelig verdisikring for nye fastrente innlån og tilhørende sikringsinstrumenter. Innlånene sikres 1:1 gjennom eksterne kontrakter hvor det er samsvar mellom hovedstol, rentestrømmen, løpetid og sikringsforretningen. Det er renterisikoen som sikres og sikringsforretningene som inngås dokumenteres. Ved virkelig verdisikring blir sikringsinstrumentet regnskapsført til virkelig verdi, og sikringsobjektet blir regnskapsført til virkelig verdi for den sikrede risikoen. Endringer i disse verdiene fra inngående balanse blir resultatført. Kredittrisikoen blir ikke sikret og påvirker dermed ikke verdsettelsene. Verdien av sikringsinstrumentene er per 30. september positiv med 156 millioner, mot 192 millioner i samme periode i Pr 31. desember 2012 var verdien positiv med 192 millioner. 6 Realiserte kursgevinster/-tap obligasjoner, sertifikater og innlån vurdert til amortisert kost utgjorde en kostnadsføring på 18 millioner per mot en kostnadsføring på 10 millioner i samme periode i Årseffekten i 2012 var en kostnadsføring på 12 millioner. 15

16 KONSERN: NOTE 4. VIRKELIG VERDI AV FINANSIELLE INSTRUMENTER Metoder for å fastsette virkelig verdi Rentebytteavtaler, valutabytteavtaler og valutaterminer Verdsettelse av rentebytteavtaler til virkelig verdi skjer gjennom bruk av verdsettelsesteknikker der forventede fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres til nåverdier. Beregning av forventede kontanstrømmer og neddiskontering av disse, skjer ved bruk av observerte markedsrenter for de ulike valutaer (swaprentekurve) og observerte valutakurser (hvorav forward valutakurser avledes). Rentebytteavtaler med kredittspread Verdsettelse av rentebytteavtaler med kredittspread til virkelig verdi skjer gjennom bruk av verdsettelsesteknikker der forventede fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres til nåverdier. Beregning av forventede kontantstrømmer og neddiskontering av disse, skjer ved bruk av observerte markedsrenter for de ulike valutaer (swap-rentekurve) med påslag for opprinnelig kredittspread på rentebytteavtalen. Sertifikater og obligasjoner Sertifikater er vurdert til noterte priser der slike er tilgjengelig og papirene er likvide. For andre papirer er verdsettelse foretatt gjennom bruk av verdsettelsesteknikker og neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer. Risikofri rente leses av i markedet gjennom renten for lån mellom særlig kredittverdige banker (swap-rentekurven). Påslag for kredittrisiko er gjort på basis av de vurderinger som markedsaktørene gjør av utstederens kredittverdighet. Utlån For utlån vurdert til virkelig verdi skjer verdsettelse gjennom bruk av verdsettelsesteknikker der forventede fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres til nåverdier. Risikofri rente leses av i markedet gjennom renten for lån mellom særlig kredittverdige banker (swap-rentekurven). Påslag for kredittrisiko og marginer skjer med utgangspunkt i opprinnelig påslag for kredittrisiko og margin, men med senere justering av disse påslagene i takt med endringer i markedets prising av risiko, låntagernes kredittverdighet og marginendringer i markedet. Innlån utpekt til virkelig verdi Der innlån er vurdert til virkelig verdi, vil noterte innlån vurderes til noterte priser der slike er tilgjengelig og papirene er likvide. For andre papirer er verdsettelse foretatt gjennom bruk av verdsettelsesteknikker og neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer. Risikofri rente leses av i markedet gjennom renten for lån mellom særlig kredittverdige banker (swap-rentekurven). Påslag for kredittrisiko er gjort på basis av de løpende vurderinger som andre markedsaktører gjør av bankens kredittverdighet. Sikret innlån Innlån som inngår i virkelig verdisikring verdsettes gjennom bruk av verdsettelsesteknikker og neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer. Risikofri rente leses av i markedet gjennom renten for lån mellom særlig kredittverdige banker (swap-rentekurven). Vi har neddiskontert med swap-rentekurven med påslag for opprinnelig kredittspread på innlånet for å eliminere effektene av kredittrisikoen. Det er renterisikoen som sikres. Innskudd For innskudd vurdert til virkelig verdi skjer verdsettelse gjennom bruk av verdsettelsesteknikker der forventede fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres til nåverdier. Risikofri rente leses av i markedet gjennom renten for lån mellom særlig kredittverdige banker (swap-rentekurven). Påslag for kredittrisiko er gjort på basis av de løpende vurderinger som andre markedsaktører gjør av bankens kredittverdighet. Påslag for marginer skjer med utgangspunkt i opprinnelig margin, men med senere justering av margin i takt med marginendringer i markedet. Opsjoner Verdsettelse av aksjeopsjoner og aksjeindeksopsjoner til virkelig verdi skjer via innhentelse av markedspriser fra tilretteleggerne av de strukturerte produktene. Aksjer Aksjene består hovedsakelig av investeringene i SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS. Det er et samspill mellom overføring av utlån til disse selskapene, stille nødvendig kapital og nivået på provisjonen som mottas. Verdsettelsen av disse aksjene til virkelig verdi er tilnærmet lik kapitalen som er skutt inn i disse selskapene. Nivåinndeling Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi på balansedagen er inndelt i følgende nivåer: - Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse - Nivå 2: Verdsettelse er foretatt gjennom bruk av verdsettelsesteknikker og neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer. Risikofri rente leses av i markedet gjennom renten for lån mellom særlig kredittverdige banker (swap-rentekurven). Påslag for kredittrisiko er gjort på basis av de løpende vurderinger som andre markedsaktører gjør av bankens kredittverdighet. - Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder og heller ikke har observerbare forutsetninger som input til verdsettelsen. 16

17 KONSERN: Konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 2013 MILLIONER KRONER NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 TOTALT Utlån Rentederivater Valutaderivater Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Sum eiendeler Ansvarlig lånekapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Rentederivater Valutaderivater Innskudd fra og gjeld til kunder Sum forpliktelser Verdien av sikringsinstrumentene øremerket til virkelig verdisikring er per 30. september 2013 positiv med 156 millioner. Konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 2012 MILLIONER KRONER NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 TOTALT Utlån Rentederivater Valutaderivater Aksjeindeksopsjoner og aksjeopsjoner Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Sum eiendeler Ansvarlig lånekapital Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Rentederivater Valutaderivater Innskudd fra og gjeld til kunder Sum forpliktelser Verdien av sikringsinstrumentene øremerket til virkelig verdisikring er per 30. september 2012 positiv med 192 millioner. 17

18 KONSERN: Konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2012 MILLIONER KRONER NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 TOTALT Utlån Rentederivater Valutaderivater Aksjeindeksopsjoner og aksjeopsjoner Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Sum eiendeler Ansvarlig lånekapital Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Rentederivater Valutaderivater Innskudd fra og gjeld til kunder Sum forpliktelser Verdien av sikringsinstrumentene øremerket til virkelig verdisikring er per 31. desember 2012 positiv med 192 millioner. Konsernets finansielle instrumenter til virkelig verdi, nivå 3, per 30. september 2013 KORTSIKTIGE PLASSERINGER I MILLIONER KRONER UTLÅN VERDIPAPIRER TOTALT Inngående balanse Investeringer i perioden/nye avtaler Salg i perioden (til bokført verdi) Forfalt Overført fra nivå 1 eller Overført til nivå 1 eller Verdiendringer finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, gevinster og tap Utgående balanse Herav periodens resultat vedrørende finansielle instrumenter som fremdeles er på balansen Konsernets finansielle instrumenter til virkelig verdi, nivå 3, per 30. september 2012 KORTSIKTIGE PLASSERINGER I MILLIONER KRONER UTLÅN VERDIPAPIRER TOTALT Inngående balanse Investeringer i perioden/nye avtaler Salg i perioden (til bokført verdi) Forfalt Overført fra nivå 1 eller Overført til nivå 1 eller Verdiendringer finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, gevinster og tap Utgående balanse Herav periodens resultat vedrørende finansielle instrumenter som fremdeles er på balansen

19 KONSERN: Konsernets finansielle instrumenter til virkelig verdi, nivå 3, per 31. desember 2012 KORTSIKTIGE PLASSERINGER I MILLIONER KRONER UTLÅN VERDIPAPIRER TOTALT Inngående balanse Investeringer i perioden/nye avtaler Forfalt Overført fra nivå 1 eller Overført til nivå 1 eller Verdiendringer finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, gevinster og tap Utgående balanse Herav periodens resultat vedrørende finansielle instrumenter som fremdeles er på balansen Sensitivitetsananlyse nivå 3 For utlån vurdert til virkelig verdi er det kun marginendringer som er en ikke observerbar input til virkelig verdi beregningen. Marginendringer påvirker ikke beregningen av virkelig verdi i vesentlig grad og er av den grunn ikke kvantifisert. Konsernets verdsettelsesteknikk Konsernet har i økonomi- og finansavdelingen et team som har ansvar for verdsettelse av ulike eiendeler og forpliktelser for regnskapsformål. Dette teamet rapporterer til økonomidirektøren. I tillegg rapporteres de faktiske resultater fra periodens verdsettelser til revisjonsutvalget i forbindelse med regnskapsavleggelsen. Det rapporteres i tillegg jevnlig til revisjonsutvalget prinsippene for verdsettingen. Forutsetninger som benyttes for verdsettelse innenfor nivå 3 er knyttet til marginendringer på utlån. NOTE 5. ANDRE DRIFTSINNTEKTER MILLIONER KRONER 3. KV KV ÅRET 2012 Garantiprovisjon Netto provisjonsinntekter/kostnader Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Provisjonsinntekter vedrørende forvaltning av porteføljen i SpareBank 1 Næringskreditt og SpareBank 1 Boligkreditt utgjorde 167 millioner kroner per 30. september 2013 og 81 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. For året 2012 ble 127 millioner inntektsført. NOTE 6. FORLIK Forlik med Glitnir banki hf, Island Glitnir banki hf, nå Glitnir hf, saksøkte BN Bank ASA i 2011 for det de hevdet var urettmessig motregning av omlag 240 millioner kroner tilknyttet ulike krav og motkrav mellom partene erklært av BN Bank ASA i november Oslo tingrett avsa i januar 2012 dom hvoretter BN Bank ASA ble dømt til å betale tilbake Glitnir hf om lag 213 millioner kroner pluss renter. Det ble etter rettsaken ført forhandlinger mellom BN Bank ASA og Winding Up Board for Glitnir hf. Partene ble enige om et forlik hvoretter BN Bank ASA betalte 81,8 millioner kroner til Glitnir hf og Glitnir hf aksepterte motregning av øvrig omtvistede del på om lag 135,2 millioner kroner. BN Bank ASA har tidligere bokført store deler av kravene mot Glitnir som ble benyttet til motregning, som tapt og ikke som oppgjort gjennom motregning. Resultateffekten av forliket før skatt ble derfor en inntektsføring på 117 millioner kroner i

20 KONSERN: NOTE 7. TAP OG NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER De forskjellige elementene som inngår i tap og nedskrivninger på utlån, er omtalt i note 1 i årsrapporten. Lån misligholdt mer enn 3 måneder er definert som lån som ikke er betjent i.h.t. låneavtalen på 3 måneder eller mer. Som førsteprioritetsinstitusjon kan konsernet likevel få tilgang på inntekter, enten ved tvangsbruk eller ved frivillige løsninger. Tap og nedskrivninger på utlån beskrevet i denne note gjelder utlån vurdert til amortisert kost og løpende verdiendringer og gevinst/tap ved salg av overtatte eiendommer. MILLIONER KRONER 3. KV KV ÅRET 2012 Konstaterte tap utover tidligere års nedskrivninger Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere nedskrivninger Periodens nedskrivninger: Endring i gruppenedskrivninger Endring i gruppenedskrivninger knyttet til garantiporteføljen Sum endring i gruppenedskrivninger Økning på engasjementer med nedskrivning fra tidligere år Avsetning på engasjementer uten tidligere nedskrivninger Reduksjon på engasjementer med nedskrivning fra tidligere år Sum endring i individuelle nedskrivninger Brutto tap på utlån Inngått på tidligere konstaterte tap Tap på utlån Inntektsførte renter på nedskrevne lån Verdiendringer knyttet til overtatte eiendommer utgjorde 1,5 millioner kroner pr MILLIONER KRONER 3. KV KV ÅRET 2012 Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån ved starten av perioden Konstaterte tap dekket av tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens nedskrivning: Økning på engasjementer med individuelle nedskrivninger fra tidligere år Nedskrivning på engasjementer uten tidligere individuelle nedskrivninger Reduksjon på engasjementer med individuelle nedskrivninger fra tidligere år Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån ved slutten av perioden Gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån ved starten av perioden Periodens gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån Gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån ved slutten av perioden

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Årsrapport. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

2Å008 r s b e r e t n i n g

2Å008 r s b e r e t n i n g 2008 Årsberetning innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 16 Balanse... 17 Endring i egenkapital... 18 Kontantstrømoppstilling... 19 Noter 1 Regnskapsprinsipper...21 2 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

NÆRINGSKREDITT. Resultatregnskap 3. kvartal 2014. Feeling Norway

NÆRINGSKREDITT. Resultatregnskap 3. kvartal 2014. Feeling Norway NÆRINGSKREDITT Resultatregnskap 3. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsberetning 3. kvartal 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...5 Resultatregnskap

Detaljer

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern - halvårsberetning for og pr. 30. juni 2009 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2008) Storebrand Bank Konsern oppnådde i 1. halvår

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning Årets rapport 2014 STYRETS BERETNING 2 / 39 Årsberetning 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer

Meget godt resultat bygget på solid drift

Meget godt resultat bygget på solid drift Side 1 Meget godt resultat bygget på solid drift 3. kvartal 2010 Resultat før skatt: 386 mill kr (503 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,3 % (25,2 %) Nedskrivning på utlån: 43 mill kr (85 mill

Detaljer

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro Side 1 God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 253 mill kroner (386 mill kroner) Resultat etter skatt: 174 mill kroner (300 mill kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

Årsberetning 2013. Styrets beretning

Årsberetning 2013. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styrets beretning Årsberetning 2013 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 2013 er

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 1. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 1. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 1. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...5 Resultatregnskap...6

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer