Lavere rater, men marginalt bedret inntjening for NGC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lavere rater, men marginalt bedret inntjening for NGC"

Transkript

1 RAPPORT FOR 3Q I.M. SKAUGEN ASA - BØRSMELDING 15. OKTOBER 1997 SKA - UENDRET RESULTATNIVÅ I 3Q I.M.Skaugen nådde i 3Q97 et resultat på NOK 10 mill. etter avskrivninger, finansposter, agio og avhendelse av skip (NOK 4 mill. 2Q97 og - NOK 18 mill. 1Q97). Dette representerer en svakt positiv utvikling for gruppen. Selskapets EBITDA resultat 3Q97 var NOK 32 mill., som er tilnærmet likt 1Q og 2Q. Akkumulert EBITDA ved utgangen av 3Q97 var NOK 95 mill. (NOK 91 mill. ifjor). Ved utgangen av 3Q97 var akkumulert perioderesultat minus NOK 4 mill. (+ NOK 75 mill. ved utgangen av 3Q96). Intensiv markedsføringsinnsats, lite ventetid, fokus på kundeservice, samt stram kostnadskontroll danner bakgrunnen for at resultatet er bedre enn aktivitetsnivå og fraktrater skulle tilsi. TABELL 1 Segmentinformasjon Konsolidert Gass/kjemikalie Lektring NOK millioner 3Q97 Hittil 1997 Hittil Q97 Hittil 1997 Hittil Q97 Hittil 1997 Hittil 1996 Fraktinntekter på t/c basis Skipenes driftskostnader og t/c-hyre Netto fra skipenes drift Administrasjon EBITDA *EBITDA: Resultat før ekstraordinære poster, avskrivninger, renter og skattekostnad. ** Segmentinformasjonen summerer seg ikke opp til de konsoliderte tall, da øvrige aktiviteter ikke er vist. *** Aktivitetene i gass- og kjemikaliesegmentene er angitt sammen. Lavere rater, men marginalt bedret inntjening for NGC NGC, som utgjør det største segmentet i konsernet (43% av total omsetning og 85 % av totale aktiva), opererer 15 skip med lastekapasitet 5,000-9,000 cbm - totalt 104,000 cbm. For tiden er 9 enheter beskjeftiget i Atlanterhavet og 6 i Asia. I 3Q hadde denne del av virksomheten et resultat før ekstraordinære poster, renter, avskrivninger og skattekostnad (EBITDA) på NOK 24 mill. (NOK 17 mill. i 2Q97 og NOK 26 mill. 1Q97). Akkumulert EBITDA pr. utløpet av 3Q97 var NOK 67 mill. (NOK 80 mill. ved utløpet av 3Q96). Segmentinformasjon er gitt i TABELL 1. NGC er eksponert i markedet for mindre gasstonnasje med hovedvekt på transport av petrokjemiske gasser (70% av omsetningen) og LPG (30% av omsetningen). De petrokjemiske gassene fraktes hovedsakelig av skip på under 20,000 cbm. På tross av lav aktivitet og fallende rater i dette markedet har konsernet hatt en sidelengs EBITDA-utvikling fra de foregående to kvartaler. Det fraktratenivå pr. tonn som betales på hovedruter i dette gasskip-segmentet ligger nært opp til det historisk lave nivå som vi så i Dette har sammenheng med lavt lønnsomhetsnivå for kundene

2 2 som følge av lave produktmarginer og aktivitet. Resultatet har vært bortfall av frakter. Situasjonen har også sammenheng med at de fleste regioner i verden nå har tilstrekkelig egen produksjonskapasitet, slik at det er en vesentlig reduksjon av transport til og fra regionene sammenlignet med tidligere år. Dette gjør seg spesielt gjeldende for Asia som tidligere er blitt supplert av Europa og USA for sine petrokjemiske gasser. Bortfallet av denne transportmulighet mellom regionene gir seg utslag i en sterk reduksjon av tonn/mil og derfor etterspørsel av transport. NGC som spesialiserer seg på intra-regional transport og distribusjon av gasser er mindre rammet av dette enn mange konkurrenter, men den indirekte effekt er stor og preger derfor også vår situasjon. Siden 1Q95 har fraktratene for de mindre gasskip falt med ca. 55%, mens T/C ekvivalenten som oppnås av aktørene er falt med noe over 40%. I samme tidsrom er ratene oppnådd av NGC falt med ca. 30% (T/C ekvivalent) fra USD 385,000 pr. måned til USD 270,000 pr. måned i 3Q97 (USD 290,000 i 2Q97). NGC skipene oppnår derfor nå en høyere inntjening på timecharter basis enn sammenlignbare markedsslutninger. Dette er en utvikling som har forsterket seg over de siste år. Den relativt høyere inntjening oppnådd av NGC har to hovedforklaringer. For det første har NGC lykkes i det strategiske mål å bygge bedre kunderelasjoner samt unngå overflødige fordyrende mellomledd for dermed å sikre tilgang på informasjon om fraktmuligheter. Økt fokus på markedsføringsinnsats og oppbygging av en serviceorientert organisasjon har i så måte bidratt til å styrke inntjeningen ved bedre adgang til de tilstedeværende fraktmuligheter. Dette illustreres også ved et lavere antall ledige dager i 3Q97 som mer enn kompenserer for de lavere rater pr. tonn som oppnås. For det andre bidrar kostnadsbevisstheten til at resultatene etter forholdene er mer tilfredsstillende. Såvel markeds- som kostnadsmessig står derfor NGC, og dermed I.M. Skaugen, godt posisjonert for en mer positiv utvikling i den sykliske petrokjemiske industri med en forventet økning av aktiviteten og bedret inntjening. Sammen med fokus på kostnader og effektivitet er fokus på sikkerhet og kvalitet viktig for vår type maritim transport. Off hire på skipene som følge av vedlikehold utgjør 2 % i Kun ett av våre skip er i løpet av 1997 ikke blitt godkjent ved en av de mange og dyptgående inspeksjoner som våre kunder utfører før et skip aksepteres til fraktoppdrag. Dette, samt en meget tilfredstillende utvikling på ulykkes- og skadestatistikk for mannskap, last og skip/utstyr, gir oss den nødvendige sikkerhet til å fokusere ytterligere på kostnader for å bedre vår konkurransemessige posisjon. NGC besluttet i 3Q97 å bortbefrakte Norgas Victory (bygget 1982, 8936 cbm) til søramerikanske interesser, med kjøpsforpliktelse for befrakter ved bareboat-certepartiets utløp. Nåverdien av avtalen er i overkant av USD 13 mill. og gir en akseptabel forrentning av skipet gitt risiko ved engasjementet. Det er knyttet visse forbehold til forretningen som hvis den realiseres gir oss en bokført gevinst på ca. NOK 4 mill i 4Q97. Samtidig besluttet NGC å kjøpe ut LOKI ASAs 50% andel i Norgas Pioneer (bygget 1979, 6133 cbm) basert på en skipsverdi på USD 9 mill. Flåteendringen bidrar til å gi NGC økt fokus og bedre fleksibilitet, slik at selskapet står sterkere rustet til å møte fremtidige utfordringer innen transport av petrokjemiske gasser og LPG.

3 3 NGC oppnådde i 3Q97 DNV-sertifisering under ISM koden. Utestående er sertifisering av enkelte skip og drift av disse, noe som vil finne sted fortløpende. Det foreligger ikke planer for dokkinger i 4. kvartal. SPT ship to ship transfer av råolje i USA SPT er den ledende aktør innen sitt segment og 100% eiet av I.M. Skaugen. SPT oppnådde et EBITDA-resultat på NOK 11 mill. i 3Q97 (NOK 16 mill. i 2Q97 og NOK 4 mill. i 1Q97). Akkumulert EBITDA resultat ved utløpet av 3Q97 var NOK 31 mill. (NOK 8 mill. pr. 3Q96). Selskapet nyter nå godt av de siste års anstrengelser for bedret effektivitet, service og markedsføring, samt også noe bedrede markedsforhold. Lektringsvirksomheten har i de 9 første månedene av 1997 hatt en utnyttelsesgrad for kjerneflåten på 88 % (85 % de første 9 måneder og 86% totalt i 1996). SPT har utført 270 operasjoner i de første 9 måneder (250 operasjoner de første 9 måneder 1996). Selskapet fornyet i 3Q97 kontrakten med sin største kunde for ytterligere en periode til gunstigere rate enn den eksisterende. SPT er derved hovedleverandør til denne kunden. Selskapets markedsposisjon, kostnadsnivå, rateutvikling og kontraktsdekning gir derfor forventninger om en fortsatt positiv inntjeningsutvikling. Princess Carriers, 100% eiet av I.M. Skaugen, eier og driver 3 kjemikalieskip ut fra Shanghai. I perioden har selskapet hatt et EBITDA-resultat på NOK 1 mill., det samme som i 3Q96. Selskapet går i balanse de første 9 måneder i De iverksatte effektivitetstiltak har vist seg å gi lavere kostnader, men samtidig noen innkjøringsproblemer og utfordringer knyttet til lavere grad av regularitet i driften enn forventet. Selv om Princess-flåten allerede idag har relativt sett lavere driftskostnader enn NCG-skipene, forventes positivt bidrag til konsernets driftsresultat når de velprøvde konsepter som er utviklet i NGC overføres til Princess Carriers. TNGC, konsernets joint-venture satsning i Kina, har under bygging et 2,000 cbm LPG-skip på Wuchang-verftet i Wuhan. Opsjon på bygging av tre tilsvarende skip som det vi har under bygging, vil ikke bli erklært. Wuchang-skipet er konstruert for transport av LPG på den meget krevende Yangtse-elven og vil bli beskjeftiget under kinesisk flagg. Nybygget forventes å kunne bli levert første halvår i TNGC har videre kjøpt og kontrahert i Kina og i USA 5 LPG-lektere med en total kapasitet på 4,700 cbm. Transportkapasiteten vil derfor utgjøre ca. 150,000 tonn pr. år ved inngangen til 1998, og denne vil økes til ca. 200,000 tonn i løpet av Denne virksomheten vil som tidligere opplyst ikke påvirke konsernets resultatregnskap før i Andre prosjekter Norgas Pilot I samarbeide med SINTEF er kjølekapasiteten på Norgas Pilot (6080 cbm/1977) blitt oppgradert til en kostnad på ca. USD 0.5 mill. Skipet foretok i august sin første transport av ethylen etter oppgraderingen - relativt varm ethylen ble lastet i Houston og losset i Rotterdam. Operasjonen beviste skipets forbedrede nedkjølingskapasitet, som etter oppgraderingen overgår selv de fleste nye skip. Før oppgraderingen var kjøleevnen begrenset til å holde konstant temperatur. Nå makter skipet dessuten å kjøle ned under krevende transporter og vil nå være klar til å settes inn i frakt av ethylen i tropiske farvann. For å oppnå fullt utbytte av den nye installasjonen, trenger

4 4 skipet fortsatt en mindre oppgradering. Man kan imidlertid allerede nå fastslå at prosjektet har vært vellykket, og NGC vurderer å oppgradere søsterskipet Norgas Sailor tilsvarende. Dekktanker For å øke NGC-flåtens fleksibilitet er to av skipene, Norgas Trader og Norgas Traveller, blitt ombygget og utstyrt med dekktanker hver på 45 MT. Fasilitetenes innovative design og røropplegg muliggjør transport av ethylen og andre produkter samtidig - for å bidra til lettere og mer økonomisk å kunne skifte last. Dette forventes å kunne øke skipenes fleksibilitet og derved inntjeningspotensiale. Offshore purging/rengjøring I.M. Skaugen-selskapet SPT Marine Services Inc. i USA, har sammen med NGC utviklet et konsept som muliggjør offshore rengjøring av gass- og kjemikalieskip. Konseptet består i å utstyre lektere med tanker for oppbevaring av nitrogen, en gass som brukes til rengjøringsformål (purging). En enhet for offshore purging har en tid vært i operasjon i den Arabiske Gulf. I tredje kvartal ble en ny enhet satt i operasjon i US Gulf. Anvendelse av purging-enhetene forkorter ventetiden for rengjøring i forbindelse med skifte av last. Dette bidrar til å øke fleksibiliteten for skipene samt frigjøre terminalkapasitet. Dermed høynes servicenivået for selskapets kunder. SPT Marine Service selger nå kapasitet også til andre selskaper. Selskapet har planer om etablering av ytterligere en enhet for offshore purging i løpet av første halvår Kapitalforhold Ved utløpet av 3Q97 var samlet likviditet på NOK 193 mill. Likviditetsgraden for konsernet var på ca. 2.0 hvilket anses som tilfredsstillende, også tatt i betraktning at gjenstående utrukket del av langsiktig lånefasilitet var ca. NOK 140 mill. Med en bokført egenkapital på NOK 589 mill., var egenkapitalandelen 42%. Uavhengige meglere vurderer markedsverdien av flåten til gjennomsnittlig NOK 249 mill. ut over bokført verdi på NOK 963 mill. (basis NOK/USD 7.10). I 3Q97 er konsernets lånefasiliteter restrukturert og effektivisert, med utgangspunkt i kun én låneavtale. Den nye fasiliteten har en gunstigere rentemargin, idet årlige finanskostnader vil bli redusert med ca. NOK 5 mill. Våre to låneavtaler med konverteringsrett til aksjer i I.M Skaugen og til eierskap i NGC er avviklet. I tillegg til kostnadsreduksjoner sikrer avtalen nødvendig fleksibilitet og skaper rammer for fremtidig kapitalbehov knyttet til fornyelse av gasstonnasjen, oppbygging og utvikling av aktiviteten i Kina og Asia forøvrig samt utvikling av supplementerende virksomhetsområder. Fremtidsutsikter Selskapene i I.M. Skaugen-gruppen fortsetter sitt sterke fokus på bruk av informasjonsteknologi i utviklingen av en kundeorientert servicevirksomhet hvor direkte dialog med den enkelte kunde står sentralt. Sammen med kunden utvikles informasjonsbaser og analyseverktøy for oppfølging av kvalitet og kostnadseffektivitet i forbindelse med lasteoppdrag og havneoperasjoner samt andre forhold av operasjonell og kommersiell art.

5 5 Markedet for frakt av petrokjemiske gasser og LPG har vist en synkende trend i de siste 18 måneder. Det samme har lønnsomheten og inntjeningen innen petrokjemisk industri som er sterkt korrelert med ratene for vår type gasskip. Mange markedsaktører og stadig flere finansanalytikere som følger den petrokjemiske industri antar imidlertid nå at utviklingen i dette meget sykliske segment har passert bunnen og mener at markedene viser tegn til noe bedring. Det er forventet at dette i neste omgang vil måtte påvirke ratene for vår type gasskip, og dermed inntjeningen i NGC. Vi er forsiktige i våre anslag for dette, men bestreber oss på å fokusere enda mer på kostnader og service. Idag konstateres forøvrig at de øvrige aktiviteter utenom NGC har en positiv utvikling som bidrar positivt til resultatet. Det konstateres at I.M. Skaugen nå har en kostnads- og effektivitetsprofil som er med å bidra til et forventet positivt nettoresultat ved årets slutt, forøvrig for tredje år i rekke. Vi har i 1997 erfart at fraktratene for petrokjemiske gasser er på et nivå lik det som ble oppnådd i "bunnåret" I dette året hadde I.M. Skaugen med SPT-aktivitetene til sammenligning et resultat på EBITDA-nivå på ca. minus NOK 55 mill. mot vårt resultat hittil i år på NOK 95 mill. Dette viser at vårt servicekonsept og stramme kostnadsløp har gitt resultater. Det gir samtidig visshet om at en forbedring i markedsforutsetningene som følger av de sykliske svingninger vil kunne gi seg utslag i forbedret inntjening. Det kontraheres dog stadig gasstonnasje som bidrar til å øke flåten utover det som det er normal etterspørsel. Dette forlenger perioden med svakere inntjening. Vi konstaterer også at det kontraheres mange råoljetankere i ulike størrelser, noe som skyldes den generelt optimistiske holdning til det langsiktige tankmarkedet. Vi frykter at dette nok en gang vil medføre overkontrahering, og vil derfor være meget forsiktige med å kommittere oss til for mange og for lange avtaler om leie av Aframax tanktonnasje for SPT's formål. Dersom De har spørsmål, vennligst kontakt Jan-Ivar Thomas på telefon eller eventuelt X.400:G=JAN-IVAR;S=THOMAS;P=NGC;A=TELEMAX;C=NO. Denne pressemelding er også tilgjengelig på Internet:

6 6 I M Skaugen konsolidert Resultatregnskap NOK mill. (Omregningskurs NOK/USD 7,06 Gjennomsnitt ) Brutto fraktinntekter Reiseavhengige kostnader (54) (64) (62) (180) (133) (177) Fraktinntekter på T/C basis T/C hyrer (49) (73) (64) (186) (164) (199) Driftskostnader (65) (64) (70) (199) (177) (247) Fra skipenes drift Administrasjonskostnader (13) (18) (17) (48) (48) (65) Resultat før avskrivninger,renter og skattekostnad Ordinære avskrivninger (28) (29) (30) (87) (71) (107) Gevinst/(tap) salg av skip Restrukturerings/fusjonskostnader 0 (7) 0 (7) 0 (7) Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader (17) (20) (19) (56) (59) (83) Netto finansinntekter/kostnader (10) (14) (14) (38) (44) (53) Resultat før agio/disagio og skatter (8) 47 (12) 27 (19) (33) Realisert/Urealisert agio/(disagio) (9) (44) 21 (32) Eks.ord. inntekt/skattekostnad/minoritetsandel (1) Periodens resultat (18) 4 10 (4) Resultat pr aksje -2,71 0,60 1,51-0,60 11,31 16,14 Balanse NOK mill. (Omregningskurs NOK/USD 7,10 pr ) Likvide midler Andre omløpsmidler Skip og andre anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Fusjonsvederlag/utbytte Langsiktig gjeld Subordinerte,usikrede lån/konveribelt lån Utsatt skatt Minoritetsinteresse Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

BØRS- OG PRESSEMELDING I.M. SKAUGEN ASA

BØRS- OG PRESSEMELDING I.M. SKAUGEN ASA BØRS- OG PRESSEMELDING I.M. SKAUGEN ASA Styrets foreløpige melding om årsresultatet og 4. kvartal 1997 SKA UENDRET INNTJENINGSNIVÅ I sitt foreløpige årsregnskap for 1997 presenterer I.M. Skaugen ASA konsernet

Detaljer

SKA Foreløpig resultat 1998

SKA Foreløpig resultat 1998 Melding til Oslo Børs, 14. januar 1999 SKA Foreløpig resultat 1998 IMS oppnådde et foreløpig EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (116 mill i 1997). Netto resultat ga et underskudd på NOK 132 mill etter

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes torsdag 28. mai 2009 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler

Detaljer

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av

Detaljer

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no For tre år siden startet en større strategisk omlegging i Bergesen for å dreie selskapets Kontorer Årsrapport 2002 På vei BERGESEN d.y. ASA Drammensveien 106, Postboks 2800 Solli, 0204 Oslo, NORGE Telefon:

Detaljer

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Skipsholding 1 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shipping-prosjektene: SeaBird... 11 Sallaum

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Generalforsamling 24.04.2002

Generalforsamling 24.04.2002 årsrapport 2001 Innhold Finansielle hovedtall Høydepunkter 2 Dette er Leif Höegh & Co 4 Styrets årsberetning 6 Konsernregnskap 10 Resultatregnskap 10 Balanse 1 1 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Regnskap

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» ÅRS RAPPORT 2011 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» «All of Nature Flows Through Us» er plassert midt i elven ved Kistefossens utløp. Skulpturen, som er laget av bronse,

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column» ÅRS RAPPORT 2012 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET TONY CRAGG «Articulated Column» «Articulated Column» ble laget i 2001 av kunstneren Tony Cragg (f.1949). Museets skulptur er den siste av tre eksemplarer; første

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 INNHOLD 2012 et meget aktivt år Side 3 Nøkkeltall Side 4 HMS Rapport for 2012 Side 5 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 Styremedlemmer Side 12 Årsberetning 2012 Side 13 Erklæring

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Årsrapport MøllerGruppen 2011 Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Revisors beretning side 30

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer