SKA Foreløpig resultat 1998

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKA Foreløpig resultat 1998"

Transkript

1 Melding til Oslo Børs, 14. januar 1999 SKA Foreløpig resultat 1998 IMS oppnådde et foreløpig EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (116 mill i 1997). Netto resultat ga et underskudd på NOK 132 mill etter avskrivninger på NOK 109 mill, nedskrivning av skip på NOK 27 mill og disagio USD/NOK på NOK 16 mill. Markedet for transport av petrokjemiske gasser for NGC var svakere i 1998 enn i 1997, men SPT noterer et meget sterkt år for antall lektringer utført og EBITDA-resultat. IMS nye aktiviteter i Kina er igangsatt, og gruppens mange tiltak for å gi et lavere kostnadsnivå og samtidig bedret service overfor kundene har gitt resultater som vil kunne gi en bedre uttelling i Resultat IMS oppnådde et EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (NOK 116 mill i 1997 og NOK 129 mill i 1996). Det svake resultatet skyldes i hovedsak redusert inntjening for vår hovedaktivitet (NGC) som er transport av petrokjemiske gasser, tids- og inntektstap forbundet med mange periodedokkinger samt prosjektrelaterte kostnader. Konsernets brutto fraktinntekter utgjorde for 1998 NOK 979 mill (NOK 952 mill i 1997 og 817 mill i 1996). Økningen skyldes hovedsakelig økning i aktiviteten for SPT, men delvis også våre nye aktiviteter i Kina resultatet for IMS var i motsetning til 1998 resultatet påvirket positivt av salgsgevinster som bidro med NOK 136 mill og netto disagio på NOK 50 mill resultatet er påvirket av disagio på 16 mill samt en nedskrivning av selskapets to kjemikalieskip som inngår i Kina aktivitetene med NOK 27 mill som følge av markedsutvikling for slike skip. IMS oppnådde en positiv kontantstrøm fra de operasjonelle enheter på NOK 2 mill mot NOK 56 mill i Dette utgjør NOK 0,3 pr aksje mot NOK 8,45 fra foregående år. Vårt EBITDA-resultat på NOK 75 mill er 1,4 ganger høyere enn netto finanskostnader som utgjør NOK 55 mill. Dette forholdstall var 2,5 i 1997 og IMS HOVEDTALL Brutto fraktinntekter EBITDA Ordinære avskrivninger (109) (117) (107) Nedskrivning av skip (27) Gevinst ved salg av skip og andre anleggsmidler Netto finansinntekter/-kostnader (ekskl. agio/disagio) (55) (47) (53) Agio/disagio (16) (50) 26 RESULTAT (132) Omløpsmidler Anleggsmidler 1,036 1,100 1,085 SUM EIENDELER 1,436 1,606 1,891 Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1,436 1,606 1,891 Segmentinformasjon Konsolidert** Gass Lektring Kina Aktiviteter NOK mill 4Q98 4Q Q98 4Q Q98 4Q Q98 4Q Akkum. Akkum. Akkum. Accum. Fraktinntekter på t/c basis Skipenes driftskostnader og t/c hyre Uallokert administrasjonskostnader EBITDA* * EBITDA: Resultat før ekstraordinære poster, avskrivninger, renter og skattekostnad. ** Segmentinformasjon summerer seg ikke opp til de konsoliderte tall, da "øvrige" aktiviteter ikke er vist.

2 Balanse, kapitalforhold, egenkapital og IMS aksjens beregnede verdi Konsernets omløpsmidler utgjorde ved årsslutt NOK 400 mill, og kortsiktig gjeld beløp seg til NOK 202 mill. Total rentebærende gjeld utgjorde NOK 810 mill. Samlet likviditet utgjorde NOK 261 mill, og likviditetsgraden for konsernet var på 198% (255% i 1997) som vi anser å være tilfredsstillende. Bokført egenkapital utgjør NOK 503 mill, hvilket er 35% av de totale aktiva i selskapets balanse. Bokført egenkapital pr aksje utgjør NOK 75,80. Uavhengige skipsmeglere anslår selskapets skip til å ha en markedsverdi pr på NOK mill hvilket er NOK 186 mill mer enn de bokførte verdier på NOK 980 mill. Dette anslaget gir en merverdi utover bokført verdi av selskapets egenkapital på NOK 28 pr aksje eller totalt NOK 104 pr aksje. Anslaget fra de uavhengige meglere viser en nedgang i verdisetting av flåten på 12% i løpet av 1998(1% i 1997 og 22% i 1996). Styrets egne analyser viser at NGC skipene har en merverdi utover bokført verdi som er i samsvar med megleranslagene selv om metodikken er forskjellig. Styrets vurderinger bygger på den forutsetning at skipenes inntjening, til disse er 30 år, vil være lik den historiske gjennomsnittsinntjening for NGC flåten som er USD pr måned de siste 16 år (for dagens Norgas Average skip). Vi forutsetter videre at vårt nåværende nivå for driftsutgifter vil bli opprettholdt. Dagens inntjening er imidlertid lavere enn den historiske gjennomsnittsinntjening, og for å møte en mulig lavere gjennomsnittsinntjening i fremtiden er det igangsatt mange tiltak for å bringe utgiftene ytterligere ned. Omsetningsverdi av aksjen på Oslo Børs siste dag i desember 1998 var NOK 24 pr aksje som gir selskapet en kapitalisert verdi på NOK 159 mill. Omsetningskurs siste dag i desember 1997 var NOK 64,50, og nedgangen i 1998 er 63%. Skipsindeksen på Oslo Børs har gått ned 47% i Dette er en meget beskjeden verdisetting av selskapets aksjer på Oslo Børs i forhold til de verdier vi forvalter. Selskapets generalforsamling vedtok derfor den 7.januar 1999 å gi styret fullmakt til å kjøpe inntil 10% av selskapets egne aksjer i henhold til nye lover og regler gjeldende fra Det er styrets oppfatning at med dagens omsetningskurser for aksjen er det et fornuftig tiltak å bruke denne fullmakt som gjelder for 18 måneder. Endringer i flåten i 4.kvartal NGC har i løpet av 4.kvartal økt sin eierandel i skipet Norgas Pilot (6.080 cbm/bygget 1977 og ombygget 1996) slik at skipet inngår som en 100% eiet enhet, og 12 av NGC s 14 skip er idag derfor heleiet. Transaksjonen verdsatte skipet til USD 4,9 mill på 100% basis. Vi har i 4.kvartal overdratt vederlagsfritt vårt minste kjemikalieskip Princess of Yosu (2.545 dwt/bygget 1970 og ombygget 1996) til Ministry of Communication og Wuhan Transportation University Skaugen Training Centre (WTU- STC) i Kina til bruk for opplæringsformål. Skipet har fått kinesisk flagg og er omdøpt til Star of Education. Regnskapet er belastet med NOK 1 mill. Dette er et ledd i vår satsing på utdanning og rekruttering av mannskap fra Wuhan i Kina og en del av IMS gruppens Kina-aktiviteter. IMS opererer idag 29 enheter bestående av 14 gasskip i NGC, 2 kjemikalieskip for Princess Carriers, 1 lekter for gass transport og 1 arbeidsbåt i TNGC, 1 lekter for lasteoperasjoner i US Gulf for SPTMS, 6 Aframax tankskip og 4 arbeidsbåter i SPT. NGC økt utnyttelsesgrad i et ellers svakt marked Norwegian Gas Carriers (NGC) er konsernets største virksomhetsområde og utgjør 38% av den totale omsetningen. Ca 69% av de totale aktiva er bundet opp i NGC som bidrar med 72% av vårt EBITDA-resultat. NGC opererer 14 skip i størrelsesorden 6,000-9,000 cbm, hvorav 13 har ethylenkapasitet. For tiden er 6 enheter beskjeftiget i Asia og 8 enheter i Atlanterhav-segmentet. 2

3 NGC leverte et EBITDA-resultat i 4.kvartal 1998 på NOK 10 mill (NOK 3 mill i 3.kvartal 1998). Dette gir et EBITDA-resultat for året på NOK 55 mill (NOK 82 mill i 1997). Den gjennomsnittlige inntjeningsraten på t/c-basis inkludert ledig tid var i 1998 USD pr mnd/skip. Dette er en reduksjon fra USD pr mnd/skip i 1997 (USD i 1996). Inntjeningsraten var for 4.kvartal USD mot USD i 3.kvartal NGC vil fortsette sitt arbeide for en mulig konsolidering av tilbudsiden innen vårt segment, og dette vil være et viktig fokusområde i Markedet for transport av petrokjemiske gasser har vært preget av meget sterk priskonkurranse mellom de mange tilbyderne av transporttjenester. Priskonkurransen skyldes mange leveranser av nybygg i vårt segment kombinert med en generell reduksjon i etterspørsel. Den reduserte etterspørselen er hovedsakelig forårsaket av mindre langveis import av produkter fra USA og Europa til Asia samt et generelt svakt og usikkert marked for transport av råvarer til våre kunder. Gassflåten i vårt segment, som vi definerer som alle gasskip under 20,500 cbm, har økt med 6% i Vi forventer at den vil øke med 5% i 1999, og dagens ordrebok tilsier at den vil øke med 1 % i Markedet for transport av petrokjemiske gasser og LPG har tradisjonelt vokst med en takt på 4-6% årlig, men vi tror at denne vekst er avtagende. Samtidig vedlikeholdes de fleste eksisterende skip slik at de seiler til 30 års alder og mer, og det vil derfor være viktig at tilgang på nybygg begrenses til å reflektere en slik svakere vekst. Det generelle markedsnivå for transport av petrokjemiske gasser var svakt og fraktratene lik markedsnivået i 1992/93. I 1998 har imidlertid NGC oppnådd en høyere rate enn det generelle markedsnivå og de fleste av sine konkurrenter. Forbedringen skyldes i hovedsak bedret markedsføring og derfor økt utnyttelsesgrad for NGC-flåten. Den antatte forbedring i inntjeningen sammenlignet med 1992/93 utgjør ca USD pr måned pr skip eller ca USD 10 mill på årsbasis. Vår fokus på kundeservice, effektivisering av laste- og losseoperasjoner samt database-oppfølging av alle skip og fraktoppdrag innen vårt segment vil kunne fortsette å gi slike positive resultater. Antall fraktsøkende dager utgjorde 5,3% for 1998 (8% i 1997, 16% i 1996), som gir tapte inntekter på ca NOK 18 mill (ca 29 mill i 1997 og ca 65 mill i 1996). Sterkere fokus på kostnader NGC dokket 8 skip i 1998 som var i henhold til dokkingsplan med en samlet utgift på NOK 32 mill, som er aktivert i henhold til gjeldende prinsipper (2 dokkinger og NOK 8 mill i 1997, 9 dokkinger og 38 mill i 1996). NGC dokker idag hovedsakelig sine skip i Baltikum (Atlanterhavs-flåten) og i Kina (Asiaflåten). Dette er en billigere, men langt mer krevende løsning. Vår erfaring fra årets dokkinger viser at disse regioner i fremtiden vil bli mer konkurransedyktige også på tidsbruk. Det medgikk 221 offhire dager til planlagte dokkinger i 1998 (47 i 1997 og 197 i 1996), og tapt inntekt som følge av dette utgjorde NOK 15 mill (NOK 3 mill i 1997 og NOK 13,5 mill i 1996). I 1998 hadde NGC 28 dager ikke planlagt offhire grunnet vedlikehold og mindre uhell (14 dager i 1997 og 40 dager 1996). Skadestatistikk for personskader og lasteskader er også positiv for NGC. Sikrere drift resulterer også i reduserte forsikringspremier (5% i 1998). Nye rekrutterings- og opplæringsmetoder sikrer vår driftskvalitet og ytterligere kostnadsbesparelser NGC har i 1998 innledet samarbeid med Admiral Makarov Marine State Academy i St.Petersburg, Russland, og Wuhan Transportation University i Wuhan, Kina, for rekruttering og opplæring av offiserer og mannskap som et tillegg til våre etablerte rekrutteringstiltak. Akkreditering av vårt kursopplegg er gitt av myndighetene i Russland, mens vi venter på snarlig tilsvarende akkreditering i Kina. NGC forventer ytterligere reduksjon i sine drift- og mannskapskostnader i

4 NGC flåtens antatte break-even nivå NGC flåtens (Norgas Average) estimerte break even nivå som er de inntekter vi trenger for å dekke våre samlede drifts-, administrasjons- og avskrivningskostnader (dog ikke inkludert NGC s andel av gruppens finansomkostninger) er gjennom våre mange tiltak blitt redusert over de siste år fra ca USD pr måned pr skip i 1992 til et antatt nivå på USD pr måned p.t. Dette tilsvarer en årlig antatt besparelse på USD 17,7 mill i lavere kostnader for våre 14 skip. Vi konstaterer at disse mange tiltak således har vært vellykket og er blitt oppnådd samtidig med at skipenes driftsregularitet og vår service overfor kundene er bedret. I samme periode er våre skip blitt 6 år eldre uten at dette påvirker vår holdning til at vi fortsatt kan oppnå reduksjoner ved effektive tiltak og internasjonalisering av vårt driftskonsept. Styret har en klar målsetting om at NGC til enhver tid skal være kostnads- og serviceledende i sitt segment, og vi har med bakgrunn i de oppnådde resultater tro på at disse mål kan bli nådd. SPT Høy aktivitet gir sterkt EBITDA resultat SPT er markedsledende innen lektring av råolje i US Gulf med en markedsandel på vel 40% blant de uavhengige operatørene og håndterer idag ca. 10% av USA s sjøverts import av råolje. SPT utgjør 58% av den totale omsetningen. Ca 9% av de totale aktiva i IMS er bundet opp i SPT som bidrar med 68% av vårt EBITDA-resultat. SPT opererer totalt 6 Aframax skip og 4 LSV skip (lightering support vessels). SPT leverte et tilfredsstillende resultat også i 4.kvartal 1998 med et EBITDA-resultat på NOK 11 mill som gir et EBITDA-resultat for året på NOK 50 mill (42 mill i 1997 og 16 mill i 1996). Bedringen skyldes i hovedsak et høyt aktivitetsnivå og dyktig drift. Markedet for SPT s tjenester var bra i Langveis import av råolje til USA økte og aktivitetsnivået for de fleste av SPT s kunder økte også. I tillegg klarte selskapet å utvikle nye og verdifulle kontraktsforhold med store importører av råolje. Dette resulterte i en økning på 16% i antall fullservice lektringer i 1998 sammenlignet med SPT har øket omsetningen med ca.50% siden Det økte aktivitetsnivået førte ikke til betydelige økninger i administrasjons- eller lightering support kostnader. Selskapet har i 1998 også hatt fordel av reduserte kostnader forbundet med innbefraktning av Aframax skip i spot markedet. Våre nye Kina aktiviteter Selskapets nye aktiviteter er i hovedsak fokusert i Kina gjennom et drifts-, rekrutterings- og treningssenter i Shanghai, vårt kinesiske samarbeidselskap TNGC samt Princess Carriers. Aktivitetene i Kina representerer 4% av bundet kapital og oppnådde i 1998 et EBITDA-resultat på minus NOK 7 mill. Aktivitetene anses i første rekke som et utviklingsprosjekt med sikte på å høste nødvendig erfaring ved kinesisk drift og bemanning av enhetene. IMS forventer at Kina er, og vil i enda større grad i fremtiden, bli et betydelig marked for LPG, petrokjemiske gasser og kjemikalier. Over 10% av verdens etterspørsel av plast er fra Kina idag, delvis som et resultat av en effektiv eksport av diverse produkter hvor plast inngår. IMS aktiviteter fokuseres idag rundt operasjoner med krevende logistikk hvor vi kan bidra med vår kompetanse. Vi ser et stort behov for denne kompetanse i Kina. IMS vil dra fordel av de mange kostnadsbesparende mulighetene ved å kunne drive periodemessig vedlikehold av skip i Kina, rekruttering og opplæring av mannskap i samarbeid med Wuhan 4

5 Transportation University samt driftstøtte til NGC flåten gjennom et nyopprettet Asian Fleet Service Centre (AFSC) i Shanghai. Alle disse prosjektene overvåkes nøye for å sikre vår driftsregularitet og derfor høy kvalitet. TNGC, som er et Sino-foreign joint venture og registrert i Hubei Provinsen i Kina, ble etablert medio 1996 for å transportere LPG på Yangtze elven. TNGC s første enhet Tian En 101 (1.600 cbm) transporterte i 4.kvartal TNGC s første LPG laster på Yangtze elven. TNGC s neste nybygg (2.000 cbm skip) blir levert i januar Selskapet har kontrahert tre nye transportenheter med kapasitet på tilsammen cbm som forventes levert 2.kvartal 1999 samt to LPG arbeidsbåter (såkalte pushtugs ) med forventet levering ved årskiftet. TNGC s transportkapasitet vil med dette bli på ca tonn. TNGC er i en oppstartingsfase, og LPG blir ved dette initiativ introdusert til de indre regioner av Kina ved elvetransport til en terminal som ligger ca km fra Shanghai. Som følge av dette har TNGC fått utstedt en midlertidig konsesjon for transport mellom provinsene i påvente av den mer permanente konsesjon fra de sentrale kinesiske myndigheter. Princess Carriers to skip transporterer kjemikalier og vegetabilske oljer i Asia-regionen. Skipene seiler med kinesisk mannskap og drives fra Shanghai. Erfaringene fra Princess Carriers brukes for å kvalitetsikre bruk av kinesisk driftskonsept med fullt mannskap også på andre IMS eide og drevne skip. Princess Carriers har sett en svak bedring i inntjeningen i 4.kvartal på tross av svakere rater. Denne svake bedring er forårsaket av en mer kostnadseffektiv drift fra Shanghai. Andre nye aktiviteter innen gassfarten Ved fokus på effektivitet i lasteoperasjoner og fokus på miljø har NGC igangsatt to aktiviteter: SPTMS og GRS. SPT Marine Services Inc, Houston, ble igangsatt i 1997 for å kommersialisere et mer effektivt konsept for skifte av last og tilhørende rengjøringsoperasjon av tanker for gasskip i US Gulf og i Arabiske Gulf (AG). Virksomheten betjener både NGC skip og andre og har gjennomført 89 operasjoner siden starten. Virksomheten bidrar til å fremme vår serviceprofil og bedre produktiviteten, men har en relativt beskjeden, men dog positiv lønnsomhet. GRS vil bidra til gjenvinning av gasser i forbindelse med skifte av last-operasjoner og har i 1998 testet en patentert prototype. Konseptet markedsføres i samarbeid med AGA i Sverige, og den endelige versjon vil bli markedsført til en pris på ca USD 1 mill avhengig av kundens spesifikasjon. Enheten er på ca 10x10 fot, og vi forventer at 2-3 enheter vil kunne bli solgt eller igangsatt kommersielt i Det forretningsmessige potensiale er lovende, men usikkert, idet dette medfører bruk av ny teknologi. Styrets forventninger til 1999 IMS påvirkes av regionale så vel som globale trender. For 1998 har konjunkturer og en svakere verdenshandel gitt strammere vilkår for den petrokjemiske industri. Tilbydere av transporttjenester innen transport av petrokjemiske gasser og LPG har økt kapasiteten mer enn etterspørselen, og dette resulterte i et svakt fraktmarked. Vekst i etterspørsel etter petrokjemiske gasser og LPG er drevet av vekst i BNP og i den industrielle produksjon. Tradisjonelt har vekst i etterspørsel etter petrokjemiske gasser vært inntil 2 ganger BNP veksten. Den dramatiske reduksjon i BNP vekst i Asia har således gitt en vesentlig reduksjon i forventningene. Justering av valutakurser har dog gitt produsenter i Asia en kostnadsfordel, og vi ser mer eksport fra Asia i motsetning til tradisjonell import. Styret tror at den generelle økonomiske nedjustering vil kunne fortsette i Europa og USA i 1999, men vi forventer dog en positiv BNP vekst i disse land. Vi antar videre at Asia (inkl. Japan) har nådd bunnen. I skrivende stund er det forventninger fra ledende analytikere om en BNP vekst i OECD landende på 1,7 2,0 % for

6 Krisen i Asia har vært merkbar for Princess Carriers, men har hatt begrenset effekt for NGC og mer i form av press på de globale markedsrater. SPT er i all hovedsak engasjert i USA. En fortsatt lav oljepris kombinert med et lavt rentenivå vil kunne påvirke lønnsomheten i den petrokjemiske industri positivt samt bidra til fortsatt høy import av råolje til USA, noe som er positivt for SPT. Disse faktorer vil medvirke til å hjelpe den petrokjemiske industri og landene i Asia til en raskere bedring og resultere i økt bruk av plast for mange formål sammenlignet med betong, aluminium og stål. Dette vil være positivt for NGC. Vi forventer imidlertid ingen større endring i rammevilkår for NGC for 1999, men planlegger å redusere våre kostnader slik at vi vil oppnå en noe forbedret driftsmargin. Selskapets nye aktiviteter i Kina vil bli preget av at de er i en oppstartsperiode. Utviklingen i Kina er fortsatt positiv selv om landene forøvrig i Asia har gjennomgått en større krise. Styret forventer en positiv utvikling og tilfredsstillende avkastning i 1999 for SPT. Kundemassen er større og bredere enn noen gang, og kontraktsdekningen er god. Vi forventer et generelt svakere tankmarked for Aframax skip i 1999, og våre kontrakter for innbefraktning av slike skip er reforhandlet til lavere rater enn i Det svake tankmarkedet gir SPT en kokurransemessig bedret posisjon. Vi antar videre at den lave oljepris og det lave rentenivå i USA vil gi et opprettholdt nivå for import av råolje til USA. Økningen av råoljelagrene i USA i 1998 er imidlertid noe bekymringsfull. Når disse lagrene igjen reduseres forventer vi en midlertidig reduksjon i importen. Det kan skade SPT ved reduserte volumer og/eller en mindre optimal utnyttelsesgrad. Så lenge oljeprisene holdes lave og spot priser er lavere enn fremtidige priser forventer vi ikke en reduksjon av oljelagrene. Det nåværende oljemarkedet er fordelaktig for SPT. Den lave oljeprisen forventes å a) stimulere forbruk i USA, b) mulig redusere USA s produksjon av olje samt c) utsette noen nye utvinningsprosjekter i US Gulf og Mexico. Dette vil være positivt for importen, og en del av denne vil være basert på langveis transport og derfor med behov for lektring. IMS vil fra og med 1999 rapportere sine resultater i USD istedenfor NOK samt mest mulig i henhold til amerikanske regnskapsregler, US GAAP. Størsteparten av selskapets inntekter og kostnader er i USD, og en sterk dollarkurs er derfor positiv for selskapet. Styret har innhentet fullmakt fra generalforsamlingen for å kunne kjøpe egne aksjer og ta opp konvertibelt lån innenfor rammene av den nye lov om allmennaksjeselskaper. Disse tiltakene vil kunne bidra til å sikre en bedre finansiell fleksibilitet for selskapet. Årsoppgjørsdisposisjoner og generalforsamling Styret har ennå ikke behandlet endelige tall for 1998 og årsoppgjørsdisposisjoner. Det forventes imidlertid ikke forslag om utbytte idet vi vil benytte eventuell ledig likviditet til å kjøpe egne aksjer gitt den lave kursen på selskapets aksjer på Oslo Børs. Endelig regnskap med årsoppgjørsdisposisjoner behandles av styret den 9. februar, og vår generalforsamling er planlagt avholdt 4. mars. Dersom De har spørsmål, vennligst kontakt informasjonsansvarlig Beate Lofseik på telefon (47) eller adresse: Denne pressemeldingen samt annen informasjon om I.M. Skaugen er også tilgjengelig på Internet: Oslo, 14. januar 1999 Styret i I.M. Skaugen ASA 6

7 I M Skaugen konsolidert Resultatregnskap NOK mill (Omregningskurs NOK/USD 7,55 Gjennomsnitt 1998) Brutto fraktinntekter Reiseavhengige kostnader/markedsføringskostnader (243) (264) (59) (65) Fraktinntekter på T/C basis T/C hyrer (318) (264) (83) (78) Andre driftskostnader (skip/landbasert) (308) (278) (82) (73) Gruppens administrasjonskostnader (35) (30) (12) (7) Resultat før avskr, nedskrivninger, renter og skattekostn Ordinære avskrivninger skip (80) (76) (20) (20) Ordinære avskrivninger påkostninger og annet (29) (41) (9) (10) Driftsresultat før nedskrivn. og gevinst salg av anleggsmidler (34) (1) (19) (9) Nedskrivninger skip (27) 0 (27) 0 Gevinst/(tap) ved salg av skip og andre anleggsmidler (1) 72 Tilbakeleveringskostnader, tvistesaker og fusjonskostnader 0 (9) 0 (2) Driftsresultat (61) 126 (47) 61 Finansinntekter Finanskostnader (68) (70) (17) (14) Netto finansinntekter/kostnader (ekskl.agio/disagio) (55) (47) (16) (9) Resultat før agio/disagio og skatter (116) 79 (63) 52 Realisert agio/(disagio) (18) (18) Urealiser agio/(disagio) (16) (32) (13) Eks.ord. Inntekt/Skattekostnad/Minoritetsandel 1 Result (132) 30 (76) 34 Resultat pr. aksje (19.90) 4.52 (11.46) 5.13 Balanse NOK mill (Omregningskurs NOK/USD 7,60 pr ) Likvide midler Andre omløpsmidler Skip og andre anleggsmidler 1,036 1,100 Sum eiendeler 1,436 1,606 Kortsiktig gjeld, rentebærende Annen kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital 1,436 1,606 7

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet

Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet Av Christian Andersen Rune Mjørlund SNF-prosjekt 4540 Konsekvenser ved en liberalisering av postmarkedet Prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer