SKA Foreløpig resultat 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKA Foreløpig resultat 1998"

Transkript

1 Melding til Oslo Børs, 14. januar 1999 SKA Foreløpig resultat 1998 IMS oppnådde et foreløpig EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (116 mill i 1997). Netto resultat ga et underskudd på NOK 132 mill etter avskrivninger på NOK 109 mill, nedskrivning av skip på NOK 27 mill og disagio USD/NOK på NOK 16 mill. Markedet for transport av petrokjemiske gasser for NGC var svakere i 1998 enn i 1997, men SPT noterer et meget sterkt år for antall lektringer utført og EBITDA-resultat. IMS nye aktiviteter i Kina er igangsatt, og gruppens mange tiltak for å gi et lavere kostnadsnivå og samtidig bedret service overfor kundene har gitt resultater som vil kunne gi en bedre uttelling i Resultat IMS oppnådde et EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (NOK 116 mill i 1997 og NOK 129 mill i 1996). Det svake resultatet skyldes i hovedsak redusert inntjening for vår hovedaktivitet (NGC) som er transport av petrokjemiske gasser, tids- og inntektstap forbundet med mange periodedokkinger samt prosjektrelaterte kostnader. Konsernets brutto fraktinntekter utgjorde for 1998 NOK 979 mill (NOK 952 mill i 1997 og 817 mill i 1996). Økningen skyldes hovedsakelig økning i aktiviteten for SPT, men delvis også våre nye aktiviteter i Kina resultatet for IMS var i motsetning til 1998 resultatet påvirket positivt av salgsgevinster som bidro med NOK 136 mill og netto disagio på NOK 50 mill resultatet er påvirket av disagio på 16 mill samt en nedskrivning av selskapets to kjemikalieskip som inngår i Kina aktivitetene med NOK 27 mill som følge av markedsutvikling for slike skip. IMS oppnådde en positiv kontantstrøm fra de operasjonelle enheter på NOK 2 mill mot NOK 56 mill i Dette utgjør NOK 0,3 pr aksje mot NOK 8,45 fra foregående år. Vårt EBITDA-resultat på NOK 75 mill er 1,4 ganger høyere enn netto finanskostnader som utgjør NOK 55 mill. Dette forholdstall var 2,5 i 1997 og IMS HOVEDTALL Brutto fraktinntekter EBITDA Ordinære avskrivninger (109) (117) (107) Nedskrivning av skip (27) Gevinst ved salg av skip og andre anleggsmidler Netto finansinntekter/-kostnader (ekskl. agio/disagio) (55) (47) (53) Agio/disagio (16) (50) 26 RESULTAT (132) Omløpsmidler Anleggsmidler 1,036 1,100 1,085 SUM EIENDELER 1,436 1,606 1,891 Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1,436 1,606 1,891 Segmentinformasjon Konsolidert** Gass Lektring Kina Aktiviteter NOK mill 4Q98 4Q Q98 4Q Q98 4Q Q98 4Q Akkum. Akkum. Akkum. Accum. Fraktinntekter på t/c basis Skipenes driftskostnader og t/c hyre Uallokert administrasjonskostnader EBITDA* * EBITDA: Resultat før ekstraordinære poster, avskrivninger, renter og skattekostnad. ** Segmentinformasjon summerer seg ikke opp til de konsoliderte tall, da "øvrige" aktiviteter ikke er vist.

2 Balanse, kapitalforhold, egenkapital og IMS aksjens beregnede verdi Konsernets omløpsmidler utgjorde ved årsslutt NOK 400 mill, og kortsiktig gjeld beløp seg til NOK 202 mill. Total rentebærende gjeld utgjorde NOK 810 mill. Samlet likviditet utgjorde NOK 261 mill, og likviditetsgraden for konsernet var på 198% (255% i 1997) som vi anser å være tilfredsstillende. Bokført egenkapital utgjør NOK 503 mill, hvilket er 35% av de totale aktiva i selskapets balanse. Bokført egenkapital pr aksje utgjør NOK 75,80. Uavhengige skipsmeglere anslår selskapets skip til å ha en markedsverdi pr på NOK mill hvilket er NOK 186 mill mer enn de bokførte verdier på NOK 980 mill. Dette anslaget gir en merverdi utover bokført verdi av selskapets egenkapital på NOK 28 pr aksje eller totalt NOK 104 pr aksje. Anslaget fra de uavhengige meglere viser en nedgang i verdisetting av flåten på 12% i løpet av 1998(1% i 1997 og 22% i 1996). Styrets egne analyser viser at NGC skipene har en merverdi utover bokført verdi som er i samsvar med megleranslagene selv om metodikken er forskjellig. Styrets vurderinger bygger på den forutsetning at skipenes inntjening, til disse er 30 år, vil være lik den historiske gjennomsnittsinntjening for NGC flåten som er USD pr måned de siste 16 år (for dagens Norgas Average skip). Vi forutsetter videre at vårt nåværende nivå for driftsutgifter vil bli opprettholdt. Dagens inntjening er imidlertid lavere enn den historiske gjennomsnittsinntjening, og for å møte en mulig lavere gjennomsnittsinntjening i fremtiden er det igangsatt mange tiltak for å bringe utgiftene ytterligere ned. Omsetningsverdi av aksjen på Oslo Børs siste dag i desember 1998 var NOK 24 pr aksje som gir selskapet en kapitalisert verdi på NOK 159 mill. Omsetningskurs siste dag i desember 1997 var NOK 64,50, og nedgangen i 1998 er 63%. Skipsindeksen på Oslo Børs har gått ned 47% i Dette er en meget beskjeden verdisetting av selskapets aksjer på Oslo Børs i forhold til de verdier vi forvalter. Selskapets generalforsamling vedtok derfor den 7.januar 1999 å gi styret fullmakt til å kjøpe inntil 10% av selskapets egne aksjer i henhold til nye lover og regler gjeldende fra Det er styrets oppfatning at med dagens omsetningskurser for aksjen er det et fornuftig tiltak å bruke denne fullmakt som gjelder for 18 måneder. Endringer i flåten i 4.kvartal NGC har i løpet av 4.kvartal økt sin eierandel i skipet Norgas Pilot (6.080 cbm/bygget 1977 og ombygget 1996) slik at skipet inngår som en 100% eiet enhet, og 12 av NGC s 14 skip er idag derfor heleiet. Transaksjonen verdsatte skipet til USD 4,9 mill på 100% basis. Vi har i 4.kvartal overdratt vederlagsfritt vårt minste kjemikalieskip Princess of Yosu (2.545 dwt/bygget 1970 og ombygget 1996) til Ministry of Communication og Wuhan Transportation University Skaugen Training Centre (WTU- STC) i Kina til bruk for opplæringsformål. Skipet har fått kinesisk flagg og er omdøpt til Star of Education. Regnskapet er belastet med NOK 1 mill. Dette er et ledd i vår satsing på utdanning og rekruttering av mannskap fra Wuhan i Kina og en del av IMS gruppens Kina-aktiviteter. IMS opererer idag 29 enheter bestående av 14 gasskip i NGC, 2 kjemikalieskip for Princess Carriers, 1 lekter for gass transport og 1 arbeidsbåt i TNGC, 1 lekter for lasteoperasjoner i US Gulf for SPTMS, 6 Aframax tankskip og 4 arbeidsbåter i SPT. NGC økt utnyttelsesgrad i et ellers svakt marked Norwegian Gas Carriers (NGC) er konsernets største virksomhetsområde og utgjør 38% av den totale omsetningen. Ca 69% av de totale aktiva er bundet opp i NGC som bidrar med 72% av vårt EBITDA-resultat. NGC opererer 14 skip i størrelsesorden 6,000-9,000 cbm, hvorav 13 har ethylenkapasitet. For tiden er 6 enheter beskjeftiget i Asia og 8 enheter i Atlanterhav-segmentet. 2

3 NGC leverte et EBITDA-resultat i 4.kvartal 1998 på NOK 10 mill (NOK 3 mill i 3.kvartal 1998). Dette gir et EBITDA-resultat for året på NOK 55 mill (NOK 82 mill i 1997). Den gjennomsnittlige inntjeningsraten på t/c-basis inkludert ledig tid var i 1998 USD pr mnd/skip. Dette er en reduksjon fra USD pr mnd/skip i 1997 (USD i 1996). Inntjeningsraten var for 4.kvartal USD mot USD i 3.kvartal NGC vil fortsette sitt arbeide for en mulig konsolidering av tilbudsiden innen vårt segment, og dette vil være et viktig fokusområde i Markedet for transport av petrokjemiske gasser har vært preget av meget sterk priskonkurranse mellom de mange tilbyderne av transporttjenester. Priskonkurransen skyldes mange leveranser av nybygg i vårt segment kombinert med en generell reduksjon i etterspørsel. Den reduserte etterspørselen er hovedsakelig forårsaket av mindre langveis import av produkter fra USA og Europa til Asia samt et generelt svakt og usikkert marked for transport av råvarer til våre kunder. Gassflåten i vårt segment, som vi definerer som alle gasskip under 20,500 cbm, har økt med 6% i Vi forventer at den vil øke med 5% i 1999, og dagens ordrebok tilsier at den vil øke med 1 % i Markedet for transport av petrokjemiske gasser og LPG har tradisjonelt vokst med en takt på 4-6% årlig, men vi tror at denne vekst er avtagende. Samtidig vedlikeholdes de fleste eksisterende skip slik at de seiler til 30 års alder og mer, og det vil derfor være viktig at tilgang på nybygg begrenses til å reflektere en slik svakere vekst. Det generelle markedsnivå for transport av petrokjemiske gasser var svakt og fraktratene lik markedsnivået i 1992/93. I 1998 har imidlertid NGC oppnådd en høyere rate enn det generelle markedsnivå og de fleste av sine konkurrenter. Forbedringen skyldes i hovedsak bedret markedsføring og derfor økt utnyttelsesgrad for NGC-flåten. Den antatte forbedring i inntjeningen sammenlignet med 1992/93 utgjør ca USD pr måned pr skip eller ca USD 10 mill på årsbasis. Vår fokus på kundeservice, effektivisering av laste- og losseoperasjoner samt database-oppfølging av alle skip og fraktoppdrag innen vårt segment vil kunne fortsette å gi slike positive resultater. Antall fraktsøkende dager utgjorde 5,3% for 1998 (8% i 1997, 16% i 1996), som gir tapte inntekter på ca NOK 18 mill (ca 29 mill i 1997 og ca 65 mill i 1996). Sterkere fokus på kostnader NGC dokket 8 skip i 1998 som var i henhold til dokkingsplan med en samlet utgift på NOK 32 mill, som er aktivert i henhold til gjeldende prinsipper (2 dokkinger og NOK 8 mill i 1997, 9 dokkinger og 38 mill i 1996). NGC dokker idag hovedsakelig sine skip i Baltikum (Atlanterhavs-flåten) og i Kina (Asiaflåten). Dette er en billigere, men langt mer krevende løsning. Vår erfaring fra årets dokkinger viser at disse regioner i fremtiden vil bli mer konkurransedyktige også på tidsbruk. Det medgikk 221 offhire dager til planlagte dokkinger i 1998 (47 i 1997 og 197 i 1996), og tapt inntekt som følge av dette utgjorde NOK 15 mill (NOK 3 mill i 1997 og NOK 13,5 mill i 1996). I 1998 hadde NGC 28 dager ikke planlagt offhire grunnet vedlikehold og mindre uhell (14 dager i 1997 og 40 dager 1996). Skadestatistikk for personskader og lasteskader er også positiv for NGC. Sikrere drift resulterer også i reduserte forsikringspremier (5% i 1998). Nye rekrutterings- og opplæringsmetoder sikrer vår driftskvalitet og ytterligere kostnadsbesparelser NGC har i 1998 innledet samarbeid med Admiral Makarov Marine State Academy i St.Petersburg, Russland, og Wuhan Transportation University i Wuhan, Kina, for rekruttering og opplæring av offiserer og mannskap som et tillegg til våre etablerte rekrutteringstiltak. Akkreditering av vårt kursopplegg er gitt av myndighetene i Russland, mens vi venter på snarlig tilsvarende akkreditering i Kina. NGC forventer ytterligere reduksjon i sine drift- og mannskapskostnader i

4 NGC flåtens antatte break-even nivå NGC flåtens (Norgas Average) estimerte break even nivå som er de inntekter vi trenger for å dekke våre samlede drifts-, administrasjons- og avskrivningskostnader (dog ikke inkludert NGC s andel av gruppens finansomkostninger) er gjennom våre mange tiltak blitt redusert over de siste år fra ca USD pr måned pr skip i 1992 til et antatt nivå på USD pr måned p.t. Dette tilsvarer en årlig antatt besparelse på USD 17,7 mill i lavere kostnader for våre 14 skip. Vi konstaterer at disse mange tiltak således har vært vellykket og er blitt oppnådd samtidig med at skipenes driftsregularitet og vår service overfor kundene er bedret. I samme periode er våre skip blitt 6 år eldre uten at dette påvirker vår holdning til at vi fortsatt kan oppnå reduksjoner ved effektive tiltak og internasjonalisering av vårt driftskonsept. Styret har en klar målsetting om at NGC til enhver tid skal være kostnads- og serviceledende i sitt segment, og vi har med bakgrunn i de oppnådde resultater tro på at disse mål kan bli nådd. SPT Høy aktivitet gir sterkt EBITDA resultat SPT er markedsledende innen lektring av råolje i US Gulf med en markedsandel på vel 40% blant de uavhengige operatørene og håndterer idag ca. 10% av USA s sjøverts import av råolje. SPT utgjør 58% av den totale omsetningen. Ca 9% av de totale aktiva i IMS er bundet opp i SPT som bidrar med 68% av vårt EBITDA-resultat. SPT opererer totalt 6 Aframax skip og 4 LSV skip (lightering support vessels). SPT leverte et tilfredsstillende resultat også i 4.kvartal 1998 med et EBITDA-resultat på NOK 11 mill som gir et EBITDA-resultat for året på NOK 50 mill (42 mill i 1997 og 16 mill i 1996). Bedringen skyldes i hovedsak et høyt aktivitetsnivå og dyktig drift. Markedet for SPT s tjenester var bra i Langveis import av råolje til USA økte og aktivitetsnivået for de fleste av SPT s kunder økte også. I tillegg klarte selskapet å utvikle nye og verdifulle kontraktsforhold med store importører av råolje. Dette resulterte i en økning på 16% i antall fullservice lektringer i 1998 sammenlignet med SPT har øket omsetningen med ca.50% siden Det økte aktivitetsnivået førte ikke til betydelige økninger i administrasjons- eller lightering support kostnader. Selskapet har i 1998 også hatt fordel av reduserte kostnader forbundet med innbefraktning av Aframax skip i spot markedet. Våre nye Kina aktiviteter Selskapets nye aktiviteter er i hovedsak fokusert i Kina gjennom et drifts-, rekrutterings- og treningssenter i Shanghai, vårt kinesiske samarbeidselskap TNGC samt Princess Carriers. Aktivitetene i Kina representerer 4% av bundet kapital og oppnådde i 1998 et EBITDA-resultat på minus NOK 7 mill. Aktivitetene anses i første rekke som et utviklingsprosjekt med sikte på å høste nødvendig erfaring ved kinesisk drift og bemanning av enhetene. IMS forventer at Kina er, og vil i enda større grad i fremtiden, bli et betydelig marked for LPG, petrokjemiske gasser og kjemikalier. Over 10% av verdens etterspørsel av plast er fra Kina idag, delvis som et resultat av en effektiv eksport av diverse produkter hvor plast inngår. IMS aktiviteter fokuseres idag rundt operasjoner med krevende logistikk hvor vi kan bidra med vår kompetanse. Vi ser et stort behov for denne kompetanse i Kina. IMS vil dra fordel av de mange kostnadsbesparende mulighetene ved å kunne drive periodemessig vedlikehold av skip i Kina, rekruttering og opplæring av mannskap i samarbeid med Wuhan 4

5 Transportation University samt driftstøtte til NGC flåten gjennom et nyopprettet Asian Fleet Service Centre (AFSC) i Shanghai. Alle disse prosjektene overvåkes nøye for å sikre vår driftsregularitet og derfor høy kvalitet. TNGC, som er et Sino-foreign joint venture og registrert i Hubei Provinsen i Kina, ble etablert medio 1996 for å transportere LPG på Yangtze elven. TNGC s første enhet Tian En 101 (1.600 cbm) transporterte i 4.kvartal TNGC s første LPG laster på Yangtze elven. TNGC s neste nybygg (2.000 cbm skip) blir levert i januar Selskapet har kontrahert tre nye transportenheter med kapasitet på tilsammen cbm som forventes levert 2.kvartal 1999 samt to LPG arbeidsbåter (såkalte pushtugs ) med forventet levering ved årskiftet. TNGC s transportkapasitet vil med dette bli på ca tonn. TNGC er i en oppstartingsfase, og LPG blir ved dette initiativ introdusert til de indre regioner av Kina ved elvetransport til en terminal som ligger ca km fra Shanghai. Som følge av dette har TNGC fått utstedt en midlertidig konsesjon for transport mellom provinsene i påvente av den mer permanente konsesjon fra de sentrale kinesiske myndigheter. Princess Carriers to skip transporterer kjemikalier og vegetabilske oljer i Asia-regionen. Skipene seiler med kinesisk mannskap og drives fra Shanghai. Erfaringene fra Princess Carriers brukes for å kvalitetsikre bruk av kinesisk driftskonsept med fullt mannskap også på andre IMS eide og drevne skip. Princess Carriers har sett en svak bedring i inntjeningen i 4.kvartal på tross av svakere rater. Denne svake bedring er forårsaket av en mer kostnadseffektiv drift fra Shanghai. Andre nye aktiviteter innen gassfarten Ved fokus på effektivitet i lasteoperasjoner og fokus på miljø har NGC igangsatt to aktiviteter: SPTMS og GRS. SPT Marine Services Inc, Houston, ble igangsatt i 1997 for å kommersialisere et mer effektivt konsept for skifte av last og tilhørende rengjøringsoperasjon av tanker for gasskip i US Gulf og i Arabiske Gulf (AG). Virksomheten betjener både NGC skip og andre og har gjennomført 89 operasjoner siden starten. Virksomheten bidrar til å fremme vår serviceprofil og bedre produktiviteten, men har en relativt beskjeden, men dog positiv lønnsomhet. GRS vil bidra til gjenvinning av gasser i forbindelse med skifte av last-operasjoner og har i 1998 testet en patentert prototype. Konseptet markedsføres i samarbeid med AGA i Sverige, og den endelige versjon vil bli markedsført til en pris på ca USD 1 mill avhengig av kundens spesifikasjon. Enheten er på ca 10x10 fot, og vi forventer at 2-3 enheter vil kunne bli solgt eller igangsatt kommersielt i Det forretningsmessige potensiale er lovende, men usikkert, idet dette medfører bruk av ny teknologi. Styrets forventninger til 1999 IMS påvirkes av regionale så vel som globale trender. For 1998 har konjunkturer og en svakere verdenshandel gitt strammere vilkår for den petrokjemiske industri. Tilbydere av transporttjenester innen transport av petrokjemiske gasser og LPG har økt kapasiteten mer enn etterspørselen, og dette resulterte i et svakt fraktmarked. Vekst i etterspørsel etter petrokjemiske gasser og LPG er drevet av vekst i BNP og i den industrielle produksjon. Tradisjonelt har vekst i etterspørsel etter petrokjemiske gasser vært inntil 2 ganger BNP veksten. Den dramatiske reduksjon i BNP vekst i Asia har således gitt en vesentlig reduksjon i forventningene. Justering av valutakurser har dog gitt produsenter i Asia en kostnadsfordel, og vi ser mer eksport fra Asia i motsetning til tradisjonell import. Styret tror at den generelle økonomiske nedjustering vil kunne fortsette i Europa og USA i 1999, men vi forventer dog en positiv BNP vekst i disse land. Vi antar videre at Asia (inkl. Japan) har nådd bunnen. I skrivende stund er det forventninger fra ledende analytikere om en BNP vekst i OECD landende på 1,7 2,0 % for

6 Krisen i Asia har vært merkbar for Princess Carriers, men har hatt begrenset effekt for NGC og mer i form av press på de globale markedsrater. SPT er i all hovedsak engasjert i USA. En fortsatt lav oljepris kombinert med et lavt rentenivå vil kunne påvirke lønnsomheten i den petrokjemiske industri positivt samt bidra til fortsatt høy import av råolje til USA, noe som er positivt for SPT. Disse faktorer vil medvirke til å hjelpe den petrokjemiske industri og landene i Asia til en raskere bedring og resultere i økt bruk av plast for mange formål sammenlignet med betong, aluminium og stål. Dette vil være positivt for NGC. Vi forventer imidlertid ingen større endring i rammevilkår for NGC for 1999, men planlegger å redusere våre kostnader slik at vi vil oppnå en noe forbedret driftsmargin. Selskapets nye aktiviteter i Kina vil bli preget av at de er i en oppstartsperiode. Utviklingen i Kina er fortsatt positiv selv om landene forøvrig i Asia har gjennomgått en større krise. Styret forventer en positiv utvikling og tilfredsstillende avkastning i 1999 for SPT. Kundemassen er større og bredere enn noen gang, og kontraktsdekningen er god. Vi forventer et generelt svakere tankmarked for Aframax skip i 1999, og våre kontrakter for innbefraktning av slike skip er reforhandlet til lavere rater enn i Det svake tankmarkedet gir SPT en kokurransemessig bedret posisjon. Vi antar videre at den lave oljepris og det lave rentenivå i USA vil gi et opprettholdt nivå for import av råolje til USA. Økningen av råoljelagrene i USA i 1998 er imidlertid noe bekymringsfull. Når disse lagrene igjen reduseres forventer vi en midlertidig reduksjon i importen. Det kan skade SPT ved reduserte volumer og/eller en mindre optimal utnyttelsesgrad. Så lenge oljeprisene holdes lave og spot priser er lavere enn fremtidige priser forventer vi ikke en reduksjon av oljelagrene. Det nåværende oljemarkedet er fordelaktig for SPT. Den lave oljeprisen forventes å a) stimulere forbruk i USA, b) mulig redusere USA s produksjon av olje samt c) utsette noen nye utvinningsprosjekter i US Gulf og Mexico. Dette vil være positivt for importen, og en del av denne vil være basert på langveis transport og derfor med behov for lektring. IMS vil fra og med 1999 rapportere sine resultater i USD istedenfor NOK samt mest mulig i henhold til amerikanske regnskapsregler, US GAAP. Størsteparten av selskapets inntekter og kostnader er i USD, og en sterk dollarkurs er derfor positiv for selskapet. Styret har innhentet fullmakt fra generalforsamlingen for å kunne kjøpe egne aksjer og ta opp konvertibelt lån innenfor rammene av den nye lov om allmennaksjeselskaper. Disse tiltakene vil kunne bidra til å sikre en bedre finansiell fleksibilitet for selskapet. Årsoppgjørsdisposisjoner og generalforsamling Styret har ennå ikke behandlet endelige tall for 1998 og årsoppgjørsdisposisjoner. Det forventes imidlertid ikke forslag om utbytte idet vi vil benytte eventuell ledig likviditet til å kjøpe egne aksjer gitt den lave kursen på selskapets aksjer på Oslo Børs. Endelig regnskap med årsoppgjørsdisposisjoner behandles av styret den 9. februar, og vår generalforsamling er planlagt avholdt 4. mars. Dersom De har spørsmål, vennligst kontakt informasjonsansvarlig Beate Lofseik på telefon (47) eller adresse: Denne pressemeldingen samt annen informasjon om I.M. Skaugen er også tilgjengelig på Internet: Oslo, 14. januar 1999 Styret i I.M. Skaugen ASA 6

7 I M Skaugen konsolidert Resultatregnskap NOK mill (Omregningskurs NOK/USD 7,55 Gjennomsnitt 1998) Brutto fraktinntekter Reiseavhengige kostnader/markedsføringskostnader (243) (264) (59) (65) Fraktinntekter på T/C basis T/C hyrer (318) (264) (83) (78) Andre driftskostnader (skip/landbasert) (308) (278) (82) (73) Gruppens administrasjonskostnader (35) (30) (12) (7) Resultat før avskr, nedskrivninger, renter og skattekostn Ordinære avskrivninger skip (80) (76) (20) (20) Ordinære avskrivninger påkostninger og annet (29) (41) (9) (10) Driftsresultat før nedskrivn. og gevinst salg av anleggsmidler (34) (1) (19) (9) Nedskrivninger skip (27) 0 (27) 0 Gevinst/(tap) ved salg av skip og andre anleggsmidler (1) 72 Tilbakeleveringskostnader, tvistesaker og fusjonskostnader 0 (9) 0 (2) Driftsresultat (61) 126 (47) 61 Finansinntekter Finanskostnader (68) (70) (17) (14) Netto finansinntekter/kostnader (ekskl.agio/disagio) (55) (47) (16) (9) Resultat før agio/disagio og skatter (116) 79 (63) 52 Realisert agio/(disagio) (18) (18) Urealiser agio/(disagio) (16) (32) (13) Eks.ord. Inntekt/Skattekostnad/Minoritetsandel 1 Result (132) 30 (76) 34 Resultat pr. aksje (19.90) 4.52 (11.46) 5.13 Balanse NOK mill (Omregningskurs NOK/USD 7,60 pr ) Likvide midler Andre omløpsmidler Skip og andre anleggsmidler 1,036 1,100 Sum eiendeler 1,436 1,606 Kortsiktig gjeld, rentebærende Annen kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital 1,436 1,606 7

BØRS- OG PRESSEMELDING I.M. SKAUGEN ASA

BØRS- OG PRESSEMELDING I.M. SKAUGEN ASA BØRS- OG PRESSEMELDING I.M. SKAUGEN ASA Styrets foreløpige melding om årsresultatet og 4. kvartal 1997 SKA UENDRET INNTJENINGSNIVÅ I sitt foreløpige årsregnskap for 1997 presenterer I.M. Skaugen ASA konsernet

Detaljer

Lavere rater, men marginalt bedret inntjening for NGC

Lavere rater, men marginalt bedret inntjening for NGC RAPPORT FOR 3Q 1997 - I.M. SKAUGEN ASA - BØRSMELDING 15. OKTOBER 1997 SKA - UENDRET RESULTATNIVÅ I 3Q I.M.Skaugen nådde i 3Q97 et resultat på NOK 10 mill. etter avskrivninger, finansposter, agio og avhendelse

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT 01.01-31.03.02 1. KVARTAL 2002 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1.kvartal 2002 USD 5.040.000 (1.kvartal 2001: USD 15.995.000). Selskapets driftsresultat ble USD 741.000 (USD 2.655.000).

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998.

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998. Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Telex: 79 350 HSHIP. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr: 921 482 957 MVA.

Detaljer

SKA Bedret resultat per 1 halvår 1999

SKA Bedret resultat per 1 halvår 1999 SKA Bedret resultat per 1 halvår 1999 Selskapet er nærmere målsetningen om å gå i balanse når markedet for hovedaktiviteten, NGC, er lavt, for så å kunne tjene gode penger i en syklisk oppgang Forbedret

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

2. KVARTAL Oslo, 20. august Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL Oslo, 20. august Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2001 2. KVARTAL 2001 RESULTATER Belships driftsinntekter var i annet kvartal 2001 USD 7.606.000 (2000: USD 14.066.000). Driftsinntektene for første halvår var på USD 23.601.000 (USD

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Fortsatt lave og stabile driftskostnader - 5 % økning i kapasitet gjennom levering av nybygg siste år - God økning i EBITDA fra 1Q 2011 - - Fortsatt svakt spotmarked Endring Tall i M NOK

Detaljer

Rapport 2. tertial 1998

Rapport 2. tertial 1998 Rapport 2. tertial 1998 2. tertial 1998 Resultater Belships hadde i årets åtte første måneder driftsinntekter på 290,0 millioner kroner (376,9 millioner i samme periode i 1997). Driftsresultatet ble 16,7

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2000. Oslo, 21. august 2000. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2000 2. KVARTAL 2000 RESULTATER Belships hadde i første halvår driftsinntekter på USD 30,3 millioner, fordelt med USD 16,2 millioner i 1. kvartal og USD 14,1 millioner i 2. kvartal.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Spotmarkedet 60 prosent svakere i 2. kvartal sammenlignet med 2. kvartal 2008 EBITDA USD -0,6 millioner (14,3 millioner) i 2. kvartal og USD

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

Driftsresultatet ble NOK 107 millioner, en nedgang på NOK 58 millioner fra 1998.

Driftsresultatet ble NOK 107 millioner, en nedgang på NOK 58 millioner fra 1998. RAPPORT 1. KVARTAL 1999 RESULTATER Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1. kvartal et driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 164 millioner (NOK 216 millioner i 1998). Den primære

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering (tall i parentes 3Q 2016) Positiv markedsutvikling Bedret nettoinntjening/dag, 3 285 (2 974) EBITDA 8,6 MEUR (4,2 MEUR) Overtatt to skip i løpet av tredje kvartal EBITDA Per 30.09 viser resultatforbedring,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Tilnærmet flat utvikling i nettoinntjening/dag til tross for normal sesongnedgang i markedet mot slutten av 4. kvartal - EBITDA på MNOK 68 i kvartalet og et driftsresultat på MNOK 16 - Forbedring

Detaljer

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2003 2. KVARTAL 2003 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2003 USD 10.500.000 (2. kvartal 2002: USD 4.903.000). Selskapets driftsresultat ble USD 311.000 (USD -1.121.000).

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Svakt dagtall i kvartalet grunnet et veldig svakt spotmarked Økning i brutto omsetning fra 1Q- som følge av flere seilingsdager Driftskostnader videreført på samme lave nivå som i Endring

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Driftsresultatet ble NOK 192 millioner mot NOK 356 millioner i 1998.

Driftsresultatet ble NOK 192 millioner mot NOK 356 millioner i 1998. RAPPORT PR 2. KVARTAL 1999 RESULTATER Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1. halvår et driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 303 millioner (NOK 451 millioner i 1998). Dette

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedre inntjening løftet EBITDA til MEUR 7,4 for 4. kvartal, hvilket ble årets beste kvartal - Utleie av containerskipene bidrar positivt - Selskapet har videreført sin vekststrategi og har

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010

Green Reefers ASA. Konsernrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Gjennomført konsolidering og restrukturering av flåten i og etter utløpet av perioden EBITDA USDM -5,4 (USDM -0,6) i 2. kvartal. Spotratene

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

4. KVARTAL Oslo, 15. februar Styret i BELSHIPS ASA

4. KVARTAL Oslo, 15. februar Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2004 4. KVARTAL 2004 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 4. kvartal 2004 USD 18.646.000 (4. kvartal 2003: USD 18.980.000). Selskapets driftsresultat ble USD 1.990.000 (USD 4.849.000).

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Positiv utvikling i spotmarkedet i 1. kvartal - Stabil EBITDA i forhold til samme periode - Betydelig økning i perioderesultat mot 1. kvartal - Refinansiering vil gi selskapet større handlefrihet

Detaljer

2. KVARTAL Belisland fortsatte på sine respektive certepartier uten driftsproblemer eller nevneverdig off-hire.

2. KVARTAL Belisland fortsatte på sine respektive certepartier uten driftsproblemer eller nevneverdig off-hire. RAPPORT 2. KVARTAL 2005 2. KVARTAL 2005 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2005 USD 16.460.000 (2. kvartal 2004: USD 15.777.000). Selskapets driftsresultat ble USD 2.477.000 (USD 4.048.000).

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

2. KVARTAL Oslo, 23. august Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL Oslo, 23. august Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2007 2. KVARTAL 2007 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2007 USD 13.370.000 (2. kvartal 2006: USD 11.772.000). Selskapets driftsresultat ble USD 2.847.000 (USD 2.098.000).

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008 Oppsummering Meget god inntjening i kvartalet gir historisk godt driftsresultat i første halvår Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 538 i kvartalet og MNOK 1,027 for første halvår mot MNOK 452 for 2. kvartal

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Bedring i netto fraktinntekter Nedgang i dagtall fra 2Q oppveies av økt aktivitet Kontantstrøm, justert for engangshendelser, på nivå med forrige kvartal Valutakursendringer trekker finansresultatet

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Rapport pr 3. kvartal 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

Rapport pr 3. kvartal 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA Rapport pr 3. kvartal 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA Rapport pr 3. kvartal 19 RAPPORT PR 3. KVARTAL 19 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for de første tre kvartaler et driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet.

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Tredje kvartal 20 Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Lansering av VeriQ versjon 2.0. Medi-Stim

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3.

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Med henvisning til børsmelding datert 21.2.2005 og 28.2.2005 vedrørende oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2008

RAPPORT 2. KVARTAL 2008 RAPPORT 2. KVARTAL 2008 2. KVARTAL 2008 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2008 USD 25.705.000 (2. kvartal 2007: USD 13.370.000). Selskapets driftsresultat ble USD 4.884.000 (USD 2.847.000).

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i tidskritiske, marginale petroleumsfelt. Investering i borerigger og oljeservice

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport OPPSUMMERING Kraftig volumfall som følge av etterspørselsvikt gir svakt driftsresultat i 1. kvartal Positivt resultat fra finansposter gir tilnærmet nullresultat før skatt Endring Tall i MNOK unntatt dagtall

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Nøytral utvikling i inntjeningsnivå og resultat fra 1. kvartal - EBITDA på MNOK 49 i kvartalet - Vedvarende svakt marked - EBITDA første halvår viste en oppgang på MNOK 9 fra MNOK 84 for

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Nøytral utvikling i inntjeningsnivå fra 1. kvartal - God kostnadskontroll gir bedring i EBITDA og driftsresultat - Svakt spotmarked i kvartalet, men god aktivitet under kontrakt - EBITDA

Detaljer

Resultat etter finansielle poster ble NOK 138 millioner (NOK 94 millioner i 1996), og netto resultat ble NOK 130 millioner (NOK 73 millioner i 1996).

Resultat etter finansielle poster ble NOK 138 millioner (NOK 94 millioner i 1996), og netto resultat ble NOK 130 millioner (NOK 73 millioner i 1996). RAPPORT 1. KVARTAL 1997 Oslo, 23. april 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde et godt resultat for 1. kvartal som bekreftet den positive utviklingen fra 1996. Innen de forskjellige virksomhetsområder

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

RAPPORT PR 2. KVARTAL 2000

RAPPORT PR 2. KVARTAL 2000 RAPPORT PR 2. KVARTAL 2000 Som nevnt i 1. kvartalsrapporten vil tallene for året ikke være direkte sammenlignbare med fjoråret. Unicool er inkludert på 100% basis (50% i fjor) for hele perioden, mens HUAL

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Økning i dagtall kombinert med økt aktivitet løftet EBITDA og driftsresultat videre i 4Q Periodens resultat på nivå med forrige kvartal grunnet mer normalisert finansresultat Betydelig økning

Detaljer

RIEBER SHIPPING ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004

RIEBER SHIPPING ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004 RAPPORT 3. KVARTAL 2004 Multiwave er inkludert som datterselskap siden medio august med driftsinntekter på NOK 31,9 mill og EBITDA på MNOK 4,2 mill. 47 dager off hire på tre seismiske skip relatert til

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer