BØRS- OG PRESSEMELDING I.M. SKAUGEN ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BØRS- OG PRESSEMELDING I.M. SKAUGEN ASA"

Transkript

1 BØRS- OG PRESSEMELDING I.M. SKAUGEN ASA Styrets foreløpige melding om årsresultatet og 4. kvartal 1997 SKA UENDRET INNTJENINGSNIVÅ I sitt foreløpige årsregnskap for 1997 presenterer I.M. Skaugen ASA konsernet (IMS) et EBITDA*-resultat på NOK 114 mill (NOK 129 mill i 1996). Årsresultatet er NOK 29 millioner mot NOK 107 mill i Årsresultatet i 1996 var sterkt influert av tilbakeføring av en tidligere kostnadsført skatteforpliktelse på NOK 107 mill. Tilsvarende inntektsføringer fremkom ikke i 1997, men årets resultat er påvirket av en kostnadsføring av disagio på vår dollargjeld på NOK 51 mill (inntekt NOK 26 mill i 1996) og salgsgevinster på NOK 136 mill (NOK 5 mill i 1996). De vedvarende svake ratene i gassvirksomheten medfører at hovedvirksomheten NGC ikke oppnår de ønskede resultater. Dette er den viktigste grunnen til at avkastningen på investert kapital i IMS er utilfredsstillende. Segmentinformasjon på EBITDA-nivå er angitt nedenfor. Tabell 1 - Segmentinformasjon Konsolidert Gass/kjemikalie Lektring NOK millioner 4q q q Fraktinntekter på t/c basis Skipenes driftskostnader og t/c-hyre Netto fra skipenes drift Administrasjon EBITDA *EBITDA: Resultat før avskrivninger, renter, ekstraordinære poster og skattekostnad Earnings Before Interest, Depreciation and Allocations. ** Segmentinformasjonen summerer seg ikke opp til de konsoliderte tall da øvrige aktiviteter ikke er vist. *** Aktivitetene i gass- og kjemikaliesegmentene er vist samlet. Resultat, balanse og kapitalforhold Til tross for at IMS hovedaktivitet, som er transport av petrokjemiske gasser, har vært stilt overfor de samme svake markedsforhold som i bunnårene 1992 og 1993, har IMS forbedret sine resultater fra driften på EBITDA-basis - fra minus NOK 199 mill i 1992 (NOK 21 mill i 1993) til et positivt resultat på NOK 114 mill i 1997 (NOK 129 mill i 1996). Forbedringen tilskrives den modernisering og effektivisering som har funnet sted gjennom de senere år, både av organisasjonen og av arbeidsmetodene. Intensiv markedsføringsinnsats, en høy servicegrad, stram kostnadskontroll og lite ventetid relativt sett for våre skip, danner grunnlaget for at resultatene er langt bedre enn aktivitetsnivået i gassmarkedet for NGC-skipene alene skulle tilsi. Konsernets brutto fraktinntekter utgjorde for 1997 NOK 948 mill (NOK 817 mill i 1996). Driftsresultat før salg av skip og restruktureringskostnader utgjorde minus NOK 2 mill (NOK 22 mill i 1996). Det ble i 1997 solgt skip med en resultateffekt på NOK 136 mill (NOK 5 mill i 1996). Netto finanskostnader utgjorde NOK 46 mill eksklusiv realisert og urealisert disagio på USD gjeld på NOK 51 mill. De samlede netto finansposter utgjør PRESSEMELDING FORELØPIGE REGNSKAPSTALL 1997 Side 1 av 5

2 NOK 97 mill. Netto finanskostnader for 1996 utgjorde NOK 53 mill eksklusiv en agiogevinst på NOK 26 mill. Samlet gir dette et foreløpig resultat på NOK 29 mill i 1997 for IMS-konsernet (NOK 107 mill i 1996). IMS oppnådde en positiv kontantstrøm fra de operasjonelle enheter på NOK 59 mill eller NOK 8,90 pr aksje hvilket er en nedgang på NOK 10 mill fra forutgående år. Vårt EBITDA resultat på NOK 114 mill er 2,5 ganger høyere enn våre netto finanskostnader som utgjorde NOK 46 mill (3 ganger høyere i 1996). Konsernets omløpsmidler utgjorde ved årsslutt NOK 515 mill, og kortsiktig gjeld beløp seg til NOK 212 mill. Total rentebærende gjeld utgjorde NOK 873 mill. Samlet likviditet utgjorde NOK 337 mill og likviditetsgraden for konsernet var på 2,4 som vi anser for å være tilfredsstillende. Bokført egenkapital utgjorde NOK 628 mill, hvilket er 40% av de totale aktiva i selskapets balanse. Uavhengige skipsmeglere anslår selskapets skip pr til å ha en markedsverdi som er NOK 214 mill utover bokførte verdier på NOK mill. Konsernets lånefasiliteter er i 1997 restrukturert og effektivisert, med utgangspunkt i kun én låneavtale i USD. Den nye fasiliteten har en gunstigere avdragsprofil og rentemargin, idet årlige finanskostnader vil bli redusert med ca. NOK 5 mill. Våre to låneavtaler med konverteringsrett til aksjer i I.M Skaugen og til eierskap i NGC er avviklet. Det ble i 1997 gjennomført endringer i konsernets flåtesammensetning i tråd med vår politikk om å modernisere flåten og skjerpe fokus på markedet samt å basere oss på innleiet tanktonnasje for å betjene våre kunder i SPT. Transaksjonene, som det har vært redegjort for gjennom året, bidro med en samlet kontantstrømseffekt på NOK 81 mill og en resultateffekt på NOK 136 mill. Transaksjonene har vært gjennomført til verdier som ligger over eller på nivå med de verdianslag for skip som konsernet innhenter kvartalsvis fra uavhengige meglere. Styret har ikke behandlet årsoppgjørsdisposisjoner og har derfor heller ikke tatt stilling til eventuell betaling av utbytte. Endelig regnskap med årsoppgjørsdisposisjoner behandles 12. februar, og generalforsamling er planlagt avholdt 5. mars. Gassvirksomheten Norwegian Gas Carriers (NGC) er konsernets største virksomhetsområde og utgjør halvparten av den totale omsetningen. Ca 85% av de totale aktiva er bundet opp i NGC som bidrar til 67% av vårt EBITDA-resultat. NGC opererer 14 skip i størrelsesorden 5,000-9,000 cbm, hvorav det nå kun er ett skip som ikke har ethylenkapasitet. For tiden er 6 enheter beskjeftighet i Asia og 8 enheter i Atlanterhavsegmentet. Den gjennomsnittlige inntjeningsraten på t/c-basis inkludert ventetid var i 1997 USD pr mnd/skip, hvilket er en reduksjon fra USD pr mnd/skip i Antall fraktsøkende dager utgjorde 8% (16% i 1996), og tapte driftsinntekter som følge av dager uten beskjeftigelse er estimert til ca NOK 29 mill (ca 65 mill i 1996). Totalt 2 dokkinger ble gjennomført i 1997 i henhold til dokkingsplan med en samlet utgift på PRESSEMELDING FORELØPIGE REGNSKAPSTALL 1997 Side 2 av 5

3 NOK 8 mill, som er aktivert i henhold til gjeldende prinsipper (9 dokkinger og NOK 38 mill i 1996). Nye prosjekter innen gassvirksomheten IMS fortsetter sitt arbeid i videreutviklingen av supplerende virksomhetsområder innen gassvirksomheten: TNGC Joint-venture i Kina Joint-venture satsingen gjennom TNGC Hubei Tian En Petroleum Gas Transportation Co. Ltd. - som er registrert i Hubei-provinsen i Kina, skal fokusere på innenlands distribusjon av LPG på Yangtze-elven og skal gi våre kunder en mer effektiv logistikk for import og distribusjon av LPG for husholdning og industrielt bruk. LPG er ikke tidligere blitt fraktet på Yangtze-elven, og det gjenstår arbeid med å få aksept for alle enkeltheter i tilknytning til transportløsningen i Kina. Dette er et high risk & high reward prosjekt med en total investeringsramme for konsernet på USD 8,5 mill. Det forventes at selskapet blir operasjonelt i første halvår SPT Marine Services offshore purging/rengjøring I samarbeid med NGC har det nystiftede SPT Marine Services Inc. i Houston utviklet et konsept som muliggjør en mer effektiv rengjøring av gass- og kjemikalieskip før havneanløp i forbindelse med bytte av last. SPT Marine Services tilbyr nå sine tjenester også til selskaper utenfor konsernet og har etablert seg i US Gulf og i den Arabiske Gulf. SPT Marine Services bidrar positivt til konsernets resultat allerede i første driftsår. GRS - Gas Recovery Systems Konsernets miljøsatsing innen gassvirksomheten er organisert i datterselskapet Gas Recovery Systems AS. Selskapet besitter en egenutviklet verdenspatentert teknologi for gjennvinning av gasser som ellers ville bli sluppet ut ved skifte av last. Prototypen er produsert og under testing i disse dager. Teknologien skal markedsføres og kommersialiseres i samarbeid med SINTEF, Statoil og AGA AB. Det forventes at satsingen vil få et betydelig kommersielt potensiale. Aktiviteter utenom gassvirksomheten SPT- ship to ship transfer av råolje i US Gulf Skaugen PetroTrans (SPT) utgjør ca 50% av IMS omsetning og beskjeftiger i dag ca 5% av konsernets totale aktiva. Selskapet bidrar med 37% av EBITDA-resultatet. Selskapet har gått med overskudd hver måned gjennom hele SPT er den av våre aktiviteter som gir en lønnsomhet som best betjener den investerte kapital. EBITDA- PRESSEMELDING FORELØPIGE REGNSKAPSTALL 1997 Side 3 av 5

4 marginen er betydelig forbedret sammenlignet med 1996, fra NOK 16 mill til NOK 43 mill. SPT er basert i Houston og opererer hovedsakelig i US Gulf, men har i tillegg operasjon på USAs østkyst. SPT foresto dessuten sin første lektringsoperasjon utenfor Gabon i Vest-Afrika i slutten av desember Lektringsvirksomheten har i løpet av 1997 hatt en utnyttelsesgrad for kjerneflåten på 89% sammenlignet med 86% i Det har vært utført 531 operasjoner sammenlignet med 445 operasjoner forutgående år. Det er lektret totalt 268 mill fat råolje i 1997 mot tilsvarende 231 mill fat råolje i SPT opererer en flåte bestående av 5 råolje tankskip og 4 arbeidsbåter ( lightering support vessels" (LSV)). SPT har i 1997 fornyet samtlige kontrakter med sine største kunder til bedre rater. Samtidig har det skjedd en gradvis økning i kostnader på innleid tonnasje som følge av bedrede forhold i markedet for råolje tankskip. Princess Carriers kjemikalievirksomhet i Asia. Konsernets kjemikaliesatsing drives nå i sin helhet med organisatorisk basis i Shanghai gjennom datterselskapet Princess Carriers (Princess). Princess utgjør kun 4% av omsetningen og 5% av total kapital. Selskapet har avsluttet sitt første driftsår og opererer idag 3 kjemikalieskip. Det siste skipet ble satt i drift etter oppgradering i første kvartal Det har i alt vært investert USD 7,6 mill i oppgraderingskostnader for skipene gjennom 1996/1997, slik at den totale investeringen beløper seg til USD 15 mill. Princess Carriers har vist en gradvis mer positiv utvikling gjennom det første driftsåret og har bidratt positivt til konsernets EBITDA i 2. halvår av Fremtidsutsikter for IMS Med tilfredsstillende likviditet og soliditet står IMS idag bedre rustet til å møte nye forretningsutfordringer. Dette etter at vi over en periode fra 1990 har forbedret inntjeningen fra den løpende drift og har fokusert sterkt på oppgaver knyttet til restrukturering og kostnadsreduksjoner. Vi er tilfreds med den inntjening som SPT-aktivitetene idag gir og forventer at de nye aktiviteter som utvikles gjennom dette selskapet også skal bidra til en bedre lønnsomhet for konsernet. På basis av de verdier som uavhengige meglere anslår flåten til og den eksisterende kostnadsprofil i NGC, bør IMS over tid kunne oppnå 10-11% avkastning på totalkapitalen som er ca 50% over den risikofrie rente. Med en normal fremmedkapitalbelåning gir det en forsvarlig avkastning på egenkapitalen. Vår forventning er basert på en forutsatt fremtidig inntjening som er lik NGCs historiske inntjening over de siste 15 år, men med vår nye kostnadsprofil. Styret konkluderer med at de mange organisatoriske tiltak som har vært gjennomført har resultert i en forbedret inntjening PRESSEMELDING FORELØPIGE REGNSKAPSTALL 1997 Side 4 av 5

5 relativ til markedsutviklingen. Nye tiltak er også iverksatt. Dette danner grunnlaget for at vi er nøkterne optimister med hensyn til det refererte avkastningsmål. I M Skaugen konsolidert Resultatregnskap NOK mill. (Omregningskurs NOK/USD 7,08 Gjennomsnitt ) Brutto fraktinntekter Reiseavhengige kostnader (60) (240) (44) (177) Fraktinntekter på T/C basis T/C hyrer (78) (264) (35) (199) Driftskostnader (69) (268) (70) (247) Fra skipenes drift Administrasjonskostnader (14) (62) (17) (65) Resultat før avskrivninger,renter og skattekostnad Ordinære avskrivninger (29) (116) (36) (107) Gevinst/(tap) salg av skip Tilbakeleveringskost. /tvistesaker / fusjonskostnader (2) (9) (7) -7 Driftsresultat (5) 20 Finansinntekter Finanskostnader (13) (69) (24) (83) Netto finansinntekter/kostnader (eksl. Agio/disagio) (8) (46) (9) (53) Resultat før agio/disagio og skatter (14) (33) Realisert/Urealisert agio/(disagio) (19) (51) (4) 26 Eks.ord. inntekt/skattekostnad/minoritetsandel Periodens resultat Resultat pr aksje 4,97 4,37 4,82 16,11 Balanse NOK mill. (Omregningskurs NOK/USD 7,33 pr ) Likvide midler Andre omløpsmidler Skip og andre anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Fusjonsvederlag/utbytte Langsiktig gjeld Subordinerte,usikrede lån/konvertibelt lån 0 44 Minoritetsinteresse 1 1 Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Dersom De har spørsmål, vennligst kontakt Jan-Ivar Thomas på telefon , mobiltelefon eller på eventuelt X.400:G=JAN-IVAR;S=THOMAS;P=NGC;A=TELEMAX;C=NO. Denne pressemeldingen er også tilgjengelig på Internet: Oslo, 16. januar 1997 Styret i I.M. Skaugen ASA PRESSEMELDING FORELØPIGE REGNSKAPSTALL 1997 Side 5 av 5

SKA Foreløpig resultat 1998

SKA Foreløpig resultat 1998 Melding til Oslo Børs, 14. januar 1999 SKA Foreløpig resultat 1998 IMS oppnådde et foreløpig EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (116 mill i 1997). Netto resultat ga et underskudd på NOK 132 mill etter

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no For tre år siden startet en større strategisk omlegging i Bergesen for å dreie selskapets Kontorer Årsrapport 2002 På vei BERGESEN d.y. ASA Drammensveien 106, Postboks 2800 Solli, 0204 Oslo, NORGE Telefon:

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Skipsholding 1 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shipping-prosjektene: SeaBird... 11 Sallaum

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Kistefos årsresultat 2014

Kistefos årsresultat 2014 REGNSKAP 2014 Regnskap 2 Kistefos årsresultat 2014 Årsresultatet i Kistefoskonsernet ble for 2014 NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen ALEXANDER MARESCA SITE MANAGER WILHELMSEN MARINE CONSULTANTS Tonnasjesituasjonen for bil- og ro-ro skip er stram. For å håndtere WWs kunder og deres fremtidige ønsker er

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Riggenes driftsytelse var god, med en unyttelsesgrad på 99 % og en TRIR (Total Recordable Incidence Rate) på 1.8.

Riggenes driftsytelse var god, med en unyttelsesgrad på 99 % og en TRIR (Total Recordable Incidence Rate) på 1.8. Styrets beretning og årsregnskap 2012 STYRETS BERETNING 2012 GLOBAL RIG COMPANY ASA OG KONSERNET 2012 Et bra år for Global Rig konsernet 2012 endte opp som det beste året i vår historie, med en EBITDA

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» ÅRS RAPPORT 2011 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» «All of Nature Flows Through Us» er plassert midt i elven ved Kistefossens utløp. Skulpturen, som er laget av bronse,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column» ÅRS RAPPORT 2012 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET TONY CRAGG «Articulated Column» «Articulated Column» ble laget i 2001 av kunstneren Tony Cragg (f.1949). Museets skulptur er den siste av tre eksemplarer; første

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer