INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF"

Transkript

1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Utsira kommunehus Møtetidspunkt: kl Går til: Styremedlemmer Hege Haukeland Liadal Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe Tove Martha H. Callaghan Harry Herstad Hilde Christiansen Helge Espelid Gunnar Birkeland Nina Budal Styremøtet er ope for publikum og presse Sakliste: Underlag: Sak 33/13 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt Sak 34/13 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Vedlagt Sak 35/13 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt Sak 36/13 A Rapport frå verksemda Vedlagt Sak 37/13 A Arealplan Helse Fonna HF. Tilleggsutgreiingar. Vedlagt Sak 38/13 A Langtidsbudsjett med investeringsbudsjett Vedlagt Sak 39/13 O Strategi for Helse Fonna Vedlagt Sak 40/13 O Rapportering styringsdokument 1.tertial Vedlagt Sak 41/13 A Risikorapportering 1.tertial 2013 Vedlagt Sak 42/13 O Tilpassing av klinikkstrukturen i Helse Fonna Vedlagt Sak 43/13 A Avtaler følgjeteneste og beredskapsvakt Vedlagt Sak 44/13 A Høyringsutkast instruks for styret og AD i helseføretak Vedlagt Sak 45/13 A Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjøret 2013 (Unntatt off. jf. ofl ledd) Sak 46/13 Eventuelt Skriv og meldingar Haugesund Helse Fonna HF Inge Reidar Kallevåg Styreleiar

2 Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: kl Møtestad: Fitjar Fjordhotell 5419 Fitjar Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Inge Reidar Kallevåg Tove Martha Hovda Callaghan Harry Herstad Gunnar Birkeland Hilde Christiansen Pål Osjord Midbøe Helge Espelid Nina Budal Hege Haukeland Liadal Leiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Deltakarar frå administrasjonen Olav Klausen, administrerande direktør Eirik Dankel, kommunikasjonsrådgjevar Ingebjørg Kismul, fungerande administrasjonssjef Jan Håvard Frøyland, økonomidirektør Forfall frå styremøte Lilliann Høyvang Andreassen Harry Herstad permisjon frå og med sak 29/13 Styremedlem Styremedlem

3 Sakliste Underlag 24/13 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt 25/13 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna Vedlagt 26/13 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt 27/13 A Rapport frå verksemda Vedlagt 28/13 A Styret si årsmelding og årsrekneskap 2012 Vedlagt 29/13 O Årsmelding 2012 Rogaland Pasient og brukarombodet Vedlagt 30/13 O Årsmelding 2012 Hordaland Pasient og brukerombudet Vedlagt 31/13 A 32/13 Styringsdokument for Helse Fonna HF 2013 Eventuelt Skriv og meldingar Vedlagt Vedlagt 24/13 A Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte Vedtak (samrøystes): Dagsorden blei godkjend. 25/13 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Vedtak (samrøystes): Styret godkjende og signerte protokollen 26/13 O Administrerande direktør si orientering Oppsummering: 1. Presentasjon av «Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam» ved Eivind Grasdal. Eivind Grasdal, prosjektleiar i Ytre Sunnhordland samhandlingsteam presenterte prosjektet «Ytre Sunnhordland samhandlingsteam» som er ein organisatorisk forpliktande samarbeidsmodell mellom Helse Fonna og kommunane Stord, Fitjar, Bømlo og Tysnes. Målgruppe er personer med alvorlig psykisk lidelse, omfattende rusproblematikk og eller kombinasjon av omfattende rusproblematikk og psykisk lidelse.

4 2. Status omstilling i Klinikk for psykisk helsevern Administrerande direktør orienterte. Prosessen går etter plan. 3. Evaluering av klinikkstrukturen i Helse Fonna Administrerande direktør orienterte om prosessen. Styret får saka til orientering i mai eller juni månad Overordna strategi Helse Fonna HF Administrerande direktør orienterte. 5. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Administrerande direktør viste til vedlagt notat. 6. Oversikt over høyringar Administrerande direktør viste til vedlagt notat. Vedtak (samrøystes): Styret tek meldingane til orientering 27/13 A Rapport frå verksemda februar 2013 Oppsummering: Økonomi I februar har føretaket eit negativt avvik i forhold til budsjett på 0,9 millionar kroner. Akkumulert er budsjettet 4,8 millionar kroner lågare enn budsjett. Prognosen for 2013 er uendra og førespeglar eit overskot på 34 millionar kroner. Inntektene syner eit samla positivt avvik mot budsjett på 5,8 millionar kroner akkumulert for februar. Personalkostnadane innklusiv innleige av personalet frå byrå gir i februar månad eit budsjettavvik på 5,1 millionar kroner. Rekneskapet for februar syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig negativt avvik på 1,8 millionar kroner ein forbetring på 0,5 mill i forhold til førre månad. Andre driftskostnader viser et positivt avvik på 2,5 mill kr, ein forbetring på 1,6 millionar kroner i forhold til førre månad. Behandlingsaktivitet og kvalitet, somatikk Aktiviteten i februar var høgare enn plan og høgare enn same månad i fjor målt i DRG-poeng og talet på sjukehusopphald innan somatikk. For polikliniske konsultasjonar var talet lågare enn i fjor og lågare i forhold til plan. Dette skuldast mellom anna innføring av talegjenkjenning i Kirurgisk klinikk. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig av rettighetstatus var i februar på 65 dagar, som er målkravet. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp (somatikk og psykisk helsevern), var ventetida 56 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 82 dagar. Fristbrot Samla tal på fristbrot i somatikk i februar var 51 pasientar, det vil sei 1 prosent av alle pasientar som hadde rett til prioritert helsehjelp. Det er positiv utvikling. Det er framleis flest fristbrot i Kirurgisk klinikk. Det er sett i verk tiltak for å betre tilhøvet, mellom anna ved å opprette kveldspoliklinikk. Korridorpasientar Andelen av korridorpasientar steig i februar. Det er sett i verk tiltak for å handtere auken i korridorpasientar. Det har vore eit større tal innleggingar spesielt i Medisinsk klinikk etter årsskiftet. Epikrisetid Det har vore fokus på å betre epikrisetida. Talegjennkjenning er innført i Medisinsk klinikk. Epikrisetida er noko bedra i klinikken og ein ventar fortsatt bedring. Kirurgisk klinikk held på med å ta i bruk systemet.

5 Behandlingsaktivitet og kvalitet, psykisk helsevern Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) var i februar lågare i forhold til plan og året før. Det har vore færre innlagde pasientar i februar i vaksenpsykiatrien i forhold til året før, men i tråd med plan. I barne- og ungdomspsykiatrien var det fleire polikliniske pasientar enn i fjor. Det er om lag like mange innleggingar som i fjor på same tid, men mindre enn plan. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan vaksenpsykiatrien (VOP), uavhengig av rettighetstatus var 76 dagar i februar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 75 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 175 dagar. For rusfeltet var gjennomsnittleg ventetid i februar for alle behandla pasientar ved periodeslutt uavhengig av rettighetstatus på 66 dagar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 59 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 91 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan barne- og ungdomspsykiatrien, uavhengig av rettighetstatus var i februar på 61 dagar. Den positive utviklinga innan barne- og ungdomspsykiatrien fortsett. Fristbrot Fristbrot innan voksenpsykiatrien er redusert. For rusområdet er det totalt 4 fristbrot i februar. Det er 3 pasientar med fristbrot som ventar ved utgongen av perioden. For BUP er det totalt 11 fristbrot i februar. Nedgongen i talet på fristbrot innan barne- og ungdomspsykiatrien held fram. Epikrisetid Prosentdel sende epikriser var i februar 86 % likt som januar. Målkravet er 100% Utskrivingsklare pasientar Talet på utskrivningsklare pasientar har auka dei siste månadane. Utviklinga fortset i februar. Fleire kommunar gjev uttrykk for at dei ikkje klarar å ta i mot pasientane og vel å betale for dei i spesialisthelsetenesta. Månadsverk Brutto månadsverk er frå januar 2013 til februar 2013 auka med 21 månadsverk, netto månadsverk er for same periode auka med 30 månadsverk. Brutto månadsverk er på same nivå som i februar 2012, medan netto månadsverk er høgare enn i februar Sjukefråvær I februar 2013 var den totale sjukefråværsprosenten 7,7 %, som er høgare enn januar 2013 (7,3 %), og 0.1% høgare enn februar 2012 (7,6 %). Vedtak (samrøystes): Styret tek saka til etterretning. 28/13 A Styret si årsmelding og årsrekneskap 2012 Oppsummering: Statsautoriserte revisorer Ernst & Young ved revisor Tommy Lothe presenterte revisjonsberetning for Helse Fonna HF Styret si årsmelding 2012 Helse Fonna HF og årsrekneskap 2012 blei gjennomgått av styreleiar. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner årsrekneskapen og styret si årsmelding for 2012

6 29/13 O Årsmelding 2012 Rogaland Pasient og brukarombodet Oppsummering: Pasient og brukarombodet i Rogaland, Gro Snortheimsmoen Bergfjord presenterte «Årsmelding 2012 Rogaland «Vedtak (samrøystes) Styret tar årsmeldinga til orientering 30/13 O Årsmelding 2012 Hordaland Pasient og brukerombudet Oppsummering: Pasient og brukarombodet i Hordaland, Rune J. Skjælaaen presenterte «Årsmelding 2012 Hordaland» Vedtak (samrøystes): Styret tar årsmeldinga til orientering 31/13 A Styringsdokument for Helse Fonna HF 2013 Oppsummering: Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla styringsbodskap for Styringsdokumentet skal klargjere dei premissane og rammene som gjeld for verksemda, og inneheld resultatkrava som blir stilte til helseføretaka. Vedtak (samrøystes): Styret i Helse Fonna HF tek styringsdokumentet for Helse Fonna HF 2013 til etterretning. 32/13 Eventuelt Forslag om å endre møtested for styreseminar/styremøte 29. og 30.mai 2013 Oppsummering: Det blei fremma forslag om å endre møtested for styreseminar/styremøte 29. og 30. mai 2013 frå Eidsfjord til Utsira Vedtak (samrøystes): Møtestad for styreseminar/styremøte 29. og 30. mai 2013 flyttast frå Eidfjord til Utsira

7 Skriv og meldingar 1. Resolusjon frå Mental Helse Hordaland 2. Legebilberedskap i Helse Fonna HF 3. Velkommen til Helsekonferansen bygg nettverk, la deg inspirere Skriv delt ut i møtet: Korrigert årsrekneskap Helse Fonna HF 2012 Vedtak (samrøystes): Styret tek meldingane til orientering.

8 Ref.: Ingebjørg Kismul Inge Reidar Kallevåg Styreleiar Nina Budal Hege Haukeland Liadal Pål Osjord Midbøe Helge Espelid Tove Martha Hovda Callaghan Gunnar Birkeland Harry Herstad sett: Lilliann Høyvang Andreassen Hilde Christiansen

9 Ope del Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Administrerande direktør si orientering Styresak 35/13 O Styremøte Teknisk tilstand lekkasjar i vatn og avløpsnettet ved Haugesund sjukehus 2. Status omstilling klinikk for Psykisk helsevern 3. Tilskot til etablering og drift av døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp i kommunane 4. Status for planlegging av ferieavvikling Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav 6. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker 7. Oversikt over høyringar Forslag til vedtak: Styret tek meldingane til orientering

10 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Teknisk tilstand lekkasjar i vatn og avløpsnettet ved Haugesund sjukehus Styresak 35/13 O Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Styremøte I styresak 102/11 den 21. desember 2011 blei det gjort greie for vedlikeholdsetterslepet i Helse Fonna i Multimap rapporten utarbeidd av MultiConsult AS. I rapporten kjem det fram at 26 prosent av bygningsmassen er å betrakte som meget god eller tilfredsstillande. Den øvrige bygningsmasse er vurdert som utilfredsstillande, kor 48 prosent av arealet er samla vurdert som svært dårlig. Når det gjeld Haugesund sjukehus konkluderer rapporten med at tilstanden er dårligast i dei bygningane kor ein har sentrale funksjonar. Dette gjelder følgjande bygg: 1. S-blokken er kvadratmeter og inneheld operasjonsavdeling, fødeavdeling, samt deler av akuttmottak/behandling og sterilsentral 2. M-blokken er kvadratmeter og inneheld med./kirurgiske og gynekologiske sengepostar, dagkirurgisk eining, kirurgisk poliklinikk og hovudkjøkken. 3. Ø-blokken er kvadratmeter og inneheld akuttmottak, laboratorieverksemd, patologieining og apotekverksemd. Desse bygningane er frå 1976/77, og den tekniske tilstandsgraden for desse er satt til 2,4. Dette tilseier at tilstanden på bygningane er svært dårlig og mange av komponentane som har vore gjenstand for vurdering er på nivå 3. De største utfordringane er relatert til vatn- og avløpsnettet. I løpet av dei siste 6 månadene har det vore lekkasjar i både S og M blokk ved Haugesund sjukehus. Lekkasjane skuldast eit gammalt og utslitt røyrnett som burde ha vært totalrehabilitert. Det har mellom anna vore ein lekkasje i avløpsrøyra ved dagbehandlingseininga. Lekkasjen førte til at ein måtte stenge eininga og utsette planlagde operasjonar. Det har i tillegg vore lekkasjar i S-blokka som resulterte i at ei operasjonsstove blei stengt i ei veke. Lekkasjane har ikkje gått ut over liv og helse men har ført til driftsmessige problem og utsetjing av planlagde operasjonar. Lekkasjane har ført til stopp i drifta i bortimot ei veke. I gjennomsnitt har kostnadane knytt til reparasjon vore på mellom kr per lekkasje.

11 Føretaket har utarbeida skriftlige rutinar og prosedyrar som gjør greie for korleis ein skal handtere lekkasjar i vatn og avløpsnettet på ein forsvarlig måte. Då den tekniske tilstanden på vatn- og avløpsnettet er dårlig, er det grunn til å tru at nye lekkasjar kan oppstå. Større reparasjonar, utskiftingar eller utbetringar i vatn og avløpsnettet vil føre til driftsavbrot i pasientbehandling med dei uheldige konsekvensar det får for pasientane. Det er informert i dei aktuelle einingar om auka merksemd på lekkasjar og om førebyggjande tiltak. 2

12 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Status omstilling Klinikk for psykisk helsevern Styresak 35/13 O Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styremøte Status omstilling klinikk for psykisk helsevern Omstillinga i Klinikk for psykisk helsevern følgjer plan. Omstillingsgruppa hadde siste møtet Alle medarbeidarar har gjennomført individuelle samtaler. Dei det er aktuelt for har fått tilsendt nye tilbod om jobb. Det har vore drøftingsmøter med alle som har fått «endring i stillingens grunnpreg». Ein har i tillegg gjennomført samtaler med medarbeidarar som har ønska det utan at det har vore krav om formell drøfting. Det er 22 personer som er innplassert med deler eller heile stillingar i bemanningssenteret. Dette utgjer 8,56 årsverk. For medarbeidarar som har fått deler av stillinga si i bemanningssenteret har det vore informasjonsmøter med bemanningssenteret. Det har vore få tilbakemeldingar frå tilsette til funksjonsleiarar og seksjonsleiarar på dei aktuelle einingane. Ut frå tilbakemeldingane frå dei tilsette til leiinga i klinikken, ser det ut til at informasjonsbehovet er godt ivareteke. Det har ikkje vore tilbakemeldingar til den felles e- postboksen som vart oppretta for omstillinga. Så langt ser det ikkje ut til at omstillinga har ført til eit auka sjukefråvær i klinikken eller dei aktuelle seksjonane. Sjukefråveret blir følgt kvar veke.

13 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Lucie Christensen Berge Tilskot til etablering og drift av døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp i kommunane Styresak 35/13 O Administrerande direktør si orientering pkt. 3 Styremøte Tilskot til for etablering og drift av senger for øyeblikkeleg hjelp i er innvilga for alle søknadane frå kommunane innan området for Helse Fonna HF. Halvparten av midlane gis som øyremerka tilskot frå Helsedirektoratet. Kommune navn Fullt tilskot fyste halvdel /3 tilskot andre halvdel 2013 Suldal Kr Haugesund Kr Kvinnherad Kr Eidfjord Kr Odda Kr Ullensvang Kr Jondal Kr For oppstartsåret må kommunane først nytta midlane frå Helsedirektoratet før føretaket sin del av tilskotet vert utbetalt. Alle kommunane med unntak av Suldal kommune har i søknaden satt oppstart dato til 1.september Det betyr at føretaket bare skal yta tilskot til Suldal kommune i Brev av fra Helsedirektoratet til kommunene som har søkt tilskudd Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen- utbetalinger 2013.

14 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Status planlegging av ferien 2013 Styresak 35/13 O Administrerande direktør si orientering pkt. 4 Styremøte Føremålet med planprosessen er å sikre rett og nødvendig kompetanse til alle seksjonar/einingar å planleggje i samsvar lov og avtaleverk å ha god samhandling med tillitsvalde og verneombod Rekruttering ferievikarar For å sikre drift under ferieavvikling har føretaket erfart at tidleg start av planlegging av ferie samt systematisk og målretta arbeid med rekruttering er vesentleg. Fyrste stillingsutlysing ferievikarar var i desember HR oppretta januar ei arbeidsgruppe for å koordinere søknader for sjukepleie/pleiestillingar ved Haugesund sjukehus. Evalueringa frå sommaren 2012 synte behov for ei eiga arbeidsgruppe der representantar frå spesialavdelingane saman med bemanningssenteret sikra rekruttering av spesialsjukepleiarar. Denne arbeidsgruppa blei etablert i januar Tillitsvalde har representantar med i dette arbeidet. Klinikkane blei bedt om å avklare nedtak av drift/samlokalisering av funksjonar samt gjere ei talfesting av ferievikarbehovet i den einskilde seksjon innan I etterkant av dette har HR arbeida saman med koordineringsgrupper og fortløpande gjort fordeling av søkjarar. Seksjonsleiarane har gjort eit stort arbeid for å sikre tilstrekkeleg bemanning under ferieavviklinga. Status rekruttering ferievikarar Totalt i føretaket vil det vera behov for å rekruttera ytterligare 21 sjukepleiarar i samband med ferieavvikling. Tilsvarande behov i føretaket på same tidspunkt i 2012 var 30 sjukepleiarar. Sjukepleiarar restbehov - fordeling: Haugesund - 13 Stord - 5 Odda - 3 Valen - 0 Spesialsjukepleiarar restbehov: Det er venta at ein sommaren 2013 langt på veg vil klare å dekke behovet for spesialsjukepleiarar gjennom leverandørar frå HINAS avtalen. Unntaket er intensivsjukepleiarar, der rekruttering av ferievikarar ser ut til å vere ei større utfordring. På noverande tidspunkt kan det synast som om at rekruttering av spesialsjukepleiarar er betre enn på tilsvarande tidspunkt 2012.

15 Operasjon: har dekka behovet for spesialsjukepleiarar Anestesi: har dekka behovet for spesialsjukepleiarar Intensiv: Intensiv og hjerteovervaking Haugesund og FIA og akuttmottak Stord har fortsatt det største behovet for spesialsjukepleiarar. I tillegg har nyfødt intensiv behov for spesialsjukepleiarar. Onkologisk dageining: manglar 1 kreftsjukepleiar Føde: Haugesund manglar ei jordmor gjennom heile sommaren. Stord dekka Bemanningssenteret har omlag 10 stillingar til fordeling til sengepostar og spesialavdelinga/intensiv. AD og HR-dir. har månadlege møter med føretakstillitsvald NSF. Andre fagdisiplinar: Radiologisk seksjon Haugesund, Stord og Odda har fått tilsett i dei vikarane ein treng for sommaren. Det same gjeld for bioingeniørar, der ein har dekka behovet for ferievikarar ved alle tre sjukehusa. Ambulanseområde Stord og Haugesund er i mål med omsyn til vikarar, mens ambulanseområde Odda og Sauda har nokon vakter som enno ikkje er dekka. 2

16 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Lucie Christensen Berge Orientering om relevante lover, forskriftar og myndigheitskrav Styresak 35/13 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 5 Styremøte Oversikt over aktuelle nye lovar og lovendringar Lov Dato for kunngjering Kva lova/endringa gjeld Ingen nye saker i perioden. Forskrift Dato for kunngjering Kva forskrifta gjeld Endr. i forskrift om dekning av legeutgifter Forskrifta gjeld konsultasjoner og sykebesøk, ny refusjonstakst og ny merknad. NOU og andre utredninger ARB Prop. 72 L: Endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Departementet foreslår å lovfeste at yrkesaktive kvinner som ammer barn under ett år har rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri inntil én time på dager der den avtalte arbeidstiden er sju timer eller mer. ARB Arbeidstilsynet: Orientering om innleie av arbeidskraft er oppdatert. Arbeidstilsynets orientering om innleie av arbeidskraft (best.nr. 569) er oppdatert med bestemmelsene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak. ARB Prop. 83 L ( ): Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid). Arbeidsdepartementet legger med dette frem forslag om endringer i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, tobakksskadeloven, utlendingsloven og lov om offentlige anskaffelser.

17 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Ingebjørg Kismul Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Styresak 35/13 O Administrerande direktør si orientering pkt. 6 Styremøte vedlegg Vedlagt er status tilsynssaker i Helse Fonna HF for mars og april 2013

18

19

20

21

22 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Ingebjørg Kismul Oversikt over besvarte høyringar mars og april 2013 Styresak 35/13 O Administrerande direktør si orientering pkt. 7 Styremøte vedlegg Dato for brev Saka gjeld Status Helsedir. /RHF 13/475 Høring Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av AD/HD Høringsfrist Vedlegg nr.1 Helse og omsorgsdep 12/3555 Helsedir. 13/177 Helsedir 13/230 Helsedir. 12/3494 Helse Vest 13/548 Høring forslag til endringer i blåreseptforskriften Høringsnotat forslag til nasjonal standard for triagering av pasienter i masseskadesituasjoner og dekompenserte ulykker Revidert utgave av Veileder IS- 1691, Besluttningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder for behandling av barn med narkolepsi Høring- Hvordan få bedre oversikt over selvmordsforsøk og selvskade på nasjonalt nivå Vedlegg nr Vedlegg nr Vedlegg nr Vedlegg nr.5 Høringsfrist Vedlegg nr.6

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF Olav Klausen Rapport frå verksemda april 2013 Styresak 36/13 A 1 vedlegg Styremøte Forslag til vedtak: Styret tek saka til etterretning. 1

36 Rapport frå verksemda, mars og april 2013

37 Innhald 1 Økonomisk resultat Inntekter Kostnader Investeringar Likviditet Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk Aktivitet Kvalitet Ventetid Fristbrot Korridorpasientar Epikrisetid Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern Aktivitet (VOP/BUP) Kvalitet Ventetid (VOP/RUS/BUP) Fristbrot (VOP/RUS/BUP) Epikrisetid (VOP/RUS/BUP) Utskrivingsklare pasientar Medarbeidar Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månadsverk Overtid og meirarbeid Sjukefråvær Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Deltid Korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent

38 1 Økonomisk resultat Økonomisk resultat mars 2012 Resultat for mars månad syner eit underskot på 0,788 millionar kroner mot budsjettert overskot på 2,834 millionar kroner. Dette gjev eit negativt budsjettavvik på 3,622 millionar kroner. Akkumulert syner rekneskapen for mars eit positivt resultat på 0,104 millionar kroner mot eit budsjettert overskot på 8,399 millionar kroner. Inntekter Inntektene totalt for mars månad syner eit positivt avvik på 5,503 millionar kroner. Aktivitetsbaserte inntekter syner ein samla meirinntekt for mars på 4,330 millionar kroner. Øvrige inntekter syner ein meirinntekt på 1,173 millionar kroner. Dette positive avviket skyldast tilskot knyta til finansiering av prosjekter der Helse Fonna deltar og utskrivingsklare pasientar. Kostnadar Varekostnader Kostnadane til medisinske varer og tenester syner totalt eit rekneskapsmessig positivt avvik for mars månad på 1,040 millionar kronar. Kostnadane til kjøp av gjestepasientar syner eit samla positivt avvik på 1,081 millionar kroner, og hovuddelen knyter seg til pasientstrømmar innan psykisk helsevern med 1,003 millionar kronar. Varekostnadane knytt til føretakets eigenaktivitet syner eit negativt avvik for mars månad på 0,041 millionar kroner. Personalkostnader Personalkostnadane inklusiv innleige av personell frå byrå syner for mars månad eit rekneskaps messig negativt avvik på 9,734 millionar kroner. Både kostnader til faste stillingar og økt bruk av vikar/overtid visar eit negativt budsjettavvik. Årsaka til dette er fortsatt høg aktivitet og utsetjing av tiltak innan psykisk helsevern og somatikk Odda i forhold til budsjettert. I tillegg bidreg påsken med ekstra høge kostnader ved bruk av overtid og vikarar.

39 Andre driftskostnader Andre driftsutgifter syner for mars eit samla positivt avvik på 0,655 millionar kroner. Energi var 0,825 millionar kroner høgare enn budsjett. Reperasjon og vedlikehald var 0,849 millionar kroner høgare enn budsjett. I hovudsak gjeld dette reperasjoner i forbindelse med kloakklekkasje på operasjonsstue. I positiv retning drar kjøp av konsulenttenester både eksterne og frå Helse Vest IKT, med 1,273 millionar kroner lågare enn budsjettert. 4

40 Økonomisk resultat april 2013

41 Økonomisk resultat april 2012 I april har føretaket eit positivt avvik i forhold til budsjett på 0,246 millionar kroner. Rekneskapet for april syner eit positivt resultat på 3,078 millionar kroner, mot budsjett på 2,833 millionar kroner. Akkumulert per april har føretaket eit negativt budsjettavvik på 8,153 millionar kroner. Prognose for året Prognosen for 2013 er uendra frå førre rapportering og førespeglar eit resultat på 34 millionar kroner, likt med budsjettet. Grunngjevinga for å oppretthalda prognosen på 34 millionar kroner, er dei tiltaka som skal implementerast innan Psykisk helsevern, Somatikk Odda hausten 2013 og lågare pensjonskostnader. 1.1 Inntekter Inntektene syner eit samla positivt avvik mot budsjett på 1,421 millionar kroner for april. Akkumulert for året er budsjettavviket positivt med 12,716 millionar kroner. Dei aktivitetsbaserte inntektene (ISF og poliklinikk) gir eit samla positivt budsjettavvik på 0,936 millionar kroner i april. Hittil i år er det akkumulerte positive budsjettavviket på 7,630 millionar kroner for den aktivitetsbaserte inntekta. Inntekter frå poliklinisk aktivitet i psykisk helsevern ligger på nivå med budsjettet. Andre inntekter gir eit samla positivt budsjettavvik på 0,485 millionar kroner for april. Akkumulert per april er det samla positive budsjettavviket på 5,085 millionar kroner. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake gir eit negativt budsjettavvik på 0,584 millionar kroner. Andre øyremerka tilskot viser eit positivt budsjettavvik på 1,221 millionar kroner for april. 1.2 Kostnader Personalkostnadane inklusiv innleige av personale frå byrå gir i april månad eit negativt budsjettavvik på 2,120 millionar kroner. Akkumulert per april er det eit negativt budsjettavvik på 22,991 millionar kroner. Både lønn til fast tilsette, innleie av personell og variabel lønn er høgare enn budsjettert. Som tidligare månader, er hovudårsakene til dette utsetjing av tiltak innan psykisk helsevern og somatikk Odda. Tiltaket innan psykisk helsevern var i budsjettet lagt inn med en kostnadsreduserande effekt på 22 millionar kroner for hele Utsetjinga frå januar til august, har dermed ført til ein kalkulatorisk ekstrakostnad på 7,333 millionar kroner pr april. Bruken av variabel løn og innleige frå vikarbyrå denne månaden, er høvesvis 1,385 millionar kroner og 0,621 millionar kroner høgare enn budsjettert. Pensjonskostnaden er budsjettert noko høgare enn det den ser ut til å bli for Frå og med april vil difor noko av denne reduksjonen tas inn i regnskapet. Denne reduksjonen utgjør 1,3 millionar kroner pr månad framover.

42 Varekostnadar Rekneskapet for april syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig negativt avvik på 0,301 millionar kroner. Akkumulert per april er det eit negativt budsjettavvik på 1,101 millionar kroner. Kostnadane til kjøp av helsetenester gir eit samla budsjettavvik på 0,168 millionar kroner for april månad. Akkumulert er det eit negativt avvik på 0,961 millionar kroner. Varekostnadar knytta til eigenaktiviteten syner eit negativt avvik på 0,134 millionar kroner denne månaden, mens det akkumulert er eit negativt avvik på 0,140 millionar kroner. Andre driftskostnadar Rekneskapet syner eit positivt budsjettavvik på 1,052 millionar kroner for april månad og eit akkumulert positivt budsjettavvik på 2,665 millionar kroner. For april månad syner rekneskapet eit positivt budsjettavvik i forhold til avskrivingar på 0,253 millionar kroner. Resterande avvik fordeles i hovudsak med eit positivt avvik mot Elektrisk kraft med 0,484 millionar kroner og lågare kostnader med vann og renovasjon på 0,247 millionar kroner. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,194 millionar kroner for april månad og akkumulert utgjer det positive budsjettavviket 0,559 millionar kroner. 1.3 Investeringar Per april månad syner rekneskapen at det er gjennomført investeringar på totalt 22,692 millionar kroner. Det er 19,9 % av totalt budsjett for året Investeringar i bygg 1 - Prosjekt tilrettelegging for ny funksjon - 2 etg i Ny østfløy Haugesund sjukehus Arbeidet med å legge til rette dei tidiligare hotellromma til pasientrom blei påbyrja i 2012 og i følgje planen skal prosjektet ferdigstillast sommaren Prosjekt brannsikring Valen sjukehus Arbeidet med å brannsikre Valen sjukehus følgjer dei anbefalingane som brannteknisk rådgjevar har utarbeida. Løysninga omfattar Nye Hordabu og Nye Valemoen (dei store pasientovernattingsområda ved Valen sjukehus). Delar av prosjektet blei gjennomført siste halvdel av Gjenståande del av prosjektet omfattar i hovudsak anskaffing og montering av branntette dørar. Anskaffingsprosessen er gjennomført og val av leverandør er føretatt. Planen er at arbeidet skal gjennomførast hausten

43 3 Prosjekt brannsikring Odda sjukehus Føretakets rammeavtalepartner innanfor brannsikring er engasjert og arbeider med å kartleggja kva som må brannsikrast samt utarbeida ein konkret handlingsplan. Handlingsplanen og dei budsjettmidlar som er avsett på årets budsjett vil danne grunnlaget for det arbeidet som skal utførast i inneverande år. 4 - Ombyggingar MTU installasjonar Arbeidet med å leggja til rette for nytt klinisk kjemiinstrument er sluttført. Instrumenta er i ordinær drift i dei tilpassa og tilrettelagte lokala. 5 - Helse miljø og sikkerheit ombyggingstiltak Arbeidet med å utreia dei ombyggingstiltaka som er planlagt gjennomført pågår og ein er i dialog med leverandørar for å henta inn tilbod på nokre av tiltaka. 6 Mindre ombyggingar I samsvar med plan. Investeringar i tekniske anlegg 1 Prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Prosjektet er i samsvar med gjeldande framdriftsplan. 2 Prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk (KA 2 og KA 6) ved Haugesund sjukehus Prosjektet er i samsvar med plan. Anskaffinga er kunngjort på Databasen for offentlige anskaffingar med tilbodsfrist ultimo mai mars/ april Teknisk infrastruktur Fleire av prosjekta er påbyrja og har tilfredsstillande framdrift. Som følgje av at ein prioriterer prosjekt KA 6 vil ein være nøydt til å omprioritera budsjettmidlar og noen av prosjekta som fell inn under «teknisk infrastruktur» vil av den grunn truleg bli utsett i tid. 4 - Investeringar som er påbyrja i 2011, men som avsluttast i 2012 Prosjekt påbyrja i 2012 er i all hovudsak ferdigstilt. Det er i hovudsak etterfaktureringer på mindre justeringar og tilpassingar som ligg til grunn for dei utbetalingane som er føretatt i april Andre investeringar anskaffingar 1 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy 8

44 Dei ambulansekjøretøy som skal leverast i inneverande år er sett i bestilling og blir levert fortløpande. Fleire administrative kjøretøy er allereie levert og sett inn i ambulant teneste. 2 IKT og infrastruktur Fleire av prosjekta ligg noko bak plan. 3 Anna utstyr Anskaffingane er i samsvar med plan ein har fått levert nye pasientsenger til Hgsd, Stord og Odda sjukehus. Anskaffinga er føretatt gjennom avrop på ein regional rammeavtale. Diverre har det vore fleire feil og manglar med dei sengene som er levert. Leverandøren er no i ferd med å utbetre desse feil og manglar. 1.4 Likviditet Likviditetsoversikta for april syner ein negativ likviditet på 72,986 millionar kroner. Dette er ein positivt endring frå førre rapport på 24,087 millionar kroner og ei forbetring frå i fjor på 10,091 millionar kroner. Det er vedteke i styringsdokument for 2013 at driftskredittramma er redusert frå 332 millionar kroner til 325 millionar kroner frå nyttår av. Vidare er det vedteke at ramma skal reduserast ytterlegare til 294 millionar kroner ved utgongen av I forhold til oppsette prognoser vil ikkje dette ha vesentleg betyding for Helse Fonna. 9

45 10

46 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk 2.1 Aktivitet Aktiviteten i april var høgare enn plan og høgare enn for same månad i fjor, målt i DRG-poeng. Talet på sjukehusopphald innan somatikken var noko lågare enn plan men høgare enn i fjor. For polikliniske konsultasjonar var talet høgare enn i fjor og i forhold til plan. RG-poeng Somatikk D Tal på sjukehusopphald Somatikk 11

47 Dagbehandling Somatikk Polikliniske konsultasjonar Somatikk 12

48 2.2 Kvalitet Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig av rettighetstatus var i april 78 dagar, som er over målkravet på 65 dagar. Talet på langtidsventarar (som har venta over eitt år) er lågare i april enn i mars. Dette har påverka ventetida for behandla pasientar. For behandla pasientar med rett til prioritert helsehjelp (somatikk og psykisk helsevern), var ventetida 65 dagar, for behandla pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 103 dagar Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig ar rettighetstatus var i april 89 dagar. For ventande pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 53 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 125 dagar. I somatikken var gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar innan alle fagområde uavhengig av rettighetstatus i april 93 dagar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 53 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 130 dagar. 13

49 Ventetid for ventande Somatikk Fristbrot Samla tal på fristbrot i somatikken i april var 71 pasientar, det vil sei 1 prosent av alle pasientar som hadde rett til prioritert helsehjelp. Det vart starta helsehjelp på 52 fristbrotpasientar og generert 62 nye fristbrot i april. Ved utgongen av april var det 19 ventande med fristbrot. Det er framleis flest fristbrot i Kirurgisk klinikk. Det er sett i verk tiltak for å betre tilhøvet, mellom anna ved å opprette kveldspoliklinikk. 14

50 Fristbrot Somatikk Korridorpasientar Andelen av korridorpasiantar gjekk ned i april. Det er sett i verk tiltak for å handtere auken i korridorpasientar, mellom anna er det lagd nye rutiner ved overbelegg. Klinik for psykisk helsevern har ikkje korridorpasientar. Korridorpasientar Somatikk 15

51 2.2.4 Epikrisetid Det har vore fokus på å betre epikrisetida. Talegjennkjenning er innført i Medisinsk og Kirurgisk klinikk. Epikrisetida er bedra i somatikken og ein ventar fortsatt bedring. Talet på andel epikriser sendt innan ei veke for somatikk var 79 prosent i april. Epikrisetid somatikk E Kirurgisk klinikk: Epikrisetid Kirurgisk klinikk 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid Gastrokirurgisk seksjonen 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid Urologisk seksjonen 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % 16

52 Epikrisetid Kar/generell seksjonen 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid Gynekologisk seksjonen 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid Ortopedisk seksjonen 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid Øre Nese Hals seksjonen 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid Øye seksjonen 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Medisinsk klinikk: Epikrisetider Medisinsk klinikk 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % 17

53 Epikrisetid Lungeseksjonen 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid Medisinsk Intensiv Haugesund 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid Geriatrisk seksjon 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid gastro/nefro seksjon 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid Hemato/endo/inf seksjon 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid medisinsk klinikk Stord 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid Odda sjukehus 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % 18

54 Epikrisetid nevro/slag seksjon 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid seksjon barn/nyfødt 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % 19

55 3 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern 3.1 Aktivitet (VOP/BUP) Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) var i april om lag som planlagd og høgare enn året før. Det har vore fleire innlagde pasientar i april i vaksenpsykiatrien i forhold til året før, og om lag i tråd med plan. I barne- og ungdomspsykiatrien var det fleire polikliniske pasientar enn i fjor men lågare enn plan. Det er fleire innleggelsar enn i fjor på same tid, og i forhold til plan. Polikliniske konsultasjonar Vaksenpsykiatri 20

56 Liggjande til døgnbehandling Vaksenpsykiatri Polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri 21

57 Liggjande til døgnbehandling Barne- og ungdomspsykiatri 3.2 Kvalitet Ventetid (VOP/RUS/BUP) Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan vaksenpsykiatrien (VOP) uavhengig av rettighetstatus var 51 dagar i april. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 49 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 83 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (VOP) uavhengig av rettighetstatus var 63 dagar i april. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 58 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 104 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla innan rusfeltet (Rus) uavhengig av rettighetstatus var 57 dagar i april. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 70 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 32 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (Rus) ved periodeslutt uavhengig av rettighetstatus var i april på 63 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 38 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 116 dagar. 22

58 Ventetid ventande pasientar Vaksenpsykiatri Ventetid for ventande pasientar RUS 23

59 Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien uavhengig av rettighetstatus var 57 dagar i april. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 57 dagar. Det var ikkje behandla pasientar utan prioritert rett til nødvendig helsehjelp. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien uavhengig av rettighetstatus var 45 dagar i april. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 45 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 7 dagar. Ventetid for ventande pasientar Barne- og ungdomspsykiatri 24

60 3.2.2 Fristbrot (VOP/RUS/BUP) For vaksenpsykiatrien var det totalt 18 fristbrot i april, dvs. 6 % av alle som har rett til prioritert helsehjelp. Det vart starta behandling på 9 fristbrotpasientar. 9 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgangen av perioden. Fristbrot Vaksenpsykiatri Fristbrot Rus 25

61 Innan barne- og ungdomspsykiatrien var det totalt 33 fristbrot i april. Det blei starta behandling på 14 fristbrotpasientar. 19 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgangen av perioden. Fristbrot Barne- og ungdomspsykiatri 26

62 3.2.3 Epikrisetid (VOP/RUS/BUP) Epikrisetid Klinikk for psykisk helsevern 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid Spesialisert behandling Haugesund sjukehus 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid Spesialisert behandling Valen sjukehus 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid Folgefonn DPS 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid Haugaland/Karmøy DPS 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid VOP/BUP Stord 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % Epikrisetid BUP Haugesund 2013 Periode Ant. Utskrivinger Ant. Epikriser innen 7 dager Prosent Januar % Februar % Mars % April % 27

63 3.2.4 Utskrivingsklare pasientar Talet på utskrivningsklare pasientar går ned igjen etter toppen i februar Utviklinga fortset i april. Nokre få pasientar har lang liggetid og virker inn på resultatet. Utskrivningsklare pasienter 28

64 4 Medarbeidar 4.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Tal frå styringsportalen pr Månadsverk Figuren syner utviklinga i brutto- og netto månadsverk for Helse Fonna i 2012 og tom april Brutto månadsverk er frå mars 2013 til april 2013 redusert med 24 månadsverk, netto månadsverk er for same periode redusert med 35 månadsverk Overtid og meirarbeid Figuren syner utvikling i overtid og meirarbeid dei siste 13 månadar. Det er fokus på bruk av overtid i verksemda. Overtid og utrykking er frå mars 2013 til april 2013 auka med 2232 timar, tala for meirarbeidet er for same periode redusert med 4921 timar. 29

65 Overtid og merarbeid i timer siste 13 måneder apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 Overtid og utrykning i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Meirarbeid i timar Lineær (Meirarbeid i timar) 4.2 Sjukefråvær Figuren syner utviklinga i sjukefråværet 2012 og tom april I tillegg syner figuren måltala for det samla sjukefråværet i Helse Vest RHF på 5,5 % og måltal sjukemeldt sjukefråvær på 4,5 %. I april 2013 var den totale sjukefråværsprosenten 6,1 %, som er lågare enn mars 2013 (7,4 %), og same nivå som april 2012 (6,1 %). Sjukemeldt fråvær i april 2013 var 5,1 % som er lågare enn mars 2013 (6,3 %), og lågare enn april 2012 (5,2 %). Det gjennomsnittlege sjukefråværet i Helse Fonna pr. april 2013 var 7,1 %, og pr. april 2012 (7,2 %). Det gjennomsnittlege sjukemeldte fråvær pr. april 2013 var 5,7 %, og pr. april 2012 (5,9 %). 30

66 4.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær 2013 (pr. april 2013) 2012 (pr. april 2012) Sjukefråvær % Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Sjukefråvær % Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Helse Fonna HF 6,1 2,7 3,4 6,1 2,2 3,9 Føretaksleiinga 9,4 3,0 6,4 1,2 1,2 0,0 Økonomi område 4,1 3,1 1,0 7,6 0,5 7,1 HR område 3,7 1,4 2,3 5,3 1,6 3,7 Medisinsk klinikk 4,6 2,1 2,5 6,2 2,5 3,7 Kirurgisk klinikk 5,7 2,3 3,4 5,3 1,4 3,9 Klinikk for psykisk helsevern 6,3 3,3 3,0 5,7 2,4 3,3 Medisinsk service klinikk 5,4 1,7 3,7 6,4 2,1 4,3 Intern service område 11,9 6,2 5,7 8,6 3,6 5,0 4.3 Deltid Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseføretaka pålegg om å redusere bruken av deltid med minimum 20 %. Føretaksgruppa Helse Vest nådde målet innan utgangen av resultatet samla for Helse Vest vart 87,87 %. Måltallet er 87,7 % Korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent Pga feil i styringsportalen for rapporter under deltidskartlegginga er det ikkje mogleg og henta ut tal for april Figuren syner utvikling for gjennomsnittleg stillingsprosent i Helse Fonna frå januar 2012 til januar Den gjennomsnittlege stillingsprosent i januar 2013 var 85,80 % som er høgare enn januar 2012 (85,21 %). 31

67 32

68 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Arealplan for Helse Fonna HF Tilleggsutgreiingar Arkivsak 26/12 O Styresak 37/13 A 2 vedlegg Styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Fonna HF tek tilleggsutgreiingane til Arealplan for Helse Fonna til etterretning. 2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør om å innarbeide tilleggsutgreiingane i Arealplanen for Helse Fonna, og fremje den reviderte arealplanen til styret for avgjerd. 1

69 Bakgrunn Arealplan for Helse Fonna HF blei handsama av styret den 28. mars 2012 i sak 26/12 O. Planen skal danne eit grunnlag for føretaket si arealutvikling fram mot år Dette gjeld behov for areal, arealutnytting, planlegging av oppgradering, ombygging og nybygg, samt for avvikling av lokalar som ikkje lenger tener si hensikt eller er naudsynte for framtidig drift. Det overordna målet er å etablere ein plan med perspektiv fram mot år 2020 som gjev tilstrekkeleg grunnlag for å dimensjonere eit langsiktig tenestetilbod til befolkninga i føretaket sitt opptaksområde. Planen omtalar dei bygningsmessige tiltaka som skal til for å realisere tenestetilbodet. På grunnlag av dette skal føretaket kunne utvikle ein eigedomsmasse som gjev eit godt fundament for oppgåvene, imøtekjem krav om universell utforming, og gjev ein forsvarleg investerings- og driftsøkonomi. Planen skal òg, saman med dei andre helseføretaka sine arealplanar, danne grunnlag for ei samla planvurdering i Helse Vest regionen. Arealplanen vart opphavleg utarbeidd i perioden frå august 2011 til februar 2012, og blei handsama i styret den 28. mars Protokollen frå styremøtet var slik: «Styret drøfta utgreiingane i arealplan og moglegheitsstudien for Helse Fonna HF og peika på at ei gjennomføring av dei skisserte planane vil gje innbyggjarane i Helse Fonna eit godt sjukehustilbod. Samstundes ønskjer styret ei utgreiing av eit samla utbyggingsalternativ. I den samanhengen må både faglege og økonomiske driftskonsekvensar vurderast. Styret ønskte også ei utgreiing om kva for tiltak som det hastar med og gjere i noverande bygningsmasse, og som uansett må setjast i verk. Vedtak (samrøystes): Styret tek saka om Arealplan Helse Fonna 2020 til orientering. Administrasjonen vil leggje fram planen for endeleg handsaming og vedtak i seinare styremøte ut ifrå dei kommentarane og endringane som styret har gjeve.» Tilleggsutgreiingar På bakgrunn av desse føringane har det blitt gjennomført to tilleggsutgreiingar: Den eine tilleggsutgreiinga gjev ei nærare utgreiing av tomtebehov, dei økonomiske sidene ved ei samla utbygging av eitt felles sjukehus samanlikna med 0-alternativet, og alternativa med vidare utvikling av sjukehuseiningane med noverande struktur. Tomtebehovet er i stor grad avhengig av kor høgt og kompakt ein kan tenkje seg å løyse eit sjukehusbygg. Dei siste åra har norske sjukehus i stor grad vore bygde med tre til fem etasjar for somatikk og to til tre etasjar for psykisk helse. Dette krev ei stor tomt samanlikna med sjukehuset sitt brutto areal. Dersom ein i tillegg skal ha «billeg parkering», dvs. bakkeparkering, aukar arealet vidare. Eit meir kompakt bygg får eit mindre fotavtrykk og klarer seg med eit mindre tomteareal. Ei oppsummering er at arealet må ventast å vere ein til to gonger sjukehuset sitt brutto areal. Det vil seie at med eit brutto sjukehusareal på ca kvadratmeter må ein skaffe ei tomt på mellom og kvadratmeter. Den økonomiske samanlikninga mellom dagens sjukehusstruktur og samling i eit felles sjukehus gjev indikasjonar på ei samla driftsinnsparing på i storleik vel 200 millionar kroner per år. Investeringane er på rundt 6 mrd. kr (i 2012-kroner), samanlikna med rundt 3 milliardar kroner ved vidare utvikling av noverande einingar. Dette gjev følgjande noverdibilete: 2

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 30.05.13 kl. 09.30 14.00 Møtestad: Kommunehuset Utsira Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Inge Reidar Kallevåg Tove Martha Hovda

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 28.03.2012 kl. 10.00 til kl. 16.00 Møtestad: Clarion Collection Hotel Amanda Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Kjell

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. 29.04.16, Kl.09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.12.15 Kl. 09.00 13.00 Møtestad: Møterom føretaksleiing 6.etg.Haugesund sjukehus Deltakarar frå styret Til stede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Hilde

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.03.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotell Haugesund Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Scandic Maritim Haugesund MØTETIDSPUNKT: 17.06.16 kl. 09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 25.11.16 kl. 09.00-11.45 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 21.05.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 21.05. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 34/14 A 1 vedlegg Styremøte 21.05.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 27.11.14 kl. 09.00 12.00 Møtestad: Rica Maritim Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Brit Christiansen

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. 04.04.16, Kl.13.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 10.01.2013 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: kl

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: kl PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 19.12.16 kl. 09.00-13.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Fitjar Fjordhotell Møtetidspunkt: 21.03.13 kl. 10.00-15.00 Går til: Styremedlemmer Hege Haukeland Liadal Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe Tove

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapport frå verksemda juni og juli 2011

Rapport frå verksemda juni og juli 2011 Rapport frå verksemda juni og juli 2011 1 Innhald 1. Økonomisk resultat... 3 Økonomisk resultat juni månad... 3 Inntekter... 3 Kostnader... 3 1.1 Oversikt Juli... 4 1.2 Økonomisk resultat juli... 4 Inntekter...

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 30.05.2012 kl. 14.00 18.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. MØTETIDSPUNKT: 29.01.16, Kl. 09.00-13.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: 23.09.16 kl. 09.00 11.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 04.03.14 kl. 14.00-18.00 Møtestad: Sola Strand Hotell Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Tove Martha Hovda Callaghan Pål Osjord

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2009-12-16 Møtestad: Jonas Lies gate 10, 5529 Haugesund Til stades: Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Else Berit Støle, Anna Rød Nyland, Pål Mitdbø,

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.07.2014 Emne: Rapportering pr. mai 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2013/162-1990/2013 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 02.05.2013 Rapportering til HOD pr. mars 2013 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv.

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv. Føretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 09.03.2015 Emne: Rapportering pr. januar 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 27.01.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2015 ARKIVSAK: 2015/1416

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 22.01.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF STAD: Nye Victoria Hotel, Turngaten 3, 1606 Fredrikstad MØTETIDSPUNKT: 27. mai 2015, kl. 09.00 12.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 766

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 20.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik med fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 03.11.2014 Emne: Rapportering pr. september 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 25.05.2011 kl. 12.00 17.00 Møtestad: Valen sjukehus, Gamle kantine Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Toralv Mikkelsen Inge Reidar

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 059/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per april 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Januar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 09.06.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 034/2016 Styremøte

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Referat frå møte i regionalt brukarutval

Referat frå møte i regionalt brukarutval Referat frå møte i regionalt brukarutval Møtetidspunkt: 7.mai kl. 13.00-15.00 og 16.30-17.30 Møtestad: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Sak 26/13 Godkjenning av innkalling og protokoll frå førre møte Forfall:

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 20.08.2015 Emne: Rapportering pr. juli 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 14.09.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Detaljer