Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport frå verksemda juni, juli 2012"

Transkript

1 Rapport frå verksemda juni, juli 2012

2 Innhald 1 Økonomisk resultat Inntekter Kostnader Investeringar Likviditet Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk Aktivitet Kvalitet Ventetid Fristbrot Korridorpasientar Epikrisetid Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern Aktivitet (VOP/BUP) Kvalitet Ventetid (VOP/RUS/BUP) Fristbrot (VOP/RUS/BUP) Epikrisetid (VOP/RUS/BUP) Utskrivingsklare pasientar Medarbeidar Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månedsverk Overtid og meirarbeid Sjukefråvær Deltid Korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent

3 1 Økonomisk resultat Økonomisk resultat juli månad Denne Periode (201207) Hittil i år Hele Året Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Budsjett Siste låste prognose Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter ISF kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF inntekt ISF inntekt kostnadskrevende legemidler utenfor sykehus Gjestepasienter Polikniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Skattekostnad (Års)resultat I juli har føretaket eit negativt avvik i forhold til budsjett på 0,626 millionar kroner. Rekneskapen for juli syner eit negativt resultat på 0,126 millionar kroner, mot budsjett på 0,5 millionar kroner. For juni syner rekneskapen eit negativt resultat på 7,009 millionar kroner, hvilket gir eit budsjettavvik for månaden på 7,508 millionar kroner. Akkumulert for året har føretaket eit negativt budsjettavvik på 12,567 millionar kroner per juli. Prognosen for 2012 syner at ein skal enda på negativt budsjettavvik med 18,762 millionar kroner. Frå førre rapportering er prognosen nedjustert med 3,762 millionar kroner. Føretaket begrunner denne prognosen med forventa lågare inntektar enn budsjett knytta til utskrivingsklare pasientar, samt tap ved sal av eigedom. Hovudårsak til føretakets budsjettavvik er inntektstap ved utskrivingsklare pasientar. Vidare har føretaket tatt netto tap ved sal av eigedom på 2,953 millionar kroner hittil i år. Grunnet feil ved ferieavlønninga er det betalt og kostnadsført for mykje løn i juni og juli. Dette blei avdekka etter lukking av rekneskapsperioden for juli og ein har således ikkje korrigert rekneskapen for feilen. Det er ennå ikkje skaffa full oversikt over omfang og konsekvens av feilutbetalinga, men 3

4 midlertidige berekningar tydar på at størrelsen er om lag 4 millionar kroner. Føretaket arbeidar med å rette feilen og vil avrekne denne på seinare utbetalingar. Korrigert resultat hittil i år: Budsjettavvik hittil per juli Budsjettavvik utskrivningsklare pasienter Salg av eigendom (netto tap) Budsjettavvik korrigert for utskrivingsklare pasienter og netto tap ved sal av eigedom 185 Feil ved lønnskjøring juni (usikker størrelse) Korrigert resultat Korrigert samlet resultat for juni og juli: Sum budsjettavvik juni og juli Budsjettavvik utskrivningsklare pasienter Salg av eigendom (netto tap) Budsjettavvik korrigert for utskrivingsklare pasienter og netto tap ved sal av eigedom Feil ved lønnskjøring juni (usikker størrelse) Korrigert resultat Dersom ein korrigerar budsjettavviket for utskrivningklare pasientar, sal av eigedom og antatt størrelse på feilutbetaling av løn så syner rekneskapen at driften er positiv både for juni og juli månad til saman og for året så langt. Rekneskapen er, i samsvar med instruks frå Helse Vest RHF, korrigert for auka pensjonskostnadar og medfølgjande auka budsjettramme på 60,600 millionar kroner. 1.1 Inntekter Inntektene syner eit samla negativt avvik mot budsjett på 1,338 millioner kroner for juli og akkumulert for året per juli månad er budsjettavviket negativt med 6,528 millionar kroner. Dei aktivitetsbaserte inntektane frå ISF og poliklinikk syner eit samla negativt budsjettavvik for juli månad på 0,560 millioner kroner. Mindreinntakta i juli skyldes i hovudsak eit lågare aktivitetsnivå innan ISF-basert aktivtitet knytta til behandling av pasientar i andre regionar med 1,227 millionar kroner. Inntektene frå vår eigenaktivitet syner ein meirinntekt på 0,667 millionar kronar, hvilket skyldes høgare poliklinikkaktivitet ved røntgen og lab, samt innen psykisk helsevern. Akkumulert per juli månad er dei aktivitetsbaserte inntektene 0,344 millioner kroner lågare enn budsjett. 4

5 Øvrige inntektar gir eit samla negativt budsjettavvik på 0,781 millioner kroner for juli, og akkumulert per juli er det samla negative budsjettavviket på 6,667 millioner kroner. Hovudsakleg er budsjettavviket knytta til utskrivningsklare pasientar som har 1,381 millionar kroner lågare inntekt enn budsjett i juli og har eit akkumulert negativt budsjettavvik på 9,799 millioner kroner per juli. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake gir eit negativt budsjettavvik på 0,842 millioner kroner i juli og har akkumulert per juli eit negativt budsjettavvik på 3,316 millioner kroner. 1.2 Kostnader Personalkostnader Personalkostnadane inklusiv innleige av personale frå byrå gir i juli månad eit positivt budsjettavvik på 0,327 millioner kroner. Akkumulert per mai er det reelle negative budsjettavviket på 5,806 millioner kroner. Resultatet er ikkje korrigert for feil ved utbetaling av ferieløn og tillegg i juni og juli med konsekvens på omlag 4,0 millionar kroner. I resultatet for juli er det inkludert ein nedjustering av effekten av årets lønsoppgjør pga tidsforskyving av virkningsdato for store gruppar av ansatte frå til Det er avsatt omlag 2,5 millionar kroner for mykje i tidlegare månader for å ta høyde for effekten av lønsoppgjøret som ved reversering i juli gir ein positiv effekt i rekneskapen. Korrigert for dette viser denne månadens drift eit reelt meirforbruk på omlag 2,2 millionar kroner. I juli har det vore ein stor auke i kostnader til rekruttering som gir et negativt avvik på omlag 0,5 millionar kronar. Vidare er det ein auke i bruk av overtid/ekstrahjelp samanlikna med tidlegare månader som gir eit negativt bidrag på omlag 1,3 millionar kronar. Samanlikna med tidligera månader har kostnadsnivået auka med omlag 2,5 millionar kronar inkl. sosiale kostnader. Årsaka kan i hovudsak grunnast bruk av overtidsløysingar i staden for ordinære vikarar ved ferieavvikling. I postiv retning trekker lågare kostnadar til innleige av mellom anna legevikarar fra vikarbyrå der kostnadane denne månaden har vore omlag 0,6 millionar kroner lågare enn budsjett. Varekostnadar Rekneskapen syner for juli at kostnadane til kjøp av medisinske varer og tjenester gir eit samla budsjettmessig positivt avvik på 2,577 millioner kroner. Akkumulert per juli er det eit positivt budsjettavvik på 0,291 millioner kroner. 5

6 Kostnadane til kjøp av gjestepasienter gir eit samla positivt budsjettavvik på 1,477 millionar kroner for juli månad. Hovuddelen av dette er knytta til nedgang i behandling av våre innbyggjare i andre regionar innan somatikk med 2,585 millionar kroner. Føretaket har fortsatt negative budsjettavvik relatert til gjestepasienter innenfor psykisk helsevern for voksne og rusbehandling. Varekostnadane knytta til vår eigenaktivitet gir eit positivt avvik denne månaden på 1,1 millioner kroner og er ein konsekvens av det aktivitetsnivå som har vore i perioden. Andre driftskostnadar Rekneskapen syner denne månaden eit samla negativt budsjettavvik på heile 3,314 millionar kronar. Akkumulert per juli er det eit negativt budsjettavvik på 9,264 millioner kroner. I resultatet for juli er det tapsført 2,215 millionar kroner ved salg av boliger i Sauda. Vidare syner rekneskapen ein stor auke i kostnadane til sjuketransport med 0,755 millionar kronar. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,714 millionar kroner for juli månad. Akkumulert er budsjettaviket per juli positivt med 6,461 millionar kroner. 1.3 Investeringar Pr. august månad syner tala at det er gjennomført investeringar på totalt millionar kroner. Det er 41,5 % av totalt budsjett for året 2012, som er bak plan. Investeringar i bygg 1 - Prosjekt renovering av tak i midtblokka ved Haugesund sjukehus Renoveringsarbeidet antas ferdigstilt i september Prosjektets budsjettramme er 6 millionar kroner, hvor 4,2 millionar kroner er investering og 1,8 millionar kroner er drift. Prosjektets siste prognose er omkring 4.2 millionar kroner, altså eit totalt positivt budsjettavvik på 1,8 millionar kroner. Det er avklart at reduksjonen kun vil redusera driftsbudsjettet og ikkje investeringsbeløpet på 4.2 millioner kroner. 2 - Prosjekt brannsikring Valen sjukehus 6

7 Føretaket samarbeidar med ekstern rådgjevar for å avklare kva som er den teknisk beste løysinga for å byggteknisk tetta den einskilde branncelle. Når løysing foreligg vil arbeidet med å realisera løysinga bli iverksett. 3 - Prosjekt tilrettelegging for ny funksjon - 2 etg i Ny østfløy Haugesund sjukehus Prosjektering av samla løysing pågår sjukeromskanaler er bestilt frå ekstern leverandør. Desse har ei leveringstid på 6-8 veker. Når kanalane kjem vil arbeidet med montering foregå i sengerom i nordre ende av Nye Østfløy. Prosjekt utskifting av oppvaskemaskin ved Haugesund Val av leverandør antas ultimo august Når val av leverandør er foretatt vil det være mogleg å planlegga detaljer om kva som må utføras i lokala. Investeringar i tekniske anlegg 1 Prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Prosjektet er i henhald til framdritsplan. Dersom ein overskrid det samla investeringsbudsjettet, ser ein føre seg å kunne forskyve framdriften for derigjennom å redusera kostnadspådraget i 2012 med 1 mill. 2 Prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk (KA 3) ved Haugesund sjukehus Føretaket har gjennom dialog med valgt leverandør blitt samde om at prosjektarbeidet startar opp ultimo august med ferdigstillelse nov Prosjektets budsjettramme er 6 mill. Alle kontrakter er etablert, og siste prognose for prosjektet er sett til 5,2 mill. Investeringar som er påbyrja i 2011, men som avsluttast i 2012 Dei fleste prosjekta som blei påbyrja i 2011 er ferdigstilt. Status er som følgjer: Rehabilitering Stord 3 etg Utvidelse av kjøling Fødevatn Arealplan ferdigstilt ferdigstilt (sluttoppgjør gjenstår) ferdigstillelse nok forsinka ferdigstilt CT ferdigstilles i sept 2012 klinisk kjemi Rør Stord (asbestrelatert) Nye eltavler Valen ferdigstilling er utsett som følgje av uførutsette forhold ferdigstilt ferdigstilt 7

8 Vannbåren varme ferdigstilt (holder tilbake eit mindre beløp) Det var budsjettert med kr 8,2 mill for å ferdigstille desse prosjekta samt fleire mindre prosjekt. Gjeldande prognose tilseiar at kostnadane vil bli høgare. Hovedårsaken til overskridingane er prosjekt «Utvidelse av kjøling». Anlegget er sett i drift og ein testar no at alt fungerar tilfredsstillande og at det fyllar krava som kjem frem i kontrakten mellom partane. Prosjektet har blitt vesentlig meir kostnadskrevande enn føreset. Når anlegget er sett i drift har partane til hensikt å gå i dialog for å forhandle seg frem til eit endeleg sluttoppgjer. Ein har tidligere rapportert at prosjekt arealplan og prosjekt Rør Stord er ferdigstilt. Ultimo mai mottok føretaket faktura frå leverandørene for arbeid/timer utført i januar. Samla sett utgjorde desse to faktura kostnadar på omkring kr 0,7 mill som ikkje er budsjettert i inneverande år. Ein forventar at kostnadane knytt til gjennomføring av prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M- blokk KA 3, utskifting av SD (sentral driftsstøtte) anlegg ved Haugesund sjukehus vil bli lågare enn budsjettert. I tillegg planlegg ein med å forskyve fremdrifta i prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus, slik at kostnadspådraget i inneværande år reduserast med kr 1. mill. Målsetjinga er at desse besparelsane/tiltaka skal kompensera for meirforbruket som er knytt til ferdigstilling av dei prosjekta som blei påbyrja i Dersom utgiftsauken ikkje vert fullt ut kompensert av besparelsane på dei andre prosjekta vil det bli gjort omprioriteringar i investerings budsjettet innanfor den totale ramma. Andre investeringar anskaffingar 6 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy Ambulansekjøretøyene er mottatt. 7 Prosjekt operasjonplan Prosjektet operasjonsplan er ferdigstilt. All nødvendig Infrastruktur er etablert og Medgrade pc-ane er montert og idriftsett. Det er i no avklart at datautstyret skal inngå som ordinær leie frå Helse Vest IKT AS og ein kan dermed frigjera kr 2, i frå investeringsbudsjettet. 8 - Sjukehussenger I 2011 blei det bestilt ein sengeløftar til Stord sjukehus. Dette er utstyr som benyttast i samanheng med reparasjon og vedlikehald av sjukehussengar. Det var ein forutsetnad at sengeløftaren skulle leverast før årsskiftet Det visar seg no at utstyret blei levert i feb/mars 2012 og faktura blei først anvist i 8

9 juni Samla beløp var på omkring kr ,-. Summen er lagt til budsjettet for kjøp av nye sjukehussenger. Hittil i år har ein kjøpt og fått levert senger for omkring kr ,-. Klinisk kjemi instrument Føretaket inngjekk ultimo 2011 ein avtale med Ortho Clinical Diagnostics AS om leveranse av nytt klinisk kjemi instrument til Haugesund sjukehus. Instrumentet blei levert i jan/feb 2012 og i samsvar med avtalens vilkår blei det gjennomført ein testperiode kor ein skulle kontrollera/verifisera at instrumentet oppfylte dei avtalefesta krava. I 2012 konkluderte føretaket med at instrumentet ikkje oppfylte kravet til kapasitet slik som leverandøren hadde bekrefta gjennom tilbod og kontrakt. Etter samtalar mellom partane har ein konkludert med at avtalen heves og leverandøren tar tilbake instrumentet og refunderar dei beløp som har vore utbetalt. Føretaket har signalisert til leverandøren at ein vil vurdere erstatning det er pr 15 august ikkje sendt frem noko formelt erstatningskrav. Umiddelbart etter at avtalen med Ortho Clinical Diagnostics AS blei heva kunngjorde føretaket anskaffelse av nytt klinisk kjemi instrument på databasen for offentlige anskaffelser. Den 15 august 2012 mottok føretaket nye tilbud. Målsetjinga er å få inngått ny avtale på leveranse av klinisk kjemi instrument i løpet av september/oktober 2012, med leveranse i inneværende år. 9

10 Investeringer 2012 Brukt hittil Prognose Avvik ramme vs prognose Bygg Ramme 2012 Renovering av tak i midtblokka ved Haugesund sjukehus Brannsikring Valen sjukehus Tilrettelegging for ny funksjon 2 etg i Ny østfløy Haugesund sjukehus IK Mat anskaffing av oppvaskmaskinar til Haugesund, Stord og Valen sjukehus og nødvendige ombyggingar for å få montert og installert maskinane Mindre bygningsmessige ombyggingar som følgje av MTU, IK/HMS, etc Overføringar frå prosjekt som ikkje vert ferdigstilt i Budsjett bygg Tekniske anlegg Ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M blokk KA 3 ved Haugesund sjukehus Utskifting SD anlegg ved Haugesund sjukehus Utskifting av sjukesignalanlegg planlegg med å skifte ut anlegg ved 2 sengeposter dei 4 neste åra Renovering av medisinsk trykkvaktsystem tilsvarende beløp må påreknas i Mindre naudsynte tekniske utskiftingar og oppgraderingar Budsjett tekniske anlegg Medisinsk teknisk utstyr Investeringar som er påbyrja i 2011, men som avsluttast i Enkeltkjøp under 5 mill Budsjett medisinsk teknisk utstyr Andre investeringer Ambulanse kjøretøy, adm.kjøretøy IKT Operasjonsplan inkl datautstyr og kabling Oppgradering av alarm og telefoni system og anna utskifting Diverse utskifting av sjukehussenger i føretaket flåtekjøp Budsjett Andre investeringer Investeringer

11 1.4 Likviditet Likviditetsoversikta for mai syner ein negativ likviditet på 129,491 millionar kroner. Dette er ein negativ endring frå førre månad på 12,777 millionar kroner og ei forbetring frå i fjor på 87,820 millionar kroner. 11

12 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk I Styringsdokumentet Helse Fonna HF 2012 kap 3.3 er målet for 2012 at budsjettert aktivitet er i tråd med bestillinga. Styringsparametra er : Tal på produserte DRG- poeng Refunderte polikliniske inntekter 2.1 Aktivitet Aktivitet målt i DRG-poeng var i juni og juli lågare enn plan. Ved utgangen av juli månad var talet på DRG-poeng på 82 over budsjett hittil i år. Talet på sjukhusopphald(juni -55, juli -62) og tal ( juni-69, juli -58) på dagbehandlingar har eit negativt avvik i både i juni og juli. Medan aktiviteten innan poliklinikk i juni og juli er over budsjett. Ved utgangen av juli ligg aktiviteten innan poliklinikk samla på 1086 konsultasjonar over budsjett. DRG-poeng Somatikk 12

13 Tal på sjukehusopphald Somatikk Dagbehandling Somatikk 13

14 Polikliniske konsultasjonar Somatikk 2.2 Kvalitet Helse Fonna HF hadde i juli 2012 ei gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psyksisk helsevern), uavhenging av rettighetstatus på 58 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 55 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp (utan prioritet) var ventetida 65 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande innan alle fagområde (somatikk og psyksisk helsevern), uavhenging av rettighetstatus er på 93 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) er ventetida 64 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp (utan prioritet) var ventetida 121 dagar. 14

15 2.2.1 Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan somatikk, uavhenging av rettighetstatus var i juli på 57 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritert) var ventetida 53 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 66 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande ved periodeslutt uavhenging av rettighetstatus var i juli på 94 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 64 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 121 dagar. Ventetid for ventande Somatikk 15

16 2.2.2 Fristbrot Samla tal på fristbrot i somatikken i juli var 62 pasientar, dvs. ein prosent av alle pasientar som har rett til nødvendig helsehjelp i juli månad. Det vart starta helsehjelp på 33 fristbrotpasientarpasientar i perioden. Ved utgongen av juli var det 29 ventande med fristbrot. Det har vore ein auke i fristbrot innan ortopedisk kirurgi. Føretaket har satt i verk tiltak for å handtere dette, mellom anna med å starte opp eit ekstra operasjonsteam frå september Fristbrot Somatikk Korridorpasientar Talet på korridorpasientar er i juli 93 pasientar (1.1 %). 16

17 Korridorpasientar Somatikk Epikrisetid Målkravet for epikrisetid er 100 %. Det vil seie at 100 % av epikrisane skal vere sendt primærhelsetenesta innan 7 dagar etter utskriving frå spesialisthelsetenesta. Epikrisetida for juli er på 76 %. Epikrisetid somatikk 17

18 3 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern 3.1 Aktivitet (VOP/BUP) Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) har eit positivt avvik i juli på 366 i forhold til budsjett. Ved utgangen av juli ligg akkumulert aktivitet innan poliklinikk på 987 konsultasjonar over budsjett. Polikliniske konsultasjonar Vaksenpsykiatri 18

19 Liggjande til døgnbehandling Vaksenpsykiatri Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan barne- og ungdomspsykiatri (BUP) har i juli eit negativt avvik på 124 i forhold til budsjett. Ved utgangen av juli ligg aktiviteten innan poliklinikk samla med eit negativt avvik på 2589 konsultasjonar. Polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri 19

20 Liggjande til døgnbehandling Barne- og ungdomspsykiatri 3.2 Kvalitet Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan psykisk helsevern, uavhengig av rettighetstatus var i juli på 77 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 77 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 78 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande ved periodeslutt uvhenging av rettighetstatus var i juli på 78 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 67 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 145 dagar Ventetid (VOP/RUS/BUP) Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan VOP, uavhenging av rettighetstatus var i juli på 60 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritert) var ventetida 60 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 65 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (VOP) ved periodeslutt uvhenging av rettighetstatus var i juli på 83 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 65 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 155 dagar. 20

21 Ventetid ventande pasientar Vaksenpsykiatri 21

22 Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan RUS var i juli på 108 dagar. Det var bare pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) som vart behandla i juli. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande ved periodeslutt uvhenging av rettighetstatus var i juli på 83 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 61 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 55 dagar. Ventetid for ventande pasientar RUS 22

23 Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan BUP i juli var på 123 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 123 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 115 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (BUP) ved periodeslutt uavhenging av rettighetstatus var i juli på 71 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 70 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 84 dagar. Ventetid for ventande pasientar Barne- og ungdomspsykiatri 23

24 3.2.2 Fristbrot (VOP/RUS/BUP) For vaksenpsykiatrien er det totalt 33 fristbrot i juli, dvs. 12 % av alle som har rett til prioritert helsehjelp. Det vart starta behandling på 13 fristbrotpasientar, dvs. at 21 % av alle pasientar med rett til prioritert helsehjelp som vart behandla i juli, var fristbrotpasientar. 20 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgangenav perioden, og det er 9 prosent av alle ventande med rett til prioritert helsehjelp. Fristbrot Vaksenpsykiatri 24

25 For RUS området er det totalt 8 fristbrot i juli, dvs. 20 % av alle som har rett til prioritert helsehjelp. Det vart starta behandling på 1 fristbrotpasientar, dvs. at 33 % av alle pasientar med rett til prioritert helsehjelp som vart behandla i juli, var fristbrotpasientar. 7 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgangen av perioden, og det er 19 prosent av alle ventande med rett til prioritert helsehjelp. Fristbrot Rus 25

26 For BUPer det totalt 71 fristbrot i juli, dvs. 34 % av alle som har rett til prioritert helsehjelp i juli. Det vart starta behandling på 15 fristbrotpasientar, dvs. at 65 % av alle pasientar med rett til prioritert helsehjelp som fikk behandling i juli, var fristbrotpasientar. 56 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgangen av perioden, og det er 30 % av alle ventande med rett til prioritert helsehjelp. BUP genererte 27 nye fristbrot i juli. Fristbrot Barne- og ungdomspsykiatri Epikrisetid (VOP/RUS/BUP) Epikrisetid Psykisk helsevern 26

27 3.2.4 Utskrivingsklare pasientar Data henta frå elektronisk pasientjournalsystem, DIPS. Føretaket har langt færre utskrivningsklare pasientar og liggedagar enn i fjor. Utskrivningsklare pasienter 27

28 4 Medarbeidar 4.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månedsverk Figuren syner utviklinga i brutto- og netto månadsverk for Helse-Fonna i 2011 og tom juli Brutto månadsverk er frå juni til juli 2012 auka med 231 månadsverk, netto månadsverk er for same periode uforandra. 28

29 4.1.2 Overtid og meirarbeid Figuren under syner utvikling i overtid og meirarbeid dei siste 13 månadar. Det er stort fokus på bruk av overtid i verksemda. Overtid er frå juni til juli 2012 auka, men er lågare enn juli Tala for meirarbeid har ein auke i juli 2012, og er høgare enn juli Overtid og merarbeid i timer siste 13 måneder jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 Overtid og utrykning i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Meirarbeid i timar Lineær (Meirarbeid i timar) 29

30 4.2 Sjukefråvær Figuren under viser utviklinga i sjukefråværet 2011 og tom juli I tillegg viser figuren måltala for samla sjukefråværet frå Helse Vest RHF på 5.5 % og måltal på legemeldt sjukefråvær på 4,5 %. I juli 2012 var den totale sjukefråværsprosenten 6,1 %, som er lågare enn juni 2012 og lågare enn juli 2011 (8,7%). 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Utvikling Sjukefråvær Helse Fonna ,1 5,5 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukefråvær 2012 Sjukefråvær 2011 Sjukemeldt fråvær 2012 Sjukemeldt fråvær 2011 Måltal sjukefråvær Måltal sjukemeldt fråvær Figuren under syner sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær 2012 (pr.juli 2012) 2011(pr.juli 2011) Syke % Kort (1 16 dg) Lang (17 dg +) Syke % Kort (1 16 dg) Lang (17 dg +) Helse Fonna 6,1 2,1 4,0 8,7 2,6 6,2 Foretaksledelse 5,6 1,4 4,2 17,1 6,2 10,9 Økonomi 3,2 0,5 2,7 9,0 4,5 4,5 HR 7,3 2,1 5,2 2,6 1,0 1,6 Medisin 4,6 1,5 3,1 7,9 2,4 5,5 Kirurgisk 5,4 2,2 3,2 8,0 2,9 5,1 Psykisk helsevern 7,6 2,8 4,8 10,0 3,0 7,0 Medisinsk Service 5,6 1,4 4,2 7,9 1,9 6,0 Intern Service 7,5 2,5 5,0 10,0 2,4 7,6 30

31 4.3 Deltid Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseføretaka pålegg om å redusere bruken av deltid med 20 % i løpet av Føretaksgruppa Helse Vest nådde målet innen utgangen av resultatet samla for Helse Vest vart 87,87 %. Måltallet for føretaka er 87,7 %. Helse Fonna har pr. juli 2012 ei gjennomsnittleg stillingsprosent på 85,60%. Føretaket har eit sterkt fokus på å nå måltalet i Korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent Figuren syner utvikling for gjennomsnittleg stillingsprosent i Helse Fonna frå mai 2011 til juli Gjennomsnittleg stillingsprosent har fra mai 2012 til juli 2012 ein auke på 0,45% 31

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 21.05.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 21.05. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 34/14 A 1 vedlegg Styremøte 21.05.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Rapport frå verksemda juni og juli 2011

Rapport frå verksemda juni og juli 2011 Rapport frå verksemda juni og juli 2011 1 Innhald 1. Økonomisk resultat... 3 Økonomisk resultat juni månad... 3 Inntekter... 3 Kostnader... 3 1.1 Oversikt Juli... 4 1.2 Økonomisk resultat juli... 4 Inntekter...

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Rapport frå verksemda mars 2015

Rapport frå verksemda mars 2015 Rapport frå verksemda mars 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter tre månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 15.09.15 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 25.09.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 15.09.15 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 25.09. 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 15.09.15 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 55/15 A 1 vedlegg Styremøte 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Førde HF Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Arkivsak 2015/1553/ Styresak 061/2015 A Styremøte

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.10.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.10.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.10.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik RAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. august 2008 Styresak 084/08 B Styremøte 17.10

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: OKTOBER 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 6 6 400008 - Basisramme - 97

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013. Arkivsak 2011/11/ Styresak 129/13 B Styremøte 04.12.

Styresak. Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013. Arkivsak 2011/11/ Styresak 129/13 B Styremøte 04.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.12.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Fitjar Fjordhotell Møtetidspunkt: 21.03.13 kl. 10.00-15.00 Går til: Styremedlemmer Hege Haukeland Liadal Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe Tove

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Rapport frå verksemda februar 2015

Rapport frå verksemda februar 2015 Rapport frå verksemda februar 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter to månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.03.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotell Haugesund Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Utsira kommunehus Møtetidspunkt: 30.05.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer Hege Haukeland Liadal Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe Tove

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Rapport frå verksemda desember 2013

Rapport frå verksemda desember 2013 Rapport frå verksemda desember 2013 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga etter 12 månader er framleis betre enn budsjettert. Etter desember syner drifta eit resultat på kr.

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 30.05.13 kl. 09.30 14.00 Møtestad: Kommunehuset Utsira Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Inge Reidar Kallevåg Tove Martha Hovda

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 27.11.14 kl. 09.00 12.00 Møtestad: Rica Maritim Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Brit Christiansen

Detaljer

PROGNOSE HEILE ÅRET. Helse Vest (føretaksgruppa)

PROGNOSE HEILE ÅRET. Helse Vest (føretaksgruppa) Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 19.10.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2005 Styresak 101/05 B Styremøte 23.11. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland,

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 25.01.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004 Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer