Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport frå verksemda juni, juli 2012"

Transkript

1 Rapport frå verksemda juni, juli 2012

2 Innhald 1 Økonomisk resultat Inntekter Kostnader Investeringar Likviditet Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk Aktivitet Kvalitet Ventetid Fristbrot Korridorpasientar Epikrisetid Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern Aktivitet (VOP/BUP) Kvalitet Ventetid (VOP/RUS/BUP) Fristbrot (VOP/RUS/BUP) Epikrisetid (VOP/RUS/BUP) Utskrivingsklare pasientar Medarbeidar Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månedsverk Overtid og meirarbeid Sjukefråvær Deltid Korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent

3 1 Økonomisk resultat Økonomisk resultat juli månad Denne Periode (201207) Hittil i år Hele Året Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Budsjett Siste låste prognose Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter ISF kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF inntekt ISF inntekt kostnadskrevende legemidler utenfor sykehus Gjestepasienter Polikniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Skattekostnad (Års)resultat I juli har føretaket eit negativt avvik i forhold til budsjett på 0,626 millionar kroner. Rekneskapen for juli syner eit negativt resultat på 0,126 millionar kroner, mot budsjett på 0,5 millionar kroner. For juni syner rekneskapen eit negativt resultat på 7,009 millionar kroner, hvilket gir eit budsjettavvik for månaden på 7,508 millionar kroner. Akkumulert for året har føretaket eit negativt budsjettavvik på 12,567 millionar kroner per juli. Prognosen for 2012 syner at ein skal enda på negativt budsjettavvik med 18,762 millionar kroner. Frå førre rapportering er prognosen nedjustert med 3,762 millionar kroner. Føretaket begrunner denne prognosen med forventa lågare inntektar enn budsjett knytta til utskrivingsklare pasientar, samt tap ved sal av eigedom. Hovudårsak til føretakets budsjettavvik er inntektstap ved utskrivingsklare pasientar. Vidare har føretaket tatt netto tap ved sal av eigedom på 2,953 millionar kroner hittil i år. Grunnet feil ved ferieavlønninga er det betalt og kostnadsført for mykje løn i juni og juli. Dette blei avdekka etter lukking av rekneskapsperioden for juli og ein har således ikkje korrigert rekneskapen for feilen. Det er ennå ikkje skaffa full oversikt over omfang og konsekvens av feilutbetalinga, men 3

4 midlertidige berekningar tydar på at størrelsen er om lag 4 millionar kroner. Føretaket arbeidar med å rette feilen og vil avrekne denne på seinare utbetalingar. Korrigert resultat hittil i år: Budsjettavvik hittil per juli Budsjettavvik utskrivningsklare pasienter Salg av eigendom (netto tap) Budsjettavvik korrigert for utskrivingsklare pasienter og netto tap ved sal av eigedom 185 Feil ved lønnskjøring juni (usikker størrelse) Korrigert resultat Korrigert samlet resultat for juni og juli: Sum budsjettavvik juni og juli Budsjettavvik utskrivningsklare pasienter Salg av eigendom (netto tap) Budsjettavvik korrigert for utskrivingsklare pasienter og netto tap ved sal av eigedom Feil ved lønnskjøring juni (usikker størrelse) Korrigert resultat Dersom ein korrigerar budsjettavviket for utskrivningklare pasientar, sal av eigedom og antatt størrelse på feilutbetaling av løn så syner rekneskapen at driften er positiv både for juni og juli månad til saman og for året så langt. Rekneskapen er, i samsvar med instruks frå Helse Vest RHF, korrigert for auka pensjonskostnadar og medfølgjande auka budsjettramme på 60,600 millionar kroner. 1.1 Inntekter Inntektene syner eit samla negativt avvik mot budsjett på 1,338 millioner kroner for juli og akkumulert for året per juli månad er budsjettavviket negativt med 6,528 millionar kroner. Dei aktivitetsbaserte inntektane frå ISF og poliklinikk syner eit samla negativt budsjettavvik for juli månad på 0,560 millioner kroner. Mindreinntakta i juli skyldes i hovudsak eit lågare aktivitetsnivå innan ISF-basert aktivtitet knytta til behandling av pasientar i andre regionar med 1,227 millionar kroner. Inntektene frå vår eigenaktivitet syner ein meirinntekt på 0,667 millionar kronar, hvilket skyldes høgare poliklinikkaktivitet ved røntgen og lab, samt innen psykisk helsevern. Akkumulert per juli månad er dei aktivitetsbaserte inntektene 0,344 millioner kroner lågare enn budsjett. 4

5 Øvrige inntektar gir eit samla negativt budsjettavvik på 0,781 millioner kroner for juli, og akkumulert per juli er det samla negative budsjettavviket på 6,667 millioner kroner. Hovudsakleg er budsjettavviket knytta til utskrivningsklare pasientar som har 1,381 millionar kroner lågare inntekt enn budsjett i juli og har eit akkumulert negativt budsjettavvik på 9,799 millioner kroner per juli. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake gir eit negativt budsjettavvik på 0,842 millioner kroner i juli og har akkumulert per juli eit negativt budsjettavvik på 3,316 millioner kroner. 1.2 Kostnader Personalkostnader Personalkostnadane inklusiv innleige av personale frå byrå gir i juli månad eit positivt budsjettavvik på 0,327 millioner kroner. Akkumulert per mai er det reelle negative budsjettavviket på 5,806 millioner kroner. Resultatet er ikkje korrigert for feil ved utbetaling av ferieløn og tillegg i juni og juli med konsekvens på omlag 4,0 millionar kroner. I resultatet for juli er det inkludert ein nedjustering av effekten av årets lønsoppgjør pga tidsforskyving av virkningsdato for store gruppar av ansatte frå til Det er avsatt omlag 2,5 millionar kroner for mykje i tidlegare månader for å ta høyde for effekten av lønsoppgjøret som ved reversering i juli gir ein positiv effekt i rekneskapen. Korrigert for dette viser denne månadens drift eit reelt meirforbruk på omlag 2,2 millionar kroner. I juli har det vore ein stor auke i kostnader til rekruttering som gir et negativt avvik på omlag 0,5 millionar kronar. Vidare er det ein auke i bruk av overtid/ekstrahjelp samanlikna med tidlegare månader som gir eit negativt bidrag på omlag 1,3 millionar kronar. Samanlikna med tidligera månader har kostnadsnivået auka med omlag 2,5 millionar kronar inkl. sosiale kostnader. Årsaka kan i hovudsak grunnast bruk av overtidsløysingar i staden for ordinære vikarar ved ferieavvikling. I postiv retning trekker lågare kostnadar til innleige av mellom anna legevikarar fra vikarbyrå der kostnadane denne månaden har vore omlag 0,6 millionar kroner lågare enn budsjett. Varekostnadar Rekneskapen syner for juli at kostnadane til kjøp av medisinske varer og tjenester gir eit samla budsjettmessig positivt avvik på 2,577 millioner kroner. Akkumulert per juli er det eit positivt budsjettavvik på 0,291 millioner kroner. 5

6 Kostnadane til kjøp av gjestepasienter gir eit samla positivt budsjettavvik på 1,477 millionar kroner for juli månad. Hovuddelen av dette er knytta til nedgang i behandling av våre innbyggjare i andre regionar innan somatikk med 2,585 millionar kroner. Føretaket har fortsatt negative budsjettavvik relatert til gjestepasienter innenfor psykisk helsevern for voksne og rusbehandling. Varekostnadane knytta til vår eigenaktivitet gir eit positivt avvik denne månaden på 1,1 millioner kroner og er ein konsekvens av det aktivitetsnivå som har vore i perioden. Andre driftskostnadar Rekneskapen syner denne månaden eit samla negativt budsjettavvik på heile 3,314 millionar kronar. Akkumulert per juli er det eit negativt budsjettavvik på 9,264 millioner kroner. I resultatet for juli er det tapsført 2,215 millionar kroner ved salg av boliger i Sauda. Vidare syner rekneskapen ein stor auke i kostnadane til sjuketransport med 0,755 millionar kronar. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,714 millionar kroner for juli månad. Akkumulert er budsjettaviket per juli positivt med 6,461 millionar kroner. 1.3 Investeringar Pr. august månad syner tala at det er gjennomført investeringar på totalt millionar kroner. Det er 41,5 % av totalt budsjett for året 2012, som er bak plan. Investeringar i bygg 1 - Prosjekt renovering av tak i midtblokka ved Haugesund sjukehus Renoveringsarbeidet antas ferdigstilt i september Prosjektets budsjettramme er 6 millionar kroner, hvor 4,2 millionar kroner er investering og 1,8 millionar kroner er drift. Prosjektets siste prognose er omkring 4.2 millionar kroner, altså eit totalt positivt budsjettavvik på 1,8 millionar kroner. Det er avklart at reduksjonen kun vil redusera driftsbudsjettet og ikkje investeringsbeløpet på 4.2 millioner kroner. 2 - Prosjekt brannsikring Valen sjukehus 6

7 Føretaket samarbeidar med ekstern rådgjevar for å avklare kva som er den teknisk beste løysinga for å byggteknisk tetta den einskilde branncelle. Når løysing foreligg vil arbeidet med å realisera løysinga bli iverksett. 3 - Prosjekt tilrettelegging for ny funksjon - 2 etg i Ny østfløy Haugesund sjukehus Prosjektering av samla løysing pågår sjukeromskanaler er bestilt frå ekstern leverandør. Desse har ei leveringstid på 6-8 veker. Når kanalane kjem vil arbeidet med montering foregå i sengerom i nordre ende av Nye Østfløy. Prosjekt utskifting av oppvaskemaskin ved Haugesund Val av leverandør antas ultimo august Når val av leverandør er foretatt vil det være mogleg å planlegga detaljer om kva som må utføras i lokala. Investeringar i tekniske anlegg 1 Prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Prosjektet er i henhald til framdritsplan. Dersom ein overskrid det samla investeringsbudsjettet, ser ein føre seg å kunne forskyve framdriften for derigjennom å redusera kostnadspådraget i 2012 med 1 mill. 2 Prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk (KA 3) ved Haugesund sjukehus Føretaket har gjennom dialog med valgt leverandør blitt samde om at prosjektarbeidet startar opp ultimo august med ferdigstillelse nov Prosjektets budsjettramme er 6 mill. Alle kontrakter er etablert, og siste prognose for prosjektet er sett til 5,2 mill. Investeringar som er påbyrja i 2011, men som avsluttast i 2012 Dei fleste prosjekta som blei påbyrja i 2011 er ferdigstilt. Status er som følgjer: Rehabilitering Stord 3 etg Utvidelse av kjøling Fødevatn Arealplan ferdigstilt ferdigstilt (sluttoppgjør gjenstår) ferdigstillelse nok forsinka ferdigstilt CT ferdigstilles i sept 2012 klinisk kjemi Rør Stord (asbestrelatert) Nye eltavler Valen ferdigstilling er utsett som følgje av uførutsette forhold ferdigstilt ferdigstilt 7

8 Vannbåren varme ferdigstilt (holder tilbake eit mindre beløp) Det var budsjettert med kr 8,2 mill for å ferdigstille desse prosjekta samt fleire mindre prosjekt. Gjeldande prognose tilseiar at kostnadane vil bli høgare. Hovedårsaken til overskridingane er prosjekt «Utvidelse av kjøling». Anlegget er sett i drift og ein testar no at alt fungerar tilfredsstillande og at det fyllar krava som kjem frem i kontrakten mellom partane. Prosjektet har blitt vesentlig meir kostnadskrevande enn føreset. Når anlegget er sett i drift har partane til hensikt å gå i dialog for å forhandle seg frem til eit endeleg sluttoppgjer. Ein har tidligere rapportert at prosjekt arealplan og prosjekt Rør Stord er ferdigstilt. Ultimo mai mottok føretaket faktura frå leverandørene for arbeid/timer utført i januar. Samla sett utgjorde desse to faktura kostnadar på omkring kr 0,7 mill som ikkje er budsjettert i inneverande år. Ein forventar at kostnadane knytt til gjennomføring av prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M- blokk KA 3, utskifting av SD (sentral driftsstøtte) anlegg ved Haugesund sjukehus vil bli lågare enn budsjettert. I tillegg planlegg ein med å forskyve fremdrifta i prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus, slik at kostnadspådraget i inneværande år reduserast med kr 1. mill. Målsetjinga er at desse besparelsane/tiltaka skal kompensera for meirforbruket som er knytt til ferdigstilling av dei prosjekta som blei påbyrja i Dersom utgiftsauken ikkje vert fullt ut kompensert av besparelsane på dei andre prosjekta vil det bli gjort omprioriteringar i investerings budsjettet innanfor den totale ramma. Andre investeringar anskaffingar 6 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy Ambulansekjøretøyene er mottatt. 7 Prosjekt operasjonplan Prosjektet operasjonsplan er ferdigstilt. All nødvendig Infrastruktur er etablert og Medgrade pc-ane er montert og idriftsett. Det er i no avklart at datautstyret skal inngå som ordinær leie frå Helse Vest IKT AS og ein kan dermed frigjera kr 2, i frå investeringsbudsjettet. 8 - Sjukehussenger I 2011 blei det bestilt ein sengeløftar til Stord sjukehus. Dette er utstyr som benyttast i samanheng med reparasjon og vedlikehald av sjukehussengar. Det var ein forutsetnad at sengeløftaren skulle leverast før årsskiftet Det visar seg no at utstyret blei levert i feb/mars 2012 og faktura blei først anvist i 8

9 juni Samla beløp var på omkring kr ,-. Summen er lagt til budsjettet for kjøp av nye sjukehussenger. Hittil i år har ein kjøpt og fått levert senger for omkring kr ,-. Klinisk kjemi instrument Føretaket inngjekk ultimo 2011 ein avtale med Ortho Clinical Diagnostics AS om leveranse av nytt klinisk kjemi instrument til Haugesund sjukehus. Instrumentet blei levert i jan/feb 2012 og i samsvar med avtalens vilkår blei det gjennomført ein testperiode kor ein skulle kontrollera/verifisera at instrumentet oppfylte dei avtalefesta krava. I 2012 konkluderte føretaket med at instrumentet ikkje oppfylte kravet til kapasitet slik som leverandøren hadde bekrefta gjennom tilbod og kontrakt. Etter samtalar mellom partane har ein konkludert med at avtalen heves og leverandøren tar tilbake instrumentet og refunderar dei beløp som har vore utbetalt. Føretaket har signalisert til leverandøren at ein vil vurdere erstatning det er pr 15 august ikkje sendt frem noko formelt erstatningskrav. Umiddelbart etter at avtalen med Ortho Clinical Diagnostics AS blei heva kunngjorde føretaket anskaffelse av nytt klinisk kjemi instrument på databasen for offentlige anskaffelser. Den 15 august 2012 mottok føretaket nye tilbud. Målsetjinga er å få inngått ny avtale på leveranse av klinisk kjemi instrument i løpet av september/oktober 2012, med leveranse i inneværende år. 9

10 Investeringer 2012 Brukt hittil Prognose Avvik ramme vs prognose Bygg Ramme 2012 Renovering av tak i midtblokka ved Haugesund sjukehus Brannsikring Valen sjukehus Tilrettelegging for ny funksjon 2 etg i Ny østfløy Haugesund sjukehus IK Mat anskaffing av oppvaskmaskinar til Haugesund, Stord og Valen sjukehus og nødvendige ombyggingar for å få montert og installert maskinane Mindre bygningsmessige ombyggingar som følgje av MTU, IK/HMS, etc Overføringar frå prosjekt som ikkje vert ferdigstilt i Budsjett bygg Tekniske anlegg Ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M blokk KA 3 ved Haugesund sjukehus Utskifting SD anlegg ved Haugesund sjukehus Utskifting av sjukesignalanlegg planlegg med å skifte ut anlegg ved 2 sengeposter dei 4 neste åra Renovering av medisinsk trykkvaktsystem tilsvarende beløp må påreknas i Mindre naudsynte tekniske utskiftingar og oppgraderingar Budsjett tekniske anlegg Medisinsk teknisk utstyr Investeringar som er påbyrja i 2011, men som avsluttast i Enkeltkjøp under 5 mill Budsjett medisinsk teknisk utstyr Andre investeringer Ambulanse kjøretøy, adm.kjøretøy IKT Operasjonsplan inkl datautstyr og kabling Oppgradering av alarm og telefoni system og anna utskifting Diverse utskifting av sjukehussenger i føretaket flåtekjøp Budsjett Andre investeringer Investeringer

11 1.4 Likviditet Likviditetsoversikta for mai syner ein negativ likviditet på 129,491 millionar kroner. Dette er ein negativ endring frå førre månad på 12,777 millionar kroner og ei forbetring frå i fjor på 87,820 millionar kroner. 11

12 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk I Styringsdokumentet Helse Fonna HF 2012 kap 3.3 er målet for 2012 at budsjettert aktivitet er i tråd med bestillinga. Styringsparametra er : Tal på produserte DRG- poeng Refunderte polikliniske inntekter 2.1 Aktivitet Aktivitet målt i DRG-poeng var i juni og juli lågare enn plan. Ved utgangen av juli månad var talet på DRG-poeng på 82 over budsjett hittil i år. Talet på sjukhusopphald(juni -55, juli -62) og tal ( juni-69, juli -58) på dagbehandlingar har eit negativt avvik i både i juni og juli. Medan aktiviteten innan poliklinikk i juni og juli er over budsjett. Ved utgangen av juli ligg aktiviteten innan poliklinikk samla på 1086 konsultasjonar over budsjett. DRG-poeng Somatikk 12

13 Tal på sjukehusopphald Somatikk Dagbehandling Somatikk 13

14 Polikliniske konsultasjonar Somatikk 2.2 Kvalitet Helse Fonna HF hadde i juli 2012 ei gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psyksisk helsevern), uavhenging av rettighetstatus på 58 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 55 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp (utan prioritet) var ventetida 65 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande innan alle fagområde (somatikk og psyksisk helsevern), uavhenging av rettighetstatus er på 93 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) er ventetida 64 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp (utan prioritet) var ventetida 121 dagar. 14

15 2.2.1 Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan somatikk, uavhenging av rettighetstatus var i juli på 57 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritert) var ventetida 53 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 66 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande ved periodeslutt uavhenging av rettighetstatus var i juli på 94 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 64 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 121 dagar. Ventetid for ventande Somatikk 15

16 2.2.2 Fristbrot Samla tal på fristbrot i somatikken i juli var 62 pasientar, dvs. ein prosent av alle pasientar som har rett til nødvendig helsehjelp i juli månad. Det vart starta helsehjelp på 33 fristbrotpasientarpasientar i perioden. Ved utgongen av juli var det 29 ventande med fristbrot. Det har vore ein auke i fristbrot innan ortopedisk kirurgi. Føretaket har satt i verk tiltak for å handtere dette, mellom anna med å starte opp eit ekstra operasjonsteam frå september Fristbrot Somatikk Korridorpasientar Talet på korridorpasientar er i juli 93 pasientar (1.1 %). 16

17 Korridorpasientar Somatikk Epikrisetid Målkravet for epikrisetid er 100 %. Det vil seie at 100 % av epikrisane skal vere sendt primærhelsetenesta innan 7 dagar etter utskriving frå spesialisthelsetenesta. Epikrisetida for juli er på 76 %. Epikrisetid somatikk 17

18 3 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern 3.1 Aktivitet (VOP/BUP) Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) har eit positivt avvik i juli på 366 i forhold til budsjett. Ved utgangen av juli ligg akkumulert aktivitet innan poliklinikk på 987 konsultasjonar over budsjett. Polikliniske konsultasjonar Vaksenpsykiatri 18

19 Liggjande til døgnbehandling Vaksenpsykiatri Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan barne- og ungdomspsykiatri (BUP) har i juli eit negativt avvik på 124 i forhold til budsjett. Ved utgangen av juli ligg aktiviteten innan poliklinikk samla med eit negativt avvik på 2589 konsultasjonar. Polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri 19

20 Liggjande til døgnbehandling Barne- og ungdomspsykiatri 3.2 Kvalitet Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan psykisk helsevern, uavhengig av rettighetstatus var i juli på 77 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 77 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 78 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande ved periodeslutt uvhenging av rettighetstatus var i juli på 78 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 67 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 145 dagar Ventetid (VOP/RUS/BUP) Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan VOP, uavhenging av rettighetstatus var i juli på 60 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritert) var ventetida 60 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 65 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (VOP) ved periodeslutt uvhenging av rettighetstatus var i juli på 83 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 65 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 155 dagar. 20

21 Ventetid ventande pasientar Vaksenpsykiatri 21

22 Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan RUS var i juli på 108 dagar. Det var bare pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) som vart behandla i juli. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande ved periodeslutt uvhenging av rettighetstatus var i juli på 83 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 61 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 55 dagar. Ventetid for ventande pasientar RUS 22

23 Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan BUP i juli var på 123 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 123 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 115 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (BUP) ved periodeslutt uavhenging av rettighetstatus var i juli på 71 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 70 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 84 dagar. Ventetid for ventande pasientar Barne- og ungdomspsykiatri 23

24 3.2.2 Fristbrot (VOP/RUS/BUP) For vaksenpsykiatrien er det totalt 33 fristbrot i juli, dvs. 12 % av alle som har rett til prioritert helsehjelp. Det vart starta behandling på 13 fristbrotpasientar, dvs. at 21 % av alle pasientar med rett til prioritert helsehjelp som vart behandla i juli, var fristbrotpasientar. 20 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgangenav perioden, og det er 9 prosent av alle ventande med rett til prioritert helsehjelp. Fristbrot Vaksenpsykiatri 24

25 For RUS området er det totalt 8 fristbrot i juli, dvs. 20 % av alle som har rett til prioritert helsehjelp. Det vart starta behandling på 1 fristbrotpasientar, dvs. at 33 % av alle pasientar med rett til prioritert helsehjelp som vart behandla i juli, var fristbrotpasientar. 7 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgangen av perioden, og det er 19 prosent av alle ventande med rett til prioritert helsehjelp. Fristbrot Rus 25

26 For BUPer det totalt 71 fristbrot i juli, dvs. 34 % av alle som har rett til prioritert helsehjelp i juli. Det vart starta behandling på 15 fristbrotpasientar, dvs. at 65 % av alle pasientar med rett til prioritert helsehjelp som fikk behandling i juli, var fristbrotpasientar. 56 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgangen av perioden, og det er 30 % av alle ventande med rett til prioritert helsehjelp. BUP genererte 27 nye fristbrot i juli. Fristbrot Barne- og ungdomspsykiatri Epikrisetid (VOP/RUS/BUP) Epikrisetid Psykisk helsevern 26

27 3.2.4 Utskrivingsklare pasientar Data henta frå elektronisk pasientjournalsystem, DIPS. Føretaket har langt færre utskrivningsklare pasientar og liggedagar enn i fjor. Utskrivningsklare pasienter 27

28 4 Medarbeidar 4.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månedsverk Figuren syner utviklinga i brutto- og netto månadsverk for Helse-Fonna i 2011 og tom juli Brutto månadsverk er frå juni til juli 2012 auka med 231 månadsverk, netto månadsverk er for same periode uforandra. 28

29 4.1.2 Overtid og meirarbeid Figuren under syner utvikling i overtid og meirarbeid dei siste 13 månadar. Det er stort fokus på bruk av overtid i verksemda. Overtid er frå juni til juli 2012 auka, men er lågare enn juli Tala for meirarbeid har ein auke i juli 2012, og er høgare enn juli Overtid og merarbeid i timer siste 13 måneder jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 Overtid og utrykning i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Meirarbeid i timar Lineær (Meirarbeid i timar) 29

30 4.2 Sjukefråvær Figuren under viser utviklinga i sjukefråværet 2011 og tom juli I tillegg viser figuren måltala for samla sjukefråværet frå Helse Vest RHF på 5.5 % og måltal på legemeldt sjukefråvær på 4,5 %. I juli 2012 var den totale sjukefråværsprosenten 6,1 %, som er lågare enn juni 2012 og lågare enn juli 2011 (8,7%). 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Utvikling Sjukefråvær Helse Fonna ,1 5,5 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukefråvær 2012 Sjukefråvær 2011 Sjukemeldt fråvær 2012 Sjukemeldt fråvær 2011 Måltal sjukefråvær Måltal sjukemeldt fråvær Figuren under syner sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær 2012 (pr.juli 2012) 2011(pr.juli 2011) Syke % Kort (1 16 dg) Lang (17 dg +) Syke % Kort (1 16 dg) Lang (17 dg +) Helse Fonna 6,1 2,1 4,0 8,7 2,6 6,2 Foretaksledelse 5,6 1,4 4,2 17,1 6,2 10,9 Økonomi 3,2 0,5 2,7 9,0 4,5 4,5 HR 7,3 2,1 5,2 2,6 1,0 1,6 Medisin 4,6 1,5 3,1 7,9 2,4 5,5 Kirurgisk 5,4 2,2 3,2 8,0 2,9 5,1 Psykisk helsevern 7,6 2,8 4,8 10,0 3,0 7,0 Medisinsk Service 5,6 1,4 4,2 7,9 1,9 6,0 Intern Service 7,5 2,5 5,0 10,0 2,4 7,6 30

31 4.3 Deltid Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseføretaka pålegg om å redusere bruken av deltid med 20 % i løpet av Føretaksgruppa Helse Vest nådde målet innen utgangen av resultatet samla for Helse Vest vart 87,87 %. Måltallet for føretaka er 87,7 %. Helse Fonna har pr. juli 2012 ei gjennomsnittleg stillingsprosent på 85,60%. Føretaket har eit sterkt fokus på å nå måltalet i Korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent Figuren syner utvikling for gjennomsnittleg stillingsprosent i Helse Fonna frå mai 2011 til juli Gjennomsnittleg stillingsprosent har fra mai 2012 til juli 2012 ein auke på 0,45% 31

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør nicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer