Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport frå verksemda juni, juli 2012"

Transkript

1 Rapport frå verksemda juni, juli 2012

2 Innhald 1 Økonomisk resultat Inntekter Kostnader Investeringar Likviditet Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk Aktivitet Kvalitet Ventetid Fristbrot Korridorpasientar Epikrisetid Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern Aktivitet (VOP/BUP) Kvalitet Ventetid (VOP/RUS/BUP) Fristbrot (VOP/RUS/BUP) Epikrisetid (VOP/RUS/BUP) Utskrivingsklare pasientar Medarbeidar Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månedsverk Overtid og meirarbeid Sjukefråvær Deltid Korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent

3 1 Økonomisk resultat Økonomisk resultat juli månad Denne Periode (201207) Hittil i år Hele Året Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Budsjett Siste låste prognose Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger ISF egne pasienter ISF kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF inntekt ISF inntekt kostnadskrevende legemidler utenfor sykehus Gjestepasienter Polikniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen Innleie av personell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Skattekostnad (Års)resultat I juli har føretaket eit negativt avvik i forhold til budsjett på 0,626 millionar kroner. Rekneskapen for juli syner eit negativt resultat på 0,126 millionar kroner, mot budsjett på 0,5 millionar kroner. For juni syner rekneskapen eit negativt resultat på 7,009 millionar kroner, hvilket gir eit budsjettavvik for månaden på 7,508 millionar kroner. Akkumulert for året har føretaket eit negativt budsjettavvik på 12,567 millionar kroner per juli. Prognosen for 2012 syner at ein skal enda på negativt budsjettavvik med 18,762 millionar kroner. Frå førre rapportering er prognosen nedjustert med 3,762 millionar kroner. Føretaket begrunner denne prognosen med forventa lågare inntektar enn budsjett knytta til utskrivingsklare pasientar, samt tap ved sal av eigedom. Hovudårsak til føretakets budsjettavvik er inntektstap ved utskrivingsklare pasientar. Vidare har føretaket tatt netto tap ved sal av eigedom på 2,953 millionar kroner hittil i år. Grunnet feil ved ferieavlønninga er det betalt og kostnadsført for mykje løn i juni og juli. Dette blei avdekka etter lukking av rekneskapsperioden for juli og ein har således ikkje korrigert rekneskapen for feilen. Det er ennå ikkje skaffa full oversikt over omfang og konsekvens av feilutbetalinga, men 3

4 midlertidige berekningar tydar på at størrelsen er om lag 4 millionar kroner. Føretaket arbeidar med å rette feilen og vil avrekne denne på seinare utbetalingar. Korrigert resultat hittil i år: Budsjettavvik hittil per juli Budsjettavvik utskrivningsklare pasienter Salg av eigendom (netto tap) Budsjettavvik korrigert for utskrivingsklare pasienter og netto tap ved sal av eigedom 185 Feil ved lønnskjøring juni (usikker størrelse) Korrigert resultat Korrigert samlet resultat for juni og juli: Sum budsjettavvik juni og juli Budsjettavvik utskrivningsklare pasienter Salg av eigendom (netto tap) Budsjettavvik korrigert for utskrivingsklare pasienter og netto tap ved sal av eigedom Feil ved lønnskjøring juni (usikker størrelse) Korrigert resultat Dersom ein korrigerar budsjettavviket for utskrivningklare pasientar, sal av eigedom og antatt størrelse på feilutbetaling av løn så syner rekneskapen at driften er positiv både for juni og juli månad til saman og for året så langt. Rekneskapen er, i samsvar med instruks frå Helse Vest RHF, korrigert for auka pensjonskostnadar og medfølgjande auka budsjettramme på 60,600 millionar kroner. 1.1 Inntekter Inntektene syner eit samla negativt avvik mot budsjett på 1,338 millioner kroner for juli og akkumulert for året per juli månad er budsjettavviket negativt med 6,528 millionar kroner. Dei aktivitetsbaserte inntektane frå ISF og poliklinikk syner eit samla negativt budsjettavvik for juli månad på 0,560 millioner kroner. Mindreinntakta i juli skyldes i hovudsak eit lågare aktivitetsnivå innan ISF-basert aktivtitet knytta til behandling av pasientar i andre regionar med 1,227 millionar kroner. Inntektene frå vår eigenaktivitet syner ein meirinntekt på 0,667 millionar kronar, hvilket skyldes høgare poliklinikkaktivitet ved røntgen og lab, samt innen psykisk helsevern. Akkumulert per juli månad er dei aktivitetsbaserte inntektene 0,344 millioner kroner lågare enn budsjett. 4

5 Øvrige inntektar gir eit samla negativt budsjettavvik på 0,781 millioner kroner for juli, og akkumulert per juli er det samla negative budsjettavviket på 6,667 millioner kroner. Hovudsakleg er budsjettavviket knytta til utskrivningsklare pasientar som har 1,381 millionar kroner lågare inntekt enn budsjett i juli og har eit akkumulert negativt budsjettavvik på 9,799 millioner kroner per juli. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake gir eit negativt budsjettavvik på 0,842 millioner kroner i juli og har akkumulert per juli eit negativt budsjettavvik på 3,316 millioner kroner. 1.2 Kostnader Personalkostnader Personalkostnadane inklusiv innleige av personale frå byrå gir i juli månad eit positivt budsjettavvik på 0,327 millioner kroner. Akkumulert per mai er det reelle negative budsjettavviket på 5,806 millioner kroner. Resultatet er ikkje korrigert for feil ved utbetaling av ferieløn og tillegg i juni og juli med konsekvens på omlag 4,0 millionar kroner. I resultatet for juli er det inkludert ein nedjustering av effekten av årets lønsoppgjør pga tidsforskyving av virkningsdato for store gruppar av ansatte frå til Det er avsatt omlag 2,5 millionar kroner for mykje i tidlegare månader for å ta høyde for effekten av lønsoppgjøret som ved reversering i juli gir ein positiv effekt i rekneskapen. Korrigert for dette viser denne månadens drift eit reelt meirforbruk på omlag 2,2 millionar kroner. I juli har det vore ein stor auke i kostnader til rekruttering som gir et negativt avvik på omlag 0,5 millionar kronar. Vidare er det ein auke i bruk av overtid/ekstrahjelp samanlikna med tidlegare månader som gir eit negativt bidrag på omlag 1,3 millionar kronar. Samanlikna med tidligera månader har kostnadsnivået auka med omlag 2,5 millionar kronar inkl. sosiale kostnader. Årsaka kan i hovudsak grunnast bruk av overtidsløysingar i staden for ordinære vikarar ved ferieavvikling. I postiv retning trekker lågare kostnadar til innleige av mellom anna legevikarar fra vikarbyrå der kostnadane denne månaden har vore omlag 0,6 millionar kroner lågare enn budsjett. Varekostnadar Rekneskapen syner for juli at kostnadane til kjøp av medisinske varer og tjenester gir eit samla budsjettmessig positivt avvik på 2,577 millioner kroner. Akkumulert per juli er det eit positivt budsjettavvik på 0,291 millioner kroner. 5

6 Kostnadane til kjøp av gjestepasienter gir eit samla positivt budsjettavvik på 1,477 millionar kroner for juli månad. Hovuddelen av dette er knytta til nedgang i behandling av våre innbyggjare i andre regionar innan somatikk med 2,585 millionar kroner. Føretaket har fortsatt negative budsjettavvik relatert til gjestepasienter innenfor psykisk helsevern for voksne og rusbehandling. Varekostnadane knytta til vår eigenaktivitet gir eit positivt avvik denne månaden på 1,1 millioner kroner og er ein konsekvens av det aktivitetsnivå som har vore i perioden. Andre driftskostnadar Rekneskapen syner denne månaden eit samla negativt budsjettavvik på heile 3,314 millionar kronar. Akkumulert per juli er det eit negativt budsjettavvik på 9,264 millioner kroner. I resultatet for juli er det tapsført 2,215 millionar kroner ved salg av boliger i Sauda. Vidare syner rekneskapen ein stor auke i kostnadane til sjuketransport med 0,755 millionar kronar. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,714 millionar kroner for juli månad. Akkumulert er budsjettaviket per juli positivt med 6,461 millionar kroner. 1.3 Investeringar Pr. august månad syner tala at det er gjennomført investeringar på totalt millionar kroner. Det er 41,5 % av totalt budsjett for året 2012, som er bak plan. Investeringar i bygg 1 - Prosjekt renovering av tak i midtblokka ved Haugesund sjukehus Renoveringsarbeidet antas ferdigstilt i september Prosjektets budsjettramme er 6 millionar kroner, hvor 4,2 millionar kroner er investering og 1,8 millionar kroner er drift. Prosjektets siste prognose er omkring 4.2 millionar kroner, altså eit totalt positivt budsjettavvik på 1,8 millionar kroner. Det er avklart at reduksjonen kun vil redusera driftsbudsjettet og ikkje investeringsbeløpet på 4.2 millioner kroner. 2 - Prosjekt brannsikring Valen sjukehus 6

7 Føretaket samarbeidar med ekstern rådgjevar for å avklare kva som er den teknisk beste løysinga for å byggteknisk tetta den einskilde branncelle. Når løysing foreligg vil arbeidet med å realisera løysinga bli iverksett. 3 - Prosjekt tilrettelegging for ny funksjon - 2 etg i Ny østfløy Haugesund sjukehus Prosjektering av samla løysing pågår sjukeromskanaler er bestilt frå ekstern leverandør. Desse har ei leveringstid på 6-8 veker. Når kanalane kjem vil arbeidet med montering foregå i sengerom i nordre ende av Nye Østfløy. Prosjekt utskifting av oppvaskemaskin ved Haugesund Val av leverandør antas ultimo august Når val av leverandør er foretatt vil det være mogleg å planlegga detaljer om kva som må utføras i lokala. Investeringar i tekniske anlegg 1 Prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Prosjektet er i henhald til framdritsplan. Dersom ein overskrid det samla investeringsbudsjettet, ser ein føre seg å kunne forskyve framdriften for derigjennom å redusera kostnadspådraget i 2012 med 1 mill. 2 Prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk (KA 3) ved Haugesund sjukehus Føretaket har gjennom dialog med valgt leverandør blitt samde om at prosjektarbeidet startar opp ultimo august med ferdigstillelse nov Prosjektets budsjettramme er 6 mill. Alle kontrakter er etablert, og siste prognose for prosjektet er sett til 5,2 mill. Investeringar som er påbyrja i 2011, men som avsluttast i 2012 Dei fleste prosjekta som blei påbyrja i 2011 er ferdigstilt. Status er som følgjer: Rehabilitering Stord 3 etg Utvidelse av kjøling Fødevatn Arealplan ferdigstilt ferdigstilt (sluttoppgjør gjenstår) ferdigstillelse nok forsinka ferdigstilt CT ferdigstilles i sept 2012 klinisk kjemi Rør Stord (asbestrelatert) Nye eltavler Valen ferdigstilling er utsett som følgje av uførutsette forhold ferdigstilt ferdigstilt 7

8 Vannbåren varme ferdigstilt (holder tilbake eit mindre beløp) Det var budsjettert med kr 8,2 mill for å ferdigstille desse prosjekta samt fleire mindre prosjekt. Gjeldande prognose tilseiar at kostnadane vil bli høgare. Hovedårsaken til overskridingane er prosjekt «Utvidelse av kjøling». Anlegget er sett i drift og ein testar no at alt fungerar tilfredsstillande og at det fyllar krava som kjem frem i kontrakten mellom partane. Prosjektet har blitt vesentlig meir kostnadskrevande enn føreset. Når anlegget er sett i drift har partane til hensikt å gå i dialog for å forhandle seg frem til eit endeleg sluttoppgjer. Ein har tidligere rapportert at prosjekt arealplan og prosjekt Rør Stord er ferdigstilt. Ultimo mai mottok føretaket faktura frå leverandørene for arbeid/timer utført i januar. Samla sett utgjorde desse to faktura kostnadar på omkring kr 0,7 mill som ikkje er budsjettert i inneverande år. Ein forventar at kostnadane knytt til gjennomføring av prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M- blokk KA 3, utskifting av SD (sentral driftsstøtte) anlegg ved Haugesund sjukehus vil bli lågare enn budsjettert. I tillegg planlegg ein med å forskyve fremdrifta i prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus, slik at kostnadspådraget i inneværande år reduserast med kr 1. mill. Målsetjinga er at desse besparelsane/tiltaka skal kompensera for meirforbruket som er knytt til ferdigstilling av dei prosjekta som blei påbyrja i Dersom utgiftsauken ikkje vert fullt ut kompensert av besparelsane på dei andre prosjekta vil det bli gjort omprioriteringar i investerings budsjettet innanfor den totale ramma. Andre investeringar anskaffingar 6 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy Ambulansekjøretøyene er mottatt. 7 Prosjekt operasjonplan Prosjektet operasjonsplan er ferdigstilt. All nødvendig Infrastruktur er etablert og Medgrade pc-ane er montert og idriftsett. Det er i no avklart at datautstyret skal inngå som ordinær leie frå Helse Vest IKT AS og ein kan dermed frigjera kr 2, i frå investeringsbudsjettet. 8 - Sjukehussenger I 2011 blei det bestilt ein sengeløftar til Stord sjukehus. Dette er utstyr som benyttast i samanheng med reparasjon og vedlikehald av sjukehussengar. Det var ein forutsetnad at sengeløftaren skulle leverast før årsskiftet Det visar seg no at utstyret blei levert i feb/mars 2012 og faktura blei først anvist i 8

9 juni Samla beløp var på omkring kr ,-. Summen er lagt til budsjettet for kjøp av nye sjukehussenger. Hittil i år har ein kjøpt og fått levert senger for omkring kr ,-. Klinisk kjemi instrument Føretaket inngjekk ultimo 2011 ein avtale med Ortho Clinical Diagnostics AS om leveranse av nytt klinisk kjemi instrument til Haugesund sjukehus. Instrumentet blei levert i jan/feb 2012 og i samsvar med avtalens vilkår blei det gjennomført ein testperiode kor ein skulle kontrollera/verifisera at instrumentet oppfylte dei avtalefesta krava. I 2012 konkluderte føretaket med at instrumentet ikkje oppfylte kravet til kapasitet slik som leverandøren hadde bekrefta gjennom tilbod og kontrakt. Etter samtalar mellom partane har ein konkludert med at avtalen heves og leverandøren tar tilbake instrumentet og refunderar dei beløp som har vore utbetalt. Føretaket har signalisert til leverandøren at ein vil vurdere erstatning det er pr 15 august ikkje sendt frem noko formelt erstatningskrav. Umiddelbart etter at avtalen med Ortho Clinical Diagnostics AS blei heva kunngjorde føretaket anskaffelse av nytt klinisk kjemi instrument på databasen for offentlige anskaffelser. Den 15 august 2012 mottok føretaket nye tilbud. Målsetjinga er å få inngått ny avtale på leveranse av klinisk kjemi instrument i løpet av september/oktober 2012, med leveranse i inneværende år. 9

10 Investeringer 2012 Brukt hittil Prognose Avvik ramme vs prognose Bygg Ramme 2012 Renovering av tak i midtblokka ved Haugesund sjukehus Brannsikring Valen sjukehus Tilrettelegging for ny funksjon 2 etg i Ny østfløy Haugesund sjukehus IK Mat anskaffing av oppvaskmaskinar til Haugesund, Stord og Valen sjukehus og nødvendige ombyggingar for å få montert og installert maskinane Mindre bygningsmessige ombyggingar som følgje av MTU, IK/HMS, etc Overføringar frå prosjekt som ikkje vert ferdigstilt i Budsjett bygg Tekniske anlegg Ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M blokk KA 3 ved Haugesund sjukehus Utskifting SD anlegg ved Haugesund sjukehus Utskifting av sjukesignalanlegg planlegg med å skifte ut anlegg ved 2 sengeposter dei 4 neste åra Renovering av medisinsk trykkvaktsystem tilsvarende beløp må påreknas i Mindre naudsynte tekniske utskiftingar og oppgraderingar Budsjett tekniske anlegg Medisinsk teknisk utstyr Investeringar som er påbyrja i 2011, men som avsluttast i Enkeltkjøp under 5 mill Budsjett medisinsk teknisk utstyr Andre investeringer Ambulanse kjøretøy, adm.kjøretøy IKT Operasjonsplan inkl datautstyr og kabling Oppgradering av alarm og telefoni system og anna utskifting Diverse utskifting av sjukehussenger i føretaket flåtekjøp Budsjett Andre investeringer Investeringer

11 1.4 Likviditet Likviditetsoversikta for mai syner ein negativ likviditet på 129,491 millionar kroner. Dette er ein negativ endring frå førre månad på 12,777 millionar kroner og ei forbetring frå i fjor på 87,820 millionar kroner. 11

12 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk I Styringsdokumentet Helse Fonna HF 2012 kap 3.3 er målet for 2012 at budsjettert aktivitet er i tråd med bestillinga. Styringsparametra er : Tal på produserte DRG- poeng Refunderte polikliniske inntekter 2.1 Aktivitet Aktivitet målt i DRG-poeng var i juni og juli lågare enn plan. Ved utgangen av juli månad var talet på DRG-poeng på 82 over budsjett hittil i år. Talet på sjukhusopphald(juni -55, juli -62) og tal ( juni-69, juli -58) på dagbehandlingar har eit negativt avvik i både i juni og juli. Medan aktiviteten innan poliklinikk i juni og juli er over budsjett. Ved utgangen av juli ligg aktiviteten innan poliklinikk samla på 1086 konsultasjonar over budsjett. DRG-poeng Somatikk 12

13 Tal på sjukehusopphald Somatikk Dagbehandling Somatikk 13

14 Polikliniske konsultasjonar Somatikk 2.2 Kvalitet Helse Fonna HF hadde i juli 2012 ei gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psyksisk helsevern), uavhenging av rettighetstatus på 58 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 55 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp (utan prioritet) var ventetida 65 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande innan alle fagområde (somatikk og psyksisk helsevern), uavhenging av rettighetstatus er på 93 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) er ventetida 64 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp (utan prioritet) var ventetida 121 dagar. 14

15 2.2.1 Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan somatikk, uavhenging av rettighetstatus var i juli på 57 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritert) var ventetida 53 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 66 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande ved periodeslutt uavhenging av rettighetstatus var i juli på 94 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 64 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 121 dagar. Ventetid for ventande Somatikk 15

16 2.2.2 Fristbrot Samla tal på fristbrot i somatikken i juli var 62 pasientar, dvs. ein prosent av alle pasientar som har rett til nødvendig helsehjelp i juli månad. Det vart starta helsehjelp på 33 fristbrotpasientarpasientar i perioden. Ved utgongen av juli var det 29 ventande med fristbrot. Det har vore ein auke i fristbrot innan ortopedisk kirurgi. Føretaket har satt i verk tiltak for å handtere dette, mellom anna med å starte opp eit ekstra operasjonsteam frå september Fristbrot Somatikk Korridorpasientar Talet på korridorpasientar er i juli 93 pasientar (1.1 %). 16

17 Korridorpasientar Somatikk Epikrisetid Målkravet for epikrisetid er 100 %. Det vil seie at 100 % av epikrisane skal vere sendt primærhelsetenesta innan 7 dagar etter utskriving frå spesialisthelsetenesta. Epikrisetida for juli er på 76 %. Epikrisetid somatikk 17

18 3 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern 3.1 Aktivitet (VOP/BUP) Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) har eit positivt avvik i juli på 366 i forhold til budsjett. Ved utgangen av juli ligg akkumulert aktivitet innan poliklinikk på 987 konsultasjonar over budsjett. Polikliniske konsultasjonar Vaksenpsykiatri 18

19 Liggjande til døgnbehandling Vaksenpsykiatri Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan barne- og ungdomspsykiatri (BUP) har i juli eit negativt avvik på 124 i forhold til budsjett. Ved utgangen av juli ligg aktiviteten innan poliklinikk samla med eit negativt avvik på 2589 konsultasjonar. Polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri 19

20 Liggjande til døgnbehandling Barne- og ungdomspsykiatri 3.2 Kvalitet Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan psykisk helsevern, uavhengig av rettighetstatus var i juli på 77 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 77 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 78 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande ved periodeslutt uvhenging av rettighetstatus var i juli på 78 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 67 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 145 dagar Ventetid (VOP/RUS/BUP) Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan VOP, uavhenging av rettighetstatus var i juli på 60 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritert) var ventetida 60 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 65 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (VOP) ved periodeslutt uvhenging av rettighetstatus var i juli på 83 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 65 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 155 dagar. 20

21 Ventetid ventande pasientar Vaksenpsykiatri 21

22 Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan RUS var i juli på 108 dagar. Det var bare pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) som vart behandla i juli. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande ved periodeslutt uvhenging av rettighetstatus var i juli på 83 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 61 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 55 dagar. Ventetid for ventande pasientar RUS 22

23 Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan BUP i juli var på 123 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 123 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 115 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (BUP) ved periodeslutt uavhenging av rettighetstatus var i juli på 71 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 70 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 84 dagar. Ventetid for ventande pasientar Barne- og ungdomspsykiatri 23

24 3.2.2 Fristbrot (VOP/RUS/BUP) For vaksenpsykiatrien er det totalt 33 fristbrot i juli, dvs. 12 % av alle som har rett til prioritert helsehjelp. Det vart starta behandling på 13 fristbrotpasientar, dvs. at 21 % av alle pasientar med rett til prioritert helsehjelp som vart behandla i juli, var fristbrotpasientar. 20 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgangenav perioden, og det er 9 prosent av alle ventande med rett til prioritert helsehjelp. Fristbrot Vaksenpsykiatri 24

25 For RUS området er det totalt 8 fristbrot i juli, dvs. 20 % av alle som har rett til prioritert helsehjelp. Det vart starta behandling på 1 fristbrotpasientar, dvs. at 33 % av alle pasientar med rett til prioritert helsehjelp som vart behandla i juli, var fristbrotpasientar. 7 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgangen av perioden, og det er 19 prosent av alle ventande med rett til prioritert helsehjelp. Fristbrot Rus 25

26 For BUPer det totalt 71 fristbrot i juli, dvs. 34 % av alle som har rett til prioritert helsehjelp i juli. Det vart starta behandling på 15 fristbrotpasientar, dvs. at 65 % av alle pasientar med rett til prioritert helsehjelp som fikk behandling i juli, var fristbrotpasientar. 56 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgangen av perioden, og det er 30 % av alle ventande med rett til prioritert helsehjelp. BUP genererte 27 nye fristbrot i juli. Fristbrot Barne- og ungdomspsykiatri Epikrisetid (VOP/RUS/BUP) Epikrisetid Psykisk helsevern 26

27 3.2.4 Utskrivingsklare pasientar Data henta frå elektronisk pasientjournalsystem, DIPS. Føretaket har langt færre utskrivningsklare pasientar og liggedagar enn i fjor. Utskrivningsklare pasienter 27

28 4 Medarbeidar 4.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månedsverk Figuren syner utviklinga i brutto- og netto månadsverk for Helse-Fonna i 2011 og tom juli Brutto månadsverk er frå juni til juli 2012 auka med 231 månadsverk, netto månadsverk er for same periode uforandra. 28

29 4.1.2 Overtid og meirarbeid Figuren under syner utvikling i overtid og meirarbeid dei siste 13 månadar. Det er stort fokus på bruk av overtid i verksemda. Overtid er frå juni til juli 2012 auka, men er lågare enn juli Tala for meirarbeid har ein auke i juli 2012, og er høgare enn juli Overtid og merarbeid i timer siste 13 måneder jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 Overtid og utrykning i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Meirarbeid i timar Lineær (Meirarbeid i timar) 29

30 4.2 Sjukefråvær Figuren under viser utviklinga i sjukefråværet 2011 og tom juli I tillegg viser figuren måltala for samla sjukefråværet frå Helse Vest RHF på 5.5 % og måltal på legemeldt sjukefråvær på 4,5 %. I juli 2012 var den totale sjukefråværsprosenten 6,1 %, som er lågare enn juni 2012 og lågare enn juli 2011 (8,7%). 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Utvikling Sjukefråvær Helse Fonna ,1 5,5 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukefråvær 2012 Sjukefråvær 2011 Sjukemeldt fråvær 2012 Sjukemeldt fråvær 2011 Måltal sjukefråvær Måltal sjukemeldt fråvær Figuren under syner sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær 2012 (pr.juli 2012) 2011(pr.juli 2011) Syke % Kort (1 16 dg) Lang (17 dg +) Syke % Kort (1 16 dg) Lang (17 dg +) Helse Fonna 6,1 2,1 4,0 8,7 2,6 6,2 Foretaksledelse 5,6 1,4 4,2 17,1 6,2 10,9 Økonomi 3,2 0,5 2,7 9,0 4,5 4,5 HR 7,3 2,1 5,2 2,6 1,0 1,6 Medisin 4,6 1,5 3,1 7,9 2,4 5,5 Kirurgisk 5,4 2,2 3,2 8,0 2,9 5,1 Psykisk helsevern 7,6 2,8 4,8 10,0 3,0 7,0 Medisinsk Service 5,6 1,4 4,2 7,9 1,9 6,0 Intern Service 7,5 2,5 5,0 10,0 2,4 7,6 30

31 4.3 Deltid Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseføretaka pålegg om å redusere bruken av deltid med 20 % i løpet av Føretaksgruppa Helse Vest nådde målet innen utgangen av resultatet samla for Helse Vest vart 87,87 %. Måltallet for føretaka er 87,7 %. Helse Fonna har pr. juli 2012 ei gjennomsnittleg stillingsprosent på 85,60%. Føretaket har eit sterkt fokus på å nå måltalet i Korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent Figuren syner utvikling for gjennomsnittleg stillingsprosent i Helse Fonna frå mai 2011 til juli Gjennomsnittleg stillingsprosent har fra mai 2012 til juli 2012 ein auke på 0,45% 31

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 21.05.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 21.05. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 34/14 A 1 vedlegg Styremøte 21.05.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: November 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter elleve månader syner tal DRG-poeng

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Januar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: august 2013 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Faktisk Plan vs plan I fjor vs. I fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. I fjor Plan Vaksenpsykiatri (VOP/RUS)

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode Avvik Avvik frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Akkumulert for året syner tal DRG-poeng

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: April 2017 AKTIVITET Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter fire månader syner tal DRG-poeng for

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I august vart det behandla 4,4 prosent fleire

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2013/162-1990/2013 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 02.05.2013 Rapportering til HOD pr. mars 2013 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan Pasientopphald og DRG-poeng I mai vart det behandla 0,9 prosent fleire pasientar enn planen

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 766

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: April 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: november 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 854

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 09.03.2015 Emne: Rapportering pr. januar 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: september 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 803

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 816

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.07.2014 Emne: Rapportering pr. mai 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helse Førde 627 689 752 779 747 786

2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helse Førde 627 689 752 779 747 786 Verksemdrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng August hadde god aktivitet samanlikna med plan og fjorår. Etter åtte månader har klinikken behandla 4,8 % fleire

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 861 773

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Oktober 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 763 811-48

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: februar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 772-17

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 03.11.2014 Emne: Rapportering pr. september 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 784 779

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mars 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 877 837

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802 779 24

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 20.08.2015 Emne: Rapportering pr. juli 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Rapport frå verksemda juni og juli 2011

Rapport frå verksemda juni og juli 2011 Rapport frå verksemda juni og juli 2011 1 Innhald 1. Økonomisk resultat... 3 Økonomisk resultat juni månad... 3 Inntekter... 3 Kostnader... 3 1.1 Oversikt Juli... 4 1.2 Økonomisk resultat juli... 4 Inntekter...

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer