Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 21.05."

Transkript

1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 34/14 A 1 vedlegg Styremøte Forslag til vedtak: Styret tek saka til etterretning. 1

2 Rapport frå verksemda, april 2014

3 Innhald 1 Økonomisk resultat Økonomisk resultat mars Økonomisk resultat april Inntekter Kostnader Investeringar Likviditet Behandlingsaktivitet og -kvalitet Aktivitet Kvalitet Ventetid Fristbrot Epikrise Utskrivningsklare pasientar Korridorpasientar Medarbeidar Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månadsverk Overtid og meirarbeid Sjukefråvær Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Deltid Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent HMS

4 1 Økonomisk resultat 1.1 Økonomisk resultat mars Resultat for perioden syner eit overskot på 4,157 MNOK mot eit budsjettert overskot på 2,833 MNOK. Dette gir eit positivt budsjettavvik på 1,324 MNOK. Inntekter Inntektene totalt denne månaden viser eit positivt avvik på 9,020 MNOK. Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten (ISF og poliklinikk) viser for perioden eit samla positivt avvik på 6,287 MNOK. Det positive avviket kjem i hovudsak av høgare aktivitet enn budsjettert både for inneliggande, dag og poliklinikk. Inntektene frå poliklinikkaktiviteten er 0,601 MNOK høgare enn budsjett. Herav bidrar aktivitet innan laboratorie- og radiologi positivt med 0,395 MNOK. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake ligg på nivå med budsjett og ein klar forbetring frå tidligare månader. Utskrivingsklare pasientar bidrar positivt denne månaden med 0,491 MNOK. Andre øyremerka tilskot og andre driftsinntekter viser ei meirinntekt på 2,264 MNOK. I positiv retning bidrar tilskot knyta til finansiering av prosjekter der Helse Fonna deltar. Kostnader Varekostnader Rekneskapet for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjett messig negativt avvik på 4,031 millionar kroner. Varekostnadene knyta til vår eigenaktivitet viser eit negativt avvik på 4,230 MNOK. Dette må sjåast i samanheng med høg aktivitet og høge inntekter. I tillegg er kostnader til biologiske legemidlar høgare enn budsjettert. Personalkostnadar Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 3,916 MNOK. For perioden var det negative avviket i all hovudsak på lønn til fast tilsette. Dei største negative avvika på personalkostnader har medisinsk klinikk, klinikk for psykisk helsevern og kirurgisk klinikk. Seksjonen med høgast avvik er somatikk Odda med eit avvik på 0,9 MNOK. Med prosessen ein har starta i Odda, der målet er å få ein betre bruk av personalressursane, vil ein kome i balanse på denne seksjonen i løpet av året. Andre driftskostnadar Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit negativt avvik på 0,260 MNOK. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,510 MNOK for perioden. 3

5 Økonomisk resultat

6 1.2 Økonomisk resultat april Resultat for perioden syner eit overskot på 2,870 MNOK mot eit budsjettert overskot på 2,833 MNOK. Dette gir eit positivt budsjettavvik på 0,037 MNOK. Akkumulert er det økonomiske resultatet pr. april på 13,138 MNOK, mot budsjettert overskot på 11,333 MNOK, som igjen gjev eit positivt budsjettavvik på 1,805 MNOK. Prognose for året Prognosen for 2014 er uendra frå førre rapportering og førespeglar eit resultat på 34 MNOK. 1.3 Inntekter Inntektene totalt denne månaden viser eit negativt avvik på 2,507 MNOK. Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten (ISF og poliklinikk) viser for perioden eit samla negativt avvik på 5,967 MNOK. Det negativt avviket kjem i hovudsak av lavere aktivitet enn budsjettert for inneliggande og poliklinikk. Inntektene frå poliklinikkaktiviteten er 0,057 MNOK lavere enn budsjett. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake viser eit negativt avvik på 0,324 MNOK denne månaden. Utskrivingsklare pasientar bidrar positivt denne månaden med 0,429 MNOK. Andre øyremerka tilskot og andre driftsinntekter viser ei meirinntekt på 3,354 MNOK. I positiv retning bidrar tilskot knyta til finansiering av prosjekter der Helse Fonna deltek og ein auke i basisramma for tiltak innan psykisk helsevern og rus. 1.4 Kostnader Varekostnader Rekneskapet for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig positivt avvik på 2,916 millionar kroner. Varekostnadene knyta til vår eigenaktivitet viser eit positiv avvik på 2,195 MNOK. Dette må sjåast i samanheng med låg aktivitet og lågere inntekter. Fortstatt er kostnader til biologiske legemidlar høgare enn budsjettert. Personalkostnadar Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 1,290 MNOK. For perioden var det negative avviket i all hovudsak på overtid og ekstrahjelp. Dei største negative avvika på personalkostnader har medisinsk klinikk, medisinsk service klinikk og kirurgisk klinikk.

7 Seksjonen med høgast avvik er somatikk Odda med eit avvik på 0,6 MNOK. Med prosessen ein har starta i Odda, der målet er å få ein betre bruk av personalressursane, ser ein føre seg å kome i balanse på denne seksjonen i løpet av året. Andre driftskostnadar Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit positivt avvik på 0,355 MNOK. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,563 MNOK for perioden. 1.5 Investeringar Pr april månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 42,808 millionar kroner. Det utgjer 28,9 % av det samla budsjettet for Investeringar i bygg 1 - Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket i Haugesund Framdrifta i prosjekt rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket i Haugesund er omkring 12 veker etter plan. Dei kritiske forholda som blei avdekka er no utbetra og det avtaleregulerte arbeidet er igjen sett i verk. Tiltaka som er gjennomført vil auka prosjektets kostnadar med anslagsvis kr 1 2 mill. Arbeidet som var naudsynt å gjennomføre har vore utført på timebasis av kontraktspartnarar. Prosjektet har pr. dags dato ikkje endeleg oversikt over ekstrakostnadane som følgje av dei tiltak som har vore gjennomført. 2 Brannsikring I 2014 blei det gjennomført eit arbeid for å brannsikre Nye Hordabu og Nye Valemoen (dei store pasient-overnattingsområda). Tiltaka blei ferdigstilt i 2013, men det er avsett ytterlegare midlar i 2014 for å vidareføra brannsikringstiltaka. Arbeidet med å brannsikre Odda sjukehus blei påbyrja i 2013 og vidareførast i Det er i tillegg sett av investeringsmidlar for å gjennomføra brannsikringstiltak ved Stord sjukehus. Målsetjinga er at desse tiltaka skal gjennomførast saman med andre tiltak som er planlagt gjennomført sommaren Dei øvrige tiltaka omfattar bl.a. asbestsanering med påfølgjande utskifting av sjukesignalanlegg i 4 etasje, samt utskifting av røyr. 3 Utviding av ambulansestasjon Odda Prosjektet som gjelde utviding av ambulansestasjonen i Odda blei påbyrja hausten Prosjektet har hatt tilfredsstillande framdrift og i følgje gjeldande plan skal utvidinga av ambulansestasjonen ferdigstillast medio mai

8 4 - Nytt akuttmottak BUP Hgsd skjerming Prosjektet er i samsvar med plan, og det vart haldt oppstartsmøte med entreprenør ultimo april. Dei fysiske arbeide er igangsatt og vil pågå heile sommaren Utvidelse av sikkerhetssone - helikopterlandingsplass Hgsd Prosjektering av den utviding som er planlagt er påbyrja. Målsetjinga var å kunngjøre oppdraget i løpet av våren 2014, men som følgje av uforutsette hendingar i andre prosjekter har ein ikkje hatt tilstrekkeleg kapasitet til å setje i verk dette prosjektet. 6 - Reinvestering i byggningar Det er i 2014 planlagt gjennomført nokre mindre prosjekt knytt til reinvestering i eksisterande bygningar. Det gjeld i hovudsak utskifting av vindu/dørar i Vinjesgate 12/14 samt utskifting av vindu i gamle vaskeribygningen ved Haugesund sjukehus. Når det gjelder Vinjesgt 12/14 er det sett i verk eit arbeid med å prosjektere oppdraget, mens arbeidet med å skifta ut vindu i gamle vaskeribygget ikkje er påbyrja. 7 - Ombyggingar MTU installasjonar Føretaket har inngått avtale om utskifting av røntgenapparat ved Stord sjukehus. Det er påbyrja eit prosjekt for å gjennomføre naudsynt ombygning i eksisterande lokalar, slik at ein skal kunne ta i bruk det nye røntgenapparatet. I følgje planen skal arbeida ferdigstillast primo september Det vil også vere behov for å gjennomføra ombygningar i samanheng med installering av eit nytt røntgenapparat ved Haugesund sjukehus. Anskaffelsen av det nye røntgenapparatet vil bli kunngjort i løpet av mai. 8 - Helse miljø og sikkerheit ombyggingstiltak I følgje den plan som ligg føre skal det skiftast ut blydørare ved røntgenseksjonen ved Stord sjukehus. Prosjektet er påbyrja og målsetjinga er at oppdraget skal ferdigstillast i løpet av august Mindre bygningsmessige ombygningar Det blei i 2013 sett i verk eit arbeide med å byggja om hovudinngangen ved Haugesund sjukehus samstundes som det har vore naudsynt å drenere området utanfor hovudinngangen. Drenering har vore naudsynt for å unngå vannlekkasje i dei romma som ligg under, deriblant rommet som inneheld eltavler. Prosjektet har avdekka asbest i taket og naudsynt arbeid med å sanere denne er påbyrja. Prosjektet vil bli forsinka som følgje av asbesten som er avdekka og kostnadane vil og bli høgare enn budsjettert som følgje av den saneringa som må gjennomførast. 7

9 Våren 2014 blei det etablert eit prosjekt for å etablere nye lokaler til dialyseverksemda ved Odda sjukehus. I følgje gjeldande plan skal prosjektet ferdigstilllast ultimo mai I investeringsbudsjettet for 2014 er det sett av midlar til å bygja om eksisterande gymsal i 4 ved Haugesund sjukehus. Målsetjinga er å kunne benytte lokala til ein framtidig poliklinikk for gastro. Det pågår no eit arbeid med å utgreie den framtidige løysninga i saman med brukarane. Investeringar i tekniske anlegg 1 Prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Det vises til separat orientering om status i prosjektet. 2 Prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk (KA 2 og KA 6) ved Haugesund sjukehus Prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk er ferdigstilt. Begge ventilasjonsaggregata er i full drift. Dei samla kostnadane vil bli noko høgare enn budsjettert. 3 Reinvesteringar i tekniske anlegg Prosjektet Isvann blei påbyrja i 2013 og vil bli ferdigstilt i løpet av mai Prosjekt ombygging og tilrettelegging for nytt naudnett er i hovudsak ferdigstilt. Avfallshåndteringsutstyr (komprimator) er levert og sett i drift ved Stord sjukehus. Dei øvrige prosjekta innan kategorien er under prosjektering, men som følgje av uforutsette utfordringar i fleire av dei øvrige prosjekta har det ikkje vore mogleg å halde ønska framdrift i desse mindre prosjekta. Andre investeringar anskaffingar 1 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy Ambulansekjøretøya som skal leverast i inneverande år er sett i bestilling. Det er levert ett administrative kjøretøy som er sett inn i ambulant verksemd. Ytterlegare ett administrativt kjøretøy er sett i bestilling (utskifting av eksisterande kjøretøy). 2 IKT og infrastruktur Prosjekt etablering av kjøling i datahall ved Stord sjukehus er ferdigstilt og Helse Vest IKT AS har fått melding om at dei vil kunne ta i bruk datahallen. I tillegg pågår det eit IKT/infrastrukturprosjekt ved Haugesund sjukehus. 3 Anna utstyr Anskaffing av anna utstyr vil i følgje planen bli gjennomført hausten

10 MTU investeringar Av budsjettet for 2014 på 53,700 millionar kroner er det bestilt medisinsk teknisk utstyr for 28,911 millionar kroner, kor 12,170 millionar kroner av det som er bestilt er bokført som investeringar. Investeringer 2014 Brukt hittil Avvik ramme vs Ramme 2014 Bygg i 2014 Prognose prognose Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket Brannoppgradering Stord, Valen og Odda Utvidelse av ambulansestasjon Odda Rehabililtering av S-blokk ved Hgsd sjukehus - - Nytt akuttmottak BUP Hgsd - skjerming Utvidelse av sikkerhetssone - helikopterlanding Haugesund Reinvestering i Bygningar Ombyggingar MTU installasjonar Helse miljø og sikkerhetstiltak Mindre bygningsmessige ombygningar Budsjett - bygg Tekniske anlegg Ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Rehabilitering KA 2 og KA 6 Haugesund sjukehus Reinvestering i tekniske anlegg Investeringar påbyrja i 2013, som avsluttast i Budsjett - tekniske anlegg Medisinsk teknisk utstyr Investeringar som er påbyrja i 2013 men som avsluttast i Enkeltkjøp under 5 mill Budsjett - medisinsk teknisk utstyr Andre investeringer Ambulansar og administrative kjøretøy IKT og infrastruktur Anna utstyr Budsjett - Andre investeringer Investeringer

11 1.6 Likviditet Likviditetsoversikten ved utgangen av månaden viser ein disponibel likviditet på 376,668 MNOK, noko som er ei forbetring på 56,555 MNOK i forhold til førige månad. Prognosen for 2014 viser eit gjennomsnittleg disponibel likviditet på 378,732 MNOK. Dette er 144,646 MNOK høgare enn i

12 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet 2.1 Aktivitet Variasjonane for aktiviteten innan somatikken heng saman med forskjellige tidspunkt for påsken i 2013 og Aktiviteten er budsjettert for lågt i mars og for høgt i april 2014 for nokre av aktivitetsparametrane. DRG-poeng Somatikk 11

13 Tal på sjukehusopphald Somatikk Dagbehandling Somatikk Polikliniske konsultasjonar Somatikk 12

14 Tal på sjukehusopphald VOP Polikliniske konsultasjonar VOP 13

15 Tal på sjukehusopphald BUP Polikliniske konsultasjonar BUP 14

16 2.2 Kvalitet Ventetid Føretaket har for mange pasientar som har venta over eitt år innan somatikken. Dei fleste pasientane som har venta over eitt år skal ha time ved Stord sjukehus. Dette påverker ventetida for ventande. Det er sett i verk tiltak for å ta ned talet på langtidsventare. Tiltaka vil påverke ventetida for behandla pasienter frametter. Ventetid for behandla Alle 15

17 Ventetid for behandla Somatikk Ventetid for behandla VOP 16

18 Ventetid for behandla Rus Ventetid for behandla BUP 17

19 Ventetid for ventande Alle Ventetid for ventande Somatikk 18

20 Ventetid for ventande VOP Ventetid for ventande Rus 19

21 Ventetid for ventande BUP Fristbrot Innan somatikken er det 71 fristbrot for behandla pasientar i april. Det største talet er innan generell kirurgi og har samband med ventetid på rtg. undersøkingar. Det er også mange fristbrot for pasientar som er behandla for ortopediske lidingar ved Stord sjukehus. Det er sett i verk tiltak for å ta ned talet på fristbrot, mellom anna innleige av rtg. lege. 20

22 Fristbrot Alle Fristbrot Somatikk 21

23 Fristbrot VOP Fristbrot Rus 22

24 Fristbrot BUP Epikrise Epikrisetid Fonna 23

25 Epikrisetid Kir Epikrisetid Med 24

26 Epikrisetid PH Epikrisetid Stord 25

27 Utskrivningsklare pasientar Tal på utskrivingsklare pasientar i april er lågare enn for mars månad. Ellve av kommunane har pasientar liggande i sjukehus etter at dei er melde utskrivingsklare, men gjennomsnittleg liggjetid for dei fleste av desse er låg. Utskrivningsklare pasienter 26

28 3 Korridorpasientar Korridorpasientar 27

29 4 Medarbeidar Tal frå styringsportalen per 9.mai Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månadsverk Føretaket har endra rapportering for netto månadsverk til netto månadsverk nasjonalt frå februar Brutto månadsverk og netto månadsverk (nasjonalt) Helse Fonna Månadsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brutto månadsverk Brutto månadsverk Netto månadsverk nasjonalt Netto månadsverk nasjonalt Overtid og meirarbeid Overtid og merarbeid i timer siste 13 måneder Helse Fonna apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 Overtid og utrykning i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Meirarbeid i timar Lineær (Meirarbeid i timar) 28

30 4.2 Sjukefråvær Fråværprosent 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Utvikling sjukefråvær Helse Fonna 6,9 7,2 7,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnittleg sjukefråvær 2013 Gjennomsnittleg sjukefråvær 2014 sjukefråvær 2014 Sjukefråvær 2013 Måltal sjukefråvær 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 Gjennomsnittleg fraværprosent Utviking sjukemeldt fråvær Helse Fonna Fråværprosent 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 5,8 5,7 5,7 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær 2013 Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær 2014 Sjukemeldt fråvær 2014 Sjukemeldt fråvær 2013 Måltal sjukemeldt fråvær 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 Gjennomsnittleg fråværprosent 29

31 4.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Sjukefråvær % 2014 (april månad) 2013 (april månad) Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Sjukefråvær % Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Helse Fonna HF 6,9 2,7 4,2 6,2 2,9 3,3 Foretaksledelse 6,2 1,9 4,3 11,1 3,6 7,5 Økonomi område 2,9 2,9 0,0 4,6 3,6 1,0 HR område 7,2 2,2 5,0 3,7 1,4 2,3 Medisinsk klinikk 6,5 2,1 4,4 5,1 2,5 2,6 Kirurgisk klinikk 5,5 2,4 3,1 5,6 2,1 3,5 Klinikk for psykisk helsevern 6,7 3,0 3,7 6,4 3,4 3,0 Klinikk somatikk Stord 7,4 2,5 4,9 5,0 2,6 2,4 Medisinsk service klinikk 7,6 2,4 5,2 6,3 2,0 4,3 Intern service område 9,7 5,0 4,7 11,2 6,2 5,0 4.3 Deltid Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent Føretaket nådde måltal 87,7 prosent for gjennomsnittleg stillingsprosent i mars Måltal 20 prosent reduksjon 89,3% er ikkje nådd. Juridisk og korrigert stillingsprosent Helse Fonna Prosent 90,00% 89,00% 88,00% 87,00% 86,00% 85,00% 84,00% 83,00% 82,00% 81,00% 80,00% 88,79% 84,77% korrigert gjennomsnittlig stillingsprosent for tilsette i fast stilling (korrigert for uføre, AFP, permisjonsprosent, og stillingsreduksjon etter eiga ønskje) Juridisk gjennomsnittleg stillingsprosent for tilsette i fast stilling Måltal gjennomsnittleg stillingsstørrelse (87,7%) Måltal 20% reduksjon i differansen 100% og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosen (89,3%) 30

32 4.4 HMS Månadleg rapportering For april 2014 er det rapportert 151 saker og i mars 291. Per 7.mai 2014 er det registrert 862 saker. Grafane under viser gruppering av alle registerte hendingar. Registrerte saker Helse Fonna 2014 Uønska hending utan konsekvens - pasientrelatert Forbetringsområde Uønska hending utan konsekvens - driftsrelatert Uønska hending med konsekvens - pasientrelatert Uønska hending med konsekvens - driftsrelatert Uønska hending utan konsekvens - HMS/medarbeidarskade Uønska hending med konsekvens - HMS/medarbeidarskade Uønska hending utan konsekvens - IKT/informasjonsikkerheit Frekvente hendingar Uønska hendingar med konsekvens - IKT/informasjonsikkerheit Andre kildar januar februar mars april Diagrammet viser fordelinga mellom dei ulike gruppene av hendingar. Da avvikssystemet Synergi er eit felles rapporteringssystem for alle hendingar, inkludert pasientrelaterte, driftsrelatert og HMS relatert hendingar, er alle med i grafen. Rapporteringa har eit etterslep, da tala for april nå er vesentleg lågare enn februar og mars, er det å vente at talet for april vil stiga når fleire registreringar kjem med. Leiarane følgjer opp dei melde hendingane, og tiltak blir sett inn ved behov. Kvartalsvis rapportering skadar på tilsette Skade på tilsette vert meldt i Synergi, men vi veit at vi har ei underrapportering og eit potensiale for å få fleire skadar meldt. Parallelle oppteljingar av stikkskadar er eit bevis på det. I den fylgjande statistikken er HMS-hendingar skilt frå medarbeidarskadar. 31

33 Registrerte personskadar Helse Fonna jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 tal medarbeidarskadar med konsekvens Nye rapporteringsparametre. Fråværsskadefrekvens syner frekvensen av medarbeidar skadar i forhold til 1 million arbeidde timar. Her skal berre reknast med dei skadane som gjev fråvær dagen etter skaden er skjedd. Tal fråværsskadar x timar totalt tal timar for perioden = H1 Personskadefrekvens H2 syner kor mange arbeidde timar det er mellom kvar personskade som krev medisinsk behandling. Tal personskadar x timar totalt tal timar for perioden = H2 Slik meldingane har vært ført i Synergi i Helse Fonna fram til i dag, har vi ikkje grunnlag for å rekne ut desse verdiane. Våre registrerte skader blir heller ikkje med i Helse Vest sitt utdrag og berekning av H1 og H2. For å koma med i dette datautdraget, er det ein føresetnad at ein ved kvar registrering legg inn alvorlighet og konsekvens. Ein eventuell medisinsk behandling og sjukefråvær dagen etter skaden, må også registrast. Det vert arbeidd med omlegging av føringa og at dei aktuelle parametrene vert obligatoriske ved nyregistrering. 32

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 15.09.15 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 25.09.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 15.09.15 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 25.09. 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 15.09.15 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 55/15 A 1 vedlegg Styremøte 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Rapport frå verksemda juni og juli 2011

Rapport frå verksemda juni og juli 2011 Rapport frå verksemda juni og juli 2011 1 Innhald 1. Økonomisk resultat... 3 Økonomisk resultat juni månad... 3 Inntekter... 3 Kostnader... 3 1.1 Oversikt Juli... 4 1.2 Økonomisk resultat juli... 4 Inntekter...

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 18.11.16 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda ARKIVSAK: STYRESAK: 071/16 STYREMØTE: 25.11.16 1 vedlegg FORSLAG TIL

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. 29.04.16, Kl.09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: november 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 854

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2013/162-1990/2013 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 02.05.2013 Rapportering til HOD pr. mars 2013 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 09.06.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 034/2016 Styremøte

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 10.06.16 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda ARKIVSAK: STYRESAK: 039/16 STYREMØTE: 17.06.16 1 vedlegg FORSLAG TIL

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 19.10.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 055/2016 Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 816

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 14.09.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.07.2014 Emne: Rapportering pr. mai 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 766

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 20.10.16 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda ARKIVSAK: STYRESAK: 060/16 STYREMØTE: 27.10.16 1 vedlegg FORSLAG TIL

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Scandic Maritim Haugesund MØTETIDSPUNKT: 17.06.16 kl. 09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Førde HF Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Arkivsak 2015/1553/ Styresak 061/2015 A Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 784 779

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Oktober 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 763 811-48

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 20.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik med fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 09.03.2015 Emne: Rapportering pr. januar 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 22.04.16 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda ARKIVSAK: STYRESAK: 022/16 STYREMØTE: 29.04.16 1 vedlegg FORSLAG TIL

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 12.12.16 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda ARKIVSAK: STYRESAK: 079/16 STYREMØTE: 19.12.16 1 vedlegg FORSLAG TIL

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode Avvik Avvik frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Akkumulert for året syner tal DRG-poeng

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per januar 2017

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per januar 2017 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 09.02.2017 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per januar 2017 Arkivsak 2017/457 Styresak 010/2017 Styremøte

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Januar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 20.08.2015 Emne: Rapportering pr. juli 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 861 773

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: september 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 803

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 03.11.2014 Emne: Rapportering pr. september 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.12.15 Kl. 09.00 13.00 Møtestad: Møterom føretaksleiing 6.etg.Haugesund sjukehus Deltakarar frå styret Til stede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Hilde

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: November 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter elleve månader syner tal DRG-poeng

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 25.11.16 kl. 09.00-11.45 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: januar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 847 838

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per oktober 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per oktober 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 09.11.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per oktober 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 064/2016 Styremøte

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2017

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2017 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.06.2017 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2017 Arkivsak 2017/457 Styresak 054/2017 Styremøte

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 27.01.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2015 ARKIVSAK: 2015/1416

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per april 2017

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per april 2017 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 22.05.2017 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per april 2017 Arkivsak 2017/457 Styresak 044/2017 Styremøte

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: April 2017 AKTIVITET Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter fire månader syner tal DRG-poeng for

Detaljer