Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15"

Transkript

1 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind Kløkstad Per-Helge Silseth Rolf Bjarne Larsen Bjørn Jan Monstad Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem Observatør Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Side1

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. ST 13/45 ST 13/46 ST 13/47 ST 13/48 ST 13/49 Innkalling og saksliste Referat fra forrige møte Referatsaker Styreprotokoll /448 LMU referat 2012/1782 Utdanningsutvalget UHR, protokoll /448 NOKUT: Studiebarometeret.no 2013/448 Søknad om dispensasjon fra krav til emnestørrelse for Trafikant- og kjøretøystudiet Pris for godt læringsmiljø rapport om planlagt bruk av prispengene 2013/ /28 ST 13/50 Utdanningsprisen ved Universitetet i Agder - drøftingssak 2012/2735 ST 13/51 Innspill til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning - drøftingssak 2013/1715 ST 13/52 Tur for Studieutvalget våren /448 Dialogmøte med Avdeling for studentrekruttering ca. kl Side2

3 ST13/45Innkallingogsaksliste ST13/46Referatfraforrigemøte Side3

4 ST13/47Referatsaker Side4

5 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Kragerø Resort, Stabbestad Dato: Tidspunkt: 12:30 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik MEDL Morgan Konnestad MEDL Heidi Kristensen MEDL Pål Preede Revheim MEDL Amna Drace Inge Smeland MEDL MEDL Kathrine Skretting MEDL Helene Falch Fladmark Dag Nordbø MEDL MEDL Forfall: Navn Bjørn Stordrange Harald Danielsen Funksjon MEDL MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Personlig vara for Dag Nordbø, Anders Wahlstedt, møtte i tillegg og hadde talerett på møtet Merknader Møtet ble streamet Fra administrasjonen møtte: Navn Tor A. Aagedal Marit Aamodt Nielsen Dag Gjerløw Aasland Veslemøy Rabe Tor Martin Lien Elin Gauslaa Stilling Universitetsdirektør Viserektor Viserektor Fung. økonomidirektør Informasjonstjenesten Sekretariat Side5

6 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 45/13 Godkjenning av innkalling S 46/13 Godkjenning av saksliste S 47/13 Protokoll fra forrige møte S 48/13 Fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark og 2011/1098 Universitetet i Agder - Status og framdrift S 49/13 Endelig årsregnskap for /1380 x S 50/13 Plan status pr juni 2012/2731 S 51/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 (regnskap pr ) 2013/1378 S 52/13 Fordeling av tre strategiske stipendiatstillinger 2013/818 S 53/13 Revidert budsjett /2067 S 54/13 Gjennomgang av universitetets studieportefølje - første 2012/390 rapportering S 55/13 Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet - nye 2013/512 fokusområder S 56/13 Orientering om studentopptaket /1114 S 57/13 Referat- og rapportsaker /269 S 58/13 Informasjonsutveksling og oppfølging Side6

7 S 45/13 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Innkallingen ble godkjent S 46/13 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Universitetsstyret Ettersendt på e-post: - Sak på rektorfullmakt: Trekk av Bachelorprogram i matematikk og fysikk fra Samordna opptak Delt ut på møtet: - Rapporten «Fusjon eller samarbeid», Fellesprosjektet UiA/HiT (også sendt på e- post sammen med innkalling og saksliste) - Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Enstemmig vedtak: Sakslista ble godkjent S 47/13 Protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Universitetsstyret Nordgaard Vik bemerket at det i protokollen fra styremøtet og styrebehandling av s-sak 37/13 om «Ugland-gaven fordeling av resterende midler» fremgikk at vedtaket var enstemmig. Protokollen endres til: «I styrebehandling av saken fremkom følgende synspunkter:.» S 48/13 Fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder - Status og framdrift Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar at de faglige og administrative samarbeidsprosjekter fortsetter og følges av prosjektstyret i tråd med mandatet ut prosjektperioden, herunder at det åpnes for nye samarbeidsprosjekter. 2. Styret har merket seg de skisserte mulighetsområder beskrevet i saksframlegget hvor UiA og HiT har et godt utgangspunkt for å utvikle en felles faglig strategisk satsing. Styret ber om at utredningen vektlegger å identifisere slike mulighetsrom innenfor utdanning, forskning og regional utvikling, og at det pekes på et mindre antall områder hvor UiA og HiT har et godt utgangspunkt for å utvikle en felles satsing. De to institusjonsstyrene utpeker slike områder etter forslag fra prosjektstyret. Side7

8 3. Styret ber prosjektstyret bruke siste året av prosjektperioden til en grundigere utredning med hovedvekt på hvordan et institusjonalisert faglig og administrativt samarbeid mellom UiA og HiT kan utvikles. Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte drøftet saken i møte Merknad til saken fremgår i s-sak 57/13, nr. 8. Nordbø foreslo slik endring i vedtaket pkt. 3: 1. «Styret ber prosjektstyret bruke siste året av prosjektperioden til en grundig utredning med vekt på to hovedalternativ: 1. Utrede hvordan et institusjonalisert faglig og administrativt samarbeid mellom UiA og HiT kan utvikles 2. Utrede fusjon av HiT og UiA» Skretting foreslo ny første setning i vedtakets pkt. 2: «Styret viser til utredningene og diskusjonene i felles styremøte og finner at UiA og HiT har gode muligheter når det gjelder å videreutvikle og styrke rollen som regionalt kraftsenter. Utgangspunktet er også godt for å utvikle en felles strategisk satsing. Styret ber om at» Rektor foreslo slikt tillegg til Nordbøs forslag i pkt. 3, første setning: «i tråd med de føringer som er gitt i prosjektstyrets delrapport» Det ble votert over forslag til vedtak. Styret vedtok enstemmig pkt. 1 i universitetsdirektørens forslag til vedtak. Det ble votert over forslag til endret vedtak i pkt. 2 og 3. Styret vedtok med 6 mot 4 stemmer forslag til endring i vedtak pkt. 2 og 3. Styrets vedtak blir etter dette: 1. Styret vedtar at de faglige og administrative samarbeidsprosjekter fortsetter og følges av prosjektstyret i tråd med mandatet ut prosjektperioden, herunder at det åpnes for nye samarbeidsprosjekter. 2. Styret viser til utredningene og diskusjonene i felles styremøte og finner at UiA og HiT har gode muligheter når det gjelder å videreutvikle og styrke rollen som regionalt kraftsenter. Utgangspunktet er også godt for å utvikle en felles strategisk satsing. Styret ber om at utredningen vektlegger å identifisere slike mulighetsrom innenfor utdanning, forskning og regional utvikling, og at det pekes på et mindre antall området hvor UiA og HiT har et godt utgangspunkt for å utvikle en felles satsing. De to institusjonsstyrene utpeker slike områder etter forslag fra prosjektstyret. 3. Styret ber prosjektstyret bruke siste året av prosjektperioden til en grundig utredning i tråd med de føringer som er gitt i prosjektstyrets delrapport, med vekt på to hovedalternativ: 1) Utrede hvordan et institusjonalisert faglig og administrativt samarbeid mellom UiA og HiT kan utvikles 2) Utrede fusjon av HiT og UiA S 49/13 Endelig årsregnskap for 2012 Forslag til vedtak: Side8

9 Styret godkjenner endelig og revidert årsregnskap med ledelesekommentar for 2012 og tar Riksrevisjonens revisjonsbrev med beretning for 2012 til etterretning. Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 50/13 Plan status pr juni Forslag til vedtak: Styret tar status for Plan 2013 pr juni til orientering. Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning. Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 51/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 (regnskap pr ) Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet pr. 1. tertial 2013 til orientering. Styret ber universitetsdirektøren fortsatt følge opp de enhetene som har akkumulert merforbruk. Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Side9

10 S 52/13 Fordeling av tre strategiske stipendiatstillinger Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar å fordele 3 strategiske stipendiatstillinger til satsingen på fremtidige læringsformer. Stillingene utlyses samlet når arbeidsgruppen har lagt det nødvendige grunnlag for dette. Stillingene fordeles på Fakultet for humaniora pedagogikk, Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap med en stilling hver. Med mindre annet godkjennes av rektor skal stillingene tas opp på UiAs egne programmer. 2. Styret ber om at det i revidert budsjett for 2013 innarbeides kr ,- til å etablere og koordinere en tverrfakultet satsingen forskning på fremtidige læringsformer hvor de tre stipendiatene inngår. Rektor gis fullmakt til å organisere dette arbeidet, herunder eventuelt oppnevner en arbeidsgruppe og en faglig koordinator for satsingsområdet. 3. Styret ber om en rapportering om en statusrapport og forslag til videre satsing på sitt møte i november Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning. Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 53/13 Revidert budsjett 2013 Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar rammendringer for 2013 knyttet til punktene i saksframstillingen og vedtar følgende nye rammer for budsjettansvarsområdene: Side10

11 2013 Budsjettansvarsområde Rammeendringer Revidert budsjett Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Sum fakultetene Universitetsbiblioteket Avdeling for lærerutdanning Fellesadministrasjonen Sum fellestjenester Styret inkl. strategiske avsetninger Ledelsen, rektor, direktør Sum styret/ledelsen UiAs fullbudsjetterte særkostnader Ufordelt Sum budsjettansvarsområdene Styret vedtar i samsvar med saksframstillingen følgende reviderte aktivitetskrav for 2013: 2013 Aktivitetskrav Fakultet 2013 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag 389 Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ufordelte, til senere disp 1 Sum Styret gir rektor fullmakt til å innarbeide konsekvensene av styrets vedtak i punktene 1 2 i tabellverket for Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 54/13 Gjennomgang av universitetets studieportefølje - første rapportering Forslag til vedtak: 1. Styret har gjennomgått første rapportering om porteføljegjennomgangen med innspill fra alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning med stor interesse og konkluderer med at rapporten gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med porteføljegjennomgangen, og imøteser nye redegjørelser våren Side11

12 2. Styret slutter seg til universitetsdirektørens vurderinger m.h.t. signaturstudier og «bærebjelkestudier». 3. Styret ber fakultetene og Avdeling for lærerutdanning inkludere de tilleggsproblemstillingene som er angitt i universitetsdirektørens saksframlegg i sitt videre arbeid med porteføljegjennomgangen. 4. Styret ber universitetsdirektøren, i samarbeid med fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, arbeide videre med analyser av ressursbruk og øvrige data. Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning. Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 55/13 Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet - nye fokusområder Forslag til vedtak: Styret ber referansegruppa for kvalitetssikringssystemet i perioden arbeide spesielt med følgende problemstillinger: a) Rammekvalitet med et spesielt fokus på kvalitet på administrative tjenester b) Undervisningskvalitet med et spesielt fokus på forskningsbasert undervisning c) Styringskvalitet Saksprotokoll i Universitetsstyret Studieutvalget foreslo å endre vedtak i saken. Universitetsdirektøren endret sitt forslag til vedtak i tråd med dette: «Styret ber referansegruppa for kvalitetssikringssystemet i perioden arbeide spesielt med følgende problemstillinger: a) Rammekvalitet b) Undervisningskvalitet, med et spesielt fokus på forskningsbasert undervisning c) Styringskvalitet, herunder system for opplæring av tillitsvalgte og ansatte i kvalitetssikringsarbeid» Styret vedtok forslaget. Enstemmig vedtak: Styret ber referansegruppa for kvalitetssikringssystemet i perioden arbeide spesielt med følgende problemstillinger: d) Rammekvalitet e) Undervisningskvalitet, med et spesielt fokus på forskningsbasert undervisning f) Styringskvalitet, herunder system for opplæring av tillitsvalgte og ansatte i kvalitetssikringsarbeid Side12

13 S 56/13 Orientering om studentopptaket 2013 Forslag til vedtak: Styret tar orientering om studentopptaket 2013 til orientering Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 57/13 Referat- og rapportsaker Forslag til vedtak: Styret tar referat- og rapportsakene til orientering Saksprotokoll i Universitetsstyret Referat fra møte i Fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Referat fra møte i Det sentrale forskningsutvalget Referat fra møte i Studieutvalget Sak på rektorfullmakt: Trekk av studiet Masterprogram i helsefag fra årets opptak 5. Sak på rektorfullmakt: Trekk av studiet Bachelorprogram i kunstfag med fordypning i musikk fra årets opptak 6. Sak på rektorfullmakt: Godkjenning av universitetets regnskap for 1. tertial Universitetsbibliotekets Årsmelding Referat fra drøftingsmøte Sak på rektorfullmakt: Godkjenning av konsernregnskap for Sak på rektorfullmakt: Trekk av Bachelorprogram i matematikk og fysikk fra Samordna opptak Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side13

14 S 58/13 Informasjonsutveksling og oppfølging Saksprotokoll i Universitetsstyret Revheim informerte om at han var gjenvalgt som styrerepresentant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling for perioden Fladmark tok opp sak knyttet til «Sørlandslab». Styret må holdes løpende orientert om utviklingen. - Universitetsdirektøren informerte om rettsbehandlingen av oppsigelsessak - Rektor informerte om at rektorvalget ved den nye Høyskolen i Buskerud og Vestfold ble annullert av Valgstyret. Side14

15 R E F E R A T fra møte i Læringsmiljøutvalget Møtedato: kl Til stede: viserektor Marit Aamodt Nielsen, universitetslektor Arne Leland, førstelektor Francine Girard, student Inger Johanne Rydland Observatører: studentprest Hans Jørgen Wennesland, bibliotekar Lone Bak, førstekonsulent Per Anders Nygaard Referent: Anne Marie Sundberg Forfall: student Beate Benestad Westergård, student Per Olav Dahle, student Eirin Vetaas LMU-sak 13/7 Innkalling og saksliste Godkjent. LMU-sak 13/8 Referat fra møte i LMU Godkjent. LMU-sak 13/9 Referatsaker - Protokoll Studieutvalget Protokoll Studieutvalget Tatt til orientering. LMU-sak 13/10 Orientering om kandidatundersøkelsen 2013 ved Merethe Westberg Cummings, Karrieresenteret Merethe Westberg Cummings sin presentasjon er vedlagt referatet. LMU hadde enkelte innspill til Cummings og arbeidet med kandidatundersøkelsen LMUs leder tar innspillene med til styringsgruppa for kandidatundersøkelsen. Tatt til orientering. LMU-sak 13/11 Studentenes læringsmiljø sett fra STA-lederens ståsted ved Ole Thomas Grimsli Ole Thomas Grimsli omtalte i sin orientering studentenes fysiske læringsmiljø, med vekt på den plassmangel mange opplever. Videre ble drikkekulturen blant studentene berørt. STA ønsker å være en bidragsyter for å få et inkluderende miljø også for de Side15

16 som ikke drikker. Studentevaluering fikk positiv omtale, særlig den opplevelsen studentene har av at faglærer tar innspillene deres på alvor. Man ser nye utfordringer med allergikere og astmatikere som for eksempel ikke tåler lukten av parfyme o.l. Grimsli konkluderte med at læringsmiljøet ved UiA er godt, men man har enkelte utfordringer. Tatt til orientering. LMU-sak 13/12 Utdannings- og forskningsmelding 2012 Forslag til vedtak: LMU tar utdannings- og forskningsmeldingen for 2012 til orientering. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. LMU-sak 13/13 Møtedatoer høsten Forslag til vedtak: Møtedatoer for LMU høsten 2013: - onsdag 2. oktober - onsdag 4. desember Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Side16 Side 2

17 Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud, NHH studiesjef Kjetil Solvik, NMH prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Jens Uwe Korten møter for rektor Steinar Nebb, HiNT prorektor Olgunn Ransedokken, HiAO (leder) Marina Trogen Hansen, HiH Trine Oftedal, NSO Nils Magne Killingberg, NSO Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Avdelingsdirektør Vidar Pedersen, SIU, møtte under sak 14/13 kl Direktør Terje Mørland og avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven møtte under sak 17/13 fra kl Side17

18 Referat Møtedato: 21. mai 2013 Møtetid: kl Møtested: UHR, Pilestredet 46 b, 6. etg. Saksliste Sak 12/13 Sak 13/13 Sak 14/13 Sak 15/13 Sak 16/13 Sak 17/13 Sak 18/13 Sak 19/13 Sak 20/13 Sak 21/13 Sak 22/13 Sak 23/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Analysegruppen prolongering og nyoppnevning EUs nye utdanningsprogram Erasmus for alle møte med SIU Klagesensurordninger oppfølging av arbeidsgruppe Irregulariteter i UH-sektoren oppfølging av rapport fra 2009 Politiattest Ulike godkjenningsfaglige og opptaksfaglige problemstillinger - møte med NOKUT Forslag til endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Nasjonale retningslinjer for UH-ped kompetanse sak fra UH-ped gruppen Skikkethet Orienteringssaker Eventuelt Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Utdanningsutvalget godkjenner innkalling og sakliste. Sak 13/13 Analysegruppen prolongering og nyoppnevning I 2011 ble funksjonstiden for UUs arbeidsgruppe for analyse av bruken av bokstavkarakterer «analysegruppen» og for gruppens leder Asbjørn Bjørnset forlenget til UU mener analysegruppen utfører et viktig arbeid og ønsker å forlenge gruppens funksjonstid. UU mener det vil være interessant å diskutere, for eksempel på karakterkonferansen, hva arbeidet for å harmonisere karakterbruk har ført til i det store bildet Lykkes vi i målsetningene om en mer samstemt bruk av karakterskalaen? Medfører bortfall av ECTS skala og innføring av karakterfordeling i karakterutskrifter og grunnlag for vitnemål at fokuset endrer seg? Bør vi se nærmere på hvordan enkelteksamener vurderes? Informasjon om sprik i vurderinger av enkelteksamener forsvinner når data om karakterer aggregeres. 2 Side18

19 Vedtak: Utdanningsutvalget prolongerer funksjonstiden for analysegruppen for tre år fra (til ) og oppnevner førsteamanuensis Per Manne (NHH) som ny leder av analysegruppen. Utdanningsutvalget anbefaler videre at UHR viderefører engasjementet med Asbjørn Bjørnset som konsulent for gruppen. Utdanningsutvalgets medlemmer foreslår nytt medlem til analysegruppen, fortrinnsvis en administrativt ansatt ved en høgskole, innen 14 dager, dvs Sak 14/13 Utdanningsutvalget takker Asbjørn Bjørnset for en solid og god innsats som leder for det nasjonale arbeidet med karakterundersøkelser. EUs nye utdanningsprogram Erasmus for alle møte med SIU Saksdokumenter: Notat fra avdelingsdirektør Vidar Pedersen i SIU EUs programnotat «Erasmus for All» EUs Erasmus for alle trer etter planen i kraft fra 1. januar 2014 og vil by på nye muligheter for UH-sektoren. SIU ønsker seg et tett samarbeid med sektoren i tiden som kommer, slik at institusjonene står best mulig rustet til å delta for fullt allerede fra første utlysning. SIU ønsket innspill fra UU til sitt videre arbeid utover sommeren og høsten, og innledet til saken: Et formelt vedtak om Norges deltakelse i programmet ventes høst/vinter En prekomité er oppnevnt for å forberede satsingen. Erasmus for alle vil erstatte Programmet for livslang læring (LLP), og inneholder store strukturelle endringer. Det vil bli et mer konsentrert, forenklet program med tre hovedsatsingsområder: Mobilitet, samarbeid rundt god innovasjon og praksis og politikkutforming. Mobilitet er klart det største satsingsområdet med et mål om at fem millioner mennesker skal benytte ordningen i perioden Det er lagt opp til nesten en dobling av det nåværende LLP budsjettet, nærmere bestemt 19 milliarder euro for syv-årsperioden, og det er foreslått å innføre en lånegaranti for studenter på masternivå. Forslaget til nytt utdanningsprogram er klarere økonomisk motivert enn tidligere og knyttet til målsettingene for EUs Europa 2020-strategi for økt vekst og sysselsetting. Deltakelse i programmet vil være en naturlig følge av norsk utdanningspolitikk uttrykt gjennom kvalitetsreformen og flere stortingsmeldinger med økt fokus på kvalitet i utdanning som viktigste beveggrunn for internasjonalisering. Mobilitets delen av programmet vil fortsette uten de store endringene. Én viktig endring er likevel at kravet til minimumslengde på praksisopphold blir redusert fra tre til to måneder. 3 Side19

20 Når det gjelder samarbeid innen prosjekt og nettverk, er det større endringer som kan knytte internasjonalt samarbeid tettere opp mot institusjonene sine strategier og samfunnsoppdrag. En tettere kobling mellom utdanning og arbeids- og næringslivet er hovedbudskapet i St. meld. 44 ( ) Utdanningslinja, og kunnskapsalliansene i Erasmus for alle kan være et godt verktøy for å nå dette målet. Vidar Pedersen understrekte at den kanskje aller viktigste endringen er utvidelse av norsk deltakelse til også å omfatte samarbeid med tredje land - muligheter som har vært etterlyst fra institusjonene. Fra diskusjonen: Det er ønskelig at flere norske studenter tar praksisopphold i utlandet, og en reduksjon fra tre til to måneder på oppholdet vil gjøre systemet mer fleksibelt og enklere å passe inn i utdanningene. Utdanningsutvalget ønsker å ta opp spørsmålet om finansiering når praksisperioden forkortes fra tre måneder til to måneder i dialog med Kunnskapsdepartementet. SIU vil også ta dette opp med departementet på et møte i juni. Erasmus Mundus vil utgå, men det kommer lignende løsninger. Strategiske partnerskap skal inngås mellom minimum 3 land. Minimumet er satt for å få multilaterale samarbeid som sikrer en slags europeisk effekt og merverdi. Støtten til partnerskap er ment som et bidrag (ikke fullfinansiering), og målsetningen er at virksomheten som settes i gang skal være bærekraftig å gå av seg selv på sikt. Når det gjelder kunnskapsallianser spurte UU om hvordan forholdet vil bli til de mange ulike typer kunnskapsallianser som allerede eksisterer i dag som UNICA, CUIMBRA, SANTANDER etc. Vider Pedersen svarte at vi trolig vil se en endring i nye kunnskapsallianser som vil være mer fagorienterte enn tidligere allianser, mindre institusjonsbaserte, og mer orienterte mot næringsliv og partnere i arbeidslivet. Alliansene vil også være mer i grenselandet mellom utdanning og forskning enn tidligere. UU er opptatt av at Kunnskapsdepartementet tidlig kommer med tydelige signaler og betraktninger rundt betydningen av sektorens deltakelse i Erasmus for alle, ikke minst siden programmet har en del aktiviteter som norske læresteder ikke tidligere har deltatt i. UU mener Erasmus for alle er i samsvar med nasjonale utdanningspolitiske mål og prioriteringer, og at det er viktig med høy norsk deltakelse. Studentene understrekte at NSO er prinsipielt i mot lånegarantiordningen, og varsler at det vil komme en resolusjon om dette. Det kan dras paralleller til EUs Horisont 2020, som regjeringen nylig gikk inn for: Både Horisont 2020 og Forskingsmeldingen knytter utdanning og forskning sammen med internasjonalisering. Argumentasjonen for å delta i forskningssamarbeid internasjonalt er de samme som for høyere utdanning: Europeisk 4 Side20

21 samarbeid om utdanning er viktig fordi det hever kvaliteten på norsk utdanning, vi bidrar selv og vi får bedre tilgang til den internasjonale kunnskapsutviklingen. Utdanningsutvalget ønsker å utarbeide en uttalelse til Kunnskapsdepartementet via UHR. SIU opplyste om at de gjerne kommer på institusjonsbesøk for å informere om Erasmus for alle. Vedtak: UU ønsker norsk deltakelse i Erasmus for alle velkommen 1 og vil utarbeide en uttalelse til Kunnskapsdepartementet. Sak 15/13 Klagesensurordninger oppfølging av arbeidsgruppe Saksdokumenter: notat utarbeidet av juridisk seniorrådgiver Anne Marie Snekvik, NTNU Utdanningsutvalget oppnevnte vinteren 2010/2011 en arbeidsgruppe som kartla de to ulike ordningene for klagesensur som er i bruk i UH-sektoren i dag. Det har vært stor interesse for undersøkelsen, og spørsmål om oppfølging/anbefaling fra UHR. Studentene mener det er svært uheldig med ulik praksis for klagesensur og at det bør være lik ordning for alle studenter. NSO vedtok ny utdanningspolitikk i februar og går her inn for såkalt blindsensur. UU mener at de store forskjellene i utfall for dagens klagesensurordninger viser at det er uheldig med to ordninger. Utvalget ønsker imidlertid ikke å anbefale en ordning fremfor en annen. Utvalget var imidlertid opptatt av at dersom lærestedene bruker klagesensur i henhold til forvaltningsloven, så bør denne praktiseres mest mulig likt: I dag stilles det ulike krav på lærestedene til hva som skal legges ved en klage. Et viktig prinsipp i denne ordningen er at klagen bør være mest mulig opplyst (fra alle sider) i samsvar med god forvaltningslovstradisjon. Vedtak: UU mener det er uheldig med to ordninger for klagesensur, men ønsker ikke å anbefale en ordning framfor en annen 2. UU understreker betydningen av at læresteder som benytter klagesensur etter forvaltningsloven praktiserer prinsippet om at klagen bør være mest mulig opplyst. 1 Studentrepresentantene støtter deltakelse i programmet men understreker at de er i mot den foreslåtte studentlånegarantiordningen. 2 Unntaket er studentrepresentantene som går inn for ordningen der nye sensorer ikke får vite opprinnelig karakter, såkalt blindsensur. 5 Side21

22 Sak 16/13 Irregulariteter i UH-sektoren oppfølging av rapport fra 2009 Saksdokumenter: Bakgrunnsnotat med forslag til sammensetning og mandat for arbeidsgruppe Utdanningsutvalget oppnevnte i september 2008 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å se nærmere på misligheter og irregulariteter i UH-sektoren. Arbeidsgruppens rapport ble levert 4. mai 2009 og presentert på NOKUT-konferansen i Bergen 6. mai. Rapporten ble 20. mai sendt ut til UHRs medlemsinstitusjoner og til UHRs utvalg og råd med anbefaling om å bruke rapporten og sette temaet på dagsorden. I samråd med medlemmer av den opprinnelige arbeidsgruppen innkalte UHR til et oppfølgingsmøte av rapporten onsdag 13. mars 2013 i Oslo. Foruten medlemmene Inge Øystein Moen, Jan Atle Toska, Per Gunnar Hillesøy møtte NSO ved Trine Oftedal og Transparency International Norge ved Guro Slettemark og Gro Skaaren-Fystro. Møtet konkluderte med at UHR bør oppfordres til å oppnevne en ny arbeidsgruppe for å kartlegge og evaluere hva som har skjedd i UH-sektoren i Norge med hensyn til oppfølging av rapportens anbefalinger og hva som er utfordringer i dag når det gjelder irregulariteter og integritet innen høyere utdanning. Den økende internasjonaliseringen av sektoren bør være en viktig del av fokusområdet. UU mente at dette er et viktig arbeid å fortsette med, og at vi bør arbeide for en helhetlig tilnærming til - og bevissthet rundt - disse spørsmålene. Det ble stilt spørsmål ved om foreslått mandat i vedlagt notat er for bredt. Utvalget foreslår at den nye gruppen velger ut enkelttema som hovedfokus fra år til år, og henter inn ekspertise etter behov. UU ba om at gruppen utvides med en faglig tilsatt, og ønsket at punkt 4 i mandatet om gruppens oppnevningstid og rapportering løftes fram. Vedtak: UU setter ned en arbeidsgruppe som får i oppgave å følge opp rapporten fra Leder for fullmakt til å utforme endelig mandat og til å sette ned en gruppe i tråd med diskusjonene i møtet. Sak 17/13 Politiattest Saksdokumenter: Oversikt over de viktigste lovparagrafene knyttet til krav om politiattest Bakgrunnsdokumentasjon som fulgte saken til forrige møte i utdanningsutvalget Utdanningsutvalget satte på februarmøtet ned en arbeidsgruppe som har belyst problemstillinger rundt politiattestens innhold, studier som bør omfattes av attestene og hvor ofte attester bør legges fram. Utvalget berømmet gruppens grundige arbeid utført på kort tid. 6 Side22

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Kristin Dale

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Medlem. Medlem Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange. Medlem. Kathrine Skretting. Heidi Kristensen Morgan Konnestad

Medlem. Medlem Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange. Medlem. Kathrine Skretting. Heidi Kristensen Morgan Konnestad Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 09:15 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Pål Preede

Detaljer

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Metochi/Lesvos Dato: 12.-13.05.2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Dag Nordbø Kathrine Skretting Frøydis Nordgård

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl. 10.30) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl. 10.30) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 19.03.2015 kl. 9:15 14:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Dato: 03.12.2014 kl. 9:00-11.30 Sted: A7002 Arkivsak: 14/03759

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Dato: 03.12.2014 kl. 9:00-11.30 Sted: A7002 Arkivsak: 14/03759 MØTEPROTOKOLL Studieutvalget Dato: 03.12.2014 kl. 9:00-11.30 Sted: A7002 Arkivsak: 14/03759 Tilstede: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin Dale

Detaljer

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 20.05.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30. Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30. Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A3 075, Grimstad Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Strand Hotell Fevik Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studiedirektør Monica Bakken, UiO (til kl. 1000) studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud,

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Universitetets studieutvalg

Universitetets studieutvalg Møtebok: Universitetets studieutvalg (04.09.2015) Universitetets studieutvalg Dato: 09.04.2015 Sted: Gimlemoen Notat: 1 Saksliste Vedtakssaker 41/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 42/15 Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 20.11.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 20.11.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.11.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning?

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonaliseringskonferansen 2014 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik 2 INNHOLD 1) Sammensetning og mandat

Detaljer

Forskningssekretariatet (referent)

Forskningssekretariatet (referent) Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 14. juni 2012 Tidspunkt: 09:00-17:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Utdanningsutvalget UHR Saker som utvalget har på agendaen

Utdanningsutvalget UHR Saker som utvalget har på agendaen Utdanningsutvalget UHR Saker som utvalget har på agendaen Olgunn Ransedokken, leder av Utdanningsutvalget til UHR, prorektor for utdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 1 KDs «gylne triangel» -

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud, NHH studiesjef Kjetil Solvik, NMH prorektor Inger-Åshild

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER OPPFØLGING AV STYREVEDTAKET I JUNI

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER OPPFØLGING AV STYREVEDTAKET I JUNI Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 20.09.2013 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER OPPFØLGING AV STYREVEDTAKET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Inger-Åshild By, NIH studiesjef Kjetil Solvik, NMH. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Inger-Åshild By, NIH studiesjef Kjetil Solvik, NMH. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedekan Øystein Lund, MF rektor Cecilie

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 27. mai 2015 Tid: kl. 1000-1500 Sted: UHRs lokaler

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 27. mai 2015 Tid: kl. 1000-1500 Sted: UHRs lokaler Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 27. mai 2015 Tid: kl. 1000-1500 Sted: UHRs lokaler Tilstede: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (leder) rektor Steinar Nebb, HiNT (nestleder) prorektor Jens Uwe Korten

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Leder Kim O. Kantardjiev,

Detaljer

Opptak til masterutdanninger i Norge en nasjonal samordning?

Opptak til masterutdanninger i Norge en nasjonal samordning? Opptak til masterutdanninger i Norge en nasjonal samordning? FS Brukerforum 14. april 2015 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik 2 INNHOLD 1) Sammensetning og mandat 2) Kartlegging

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 006, Campus Kristiansand Dato: 26. november 2013 Tidspunkt: 12:30-15:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013 Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 09:15 14:55. Følgende faste medlemmer møtte:

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 09:15 14:55. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 09:15 14:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/12 MØTE 14. FEBRUAR 2012 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445 (styrerommet), Det juridiske fakultet Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Kristine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.11 Tidspunkt: 13:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Kløkstad

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Bruce Carl Rasmussen, Margretha

Detaljer