Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15"

Transkript

1 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind Kløkstad Per-Helge Silseth Rolf Bjarne Larsen Bjørn Jan Monstad Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem Observatør Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Side1

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. ST 13/45 ST 13/46 ST 13/47 ST 13/48 ST 13/49 Innkalling og saksliste Referat fra forrige møte Referatsaker Styreprotokoll /448 LMU referat 2012/1782 Utdanningsutvalget UHR, protokoll /448 NOKUT: Studiebarometeret.no 2013/448 Søknad om dispensasjon fra krav til emnestørrelse for Trafikant- og kjøretøystudiet Pris for godt læringsmiljø rapport om planlagt bruk av prispengene 2013/ /28 ST 13/50 Utdanningsprisen ved Universitetet i Agder - drøftingssak 2012/2735 ST 13/51 Innspill til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning - drøftingssak 2013/1715 ST 13/52 Tur for Studieutvalget våren /448 Dialogmøte med Avdeling for studentrekruttering ca. kl Side2

3 ST13/45Innkallingogsaksliste ST13/46Referatfraforrigemøte Side3

4 ST13/47Referatsaker Side4

5 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Kragerø Resort, Stabbestad Dato: Tidspunkt: 12:30 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik MEDL Morgan Konnestad MEDL Heidi Kristensen MEDL Pål Preede Revheim MEDL Amna Drace Inge Smeland MEDL MEDL Kathrine Skretting MEDL Helene Falch Fladmark Dag Nordbø MEDL MEDL Forfall: Navn Bjørn Stordrange Harald Danielsen Funksjon MEDL MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Personlig vara for Dag Nordbø, Anders Wahlstedt, møtte i tillegg og hadde talerett på møtet Merknader Møtet ble streamet Fra administrasjonen møtte: Navn Tor A. Aagedal Marit Aamodt Nielsen Dag Gjerløw Aasland Veslemøy Rabe Tor Martin Lien Elin Gauslaa Stilling Universitetsdirektør Viserektor Viserektor Fung. økonomidirektør Informasjonstjenesten Sekretariat Side5

6 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 45/13 Godkjenning av innkalling S 46/13 Godkjenning av saksliste S 47/13 Protokoll fra forrige møte S 48/13 Fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark og 2011/1098 Universitetet i Agder - Status og framdrift S 49/13 Endelig årsregnskap for /1380 x S 50/13 Plan status pr juni 2012/2731 S 51/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 (regnskap pr ) 2013/1378 S 52/13 Fordeling av tre strategiske stipendiatstillinger 2013/818 S 53/13 Revidert budsjett /2067 S 54/13 Gjennomgang av universitetets studieportefølje - første 2012/390 rapportering S 55/13 Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet - nye 2013/512 fokusområder S 56/13 Orientering om studentopptaket /1114 S 57/13 Referat- og rapportsaker /269 S 58/13 Informasjonsutveksling og oppfølging Side6

7 S 45/13 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Innkallingen ble godkjent S 46/13 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Universitetsstyret Ettersendt på e-post: - Sak på rektorfullmakt: Trekk av Bachelorprogram i matematikk og fysikk fra Samordna opptak Delt ut på møtet: - Rapporten «Fusjon eller samarbeid», Fellesprosjektet UiA/HiT (også sendt på e- post sammen med innkalling og saksliste) - Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Enstemmig vedtak: Sakslista ble godkjent S 47/13 Protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Universitetsstyret Nordgaard Vik bemerket at det i protokollen fra styremøtet og styrebehandling av s-sak 37/13 om «Ugland-gaven fordeling av resterende midler» fremgikk at vedtaket var enstemmig. Protokollen endres til: «I styrebehandling av saken fremkom følgende synspunkter:.» S 48/13 Fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder - Status og framdrift Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar at de faglige og administrative samarbeidsprosjekter fortsetter og følges av prosjektstyret i tråd med mandatet ut prosjektperioden, herunder at det åpnes for nye samarbeidsprosjekter. 2. Styret har merket seg de skisserte mulighetsområder beskrevet i saksframlegget hvor UiA og HiT har et godt utgangspunkt for å utvikle en felles faglig strategisk satsing. Styret ber om at utredningen vektlegger å identifisere slike mulighetsrom innenfor utdanning, forskning og regional utvikling, og at det pekes på et mindre antall områder hvor UiA og HiT har et godt utgangspunkt for å utvikle en felles satsing. De to institusjonsstyrene utpeker slike områder etter forslag fra prosjektstyret. Side7

8 3. Styret ber prosjektstyret bruke siste året av prosjektperioden til en grundigere utredning med hovedvekt på hvordan et institusjonalisert faglig og administrativt samarbeid mellom UiA og HiT kan utvikles. Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte drøftet saken i møte Merknad til saken fremgår i s-sak 57/13, nr. 8. Nordbø foreslo slik endring i vedtaket pkt. 3: 1. «Styret ber prosjektstyret bruke siste året av prosjektperioden til en grundig utredning med vekt på to hovedalternativ: 1. Utrede hvordan et institusjonalisert faglig og administrativt samarbeid mellom UiA og HiT kan utvikles 2. Utrede fusjon av HiT og UiA» Skretting foreslo ny første setning i vedtakets pkt. 2: «Styret viser til utredningene og diskusjonene i felles styremøte og finner at UiA og HiT har gode muligheter når det gjelder å videreutvikle og styrke rollen som regionalt kraftsenter. Utgangspunktet er også godt for å utvikle en felles strategisk satsing. Styret ber om at» Rektor foreslo slikt tillegg til Nordbøs forslag i pkt. 3, første setning: «i tråd med de føringer som er gitt i prosjektstyrets delrapport» Det ble votert over forslag til vedtak. Styret vedtok enstemmig pkt. 1 i universitetsdirektørens forslag til vedtak. Det ble votert over forslag til endret vedtak i pkt. 2 og 3. Styret vedtok med 6 mot 4 stemmer forslag til endring i vedtak pkt. 2 og 3. Styrets vedtak blir etter dette: 1. Styret vedtar at de faglige og administrative samarbeidsprosjekter fortsetter og følges av prosjektstyret i tråd med mandatet ut prosjektperioden, herunder at det åpnes for nye samarbeidsprosjekter. 2. Styret viser til utredningene og diskusjonene i felles styremøte og finner at UiA og HiT har gode muligheter når det gjelder å videreutvikle og styrke rollen som regionalt kraftsenter. Utgangspunktet er også godt for å utvikle en felles strategisk satsing. Styret ber om at utredningen vektlegger å identifisere slike mulighetsrom innenfor utdanning, forskning og regional utvikling, og at det pekes på et mindre antall området hvor UiA og HiT har et godt utgangspunkt for å utvikle en felles satsing. De to institusjonsstyrene utpeker slike områder etter forslag fra prosjektstyret. 3. Styret ber prosjektstyret bruke siste året av prosjektperioden til en grundig utredning i tråd med de føringer som er gitt i prosjektstyrets delrapport, med vekt på to hovedalternativ: 1) Utrede hvordan et institusjonalisert faglig og administrativt samarbeid mellom UiA og HiT kan utvikles 2) Utrede fusjon av HiT og UiA S 49/13 Endelig årsregnskap for 2012 Forslag til vedtak: Side8

9 Styret godkjenner endelig og revidert årsregnskap med ledelesekommentar for 2012 og tar Riksrevisjonens revisjonsbrev med beretning for 2012 til etterretning. Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 50/13 Plan status pr juni Forslag til vedtak: Styret tar status for Plan 2013 pr juni til orientering. Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning. Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 51/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 (regnskap pr ) Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet pr. 1. tertial 2013 til orientering. Styret ber universitetsdirektøren fortsatt følge opp de enhetene som har akkumulert merforbruk. Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Side9

10 S 52/13 Fordeling av tre strategiske stipendiatstillinger Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar å fordele 3 strategiske stipendiatstillinger til satsingen på fremtidige læringsformer. Stillingene utlyses samlet når arbeidsgruppen har lagt det nødvendige grunnlag for dette. Stillingene fordeles på Fakultet for humaniora pedagogikk, Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap med en stilling hver. Med mindre annet godkjennes av rektor skal stillingene tas opp på UiAs egne programmer. 2. Styret ber om at det i revidert budsjett for 2013 innarbeides kr ,- til å etablere og koordinere en tverrfakultet satsingen forskning på fremtidige læringsformer hvor de tre stipendiatene inngår. Rektor gis fullmakt til å organisere dette arbeidet, herunder eventuelt oppnevner en arbeidsgruppe og en faglig koordinator for satsingsområdet. 3. Styret ber om en rapportering om en statusrapport og forslag til videre satsing på sitt møte i november Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning. Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 53/13 Revidert budsjett 2013 Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar rammendringer for 2013 knyttet til punktene i saksframstillingen og vedtar følgende nye rammer for budsjettansvarsområdene: Side10

11 2013 Budsjettansvarsområde Rammeendringer Revidert budsjett Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Sum fakultetene Universitetsbiblioteket Avdeling for lærerutdanning Fellesadministrasjonen Sum fellestjenester Styret inkl. strategiske avsetninger Ledelsen, rektor, direktør Sum styret/ledelsen UiAs fullbudsjetterte særkostnader Ufordelt Sum budsjettansvarsområdene Styret vedtar i samsvar med saksframstillingen følgende reviderte aktivitetskrav for 2013: 2013 Aktivitetskrav Fakultet 2013 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag 389 Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ufordelte, til senere disp 1 Sum Styret gir rektor fullmakt til å innarbeide konsekvensene av styrets vedtak i punktene 1 2 i tabellverket for Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 54/13 Gjennomgang av universitetets studieportefølje - første rapportering Forslag til vedtak: 1. Styret har gjennomgått første rapportering om porteføljegjennomgangen med innspill fra alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning med stor interesse og konkluderer med at rapporten gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med porteføljegjennomgangen, og imøteser nye redegjørelser våren Side11

12 2. Styret slutter seg til universitetsdirektørens vurderinger m.h.t. signaturstudier og «bærebjelkestudier». 3. Styret ber fakultetene og Avdeling for lærerutdanning inkludere de tilleggsproblemstillingene som er angitt i universitetsdirektørens saksframlegg i sitt videre arbeid med porteføljegjennomgangen. 4. Styret ber universitetsdirektøren, i samarbeid med fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, arbeide videre med analyser av ressursbruk og øvrige data. Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning. Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 55/13 Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet - nye fokusområder Forslag til vedtak: Styret ber referansegruppa for kvalitetssikringssystemet i perioden arbeide spesielt med følgende problemstillinger: a) Rammekvalitet med et spesielt fokus på kvalitet på administrative tjenester b) Undervisningskvalitet med et spesielt fokus på forskningsbasert undervisning c) Styringskvalitet Saksprotokoll i Universitetsstyret Studieutvalget foreslo å endre vedtak i saken. Universitetsdirektøren endret sitt forslag til vedtak i tråd med dette: «Styret ber referansegruppa for kvalitetssikringssystemet i perioden arbeide spesielt med følgende problemstillinger: a) Rammekvalitet b) Undervisningskvalitet, med et spesielt fokus på forskningsbasert undervisning c) Styringskvalitet, herunder system for opplæring av tillitsvalgte og ansatte i kvalitetssikringsarbeid» Styret vedtok forslaget. Enstemmig vedtak: Styret ber referansegruppa for kvalitetssikringssystemet i perioden arbeide spesielt med følgende problemstillinger: d) Rammekvalitet e) Undervisningskvalitet, med et spesielt fokus på forskningsbasert undervisning f) Styringskvalitet, herunder system for opplæring av tillitsvalgte og ansatte i kvalitetssikringsarbeid Side12

13 S 56/13 Orientering om studentopptaket 2013 Forslag til vedtak: Styret tar orientering om studentopptaket 2013 til orientering Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 57/13 Referat- og rapportsaker Forslag til vedtak: Styret tar referat- og rapportsakene til orientering Saksprotokoll i Universitetsstyret Referat fra møte i Fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Referat fra møte i Det sentrale forskningsutvalget Referat fra møte i Studieutvalget Sak på rektorfullmakt: Trekk av studiet Masterprogram i helsefag fra årets opptak 5. Sak på rektorfullmakt: Trekk av studiet Bachelorprogram i kunstfag med fordypning i musikk fra årets opptak 6. Sak på rektorfullmakt: Godkjenning av universitetets regnskap for 1. tertial Universitetsbibliotekets Årsmelding Referat fra drøftingsmøte Sak på rektorfullmakt: Godkjenning av konsernregnskap for Sak på rektorfullmakt: Trekk av Bachelorprogram i matematikk og fysikk fra Samordna opptak Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side13

14 S 58/13 Informasjonsutveksling og oppfølging Saksprotokoll i Universitetsstyret Revheim informerte om at han var gjenvalgt som styrerepresentant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling for perioden Fladmark tok opp sak knyttet til «Sørlandslab». Styret må holdes løpende orientert om utviklingen. - Universitetsdirektøren informerte om rettsbehandlingen av oppsigelsessak - Rektor informerte om at rektorvalget ved den nye Høyskolen i Buskerud og Vestfold ble annullert av Valgstyret. Side14

15 R E F E R A T fra møte i Læringsmiljøutvalget Møtedato: kl Til stede: viserektor Marit Aamodt Nielsen, universitetslektor Arne Leland, førstelektor Francine Girard, student Inger Johanne Rydland Observatører: studentprest Hans Jørgen Wennesland, bibliotekar Lone Bak, førstekonsulent Per Anders Nygaard Referent: Anne Marie Sundberg Forfall: student Beate Benestad Westergård, student Per Olav Dahle, student Eirin Vetaas LMU-sak 13/7 Innkalling og saksliste Godkjent. LMU-sak 13/8 Referat fra møte i LMU Godkjent. LMU-sak 13/9 Referatsaker - Protokoll Studieutvalget Protokoll Studieutvalget Tatt til orientering. LMU-sak 13/10 Orientering om kandidatundersøkelsen 2013 ved Merethe Westberg Cummings, Karrieresenteret Merethe Westberg Cummings sin presentasjon er vedlagt referatet. LMU hadde enkelte innspill til Cummings og arbeidet med kandidatundersøkelsen LMUs leder tar innspillene med til styringsgruppa for kandidatundersøkelsen. Tatt til orientering. LMU-sak 13/11 Studentenes læringsmiljø sett fra STA-lederens ståsted ved Ole Thomas Grimsli Ole Thomas Grimsli omtalte i sin orientering studentenes fysiske læringsmiljø, med vekt på den plassmangel mange opplever. Videre ble drikkekulturen blant studentene berørt. STA ønsker å være en bidragsyter for å få et inkluderende miljø også for de Side15

16 som ikke drikker. Studentevaluering fikk positiv omtale, særlig den opplevelsen studentene har av at faglærer tar innspillene deres på alvor. Man ser nye utfordringer med allergikere og astmatikere som for eksempel ikke tåler lukten av parfyme o.l. Grimsli konkluderte med at læringsmiljøet ved UiA er godt, men man har enkelte utfordringer. Tatt til orientering. LMU-sak 13/12 Utdannings- og forskningsmelding 2012 Forslag til vedtak: LMU tar utdannings- og forskningsmeldingen for 2012 til orientering. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. LMU-sak 13/13 Møtedatoer høsten Forslag til vedtak: Møtedatoer for LMU høsten 2013: - onsdag 2. oktober - onsdag 4. desember Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Side16 Side 2

17 Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud, NHH studiesjef Kjetil Solvik, NMH prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Jens Uwe Korten møter for rektor Steinar Nebb, HiNT prorektor Olgunn Ransedokken, HiAO (leder) Marina Trogen Hansen, HiH Trine Oftedal, NSO Nils Magne Killingberg, NSO Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Avdelingsdirektør Vidar Pedersen, SIU, møtte under sak 14/13 kl Direktør Terje Mørland og avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven møtte under sak 17/13 fra kl Side17

18 Referat Møtedato: 21. mai 2013 Møtetid: kl Møtested: UHR, Pilestredet 46 b, 6. etg. Saksliste Sak 12/13 Sak 13/13 Sak 14/13 Sak 15/13 Sak 16/13 Sak 17/13 Sak 18/13 Sak 19/13 Sak 20/13 Sak 21/13 Sak 22/13 Sak 23/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Analysegruppen prolongering og nyoppnevning EUs nye utdanningsprogram Erasmus for alle møte med SIU Klagesensurordninger oppfølging av arbeidsgruppe Irregulariteter i UH-sektoren oppfølging av rapport fra 2009 Politiattest Ulike godkjenningsfaglige og opptaksfaglige problemstillinger - møte med NOKUT Forslag til endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Nasjonale retningslinjer for UH-ped kompetanse sak fra UH-ped gruppen Skikkethet Orienteringssaker Eventuelt Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Utdanningsutvalget godkjenner innkalling og sakliste. Sak 13/13 Analysegruppen prolongering og nyoppnevning I 2011 ble funksjonstiden for UUs arbeidsgruppe for analyse av bruken av bokstavkarakterer «analysegruppen» og for gruppens leder Asbjørn Bjørnset forlenget til UU mener analysegruppen utfører et viktig arbeid og ønsker å forlenge gruppens funksjonstid. UU mener det vil være interessant å diskutere, for eksempel på karakterkonferansen, hva arbeidet for å harmonisere karakterbruk har ført til i det store bildet Lykkes vi i målsetningene om en mer samstemt bruk av karakterskalaen? Medfører bortfall av ECTS skala og innføring av karakterfordeling i karakterutskrifter og grunnlag for vitnemål at fokuset endrer seg? Bør vi se nærmere på hvordan enkelteksamener vurderes? Informasjon om sprik i vurderinger av enkelteksamener forsvinner når data om karakterer aggregeres. 2 Side18

19 Vedtak: Utdanningsutvalget prolongerer funksjonstiden for analysegruppen for tre år fra (til ) og oppnevner førsteamanuensis Per Manne (NHH) som ny leder av analysegruppen. Utdanningsutvalget anbefaler videre at UHR viderefører engasjementet med Asbjørn Bjørnset som konsulent for gruppen. Utdanningsutvalgets medlemmer foreslår nytt medlem til analysegruppen, fortrinnsvis en administrativt ansatt ved en høgskole, innen 14 dager, dvs Sak 14/13 Utdanningsutvalget takker Asbjørn Bjørnset for en solid og god innsats som leder for det nasjonale arbeidet med karakterundersøkelser. EUs nye utdanningsprogram Erasmus for alle møte med SIU Saksdokumenter: Notat fra avdelingsdirektør Vidar Pedersen i SIU EUs programnotat «Erasmus for All» EUs Erasmus for alle trer etter planen i kraft fra 1. januar 2014 og vil by på nye muligheter for UH-sektoren. SIU ønsker seg et tett samarbeid med sektoren i tiden som kommer, slik at institusjonene står best mulig rustet til å delta for fullt allerede fra første utlysning. SIU ønsket innspill fra UU til sitt videre arbeid utover sommeren og høsten, og innledet til saken: Et formelt vedtak om Norges deltakelse i programmet ventes høst/vinter En prekomité er oppnevnt for å forberede satsingen. Erasmus for alle vil erstatte Programmet for livslang læring (LLP), og inneholder store strukturelle endringer. Det vil bli et mer konsentrert, forenklet program med tre hovedsatsingsområder: Mobilitet, samarbeid rundt god innovasjon og praksis og politikkutforming. Mobilitet er klart det største satsingsområdet med et mål om at fem millioner mennesker skal benytte ordningen i perioden Det er lagt opp til nesten en dobling av det nåværende LLP budsjettet, nærmere bestemt 19 milliarder euro for syv-årsperioden, og det er foreslått å innføre en lånegaranti for studenter på masternivå. Forslaget til nytt utdanningsprogram er klarere økonomisk motivert enn tidligere og knyttet til målsettingene for EUs Europa 2020-strategi for økt vekst og sysselsetting. Deltakelse i programmet vil være en naturlig følge av norsk utdanningspolitikk uttrykt gjennom kvalitetsreformen og flere stortingsmeldinger med økt fokus på kvalitet i utdanning som viktigste beveggrunn for internasjonalisering. Mobilitets delen av programmet vil fortsette uten de store endringene. Én viktig endring er likevel at kravet til minimumslengde på praksisopphold blir redusert fra tre til to måneder. 3 Side19

20 Når det gjelder samarbeid innen prosjekt og nettverk, er det større endringer som kan knytte internasjonalt samarbeid tettere opp mot institusjonene sine strategier og samfunnsoppdrag. En tettere kobling mellom utdanning og arbeids- og næringslivet er hovedbudskapet i St. meld. 44 ( ) Utdanningslinja, og kunnskapsalliansene i Erasmus for alle kan være et godt verktøy for å nå dette målet. Vidar Pedersen understrekte at den kanskje aller viktigste endringen er utvidelse av norsk deltakelse til også å omfatte samarbeid med tredje land - muligheter som har vært etterlyst fra institusjonene. Fra diskusjonen: Det er ønskelig at flere norske studenter tar praksisopphold i utlandet, og en reduksjon fra tre til to måneder på oppholdet vil gjøre systemet mer fleksibelt og enklere å passe inn i utdanningene. Utdanningsutvalget ønsker å ta opp spørsmålet om finansiering når praksisperioden forkortes fra tre måneder til to måneder i dialog med Kunnskapsdepartementet. SIU vil også ta dette opp med departementet på et møte i juni. Erasmus Mundus vil utgå, men det kommer lignende løsninger. Strategiske partnerskap skal inngås mellom minimum 3 land. Minimumet er satt for å få multilaterale samarbeid som sikrer en slags europeisk effekt og merverdi. Støtten til partnerskap er ment som et bidrag (ikke fullfinansiering), og målsetningen er at virksomheten som settes i gang skal være bærekraftig å gå av seg selv på sikt. Når det gjelder kunnskapsallianser spurte UU om hvordan forholdet vil bli til de mange ulike typer kunnskapsallianser som allerede eksisterer i dag som UNICA, CUIMBRA, SANTANDER etc. Vider Pedersen svarte at vi trolig vil se en endring i nye kunnskapsallianser som vil være mer fagorienterte enn tidligere allianser, mindre institusjonsbaserte, og mer orienterte mot næringsliv og partnere i arbeidslivet. Alliansene vil også være mer i grenselandet mellom utdanning og forskning enn tidligere. UU er opptatt av at Kunnskapsdepartementet tidlig kommer med tydelige signaler og betraktninger rundt betydningen av sektorens deltakelse i Erasmus for alle, ikke minst siden programmet har en del aktiviteter som norske læresteder ikke tidligere har deltatt i. UU mener Erasmus for alle er i samsvar med nasjonale utdanningspolitiske mål og prioriteringer, og at det er viktig med høy norsk deltakelse. Studentene understrekte at NSO er prinsipielt i mot lånegarantiordningen, og varsler at det vil komme en resolusjon om dette. Det kan dras paralleller til EUs Horisont 2020, som regjeringen nylig gikk inn for: Både Horisont 2020 og Forskingsmeldingen knytter utdanning og forskning sammen med internasjonalisering. Argumentasjonen for å delta i forskningssamarbeid internasjonalt er de samme som for høyere utdanning: Europeisk 4 Side20

21 samarbeid om utdanning er viktig fordi det hever kvaliteten på norsk utdanning, vi bidrar selv og vi får bedre tilgang til den internasjonale kunnskapsutviklingen. Utdanningsutvalget ønsker å utarbeide en uttalelse til Kunnskapsdepartementet via UHR. SIU opplyste om at de gjerne kommer på institusjonsbesøk for å informere om Erasmus for alle. Vedtak: UU ønsker norsk deltakelse i Erasmus for alle velkommen 1 og vil utarbeide en uttalelse til Kunnskapsdepartementet. Sak 15/13 Klagesensurordninger oppfølging av arbeidsgruppe Saksdokumenter: notat utarbeidet av juridisk seniorrådgiver Anne Marie Snekvik, NTNU Utdanningsutvalget oppnevnte vinteren 2010/2011 en arbeidsgruppe som kartla de to ulike ordningene for klagesensur som er i bruk i UH-sektoren i dag. Det har vært stor interesse for undersøkelsen, og spørsmål om oppfølging/anbefaling fra UHR. Studentene mener det er svært uheldig med ulik praksis for klagesensur og at det bør være lik ordning for alle studenter. NSO vedtok ny utdanningspolitikk i februar og går her inn for såkalt blindsensur. UU mener at de store forskjellene i utfall for dagens klagesensurordninger viser at det er uheldig med to ordninger. Utvalget ønsker imidlertid ikke å anbefale en ordning fremfor en annen. Utvalget var imidlertid opptatt av at dersom lærestedene bruker klagesensur i henhold til forvaltningsloven, så bør denne praktiseres mest mulig likt: I dag stilles det ulike krav på lærestedene til hva som skal legges ved en klage. Et viktig prinsipp i denne ordningen er at klagen bør være mest mulig opplyst (fra alle sider) i samsvar med god forvaltningslovstradisjon. Vedtak: UU mener det er uheldig med to ordninger for klagesensur, men ønsker ikke å anbefale en ordning framfor en annen 2. UU understreker betydningen av at læresteder som benytter klagesensur etter forvaltningsloven praktiserer prinsippet om at klagen bør være mest mulig opplyst. 1 Studentrepresentantene støtter deltakelse i programmet men understreker at de er i mot den foreslåtte studentlånegarantiordningen. 2 Unntaket er studentrepresentantene som går inn for ordningen der nye sensorer ikke får vite opprinnelig karakter, såkalt blindsensur. 5 Side21

22 Sak 16/13 Irregulariteter i UH-sektoren oppfølging av rapport fra 2009 Saksdokumenter: Bakgrunnsnotat med forslag til sammensetning og mandat for arbeidsgruppe Utdanningsutvalget oppnevnte i september 2008 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å se nærmere på misligheter og irregulariteter i UH-sektoren. Arbeidsgruppens rapport ble levert 4. mai 2009 og presentert på NOKUT-konferansen i Bergen 6. mai. Rapporten ble 20. mai sendt ut til UHRs medlemsinstitusjoner og til UHRs utvalg og råd med anbefaling om å bruke rapporten og sette temaet på dagsorden. I samråd med medlemmer av den opprinnelige arbeidsgruppen innkalte UHR til et oppfølgingsmøte av rapporten onsdag 13. mars 2013 i Oslo. Foruten medlemmene Inge Øystein Moen, Jan Atle Toska, Per Gunnar Hillesøy møtte NSO ved Trine Oftedal og Transparency International Norge ved Guro Slettemark og Gro Skaaren-Fystro. Møtet konkluderte med at UHR bør oppfordres til å oppnevne en ny arbeidsgruppe for å kartlegge og evaluere hva som har skjedd i UH-sektoren i Norge med hensyn til oppfølging av rapportens anbefalinger og hva som er utfordringer i dag når det gjelder irregulariteter og integritet innen høyere utdanning. Den økende internasjonaliseringen av sektoren bør være en viktig del av fokusområdet. UU mente at dette er et viktig arbeid å fortsette med, og at vi bør arbeide for en helhetlig tilnærming til - og bevissthet rundt - disse spørsmålene. Det ble stilt spørsmål ved om foreslått mandat i vedlagt notat er for bredt. Utvalget foreslår at den nye gruppen velger ut enkelttema som hovedfokus fra år til år, og henter inn ekspertise etter behov. UU ba om at gruppen utvides med en faglig tilsatt, og ønsket at punkt 4 i mandatet om gruppens oppnevningstid og rapportering løftes fram. Vedtak: UU setter ned en arbeidsgruppe som får i oppgave å følge opp rapporten fra Leder for fullmakt til å utforme endelig mandat og til å sette ned en gruppe i tråd med diskusjonene i møtet. Sak 17/13 Politiattest Saksdokumenter: Oversikt over de viktigste lovparagrafene knyttet til krav om politiattest Bakgrunnsdokumentasjon som fulgte saken til forrige møte i utdanningsutvalget Utdanningsutvalget satte på februarmøtet ned en arbeidsgruppe som har belyst problemstillinger rundt politiattestens innhold, studier som bør omfattes av attestene og hvor ofte attester bør legges fram. Utvalget berømmet gruppens grundige arbeid utført på kort tid. 6 Side22

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer