AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker]"

Transkript

1 AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM Eier BERGEN KOMMUNE og Leietaker [leietaker/org.nr.] Avtalen gjelder: Leie av Mathallen og torgflaten gnr/bnr 165/1122 med påstående bygning, og del av gnr/bnr 166/446 i Bergen kommune. Partene påtar seg herved de rettigheter og plikter som følger av avtalen. Avtalen er utarbeidet i 2 eksemplarer, ett til hver av partene. For Bergen kommune Sted/dato Navn: Sign. For [Leietaker] Sted/dato Navn: Sign. Leieavtalen består av følgende dokumenter: Denne avtale om leie av næringseiendom Vedlegg 1 Ytelseskrav/ SLA Vedlegg 2 Krav til matsikkerhet og kvalitet Vedlegg 3 Retningslinjer for design og estetisk utforming Vedlegg 4 Ordensreglement Vedlegg 5 Tegninger og beskrivelser Vedlegg 6 Prismatrise 1

2 Innholdsfortegnelse 1 Eier Leietaker Leieobjekt Definisjoner Dokumentrang Overordnede føringer Leietakers hovedplikter Kvalitetssikring og revisjon Endringer Utleie av areal i Mathall og torgplass, inne og ute Inventar og utstyr Mobile torgboder Leieobjekt og areal Mathallen Torgflaten Kontorplass Leietakers generelle plikter Driveplikt Ordensregler Åpningstider Rapportering Markedsføring og profilering Leietakers virksomhet og benyttelse av leieobjektet Overtakelse og innredning Leien Felleskostnader Betaling og rapportering Sikkerhetsstillelse Leieregulering Merverdiavgift Tinglysning og pantsettelse Drift og vedlikehold Drift

3 24.2 Vedlikehold Utbedring av skader Varighet Reforhandling av Avtalen Fremleie og overdragelse Selskapsmessige endringer Eiers tilgang til leieobjektet Fraflytting og tilbakelevering av leieobjektet Leietakers konkurs Forsikringer Leietakers mislighold Vesentlig mislighold Eiers mislighold Erstatning Konfidensialitet Force majeure Forholdet til husleieloven Kontaktpersoner og kommunikasjon Tvister

4 1 Eier Eier er Bergen kommune, org.nr [Adresse] 5016 Bergen 2 Leietaker Leietaker er <x 3 Leieobjekt Leieobjektet er gnr/bnr 165/1122 med påstående bygninger, og del av gnr/bnr 166/446 i Bergen kommune, kommune nr Leieobjektet består av Mathall/servicebygg og torgflaten, samt kontor i Zachariasbryggen. 4 Definisjoner Avtalen er denne avtale med vedlegg, og senere endringer som er skriftlig avtalt mellom partene. Torghandlerne er de aktører som tildeles torgplass i Mathallens 1 etasje eller på torgflaten. Øvrige leietakere er de aktører som leier lokaler i Mathallens 2 etasje. SLA er forkortelse for Service Level Agreement (Tjenestenivåavtale) og inngår som en del av Vedlegg 1 Ytelseskrav/SLA. 5 Dokumentrang Avtalens dokumenter skal, i tilfelle motstrid, ha prioritet i henhold til den rekkefølge de er listet på Avtalens signaturside. 6 Overordnede føringer Leietaker skal tilby naturlige og ferske kvalitetsprodukter, med vekt på lokale varer og spesialiteter fra hav og landbruk, og torget skal utelukkende fremstå som omsetningssted for fisk, sjømat og skalldyr, lokalprodusert gardsmat, frukt, bær, grønnsaker og blomster/planter. I tillegg til produktene som er nevnt, kan andre produkter av høy kvalitet og med lokal identitet tillates solgt på torget, inntil alternativ plassering er avtalt. Leietaker skal sikre en hygienisk og kvalitativt god omsetning av ferskvarer, i tillegg til et opplevelseskonsept med smaksprøver, servering, demonstrasjonskjøkken m.m. Mathallens 2. etasje skal være knyttet opp mot torgets hovedfunksjoner og publikumsaktiviteter. Leietaker skal gjennomføre driften av Mathallen og torget med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av anerkjente leverandører innenfor tilsvarende eller liknende bransje. Driften skal være fagmessig utført, dokumentert og/eller kontrollert av kvalifisert og autorisert personell der dette kreves. 4

5 Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter, vedtekter, instrukser, ordensregler og lignende som er eller måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet. Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav. Alle offentligrettslige krav, herunder krav fra arbeidstilsyn, mattilsyn, helseråd, sivilforsvar, industrivern, brannvern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den virksomhet som drives i leieobjektet, er det Leietakers ansvar å oppfylle per overtakelse, og for øvrig i leieperioden. Leietaker skal innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser i forbindelse med driften, og skal på Eiers anmodning legge frem dokumentasjon på at nødvendige tillatelser foreligger. 7 Leietakers hovedplikter Leietaker skal ha ansvar for forretningsførsel, forvaltning, drift og vedlikehold av leieobjektet, og bære kostnadene ved dette. Leietaker er ansvarlig for at virksomheten i/på leieobjektet drives på en måte som er i samsvar med: Krav til matvarekvalitet og sikkerhet, i henhold til krav fastsatt i lover, forskrifter og retningslinjer fastsatt av offentlige myndigheter Krav til forsvarlig forretningsførsel, i henhold til lover, forskrifter og regler/ retningslinjer for god forretningsskikk Ytelseskrav/SLA fastsatt av Eier i Avtalen med vedlegg De til enhver tid gjeldende ordensregler og øvrige retningslinjer Brudd på noen av punktene i denne bestemmelsen er å anse som mislighold av Avtalen. Dersom forholdet ikke rettes umiddelbart, eller Leietaker ved flere anledninger opptrer på en måte som medfører brudd på noen av ovennevnte punkter, foreligger det vesentlig mislighold av Avtalen, og Eier har rett til å heve Avtalen, jfr. pkt Kvalitetssikring og revisjon Leietaker skal gjennom sin organisering av virksomheten, herunder organisering av utleie av arealer og torgplass, inne og ute, sikre at forhold nevnt under pkt. 7 ivaretas gjennom avtaler og ved utarbeidelse av kvalitetssikrings og rapporteringsrutiner som sikrer at etterlevelse av nevnte punkter til enhver tid kan dokumenteres overfor offentlige myndigheter og Eier. Eier skal ha rett til å gjennomføre revisjon av Leietaker, og Leietaker plikter å bidra ved gjennomføringen av slik revisjon. Dersom revisjon avdekker avvik, plikter Leietaker uten ugrunnet opphold å iverksette korrigerende tiltak. Eier kan fastsette en rimelig frist for gjennomføring av slike tiltak. Unnlatelse av å iverksette korrigerende tiltak, utgjør vesentlig mislighold. 9 Endringer 5

6 Endringer i Avtalen med vedlegg, skal være skriftlig avtalt og signert av partene før endring iverksettes. 6

7 10 Utleie av areal i Mathall og torgplass, inne og ute Leietaker skal ha rett og plikt til å leie ut areal i leieobjektets Mathall og på torgflaten. Ved slik utleie har Leietaker ansvar for utvelgelse av leietakere etter en søkeprosess, inngåelse, administrasjon og oppfølgning av leieavtalene, herunder å iverksette misligholdsbeføyelser ved brudd på leieavtalene. Ved utforming av leieavtalene skal Leietaker sikre at forpliktelser inntatt i Avtalen mellom Eier og Leietaker videreføres til torghandlerne og øvrige leietakere. Leietaker skal sikre at leieavtalene mot torghandlerne og øvrige leietakere ikke fremleies. Eier skal ha rett til å tre inn i leieavtalene med torghandlerne og øvrige leietakere ved opphør av denne Avtale, uavhengig av opphørsgrunn. Etablerte torghandlere skal gis fortrinnsrett til leie av torgplass, forutsatt at de tilfredsstiller samtlige krav til salgsvirksomheten, herunder krav til vareutvalg og kvalitet, revisorgodkjent omsetningsrapportering og krav til regnskapsførsel. Torghandlere som tildeles inneplass (helårsdrift) skal prioriteres ved tildeling av uteplass på torgflaten. 11 Inventar og utstyr For krav til inventar og utstyr som Leietaker skal bekoste og vedlikeholde, se Vedlegg 1.1 Generelle Ytelseskrav. Samtlige installasjoner i forbindelse med torgdriften skal ha en estetisk utforming som passer inn med torgets helhetlige kvalitetsprofil. Se Vedlegg 3 Retningslinjer for design og estetisk utforming. 12 Mobile torgboder Leietaker er ansvarlig for anskaffelse, administrasjon, drift og vedlikehold av torgbodene, se Vedlegg 1.1 Generelle ytelseskrav, punkt 6.5. Alle torgbodene på torgflaten skal være mobile og skal fjernes hver dag etter endt markedsdag. 13 Leieobjekt og areal Leieobjektets totale areal, inkludert fellesareal, skal beregnes i samsvar med NS Leieobjekt er nærmere beskrevet i leieavtalens Vedlegg 5 Tegninger og beskrivelser Mathallen Mathallens areal fremgår av Vedlegg 5 Tegninger og beskrivelser. 7

8 13.2 Torgflaten Torgflatens areal fremgår av Vedlegg 5 Tegninger og beskrivelser Kontorplass Eier disponerer ca. 50 m2 kontor i Zachariasbryggen som vil bli stilt til rådighet for Leietaker, så lenge Eier utøver disposisjonsretten til disse. 14 Leietakers generelle plikter Leietaker plikter å følge de regler og instrukser som til en hver tid gjelder for leieobjektets tekniske anlegg, samt ivareta de gjeldende HMS rutiner Driveplikt Leietaker har driveplikt og skal drifte Mathallen og torgflaten i tråd med de rammer som fremgår av Avtalen, samt Eiers nåværende og fremtidige retningslinjer Ordensregler Leietaker skal utarbeide nytt ordensreglement for leieobjektet. Nytt ordensreglement skal godkjennes av Eier. Gjeldende ordensreglement for torget følger som vedlegg, se Vedlegg 4 Ordensreglement. Eier kan til enhver tid kreve endringer i ordensreglementet Åpningstider Leietaker forplikter seg til å følge de til en hver tid fastsatte åpningstider for Mathallen og torgflaten. Åpningstiden fastsettes av Eier, og kan endres. Gjeldende åpningstider fremgår av Vedlegg 1.1 SLA Generelle Ytelseskrav Rapportering Leietaker skal rapportere i henhold til krav fastsatt i Vedlegg 1.1, SLA Generelle Ytelseskrav Markedsføring og profilering Leietaker skal i samarbeid med representanter for torghandlerne og de øvrige leietakere etablere et samordningsorgan for å sikre koordinering av markedsaktiviteter, samt oppfølging av en helhetlig kvalitetsprofil. Samordningsorganet skal være et rådgivende organ for Leietaker som skal ha ansvar for felles markedsføring og profilering. Det er en forutsetning at torghandlerne og de øvrige leietakere skal betale et markedsbidrag, avhengig av omsetning. Markedsbidraget skal betales direkte til Leietaker. Dersom leieperioden påbegynnes og/eller avsluttes i løpet av et kalenderår, skal markedsbidraget justeres forholdsmessig for den aktuelle del av kalenderåret og sesong for sesongvariable aktører. Leietaker skal stille krav til at torghandlerne og øvrige leietakere er forpliktet til å være medlem i 8

9 samordningsorganet, og at de lojalt skal følge de til en hver tid gjeldende retningslinjer og vedtak truffet av organet. De til en hver tid gjeldende vedtekter for samordningsorganet skal anses som en del av leieavtalene med torghandlerne og øvrige leietakere. Leietaker skal utarbeide profilmanual i tråd med retningslinjene i Vedlegg 1.1 SLA Generelle Ytelseskrav. Profilmanual skal være Eiers eiendom, og skal overleveres Eier ved Avtalens opphør, uavhengig av opphørsgrunn. 15 Leietakers virksomhet og benyttelse av leieobjektet Leietaker plikter å behandle leieobjektet med tilbørlig aktsomhet, og plikter å melde fra til Eier dersom det er eller oppstår skade, feil eller mangler på eiendommen. Skader på eiendommen, uavhengig av årsak, skal utbedres omgående og skal utføres på en håndverksmessig forsvarlig måte, og uten å forstyrre driften av Nye Torget unødig. Leietakers virksomhet og drift av eiendommen skal være i overensstemmelse med det som er avtalt. Eier skal holdes skadesløs for alle kostnader som måtte oppstå ved Leietakers ureglementerte bruk av eiendommen. Ved brudd på denne bestemmelsen gjelder ikke ansvarsbegrensning som nevnt i punkt 36. Leietaker må ikke benytte leieobjektet på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte som sjenerer omgivelsene og naboer. Leietaker skal ikke benytte leieobjektets fellesarealer til eget formål, eksempelvis til salg, oppslag, lagring eller lignende. Torgflaten skal holdes åpen og ryddet utenom torgets åpningstid. Eier skal ha rett til å benytte torgflaten til arrangement, etter 2 måneders skriftlig varsel til Leietaker. 16 Overtakelse og innredning Leieobjektet overtas fra [dato]. Før overtakelse av leieobjektet skal partene gjennomføre en felles overtakelsesbefaring. Det skal føres protokoll fra befaringen, som skal signeres av begge parter. Leietaker er etter overtakelsesbefaringen kjent med leieobjektets tilstand, og kan således ikke gjøre gjeldende mangler eller forsinkelse i forbindelse med overleveringen. Med mindre annet er avtalt, skal Leietaker selv bekoste innredning og utstyr som Leietaker trenger for sin virksomhet, utover det som finnes ved leieforholdes start, samt bekoste eventuelle ominnredninger av lokalene. Leietaker er ansvarlig for alle nødvendige godkjennelser fra Eier, naboer der det er aktuelt, og offentlige myndigheter. 9

10 Ominnredning og andre arbeider og endringer av bygningsmessig art som utføres i leieperioden skal godkjennes skriftlig av Eier før arbeidene igangsettes. Eier kan gjøre samtykket betinget av at installasjonene fjernes ved leietidens utløp for Leietakers regning, eller at installasjonene ved leietidens slutt skal tilfalle Eier. Alle ominnredninger, ombygginger og endringer skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover og regler. Med endring omfattes også at Leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, kjøling, avløp m.v. enn det leieobjektet på avtaletidspunktet har kapasitet til. Ved ombygging, ominnredning og endringer er Leietaker forpliktet til, for egen regning, å sørge for utarbeidelse av ny dokumentasjon for leieobjektet, som skal erstatte opprinnelige byggtegninger, skjema og beskrivelser as built dokumentasjon. Alle bygningstekniske endringer og alle tekniske installasjoner, herunder både opprinnelige tekniske installasjoner som fortsatt befinner seg i lokalene, samt de nye installasjoner som er anbrakt av Leietaker, skal fremgå av tegningene. Ny dokumentasjon blir Eiers eiendom. Utseende til, og plassering av Leietakers eventuelle skilt, informasjonstavler etc. må tilpasses den arkitektoniske profilen på leieobjektet, og skal skriftlig forhåndsgodkjennes av Eier. 17 Leien Leien skal beregnes ut fra følgende formel: Lt = Fastledd + X % (av omsetning fra leietakere i 1. etasje + torgflate) Beskrivelse av de enkelte leiekomponenter: Fastledd: Grunnbeløp fastsatt i kontrakt, uavhengig av driften av Mathallen og torgflaten. Beregnes ut fra BRA (i henhold til NS 3940) multiplisert med kvadratmeterpris fastsatt i kontrakt. X % av omsetning fra leietakere i 1. etasje + torgflaten: Beregnes ut fra dokumentert omsetning fra utleid areal i 1. etasje og torgflaten. Dekomponert for de enkelte etasjer skal beregningsformelen se slik ut: 2. etasje L2 = Antall kvadratmeter disponert x kvadratmeterpris 10

11 1. etasje L1 = Antall kvadratmeter disponert x kvadratmeterpris + X % av omsetning fra utleid areal Torgflaten LT = Antall kvadratmeter disponert x kvadratmeterpris + X % av omsetning for utleid bodareal. Antall kvadratmeter for torgflaten vil være avhengig av størrelsen på oppsatt bod + 5 kvm. Omsetning fra utleid areal i Mathallens 1. etasje og torgflaten skal baseres på omsetningstall og skal være godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor. 18 Felleskostnader Felleskostnader viderefaktureres torghandlerene og øvrige leietakere. 19 Betaling og rapportering A konto leie forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hvert kvartal. Leien ansees ikke betalt før den er mottatt på Eiers konto. Annualisert leie skal legges til grunn for kvartalsvis a konto innbetaling. Estimat for neste års totale leie skal fremlegges av Leietaker innen inneværende års slutt. Estimatet skal godkjennes av Eier. Estimat skal inneholde både fastledd og omsetningsbasert ledd. 20 Sikkerhetsstillelse Leietaker skal stille garanti for et beløp som til enhver tid tilsvarer 6 måneders leie. Garantien skal tjene som sikkerhet for Leietakers riktige oppfyllelse av samtlige forpliktelser etter Avtalen. Garantien skal være en selvskyldnergaranti fra norsk bank eller forsikringsselskap, og skal gjelde til minimum 2 måneder etter leieperiodens utløp. Garantien skal ikke kunne sies opp av Leietaker i leieperioden. Garantien skal foreligge senest 4 uker etter signering av Avtalen, og under enhver omstendighet før innflytting i lokalene. Ved manglende sikkerhetsstillelse har Eier rett til å nekte innflytting, samt heve Avtalen. Ved eventuell forlengelse av Avtalen skal garantien forlenges tilsvarende, og frem til 2 måneder etter utløpet av en ny leieperiode. 21 Leieregulering Fastelement av leien reguleres hvert år med 100 % av endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Reguleringen skjer første gang xx. Indeks pr året før legges til grunn for etterfølgende reguleringer. 11

12 22 Merverdiavgift Leien vil bli fakturert med merverdiavgift. Leietaker skal undergi frivillig registrering for merverdi, samt gi en skriftlig, årlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av lokalene, herunder utleie og bekreftelse på at samtlige leietakere er registrert for merverdiavgift. 23 Tinglysning og pantsettelse Avtalen kan ikke tinglyses eller pantsettes uten Eiers skriftlige samtykke. Gir Eier samtykke til tinglysning av Avtalen, skal denne ha prioritet etter alle nåværende og fremtidige pengeheftelser og være uten opptrinnsrett. Leietaker dekker selv omkostninger ved tinglysning. Leietaker er forpliktet til å besørge den tinglyste Avtalen slettet når leieforholdet er avviklet på grunn av leietidens utløp eller kontrakten har opphørt etter avtale, utkastelse, Leietakers konkurs etc. Sletting skal skje senest en måned etter leieforholdets opphør. Eiers eventuelle kostnader til sletting av den tinglyste Avtalen skal dekkes av Leietaker. 24 Drift og vedlikehold 24.1 Drift Leietaker er ansvarlig for å inngå og følge opp avtaler for drift av Mathallen og torgflaten. Felleskostnader skal fordeles på torghandlerne og øvrige leietakere etter den til en hver tid gjeldende leiebrøk. Leietaker skal garantere for drifts og felleskostnader som står udekket grunnet ikke utleid areal. Driftsansvaret omfatter, men er ikke begrenset til: Drift av Mathall og torgflaten o Drift knyttet til eiendommen o Leieforhold mot torghandlerne og øvrige leietakere o Administrere og følge opp de eksisterende avtaler inngått av Eier for drift av torget o Renhold innvendig/utvendig o Avfall o Informasjon/telefon/IT o Vakthold/sikkerhet o Administrasjon av bruken av torgflaten utenom torgets åpningstid 24.2 Vedlikehold Leietaker har ansvar for alt innvendig og utvendig vedlikehold av leieobjektet. 12

13 25 Utbedring av skader Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også utbedring av skade på lokalene, herunder inn og utvendige dører og vinduer med karmer og låser, forårsaket av Leietaker eller noen Leietaker svarer for, eller av tredjemann ved hærverk, innbrudd eller på annen måte. Oppfyller ikke Leietaker sin plikt til å utbedre, kan Eier sørge for utbedring av skadene, for Leietakers regning og risiko. Dersom praktisk mulig, og forsvarlig, sett i forhold til skaden, plikter Eier å gi Leietaker 14 dagers skriftlig varsel før slik utbedring iverksettes. Eier skal, uten ugrunnet opphold, varsles skriftlig ved skade på leieobjektet. Brudd på denne bestemmelsen vil bli ansett som vesentlig mislighold. 26 Varighet Avtalen er tidsbestemt og har en varighet på 10 år (leieperioden) regnet fra [sett inn dato], med opsjon for Eier til å forlenge Avtalen med år (opsjonsperiode). Avtalen og leieforholdet opphører i sin helhet ved leieperiodens/opsjonsperiodenes utløp, uten forutgående oppsigelse. Dersom Eier utøver opsjon skal Leietaker varsles skriftlig om dette 12 måneder før leieperiodens/opsjonsperiodens utløp. 27 Reforhandling av Avtalen Avtalens elementer kan reforhandles som følger: Ytelsesnivå som spesifisert i SLA kan reforhandles første gang september Ytelsesnivå og leie kan reforhandles september Avtalen kan reforhandles ved opsjonsutøvelse. Dersom reforhandling ikke fører frem til enighet mellom partene, skal definert ytelsesnivå og priser, samt øvrige rettigheter og plikter i Avtalen gjelde. Endringer i Avtalen som følge av reforhandling skal avtales skriftlig, og skal signeres av partene. 28 Fremleie og overdragelse Fremleie eller overdragelse av Avtalen, helt eller delvis, må ikke finne sted uten Eiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag, uten at Leietaker kan si opp Avtalen. Som overdragelse regnes overdragelse av minst 50 % av aksjene, selskapsandeler eller eierinteresser hos leietaker. Det samme gjelder skifte av selskapsform. 13

14 Som overdragelse regnes også avhending av det mindre antall aksjer eller andeler som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i selskapet. Eier skal på forespørsel gis opplysninger bekreftet av Leietakers revisor, om slik overdragelse har funnet sted. 29 Selskapsmessige endringer Selskapsmessige endringer, herunder fisjon og kapitalnedsettelse, som kan forringe Leietakers økonomiske stilling overfor Eier, krever Eiers skriftlige samtykke. 30 Eiers tilgang til leieobjektet Leietaker plikter å gi Eier adgang til leieobjektet i kontor /forretningstid alle dager, for ettersyn, inspeksjon, taksering, forandringsarbeid etc. Leietaker skal varsles med rimelig frist. I alle tilfeller der det ansees nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har Eier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel. 31 Fraflytting og tilbakelevering av leieobjektet Leietaker skal ved fraflytting, uavhengig av årsak, tilbakelevere leieobjektet i ryddig og rengjort stand med hele vindusruter, glassfelt, speil og for øvrig i henhold til Avtalens krav til vedlikehold, og i håndverksmessig god stand, bortsett fra den alminnelige forringelse som Eier i forhold til vedlikeholdsplikten aksepterer som normal slitasje. Ved tilbakelevering skal samtlige nøkler og adgangskort leveres Eier. Med mindre annet er avtalt i forbindelse med Leietakers innredningsarbeider, vedlikehold og forandringer av leieobjektet, skal endringer, fast inventar, delevegger, ledninger og lignende ikke fjernes ved fraflytting, men tilfalle Eier uten vederlag. Øvrige forbedringer av leieobjektet tilfaller Eier uten vederlag. Eier kan kreve at Leietaker fjerner innretninger som er montert av Leietaker, og at skader som følge av demontering utbedres av Leietaker for dennes kostnad. Mangler eller andre utbedringsplikter i forbindelse med Avtalens opphør som Leietaker ikke har utbedret, vil bli utbedret av Eier, for Leietakers regning. Leietaker, skal på egen bekostning, fjerne alle eiendeler, herunder oppsatte og monterte skilt. Eiendeler som ikke er fjernet skal ansees som etterlatt og tilfaller Eier etter 14 dager, regnet fra dato for tilbakelevering. Avfall, etterlatte gjenstander eller innretninger etc. som nevnt overfor vil bli fjernet for Leietakers regning. I god tid før Avtalens opphør, uavhengig av årsak, skal partene gjennomføre en felles befaring med det formål å kartlegge leieobjektets tilstand, samt behovet for utbedringer for å bringe leieobjektet i kontraktsmessig stand før tilbakelevering. Det skal føres protokoll fra befaringen som skal signeres av begge parter. 14

15 Ved opphør av Avtalen, uavhengig av årsak, og ved Eiers konkurranseutsetting av driften av torget på nytt, plikter Leietaker å bidra til at overføring til nytt driftsselskap kan gjennomføres på en smidig og hensiktsmessig måte, slik at driften av torget i minst mulig grad forstyrres. 32 Leietakers konkurs Ved Leietakers konkurs kan Eier bringe Avtalen til opphør med umiddelbar virkning, med mindre boet trer inn i Leietakers rettigheter og plikter etter Avtalen, jf. dekningslovens 7 10 og 7 6. Ved Leietakers konkurs bortfaller leieavtaler inngått med torghandlerne og øvrige leietakere, i sin helhet. 33 Forsikringer Hver av partene holder sine interesser forsikret. Eier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade, mv., utover det som dekkes av ordinær huseierforsikring. Eier skal holde eiendommen fullverdiforsikret. Eier har rett til å stå som selvassurandør. Leietaker har ansvar for forsikring av egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, dører, vinduer, løsøre, maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og eget ansvar, etc. Eier skal holdes skadesløs i forbindelse med skader som oppstår i de leide lokaler eller på annen måte som følge av leieforholdet. Ved skade på leieobjektet skal Leietakers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før Eiers forsikring benyttes. 34 Leietakers mislighold Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller andre avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf. 13 2, 3. ledd (a) i tvangsfullbyrdelsesloven. Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf. 13 2, 3. ledd (b). Gjør Leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av Avtalen kan Eier heve Avtalen, og Leietaker plikter da å fraflytte leieobjektet. Blir Leietaker kastet ut eller flytter etter krav fra Eier grunnet mislighold, eller fraviker leieobjektet som følge av konkurs, plikter Leietaker å betale leie og andel i felleskostnader for den tid som måtte være igjen av leietiden. Betalingsplikten suspenderes for den periode Eier får leid ut leieobjektet på ny, til samme eller høyere pris. Leietaker plikter å betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding/rengjøring av leieobjektet fører med seg, samt utgifter knyttet til ny utleie. Leietaker har rett og plikt til å avhjelpe samtlige mangler som oppstår i avtaleperioden. Mangler skal utbedres uten ugrunnet opphold, og uten kostnad for Eier. 15

16 Ved mangelfull utførelse og ivaretakelse av de plikter som påhviler Leietaker, herunder anmerkninger fra Mattilsynet eller andre offentlige myndigheter, avvik fra det som er avtalt i denne Avtale med SLA er, samt ved utilfredsstillende Kundetilfredshetsindeks (KTI), påløper automatisk konvensjonalbot. Konvensjonalboten utgjør NOK pr kalenderdag, og løper maksimalt i 60 kalenderdager. Konvensjonalboten løper fra mangel oppstår til Leietaker bekrefter at forholdet er brakt i orden, eventuelt til offentlig myndighet bekrefter at forholdet er brakt i orden, der hvor offentlig godkjenning er påkrevet. Eier kan, i tillegg til å kreve konvensjonalbot, kreve erstattet det tap han lider som følge av mangler. Erstatning er begrenset til direkte tap, med mindre Leietaker eller noen han svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Eier kan heve avtalen dersom maksimal konvensjonalbot er påløpt, eller dersom mangel utgjør vesentlig kontraktsbrudd. Ved Leietakers unnlatelse av å avhjelpe mangler, skal Leietaker dekke Eiers nødvendige utgifter ved retting fra tredjepart. Leietaker skal varsles med en rimelig frist før slik utbedring iverksettes Vesentlig mislighold Er mangelen av en slik art at det medfører et vesentlig kontraktsbrudd, eller Leietaker opptrer på en måte som vesentlig bryter med tillitsforholdet mellom partene, kan Eier heve hele eller deler av Avtalen med øyeblikkelig virkning. 35 Eiers mislighold Leietaker kan kreve avslag i leien i henhold til husleieloven 2 11 som følge av forsinkelse eller mangel, forutsatt at forsinkelsen eller mangelen er vesentlig. Leietaker kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel i henhold til husleieloven 2 13, forutsatt at forsinkelsen eller mangelen er vesentlig. Indirekte tap dekkes ikke. Erstatning er begrenset til ett kvartals leie, med mindre Eier har opptrådt grovt uaktsomt. Dersom Leietaker ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra Eier som grunnlag for heving av Avtalen, skal Eier varsles skriftlig med en frist på 60 dager, om at Avtalen kan bli hevet om misligholdet ikke opphører. Kortere avbrudd i strøm, luft eller vannforsyning utløser ikke erstatningsplikt for Eier, eller reduksjon av leie. 36 Erstatning 16

17 Leietaker er erstatningsansvarlig for all skade som skyldes virksomheten, ham selv eller personer i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt torghandlerne og øvrige leietakere, kunder, leverandører og/eller andre personer som har tilgang til eiendommen. Ansvaret gjelder både i forhold til Eier og overfor skadelidende tredjemann. Erstatningsplikten omfatter også kostnader knyttet til utrydding av utøy/skadedyr, samt kostnader til utbedring av skader på eiendommen. Erstatning er begrenset til direkte tap, med mindre Leietaker eller noen han svarer for har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettelig. 37 Konfidensialitet Partene skal behandle informasjon om Avtalen og gjennomføringen av denne som konfidensiell. Informasjon skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Konfidensialitet etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift. Taushetsplikten gjelder også etter at Avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. 38 Force majeure Forhold som partene ikke rår over, så som streik, lock out, blokade, brann, eksplosjon, opptøyer, krig, krigslignende tilstander, eller pålegg fra offentlige myndigheter, og som de ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngått eller overvunnet følgene av, fritar partene fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen. Force majeure utløser ikke erstatningsplikt. Blir leieobjektet ødelagt ved brann eller ved annen hendelig begivenhet i leietiden, bortfaller Avtalen. 39 Forholdet til husleieloven Følgende bestemmelser i husleieloven av 26. mars 1999 nr. 17 gjelder ikke for dette leieforholdet: 8 4, 8 5, 8 6, 2 ledd, 10 5 og For øvrig gjelder Avtalen i de tilfeller der Avtalen har andre bestemmelser enn det som følger av husleielovens fravikelige regler. 40 Kontaktpersoner og kommunikasjon Hver av partene skal oppnevne en kontaktperson som skal være bemyndiget til å opptre på vegne av parten i alle saker som angår gjennomføringen av Avtalen. 17

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker)

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) Leiekontrakt mellom OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) 01. UTLEIER Navn: OLDEIDEGÅRDEN AS Fnr/Org. nr.: 00988998362 Adresse: Ryggvn. 2c, 4070 Randaberg 02. LEIER Navn: SETT INN Org. nr.:

Detaljer

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS)

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) UTKAST LEIEAVTALE for Kafé og kiosk på Rikshospitalet mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) og.. STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKTE/ SOM DE ER

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 LEIEAVTALE for Ullevål Hotell gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune mellom Organisasjonsnummer 993 467 049 og ****************************** Side 1 av totalt 12 sider 6.02 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier)

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus mellom Gausdal kommune (utleier) & Oppland fylkeskommune (leier) 1. Parter Utleier: Gausdal kommune Segalstad Bru 2651 Østre Gausdal Org nr: 961 381 274

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: 970491589 Adresse: Postboks

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier)

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier) Eiendomsnummer: 24031224 y kr_mittline, i qr, 20111 LEIEAVTALE mellom Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) og Kvinnherad kommune 964 967 636 (Utleier) Sted og dato 20/r Sted og dato Leietakers

Detaljer

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier LEIE AV LOKALE Mellom KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO 963 296 746 MVA som utleier Adresse: Jegersberg Gård Jegersbergveien 12, 4630 Kristiansand. OG Fnr.

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING \ L r'net.r*a N/ERINGSMEGLING 6.01 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKT BYGG/"SOM DET ER") 4. utgave

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim Bilag 4.2 Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 BETINGELSER FOR BRUKSRETT TIL BUSSDEPOT mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune (Anleggseier) Org.nr: 938 634

Detaljer

F R E M L E I E A V T A L E. mellom. RUTER AS org.nr. 991 609 407 ("Utleier") for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal

F R E M L E I E A V T A L E. mellom. RUTER AS org.nr. 991 609 407 (Utleier) for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal F R E M L E I E A V T A L E mellom RUTER AS org.nr. 991 609 407 ("Utleier") og [ ] org.nr. ("Leietaker") for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal - 2-1. Bakgrunn. Leieobjekt 1.1 Utleier har inngått langsiktig

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) LEIEAVTALE mellom xxxxxxxxxxxxxx (utleier) og Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) Sted og dato: Signatur Leietaker Sted og dato: Signatur Utleier Denne avtalen er undertegnet

Detaljer

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO AVTALE mellom VERDAL KOMMUNE og NORSK KINODRIFT AS om LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO Mellom og Verdal kommune ved ordføreren (i det følgende benevnt som VK). Norsk kinodrift AS, org nr 983 673 171, representert

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER 1. AVTALENS PARTER: Utleier: Adresse: Telefon: Leietaker: Adresse: Telefon: Bruker: Rissa kommune Rissa Rådhus 7100 Rissa 73 85 27 00 Røde Kors Ambulanse Lenaveien

Detaljer

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang:

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Informasjon til medlemmene 23.10.15

Informasjon til medlemmene 23.10.15 Informasjon til medlemmene 23.10.15 Styret har nå fått kontraktsforslag fra Fred. Olsen JR vedrørende bruk av Sjøboden til velets arrangementer. Vedlagt er første utkast til avtale, styrets tilsvar og

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Adresse: Kontraktsnr: 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr: Staten v/forsvarsdept v/forsvarsbygg

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALER

AVTALE OM LEIE AV LOKALER AVTALE OM LEIE AV LOKALER Jfr konkurransegrunnlaget for leie av modulrigg til Sandnes brannstasjon pkt 8.2.1. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den ( ) mellom: (i) ( ), (pers/org nr. ( )), (adresse)

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON

LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON Utleier: Frogn kommune Adresse: Rådhusveien 6 Org.nr: 963 999 089 Leietaker: Mobile Norway AS Org.nr: 888 137 122 Eiendom: Grønt areal Adresse: Heer, 1445 Drøbak Gnr/bnr: 22/9

Detaljer

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Revidert versjon 2013 (foreløpig) Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom, Forum for Næringsmeglere Hva er nye? Jevnlig revisjon Jevnlig revisjon basert på Ilbakemeldinger,

Detaljer

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Dato :. Utleier :.. org. nr... Postboks. Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier Mob: e-post: 1 LEIEFORHOLDET OMFATTER: 1. Bryggeplass Bryggeplass nr XXX i båthavnen. Båtstørrelse: Båtens maksimale

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm. Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal

Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm. Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal Lelekontrakt ambulansestaion Verran Utleier Leietaker Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal Underliggende Helseforetak(HF) vil følge opp kontraktene rent

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsavtale. (Driftsavtalen) mellom. (Leietaker)..(DRIFT)

Drifts- og vedlikeholdsavtale. (Driftsavtalen) mellom. (Leietaker)..(DRIFT) Konkurransegrunnlag Del II, Driftsavtale Drifts- og vedlikeholdsavtale (Driftsavtalen) mellom (Leietaker) og..(drift) Grankommune 21.092010 Bakgrunn og formål.. (Leietaker) inviterte til konkurranse om

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3)

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3) Denne avtalen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Norges Skogeierforbund og Det Norske Travselskap. Utgiver er uten ansvar som følge av feil ved avtalen eller

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Parter: LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Utleier Leietaker [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] Leieobjekt (jf. kontraktens punkt 1): Adresse:

Detaljer

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:...

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:............... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... 1.2 Leietager Navn:... Ekstra leietager

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

L E I E K O N T R A K T

L E I E K O N T R A K T L E I E K O N T R A K T Mellom og Utleier: Navn Vapa Eiendom AS Org.nr. 985 315 302 Adresse: Møllendalsveien 63b, 5009 Bergen Leietaker: Navn: Org.nr.: Adresse I: er det i dag inngått slik leiekontrakt

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Detaljer

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Kantine i bygg K, Radiumhospitalet. gnr 29 bnr 64 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer

LEIEAVTALE. for. Kantine i bygg K, Radiumhospitalet. gnr 29 bnr 64 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer LEIEAVTALE for Kantine i bygg K, Radiumhospitalet gnr 29 bnr 64 i Oslo kommune mellom Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 og *********** Organisasjonsnummer *** *** *** 26.04.2016

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker»)

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») TILLEGGSAVTALE mellom BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») og RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») til leieavtale for Alnabru bussanlegg side 1 av 5 1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG

PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG (GARASJE - MOTORVARME PARKERING) Vedtatt på generalforsamling 06.05.2014 (Erstatter tidligere vedtekter av 1984, sist endret 1997) Mellomenga borettslag disponerer

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

Partenes vedlikeholdsansvar og tilbakeleveringen av lokalene

Partenes vedlikeholdsansvar og tilbakeleveringen av lokalene Partenes vedlikeholdsansvar og tilbakeleveringen av lokalene Advokat Roar R. Lillebergen roar.r.lillebergen@foyen.no Copyright 2011 Foyen All Rights Reserved. 1. Kort om tema Vedlikehold Felleskostnader

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

FORPAKTNINGSKONTRAKT

FORPAKTNINGSKONTRAKT FORPAKTNINGSKONTRAKT Med forbehold om kommunens godkjenning har undertegnede i dag inngått følgende avtale: (grunneier) bortforpakter herved sin eiendom/deler av sin eiendom gnr./bnr. i kommune til (forpakter).

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør KONTRAKT OM Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM Loqal AS Heretter kalt leverandør OG Jamthaugen Huseierlag (heretter kalt borettslag/sameie) Kundeadresse: Foretaksnummer:

Detaljer

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo KF Postboks 6532

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER...2 2 LEIEOBJEKTET...2 3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE...2 4 OVERTAKELSE...2 5 VARIGHET...2 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...3 7 UTLEIERS

Detaljer