utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder"

Transkript

1 utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Luitzen de Boer, Elsebeth Holmen og Annik Magerholm Fet

2 NTNU Utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder Et notat i regi av Kunnskapsdugnad for verdiskaping Oppdragsgiver: Tekna November 2006 Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) Forfattere: Førsteamanuensis Luitzen de Boer (IØT) Førsteamanuensis Elsebeth Holmen (IØT) Professor Annik Magerholm Fet (IØT)

3 Sammendrag I tradisjonell industri har det vært et nært forhold mellom produktutvikling og produksjonen i en bedrift. Nye produkter og nye produksjonsmetoder ble ofte utviklet i skjæringspunktet mellom konstruksjonsog produksjonsavdelingen. Fysisk nærhet mellom disse enheter var en selvfølge. I den globaliseringsprosessen som nå finner sted blir det imidlertid stadig vanligere å dele opp verdikjeden og plassere de ulike delene der det er mest hensiktsmessig, for eksempel plassere den rene produksjonen til et lavkostland. Spørsmålet blir da om det er mulig å opprettholde produktutviklingen i Norge, eller om nærhet til produksjonen er en forutsetning for innovasjon og utvikling av nye produkter og nye produksjonsmetoder. Med dette som bakgrunn behandler dette notatet to problemstillinger: 1. Hvordan kan prosessen fra produktide, produktdefinisjon, prototyp, salg og produksjon sikres når produksjon er lagt til et lavkostland? 2. Hvilke muligheter finnes det for å beholde kunnskapsintensive deler av verdikjedene i Norge når verdikjeden deles opp og distribueres over landegrensene? Svaret på den første problemstillingen består av fire deler. For det første konkluderer vi med at en diskusjon om (de mulige konsekvensene av) flytting av produksjon til lavkostland krever en nyansert tilnærming. Produksjon kan flyttes på ulike måter, i ulik grad og med ulike formål, og konsekvensene for en eventuell flytting av FoU kan dermed også variere. For det andre diskuterer vi hvordan man kan sikre prosessen fra produktidé til produksjon. Vi konkluderer at dette spørsmålet bør betraktes både ut fra et bedriftsinternt tverfunksjonelt perspektiv og ut fra et interorganisatorisk perspektiv. Koplingen mellom utvikling og produksjon er ikke den eneste koplingen som må ivaretas, andre koplinger kan være like betydningsfulle. Med utgangspunkt i de to ovennevnte perspektivene konkluderer vi at bedrifter bør vurdere (a) hvilke ulike funksjoner i hvilke bedrifter som det skal skapes integrasjon mellom, (b) om integrasjonen skal være bilateral eller multilateral samt (c) når og hvordan denne integrasjonen kan skje. For det tredje diskuterer vi integrasjon på tvers av geografisk spredde enheter. Blant de ulike mekanismer som er beskrevet i litteraturen fokuserer vi på: skapelse av formell nettverksstruktur, IKT infrastruktur og sosial nettverksstruktur samt etablering av rutiner for kunnskapsledelse, samlokalisering og prosjektorganisering. Til slutt konkluderer vi at modularitet det vil si å splitte noe komplekst opp i mindre deler slik at relasjonene mellom disse delene er oversiktelige og enkle selv om hver del fortsatt kan være kompleks i produktdesign og organisering er et svært viktig prinsipp for å sikre effektiv oppdeling av og kobling mellom de primære prosessene når (en del av) produksjonen er lagt til et lavkostland. Svaret på den andre problemstillingen består av i to deler. For det første konkluderer vi med at lokalisering av FoU i visse situasjoner kan være nært knyttet til (flytting av) produksjon, herunder spesielt hvis kombinasjonen utvikling produksjon kan oppfattes som en modul og samlokalisering av disse funksjonene gir store fordeler. Imidlertid kan det vise seg at andre moduler og (geografiske) koplinger er mer eller like så hensiktsmessige, for eksempel koplinger til ledende kunder eller utenlandske forskere. For det andre konkluderer vi med at det grovt sett finnes to kategorier av muligheter for å beholde kunnskapsintensive aktiviteter i Norge. Norske bedrifters FoU aktiviteter kan styrkes gjennom (a) å stimulere modulære produkt- og organisasjonsstrukturer slik at flytting av produksjon i minst mulig grad nødvendiggjør flytting av andre, mer kunnskapsintensive aktiviteter og (b) å legge til rette for effektiv kommunikasjon mellom utvikling og produksjon på tvers av geografisk avstand og muligheter for midlertidig samlokalisering. I tillegg bør Norge bli attraktiv som sted for utenlandske bedrifter å plassere ulike typer av FoU aktiviteter. Til slutt skisserer notatet viktige utfordringer og mulige tiltak, både for norske bedrifter og for Norge som land. Norske bedrifter bør fokusere på å styrke den teknologisk kompetansen innen for følgende områder: modulært design og organisering, leverandørhåndtering, ledelse av globale verdikjeder og bruk av IKT. Å delta i industrielle erfaringsgrupper og klynger er også viktig. Utfordringer for Norge er blant annet å øke teknologisk utdanning innenfor utvalgte områder, støtte teknologisk forskning samt å gjøre det enklere å bruke utenlandske ingeniører i Norge når det er mangel på norske ingeniører. 2

4 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse Innledning, problemstillinger og notatets struktur Problemstillinger Notatets struktur Sikring av sammenhengen mellom primære prosesser når produksjonen er lagt til et lavkostland Ulike former for flytting av produksjon Samspill mellom utvikling og andre prosesser innen og mellom bedrifter Produktinnovasjon gjennom samarbeid mellom ulike funksjoner Produktinnovasjon gjennom samarbeid mellom ulike bedrifter Produktinnovasjon og geografisk avstand Oppsummering Hvordan sikre effektivt samspill mellom utvikling i hjemmelandet og flyttet produksjon? Muligheter for å beholde kunnskapsintensive deler av verdikjeden i Motiver for flytting av utvikling og kriterier for lokalisering Hvordan beholde kunnskapsintensive prosesser i Norge Muligheter for å bevare norske bedrifters FoU aktiviteter i Norge Norge som vertsland for utenlandske bedrifter Hovedutfordringer og mulige tiltak Agenda for videre forskning Konseptuel forskning Empirisk forskning Referanser

5 1 Innledning, problemstillinger og notatets struktur Nedbygging av handels- og investeringsbarrierer har ført med seg omfattende omlokaliseringer av vareproduksjon over landegrenser i løpet av de siste tretti årene. Som følge av utviklingen innenfor IKT er nå også tjenesteproduksjonen blitt mer mobil. Ulike teknologiske løsninger bidrar til at en rekke tjenester ikke lenger må produseres der de konsumeres. Det er ikke bare enkle funksjoner som overføres når det gjelder tjenesteproduksjon, men også funksjoner som krever høy kompetanse, for eksempel FoU. I tradisjonell industri har det vært et nært forhold mellom produktutvikling og produksjonen i en bedrift. Nye produkter og nye produksjonsmetoder ble ofte utviklet i skjæringspunktet mellom konstruksjonsog produksjonsavdelingen. Fysisk nærhet mellom disse enheter var en selvfølge. I den globaliseringsprosessen som nå finner sted blir det imidlertid stadig vanligere å dele opp verdikjeden og plassere de ulike delene der det er mest optimalt, for eksempel plassere den rene produksjonen til et lavkostland. Spørsmålet blir da om det er mulig å opprettholde produktutviklingen i Norge, eller om nærhet til produksjonen er en forutsetning for innovasjon og utvikling av nye produkter og nye produksjonsmetoder. Den norske modellen i arbeidslivet er karakterisert ved en grei kommunikasjon mellom de ulike enheter og nivåer i en bedrift. Når deler av produksjonen legges til fjerntliggende land med andre arbeidsforhold kan det være mulig at denne type kommunikasjon blir vanskeligere å opprettholde noe som igjen kan svekke innovasjonsevnen i bedriftene. 1.1 Problemstillinger Med utgangspunkt i ovennevnte tendenser, tar dette notatet sikte på å belyse følgende problemstillinger: (a) Hvordan prosessen fra produktidé, produktdefinisjon, prototyp, salg og produksjon kan sikres når produksjonen er lagt til et lavkostland (b) Hvilke muligheter det er for å beholde kunnskapsintensive deler av verdikjedene i Norge når verdikjedene deles opp og distribueres over landegrensene 1.2 Notatets struktur I kapittel 2 diskuterer vi først ulike former for flytting av produksjon og hvilke utviklingsroller produksjonsenheter i utlandet kan ha. Dernest diskuterer vi hvordan samspillet mellom utvikling og andre bedriftsprosesser kan foregå på tvers av avdelinger så vel som på tvers av bedrifter. Vi ser heretter på konkrete mekanismer som kan benyttes til å sikre samspill mellom geografisk atskilte enheter. Vi avrunder dette med å diskutere hvordan bedrifter kan sikre effektiv kommunikasjon og samspill mellom FoU i hjemlandet og produksjon som er flagget ut. I kapittel 3 fokuserer vi på mulighetene for å beholde kunnskapsintensive deler av globale verdikjeder i Norge. Vi ser først på kriterier som ofte legges til grunn for valg av lokalisering, og dernest diskuterer vi ulike motiver for å flagge ut produksjon og utvikling. Vi avrunder dette kapitlet med å diskutere mulighetene for å bevare FoU aktiviteter i Norge, herunder hvordan norske bedrifters FoU kan bevares i Norge, men også hvordan Norge kan bli et mer interessant vertsland for utenlandske bedrifters sine FoU aktiviteter. I kapittel 4 oppsummerer vi de viktigste hovedutfordringer og mulige tiltak for norske bedrifter som flagger ut produksjon men beholder FoU i Norge. Videre ser vi på hvordan ulike norske organisasjoner og etater kan legge til rette forholdene i Norge slik at det er enklere for bedrifter å bevare FoU i Norge. Notatet avsluttes med forslag til videre forskning i kapittel 5. En oversikt over referanser brukt i notatet finnes i kapittel 6. 4

6 2 Sikring av sammenhengen mellom primære prosesser når produksjonen er lagt til et lavkostland I dette kapitlet behandles den første problemstillingen: Hvordan kan sammenhengen mellom bedriftens primære prosesser sikres når produksjonen er lagt til et lavkostland?. Denne problemstillingen blir splittet opp i to deler. Den første delen (avsnitt 2.1) består av en oversikt over ulike former for flytting av produksjon. Det viser seg nemlig at produksjon kan flyttes på ulike måter, i ulike grad og med ulike formål. Forståelse av disse forskjellene er viktig for en nyansert diskusjon av de sentrale problemstillingene. Ulike strategier for flytting av produksjon kan ha ulike konsekvenser for flytting av utvikling og forskning. Den andre delen (avsnitt 2.2) diskuterer sammenhengen mellom ulike interne og eksterne bedriftsprosesser, herunder hvordan bedrifter kan sikre integrasjon mellom produktidé, produktdefinisjon, prototyp, salg og produksjon. Diskusjonen viser både hvordan denne sammenhengen har utviklet seg over tid, men også hvordan effektivt samspill mellom prosessene kan sikres gitt at aktivitetene er geografisk spredd. I det tredje avsnittet kombinerer vi resultatene fra 2.1 og 2.2 og diskuterer hvordan sammenhengen mellom de primære prosessene i en bedrift kan sikres når produksjon er lagt til et lavkostland. 2.1 Ulike former for flytting av produksjon Ut fra vår analyse av litteraturen kan vi identifisere tre viktige dimensjoner av flytting av produksjon som i fellesskap gir opphave til ulike grunnleggende former for flytting av produksjon: (1) eierskap og styring (2) geografisk plassering og distanse fra hjemmelandet og (3) formål med den nye produksjonsenheten. Vi diskuterer disse dimensjonene videre nedenfor. En viktig dimensjon i en diskusjon om flytting av produksjon eller etablering av nye aktiviteter på et annet sted er eierskap til den nye produksjonsenheten (Vashistha & Vashistha, 2006). Spørsmålet er om en bedrift fortsetter med å eie produksjonsenheter eller om en ekstern leverandør tar over hele produksjonen eller en del av produksjonen. Minshall (1999) skiller mellom tre muligheter: (1) å beholde eierskap, (2) å etablere et samarbeid med utenlandske bedrifter eller myndigheter for eksempel gjennom Joint ventures og (3) å legge ut produksjonen til utenlandske leverandører. I det sistnevnte tilfellet brukes det ofte det engelske begrepet outsourcing. Chakrabarty (2006) påpeker at outsourcing kan gjennomføres i ulik grad og med ulike formål og han bruker begrepet multi sourcing continuum for å understreke dette, se figur 1. Degree of outsourcing Insourcing Co-sourcing OK as is Fix and keep in-house Rehabilitation and return Transition assistance Capability development Degree of insourcing Outsourcing Option to reverse Divest completely Figur 1 Ulik grad av outsourcing (kilde: Chakrabarty (2006), s. 42) Figur 1 viser tre former for det Chakrabarty (2006) kaller co-sourcing. Den første (rehabilitation and return) innebærer at en ekstern leverandør eller konsulent midlertidig assisterer en bedrift i å forbedre eller transformere produksjonen men uten at selve produksjonen blir lagt til en annen bedrift. Transition assistance betyr at en ekstern leverandør midlertidig overtar en del av produksjonen mens bedriften 5

7 transformerer seg selv og utvikler nye evner og Capability development innebærer at en bedrift bygger opp nye (produksjons)kompetanser mens en ekstern leverandør tar seg av en del av produksjonen (midlertidig eller permanent). Når en bedrift legger ut (en del av) produksjonen til en ekstern leverandør kan denne bedriften imidlertid ha som formål å være i stand til å gå tilbake til den opprinnelige situasjonen og produsere selv (Option to reverse) eller ikke (Divest completely). Den sistnevnte situasjonen kan vi betrakte som den mest ekstreme form for outsourcing og med tanke på de sentrale problemstillingene i dette notatet er det interessant å notere seg at kunnskap og infrastruktur relatert til produksjon hos den opprinnelige produsenten sannsynligvis kommer til å forsvinne i forbindelse med denne formen. Outsourcing av produksjon kan dermed ha konsekvenser for kunnskap og kompetanser relatert til produksjon. I en diskusjon av utflagging av produksjon er dermed viktig å være bevisst på ulike former for eierskap og eventuelt outsourcing av produksjon. I tillegg til eierskapsdimensjonen er det i en diskusjon om flytting av produksjon (selvsagt) også viktig å diskutere den geografiske dimensjonen. Chakrabarty (2006) skiller mellom tre grader av geografisk flytting: (1) onshoring (2) nearshoring og (3) offshoring. I det første tilfellet er det slik at produksjon blir flyttet fra ett sted til et annet i det samme hjemlandet. Nearshoring betyr flytting til et land som ligger nær hjemlandet, for eksempel Sverige eller Polen i forhold til Norge. Begrepet offshoring innebærer at produksjonen blir flyttet til et område som ligger i en annen tidssone, for eksempel Kina i forhold til Norge, eller som ligger forholdsvis langt unna. Chakrabarty (2006) kombinerer de to dimensjonene som vi har diskutert så langt, nemlig eierskap (eller grad av outsourcing) og geografisk distanse i en matrise som vi kan bruke for å identifisere seks grunnleggende former for flytting av produksjon, se tabell 1 nedenfor. Outsourced Onshore outsourcing Nearshore outsourcing Offshore outsourcing In- house Onshore insourcing Nearshore insourcing Offshore insourcing Onshore Nearshore Offshore Tabell 1 Ulike former for flytting av produksjon (basert på Chakrabarty, 2006) En bedrift kan dermed velge mer og mindre bevisst mellom flere strategier for lokalisering og organisering av produksjonsaktiviteter. Det er sannsynlig at offshore outsourcing er den mest ekstreme strategi, men en slik strategi kan gjennomføres både direkte og gradvis, for eksempel som et siste steg i en prosess hvor en bedrift først velger nearshore insourcing (etablerer en fabrikk i Polen som tar over produksjonen som fant sted i Norge) og deretter offshore insourcing (etablerer en egen fabrikk i Taiwan som tar over fra Polen) eller nearshore outsourcing (legger ut selve produksjonen i den polske frabrikken til en annen ekstern leverandør i Polen). Per i dag foregår det for eksempel nesten ikke skrogbygging i Norge lenger. Denne aktiviteten er nå flyttet ut, enten til verft som bedriftene har kjøpt i utlandet eller skrogbygging settes ut på oppdrag ved utenlandske verft. Som eksempel kan nevnes at for Aker Yards Brattvåg bygges skrogene ved verftet Aker Tulcea i Romania. Dette er eid av Aker Yards. For Fiskerstrand Verft (nybygging/reparasjonsverft) bygges skrogene enten ved verft i Polen eller i Litauen, blant annet ved AB Vakarų laivų gamykla i Klaipėda. Lithuania. Det er her inngått langsiktige samarbeidsforhold. Den tredje dimensjonen som er viktig i en nyansert diskusjon av flytting av produksjon er funksjonen til hver enkelt produksjonsenhet i bedriftens (globale) produksjonssystem. I denne sammenhengen har Ferdows (1997) identifisert seks strategiske roller til en produksjonsenhet, avhengig av (1) enhetens 6

8 kompetanser blant annet når det gjelder FoU og (2) den viktigste grunnen for å drive med produksjon på enhetens sted. De seks strategiske rollene vises i tabell 2. Site competence high Source factory Lead factory Contributor Site competence low Offshore factory Outpost factory Server factory Access to low cost production Access to skill and knowledge Proximity to market Tabell 2 Seks strategiske roller til (utenlandske) produksjonsenheter (kilde: Ferdows (1997), s. 77.) Ifølge Ferdows (1997) kan produksjonsenheter i større eller mindre grad ha ansvar for utviklings- og konstruksjonsaktiviteter. En offshore factory brukes for eksempel først og fremst for kostnadseffektiv produksjon mens en lead factory både produserer og utvikler nye produkter og prosesser og fungerer som globalt kompetansesenter for hele bedriften. Ferdows (1997) understreker at rollen til en produksjonsenhet kan utvikle seg over tid. Han nevner for eksempel NCRs fabrikk i Skottland utviklet seg fra en server factory for Europa fra 60-tallet til og med 80-tallet til en lead factory fra 90-tallet med en stor FoU avdeling og spesiell kompetanse innenfor self-service banking området. Konsekvensene av flytting av produksjon for flytting av utvikling er dermed avhengig av de rollene som ledelsen har tenkt å gi til de ulike produksjonsenhetene. Å flytte produksjon til offshore factories eller server factories eller å etablere slike fabrikker i utlandet har i første omgang antakelig liten betydning for utviklingsaktivitet i Norge men situasjonen kan endre seg hvis disse utenlandske fabrikkene over tid utvikler seg mot å være for eksempel source eller lead factories. Likevel er det et spørsmål om oppbygging av FoU-aktivitet ved tidligere offshore factories nødvendigvis fører til betydelig redusering av slike aktiviteter ved den gamle hovedenheten i Norge. Kotabe (1990) har forsket mye på de globale produksjonsstrategiene til amerikanske bedrifter og foreslår at resultatene fra utvikling ved de nye fabrikkene i offshore områder supplerer FoU i de gamle fabrikkene i USA. Konkurransekraften til disse amerikanske bedriftene er avhengig av både FoU i USA og FoU i offshore-områdene. Det er ikke lenger slik at resultatene fra FoU transporteres fra USA til offshore-områdene. Tvert imot, utvikling skjer både i USA og ved de nye offshore-fabrikkene og resultater fra utvikling flyttes begge veier. Til slutt understreker Ferdows (1997) og Dubois et al. (1993) betydningen til en balansert (globalt) nettverk av produksjonsenheter som kan bestå av enheter med svært ulike roller men som totalt sett bidrar til hele bedriftens konkurransekraft. Vi konkluderer med at en diskusjon om (de mulige konsekvensene av) flytting av produksjon til lavkostland krever en nyansert tilnærming til produksjonsenhetens rolle innen for FoU. 2.2 Samspill mellom utvikling og andre prosesser innen og mellom bedrifter I dette avsnittet behandles hvordan prosessen fra produktidé, produktdefinisjon, prototyp, salg og produksjon kan sikres når produksjonene er lagt til et lavkostnadsland. Vi ser på hvordan de ulike deler av prosessen kan koples innen så vel som mellom bedrifter. Videre diskuterer vi hvordan koplinger mellom prosessens ulike deler kan sikres når enhetene som deltar i prosessen er geografisk spredde Produktinnovasjon gjennom samarbeid mellom ulike funksjoner På slutten av 1970-tallet fokuserte de mest benyttede modellene for ledelse av produktinnovasjon på faser i innovasjonsprosessen og/eller på avdelinger innen for en bedrift (se figur 2). 7

9 Idea R&D Design Enginering Production Marketing New product Figur 2 En innovasjonsmodell med fokus på avdelinger (kilde: Saren (1984) s.15) På begynnelsen av 1980-tallet begynte det imidlertid å fremkomme kritikk mot slike modeller som opererte med klare skiller ( vanntette skodd ) mellom ulike avdelinger, og mellom de aktivitetene som ble utført sekvensielt av de respektive avdelingene. Kritikken fokuserte primært på de problemene som oppstår når det ikke er toveis kommunikasjon og integrasjon på tvers av avdelinger. Denne kritikken førte til oppblomstringen av et forskningsfelt som fokuserer på tverfunksjonell (crossfunctional) kommunikasjon, integrasjon og samarbeid. Den mest kjente artikkelen innen for dette feltet er Takeushi og Nonaka (1986) som skiller mellom den tradisjonelle sekvensielle modellen, som de karakteriserer som stafettløp (relay race), og den nye fleksible og samarbeidsorienterte modellen som karakteriseres som rugby. Det kom også til begreper som Concurrent Development (CD) henholdsvis Simultaneous Engineering (SE). Det ble fokusert på integrasjon mellom ulike funksjoner, herunder spesielt: - integrasjon mellom ulike FoU enheter (van den Bulte og Moenaert, 1998) - integrasjon mellom markedsføring og FoU (Moenaert og Souder, 1990) - integrasjon mellom utvikling, konstruksjon og produksjon (Howells, 1990) - integrasjon mellom FoU, markedsføring og produksjon (Griffin og Hauser, 1992) - integrasjon mellom mange ulike avdelinger i en bedrift herunder FoU, markedsføring, produksjon, innkjøp og kvalitet (Takeuchi og Nonaka, 1986). Budskapet innen for dette forskningsfeltet var og er, grovt sagt, at tverfunksjonelt samarbeid og kommunikasjon er en viktig faktor for suksessfull produktinnovasjon. Videre må det påpekes at graden av tverfunksjonelt samarbeid kan variere. For noen bedrifter kan det være viktig å få til parvist, tverfunksjonelt samarbeid mellom FoU og markedsføring eller mellom konstruksjon og produksjon; mens for andre mest blir et spørsmål om å skape tilstrekkelig tverfunksjonelt samarbeid mellom et større antall funksjoner. Se også figur 3. Parvist tverfunksjonelt samarbeid R&D Design Enginering Production Marketing Tverfunksjonelt samarbeid mellom mange funksjoner (her fult koplet) R&D Design Enginering Production Marketing Figur 3: Ulik omfang av tverfunksjonelt samarbeid I de fleste av bidragene var det lite fokus på samlokalisering det ble ofte tatt som utgangspunkt at de funksjonene, som skulle integreres, var fysisk lokalisert så nært at felles møter, felles prosjektgrupperom og andre tiltak ikke var begrenset av geografisk distanse. 8

10 2.2.2 Produktinnovasjon gjennom samarbeid mellom ulike bedrifter Inntil slutten av 1980-tallet ble innovasjon sett som et bedriftsinternt anliggende. Imidlertid gav en rekke studier av innovasjon opphav til teorier om innovasjon og produktutvikling på tvers av bedriftsgrenser, delvis som en følge av økt spesialisering. Blant de mest kjente studiene finner vi von Hippel (1988) og Håkansson (1989). Von Hippel (1988) observerte at idéer til nye produkter ofte opprinnelig kommer fra kunder (eller leverandører) men at idéen realiseres av produsenten, eventuelt i samarbeid med kunden/leverandøren. Håkansson (1989) observerte at et større antall parter ofte er involvert i innovasjonsprosessen, og at både kunder, leverandører og andre parter ofte er sentrale for å realisere produktutviklings- og innovasjonsprosesser. Disse observasjonene førte til en lang rekke studier som fokuserer på hvordan bedrifter fordeler og koordinerer innovasjonsrelaterte aktiviteter mellom seg. Som et eksempel på dette beskriver Biemans (1991) hvilke ulike bedrifter som er involvert i ulike aktiviteter i løpet av produktutviklingsprosessen. Se tabell 3. Tabell 3 Involvering av produsenten, brukeren og andre parter i produktutviklingsprosesser (kilde: Biemans (1991), s.168) Budskapet innen for dette forskningsfeltet var og er at interorganisatorisk samarbeid er en viktig faktor for suksessfull produktinnovasjon. Videre har mange ulike tema blitt diskutert, herunder: - Samarbeide med hvem? For noen bedrifter vil de viktigste samarbeidspartnere være leverandører eller kunder, mens det for andre vil være forskningsinstitutter eller andre typer av motparter (Thøis Madsen, 1999). - Hvordan strukturere samarbeidet med ulike partene? En bedrift kan organisere samarbeidet med ulike bedrifter på ulike måter, herunder velge om den primært vil samarbeide med motpartene hver for seg, eller om bedriften også vil legge til rette for samspill mellom de ulike samarbeidspartene for eksempel ved å legge føringer på hvordan et antall av de viktigste leverandørene skal interagere seg imellom (O Sullivan, 2006). - Hvor høy grad av utviklingsorientert interaksjon med de ulike partene? Innovasjonssamarbeid med motparter kan skje på ulike måter, for eksempel kan en bedrift velge mellom: å spesifisere tekniske krav til det leverandøren skal produsere og konstruere, å spesifisere funksjonskrav til det leverandøren skal utvikle, konstruere og produsere; eller å inngå i en dialog med leverandøren om utviklingen av det produktet leverandøren skal konstruere og produsere (Araujo et al., 1999). De ulike strategiene stiller forskjellige krav til bedriftens innsikt i leverandørens kompetanser og produksjonsapparat, så vel som ulike krav til leverandørens innsikt i kundebedriftens sine bruksområder og krav. Derved medfører strategiene at utviklingsaktivitetene deles på ulik vis mellom den enheten som skal produsere et produkt (eller en tjeneste) og den enheten som skal bruke produktet (eller tjenesten). Størsteparten av disse relasjons- og nettverksstudiene fokuserer ikke på geografisk nærhet som en viktig dimensjon 9

11 2.2.3 Produktinnovasjon og geografisk avstand I de senere årene har det blitt mer fokus på hvordan innovasjonsprosesser påvirkes av geografisk avstand. Det har, grovt sagt, utviklet seg to ulike retninger innen for den lokaliseringsrelaterte innovasjonsforskningen (Bengtsson og Söderholm, 2002). Den ene retningen argumenterer for at innovasjonsprosesser kan gjennomføres på tvers av geografisk avstand, og fokuserer på hvordan visse organisatoriske strukturer og prosesser i kombinasjon med informasjonsteknologiske hjelpemidler kan understøtte distribuerte teknologiske innovasjonsprosesser. Denne retningen fokuserer på hvordan innovasjon skjer i multinasjonale selskaper og/eller i internasjonale nettverk av bedrifter som har kjøper/selger relasjoner, inngår strategiske allianser, eller gjennomfører felles prosjekter. Det fokuseres på hvordan bedrifter kan sikre tilstrekkelig interaksjon og overførsel av informasjon og kunnskap på tvers av geografisk avstand. Den andre retningen argumenterer for at innovasjon med fordel gjennomføres lokalt, og at teknologisk utvikling over geografisk avstand er problematisk. Denne forskningen fokuserer på innovasjon som skjer innen for geografisk avgrensete områder hvor et antall bedrifter jobber innen for beslektede industrier og teknologier, ofte supplert av universitet og forskningsinstitutter. Slike områder benevnes for eksempel industrielle klynger (Porter, 1990; Reve et al.,1992), industrielle distrikter (Piore og Sabel, 1984) eller læringsregioner (Saxenian, 1994). Fordelen ved geografisk samlokalisering av et antall industrielt og/eller teknologisk beslektede bedrifter er at det spontant oppstår, eller legges til rette for, kontinuerlige teknologiske og sosiale interaksjonsprosesser mellom bedriftenes ansatte. Disse prosessene muliggjør innovasjon fordi de ansatte har en felles forståelse og kontekst, og er i stand til å dele erfaringer og kunnskap som det er vanskelig å uttrykke eksplisitt. Vi må derved konkludere at det for øyeblikket ikke finnes noen enighet om i hvor høy grad teknologiutviklingsprosesser krever geografisk nærhet. Videre er det en gråsone mellom de to områdene nevnt over, ettersom noen ser på koplinger mellom klynger i ulike land og de internasjonale nettverkene som de respektive klyngebedriftene er en del av (Solberg, 1998). I det videre skal vi imidlertid kun se på den grenen av innovasjonsforskningen som ser på hvordan det er mulig å få til teknologisk utvikling på tvers av geografiske lokasjoner. Innovasjon på tvers av geografisk avstand Som nevnt tidligere finnes det to typer av studier innen for dette feltet: studier som primært fokuserer på samarbeid mellom ulike enheter innen for multinasjonale selskap, og studier som primært fokuserer på samarbeid mellom ulike bedrifter lokalisert i ulike land. Det er imidlertid slik at mange av de integrasjonsmekanismer, som diskuteres, er de samme uansett om integrasjonen fokuserer på interne og/eller eksterne enheter. Vi vil derfor i det følgende se bort fra eierskapsdimensjonen og i stedet for fokusere på utfordringene ved integrasjon av geografisk spredde innovasjonsaktiviteter og -nettverk. Ulike forfattere vektlegger ulike mekanismer, men det fremheves også at bedrifter bør gjøre bruk av en portefølje av ulike mekanismer (de Meyer, 1991). Blant de oftest nevnte integrasjonsmekanismene finner vi følgende: - Formel, gjennomsiktig nettverksstruktur. Ledelsen må sikre at innovasjonsnettverket er relativt formalisert slik at regelmessig kommunikasjon og interaksjon sikres mellom for eksempel FoU, marketing og produksjon (Moenaert et al., 2000, s.370). Det er også viktig at ledelsen lager et system for å sikre at nettverket av deltakere er gjennomsiktig slik at det ikke er problemer med å identifisere hvem man kan overføre informasjon til og få tak i informasjon fra. Spesielt ved store innovasjonsnettverk er dette en utfordring, siden antallet av parvise koblinger mellom deltakerne øker eksponentielt (mellom 5 enheter er det 10 parvise koplinger, mellom 20 enheter er det 190 parvise enheter, osv.) - IKT infrastruktur. Ledelsen må håndtere det faktum at hyppigheten av kommunikasjon falder med geografisk avstand, og derved ta tiltak mot å sikre tilstrekkelig kommunikasjon på tross av geografisk distanse. Det må bygges opp strukturer som økonomiserer på bruken av internasjonale møter og personlig, direkte interaksjon, det vil si at bedriften må investere i videokonferansefasiliteter, web kameraløsninger, og programvare som støtter distansesamarbeid (Quinn, 2000). Denne virtuelle strukturen må imidlertid suppleres med personlig interaksjon. 10

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av regionale næringsklynger. Roger Normann og Arne Isaksen

Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av regionale næringsklynger. Roger Normann og Arne Isaksen Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av regionale næringsklynger Roger Normann og Arne Isaksen KLYNGEGOVERNANCE FoU rapport nr. 3/2009 Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING?

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene KIFO Rapport 2015: 1 Pål

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål?

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? Fordypningsoppgave topplederprogram kull 7: Kristine Brevik, Hans Ole Siljehaug, Vegard Dahl. Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? 1 Innholdsfortegnelse Innledning og

Detaljer

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet?

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 2 Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Bjørn Stensaker Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 2 Institusjonelle

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Professor Tommy Staahl Gabrielsen, Universitetet i Bergen 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

The Rocky Road to Innovation. Casestudie av kommunikasjon i innovasjonsprosessen hos Numerical Rocks AS

The Rocky Road to Innovation. Casestudie av kommunikasjon i innovasjonsprosessen hos Numerical Rocks AS The Rocky Road to Innovation Casestudie av kommunikasjon i innovasjonsprosessen hos Numerical Rocks AS FORORD Denne oppgaven er avsluttende del av en Master i Medier, Kommunikasjon og Informasjonsteknologi

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Noen erfaringer og utfordringer med fusjoner i høyere utdanning.

Noen erfaringer og utfordringer med fusjoner i høyere utdanning. ARBEIDSNOTAT 24/2005 Bjørn Stensaker, Ingvild Marheim Larsen og Svein Kyvik Noen erfaringer og utfordringer med fusjoner i høyere utdanning. Et diskusjonsnotat utarbeidet i forbindelse med sammenslåingen

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Taran Thune, Magnus Gulbrandsen, Antje Klitkou, Inge Ramberg, Siri Aanstad & Dorothy S. Olsen Rapport 24/2012 Produktivt

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer