Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid"

Transkript

1 Skal Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen vil eksportere den meget ozonnedbrytende gassen halon til u-land. Dette skal skje gjen nom opprettelsen av en ny halonbank. Berntsen mener at eksporten vil være fordelaktig for miljøet. Jon K. Berg Halon brukes i brannsioknings apparater og har en stor del av skylden for uttynningen av ozon laget. Halon dekker hele 50 pro sent av det totale ozonnedbry tende potensialet i Norge, ifølge Berntsen. Det er i et brev til Stortingets miljø- og energikomité at miljø vernministeren kommer med de nye signalene i ozonlagspolitik ken. Det er idag leveringsplikt for brukt halon i Norge, men det er ikke noe fist mottakssted. Dette vil Berntsen nå endre på. Han vil Nr mai årgang opprette en nasjonal halon bank som skal sørge for at gassen eksporteres, blant an net til u-land. I Montrealprotokollen ble det vedtatt å stanse produksjo nen av halon innen i år, mens det er tillatt å importere og eksportere brukt halon. Med dette har Berntsen ryggdek ning for sitt eksportforslag. Meningen er at dette vil gjøre det lettere for andre land som er medparter under protokol len å gjennomføre produk sjonsstans for halon. I denne sammenhengen blir u-land Berntsens brev Ved opprettelse av en nasjonal halonbank vil forholdene bli lagt til rette for salg av norsk halon på det interna sjonale markedet også etter (1995). Dette vil gjøre at (...) stoffet blir mer verdifullt som vare. (Berntsen i brev til energi- og miljøkomitéen på Stortinget.) spesielt nevnt. Berntsen mener at denne ordningen i global målestokk vil føre til mindre utslipp av halongasser enn hvis den norske gassen blir ødelagt. Den nasjonale halonbanken skal videreformidle halongas sen til en internasjonal halon bank som er under opprettelse i UNEP-regi. Dårlig politikk Fagsjefi Norges Naturvernfor bund, Fredrik Theisen, har en helt annen oppfatning enn Berntsen. Han mener at halon eksport er dårlig miljøpolitikk. det først drives u-hjelp på dette området, er det bedre at Norge gir penger til ombyg ging av brannslokningsanlegg, slik at halongassen blir over flødig. Ved å eksportere halon til u-land, bidrar Norge til å forlenge den perioden halon brukes. Resultatet blir at mer halon slippes ut til atmosfæren enn hva som ellers ville vært tilfellet. Norge burde heller ha destruert halon-gassen pä en forsvarlig måte, sier Theisen. Han oppfatter denne saken som avfallseksport, og ikke råvare eskport, slik Berntsen hevder. Defineres det som avfall, står det i strid med Norges generel le holdning om at farlig avfall ikke skal eksporteres til u-land. Tjener penger Det kan bli mye penger å tjene som dem som setter i gang med halon-eksport. I og med pro duksjonsforbudet vil det bli knapphet påhalon. Stoffet blir mer verdifullt som vare, heter det i Berntsens brev. Han me ner at dette vil være bra for miljøet, fordi det vil motivere eiere av brannslokninganlegg til å ta vare på halongassen på en sikker måte. Men det er ikke all halon gassen som kan eksporteres. En del må destrueres, fordi den er ubrukelig. Berntsen vil løse dette problemet med å opprette en halonbank i tilknytning til dagens spesialavfallssystem på Flesland. Innleveringen vil an takeligvis være gratis, finansi ert over Berntsens budsjett. Men det er uklart hva som skj er med halongassen etter at den er ankommet Flesland. 4- Berntsen_sier nei til KFK-innsamling side 3 Misdannede barn ved Nordsjoen? 4 Vegdirektoratet mener_norge_klarer NOE-målet side 6 Svensk-norsk_nasjonalpark? 8 rykter radioaktiv_lekkasje fra Komsomolets? side 12

2 Norge blir gjerne sett på som et foregangsland i miljøvern, bå for produktsikkerhet og tilset stadig økende produksjon av tignok er det fortsatt tvil om maendring økonomi og norsk livsstil pe plet her er C02-utslippene som hvor stort dette er, men hvis land De statene som har store ut slipp og fossil-avhengig øko blir tydeligere og tydeligere at leumshungeren i vår egen øko ropakommisjonen), som gan rett og slett bli presset til å av disse utslippene, for ikke å og Portugal? Eller skal Dan ningsstoffer enn de fleste an han seg med å konstatere at vi ger. å øke sine utslipp, ut over gjen den konklusjon at i-landene må På den andre siden er det mange eiere av kj øleanlegg som tidsinnstilt miljøbombe: Det Jon Knut Berg FNs klimakonvensjon ledet til som ville blitt saumfart av et kritisk, uavhengig organ (Eu utslippene på 13 prosent frem dusentene i EU raser over at Norges miljøvennlige stoffer, men lighet. Her ligger i realiteten en bum. samarbeid myndigheter gjøre da Han viser blant annet til Sta tar vare på gassen. årets KFK-import. finnes i Norge i dag. Det vil koste staten 85 millioner kro dag. leggene. 2 Nr mai 1994 Nr mai nomi, har mest å tape på effek tive internasjonale klimatiltak. flertallet av klimaforskeme ikke er helt på jordet, står vi her ver store transportmengder i forhold til folketallet. Norsk rammer oss håndfast og direk miljøpolitiske regnestykket, ler mot sur nedbør og uttynning også spilt en ledende rolle i ger. På mange områder har vi av ozonlaget, problemer som internasjonalt miljødiplomati, dre. Norske myndigheter har da også strengere regler f.eks. er den viktigste kilden til det problemet, blir bildet et annet. som i forhandlingene om avta de av nordmenn og utlendin utgangspunktet relativt klart: globale klimaproblemet. Rik Det mest nærliggende eksem d.v.s. blir netto bidragsyter til Fridtjof Nansens Institutt HEgepjrese brensle? og vi har bygget opp ler lavtliggende områder med stor befolkning i tørre el De som er mest utsatt for kli ne i det kommende århundre. over på den andre siden av det aller viktigste miljøprobleme sannsynligvis overfor et av de at regjeringen har store proble grunn er det ikke overraskende økende utslipp. På denne bak har reserver igjen) og stadig ker begge i samme retning et samfunnsmønster som kre grei: Vi lever av å selge fossile ges plassering i dette bildet er fra føre-var prinsippet. Nor sjonale samfunnet handler ut mest å vinne på at det interna øystatene, har Her er interessemønsteret i Når vi flytter regnestykket petroleum (så langt Moderj ord utslippene av C02. I den miljøpolitiske redegjørelsen Thor problemer med å fremlegge en troverdig plan for stabilisering nok til å reise spørsmålet: Er det rimelig at et av Europas redusere utslipp som vi i dag har full suverenitet over. Lenge handlingsplan for å stabilisere mer med å utarbeide en norsk vil kreve en vesentlig sterkere til år 2000, og at stabilisering get for en måned siden nøyer virkemiddelbruk enn dagens. norske myndigheter har store forblir en godt bevart hemme bjøm Bemtsen holdt i Stortin man skal unngå risikable kli maendringer. Hva skal norske gå lengre enn stabilisering, hvis merke malerspann, men petro det grønne flagget og innrøm dig har diskusjonene innenfor snakke om reduksjon. Samti verden at vi er de flinke til å me vår hjelpeløshet, fortelle nomi harvi ingen kontroll over? senke Men hva det betyr i praksis, ligger an til en økning i CO kompensere for dette? Spania plass for petro-norge i det eu nomsnittlig nivå per hode? ha fremlagt en handlingsplan ropeiske klimaregnskapet? Her kan det lett bli farlig å mark og Tyskland redusere si Hvilke andre land skal i så fall aller rikeste land skal fortsette ske sikkert ville vært dristig av EU, for da måtte vi allerede ne utslipp enda mer for å gi oppgi seivråderetten. Vi kunne Enda godt vi ikke er medlem Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen tende gassen KFK fra sier nei til innsamling av den ozonnedbry dyrt, mener han. husholdinger og næringsliv. Det blir for Det er i et brev til Stortingets Bemtsen nå tar stilling til KFK miljø- og energikomité at innsamlingen. Bakgrunnen er det tillatt å handle med brukt KFK, selv etter atproduksj ons veringsplikt for all brukt KFK. et forslag fra SV, som blant Komitéen skal avgi innstilling annet omhandler returordning om saken 8. juni. for brukte hvitevarer og innle redusert med 82 prosent siden senest 1. januar Spørs at det norske KFK-forbruket er med den KFK-gassen som al målet nå er hva som skal skje lerede finnes på markedet? Gro fra Russland tonn brukt KFK skal Importen skal stanses Ifølge Montreal-protokollen, ulovlig importert KFK EU oversvømmes av importeres til EU i år. ozonnedbrytende stoffene, er som regulerer bruken av de rer at russisk KFK innføres til forbudet trer i kraft neste år. EU i stor stil. Dette er nyprodu ne, og EU-kommisj onen har gitt som brukt. Dermed omfattes sert KFK, men det kamufieres tillatelse til importen. Flere for det ikke av importrestriksjone har blitt stanset ved grensene. søk på å smugle inn KFK til EU Bemtsen opplyser i sitt brev Avisen Information avslø tens forurensningstilsyns (SFT) overslag over kostnader forbun det med å samle inn KFK fra Det tilsvarer femten ganger ve anslag viser at det i kuldemøbler i private hjem og i in gionen. Til dette svarer Bernt sen vagt at en panteordning vil dustrien fmnes 3000 tonn KFK. ingen ordning for å ta hånd om kommisjonen gir så store im porttillatelser. Produsentene er 85 muilioner markedet for disse stoffene kan undergraves ved den store im porten av såkalt brukt KFK. med at alt skal fortsette som i denne gassen, noe altså SV ønsker å gjøre noe med. Bernt sens svar kan oppsummeres hvitevarene i husholdningen. EU i år. Til sammenligning er årets norske import på rundt 200 tonn. ner per år å samle inn dette, noe ozonnedbrytende gasser som Bemtsen ikke vil gå inn for. sen står for ti prosent av alle gjennom renovasjonsavgiften, SFT mener at denne KFK-gas at innsamlingen finansieres slik det gjøres i Stavanger-re i ferd med å gå over til mer har et desperat behov for KFK, teres tonn brukt KFKti1 foreta meget dyre ombygnin ikke i Norge slik at de for en stund slipper å tert brukt KFK til Norge, og det Hittil har det ikke vært impor er heller ingen som har søkt om I dag finnes det så godt som SV foreslår imidlertid også Flere av de store kjemipro Tilsammen skal det impor vedtatt i Sverige. Miljøvernmi nisteren har tidligere lovet i dustrien lekker ut til atmosfæ ren hvert år. SV foreslår derfor hvitevarebransjen. Men det er bli vurdert i samarbeid med fordi det vil gjøre skapene som vil gå inn for en panteordning, selges dyrere. lite trolig at hvitevarebransjen at det fortsatt ikke er tatt stil nr , ty ling til om det skal etableres en landsomfattende innsamling av KFK fra hvitevarer, slik det er innen der alt på at det blir flertall for Lekker ut i Stortinget. Som vi skrev i Stortinget at det skulle skje returordning for hvitevarer. å etablere en landsomfattende i kuldeanlegg i butikker og in at all brukt KFK må leveres til bli destruert. Berntsen sier nei til dette, av hensyn til nærings Returprosjektet, for deretter å livets kostnader og hvor lang tens forurensningstilsyn (SFT) tatt stilling til når en søknad til. Det er ikke importtillatelse, opplyser avde prosent av KFK-gassen lingsdirektør Per Døvle i Sta eventuelt kommer. avgjort om Norge vil tillate en slik import. Det vil det først bli Uansett betyr Berntsens svar Men Berntsen kan få motbør legg er ifølge forurensningslo ven pliktige til å holde anlegge tid det vil ta å skifte ut kuldean apparat for KFK som skal de strueres, skriver han. tillegg inn for å oppheve da KFK, fordi eierne av kuldean gens leveringsplikt for brukt at knappheten på KFK vil sti mulere eierne av anleggene til ne tette. Berntsen mener også å holde dem tette. ten oppheves. Prosjektet vil en fare for at Returprosjektet imidlertid fortsatt kunne fun for brukt KFK kan bli svekket som følge av at leveringsplik på at bilpressefirmaer får støtte gere som et frivillig mottaks ta vare på KFK-gassen. Han vil til pressing av hvitevarer uten å unngå at de som ikke tar vare på KFK-gassen får konkurran at det sannsynligvis vil bli slutt sefordeler i forhold til de som Samarbeidet Arktiske Barentsregionen kan ressursleverandør for verdens Flykter Barents føre til at Nordkalotten blir en industrisentra, sier Gunnar Al om Den Euro Miljøvemministeren går i Han skriver videre at det er For øvrig opplyser Bemtsen Album er fagkonsulent i

3 Direkte Etter Det 4 N&M Nr nai Nr mai 1994 N&M Bulletifl Misdannede barn ved Nordsjøen? I Tyskland og Storbri tannia slås det alarm etter funn som kan tyde på at det fødes flere misdannede barn langs Nordsjøen enn i resten av landet. I Norge har forskerne ikke klart å påvise en slik sammenheng. Langs den britiske Nordsjøkys ten har man funnet 30 tilfeller av barn født uten hender eller med andre såkalte reduksjon deformiteter. Den britiske re gjeringen har nedsatt en egen kommisjon som skal undersø ke saken. I Tyskland reagerer regje ringen etter at 20 barn langs kysten har blitt født med ulike fysiske misdannelser. Den dan ske avisen Politiken skriver at ekspertene er usikre på om mis dannelsene skyldes havforuren sing. Det kan komme fra drik kevannet, luften eller finne vei til mennesket via andre kana ler. Men utviklingen betegnes som alarmerende. 18 ganger større Den tyske barnelegen og mil jømedisineren Stefan Böse O Reilly sa på tysk TV at vade fugl som fanger fisk i områder med stor avrenning med kunst gjødsel frajordbruket, rar flere unger med misdannelser enn gjennomsnittet. dyreforsøk med mus viser at en overbelastning av tungmetallet kadmium kan føre til samme misdannelser, sa Böse-O Reilly. Det giftige metallet kadmi um brukes blant annet i elek tro- og metallindustrien. Dette har fått den tyske regjering til å sende en delegasjon til Wil helmshaven-områdetved nord sjøkysten. I dette området er det 18 ganger så mange mis dannede fostre enn gjennom snittet i Tyskland. Wilhelms havenområdet ligger ved store kjemi- og metallvirksomhet og en oljehavn, og det spørres n om det kan være en sammen heng her. ikke sammen heng i FJorge at den britiske undersø kelsen ble offentliggjort, fikk Norge en forespørsel fra det internasjonale senteret som overvåkermisdannelser, ICBD, om å utføre en tilsvarende un dersøkelse i Norge. Her i lan det fant vi ingen sammenheng mellom misdannelser og bosted langs Nordsjøkysten, sier førstekonsulent Erik Lie-Niel sen ved Medisinsk fødselsre gister, Universitetet i Bergen, i en kommentar til N&M Bulle tin. Vi tok utgangspunkt i kom muner med flere enn to tilfeller av fysiske misdannelser. Utifra dette kan vi ikke trekke den slutningen at det er større sjan se for å bli født med misdannel ser dersom du bor langs kysten, sier Lie-Nielsen. Han under strekervidereatblantde barn som fødes hvert år, så er det bare 30 som blir født med reduksjonsdeformitet. Dette er tall som har vært stabile de sis te 30 årene, ifølge Lie-Nielsen. - Liberalisert jordlov er liasardiøs politikk Forslaget om å endre jordloven og å lempe på driveplikten, vil gi et svakere vern av våre små flekker med dyrket jord. Denne jorden vil vi trenge til livsviktig dyrking av mat. Det er en hasardiøs Bør Børson-politikk å liberalisere Iowernet av jord og jord bruk i en tid med fallende matproduksjon nes ten over alt i verden. Dette sier lederen i Naturvernforbundets Landbruksutvalg, Erik Solheim, i en kommentar til landbruksdepartementets forslag om revisjon av jordlo ven og endring i praksisen om bo- og driveplikt. Uforenhige ønsker Blant de målene NNV har satt opp for en framtidsrettet og bærekraftig landbrukspolitikk, finner en ønsket om en kraftig økning i selvbergingsgraden og mer miljøvennlig produksjon. Sistnevnte kan nås bl.a. ved bruk av lokale, fornybare ener gikilder og kortere avstand mellom produsent og forbru ker for å minske transportbe hovet. Vi avviser ikke atregjerin gen har gode ønsker om en na turvennlig og sikker matforsy ning, men vi avviser at dette blir konsekvensene av den po litikken regjeringen legger opp til. Der regjeringen har grønne ønsker, kolliderer de nesten konsekvent med de blå, frihan delsøkonomiske kravene fra den samme regjeringen. I slike tilfeller har blå krav en sterk tendens til å vinne over grønne ønsker, mener Solheim. Sentrulisering Solheim kritiserer lovforslaget på flere punkter. Han framhe ver at jordloven i større grad enn før blir en lov for sammen slåing av gårdsbruk og sentra lisering av jordbruket. Han frykter en utvikling der nedleg ging forsterker nedlegging på grunn av en hardere konkur ranseøkonomi i landbruket. er også kritikkverdig at det legges opp til å skille boplikten fra driveplikten ved å svekke kravet om driveplikt. Det er lett å tenke seg at mange tilfeller med boplikt uten at ei eren driver gården, vil gi argu ment for i neste omgang å lem pe på kravet til boplikt. Som landbrukspolitisk virkemiddel j vil boplikt uten driveplikt i mange tilfeller være menings løst, sier Erik Solheim. EU-tilpusning Erik Solheim ser lovforslaget i sammenheng med regjeringens positive holdning til handelsli beraliseringengjennom GATTavtalen og ønske om medlem skap i Europaunionen. EU-priser til norske pro dusenter og mindre produksjon på grunn av større matvareim port fra andre EU-land, vil gi en vesentlig inntektsnedgang for norske bønder. Dette vil utløse en kamp for kostnadsre duksjoner gjennom sterkere konkurranse om stordriftsfor deler. Dette vil igjen dra i ret ning av færre bønder og større driftsenheter. De mest konkur ransesterke vil presse på for å få tak i lettdrevne areal og ten dens blir at mindre rasjonelle areal går ut av drift, mener han. NORSK KJØTT Det er ikke for b.ndenes skyld vi har et norsk landbruk NHO organiserer ca bedrifter innen håndverk, industri og tjenester. Bedriftene er samtidig organisert i bransjeinndelte landsforeninger. Tilsammen sysselsettermedlemsbedriftene over arbeidstakere. NHO erettalerørformedlemsbedriftene ogarbeiderforetkonkurransedyktignæringsliv. NHO arbeidermedlønns- og arbeidsvilkà, nænngspolitkk og samfunnskonfaktinnenfor tre pnonterte programområder * Offensive bedrifter * Produktive rammebetingelser * En opinion som verdsetterøkonomisk verdiskaping 6 Daglig leder Miljømarkeds Forum NHO engasjement - to år Stavangerske Linjefart as - miljøvennlig godstransport. TIL Fax: BRANNVESENET I GJESDAL 4330 Ålgård Tif.: Som et ledd i arbeidet med nænngsutvikling gjennom produktive rammebetingelser, er Næringspolitisk seksjon i ferd med å etablere NHOs Miljømarkeds Forum. Forumet skal bidra til et nært samarbeid mellom norsk næringsliv og offentlige myndigheterforå komme i inngrep med miljomarkedetpå utvalgteområder. En stynngsgruppe med medlemsbedntter, NHOs landsforeningerog miljøvemforvaltning vil bli etablert. Arbeidet er en viderefønng av Miljøteknologisk Forum. Miljømarkeds Forumetstøttes med midlerfra Nærings- og energidepartementetog Statens forurensnings tilsyn. Hovedoppgaver: daglig ledelse i tråd med prioriteringer fra styringsgruppen og NHO etablei nettverkav bedrifterpåprioriterte delerav miljømarkedet Informasjonsaktiviteter om miljømarkedet i pnvat og offentlig sektor følge opp miljoprosjekter i form av forslag til offentlige utviklingskontrakter, industnelleutvik]ingskontrakterogbiståmed tinansienngspakker ønskede kvalifikasjoner: høyere relevant utdanning og erfaring fra lederstilling god skriftlig og muntlig framstillingsevne gode samarbeidsevner erfaring fra nænngslivet og miljømarkedetvil bli tillagtstorvekt Vi kan tilby: - En interessantog selvstendig stilling Lønn og arbeidsvilkåretternærmere avtale Fornærmere opplysningerom stilingen henv. fagsjef Geir Høibye, tif eller rådgiver Anne Lindseth, tlf Søknad med attester og vitnemål sendes NHO, Personalseksjonen, Postboks 5250 Majorstua, 0303 Oslo, innen 20. mai1994. LA

4 positive er at alle landene stil ha arbeidet med reduksjon av sitt foredrag. motsatte: målsettingen blir oppfylt. Ut der (NO) med 30 skelig. Sette grenser sjoner sjon. meren. Jon K. Berg tikerne ikke gjør nok for å be land finner veien til Norske sedimenter, burindyr og fisk. Trond Syvertsen i SFT. Etter å Skjærstad kommune renna og hoper seg opp i bunn MIUØ In4I Gbr ikke nok ligstemplet. havet. Jon Knut Berg TINE Kompen ge NOx-utslippene med 30 pro let om å redusere de helsefarli i forrige uke. Hun mente at Prognosene ferd med å endres? Kontorsjef friskt ut under Norsk Petrole sent innen slippene fra personbilparken vil jøpådrivere. Kanskje dette er i Anne Underthun Marstein i Vegdirektoratet gikk ihvertfall vemdepartemenet uttalt seg om kurat vært kjent som noen mil det utdelte manuskriptet. Men giver Unni Mathisen i Miljø Vegmyndighetene har ikke ak umsforenings drivstoffseminar Norge vil klare å oppfylle må tyder på at denne reduseres betydelig, stod det i hun utelot disse setningene i For like før hadde politisk råd NOxutslippene, som vegsek Marstein fremhevet ellers de understreket hun virkningen av ne fra biltrafikken øvrig at NOx-utslippe rektoratet mener for tet er skeptisk. Vegdi prosent innen fører til lungekreft. Opseth, holder på sin side hard tene har altså tydeligvis kom Mathisen, kom under semina ble mer vegbygging Det forstyrrelser og lærevansker. ningen var å redusere miljøbe TPIO-kritikk ret. Hun viste til Vegdirektora et setter grenser for veibyggin ke miljøutsagn under semina om å redusere utslip til å oppfylle målet Vegdirektoratet me Miljoverndepartemen ratet kom også med andre fris nakket på at mer veibygging er toren er en stor bidragsyter til. Politisk sekretær i Ml), Unni lastningen fra samferdselssek Kontorsj efen fra Vegdirekto sene av vegtrafikken. Spesielt toren. Resultatet har blitt det ner at Norge kommer pene av nitrogenoksi sa hun at det blir dyrt og van tets hovedprinsipp om at miljø gen. Hennes politiske sjef Kjell På spørsmål fra om Norge vil klare NOx-målet, bra for miljøet, fordi det skaper flyt i trafikken. Vegmyndighe store negative miljøkonsekven gekreft, nedsatt konsentrasj ons ret med kraftig kritikk av den den samme problemstillingen. met til en noe annen konklu Hun sa at NOx-utslipp fører til blant annet luftveis lidelser, lun evne, økt blodtrykk, adferds såkalte TP1O-planen, der me ponenter i bensinen skal av giftsbelegges, men Mathisen ponenter det her er snakk om. Mathisen framhevet ellers at Norge faktisk en sinke i skan i bensinprisen. Departementet Milj øverndepartementet BORTE: Ti prosent av Bra opplyst at det nå bare selges kj øretøyenes miljøegenskaper. avgiftspolitikken. Hun sa at MD ville ikke gå innpå hvilke kom blyfri bensin i Sverige og Dan mark. startet. (Daily Telegraph.) som på litt lengre sikt kan få ere engangsavgiften og/eller årsavgiften. Et interndeparte at TP1O-arbeidet hadde framkalt nye samarbeidsmønstre, positiv miljøbetydning. Mathisen kom også inn på ønsker graderte avgifter ut fra mentalt utvalg vil legge fram vurderer også om avgiften på bensinen skal legges om. I dag inngår C02-, S02- og blyavgift vurderer om også andre kom blyfriandelen av bensinsalget nå er på 82 prosent. Men her er stoffseminaret i Oslo ble det hun. Samtidig understreket hun Det ble veldig mye vei, sukket Det kan bli aktuelt å differensi dinavisk sammenheng. På driv siden 1978, da overvåking 4001 Stavanger og mindre kollektivtransport. en innstilling om dette før som sils regnskog er forsvunnet S,,,, P,.,bI378 Ik,V I (J,io 0181 O,V flf gir.: si i 6737 Komposten som går åmtmndtt MjIj,v,nhi, noi,rois, 1085 SoIa,s, Ij.a deg n,ed 0berdk tremaier,.ier 588,88881 nad 005,! l81mm,o0 Prie 150 1,1cr sl.35o, P8!, 250 ler 5,1.400, ROROS OG HOLTALEN ARBEIDSSAM VIRKE AS Tønder. Peder Klowsgt.27 kompetansesenter Rogaland kurs- og DÀGN(NGEN vi;t for LiHeI.a,o,orr og (udi,ra,.d..tbic,, UrBk,.doo. Samvirke 2en,. Lenk Trøndelag Meieri NOiiiålet Takk for støtten! -Norge klarer 6 Nr g. 14. mai 1994 Nr g. 14. mai har vært forbudt i flere år finnes ennå i de truer selbestan den. gjeringene i Nordsjølandene. Rapporten gir en rekke skrem Alarmereiide stand er fortsatt dårlig, går det fram av Nordsjøens helsetil en ny offisiell ekspertrapport. Stoffer som så store mengder at Rapporten, som har tittelen North Sea Quality Status Report 1993, ble lagt fram 18. misjonene, skriver avisen In april av London- og Pariskom 0111 Nordsjøeii mende eksempler på Nordsjø North Sea Task Force for re formation. Den er laget av Norskerenna vært forbudt i de fleste landene havmiljøet i store konsentra ser, slik som DDT og PCB, har ens bedrøvelige tilstand: i mange år, men finnes stadig i fruktbarheten blir nedsatt. selbestanden. Grunnen er at tilstanden i Nordsjøen. skekysten. Det slås fast påviser det norske miljømyn hoper seg opp og blir Miljøgifter fra resten av (SFT) er man glad for at det nå Nordsjø-området finnes forskningsresultater som I Statens Forurensningstilsyn len ny rapportom til Nordsjøen er redusert, men digheter i lengre tid har hevdet. Norges mengde av utslipp liggende utenfor for Miljogiter samles i Klororganiske forbindel store nok til å true hydrokarboner (PAH) tilføres Nordsjøen i uante mengder fra pighet av leverkreft hos fisk, nedsatt vekst blant muslinger, sjoner er funnet i fiskelever i Doggerbanken. sneglen utvikler trekk fra hann sneglen og blir steril. ken virkning de enkelte kje miske stoffene har på miljøet i ken. Stoffene finnes igjen i sto oljeplattformer, industri på land re mengder i Doggerbanken, porten heter det at Økt hyp og gjennom luften fra trafik ler seg bak rapporten og at rap portens innhold vil legge grunn Skagerrak og Kattegat. I rap bunnlag i Nordsjøen. zym i leveren hos flyndre tilskrives høye PAH-nivåer i samt dannelsen av et giftig en kjønnskarakter, slik at hunn fjerningsmiddelet TBT viser seg å forstyrre en snegletypes imidlertid at det i mange tilfel ler er vanskelig å påvise hvil Ekspertgruppen uttaler at poli skytte havet mot forurensning miljøgifter fra andre nordsjø nytt stoff for oss i SFT. Det ministrene møtes i juni neste rekke år, skal ministrene møtes lag for nye mål når miljøvern miljøgifter til Nordsjøen i en år, sier assisterende direktør om vel et år for å trekke opp linjene for neste generasjon Polysykliske Det Rapportens Høye kadmium-konsentra Rapporten understreker giftige alge- og sopp innhold er ikke aromatiske lier og giftige metaller som kommer via elvene. I tillegg blir havbunnen ødelagt av nye fiskeredskaper. soner i Nordsjøen, slik at det kan være mulig å finne ut hvor dan fiskebestandene kan byg ges opp igjen. I tillegg anbefa fra oljeindustrien og kjemika Nordsjøavtalen om å redusere vet noen steder har gått tilbake, mens det øker andre steder. Forskerne sier ifølge avisen The også må bidra mest når det gjel der reduksjon av miljøgifter, Guardian at giftinnholdet i ha nødvendig å innføre fiskerifrie 70 prosent av 17 giflstofl er Rapporten tar også opp overfisket. Forskerne mener det er det tvilsomt om det er nok til å pene forbedres, slik at havbun forbedre forholdene, heter det. per. I Norge følges rapporten ler forskerne at fangstredska til Miljøvemdepartementet om ne. Statens forurensningstilsyn opp av miljøvemmyndighete nen skånes og småfisk unnslip tiltak og overvåkning. Men har kommet med en anbefaling denne anbefalingen er hemme Nordsjøen, men i første rekke målsetninger. all tilførsel av miljøgifter til er det viktig å få aksept for at de mener Syvertsen. landene som forurenser mest, Selv Målet om det er enighet i er selvsagt å fjerne Tif.: MISVÆR Brannvesenet MER ENN EN VALGKAMPSAK Fax TIt Fra idr fi1jerdio hykk Oslo grafiske 1j RANHEIM I T MII Iøl SKAP MID KONSI SIUN FPA 510 Å MOl IAK 01. RENSINI, AV SKI SIALAVFAL industrservice as c SLOVÀG SPABLDANKEN PLUSS Takk for støtten! BORREG4ARE

5 Troms. Sverige, foreslår Norsk Bryggeri- og meter uvemet område på svensk Troms. norsk side. nasjonalpa rken kommune slås GLASS omkring 400 km2 Råstojavri, som delvis ligger i PAPIR Mange Fordeler I OSLO Positive len nasjonalpark i Jon Knut Berg garantien. svensk hold. innstillingen fra domstolens vert) for innbyggeme i de andre lan mot Danmark, og juridiske ek jogarantien. Danmark har i ste har kommisjonen anlagt sak TRORN EMI UUEIE A/S om at PCB-produkter skal væ er mer skadelig for tyskere enn det unnlatt å innføre direktivet disse dager gir EU I et brev til Direktora produkter, med visse grenser tilgang på rundt goo.ooo anlagt sak mot Tyskland, og Også Danmark vil forby PCB, men landet har ikke brukt mil vil Forby Danmark i alle landene. Frankrike har for PCB-innholdet, må tillates Takk for støtten! TL.F.: TRavis FYu<EsKOMMuNEs ENØK-FOND ta da kontakt med: reduseé energikostnadene dine, Vil du vite hvordan du kan ENØK - BEvissT ENERGIBRuK i dette området ligger sjøen parken og den allerede eksiste foreslår i sitt brev at også dette nasjonalparken slik at man et sammenhengende vernet side mellom denne nasjonal mune. Slik den svenske planen rende Dividalen nasjonalpark i ser ut nå, vil det stå igjen et Norge og har avløp til begge landene. Naturvernforbundet området innlemmes i den nye Tavvavuo et rikt myr- og fjellområde på Svenskene planlegger vern av ma nasjonalpark i Kiruna kom belte på mellom fem til 12 kilo det får opplyst, positiv til forslaget. Fylkesman for forskning på flere arter. til den norske grensen. Ved å å utvide Tavvavuoma nasjo ikke imøtekommet ønsket fra sammen med Divida Tavvavuoma i Kiruna I tillegg reklameres det med sommerstid og snøscooter på vinterstid fra svensk side. på området reduseres. Det er svenske-grensen har tidligere at den planlagte Naturvernforbundet et av ferdsel med småfly på to nasjonalparkene, vil presset et vernet område på rundt ti km Naturvårdsverk i en slik utvidelse og sammen ning (DN) og Statens Naturvemforbundet i Troms vil Fylkesmannens milj øvernav myndigheter for å få opprettet ville ifølge fylkesmannen i Når det gjelder forslaget om tet for Naturforvalt Ifølge Hans Prestbakmo i slåing ha flere fordeler. Divi dalen nasjonalpark er idag tru forbindelse selges det pakketu rer til områder som ligger opp nen og enkelte kommuner ved tatt initiativ overfor svenske Troms redusert presset på gren seområdene i Indre Troms, men nalpark, er Statens Naturvårds område på nærmere 2000 km2. rikt fiske på norsk side, I den innlemme området mellom de også planer om jaktforbud på begge sider av grensen som vil gi spesielle muligheter deling i Troms stiller seg, etter mot den norske grensen. Dette svenske myndigheter har til nå feldige landegrenser. utstrekning er oppslittet av til ende økosystemer som i stor lik forvaltning av sammenheng fra DN til departementet. ten. Forslaget skal videre etablere større, flernasjonale råder i fjord- og havstrøk er sendt til Direktoratet for temer langs hele norskekys rundt 50 marine verneom slaget omfatter vem av un dersjøiske arter og økosys naturforvaltning (DN). For Et forslag om å opprette Verneområder noe for å bedre bevare de vernede områdene. I Stortingsmelding over nasjonale grenser. Ved å grad kunne sikre en mest mulig DEN PROFESJONELLE PARTNER FOR ET RENERE MILJO! S.rviytem ISS AIS ULVENVEIEN 03 POSTBOKS 32 OKERU 2509 OSLO TELEFON S0-- relef*x 32 SS R44? III Servisystem nasjonalpark? Takk for støtten! Sve iisk 110 i S I( G Nr mai.igg :MBuIIetin g Nr mai 1994! ningsfasen, og at lite vil bli avgjort før Det er derfor mulig å påvirke de nåværende, foreløpige planene, sies det fra ket at forslaget om nasjonal verk mer åpne. Til N&M Bul parken fremdeles er i innled letin opplyser Naturvårdsver dre samarbeid over grensene bundet også på den norske re vemeområder vil en i større på å opprette verneområder med våre naboland med tanke re fordeler ved et samarbeid annet: Departementet ser fle nr heter det blant gjeringens målsetting om be I brevet pekernaturvernfor Saken gjelder Tysklands for bud mot PCB-holdige produk innført i 1986, og den saken avgjøres i disse dager. Vil miljøgarantien i EU aksepteres i praksis? I bestemt. Mil] ogarantien er ba spørsmålet. Innstillin at et land kan innføre strengere re brukt én gang siden den ble EU-landene i fellesskap har Miljøgarantien i EU innebærer gen til domstolen dette meget viktige domstolen et svar på miljøregler for en vare enn det Spenning oni ter. EUs felles regel er at slike lover ikke godt for iiiiljégarantien Mineralvannindustris Forening dene, hvis landet skal vinne fram. lover ikke bra for PCB-forbu rike. Han mener at Tyskland generaladvoktat G. Tesauro det. Tesauro holder med Frank må bevise at PCB-produktene re tillatt. På denne bakgrunnen sperter mener at danskenes sak Det avgir dioksiner ved for brenning, og stoffet har vært juridisk sett står svakt, skriver Danmark gjorde en tabbe da Information. Mange mener at landet ikke ble med på Tysk lands bruk av miljøgarantien. PCB anses som meget giftig. og i Tyskland siden forbudt i Danmark siden 1981 liter i året. Gårder sentralt på østlandsområdet skal I Brobekkvn. 87 og på Grønmo kan husholdningene hyllene fra oktober. Nor økomelk på vel økologisk melk blir sann ske Meieriers Landsfor bund (NML) er sikret en synligvis å finne i butikk lig i Oslo-området. (Jord økomelken blir hovedsake levere til NML, salget av samles inn fra storhusholdninger og g?ir til grisefôr. KILDESORTERING Miljøstasjoner (utpiassert på bensinstasjoner) der Restavfallet etter sortering tar vi hånd om i våre levere inntil 2,5 m3 avfall gratis (må sorteres). flere borettslag og sameier, på kjøpesentre, o.l. Papirbeholdere/containere utpiasseres i stadig 2forbrenningsanlegg med røykgassrensing husholdningene leverer spesialavfall gratis. Igloer på mange sentrale steder i byen. GJENBRUKSSTASJONER Oslo kommune Renholdsverket Spesialavfall- og gjenbrulcsstasjon tif SPESIALAVFALL og energigjenvinning. Avd. for miljø og utvikling tif MATAVFALL j O[l /i l BRATTVAAG rnofo Tif Fax: (_J INDUSTRIER

300 skip. Uni kar nektet. Nr. 12 23. juni 1995 7. årgang

300 skip. Uni kar nektet. Nr. 12 23. juni 1995 7. årgang Uni kar nektet å Çorsikre 300 skip Uni Storebrand har hittil i år sagt nei til å forsikre rundt 300 skip. Årsaken er at båtene ikke oppfylte kravene til miljø og sikkerhet. Antall avslag øker sterkt. Jon

Detaljer

Billig barskogvern på Vestlandet

Billig barskogvern på Vestlandet Men Nei, Pa Skogbeltet Nr. 12/13 24. juni 1994 6. årgång Billig barskogvern på Vestlandet 50 kvadratkilometer produktiv og svært verneverdig barskog kan vernes på Vest landet uten store konflikter og dermed

Detaljer

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Det Overflytlingen Men Kundene Produsentene Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Bedriften Kjemi Service i Tønsberg flytter deler av pro duksjonen av det ozonnedbrytende stoffet 1,1.1 -triklore

Detaljer

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang Vil Jo, Plan- Dermed l-lvordan Relativt Men Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang - Truede arter må veriies automatisk Direktoratet for na turforvaltning (DN) arbeider for automa tisk vern av direkte truede arter,

Detaljer

disse prosessene som et alibi tor ikke a gjøre noe. Det er ingen grunn for Norge til å vente med slike tiltak. Gir ikke ved dørene

disse prosessene som et alibi tor ikke a gjøre noe. Det er ingen grunn for Norge til å vente med slike tiltak. Gir ikke ved dørene 22/2-1 Nr. 4 å 991 SSN. 0802-5924 0 Norge verner mindre enn Brasil Ny oljesølsøknad neste ar 0 Berntsen preiket seg til G- Fransk side 6 side 11 side 2 3 atomindustri i grøfta Felleskampanj en jobber for

Detaljer

Snøhvit - et svart eventyr i nord. ema: Siste slag vassdragene

Snøhvit - et svart eventyr i nord. ema: Siste slag vassdragene Nat 0 Snøhvit - et svart eventyr i nord ema: Siste slag vassdragene 770802 461002 I til Bedre luft til Begre trivs til Piggfritt i Drammen Vi ønsker at vi alle kan stå sammen for et mer miljovennlig Drammen.

Detaljer

NR. 2 2006. På vei inn i velstanden. Teflon i klisteret OL setter standard Tema: Barentshavet

NR. 2 2006. På vei inn i velstanden. Teflon i klisteret OL setter standard Tema: Barentshavet NR. 2 2006 På vei inn i velstanden Teflon i klisteret OL setter standard Tema: Barentshavet Innhold Leder Verden i India og Kinas hender To kloder må til om landene skal opp på vårt forbruksnivå. Side

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk

GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk I En Jeg Nr. 12 21/6 1 991 ISSN: 0802-5924 I Felles opprop fra NNV og LO D side 3 GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk GATT kan komme til å stikke kjepper i hjulene for Statoils planer om en metanolfabrikk

Detaljer

BulIi!till. Meningsløs forurensning. Vernerekord på Dovre. Natur & milla. Innhold:

BulIi!till. Meningsløs forurensning. Vernerekord på Dovre. Natur & milla. Innhold: Produsentene Natur & BulIi!till... milla nr.8,3.m.2ooo i2.&gg utgitt av Norges Naturvernforbund «Farlige utslipp til luft, vann og grunn forsvinner med rikdom. KJELL RDLA ÇD. Kfl\SUTENIlIR51AlT E. 0..

Detaljer

NORGES NATURVERNFORBUND. Industrien tiggér

NORGES NATURVERNFORBUND. Industrien tiggér De Industrien Ifølge Jo, Vannkraft Nr. 8 1989 Frankrike dumper Atomkraft SIDE 6 Prestisjenederlag for Maggie SIDE 7 10.000 plutoniumsfly over Nordsjøen? SIDE 6 EF: Større utslipp i 1992. SIDE 5 Til kamp

Detaljer

Fredning. Jattr & miljø. innhold

Fredning. Jattr & miljø. innhold I Jattr & miljø NATUR & MILJØ BULLETIN Nr. 17 I 2002 I 14. ÅRGANG I UTGITT AV NORGES NATURVERNFORBUND innhold Truer Kyoto-avta Len Stromforbruket øker, og kull og olje er løsningen for å dekket behovet.

Detaljer

Hva gjør vi med atmos ren?

Hva gjør vi med atmos ren? Hva gjør vi med atmos ren? j ii_ilii( I3esoksadr: TIf. Postgiro: 2 Natur & miljø Bulletin temanummer 4 1999 temanummer 4 1999 Natur & miljø Bulletin 3 X Redaktør:»ti Irik ()klund Redaksjon: Jens l ctt.

Detaljer

utgitt av Norges Naturvernforbund Giftige leker

utgitt av Norges Naturvernforbund Giftige leker Natur & I. miiio nr. 7, 7.aprIL2000 12.6rg BullI!till utgitt av Norges Naturvernforbund L «Etter års stagnasjon Jörsøker NSB å ta igjen den tapte tid, men noen av ossfår ikke være med.» IlAlvAki) C. 1-lANssi

Detaljer

2-01. EU og miljø. Er EU svaret på miljøutfordringene? Av Dag Seierstad. skriftserien 2-01

2-01. EU og miljø. Er EU svaret på miljøutfordringene? Av Dag Seierstad. skriftserien 2-01 2-01 EU og miljø Er EU svaret på miljøutfordringene? Av Dag Seierstad skriftserien 2-01 Er EU svaret på miljøutfordringene? Av Dag Seierstad Nei til eu Skriftserien 2-01 1 2001 Nei til EU / Dag Seierstad

Detaljer

skjuler massiv rømming

skjuler massiv rømming Foto: IISD Fyllingjegeren side 24-25 Atomskrekk side 10-11 natur & miljø / 2-2011 et magasin fra norges naturvernforbund Oter-anekdoter side 27-29 Pålegger ansatte å holde kjeft: skjuler massiv rømming

Detaljer

Leder Innhold Sigbj ørns menn trenerer H

Leder Innhold Sigbj ørns menn trenerer H -t, -4 . -._en for NATURVERN T FORBUNDET Postboks 21 1 i;iuis ilhl,i, 0505 OSLO, Nei,:i. Medlemskontlngont Norges Naturvernforbund: Peiscnili?l ttislloiii: (inkl. Natur & Mil jø) kr. 2111, PøtisjotHsti

Detaljer

NR. 10 2006. Avfallseksport. uten kontroll. Tema: Avfall Elg i solnedgang Bilselgere vurderer spritsalg

NR. 10 2006. Avfallseksport. uten kontroll. Tema: Avfall Elg i solnedgang Bilselgere vurderer spritsalg NR. 10 2006 Avfallseksport uten kontroll Tema: Avfall Elg i solnedgang Bilselgere vurderer spritsalg Innhold Lanserer giftfri tåteflaske De fleste tåteflasker inneholder Bisfenol A, men nå kommer et giftfritt

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

ikke engang tid til å bruke opp årslønna på 99.000 kroner, sier Gunnar Album. Men nå har du jo 6.000 kro ner å betale i bot for at du sper

ikke engang tid til å bruke opp årslønna på 99.000 kroner, sier Gunnar Album. Men nå har du jo 6.000 kro ner å betale i bot for at du sper z r 5, i.:. i i i rasende Gro Har dinger da vi gikk ut mot Gro «takker» de Gronnes fallitt i i verden «den markere seg, og det er den bes Harlem Brundtiand. Da viste vi på. Vi hadde et rush av innmel 5.000

Detaljer

Bu11till. Stor forskjell på viltskadeerstatning. Natur. miiiø. Miljøgifter i hverdagen. Innhold: Nytt gassutslipp

Bu11till. Stor forskjell på viltskadeerstatning. Natur. miiiø. Miljøgifter i hverdagen. Innhold: Nytt gassutslipp Natur Bu11till &... miiiø nr. 13, 28.nng. 1998 IO.nrqoni utgitt v Norges Nuturvernforbund «Vi møtergjeri Statoil hi 7or som helst og når som helst.» Ksui\NjiLI j)i.r KAi 1.1 I1PSSi I-I) i I (iiuj \i LAfl

Detaljer

Krangel i Fiskorlaget. Etter at de nye tallene for tor. skestammen ble kjent har det. vært et bikkjeslagsmål om

Krangel i Fiskorlaget. Etter at de nye tallene for tor. skestammen ble kjent har det. vært et bikkjeslagsmål om L3QOOML. t\.o), 2 3 Foto: Tom østhus og EF, og vil sannsynligvis gi fra havfo rskerne kommer som nger Spangen mener at kvota i 1990 må redu torskebestanden som antydes Den kraftige nedgangen i N&M: begynnelsen

Detaljer

Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund

Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund Natur Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund «Hvis dette ikke er drivhuseffekten, hva i helvete er det da?» GUNTIR WELLR VII) UNivIRsiTr nr i ALASKA Niw SIINIIsl Innhold: Klar

Detaljer

NATUR OG MILJØ 2-89. Bilen inge. melkeku. får 3.9. stua. Flere. astm. Vern. markene! Lç;9. Q cj. \\,e)

NATUR OG MILJØ 2-89. Bilen inge. melkeku. får 3.9. stua. Flere. astm. Vern. markene! Lç;9. Q cj. \\,e) \\,e) 43 Lç;9 astm. stua markene! får 3.9 NATUR OG MILJØ 2-89 Vern Flere melkeku Bilen inge. Q cj FRILUFTSLIV Hverdagskultur langs kysten Med litt rom vind går det godt unna for Bindalsfærin gen. (Foto

Detaljer

Regjeringen trapper ned innsatsen: Prioriterer ikke landbrukets utslipp

Regjeringen trapper ned innsatsen: Prioriterer ikke landbrukets utslipp Men Jaja, i Bøndene Deadline, Nr. 1-1990 Regjeringens fredningstid er over SIDE 2 (leder) Landsmøte i Natur og Ungdom S1DE 2 og 3 Utslipp truer dyreliv i Ytre Oslofjord SIDE 4 Norsk laks sprer sykdom i

Detaljer

Kysten er ikke klar 14. Langs hele kysten finnes det PCB. Bli med N&M på den giftjakten myndighe tene skulle ha gjort for lenge siden.

Kysten er ikke klar 14. Langs hele kysten finnes det PCB. Bli med N&M på den giftjakten myndighe tene skulle ha gjort for lenge siden. .L Det hvor tenkte og nnhold Leder Jens P. Toldnæs Dumbo og slutten av attitallet mistet begrepet «sikkert s im banken» mye av sin kraft. )et ble en vits som stadig kan brukes hvis man ikke har annet ga

Detaljer

Laksestammene forsvinner i genbanken

Laksestammene forsvinner i genbanken NATUR & MILJØ BULLETIN Nr. 14 2004 16. ÅRGANG UTGITT AV NORGES NATURVERNFORBUND innhold Uklart om Snøhvit Lars Sponheim vil ilegge gasskraftverket ved Snøhvit CO2-avgift. Miljøvernministeren har ikke bestemt

Detaljer

norsk fagpresse Natur Miljø er tilsluttet Fegpressens Redakterplakat leder Slik blir 1997 for deg...

norsk fagpresse Natur Miljø er tilsluttet Fegpressens Redakterplakat leder Slik blir 1997 for deg... 6 Tkl Vielen det skråbhkk MAMMA MA rosjekt Pappi inn ndo skal gi italienske skolebarn økologisk flat Foreløpig er det forsøkt på 24 skolebarn i forskoler, daghjem og grtmnskoler, skriver lo Donna )e viktigste

Detaljer

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 286 12. feb. 1) Endringer i klimakvoteloven 2) Representantlovforslag fra repr. Korsberg, Solvik-Olsen, 2009 Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s

Detaljer

Toppøkonomer sier nei til vekst

Toppøkonomer sier nei til vekst Globalt Når Nr. 10 4/6 1993 SSN: 0802-5924 0 Stoltenberg: Ledigheten vanskeliggjør iiljøarbeid side 3 Kritiserer Gro og Gunnar Toppøkonomer sier nei til vekst Vi må ha Økonomisk vekst for å løse miljøproblemene!

Detaljer