Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.etnedalsparebank.no"

Transkript

1 Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: Faks: Org.nr.: NO Storgata DOKKA Tlf.: Faks: side 1 -

2 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for år 2001 side 3 Etnedal Sparebank 91. driftsår side 3 Årsregnskap 2001 side 8 Noter til regnskapet for år 2001 side 10 Revisjonsberetning for regnskapsåret 2001 side 14 Beretning fra kontrollkomitéen for 2001 side 14 Forslag til utdeling av gaver av overskudd for 2001 side 15 Oversikt over ansatte og tillitsvalgte side 16 - side 2 -

3 Styrets økonomiske betraktninger for år 2001 Nasjonalt Frykten for etterspørseldrevet inflasjon fikk Norges Bank til å holde renten høy gjennom hele Samtidig var 2001 preget av stadig svakere konjunkturer internasjonalt. Terrorangrepet i USA i september forsterket dette bildet. Dette ga også negative impulser til norsk økonomi. De internasjonale aksjemarkedene var preget av store svingninger i løpet av året. Etter en betydelig nedgang i tredje kvartal, steg kursene mot slutten av året. Det norske aksjemarkedet falt med hele 14,7 % i Dette er den nest svakeste kursutviklingen på 20 år. Foreløpige tall viser en vekst i fastlandsøkonomien på 1,1 % i 2001 Dette er noe lavere enn foregående år. Det er nærliggende å se redusert forbruksvekst i sammenheng med økt usikkerhet, det høye rentenivået og økende gjeldsbelastning. Norges Banks renter var ved utgangen av år 2000 bare 1 % lavere enn det var på sitt høyeste høsten Dette høye rentenivået har holdt seg gjennom mesteparten av 2001 og har bidratt til et fall i investeringene, særlig i bedriftene. Inntektsoppgjøret ga høyere lønnstillegg enn planlagt, noe som bidro til at lønnsveksten ble større enn hos våre handelspartnere. Den norske pengepolitikken ble lagt om i retning av inflasjonsstyring i mars Den underliggende inflasjonen skal styres mot 2,5 % på to års sikt. Norges Bank holdt renten uendret fram til 12. desember Da ble styringsrenten redusert med 0,5 %. Arbeidsledigheten utgjorde som gjennomsnitt for året om lag 3,6 % av arbeidsstyrken, mot 3,4 % året før. Prisveksten for 2001 ble omlag 3,0 %. Dette er om lag samme nivå som for 2000, og noe høyere enn for flere av våre handelspartnere. Sparebankene oppnådde etter tre kvartaler i 2001 et resultat (etter tap og skatt) på 3,7 milliarder kroner. Dette tilsvarer 0,83 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. På samme tid i 2000 var overskuddet på 5,6 milliarder kroner, som tilsvarer 1,45 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Om lag 2,1 milliarder kroner av resultatet for 2000 var bokført gevinst knyttet til salget av Fellesdata til EDB Business Partner ASA. Sparebankenes tap på utlån holdt seg fortsatt lave. Sparebankene bokførte i de ni første måneder av mill. kroner i tap. Dette tilsvarer 0,2 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Målt mot brutto utlån utgjorde tapene 0,25 %. Ved utgangen av tredje kvartal 2001 var kjernekapitaldekningen 10,3 % og kapitaldekningen 13,1 %, mot hhv. 9,9 % og 12,3 % tolv måneder tidligere. Tallene er påvirket av at Finansdepartementet i 2001 lempet på reglene for vekting av boliglån. Kredittilsynet har anslått at regelendringen har styrket kjernekapitaldekningen i sparebankene med om lag 0,4%. Soliditeten i sparebankene er fortsatt god sett i forhold til myndighetenes minstekrav til kapitaldekning på 8 %. Til tross for at veksten i sparebankenes innskudd var på hele 8,0 %, opplevde bankene en svekkelse av innskuddsdekningen, dvs. innskudd fra publikum i prosent av utlån til publikum, som følge av at utlånsveksten var enda høyere. Ved utgangen av september 2001 var innskuddsdekningen 67,0 % mot 69,3 % tolv måneder tidligere. Til sammenligning var tilsvarende andel 86,9 % i Bankene har i stor grad kompensert for fallet i innskuddsdekningen ved å ta opp lån i de norske og de utenlandske penge- og kapitalmarkedene. Økt låneopptak i markedene kan medføre økt likviditetsrisiko og sårbarhet. Det er løpetiden på denne finansieringen som er avgjørende for likviditetsrisikoen. Finandepartementet opplyste i Kredittmeldingen at det vil legge fram for Stortinget et lovforslag som åpner for omdanning av sparebanker til aksjeselskap. Departementet mener at denne adgangen bør gjøres generell, og ikke bare gjelde for Gjensidige Nor Sparebank. To av landets tre største forretningsbanker er eiet av utenlandske banker. Den ene av disse, Kreditkassen, skiftet i 2001 navn til Nordea. Etnedal Sparebank 91. driftsår Fortsatt drift Regnskapet er satt opp med henblikk på at driften skal fortsette. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen var 268,3 millioner kroner ved årsskifte. Dette er en økning på 35,5 millioner kroner eller 15,3% fra Økningen i 2000 var henholdsvis 20,4 millioner kroner og 9,6%. Forvaltningskapitalens utvikling de siste 5 år (tall i millioner kroner): Forvaltningskapitalens utvikling de siste 5 år: Innskudd De samlede innskudd fra kunder var 208,7 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 34,1 millioner kroner, eller 19,5% mot 5,0% i De samlede innskudd fra kunder utgjør nå 78% av forvaltningskapitalen. Ved årets slutt var innskudd fra kredittinstitusjoner 11,1 millioner kroner. Innskudd fra kunder Mill. kr % Mill. kr % Folio/Kassekreditt 30,5 14,6 18,6 10,6 Lønnskto/Honnørkto/Ungd.kto. 21,1 10,1 20,5 11,7 Sparekonto. 131,8 63,1 118,8 68,1 Særvilkår 21,7 10,4 13,4 7,7 Bundne innskudd 3,6 1,7 3,4 1,9 SUM INNSKUDD 208,7 100,0 174,7 100,0 - side 3 -

4 Innskuddenes utvikling de siste 5 år: Utlån til kunder De samlede utlån til kunder er på 223,6 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 30,8 millioner kroner, eller 16,0% mot 13,0% i Banken har hatt konkurransedyktige utlånsbetingelser i 2001, og det har vært jevn utlånsetterspørsel gjennom hele året, spesielt på boliglån. De samlede utlån til kunder utgjør 107,5% av innskudd fra allmennheten. Det ble i 2001 behandlet 506 lånesaker og innvilget 95,6 millioner kroner i nye lån og garantier. Utviklingen i utlån til kunder de siste 5 år (tall i millioner kroner): Banken går gjennom utlånsporteføljen og vurderer den enkelte kundes betalingsevne i forhold til den sikkerhet som er etablert. Med de foretatte tapsavsetninger mener styret at banken har tatt høyde for mulige tap. Tapsvurdering og føring av tap er skjedd i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Samlet avsetning til tap utgjør 4,82% av de totale utlån. Vi viser til egen note for behandling av tap på utlån. Hvordan tapsutviklingen vil bli er avhengig av hvordan næringslivet går, den enkeltes families økonomi og sysselsettingsgrad. Det forventes av lokalsamfunnet, og er ønskelig fra bankens side, å ta del i den næringsutvikling som finnes i Etnedal kommune, noe som kan medføre at risikoprofilen øker. Bankens utlån fordelt på sektorer og næringer er følgende: Grafisk fremstilling av utlån til næringslivet Sektorer Mill. kr. % Personmarked 128,0 57,2 Næringsliv 80,6 36,1 Andre 15,0 6,7 SUM Sektorer 223,6 100,0 Tjenesteyting, sosial og privat Jord- og Skogbruk Næringsliv Mill. kr. % Jord- og skogbruk 26,5 32,9 Industri 3,1 3,8 Bygg og anlegg 15,0 18,6 Reiseliv/Varehandel 16,0 19,9 Tjenesteyting, sosial og privat 20,0 24,8 SUM Næringsliv 80,6 100,0 Reiseliv/ Varehandel Bygg og anlegg Industri Geografisk fordeling Mill. kr. % Etnedal kommune 142,1 63,5 Andre 81,5 36,5 SUM Utlån ,0 - side 4 -

5 Verdipapirer Bankens ihendehaverobligasjoner er kun definert som anleggsmidler. Vi beskjeftiger oss i liten grad med aktiv handel, og grensen for handelsporteføljen er satt til 6 % av forvaltningskapitalen. Obligasjonsbeholdningen består for det meste av stats- og bankobligasjoner. Risikoen knyttet til verdipapirer synes liten. Ved årsskiftet foreligger en urealisert fortjeneste på kroner, mot kroner forrige år. Av aksjeporteføljen på 5,6 millioner kroner er 1,4 million kroner klassifisert som handelsportefølje. Omsetningen av aksjer og obligasjoner har i løpet av året gitt en gevinst på kr ,-. Verdipapirer utgjør 10,7 % av forvaltningskapitalen. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 10,6 millioner kroner pr , eller 4,2% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2000 var tallene henholdsvis 11,3 millioner kroner og 5,0%. Dette gjenspeiler en reduksjon i rentemarginen på 0,8 %. Nedgangen har sin årsak i at det i 2000 var inngang av renter på tidligere tapsavsatte lån, noe det var mindre av i Andre driftskostnader Sum driftskostnader utgjorde 7,1 millioner kroner, eller 2,77% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. For 2000 var tallene henholdsvis 5,7 millioner kroner og 2,54%.. Lønn, honorar og andre personalkostnader utgjorde 2,9 millioner kroner, eller 1,15% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende %-andel for 2000 var 1,18. Driftskostnader i % av driftsinntekter utgjør 59,3%. Året før av kostnadsprosenten ned i 45,2%. En vesentlig del av denne kostnadsveksten har sin årsak i økte avskrivninger, lønnsvekst, påkostning på eiendom, økt sikringsfondsavgift, økte utgifter i forbindelse med økt aktivitet hos våre samarbeidspartnere, Terragruppen og Valdres Sparebankgruppe. Driftsresultat Driftsresultat før tap er på 4,8 millioner kroner, eller 1,9% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tallene for 2000 var henholdsvis 6,9 millioner kroner og 3,1%. Tap på utlån er bokført kroner som utgjør 0,55% av utlånene. Etter styrets oppfatning er tapsavsetningen tilstrekkelig i forhold til utlånsporteføljens risiko. Årsoppgjørsdisposisjoner Resultat før skatt er 4,1 millioner kroner. Årets skattekostnad er 1,5 millioner kroner. Dette gir et årsoverskudd på 2,7 millioner kroner, eller 1,05% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall i 2000 var 4,7 millioner kroner og 2,09%. Av årsoverskuddet er det avsatt kroner til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Egenkapital Egenkapital, inkludert årets resultat, er ved årsskiftet på 43,1 millioner kroner. Sum egenkapital utgjorde 16,1% av forvaltningskapitalen pr Ved utgangen av 2000 utgjorde egenkapitalen 40,5 millioner kroner, eller 17,4%. Egenkapitalens utvikling de siste 5 år (tall i millioner kroner): Andre forhold Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 22,28%, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. For øvrig kjenner ikke styret til forhold inntruffet i regnskapsåret, eller forhold inntruffet mellom årsskiftet og regnskapsavleggelsen, som har betydning for å bedømme bankens resultat og stilling. Bankens finansielle risikoer Det er et overordnet mål for banken at de ulike risikoforholdene skal være moderate. Følgende hovedtyper av finansielle risiko er vurdert: Kredittrisiko Markedsrisiko - renterisiko - valutarisiko - kursrisiko Likviditetsrisiko Kredittrisikoen overvåkes gjennom utviklingen i betalingsmislighold og vurdering av alle større nærings- og personlån, og depotsikkerheten for disse. De fleste av bankens utlån er pantesikret. Etter styrets vurdering har banken en moderat risiko for tap på utlån. Det er i regnskapet avsatt totalt 6,6 millioner kroner i spesifiserte tapsavsetninger og 4,2 millioner kroner i uspesifiserte tapsavsetninger. Faktiske tap i år 2001 var kr. - side 5 -

6 ,-. Med bakgrunn i bokførte tap de siste 4 år er det forventet at den årlige tapsprosenten vil ligge på ca 0,5% de neste fire - fem år. Andel av næringslivslån utgjør 36,2% av samlet utlån. 5 engasjement er større enn 10% av egenkapitalen. Garantiansvar består for det meste av kontraktsgarantier der risikoen er minimal. Styret anser de tapsavsetninger som er foretatt for tilstrekkelige. Tapsavsetningene er foretatt i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Renterisikoen betraktes som liten da vi kun har utlån for 21,9 millioner kroner med fast rente. Dette utgjør 11,4% av samlede utlån. Som sikring for noe av renterisikoen har vi mottatt et fastrenteinnskudd på 5 millioner kroner fra Eiendomskreditt AS. Innskuddet har bindingstid til Renten på øvrige utlån og alle innskudd blir justert straks det skjer endringer i rentenivået. Det er inngått avtale med TERRA-Finans om en rente-swap på 2 millioner kroner med fast rente 5,85% og flytende NIBOR-rente som går ut i mars Valutarisiko har ikke Etnedal Sparebank da vi ikke er valutabank og ikke har tatt opp valutalån. Kursrisikoen som følge av plasseringer i verdipapirer er etter styrets mening liten. Porteføljen består av stats- og statsgaranterte obligasjoner, samt obligasjoner i Den Danske Bank, Time Sparebank og Volda Ørsta Sparebank. Bortsett fra mindre plasseringer i form av aksjer i lokale foretak og fellesinstitusjoner, vurderes kursrisikoen for moderat. Se oppstilling av samlet aksjeportefølje i note 12. Likviditetsrisikoen betraktes som liten i det banken har som målsetting at det skal være rimelig god balanse mellom innskudd og utlån. Innskuddsdekningen er på 93,4%. Kortsiktige likviditetssvingninger vil bli dekket gjennom etablerte trekkrettigheter. Risikostyring Styret har kontroll over, og overvåker de finansielle risikoer gjennom bankens internkontrollopplegg, som er etablert i samsvar med Kredittilsynets internkontroll-forskrifter. Etnedal Sparebanks Regnskapskontor Regnskapskontoret, som banken eier, er et godt servicetilbud til næringslivet i kommunen. Kontoret har i dag 4 fast ansatte. I tillegg blir det benyttet sesonghjelp i den travle tiden fra nyttår og frem mot våren. Beskjeftigelsen er god, og årsomsetningen ligger årlig rundt 1,7 millioner kroner. De ansatte har i løpet av året tatt nødvendige kurs for å styrke sin kompetanse, noe som kommer kontoret og brukerne tilgode. Kirsti Hagaseth er midlertidig ansatt i stillingen som daglig leder. Hun gjennomfører for tiden høyskolekandidatstudiet ved BI for å bli autorisert regnskapsfører. Styret vil uttrykke sin tilfredshet med arbeidet som utføres på regnskapskontoret. Ny avdeling på Dokka Etnedal Sparebank overtok den Totens Sparebanks avdeling på Dokka. Avdelingen har 2 ansatte, Nils Morten Holthe er ansatt som avdelingsleder og Solfrid Sivertsen er ansatt som kundebehandler. Lokalene ligger i Sentrumsbygg og er nyrestaurerte og kundevennlige. Denne utvidelsen er en stor satsning for en liten bank som Etnedal Sparebank. Styret mener likevel at dette er en riktig satsing, for å komme inn i et nytt marked som vil gi utviklingsmuligheter på lang sikt. Personalet Ved utgangen av året hadde banken 10 ansatte, hvorav 2 arbeider deltid. Dette utgjør 9 årsverk. I tillegg har banken deltidsansatt vaktmester og renholder. Kundestrømmen har vokst i løpet av året og arbeidsdagen for de ansatte har vært preget av stort arbeidspress. Forholdsvis høyt sykefravær i bedriften det siste året, har gjort at arbeidspresset har blitt ekstra stort for de ansatte. De ansatte har deltatt i eksterne kurs i forbindelse med innføring av ny teknologi og nye systemer og produkter. Banken har for de ansatte etablert kollektiv pensjonsforsikring, gruppelivsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring og pålagt yrkesskadeforsikring. Internkontrollforskriftene vedrørende helse, miljø og sikkerhet er utarbeidet for de aktuelle områder. Det er i løpet av året investert et vesentlig beløp for å oppnå et bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Det er foretatt ominnredning av banklokalet, fra et åpent kontorlandskap til innelukkede kundebehandlingsplasser for hver kundebehandler. Innkjøpt nye ergometrisk riktige kontormøbler og datautstyr, som kan tilpasses hver enkelt ansatt. I forbindelse med innredning at 2. etasje ble det plass til spiserom, møterom, aktivitetsrom, dusj og toaletter. Det ble også innstallert nytt ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg, som gir et bedre inneklima. Den generelle beredskapen, sammen med arbeidsmiljøet, blir vurdert av et utvalg på 3 personer, 2 til 3 ganger årlig. De ansatte i banken og Regnskapskontoret går til legekontroll årlig eller 2. hvert år, avhengig av alder. Sykefraværet utgjorde 9% av mulige årsverk. Valdres Sparebankgruppe Valdres Sparebankgruppe er et samarbeidsforum for de fire selvstendige sparebankene i Valdres. Her har det siden midten på 70-tallet vært et omfattende samarbeide innenfor områdene markedsføring, opplæring og lån. Sparebankgruppens felles kontor på Fagernes er samlokalisert med Valdres Eiendomskontor AS og skal være et aktivt salgskontor for bankenes tjenester inkludert salg av fonds, livs- og skadeforsikring i hele Valdres. Det er 2 ansatte ved kontoret. Valdres Eiendomskontor AS Etnedal Sparebank er, sammen med de 3 andre selvstendige sparebankene i Valdres Sparebankgruppe, eiere av Valdres Eiendomskontor AS. Kontoret har 4 ansatte, og autorisert eiendomsmegler Helene Fossdal Ro er daglig leder. Valdres Eiendomskontor AS har alle valdreskommunene som arbeidsfelt, og bankene har med dette kontoret fått tilgang til en ny kundemasse som det er naturlig og markedsføre sine tjenester overfor. Terra-Gruppen AS strategisk samarbeid Styret har som målsetning å styrke Etnedal Sparebank som en selvstendig lokal sparebank. For å oppnå dette er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester som banken ikke produserer selv, samt over tid oppnå kostnadsnivåer på linje med større banker. Som følge av denne målsetningen er Etnedal Sparebank aksjonær i Terra-Gruppen AS. Terra-Gruppen AS er en strategisk allianse mellom 85 små og mellomstore, lokale sparebanker. Gruppen har som hovedmålsetning å levere kostnadsfordeler, utvikle- og selge lønnsomme finansielle produkter, være en pådriver for kompetanseutvikling i bankene samt ivareta aksjonærenes bankpolitiske interesser. De viktigste tjenestene som Terra-Gruppen formidler via Etnedal Sparebank er fond, forvaltning, skade- og livsforsikringsprodukter og kortprodukter. - side 6 -

7 Utsiktene for år 2002 Hovedinntrykket er at sparebankene hadde tilfredsstillende resultat i 2001, selv om resultatene var svakere enn det de har vært de senere årene,. Det økonomiske bilde internasjonalt er usikkert, spesielt med hensyn til utviklingen i verdipapirmarkedene. Det norske aksjemarkedet er et lite marked som har lett for å variere på samme måte som aksjemarkedene særlig i Tyskland og USA. Det er derfor vanskelig å si hvordan utviklingen vil bli. Selv om Norges Bank i desember satte ned styringsrenten med 0,50 prosentpoeng, er realrenten fortsatt høy i Norge, og pengepolitikken klart strammere enn den som føres internasjonalt. Sammen med redusert etterspørsel internasjonalt etter varer og tjenester produsert i Norge, virker den høye realrenten til å redusere næringslivets resultater og investeringer. Det antas derfor at kredittveksten til næringslivet vil falle ytterligere. Kredittrisikoen knyttet til næringer som eiendomsdrift og bygg/anlegg antas å ha økt noe. Disse næringer har tradisjonelt vist å være mer tapsutsatt enn andre. Risikovurdering og riktig prising av risiko vil være stadig viktigere. Det antas fortsatt å være lav kredittrisiko knyttet til husholdningene. Dette er en fordel for sparebankene som har hoveddelen blant kundene på husholdningsiden. Sparemarkedet er i sterk vekst. Dette er en utvikling som vil fortsette. Stadig større formuer overføres ved arv, og stadig flere av oss blir mer opptatt av å sikre den økonomiske situasjonen i alderdommen. For sparebankene blir det særlig viktig å ta sterkere del i pensjonssparemarkedet. Forventet nedgang i prisstigningen og utsikter til sterk lønnsvekst vil bedre husholdningenes disponible inntekter. Samtidig forventes det ytterligere reduksjoner i renten, som følge av reduksjoner i den underliggende prisveksten. Det forventes derfor oppgang i privat forbruk i 2002, som bidrar til at den økonomiske veksten tar seg noe opp igjen. Etnedal Sparebank regner med en innskuddsvekst på ca. 7% og en utlånsvekst på ca. 12 % og et driftsresultat som ligger noe over årets resultat. Vi regner med at utviklingen i vårt distrikt stort sett vil følge utviklingen på landsbasis. Dårligere rammevilkår for kommunen og negative utviklingstrekk innen jordbruk gir grunn til bekymring. Det ser ut som at også vårt distrikt i økende grad får passive eiere som selger melkekvoter og prøver å finne annet lønnet arbeide. Da jordbruket på mange måter er et fundament og en forutsetning for annen virksomhet, vil dette etter hvert virke inn både på folketallet og bosetningsmønsteret i distriktet. TAKK Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte, som med sin arbeidsinnsats har skapt et godt resultat for Styret vil takke de ansatte i Etnedal Sparebank for denne innsatsen og den positive holdningen som er blitt vist i Styret vil også benytte anledningen til å takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i Etnedal, den 19. februar 2002 I styret for Etnedal Sparebank Knut Ole Gladhaug formann Arne Hestekind nestformann Inger Ada Korsvoll Anbjørg Byfuglien Kjell Jørgen Fjeld banksjef - side 7 -

8 Årsregnskap 2001, Etnedal Sparebank RESULTATREGNSKAP (beløp i hele 1000) Note nr Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra kunder Andre rentekostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttet selskap Sum utbytte o.a. inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto gevinst / tap på sertifikater og obligasjoner 2 0 Netto gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst / tap på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst/tap (-) av verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter 0 0 Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Sosiale kostnader Pensjonskostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Andre driftskostnader Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført til gaver Overført til sparebankens fond Sum disponeringer side 8 -

9 91. driftsår BALANSE (beløp i hele 1000) Eiendeler Note nr Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten løpetid Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med løpetid Utlån til og fordringer på kunder: Kasse-, drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 7, 9 og Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger 9 og Netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Akjser, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Øvrige anleggsaksjer / andeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar Bankbygg Sum varige driftsmidler Finansielle derivater og andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader, og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 0 0 Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader, og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Note nr Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra kunder Annen gjeld Påløpt, ikke ilignet skatt Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital: Etnedal Sparebanks fond Gavefond Sum egenkapital 2 og Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen: Betingede forpliktelser i form av avgitt garanti Etnedal, 31.desember 2001 / 19. februar 2002 I styret for Etnedal Sparebank Knut Ole Gladhaug formann Arne Hestekind nestformann Inger Ada Korsvoll Anbjørg Byfuglien Kjell Jørgen Fjeld banksjef Signe Marit Jøranli regnskapsansvarlig - side 9 -

10 Noter til regnskapet for Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra i fjor. Alle tall er oppgitt i 1000 kr, så sant det ikke er angitt noe annet. Notene er ment å gi tilleggsinformasjon til regnskapet og styrets beretning. Poster som direkte fremgår av regnskapet er ikke repetert i notene eller i beretningen. 2. Tilknyttede selskaper Banken har et frittstående og heleid regnskapskontor. Driften av kontoret skjer helt adskilt fra bankens virksomhet, og regnskapskontoret blir betraktet som en helt ordinær kunde. Regnskapskontoret sysselsetter 4 personer, omsatte i 2001 for kr og hadde et overskudd på kr Regnskapskontoret hadde kr innestående i banken ved årsskiftet, og banken belastet kontoret for kr i kassekredittrenter. Bevilget kassekreditt er kr Regnskapskontorets regnskap er ikke konsolidert med bankens regnskap, et valg gjort i samsvar med kredittilsynets forskrift av 2.okt 1996, ledd. Banken eier 25% av aksjene i Valdres Eiendomskontor A/S, sammen med de andre sparebankene i Valdres Sparebankgruppe. Selskapets underskudd for 2001 ble kr Total egenkapital i selskapet er kr Banken har lånt selskapet kr til ordinære betingelser. Det er gitt kr i ansvarlig lånekapital til selskapet EDB Business Partner Asa. Lånet er ikke sikret med pant. Banken vurderer risikoen knyttet til lånet som liten. 3. Valuta Banken har ikke eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta. 4. Finansielle instrumenter - finansielle derivater - rente og valutainstrumenter Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelig eiendeler og gjeldsposter, samt finansielle derivater. Finansielle instrumenter i balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt en bytteavtale gjort med DnB, kalt bankinnskudd med børsavkastning, (BMB). Banken har en renteswap med Terra Fonds gående i NOK 2 millioner, med fast rente 5,85% og flytende rente NIBOR. Banken har hatt et netto tap på denne transaksjonen i året på kr Banken har ved årsskiftet handelsportefølje av aksjer jfr note 12 til anskaffelseskost kr mens markedsverdien utgjør kr Porteføljen er bokført til markedsverdi. BMB-avtalen, nevnt foran, har en løpetid på 6 år, og forfaller i Verdien av derivatet utgjør kr , og er bokført som andre eiendeler. Avtalen innebærer at banken betaler flytende rente kvartalsvis fram til forfallstidspunktet. Som motytelse får banken opsjon på aksjeavkastningen på forfallsdagen. Aksjeavkastningen reguleres i forhold til indeksutviklingen på nærmere definerte aksjemarkeder. Bytteavtalen er inngått for å sikre den framtidige renteutbetalingen på innskudd fra kunder hvor det er gjort avtale om børsavkastning istedenfor vanlig rente. Banken har mottatt innskudd for kr , mens vår avtale med DNB lyder på 1 million kroner. På grunn av fallet i aksjemarkedet, og at egen eksponering utgjør 90% av kontraktsbeløpet har denne transaksjonen resultert i et netto tap på kr i år Utviklingen i aksjemarkedet hen mot forfallsdatoen vil avgjøre hvorvidt transaksjonen vil gi samlet gevinst, eller tap. 5. Periodisering - inntektsføring og kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes, eller påløper. Forskuddsbetalte inntekter og påløpne ikke betalte kostnader periodiseres, og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres, og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det året det mottas. Gebyrer som er betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de mottas. Banken har en moderat gebyrpolitikk og beregner seg ikke høyere gebyrer enn de kostnadene tjenesten påfører banken ved etablering av tjenesten. 6. Garantier Bankens garantistillelser fordeler seg som følger: Lånegarantier 0 50 Betalingsgarantier Annet garantiansvar Sum garantiansvar Utlån og garantier samt eksponering fordelt etter sektorer/næring Utlån Garantier Potensiell eksp Personmarked Off. forv Primærnæring Industri Service & tjen.yting Bygg/anlegg Varehandel / reiseliv Sum Gruppering av misligholdte engasjementer fordelt etter sektorer/næring Misligholdte Øvrige tapsutsatte Spes. tapsavs. utlån Uspes. tapsavs. engasjementer engasjementer og garantier utlån og garantier Lønnstakere Primærnæring Industri/bergverk Bygg/anlegg Vareh./Reiseliv Tjenesteyting SUM Sum av misligholdte, og øvrige tapsutsatte engasjementer utgjør totalt kr Med engasjement menes summen av enkeltlån og kreditter for hver enkelt kunde. Jfr. Risikovurdering gjort ved utgangen av år Utlån og garantier fordelt etter geografi Utlån Garanti Utlån Garanti Oppland Oslo/Akershus Utlandet Øvrig SUM Verdsettelse - beskrivelse - definisjoner Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til Kredittilsynets retningslinjer. Alle engasjementer blir gjennomgått med hensyn til nødvendige tapsavsetninger. Engasjement defineres som samlede avgitte garantier og utlån til enkeltkunde. Tapsutsatte engasjementer er engasjementer som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer overveiende sannsynlighet for at et allerede oppstått tap vil gi seg uttrykk på et senere tidspunkt. Vurderingen er skjedd ut fra generelle bransje, beliggenhets og konkurranseforhold Sum misligholdte lån Herav avsatt til tap på misligh. lån Netto misligholdte lån Øvrige tapsutsatte lån Avsatt til uspesifisert tap Netto tapsutsatte lån Misligholdte engasjementer er engasjementer hvor kunden ikke har betalt forfalt termin, eller inndekket overtrekk på rammekreditt innen 90 dager etter forfall/overtrekksdato. - side 10 -

11 Banken har ved årsskiftet overtatt fast eiendom for et misligholdt lån. Eiendommen er solgt til bokført verdi i januar Endringer i ikke inntektsførte renter Påløpne, ikke inntektsførte renter pr Inntektsført gjennom året Påløpne, ikke inntektsførte renter gjennom året på lån som er vurdert som tapsutsatt Påløpne, ikke inntektsførte renter pr Konstaterte tap er tap som er oppstått fordi banken har gitt avkall på hele, eller deler av engasjementet fordi kunden ikke anses betalingsdyktig Konstaterte tap utgjør Spesifiserte tapsavsetninger er avsetninger til dekning av påregnelig tap på engasjementer som er vurdert som tapsutsatt pr. 31.desember. Uspesifiserte tapsavsetninger er avsetninger til dekning av tap som må påregnes å inntreffe på engasjementer som pr. 31.desember ikke er identifisert, og som ikke er vurdert etter reglene om spesifiserte tapsavsetninger. Nullstilling av renter/ ikke rentebærende lån er renter knyttet til lån som er misligholdte, og som kan forventes tapt. Tidligere ikke betalte inntektsførte renter tilbakeføres Nullstilte lån Friskmelding av lån skjer når engasjementet er brakt i orden, og betalingsplanen gjenopptas. Friskmeldingen skjer ut fra lokal kunnskap om kundens betalingsevne, vilje og vurdering av eksisterende sikkerhet. Tidligere påløpne ikke inntektsførte renter blir da bokført Tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger på utlån Spesifisert tapsavsetning Periodens konstaterte tap med tidl. foretatt tapsavsetn økte spesifiserte tapsavsetninger i året tilbakeførte spesifiserte tapsavsetninger i året 34 0 Spesifisert tapsavsetning Uspesifiserte tapsavsetninger på utlån Uspesifisert tapsavsetning Periodens endring Uspesifisert tapsavsetning Tap på utlån og garantier Periodens endring i spesifiserte avsetninger Periodens endring i uspesifiserte avsetninger Konstaterte tap 185 Inngått på tidligere konstaterte tap - 34 Periodens tapskostnader Låneporteføljen fordelt etter risikogrupper Etter Kredittilsynets forskrifter skal bankens utlån inndeles i risikogrupper. Den manuelle gjennomgang av lånemassen pr ga slik fordeling: Risikoklasser Brutto utlån Garantier Trekkfasiliteter Spesif. tapsavsetn. Uspesif. tapsavsetn. Lav Normal Høy Problemeng SUM Fastrentelån Banken har følgende fastrentelån gitt til sine kunder: Lån gitt med fast rente Av fastrentelåna er kr 5 mill rentesikret med innskudd fra Eiendomskreditt A/S med forfall i Verdsettelse av sertifikater og obligasjoner Sertifikater og obligasjoner vurderes til laveste verdi av beholdningens anskaffelseskost og virkelig verdi etter porteføljeprinsippet. Pr. årsskiftet består beholdningen av kun obligasjoner. Obligasjonene er anskaffet med den hensikt at de skal beholdes til forfall. Oversikt over obligasjonsbeholdningen: Ansk. kost Bokført verdi Mark.- verdi Merverdi Børsnotert Eff. rente Norske statspapirer ,47 Private selskaper ,03 Sum Tilsv. forrige år Fordelt etter løpetid: <1 år 1-5 år 6-10 år > 10 år SUM Norske statspapirer Private selskaper Sum Tilsv. forrige år Oversikt over tilgang og avgang: Beh Tilgang Avgang Beh Norske statspapirer Private selskaper SUM Durasjonene for obligasjonsmassen er beregnet til 2,1 Det vil si at den gjennomsnittlige varighet for massen er i overkant av 2 år. Ved endring av renten i markedet med +/- 1 %, vil verdien av obligasjonsmassen minke/øke med ca kr Aksjer og grunnfondsbevis Aksjer og grunnfondsbevis er regnskapsmessig vurdert til anskaffelseskost for den del som er klassifisert som anleggsmidler. Verdipapirer vurdert som omløpsmidler er verdijustert til reell verdi pr. oppgjørstidspunkt. Porteføljeprinsippet er lagt til grunn. Spesifikasjon: Selskapets navn Antall enh. Ansk. kost Bokf. verdi Markedsverdi DnB Holding AS Avanse Global DSND Kenor Kværner Statoil Telenor Norske Skog SUM omløpsaksjer Anleggsaksjer/andeler Sparebanken Nord Norge Gjensidige NOR Sparebank Sikon Øst AS Etnedal Næringsbygg AS Valdres Møbler AS Valdres Næringshage AS Bankaksept AS InfoCare AS Eiendomskreditt AS TERRA-gruppen AS TERRA Pengemarked 48, TERRA Nord-Amerika 48, TERRA Global 48, TERRA Vekst 431, TERRA Europa 48, TERRA Norge 4372, TERRA Norden 112, SUM Anleggsaksjer/andeler Tilknyttet selskap Valdres Eiendomskontor F AS Sum tilknyttet selskaper Sum alle aksjer/andeler Andel børsnoterte aksjer: Handelsportefølje 100%, og anleggsaksjer 14%. - side 11 -

12 Oversikt over tilgang og avgang Beholdning Tilgang Nedskriving / reversering Avgang Beholdning Varige driftsmidler Varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Avskrivningene er lineære, og fordeler seg over driftsmidlets antatte økonomiske levetid. Avskrivningstabellen ser slik ut: Maskiner/ Bankbygg inventar Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningssats 20 2,5 Investering i fast eiendom og driftsløsøre de siste 5 år: Driftsløsøre Fast eiendom SUM Banken har utleieavtale med Trygdekontoret, Regnskapskontoret, Ligningskontoret og Posten BA. Leieinntektene utgjør kr Banken driver virksomheten fra egne lokaler. 14. Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 8% av et nærmere bestemt beregningsgrunnlag. Bokført egenkapital og kjernekapital er sammenfallende. De siste 3 år har dekningen sett slik ut: Tellende ansvarlig kapital Bergningsgrunnlag Ansvarlig kapital-% 22,62 25,35 25, Likviditetsforhold/ finansiering Restløpetid for hovedposter Post i balansen SUM Under 1 mnd. Kontanter og fordr. på sentralbanker mnd mnd. Fordringer på kredittinstitusjoner år Over 5 Utlån og fordringer på kunder Obligasjoner Andre eiendeler med restløpetid år Uten løpetid Eiendeler uten restløpetid Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Øvrig gjeld med restløpetid Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Netto likviditetseksponering Kassekreditt er medtatt under intervall 3-12 mnd., og innskudd fra kunder uten bindingstid er behandlet som konstant. Massen har årlig vist stigende tendens, men kunden kan når som helst ta ut sitt innskudd. Likviditetsrisiko kan sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp sine forpliktelser rettidig. Som det fremgår av likviditetseksponeringen er banken godt dekket med løpende likviditet. Dessuten kan banken bruke sine trekkrettigheter i Norges Bank om behovet skulle melde seg. 16. Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser Post i balansen SUM Under 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år Uten løpetid Kontanter og fordr. på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer på kunder Obligasjoner Andre rentebærende eiendeler Ikke rentebærende eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Øvrig gjeld med restløpetid Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Renteswap Netto renteeksponering Netto renteeksp. i % av gj.sn. forv. kap. 0,0-2,5 6,8 0,0 7,9-0,5-13,7 Kassekreditt er medtatt under intervall 1-3 mnd. Renterisikoen er et resultat av at rentebindingstiden for bankens aktiva- og passivaside ikke er sammenfallende. Imidlertid har banken stor frihet til å tilpasse seg endringer i rentemarkedet, både på utlåns- og innskuddsiden. 17. Kontantstrømsanalyse Analysen viser hvordan banken har skaffet likvider til veie, og hvordan disse er anvendt: Årsoverskudd Avskrivninger Endring tapsavsetning utlån Gaver Tilført fra årets virksomhet Økning utlån Økning innskudd fra kunder Endring innskudd fra banker Endring andre fordringer Endring kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring virksomhet Investering i varige driftsmidler Endring langsiktig gjeld Endring langsiktige verdipapirer Netto likviditetsendring investeringer Sum endring likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning som består av Kontanter og fordringer på sentralbanker Innskudd i andre banker Sum Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn Årsverk og godtgjørelser: Banken ansatte utgjør ved årsskiftet er 10 personer, tilsvarende 9 årsverk. Opplysninger om lønn og godtgjørelse: Banksjef Styre Forstander- skap Revisor Kontrollkomite Konsulent Revisjon Lønn/Honorarer Utgiftsført pensjonskostn. 99 Annen godtgj. 22 Lån og garantier gitt til ansatte og tillitsmenn. Lån Garantier Banksjef 600 Øvrige ansatte Styreleder 188 Styremedlem A Styremedlem B 0 Styremedlem C 0 Kontrollkomitemedlemmer Forstanderskapets formann 224 Øvrige forstandere hertil kommer påløpne renter fra siste forfall og fram til 31.desember. - side 12 -

13 Av banksjefens lån, er et lån pålydende kr ,- rente og avdragsfritt. Rentefordel ansatte er ført som lønn og er beregnet på basis av differansen mellom normalrentesatsen og funksjonærrentesatsen. Summen av rentesubsidierte lån utgjør kr Rentesubsidieringen utgjør kr Pensjonsforpliktelser ovenfor tjenestemenn Banken har forpliktet seg til å yte pensjon til banksjefen ved fratredelse ved fylte 62 år. Likeledes har banken forpliktelser knyttet til AFPordningen. Endringen i pensjonsforpliktelsen er beregnet ut fra lønns og pensjonsvekst på 3%, og en diskonteringsrente på 5 %. Det forutsettes at 60% av de ansatte vil benytte seg av AFP-ordningen. Forpliktelsen knyttet til AFP og banksjefens førtidspensjon er medtatt som forpliktelse i balansen. Banken har dernest en kollektiv pensjonsordning i Gjensidige NOR. Forsikringen er etter akturarberegningen overfinansiert med ca kr Det hersker usikkerhet om banken vil gjøre bruk av overfinansieringen, og det er betydelig usikkerhet knyttet til forutsetningene i en slik beregning. Av denne grunn er implementeringen utelatt. 19. Skatt Skattekostanden består av: Betalbar skatt - fra skattepliktig inntekt og formue i samsvar med innsendt selvangivelse. Utsatt skatt - knytter seg til periodisering av skatt på inntekts- og kostnadsposter hvor regnskapsmessige periodiseringer avviker fra de skattemessige ( midlertidige forskjeller). Disse avvikene kan enten resultere i utsatt skattefordel eller utsatt skatteforpliktelse. Banken har en netto utsatt skattefordel som ikke er innarbeidet i balansen. Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon med videre, pålegger alle sparebanker å være medlem av Sparebankenes sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap på innskudd som en innskyter har i en medlemsinstitusjon, med inntil 2 millioner kroner Årets avgift til sikringsfondet utgjorde: Administrasjonskostnader De viktigste enkeltposter er som følger: Databehandling Telefon og porto Blanketter, trykksaker og lignende Annonser / reklame Andre kostnader Sum Spesifikasjon av provisjoner og gebyrer: Betalingsformidling Forsikringstjenester Andre provisjoner og gebyrer Sum Årets skatteberegning: Resultat før skattekostnader Permanente forskjeller - 86 Akjseutbytte som beskattes hos giver Midlertidige forskjeller gjeldsposter 337 Midlertidige forskjeller, eiendeler 207 Årets skattegrunnlag Inntektsskatt (utgjør 28%) Formuesskatt (utgjør 0,3%) 148 Skattedifferanse tidligere år 65 Årets skattekostnad iht. resultatregnskapet Avgift til Sparebankenes sikringsfond - side 13 -

14 Revisjonsberetning for regnskapsåret 2001 Vi har revidert årsregnskapet for Etnedal Sparebank for regnskapsåret 2001, som viser et årsoverskudd på kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger med kontantstrømoppstilling. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av bankens styre og banksjef. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til Revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med Revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av bankens formuesforvaltning og regnskaps- og internkontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at: årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for bankens økonomiske stilling 31. desember 2001 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Fagernes, den 18. februar 2002 VALDRES REVISJONSKONTOR Magne Ruud Beretning fra kontrollkomitéen for 2001 Kontrollkomitéen har utført sitt verv i henhold til Sparebankloven og komitéens instruks. Komitéen har ført tilsyn med at bankens virksomhet er drevet i samsvar med Sparebanklovens bestemmelser. Komitéen har etter utgangen av hvert kvartal gått gjennom styrets forhandlings- og bevilgningsprotokoller, og har spesielt vurdert den oppgitte sikkerhet for innvilgede lån. Komitéen har gått gjennom bankens regnskap og styrets årsberetning, og har i den forbindelse vurdert og funnet årets avskrivninger og avsetninger forsvarlige. Kontrollkomitéen i Etnedal Sparebank tilrår at styrets framlegg til resultatregnskap og balanse fastsettes som bankens regnskap for Etnedal, den 19. februar 2002 Einar Lundstein Anders Lunde Kari Lundmoen leder nestleder - side 14 -

15 Vedtak om utdeling av gaver av overskudd for Avsatt beløp: kr ,00 Kategori Lag / Organisasjon Beløp SUM Barn og ungdom: Etnedal Barnehage Valdres Kristelige Ungdomsklubb Fridom Ungdomslag Bruflat Søndagsskole Sør-Etnedal Barnehage Bergsbakken Barnehage Sang og musikk: Bruflat Sangkor Etnedal Trekkspillklubb Diverse lag og Bakkebygda Vel organisasjoner: Bjørktun Grendehus Bruflat Badstue Bruflat Sokneråd Brusveen Grendehus Etnedal Helselag Etnedal Hesteavlslag Etnedal Historielag Etnedal Historielag, Støls- og Sæterlivet i Etnedal Etnedal Røde Kors Hjelpekorps Etnedal Turlag Etnedal og Sør-Aurdal lokallag av NFU Fjellsbygda Grendehus Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon avd Etnedal Granumsbygda Vel Haugalia Vel Kyrkjevarden Nord-Etnedal Sokneråd Pårørendegruppa Etnedalsheimen Rundløype i Steinsetbygda 750 Skogtun AL Sør Etnedal Vel Tysklandsbrigadens Veteranfor. avd. Valdres 500 Valdres Forsøksring Valdres MS-Forening 500 Valdres Radio Til disposisjon SUM GAVEUTDELING side 15 -

16 Tillitsvalgte og ansatte 2001 FORSTANDERE KONTROLLKOMITE Kommunevalgt Liv Henni Bergei Leder Einar Lundstein Kommunevalgt Håkon Lie Nestleder Anders Lunde Kommunevalgt Arne Haugen Medlem Kari Lundmoen Kommunevalgt Syver M. Skåren Varamedlem Aud Bakken Kommunevalgt Anne Marit Urberg Varamedlem Tor Bjørnødegård Kommunevalgt Rolf Gunnar Klemetsen Kommunevalgt Aslaug Fauske STYRET Kommunevalgt Ingjerd Thon Hagaseth Styreformann Knut Ole Gladhaug Kommunevalgt varamedl. Per Fr. Berntsen Nestformann Arne Hestekind Kommunevalgt varamedl. Øyvind Rust Styremedlem Inger Ada Korsvoll Kommunevalgt varamedl. Sigrid Tordis Nyberg Styremedlem Anbjørg Byfuglien Kommunevalgt varamedl. Kjellfrid Bergene Banksjef Kjell Jørgen Fjeld Innskytervalgt, leder Åge Kleven Varamedlem Ingulf Grønbrekk Innskytervalgt, nestleder Tor Bjørnødegård Varamedlem Siv Bergene Innskytervalgt Aud Bakken Varamedlem Trine Fagernæs Lofthus Innskytervalgt Anders Lunde Innskytervalgt Kari Lundmoen ANSATTE ETNEDAL SPAREBANK Innskytervalgt Hjalmar Fr. Haug Banksjef Kjell Jørgen Fjeld Innskytervalgt Stein Byfuglien Nestleder Bjørg Storengen Innskytervalgt Martin Hestekind Avdelingsleder Nils Morten Holthe Innskytervalgt varamedl. Eli Strand Regnsk.ansv. Signe Marit Jøranli Innskytervalgt varamedl. Steinar Lundstein Kundebeh./Utlån Knut Soldal Innskytervalgt varamedl. Astrid Tollehaug Jevne Kundebeh. Toril Strand Innskytervaldt varamedl. Harald M. Espelien Kundebeh. Karl Nerem Valgt av ansatte Knut Soldal Kundebeh./Kasse Toril G. Espeseth Valgt av ansatte Kirsti Hagaseth Kundebeh. Solfrid Sivertsen Varamedl. valgt av ansatte Signe M.Jøranli Assistent Brit Breien Renholder Anna Kompen ANSATTE ETNEDAL SPAREBANKS REGNSKAPSKONTOR Dagl. leder Kirsti Hagaseth Regnskapsfører Kåre Bergene Regnskapsfører Svein Olav Kopperud Regnskapsfører Tove S. Ulimoen Regnskapsfører Unni Hagasæt Regnskapsfører Ole M. Espelien - side 16 -

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg.

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg. HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapport 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 HALVÅRSRAPPORT 2009 HALVÅRSRAPPORT 2009 3 Halvårsrapport 30.06.2009 DRIFTSRESULTATET Banken oppnådde etter 1. halvår et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer