Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.etnedalsparebank.no"

Transkript

1 Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: Faks: Org.nr.: NO Storgata DOKKA Tlf.: Faks: side 1 -

2 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for år 2001 side 3 Etnedal Sparebank 91. driftsår side 3 Årsregnskap 2001 side 8 Noter til regnskapet for år 2001 side 10 Revisjonsberetning for regnskapsåret 2001 side 14 Beretning fra kontrollkomitéen for 2001 side 14 Forslag til utdeling av gaver av overskudd for 2001 side 15 Oversikt over ansatte og tillitsvalgte side 16 - side 2 -

3 Styrets økonomiske betraktninger for år 2001 Nasjonalt Frykten for etterspørseldrevet inflasjon fikk Norges Bank til å holde renten høy gjennom hele Samtidig var 2001 preget av stadig svakere konjunkturer internasjonalt. Terrorangrepet i USA i september forsterket dette bildet. Dette ga også negative impulser til norsk økonomi. De internasjonale aksjemarkedene var preget av store svingninger i løpet av året. Etter en betydelig nedgang i tredje kvartal, steg kursene mot slutten av året. Det norske aksjemarkedet falt med hele 14,7 % i Dette er den nest svakeste kursutviklingen på 20 år. Foreløpige tall viser en vekst i fastlandsøkonomien på 1,1 % i 2001 Dette er noe lavere enn foregående år. Det er nærliggende å se redusert forbruksvekst i sammenheng med økt usikkerhet, det høye rentenivået og økende gjeldsbelastning. Norges Banks renter var ved utgangen av år 2000 bare 1 % lavere enn det var på sitt høyeste høsten Dette høye rentenivået har holdt seg gjennom mesteparten av 2001 og har bidratt til et fall i investeringene, særlig i bedriftene. Inntektsoppgjøret ga høyere lønnstillegg enn planlagt, noe som bidro til at lønnsveksten ble større enn hos våre handelspartnere. Den norske pengepolitikken ble lagt om i retning av inflasjonsstyring i mars Den underliggende inflasjonen skal styres mot 2,5 % på to års sikt. Norges Bank holdt renten uendret fram til 12. desember Da ble styringsrenten redusert med 0,5 %. Arbeidsledigheten utgjorde som gjennomsnitt for året om lag 3,6 % av arbeidsstyrken, mot 3,4 % året før. Prisveksten for 2001 ble omlag 3,0 %. Dette er om lag samme nivå som for 2000, og noe høyere enn for flere av våre handelspartnere. Sparebankene oppnådde etter tre kvartaler i 2001 et resultat (etter tap og skatt) på 3,7 milliarder kroner. Dette tilsvarer 0,83 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. På samme tid i 2000 var overskuddet på 5,6 milliarder kroner, som tilsvarer 1,45 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Om lag 2,1 milliarder kroner av resultatet for 2000 var bokført gevinst knyttet til salget av Fellesdata til EDB Business Partner ASA. Sparebankenes tap på utlån holdt seg fortsatt lave. Sparebankene bokførte i de ni første måneder av mill. kroner i tap. Dette tilsvarer 0,2 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Målt mot brutto utlån utgjorde tapene 0,25 %. Ved utgangen av tredje kvartal 2001 var kjernekapitaldekningen 10,3 % og kapitaldekningen 13,1 %, mot hhv. 9,9 % og 12,3 % tolv måneder tidligere. Tallene er påvirket av at Finansdepartementet i 2001 lempet på reglene for vekting av boliglån. Kredittilsynet har anslått at regelendringen har styrket kjernekapitaldekningen i sparebankene med om lag 0,4%. Soliditeten i sparebankene er fortsatt god sett i forhold til myndighetenes minstekrav til kapitaldekning på 8 %. Til tross for at veksten i sparebankenes innskudd var på hele 8,0 %, opplevde bankene en svekkelse av innskuddsdekningen, dvs. innskudd fra publikum i prosent av utlån til publikum, som følge av at utlånsveksten var enda høyere. Ved utgangen av september 2001 var innskuddsdekningen 67,0 % mot 69,3 % tolv måneder tidligere. Til sammenligning var tilsvarende andel 86,9 % i Bankene har i stor grad kompensert for fallet i innskuddsdekningen ved å ta opp lån i de norske og de utenlandske penge- og kapitalmarkedene. Økt låneopptak i markedene kan medføre økt likviditetsrisiko og sårbarhet. Det er løpetiden på denne finansieringen som er avgjørende for likviditetsrisikoen. Finandepartementet opplyste i Kredittmeldingen at det vil legge fram for Stortinget et lovforslag som åpner for omdanning av sparebanker til aksjeselskap. Departementet mener at denne adgangen bør gjøres generell, og ikke bare gjelde for Gjensidige Nor Sparebank. To av landets tre største forretningsbanker er eiet av utenlandske banker. Den ene av disse, Kreditkassen, skiftet i 2001 navn til Nordea. Etnedal Sparebank 91. driftsår Fortsatt drift Regnskapet er satt opp med henblikk på at driften skal fortsette. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen var 268,3 millioner kroner ved årsskifte. Dette er en økning på 35,5 millioner kroner eller 15,3% fra Økningen i 2000 var henholdsvis 20,4 millioner kroner og 9,6%. Forvaltningskapitalens utvikling de siste 5 år (tall i millioner kroner): Forvaltningskapitalens utvikling de siste 5 år: Innskudd De samlede innskudd fra kunder var 208,7 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 34,1 millioner kroner, eller 19,5% mot 5,0% i De samlede innskudd fra kunder utgjør nå 78% av forvaltningskapitalen. Ved årets slutt var innskudd fra kredittinstitusjoner 11,1 millioner kroner. Innskudd fra kunder Mill. kr % Mill. kr % Folio/Kassekreditt 30,5 14,6 18,6 10,6 Lønnskto/Honnørkto/Ungd.kto. 21,1 10,1 20,5 11,7 Sparekonto. 131,8 63,1 118,8 68,1 Særvilkår 21,7 10,4 13,4 7,7 Bundne innskudd 3,6 1,7 3,4 1,9 SUM INNSKUDD 208,7 100,0 174,7 100,0 - side 3 -

4 Innskuddenes utvikling de siste 5 år: Utlån til kunder De samlede utlån til kunder er på 223,6 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 30,8 millioner kroner, eller 16,0% mot 13,0% i Banken har hatt konkurransedyktige utlånsbetingelser i 2001, og det har vært jevn utlånsetterspørsel gjennom hele året, spesielt på boliglån. De samlede utlån til kunder utgjør 107,5% av innskudd fra allmennheten. Det ble i 2001 behandlet 506 lånesaker og innvilget 95,6 millioner kroner i nye lån og garantier. Utviklingen i utlån til kunder de siste 5 år (tall i millioner kroner): Banken går gjennom utlånsporteføljen og vurderer den enkelte kundes betalingsevne i forhold til den sikkerhet som er etablert. Med de foretatte tapsavsetninger mener styret at banken har tatt høyde for mulige tap. Tapsvurdering og føring av tap er skjedd i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Samlet avsetning til tap utgjør 4,82% av de totale utlån. Vi viser til egen note for behandling av tap på utlån. Hvordan tapsutviklingen vil bli er avhengig av hvordan næringslivet går, den enkeltes families økonomi og sysselsettingsgrad. Det forventes av lokalsamfunnet, og er ønskelig fra bankens side, å ta del i den næringsutvikling som finnes i Etnedal kommune, noe som kan medføre at risikoprofilen øker. Bankens utlån fordelt på sektorer og næringer er følgende: Grafisk fremstilling av utlån til næringslivet Sektorer Mill. kr. % Personmarked 128,0 57,2 Næringsliv 80,6 36,1 Andre 15,0 6,7 SUM Sektorer 223,6 100,0 Tjenesteyting, sosial og privat Jord- og Skogbruk Næringsliv Mill. kr. % Jord- og skogbruk 26,5 32,9 Industri 3,1 3,8 Bygg og anlegg 15,0 18,6 Reiseliv/Varehandel 16,0 19,9 Tjenesteyting, sosial og privat 20,0 24,8 SUM Næringsliv 80,6 100,0 Reiseliv/ Varehandel Bygg og anlegg Industri Geografisk fordeling Mill. kr. % Etnedal kommune 142,1 63,5 Andre 81,5 36,5 SUM Utlån ,0 - side 4 -

5 Verdipapirer Bankens ihendehaverobligasjoner er kun definert som anleggsmidler. Vi beskjeftiger oss i liten grad med aktiv handel, og grensen for handelsporteføljen er satt til 6 % av forvaltningskapitalen. Obligasjonsbeholdningen består for det meste av stats- og bankobligasjoner. Risikoen knyttet til verdipapirer synes liten. Ved årsskiftet foreligger en urealisert fortjeneste på kroner, mot kroner forrige år. Av aksjeporteføljen på 5,6 millioner kroner er 1,4 million kroner klassifisert som handelsportefølje. Omsetningen av aksjer og obligasjoner har i løpet av året gitt en gevinst på kr ,-. Verdipapirer utgjør 10,7 % av forvaltningskapitalen. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 10,6 millioner kroner pr , eller 4,2% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2000 var tallene henholdsvis 11,3 millioner kroner og 5,0%. Dette gjenspeiler en reduksjon i rentemarginen på 0,8 %. Nedgangen har sin årsak i at det i 2000 var inngang av renter på tidligere tapsavsatte lån, noe det var mindre av i Andre driftskostnader Sum driftskostnader utgjorde 7,1 millioner kroner, eller 2,77% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. For 2000 var tallene henholdsvis 5,7 millioner kroner og 2,54%.. Lønn, honorar og andre personalkostnader utgjorde 2,9 millioner kroner, eller 1,15% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende %-andel for 2000 var 1,18. Driftskostnader i % av driftsinntekter utgjør 59,3%. Året før av kostnadsprosenten ned i 45,2%. En vesentlig del av denne kostnadsveksten har sin årsak i økte avskrivninger, lønnsvekst, påkostning på eiendom, økt sikringsfondsavgift, økte utgifter i forbindelse med økt aktivitet hos våre samarbeidspartnere, Terragruppen og Valdres Sparebankgruppe. Driftsresultat Driftsresultat før tap er på 4,8 millioner kroner, eller 1,9% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tallene for 2000 var henholdsvis 6,9 millioner kroner og 3,1%. Tap på utlån er bokført kroner som utgjør 0,55% av utlånene. Etter styrets oppfatning er tapsavsetningen tilstrekkelig i forhold til utlånsporteføljens risiko. Årsoppgjørsdisposisjoner Resultat før skatt er 4,1 millioner kroner. Årets skattekostnad er 1,5 millioner kroner. Dette gir et årsoverskudd på 2,7 millioner kroner, eller 1,05% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall i 2000 var 4,7 millioner kroner og 2,09%. Av årsoverskuddet er det avsatt kroner til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Egenkapital Egenkapital, inkludert årets resultat, er ved årsskiftet på 43,1 millioner kroner. Sum egenkapital utgjorde 16,1% av forvaltningskapitalen pr Ved utgangen av 2000 utgjorde egenkapitalen 40,5 millioner kroner, eller 17,4%. Egenkapitalens utvikling de siste 5 år (tall i millioner kroner): Andre forhold Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 22,28%, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. For øvrig kjenner ikke styret til forhold inntruffet i regnskapsåret, eller forhold inntruffet mellom årsskiftet og regnskapsavleggelsen, som har betydning for å bedømme bankens resultat og stilling. Bankens finansielle risikoer Det er et overordnet mål for banken at de ulike risikoforholdene skal være moderate. Følgende hovedtyper av finansielle risiko er vurdert: Kredittrisiko Markedsrisiko - renterisiko - valutarisiko - kursrisiko Likviditetsrisiko Kredittrisikoen overvåkes gjennom utviklingen i betalingsmislighold og vurdering av alle større nærings- og personlån, og depotsikkerheten for disse. De fleste av bankens utlån er pantesikret. Etter styrets vurdering har banken en moderat risiko for tap på utlån. Det er i regnskapet avsatt totalt 6,6 millioner kroner i spesifiserte tapsavsetninger og 4,2 millioner kroner i uspesifiserte tapsavsetninger. Faktiske tap i år 2001 var kr. - side 5 -

6 ,-. Med bakgrunn i bokførte tap de siste 4 år er det forventet at den årlige tapsprosenten vil ligge på ca 0,5% de neste fire - fem år. Andel av næringslivslån utgjør 36,2% av samlet utlån. 5 engasjement er større enn 10% av egenkapitalen. Garantiansvar består for det meste av kontraktsgarantier der risikoen er minimal. Styret anser de tapsavsetninger som er foretatt for tilstrekkelige. Tapsavsetningene er foretatt i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Renterisikoen betraktes som liten da vi kun har utlån for 21,9 millioner kroner med fast rente. Dette utgjør 11,4% av samlede utlån. Som sikring for noe av renterisikoen har vi mottatt et fastrenteinnskudd på 5 millioner kroner fra Eiendomskreditt AS. Innskuddet har bindingstid til Renten på øvrige utlån og alle innskudd blir justert straks det skjer endringer i rentenivået. Det er inngått avtale med TERRA-Finans om en rente-swap på 2 millioner kroner med fast rente 5,85% og flytende NIBOR-rente som går ut i mars Valutarisiko har ikke Etnedal Sparebank da vi ikke er valutabank og ikke har tatt opp valutalån. Kursrisikoen som følge av plasseringer i verdipapirer er etter styrets mening liten. Porteføljen består av stats- og statsgaranterte obligasjoner, samt obligasjoner i Den Danske Bank, Time Sparebank og Volda Ørsta Sparebank. Bortsett fra mindre plasseringer i form av aksjer i lokale foretak og fellesinstitusjoner, vurderes kursrisikoen for moderat. Se oppstilling av samlet aksjeportefølje i note 12. Likviditetsrisikoen betraktes som liten i det banken har som målsetting at det skal være rimelig god balanse mellom innskudd og utlån. Innskuddsdekningen er på 93,4%. Kortsiktige likviditetssvingninger vil bli dekket gjennom etablerte trekkrettigheter. Risikostyring Styret har kontroll over, og overvåker de finansielle risikoer gjennom bankens internkontrollopplegg, som er etablert i samsvar med Kredittilsynets internkontroll-forskrifter. Etnedal Sparebanks Regnskapskontor Regnskapskontoret, som banken eier, er et godt servicetilbud til næringslivet i kommunen. Kontoret har i dag 4 fast ansatte. I tillegg blir det benyttet sesonghjelp i den travle tiden fra nyttår og frem mot våren. Beskjeftigelsen er god, og årsomsetningen ligger årlig rundt 1,7 millioner kroner. De ansatte har i løpet av året tatt nødvendige kurs for å styrke sin kompetanse, noe som kommer kontoret og brukerne tilgode. Kirsti Hagaseth er midlertidig ansatt i stillingen som daglig leder. Hun gjennomfører for tiden høyskolekandidatstudiet ved BI for å bli autorisert regnskapsfører. Styret vil uttrykke sin tilfredshet med arbeidet som utføres på regnskapskontoret. Ny avdeling på Dokka Etnedal Sparebank overtok den Totens Sparebanks avdeling på Dokka. Avdelingen har 2 ansatte, Nils Morten Holthe er ansatt som avdelingsleder og Solfrid Sivertsen er ansatt som kundebehandler. Lokalene ligger i Sentrumsbygg og er nyrestaurerte og kundevennlige. Denne utvidelsen er en stor satsning for en liten bank som Etnedal Sparebank. Styret mener likevel at dette er en riktig satsing, for å komme inn i et nytt marked som vil gi utviklingsmuligheter på lang sikt. Personalet Ved utgangen av året hadde banken 10 ansatte, hvorav 2 arbeider deltid. Dette utgjør 9 årsverk. I tillegg har banken deltidsansatt vaktmester og renholder. Kundestrømmen har vokst i løpet av året og arbeidsdagen for de ansatte har vært preget av stort arbeidspress. Forholdsvis høyt sykefravær i bedriften det siste året, har gjort at arbeidspresset har blitt ekstra stort for de ansatte. De ansatte har deltatt i eksterne kurs i forbindelse med innføring av ny teknologi og nye systemer og produkter. Banken har for de ansatte etablert kollektiv pensjonsforsikring, gruppelivsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring og pålagt yrkesskadeforsikring. Internkontrollforskriftene vedrørende helse, miljø og sikkerhet er utarbeidet for de aktuelle områder. Det er i løpet av året investert et vesentlig beløp for å oppnå et bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Det er foretatt ominnredning av banklokalet, fra et åpent kontorlandskap til innelukkede kundebehandlingsplasser for hver kundebehandler. Innkjøpt nye ergometrisk riktige kontormøbler og datautstyr, som kan tilpasses hver enkelt ansatt. I forbindelse med innredning at 2. etasje ble det plass til spiserom, møterom, aktivitetsrom, dusj og toaletter. Det ble også innstallert nytt ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg, som gir et bedre inneklima. Den generelle beredskapen, sammen med arbeidsmiljøet, blir vurdert av et utvalg på 3 personer, 2 til 3 ganger årlig. De ansatte i banken og Regnskapskontoret går til legekontroll årlig eller 2. hvert år, avhengig av alder. Sykefraværet utgjorde 9% av mulige årsverk. Valdres Sparebankgruppe Valdres Sparebankgruppe er et samarbeidsforum for de fire selvstendige sparebankene i Valdres. Her har det siden midten på 70-tallet vært et omfattende samarbeide innenfor områdene markedsføring, opplæring og lån. Sparebankgruppens felles kontor på Fagernes er samlokalisert med Valdres Eiendomskontor AS og skal være et aktivt salgskontor for bankenes tjenester inkludert salg av fonds, livs- og skadeforsikring i hele Valdres. Det er 2 ansatte ved kontoret. Valdres Eiendomskontor AS Etnedal Sparebank er, sammen med de 3 andre selvstendige sparebankene i Valdres Sparebankgruppe, eiere av Valdres Eiendomskontor AS. Kontoret har 4 ansatte, og autorisert eiendomsmegler Helene Fossdal Ro er daglig leder. Valdres Eiendomskontor AS har alle valdreskommunene som arbeidsfelt, og bankene har med dette kontoret fått tilgang til en ny kundemasse som det er naturlig og markedsføre sine tjenester overfor. Terra-Gruppen AS strategisk samarbeid Styret har som målsetning å styrke Etnedal Sparebank som en selvstendig lokal sparebank. For å oppnå dette er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester som banken ikke produserer selv, samt over tid oppnå kostnadsnivåer på linje med større banker. Som følge av denne målsetningen er Etnedal Sparebank aksjonær i Terra-Gruppen AS. Terra-Gruppen AS er en strategisk allianse mellom 85 små og mellomstore, lokale sparebanker. Gruppen har som hovedmålsetning å levere kostnadsfordeler, utvikle- og selge lønnsomme finansielle produkter, være en pådriver for kompetanseutvikling i bankene samt ivareta aksjonærenes bankpolitiske interesser. De viktigste tjenestene som Terra-Gruppen formidler via Etnedal Sparebank er fond, forvaltning, skade- og livsforsikringsprodukter og kortprodukter. - side 6 -

7 Utsiktene for år 2002 Hovedinntrykket er at sparebankene hadde tilfredsstillende resultat i 2001, selv om resultatene var svakere enn det de har vært de senere årene,. Det økonomiske bilde internasjonalt er usikkert, spesielt med hensyn til utviklingen i verdipapirmarkedene. Det norske aksjemarkedet er et lite marked som har lett for å variere på samme måte som aksjemarkedene særlig i Tyskland og USA. Det er derfor vanskelig å si hvordan utviklingen vil bli. Selv om Norges Bank i desember satte ned styringsrenten med 0,50 prosentpoeng, er realrenten fortsatt høy i Norge, og pengepolitikken klart strammere enn den som føres internasjonalt. Sammen med redusert etterspørsel internasjonalt etter varer og tjenester produsert i Norge, virker den høye realrenten til å redusere næringslivets resultater og investeringer. Det antas derfor at kredittveksten til næringslivet vil falle ytterligere. Kredittrisikoen knyttet til næringer som eiendomsdrift og bygg/anlegg antas å ha økt noe. Disse næringer har tradisjonelt vist å være mer tapsutsatt enn andre. Risikovurdering og riktig prising av risiko vil være stadig viktigere. Det antas fortsatt å være lav kredittrisiko knyttet til husholdningene. Dette er en fordel for sparebankene som har hoveddelen blant kundene på husholdningsiden. Sparemarkedet er i sterk vekst. Dette er en utvikling som vil fortsette. Stadig større formuer overføres ved arv, og stadig flere av oss blir mer opptatt av å sikre den økonomiske situasjonen i alderdommen. For sparebankene blir det særlig viktig å ta sterkere del i pensjonssparemarkedet. Forventet nedgang i prisstigningen og utsikter til sterk lønnsvekst vil bedre husholdningenes disponible inntekter. Samtidig forventes det ytterligere reduksjoner i renten, som følge av reduksjoner i den underliggende prisveksten. Det forventes derfor oppgang i privat forbruk i 2002, som bidrar til at den økonomiske veksten tar seg noe opp igjen. Etnedal Sparebank regner med en innskuddsvekst på ca. 7% og en utlånsvekst på ca. 12 % og et driftsresultat som ligger noe over årets resultat. Vi regner med at utviklingen i vårt distrikt stort sett vil følge utviklingen på landsbasis. Dårligere rammevilkår for kommunen og negative utviklingstrekk innen jordbruk gir grunn til bekymring. Det ser ut som at også vårt distrikt i økende grad får passive eiere som selger melkekvoter og prøver å finne annet lønnet arbeide. Da jordbruket på mange måter er et fundament og en forutsetning for annen virksomhet, vil dette etter hvert virke inn både på folketallet og bosetningsmønsteret i distriktet. TAKK Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte, som med sin arbeidsinnsats har skapt et godt resultat for Styret vil takke de ansatte i Etnedal Sparebank for denne innsatsen og den positive holdningen som er blitt vist i Styret vil også benytte anledningen til å takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i Etnedal, den 19. februar 2002 I styret for Etnedal Sparebank Knut Ole Gladhaug formann Arne Hestekind nestformann Inger Ada Korsvoll Anbjørg Byfuglien Kjell Jørgen Fjeld banksjef - side 7 -

8 Årsregnskap 2001, Etnedal Sparebank RESULTATREGNSKAP (beløp i hele 1000) Note nr Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra kunder Andre rentekostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttet selskap Sum utbytte o.a. inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto gevinst / tap på sertifikater og obligasjoner 2 0 Netto gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst / tap på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst/tap (-) av verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter 0 0 Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Sosiale kostnader Pensjonskostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Andre driftskostnader Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført til gaver Overført til sparebankens fond Sum disponeringer side 8 -

9 91. driftsår BALANSE (beløp i hele 1000) Eiendeler Note nr Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten løpetid Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med løpetid Utlån til og fordringer på kunder: Kasse-, drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 7, 9 og Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger 9 og Netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Akjser, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Øvrige anleggsaksjer / andeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar Bankbygg Sum varige driftsmidler Finansielle derivater og andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader, og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 0 0 Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader, og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Note nr Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra kunder Annen gjeld Påløpt, ikke ilignet skatt Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital: Etnedal Sparebanks fond Gavefond Sum egenkapital 2 og Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen: Betingede forpliktelser i form av avgitt garanti Etnedal, 31.desember 2001 / 19. februar 2002 I styret for Etnedal Sparebank Knut Ole Gladhaug formann Arne Hestekind nestformann Inger Ada Korsvoll Anbjørg Byfuglien Kjell Jørgen Fjeld banksjef Signe Marit Jøranli regnskapsansvarlig - side 9 -

10 Noter til regnskapet for Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra i fjor. Alle tall er oppgitt i 1000 kr, så sant det ikke er angitt noe annet. Notene er ment å gi tilleggsinformasjon til regnskapet og styrets beretning. Poster som direkte fremgår av regnskapet er ikke repetert i notene eller i beretningen. 2. Tilknyttede selskaper Banken har et frittstående og heleid regnskapskontor. Driften av kontoret skjer helt adskilt fra bankens virksomhet, og regnskapskontoret blir betraktet som en helt ordinær kunde. Regnskapskontoret sysselsetter 4 personer, omsatte i 2001 for kr og hadde et overskudd på kr Regnskapskontoret hadde kr innestående i banken ved årsskiftet, og banken belastet kontoret for kr i kassekredittrenter. Bevilget kassekreditt er kr Regnskapskontorets regnskap er ikke konsolidert med bankens regnskap, et valg gjort i samsvar med kredittilsynets forskrift av 2.okt 1996, ledd. Banken eier 25% av aksjene i Valdres Eiendomskontor A/S, sammen med de andre sparebankene i Valdres Sparebankgruppe. Selskapets underskudd for 2001 ble kr Total egenkapital i selskapet er kr Banken har lånt selskapet kr til ordinære betingelser. Det er gitt kr i ansvarlig lånekapital til selskapet EDB Business Partner Asa. Lånet er ikke sikret med pant. Banken vurderer risikoen knyttet til lånet som liten. 3. Valuta Banken har ikke eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta. 4. Finansielle instrumenter - finansielle derivater - rente og valutainstrumenter Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelig eiendeler og gjeldsposter, samt finansielle derivater. Finansielle instrumenter i balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt en bytteavtale gjort med DnB, kalt bankinnskudd med børsavkastning, (BMB). Banken har en renteswap med Terra Fonds gående i NOK 2 millioner, med fast rente 5,85% og flytende rente NIBOR. Banken har hatt et netto tap på denne transaksjonen i året på kr Banken har ved årsskiftet handelsportefølje av aksjer jfr note 12 til anskaffelseskost kr mens markedsverdien utgjør kr Porteføljen er bokført til markedsverdi. BMB-avtalen, nevnt foran, har en løpetid på 6 år, og forfaller i Verdien av derivatet utgjør kr , og er bokført som andre eiendeler. Avtalen innebærer at banken betaler flytende rente kvartalsvis fram til forfallstidspunktet. Som motytelse får banken opsjon på aksjeavkastningen på forfallsdagen. Aksjeavkastningen reguleres i forhold til indeksutviklingen på nærmere definerte aksjemarkeder. Bytteavtalen er inngått for å sikre den framtidige renteutbetalingen på innskudd fra kunder hvor det er gjort avtale om børsavkastning istedenfor vanlig rente. Banken har mottatt innskudd for kr , mens vår avtale med DNB lyder på 1 million kroner. På grunn av fallet i aksjemarkedet, og at egen eksponering utgjør 90% av kontraktsbeløpet har denne transaksjonen resultert i et netto tap på kr i år Utviklingen i aksjemarkedet hen mot forfallsdatoen vil avgjøre hvorvidt transaksjonen vil gi samlet gevinst, eller tap. 5. Periodisering - inntektsføring og kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes, eller påløper. Forskuddsbetalte inntekter og påløpne ikke betalte kostnader periodiseres, og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres, og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det året det mottas. Gebyrer som er betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de mottas. Banken har en moderat gebyrpolitikk og beregner seg ikke høyere gebyrer enn de kostnadene tjenesten påfører banken ved etablering av tjenesten. 6. Garantier Bankens garantistillelser fordeler seg som følger: Lånegarantier 0 50 Betalingsgarantier Annet garantiansvar Sum garantiansvar Utlån og garantier samt eksponering fordelt etter sektorer/næring Utlån Garantier Potensiell eksp Personmarked Off. forv Primærnæring Industri Service & tjen.yting Bygg/anlegg Varehandel / reiseliv Sum Gruppering av misligholdte engasjementer fordelt etter sektorer/næring Misligholdte Øvrige tapsutsatte Spes. tapsavs. utlån Uspes. tapsavs. engasjementer engasjementer og garantier utlån og garantier Lønnstakere Primærnæring Industri/bergverk Bygg/anlegg Vareh./Reiseliv Tjenesteyting SUM Sum av misligholdte, og øvrige tapsutsatte engasjementer utgjør totalt kr Med engasjement menes summen av enkeltlån og kreditter for hver enkelt kunde. Jfr. Risikovurdering gjort ved utgangen av år Utlån og garantier fordelt etter geografi Utlån Garanti Utlån Garanti Oppland Oslo/Akershus Utlandet Øvrig SUM Verdsettelse - beskrivelse - definisjoner Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til Kredittilsynets retningslinjer. Alle engasjementer blir gjennomgått med hensyn til nødvendige tapsavsetninger. Engasjement defineres som samlede avgitte garantier og utlån til enkeltkunde. Tapsutsatte engasjementer er engasjementer som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer overveiende sannsynlighet for at et allerede oppstått tap vil gi seg uttrykk på et senere tidspunkt. Vurderingen er skjedd ut fra generelle bransje, beliggenhets og konkurranseforhold Sum misligholdte lån Herav avsatt til tap på misligh. lån Netto misligholdte lån Øvrige tapsutsatte lån Avsatt til uspesifisert tap Netto tapsutsatte lån Misligholdte engasjementer er engasjementer hvor kunden ikke har betalt forfalt termin, eller inndekket overtrekk på rammekreditt innen 90 dager etter forfall/overtrekksdato. - side 10 -

Postboks 10, 2893 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks.: 61 12 15 15 E-mail: post@etnedalsparebank.no Internett: www.etnedalsparebank.no Org.nr.

Postboks 10, 2893 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks.: 61 12 15 15 E-mail: post@etnedalsparebank.no Internett: www.etnedalsparebank.no Org.nr. Postboks 10, 2893 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks.: 61 12 15 15 E-mail: post@etnedalsparebank.no Internett: www.etnedalsparebank.no Org.nr.: NO 937 888 570 Innhold: Innholdsfortegnelse side 2 Styrets økonomiske

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2004

Årsberetning og regnskap 2004 Årsberetning og regnskap 2004 Foto: Geir Norling Hovedkontor: Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks: 61 12 15 15 Avdeling: Storgata 30 2870 DOKKA Tlf.: 61 11 45 30 Faks: 61 11 45 35 Org.nr.: NO 937

Detaljer

Etnedal Sparebanks 96. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2006

Etnedal Sparebanks 96. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2006 Årsberetning og regnskap 2006 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2006 side 1 Etnedal Sparebank 96. driftsår side 1 Resultatregnskap 2006 side 6 Balanse 2006 side 7 Noter til regnskapet for 2006

Detaljer

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008 Foto: Geir Norling Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2008 side 1 Etnedal Sparebank 98. driftsår side 1 Resultatregnskap 2008 side 6 Balanse 2008 side 7 Noter til regnskapet for 2008 side 8

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i

Årsberetning og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Årsberetning og regnskap 2013 Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2013 side 2 Etnedal Sparebank 103. driftsår side 3 Resultatregnskap 2013

Detaljer

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Årsberetning 2014 og regnskap Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2014 side 2 Etnedal Sparebank 104. driftsår side 3 Resultatregnskap 2014

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

2006 Årsberetning og regnskap

2006 Årsberetning og regnskap 2006 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2006 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand kommune. Banken er leverandør av tjenester innenfor finansiering, sparing, plassering,

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2002 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. En ekte lokal bank

ÅRSRAPPORT 2004. En ekte lokal bank ÅRSRAPPORT 2004 En ekte lokal bank VÅR VISJON: BANKSJEFENS HJØRNE "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhøringhet og god rådgivning."

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2006

Årsmelding og regnskap 2006 Årsmelding og regnskap 2006 28. juni åpnet vi salgskontor i TVEDESTRAND ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2006 103. FORRETNINGSÅR Styrets årsberetning for 2006 Året 2006 har væt nok et hektisk år for Vegårshei Sparebank.

Detaljer

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter Årsrapport 2008 Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,95 % 2,11 % 1,98 % 2,30 % 2,51 % Driftsinntekter 0,47 % 0,42 % 0,58 % 0,70 % 0,49 % Driftskostnader 1,55

Detaljer

...god å ha i ryggen

...god å ha i ryggen 2006 årsrapport ...god å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Adm. banksjef

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 2008 1 ÅRSRAPPORT - 2008 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2009 En bank med selvstendighet og uavhengighet. God inntjening og soliditet viktig En bank med lokal

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2005 107. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2005 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Noter 13 21. I vinter skal Maier bli sprinter 22 Cecilie Brinck og Kim Rygel

Noter 13 21. I vinter skal Maier bli sprinter 22 Cecilie Brinck og Kim Rygel Årsrapport 2003 Innhold Administrerende banksjef Odd Fagerli har ordet og takker for seg 1 Fred Anton Maier Hovedtall 2 Styrets beretning 3-8 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Revisjonsberetning 12 Anita

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. 152. forretningsår

ÅRSREGNSKAP 2010. 152. forretningsår ÅRSREGNSKAP 2010 152. forretningsår INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE MEDLEMMER AV BANKENS ORGANER, ANSATTE OG REVISOR 2 ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2010 3 RESULTATREGNSKAP 2010 9 BALANSE PR. 31.12.2010

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer