Oppfølgingspunkter bydelskonferanser Bragernes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølgingspunkter bydelskonferanser 2009 - Bragernes"

Transkript

1 Bydelskonferanse Bragernes Leder Elisabeth Lindberg ønsker alle de 37 fremmøtte velkommen og presenterer programmet og politikerene i panelet. Kolbjørn Hansen-AP Jan Inge Aas Eidem-DB Øystein Rognebakke-H Elisabeth Lindberg-H Forfall: Kjell Jensen uavh. Sadi Emci-SV representerer Dialogforumet Det var lagt opp til to presentasjoner: Buskerudbyen miljø ved leder Mangfold og inkludering ved Sadi Emeci-SV Gjennomgang av tilbakemeldinger i fra forrige konferanse ved leder. Oppfølgingspunkter bydelskonferanser Bragernes Bydel Sak PO Oppfølging Bragernes Hastighetsbegrensninger ved Bragernes strand P04/P11 Administrasjonen er i gang med et arbeid for vurdere reduserte fartsgrenser i hele sentrum Bragernes Boligsoneparkering P04 Sak om boligsoneparkering blir behandlet i formannskapet 16. Mars

2 Bydel Sak PO Oppfølging Bragernes Hamborggata fartsproblematikk og antall biler i døgnet P04/P11 Dette er en boliggate som er trafikkregulert med Sone 30. Gata vurderes å ha en trafikkmengde som er akseptabel Bragernes Ønske om lavere betalingsavgifter P04 Parkeringsavgiftene fastsettes av bystyret gjennom Bragernes Ny bro over Øvre Sund, og den trafikkøkningen det fører med seg konsekvensutredning? P04 behandlingen av Økonomiplanen Bygging av Øvre Sund bru foretas etter vedtatt reguleringsplan, og det legges ikke opp til konsekvensbehandling. I forbindelse med reguleringsplanene for Sentrumsring Bragernes, parsell Bragernestunnelen og reguleringsplan for Øvre Sund bru ble det laget trafikkberegninger for framtidig trafikk. Statens vegvesen har også i etterkant av de vedtatte reguleringsplanene foretatt trafikkberegninger for området. Dette er tallmateriale som bl.a. er presentert i åpne møter om Øvre Sund bru og framtidige trafikkløsninger. Bragernes Støy i forbindelse med jernbanebroen P04 Støy som kan medføre helseskade eller helsemessig ulempe, men som ligger under grensene i forurensningsforskriften og som ikke gjelder ny virksomhet vurderes av helsetjenesten, miljørettet helsevern. Det må imidlertid være flere personer som er berørt av denne støyen samt at den må være over en viss tålegrense og alvorlighet. Forhold som ikke går utover dagliglivets alminnelige risiko vil ikke omfattes av helselovgivningen. Bragernes Parken for alle ny bruk og opprustning P11 Hovedidée for oppgradering og vitalisering parken ble vedtatt av formannskapet Forprosjekt med etappeplaner og kostnader fremmes høsten Gave til byjubileet fra Sparebnakstiftelsen, en lekeplass i parken, er

3 Bydel Sak PO Oppfølging planlagt ferdigstillt 1. halvår 2011 Bragernes Lekeplasser i bydelen flere ønskes P11 Høst 2009 ble Høytorget rustet opp. Lekeplass i Drammen park er under prosjektering og skal stå ferdig til Byjubileet Bragernes Fortgang i forbedringen av fortauet bak Bragernes P11 Denne henvendelsen må rettes Statens Vegvesen, Bragernes kirke Hans Hansens vei 30-sone blir ikke fulgt, hva kan gjøres? Bragernes Hamborgstrømlokket trafikk, støy, eksos, kø vanskelig for de som bor i nærheten redd for økt trafikk i forb. med Øvre sund bro P04 P04 da det er en fylkesvei. Hans Hansens vei er fylkesvei og er trafikkregulert med 30 km/t, fartshumper og bussputer. Vurdering av fartsdempende tiltak er flere ganger foretatt sammen med Statens vegvesen. Politiet er anmodet om flere kontroller. Rosenkrantzgata ved Hamborgstrøm er trafikkregulert med 40 km/t og to snitt med bussputer. Trafikkberegninger foretatt av Statens vegvesen viser liten endring av trafikken på Hamborgstrømlokket etter at Øvre Sund bru har åpnet. 1. Miljø presentasjon ved leder Kommentarer: Kollektivtrafikk: Offentlig kommunikasjon der jeg bor er det bare noen få avganger på lørdag, ingen på søndag, og 1 gang i timen ellers i uka. Ingen buss på Brakerøya blir det en buss for oss også? Det er ikke lett å ta seg videre derfra. Kanskje en rundtur? Vi går eller kjører. For eksempel til biblioteket.

4 Dårlig kollektivt på Strøtvedt man må ha bil. Om man pendler til Oslo så går det ikke buss i fra togstasjonen før om en halv time. Kollekttivtilbudet må bli bedre før man øke avgifter for bruk av bil. Busser hva gjør kommunen for å melde inn behov til fylket og nettbuss? Veier og stier Veien bak Bragernes kirke ingen ting skjer. Ikke bare er fortauet dårlig, veien også. Å gå i Åsen kan man planere litt i åsen også, det er ikke kun for skigåing. Bragernesåsen må rustes opp, det gror igjen utsikten forsvinner. Åsen før hadde parkvesnet en egen mann da var det fint nå ser det ut som om bare Bragernes strand teller. Tråsykkel i vinter. Det er rimelig vanskelig. Bragernes Holmen Strømsø er dårlig brøytet. Skal man tilrettelegge for sykkel må man brøyte bedre. Jeg har måttet sykle i gata i vinter. En mann representerer Hans Hansens vei og barnefamilier der. Den veien er veldig trafikkert, og det er uansvarlig å slippe de mindre barna ut langs veien det har føret til at flere og flere kjører. Det er en ond sirkel i og med at flere velger bilen siden det allerede er stor trafikk. Det skaper forurensning og utrygghet. Mange småbarnsforeldre flytter inn her, og det er et sterkt ønske om å få redusert biltrafikken. Ungene går på Øren skole. Det er mye uønsket gjennomgangstrafikk. Om du skal til Åssiden trenger du ikke å kjøre i åsen. Det er ikke noe fortau i fra nr. 17 til 67 i HH vei. Lindberg skolevei er tema i Bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning bra innspill. Brøyting det ble brøytet slik at det ble snø og søle på vinduene. Miljø Kommunen skal spare strøm men man belyser for eksempel kirker og kommunale bygninger midt på natta. Søppel hvem skal bøtlegge dette? Gebyr? Holdningskampanje istedenfor bøter det er nok av regler her.

5 Lindberg: kommunen håndhever for eksempel slike ting. Det er kommer nye politivedtekter. Bragernes torg det er mye ulovlig kjøring inn på torget hva med de? Varelevering i gågata? Varelevering skal skje før Vaktselskaper kjører som politibiler. Hvem i kommunen er det som regulerer inn/utkjøring på torget og i gågata? Varelevering i sentrum vi må ha mer fleksible tidspunkter for varelevering for oss som driver virksomhet i sentrum. Motorsykkel samlingspunkt på Bragernes torg. Kubikkplassen må ikke bli borte. Omregulering av Bragernes torg. Handikappede må ha en plass å parkere, samt MC. Tyrigrava er felles møteplass og et kulturellt fenomen. En annen mener at motorsykler ikke hører hjemme på Bragernes torg jeg har problemer med de i strandveien. Treffplassen bør ligge langt unna sentrum. Hanne Vig representerte Drammens idrettsråd og tok til orde for at skiløpene i Bragernes bydel bør bli bredere slik at man kan skøyte på ski. Slik er det ikke i dag, og mange aktive barn og unge blir kjørt til Konnerud hvor det er til rettelagt for det. Denne bilkjøringem fra sentrum kan da reduseres. Det er mye kjøring av barn i forbindelse med idrett. Hun henviser også til planen for idrett og miljø. I Bragernes bydel savnes det en opprustning av idrettsanleggene det vil føre til et bedre oppvekst og nærmiljø hevder hun. Oljefilm i vannet ved elektroen på Brakerøya. Kan man finne lekkasjen og få gjort noe? Bragernes strand masse bikkjemøkk. Kan det settes opp noen slags søppelkasser? Lindberg: det er satt opp søppeldunker merket Fido til hundemøkk. Visuell forsøpling i byen hva med de salgsbodene som popper opp det ser stygt ut. Vil politikerne ha det slik? Åspavilijongen må ivaretas det kreves husleie for de som driver burde man ikke heller støttet de? Drammen Eiendom er vaktmester og det sikres forsvarlig. Kan man låne bort Åspavilijongen slik at det ikke står ubrukt? Når det står tomt kan ting skje.

6 Panelet svarer at det er en konkurransesituasjon. Drammen kommune kan ikke subsidiere ett sted. En mann som bor i sentrum er bekymret for luftkvaliteten. Det hjalp mye at veien ble lagt om, og under bakken. Men det har blitt mer vedfyring. Ved kalde dager er det mye fyring og det fører til dårlig luft. Drammen kommune er bukken og havresekken de har inntekter i fra el-kraft. Kan man bruke noe av overskuddet til alternativ oppvarming? Elbiler henviser til Sveits. Tinghuset parkeringen der er så fæl hvem har ansvaret for det? Løv fra i fjor og søppel. Utbygging langs elven, overskygger elva fra åsen ser man mer og mer tak. Oppfordrer pol til å se på dette må det bygges ut så tett? Noen steder der det ikke er bygninger der er det trær. DIALOG presentasjon ved Sadi Emeci Inspill Kildesortering i borettslag. Det finnes brosjyrer og skilt på alle språk, men har noen fortalt de hvordan man kaster søppel her? Det har ikke blitt gitt opplæring/informasjon? De andre må tilpasse seg vår kultur og verdier. Snart blir det flere av sånne som deg enn av oss. Det har skjedd i en by i Spania. Språk er basis for enhver dialog. Et must. Jeg savner omtale om språk i presentasjonen. En av de fremmøtte uttrykker sin overraskelse over at dette er en sak på en slik konferanse. Driver kommunen med diktatoriske møter? Kommunen er arrogant kan man ha en dialog i en arrogant kommune?

7 Generelle innspill: Botreningsinstitusjon for rusavhengige. Jeg blir forundret når ordfører har vært inne i saken i 3 år og det har blitt omtalt som regulert til boliger. Om dere setter i gang slike prosjekt som dette, er det slik kommunen løser dette på? Vi er ikke klare for å ta i mot en så stor gruppe i nærmiljøet. Hvorfor har ikke vi som naboer blitt hørt? Vi er en resurs. Det er ikke tilitsvekkende av ordfører når slikt gjøres. Håper at dette ikke er vanlig praksis. Dialog jeg sendte brev til parkeringskontoret. De har begynt med skråparkering på begge sider. De hadde vært der og målt det var 3 m i mellom bilene og dermed kan brannbilen passere. De lovte å se på det i vinter, men ingen kom. Jeg bad om å få et skilt med langsgående parkering. Det ble tullete svar og en dårlig dialog. Det har aldri før vært skråparkering i Peder Bucks gate. Servicetorget å ja, den har vi fått mange meldinger om ikke imponerende! Bysyklene hvor er de? Leder svarer at ordningen som var er avsluttet fordi ordningen var for dårlig. Vi har ikke gitt oss. Vi ser etter mer robuste sykler. Det var mye hærverk og det var vanskelig å få reparert. Drammen park blir det spist opp mer av Drammen park? - ny plan om Drammen park. Parken blir bra. Parken skal holdes i den størrelsen den er nå og rustes opp. Den ligger nå i kommuneplanen. Blir den regulert? Hotell bygges, og gamle biblioteket tok noen meter.

8 Parken i dag er bestemt og fastlagt gjennom sentrumsplanen og Kommuneplanen. Oppsummering: Takk for gode innspill, vi tar det med oss videre i planarbeidet. Det er bare å ta kontakt med oss som sitter i Bystyret.

Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014

Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014 Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014 Det var ca. 65 oppmøtte på arrangementet. Gruppene var delt inn etter områder, og varierte i størrelse fra 4-12 deltagere. Gruppene ble ledet av en

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 1. STYRET I 2006 Henrik Lien Henriette Bohwim Jan W. Bratterud Reidar Gotteberg Roar Langlete Espen Ramstad Birger Schjøtt Leder Kasserer Nestleder To av medlemmene trekker

Detaljer

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Th 03.03.07 Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Bakgrunn Vellet hadde fått brev fra Oppegård kommune om oppsetting av bommer på Frydenberg

Detaljer

Bente Kronen Brannvaktsgate 13 3256 Larvik 2011-02-16

Bente Kronen Brannvaktsgate 13 3256 Larvik 2011-02-16 Janne og Jørn Andersen Sollijordet 1 3292 Stavern Bente Kronen Brannvaktsgate 13 3256 Larvik 2011-02-16 Innspill angående oppstart og kommende forslag til omregulering av området ved Solli gård (Sollijordet

Detaljer

Forberedte innlegg. Drammen kommune REFERAT BYDELSKONFERANSE 2015

Forberedte innlegg. Drammen kommune REFERAT BYDELSKONFERANSE 2015 Drammen kommune REFERAT BYDELSKONFERANSE 2015 BYDEL: Konnerud Sted/tid: Hallermoen skole 28.01.15 Antall 52 (inkl. politikere og administrasjon) deltagere: Politikere: Johan Baumann (H), leder Freddy Hoffman

Detaljer

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG Engasjement gjennom miljøuke, festival og næringssamarbeid. 1814-markeringen. Jeg synes arbeidet

Detaljer

Politikere: Leder - Torbjørn Andreas Pettersen, Christina Højer Mørkved, Linn Cecilie Westgård og Harald Wessel-Berg.

Politikere: Leder - Torbjørn Andreas Pettersen, Christina Højer Mørkved, Linn Cecilie Westgård og Harald Wessel-Berg. Bydelskonferanse Tangen/Åskollen 26. september 2012 Politikere: Leder - Torbjørn Andreas Pettersen, Christina Højer Mørkved, Linn Cecilie Westgård og Harald Wessel-Berg. 18 deltagere Referent: Gunnar Øvereng

Detaljer

Buskerudbyens fremtid. sett med unge øyne. Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke2. Rapport fra ungdomsverkstedet

Buskerudbyens fremtid. sett med unge øyne. Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke2. Rapport fra ungdomsverkstedet Buskerudbyens fremtid sett med unge øyne Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke2 Rapport fra ungdomsverkstedet 26. oktober 2011 1 Buskerudbyen Buskerudbysamarbeidet er et langsiktig og forpliktende samarbeid

Detaljer

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. 1 Endelig utgave Bekkestua 13.05.2013 Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene.

Detaljer

Forberedte innledninger FAU, Skoger skole

Forberedte innledninger FAU, Skoger skole Drammen kommune REFERAT BYDELSKONFERANSE 2015 BYDEL: Skoger Sted/tid: Skoger skole 22.01.15 Antall 81 (inkl. politikere og administrasjon) deltagere: Politikere: Arne Martinsen (Ap), leder Vegard Eliassen

Detaljer

Buskerudbyens fremtid sett med de unges øyne

Buskerudbyens fremtid sett med de unges øyne Buskerudbyens fremtid sett med de unges øyne Konseptvalgutredning for Buskerudpakke 2 Rapport fra ungdomsverkstedet 26. oktober 2011 1 Buskerudbyen Buskerudbysamarbeidet er et langsiktig og forpliktende

Detaljer

Den store parkeringsundersøkelsen

Den store parkeringsundersøkelsen Fagerlia Hageby borettslag Den store parkeringsundersøkelsen Parkeringsutvalget Helge Tiller Knut Einar Larsen Halsten Aastebøl Åsmund Ahlmann Nyre 2. mai 2012 Fagerlia Hageby borettslag 2 Den store parkeringsundersøkelsen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE (BUK) 27.10. 2009

REFERAT FRA MØTE I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE (BUK) 27.10. 2009 Kultur og fritid Barn og unges kommunestyre (BUK) BUK- representantene div. Deres ref. Vår ref. Saksb. Arkivkode Dato 09/120-24 Else Bjørke 033/B33/ 02.11.2009 09/27580 : REFERAT FRA MØTE I BARN OG UNGES

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RYGGE KOMMUNE. Perioden 2012 2018. Trafikksikkerhetsplan for Rygge kommune 2012-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RYGGE KOMMUNE. Perioden 2012 2018. Trafikksikkerhetsplan for Rygge kommune 2012-2018 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RYGGE KOMMUNE Perioden 2012 2018 Vedtatt xx.xx.2012 2 INNHOLD 1 OPPSUMMERING... 3 2 INNLEDNING... 4 3. VURDERING AV OG BAKGRUNN FOR PRIORITERING AV TILTAK... 5 4. OVERSIKT OVER

Detaljer

Sommerinfo 2009. Vel møtt til sommerfest på stranda 15. august! Badestrand-guide: Greit å vite om badestedene i nærområdet!

Sommerinfo 2009. Vel møtt til sommerfest på stranda 15. august! Badestrand-guide: Greit å vite om badestedene i nærområdet! Sommerinfo 2009 Vel møtt til sommerfest på stranda 15. august! Innflyttere og veteraner: Trives de i Vollen? Badestrand-guide: Greit å vite om badestedene i nærområdet! God deltakelse og gode guider på

Detaljer

Referat fra møte med interessenter 4. mars 2014 Røa Samfunnshus

Referat fra møte med interessenter 4. mars 2014 Røa Samfunnshus Bymiljøetaten KVU Røatunnelen Referat fra møte med interessenter 4. mars 2014 Røa Samfunnshus 2014-03-12 Konsekvensutredning av nye trafikkløsninger for Teie Referat fra åpen møte 9. januar referat fra

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

7. oktober 2015, spørsmål fra vellene.

7. oktober 2015, spørsmål fra vellene. Referat fra 1 Bærum Velforbund Postboks 36, 1318 Bekkestua www.baerumvelforbund.no post@baerumvelforbund.no Org. Nr. 984 664 982 møtet Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 7. oktober 2015, spørsmål fra

Detaljer

TIDENES STØRSTE SAMFERDSELSSATSING I BODØ OFFENTLIG INFORMASJON Mars 2015

TIDENES STØRSTE SAMFERDSELSSATSING I BODØ OFFENTLIG INFORMASJON Mars 2015 TIDENES STØRSTE SAMFERDSELSSATSING I BODØ OFFENTLIG INFORMASJON Mars 2015 Gang- og sykkelvei s. 4 Flere tar bussen s. 6 Tryggere skolevei s. 11 Dette er bypakke Bodø...s. 3 Ja, vi elsker å sykle!...s.

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte Trygg og aktiv på skoleveien Foreldrehefte Innhold Innledning...3 Hva kjennetegner de yngste barna som trafikanter?...4 Hvordan vurdere om skoleveien er sikker?...6 Aktiv bruk av sikker skolevei...8 Utrygg

Detaljer

Medvirkningsdokument

Medvirkningsdokument Medvirkningsdokument Medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding av kommunedelplan for Fetsund sentrum Dette dokumentet tar for seg arbeidet som har blitt gjort og innspillene som er kommet i forbindelse

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Hovedbekymringer knyttet til biogassanlegget og utvidelsen av forbrenningsanlegget på Klemetsrud

Hovedbekymringer knyttet til biogassanlegget og utvidelsen av forbrenningsanlegget på Klemetsrud SAMMENDRAG AV GRUPPEDISKUSJON GRUPPE 1. Representanter for individuelle klagere i området Bakgrunn for representantenes engasjement i saken Innledningsvis ble deltakerne bedt om å beskrive bakgrunnen for

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Porsgrunn kommune høst 2008 Innhold:

Innbyggerundersøkelse i Porsgrunn kommune høst 2008 Innhold: Innhold: Innledning... 3 Teknisk drift... Kultur og fritid... 8 Helse og omsorg... 11 Barn og unge... 1 Medvirkning... 17 Kommunale tjenester og samfunnsutvikling... 19 Arbeidsliv og bokvaliteter... 23

Detaljer