Sammendrag av spørreundersøkelse om trafikkmønster ved Brattholmen skole.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag av spørreundersøkelse om trafikkmønster ved Brattholmen skole."

Transkript

1 Sammendrag av spørreundersøkelse om trafikkmønster ved Brattholmen skole. Utført: Våren 2009 Utført av: Trafikkgruppen ved Brattholmen skule Alderstrinn: 1 6 klasse Antall elever totalt: 241 Deltakelse/svarprosent: 51,5% Andel svar som bruker veistrekningen Storskaret Brattholmen: 52,4% INNHOLDSFORTEGNELSE NNHOLDSFORTEGNELSE: 1. OPPSUMMERING ALLE KLASSER ELEVER SOM BRUKER VEISTREKNINGEN STORSKARET - BRATTHOLMEN ELEVER MED LANG SKOLEVEI SOM BRUKER STORSKARET - BRATTHOLMEN (Straume/Straumstoppe/Straumsfje Straumstoppe/Straumsfjellet/Svartaberget llet/svartaberget) ELEVER MED KORT SKOLEVEI SOM BRUKER STORSKARET - BRATTHOLMEN (Storvarden/Skogedalsvegen/Arevatn/Arefjord) ELEVER SOM BRUKER TRYGG og KORT SKOLEVEI NYGÅRDSVEGEN (10 elever) og FARLIG og LANG SKOLEVEI EBBESVIK (15 elever) OPPSUM PPSUMMERING MERING SYKKELLAPP / SYKKELDAG...9 Vedlegg: Spørreskjema brukt til innsamling av statistikkdata side 1 av 9

2 1. OPPSUMMERING ALLE KLASSER Forventet kjøremønster før/etter bygging av fortau mellom Storskaret og Brattholmen skule. Før fortau bygges 30 % 34 % 33 % 3 % Fig. 1: Fordeling myke/harde trafikanter før fortau bygges Forventet etter at fortau er bygget 22 % 42 % 27 % 9 % Fig. 2: Forventet fordeling myke/harde trafianter etter bygd fortau side 2 av 9

3 Forventet utvikling før/etter fortau 900 antall transportetapper pr. uke Gå/sykle Kjøre Før bygging av fortau: Etter bygging av fortau: Fig. 3: Forventet utvikling myke/harde trafikanter før og etter bygd fortau Kommentar: Før bygging av fortau er andel gående/syklende 37%. Forventet andel gående/syklende etter fortau er 51%. 2. ELEVER SOM BRUKER VEISTREKNINGEN STORSKARET - BRATTHOLMEN Forventet kjøremønster før/etter bygging av fortau mellom Storskaret og Brattholmen skule. Før fortau bygges 33 % 24 % 6 % 37 % Fig. 4: Fordeling myke/harde trafikanter før fortau bygges side 3 av 9

4 Forventet etter at fortau er bygget 20 % 36 % 29 % 15 % Fig. 5: Forventet fordeling myke/harde trafikanter etter bygd fortau Forventet utvikling før/etter fortau antall transportetapper Gå/sykle Kjøre Før bygging av fortau: Etter bygging av fortau: Fig. 6: Forventet utvikling myke/harde trafikanter før og etter bygd fortau Kommentar: Gjelder elever som bruker veistrekning Storskaret Brattholmen Før bygging av fortau er andel gående/syklende 30%. Forventet andel gående/syklende etter fortau er 51%. side 4 av 9

5 3. ELEVER MED LANG SKOLEVEI SOM BRUKER STORSKARET - BRATTHOLMEN (Straume/Straumstoppe/Straumsfje Straumstoppe/Straumsfjellet/Svartaberget llet/svartaberget) Forventet kjøremønster blant elever med lang skolevei langs Storskaret Brattholmen før/etter bygging av fortau mellom Storskaret og Brattholmen skule. Før fortau bygges 31 % 9 % 3 % 57 % Fig. 7: Fordeling myke/harde trafikanter før fortau bygges Forventet etter at fortau er bygget 21 % 28 % 33 % 18 % Fig. 8: Forventet fordeling myke/harde trafikanter etter bygd fortau side 5 av 9

6 Forventet utvikling før/etter fortau antall transportetapper Gå/sykle Kjøre Før bygging av fortau: Etter bygging av fortau: Fig. 9: Forventet utvikling myke/harde trafikanter før og etter bygd fortau Kommentar: Gjelder elever med lang skolevei som bruker veistrekning Storskaret Brattholmen Før bygging av fortau er andel gående/syklende 12%. Forventet andel gående/syklende etter fortau er 46%. 4. ELEVER MED KORT SKOLEVEI SOM BRUKER STORSKARET - BRATTHOLMEN (Storvarden/Skogedalsvegen/Arevatn/Arefjord) Forventet kjøremønster blant elever med kort skolevei langs Storskaret Brattholmen før/etter bygging av fortau mellom Storskaret og Brattholmen skule. Før fortau bygges 38 % 48 % 7 % 7 % Fig. 10: Fordeling myke/harde trafikanter før fortau bygges side 6 av 9

7 Forventet etter at fortau er bygget 20 % 4 % 10 % 66 % Fig. 11: Forventet fordeling myke/harde trafikanter etter bygd fortau Forventet utvikling før/etter fortau antall transportetapper Gå/sykle Kjøre Før bygging av fortau: Etter bygging av fortau: Fig. 12: Forventet utvikling myke/harde trafikanter før og etter bygd fortau Kommentar: Gjelder elever med lang skolevei som bruker veistrekning Storskaret Brattholmen Før bygging av fortau er andel gående/syklende 55%. Forventet andel gående/syklende etter fortau er 76% 6%. side 7 av 9

8 5. ELEVER SOM BRUKER TRYGG og KORT SKOLEVEI NYGÅRDSVEGEN (10 elever) og FARLIG og LANG SKOLEVEI EBBESVIK (15 elever) Nygårdsvegen 0 % 0 % 6 % 94 % Fig. 13: Fordeling myke/harde trafikanter langs Nygårdsvegen (10 elever) Ebbesvikvegen 17 % 38 % 0 % 45 % Fig. 14: Fordeling myke/harde trafikanter langs Ebbesvikvegen 15 elever Kommentar: Gjelder elever som bruker veistrekning Nygårds- og Ebbesvikvegen Trygg og kort skolevei (Nygårdsvegen): gående/syklende 94%. Farlig og lang skolevei (Ebbesvikvegen): gående/syklende 17%. side 8 av 9

9 6. OPPSUM PPSUMMERING MERING SYKKELLAPP / SYKKELDAG Svarandel som ønsker at det blir tilbud om å ta sykkellappen på skolen: Sykkellapp 19 % Ja Nei 81 % Fig. 15: Fordeling av elever i klasse som ønsker / ønsker ikke å ta sykkellappen Svarandel som ønsker en sykkeldag på skolen: Sykkeldag 26 % Ja Nei 74 % Fig. 16: Fordeling av elever i klasse som ønsker / ønsker ikke å ha en sykkeldag på skolen Kommentar: Ønsker å ta sykkellappen på skolen: 81%. Ønsker at det arrangeres en sykkeldag på skolen: 74%. side 9 av 9

10 Brattholmen, 4. juni 2009 Spørreskjema: Trafikkmønster ved Brattholmen skole Elever, ansatte og foreldre ved Brattholmen skole er alle opptatt av trafikksikkerhet. Foreldrenes Arbeids Utvalg (FAU) har derfor nedsatt en egen trafikkgruppe som arbeider med å trygge skoleveien for elevene. Trafikkgruppen ble konstituert 5. november i 2007, og gruppens visjon er en sikker skolevei for alle elever. Gruppen har hatt til behandling både trafikale forhold ved skolen og situasjonen for myke trafikanter på vei til/fra skolen. Som verktøy for prioritering av anbefalte tiltak til kommune og Statens vegvesen har gruppen vedtatt å hente inn statistikk for tilførselsveier og kjøremønster til/fra skolen. M.a.o. lages det kart som viser standard på veier, tilgjengelige gang-/sykkelveier, fartssoner og fartsregulerende tiltak. To kjente sitat for skoleveien til Brattholmen er: Veien til skolen er så farlig at mange kjører barna til skolen. og Fordi så mange kjører barna til skolen er veien farlig.. Trafikkgruppen ønsker å kartlegge kjøremønsteret til /fra skolen. Her tenker vi på om barna går, sykler, tar buss, sitter på med andre eller blir kjørt. Trafikkgruppen ønsker i forbindelse med bygging av en ny gang-/sykkelvei fra Storskaret til Brattholmen å kartlegge kjøremønster før og etter bygging av gang-/sykkelvei. Vi har tro på at dette tallmaterialet kan hjelpe oss til å argumentere ovenfor bevilgende myndigheter for at flere strekninger på skolens tilkomstveier blir sikret. Akkurat nå, og ut dette skoleåret er bussen Gratis for alle de som bor i Straume område. Det er for farlig å la elevene ferdes langs Storskaret samtidig som det graves og skytes, selv om det er manuell dirigering. Fra uke 26 blir veien fra Storskaret og ned til Svingen barnehage stengt. Når gratis/subsidiert skolebuss fjernes er vi spent på om det vil medføre at foreldre kjører barna til skolen og dermed medvirker til økt biltrafikk, eller vil barna istedenfor gå/sykle på ny utbedret vei. Oppnås det redusert biltrafikk til/fra skolen så vil dette både trygge skoleveien og de trafikale forhold knyttet til henting/avlevering av barn. Vi trenger ditt svar. Uten en svarprosent på min. 80% vil statistikkens betydning svekkes betydelig. Håper at akkurat DU for barnas trafikksikkerhet vil sette av et par minutter og hjelpe oss. Spørsmål finner du på neste side. ALLE SOM SVARER ER MED PÅ TREKNING AV TO STK. KINOBILLETTER :O) Trekning finner sted ved skolestart høsten 2009 Med vennlig hilsen Trafikksikringsgruppen ved Brattholmen skule PS. SE VÅR NYE INTERNETTSIDE ved å gå inn på Brattholmen skules internettside eller Her finnes masse nyttig stoff og linker til bl.a. BARNAS TRAFIKKLUBB SNU ARKET

11 SVARFRIST: FREDAG 12. JUNI 2009 LEVERES TIL: KONTAKTLÆRER *********************************************************************************** Klasse :.. Barnets fornavn:... Barnets etternavn:... Jeg går/sykler/kjører hele eller deler av veien mellom Storskaret og Brattholmen : ja nei Bostedsadresse (valgfritt å svare på):. Postnr. A: Til / fra skole tidligere og nå 1: Jeg går til/fra skole i snitt. ganger pr. uke. 2a: Jeg sykler til/fra skole i snitt ganger pr. uke sommerhalvåret. 2b: Jeg sykler til/fra skole i snitt ganger pr. uke vinterhalvåret. 3a: Jeg tar bussen / taxi... ganger pr. uke. 4a: Jeg sitter på med mor/far ganger pr. uke. 4b: Jeg sitter på med andre (f.eks nabo) ganger pr. uke B: Til / fra skole når det kommer gang/sykkelvei mellom Storskaret og Brattholmen 1: Jeg kommer til å gå til/fra skole i snitt.ganger pr. uke. 2a: Jeg kommer til å sykle til/fra skole i snitt ganger pr. uke sommerhalvåret 2b: Jeg kommer til å sykle til/fra skole i snitt ganger pr. uke vinterhalvåret 3: Jeg kommer til å ta bussen / taxi. ganger pr. uke. 4a: Jeg kommer til å sitte på med mor/far. ganger pr. uke 4b: Jeg kommer til å sitte på med andre (f.eks nabo). ganger pr. uke Er det ønske om at ditt barn ( gjelder 5., 6., 7. klasse høsten 2009) tar sykkellappen? ja nei For mer informasjon om sykkellappen, se skolens/trafikkgruppens egen web-side. : Er det ønske om at ditt barn ( gjelder 5., 6., 7. klasse høsten 2009) skal ha en sykkeldag? ja nei Opplysninger innhentet i dette spørreskjema skal kun brukes til trafikksikringsformål ved Brattholmen skole.

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008 Notat 07 / 2008 Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon INNHOLD 1. Bakgrunn... 4 2. Utvalg og metode... 5 3. Resultater

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Kjære Kommunestyrerepresentanter.

Kjære Kommunestyrerepresentanter. Kjære Kommunestyrerepresentanter. Sandøy vel og Sandøya FAU har samlet dere her i skolestua - for å vise dere skolen vår og for at dere skal føle på engasjementet blant oss som bor her ute. Det er ikke

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Innfartsparkering med bil og sykkel

Innfartsparkering med bil og sykkel Sammendrag: TØI notat 1159/2000 Forfattere: Berit Grue og Arnfinn Hoelsæter Oslo 2000, 80 sider Innfartsparkering med bil og sykkel Transportøkonomisk institutt har på oppdrag for Statens vegvesen Akershus,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Pensjonisiforbundet har i flere år engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse. Som en følge av dette ble det i 2013

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Skolemelkordningen på Internett!

Skolemelkordningen på Internett! Skolemelkordningen på Internett! En guide for skolemelkansvarlige TINE tar ansvar for bestilling og betaling fra foresatte. Det eneste du trenger å gjøre er å dele ut melk. Sist oppdatert 01.02.2011 Velkommen

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE 2006 2009 PLANDATO: 01.09.06. FORORD Vadsø kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen høsten 2003.

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

Sluttrapport Beintøft ungdom

Sluttrapport Beintøft ungdom Sluttrapport Beintøft ungdom prosjektleder: Beate Fiszkal, Klimaalliansen prosjektperiode: 02.07.13 01.06.14 prosjektet ble støttet av Transnova 1 forside av nettsiden Beintoft-ung.no Den grafiske utviklingen

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer