LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR BÆRUM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR BÆRUM KOMMUNE"

Transkript

1 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR BÆRUM KOMMUNE

2 FORORD Hafslund Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid for å gjøre rapporten mer lettleselig og oversiktlig. Dette har resultert i at denne utgaven, sammenlignet med tidligere års utgaver, hovedsakelig tar for seg endringer og utvikling fra siste lokale energiutredning i I forbindelse med utarbeidelsen av utredningen, har Hafslund Nett engasjert Rejlers Consulting til å bistå med innsamling og sammenstilling av data, samt utarbeidelse av dokumentet. Bakgrunnen for utredningen finnes i Forskrift om energiutredninger som trådte i kraft og ble fornyet i 2012 (FOR nr 1158). Forskriften pålegger områdekonsesjonæren, i dette tilfelle Hafslund Nett, å utarbeide en lokal energiutredning for hver kommune minimum hvert andre år. Mer informasjon om forskriften og veiledning til energiutredningen, finnes på NVE sine hjemmesider - Områdekonsesjonæren skal også minimum hvert andre år holde et åpent møte hvor utredningen skal presenteres og diskuteres. Møtene er åpne for alle og blir derfor annonsert i dagspressen og på Utredningen, presentasjoner og møtereferat legges også ut på hjemmesiden til Hafslund Nett etter hvert som de blir ferdige. Hensikten med utredningen er at myndighetene ønsker å få et informasjonsvirkemiddel og en møteplass for kommunene, områdekonsesjonær, lokale energileverandører og andre interesserte. Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Hafslund Nett håper energiutredningen kan være et nyttig hjelpemiddel for ulike energiaktører i kommunen og bidra til et bedre samarbeid som gir rasjonelle lokale løsninger. Oslo, desember 2013 Per Edvard Lund Direktør Netteier

3 INNHOLD Forord... 2 Innhold... 3 Om... 4 Energiressurser... 5 Infrastruktur for energi... 6 Leveringspålitelighet... 7 Elektrisitetsforbruk... 8 Fjernvarmeforbruk... 9 Utviklingstrekk i energibruk Energiforbruk i kommunale bygg Utviklingstrekk effekt Alternative energiløsninger AMS Kilder Vedlegg 1: Utvalgte tabeller/grafer... i Vedlegg 2: Regionalnettet... v Foto forside (til høyre), side 2, 3 og 6: Hafslund Nett Foto forside (til venstre og i midten), side 5, 13 og bakside: Rejlers Illustrasjon side 13: NVE, hentet fra Illustrasjon side 14: Energi Norge

4 Fordeling sysselsatte i kommunen Befolkningsutvikling OM BÆRUM KOMMUNE Ulike forhold som befolkningsutvikling, bosetningsmønster og sammensetning av næringslivet legger forutsetninger for utviklingen av energiforbruket i kommunen. Vi vil her presentere de viktigste. Statistikken er hentet fra Statistisk Sentralbyrå 1. BEFOLKNINGSUTVIKLING hadde innbyggere per 1. januar 2013, se grafen over. De siste ti årene har befolkningsutviklingen vist en gjennomsnittlig økning på 1,3 % årlig. Statistisk sentralbyrå forventer i sitt alternativ med middels nasjonal vekst at befolkningen i kommunen skal vokse med gjennomsnittlig 0,8 % årlig i perioden Kommunen forventer at veksten vil fortsette på 1,3 % per år. Det vil tilsvare en økning i innbyggertallet på ytterligere de kommende 17 årene 2. Energiforbruket vil til en viss grad følge befolkningsutviklingen, spesielt innen husholdninger og tjenesteyting. BOSETNINGSMØNSTER Energibehovet i husholdningene reduseres der det er høy andel av befolkning i tettbygde strøk, lav andel eneboliger og flere personer per husholdning. I Bærum bor 99 % av befolkningen i tettbygde strøk, og andelen er større enn gjennomsnittet for Akershus på 90 %. Trenden for kommunene i Akershus er at andelen av boligene som er eneboliger synker. I Bærum har andelen eneboliger variert rundt %. Andelen aleneboere ligger på rundt 15 %. NÆRINGSLIV Kakediagrammet over viser at tjenesteytende næringer sysselsetter flest personer i kommunen i 2012 med 86 %. Industrien sysselsetter 14 %, mens antall innen primærnæringen er minimal. Fordelingen er tilnærmet lik gjennomsnittet i Akershus. KLIMA Kommunen har kystklima med relativt varme somre og milde vintre. Utviklingen går i retning mot et mildere klima. I perioden er det kun i 2010 at det har vært kaldere enn gjennomsnittet for foregående trettiårsperiode 3. ENERGI- OG KLIMAARBEID s energi- og klimaplan ble oppdatert i Målsetting om 20 % reduksjon av kommunens klimagassutslipp innen 2020 regnet fra 2008 som basisår er ikke endret. Det legges opp til at energiforbruk i kommunens bygningsmasse skal reduseres med minst 3 % per år samt at 90 % av energibehovet til oppvarming, avkjøling, ventilasjon og varmtvann i eksisterende bygningsmasse skal dekkes av miljøgunstige energibærere innen vil samarbeide med statlige og andre kommunale myndigheter samt innbyggere og næringsliv om energi- og klimaspørsmål 4. 4

5 ENERGIRESSURSER OMGIVELSESVARME Ved hjelp av varmepumper utnyttes stadig mer av omgivelsesvarmen i uteluft, sjø og grunn. Væskevann varmepumper som utnytter grunnvarme, eller luft-vann varmepumper, er gode alternativer der det er vannbåren gulvvarme. Disse kan erstatte tradisjonelle varmesentraler. Fjernvarmeanlegget i Bærum utnytter varme fra sjøvann i varmesentralene på Lysaker og Fornebu. VANN Spikerbrukfallet er det det eneste vannkraftverket i kommunen. Minikraftverket har en installert effekt på 0,4 MW og en midlere årsproduksjon på 0,7 GWh. I følge NVE er det ikke potensial for flere småkraftverk i kommunen. AVFALL OG BIOGASS kjøper tjenestene for behandling av husholdningsavfallet i markedet, og restavfallet sendes til forbrenning med energigjenvinning. Det er beregnet at restavfallsmengden fra Bærum utgjorde ca. 64 GWh i På Isi avfallsanlegg samles det inn gass fra det tidligere deponiet. Tidligere har alt blitt faklet av, men i forbindelse med nytt anlegg i 2012 blir deponigassen utnyttet til oppvarming av bygg og anlegg på stedet 6. Potensialet er tidligere beregnet til ca. 4 GWh/år 7. Bærum kommune er medeier i Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) som er et interkommunalt renseanlegg. Der produseres blant annet biogass, i størrelsesorden 70 GWh 8. BIOBRENSEL I Bærum er det noe energipotensial i halmressursene fra kornarealet samt i tilveksten av skogvirke. Det er ikke tradisjon i landet for å bruke halm som energikilde, men potensialet er stort i Akershus 9. Halmressursene i kommunen har en energimengde på ca. 9 GWh 10. Energiinnholdet i tilveksten av skog i kommunen er ca. 67 GWh og av dette er det beregnet at ca. 9 GWh er egnet for energiformål 11. Det er stor usikkerhet knyttet til andel som utnyttes, men i Norge generelt er tilveksten av skog langt større enn hogsten. ANDRE ENERGIRESSURSER Overskuddsvarme fra industrier og kjøleanlegg kan nyttes som varmekilde i blant annet nær- og fjernvarmeanlegg. Fjernvarmeanlegget i Bærum utnytter varme fra avløpsvann i varmesentralen i Sandvika. Solenergi utnyttes til en viss grad i Norge, men potensialet er større. Man ser en utvikling i økt bruk både til produksjon av elektrisitet (solceller) og varme (solfangere) de siste årene, men utnyttelsesgraden i kommunen er ukjent. Det er ikke kjennskap til konkrete vindkraftprosjekter i kommunen. 5

6 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI Infrastruktur for energi er fjernvarmenett, rørnett for gassdistribusjon og elektrisitetsnett. FJERNVARME I har Fortum fjernvarme AS to konsesjonsområder for fjernvarme; ett i Sandvika og ett ved Lysaker og Fornebu-området. Konsesjonen for Sandvika ble utvidet i mai 2013 til å inkludere en varmesentral ved Oslo Universitetssykehus, SSE. Utvidelsen ble begrunnet med tilknytning av nye kunder i området mellom Solberg mot Løkeberg og Durud, og at det derfor er behov for økt varmeproduksjon i området 12. Kart som viser konsesjonsområdene er lagt i Vedlegg 1. Det bygges stadig flere biobaserte varmesentraler til å forsyne bygg og borettslag i regionen. Disse kan gjerne defineres som nærvarmeanlegg. De er ikke inkludert i oversikten her. Et lokalt eksempel er Øverland Miljøtun der over 100 leiligheter varmes opp med varme primært fra flis, og det planlegges utvidelse til kommunale bygg etter hvert. ELNETTET Hafslund Nett har områdekonsesjon i Oslo, det meste av Akershus og to kommuner i Østfold. Områdekonsesjonen gir nettselskapet rett til å bygge og drive fordelingsnettet med kabler, luftledninger og andre elektriske anlegg uten å forelegge hver enkelt sak for NVE. Nettselskap med områdekonsesjon har tilknytningsplikt til alle forbruks- og produksjonskunder i sitt konsesjonsområde med elektrisk energi. For å ivareta denne plikten og samtidig overholde forskrift om leveringskvalitet, må elnettet kontinuerlig utvides og forsterkes for å holde tritt med utviklingen i kommunen. Den største veksten i elektrisitetsforbruket er forventet å skje på Fornebu og i Sandvika-området og derfor er det i disse områdene det utføres flest prosjekter for å møte det kommende behovet for elektrisk effekt og energi. Hafslund har også ansvaret for regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold. Omtale av viktige tiltak er lagt i Vedlegg 2. 6

7 Total avbruddstid per nettstasjon Antall avbrudd per nettstasjon Lokal energiutredning 2013 LEVERINGSPÅLITELIGHET Figurene viser gjennomsnittlig antall avbrudd per nettstasjon og gjennomsnittlig total avbruddstid (i antall timer) for hver nettstasjon i perioden For de senere år viser statistikken at Bærum nærmer seg samme leveringskvalitet som Oslo, som er det området hvor HN har best leveringskvalitet. Unntaket er 2011, der hvor stormen Dagmar bidro til flere avbrudd i områder med luftnett. Bærum er et område hvor det er stor andel av kabelanlegg, men det finnes også en god del linjer. Bærum har en meget god leveringspålitelighet med en oppetid på 99,99 % i Gjennomsnittlig oppetid siste 10 år er også på 99,99 %, og er langt bedre enn et landsgjennomsnitt for Norge som ligger på en oppetid på 99,95 % i samme periode Norge Hafslund Oslo Romerike Asker og Bærum Follo Bærum Norge Hafslund Oslo Romerike Asker og Bærum Follo Bærum 7

8 ELEKTRISITETSFORBRUK Grafen over viser hvordan temperaturkorrigert elektrisitetsforbruk i fordeler seg på de ulike brukergruppene, og hvordan forbruket har utviklet seg siden Elektrisitetsforbruket er i all vesentlig grad knyttet til stasjonært forbruk. Lading av elbiler er også inkludert siden denne mengden per i dag ikke kan spesifiseres. Bruken er foreløpig begrenset, og kan anslås til 0,1 % av elforbruket i kommunen 14. FORDELING PÅ BRUKERGRUPPER Totalforbruket av elektrisitet i Bærum var i 2012 på ca GWh. Husholdningene er den største brukergruppen med en andel på nærmere 60 %. Tjenesteytende næringer står for 35 % og industri 8 %. Landbruk og fritidsboliger har en minimal andel av elektrisitetsforbruk. UTVIKLING Tabellen til høyre viser at forbruket innen husholdninger har blitt effektivisert med 5 % per innbygger tross en økning på 58 GWh. Innen tjenesteytende sektor har forbruket minket med 59 GWh i perioden, noe som tilsvarer en reduksjon på 20 % per innbygger. Landbruket har også redusert energibruken, mens forbruket i industrinæringen og fritidsboliger har økt. I Vedlegg 1 vises elforbruk innen husholdninger og tjenesteyting per innbygger per kommune Elforbruk (GWh) Andel (%) Husholdninger 891,6 57 Tjenesteyting 553,1 35 Landbruk 2,6 0 Fritidsboliger 2,2 0 Industri 126,3 8 Utvikling Forbruksøkning (GWh) Spesifikk endring* (%) Husholdninger 57,9-5 Tjenesteyting -58,7-20 Landbruk -4,9-28 Fritidsboliger 0,6 +21 Industri 80,4 +70 * Negativt fortegn betyr ikke nødvendigvis effektivisering av energibruk, men redusert aktivitet eller overgang til annen energibærer. Beregnet per innbygger for husholdninger og tjenesteyting, per sysselsatt innen industri og landbruk, og per bygg for fritidsboliger.

9 FJERNVARMEFORBRUK Grafen over viser hvilke energibærere som er benyttet til fjernvarme i og hvordan forbruket har utviklet seg siden Forbruket er temperaturkorrigert. FORDELING PÅ ENERGIBÆRERE I 2012 ble det produsert 137,9 GWh fjernvarme ved anleggene i Bærum. Det leveres til tjenesteyting (89 %) og husholdninger (11 %). Fjernvarmen produseres i hovedsak av omgivelsesvarme i form av sjøvann og avløpsvann. Det benyttes elektrisitet til å drive varmepumpene, samt noe olje Prosentandel Energiforbruk (GWh) Elektrisitet 30 41,8 Olje 9 12,4 Omgivelsesvarme 61 83,6 UTVIKLING Det har vært fjernvarmeanlegg i kommunen siden før år Fra 2000 til 2008 var det en jevn stigning. Siden har produksjonen holdt seg på ca. 140 GWh (temperaturkorrigert). ANNEN INFORMASJON OM FJERNVARME Oversikt over de ulike varmesentralene finnes på fjernvarmeselskapets nettsider 16. Ved Solberg varmesentral er det planlagt å benytte eksisterende kjeler på sykehuset, samt en ny biokjel. I Vedlegg 1 er fjernvarme per innbygger per kommune vist grafisk. 9

10 UTVIKLINGSTREKK I ENERGIBRUK I årets utredning presenteres kun oppdaterte tall for elektrisitet og fjernvarme. Dette er fordi det ikke finnes statistikk for øvrige energibærere fra årene etter For å vise totalt stasjonært energiforbruk, og forholdet mellom de ulike energibærerne, er utviklings- og prognose-grafen som ble utarbeidet for 2011-rapporten tatt med. Se figuren over Elektrisitet utgjorde ca. 82 % av det totale stasjonære energiforbruket i 2009, mens biobrensel utgjorde ca. 4 %. Petroleumsforbruket har blitt redusert fra 10 % i 2000 til 7 % i For detaljer om utviklingen i temperaturkorrigert energiforbruk fram til 2009, i form av tabeller og grafer fordelt på energibærere og brukergrupper, henvises det til Lokal energiutredning På landsbasis er salget av fyringsolje redusert med 26 % fra 2009 til Det er sannsynlig at reduksjonen kan ha vært på samme nivå i Bærum. Elforbruket i husholdninger har økt mindre enn prognosen fra 2011 tilsa. Forbruket innen tjenesteyting er betydelig redusert, mot en forventning om tilsvarende stor økning i følge prognosen. Produksjonen av fjernvarme har ikke økt. Utviklingstrekk Prognose økning (GWh) Faktisk økning (GWh) El husholdninger 21,0 11,3 FV husholdninger -0,9-0,3 El tjenesteyting 38,4-44,4 FV tjenesteyting 9,7-2,5 El industri 1,5 24,1 Fjernvarme totalt 8,8-2,8 UTVIKLING VIDERE Det er ingen tvil om at elektrisitet fortsatt vil stå for hovedandelen av energiforbruket. Forbruket innen husholdninger og tjenesteytende næringer vil fortsette å øke. Utnyttelsen av både biobrensel og omgivelsesvarme vil øke i forbindelse med at fjernvarmeproduksjonen forventes å dobles fram mot Petroleumsforbruket vil fortsette å avta. 10

11 ENERGIFORBRUK I KOMMUNALE BYGG Grafen over viser energiforbruk ved egeneide kommunale bygg i 2012, for Oslo og kommunene i Akershus. Fra og med regnskapsåret 2012 ble kommunene pålagt å rapportere om energiforbruket gjennom kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA) 19. Frogn, Enebakk og Vestby er ikke tatt med på grunn av mangelfull rapportering. Verdiene er ikke direkte sammenlignbare siden de kun viser et gjennomsnittstall og det er store forskjeller på alder og bruksområde for byggene. Men det gir en indikasjon på nivået og sammensetningen av energiforbruket. Nannestad har den største fjernvarmeandelen, men samtidig høyt totalforbruk. Fire av kommunene har rapportert om biobrenselforbruk utenom fjernvarme. Kun tre av kommunene har faset ut alt oljeforbruk. har rapportert lavest forbruk, med 126 kwh/m 2. Oljeandelen er minimal. Fjernvarmeandelen er på gjennomsnittet for de 20 kommunene. rapporterer årlig energiforbruk for sine bygg i kommunens årsrapport. Yrkesbygg, også kommunale, er pålagt energimerking. vil fullføre energimerking av alle kommunale bygg i Flere kommuner benytter anledningen til å utvide med energianalyse og energitilstandsvurdering av sine bygg når de først må energimerke. Generelt ser man at for de aller fleste bygg kan det identifiseres tiltak som er lønnsomme i et tiårsperspektiv. I mange tilfeller er det et sparepotensial kun for de lønnsomme tiltakene på over 20 % av dagens energiforbruk. Typiske anbefalte tiltak vil være: Energioppfølging Tiltak på ventilasjonsanlegg Automatisering og justering av driftstider Investeringer i varmeanlegg Etterisolering og bytte av vinduer 11

12 UTVIKLINGSTREKK EFFEKT Det er en rekke nye utviklingstrender som vil kunne komme til å påvirke energiforbruket, og ikke minst effektuttaket i distribusjonsnettet. Det er lite som tyder på at introduksjon av varmepumper, energieffektivisering og overgang til andre energikilder på kort sikt vil medføre en reduksjon av maksimalt effektbehov i nettet på dager med temperaturer under -10 o C. UTFORDRINGER Både til transport og oppvarming ser vi nå en overgang fra petroleumsforbruk til elektrisitetsforbruk. I tillegg har høyt fokus på energieffektivisering ført til en teknologisk utvikling av utstyr med lavere energibehov, men høyere effektbehov. Det kan gi spenningsproblemer i svake nett. Vi vil her nevne noen viktige faktorer som gir nye utfordring for elektrisitetsnettet. ELBILER: Det har vært en sterk utvikling i antall elbiler på norske veier de siste årene. Tidlig i 2013 rundet antallet Bruk av elbiler betyr økt effektbelastning selv om energiforbruket reduseres. Det bygges ut vanlige ladere, mellomraske ladere og hurtigladere. Effekten varierer fra 2,5 til 140 kw. Hurtiglading er en forutsetning for videre utbredelse av elbiler, men det vil kreve store investeringer i elektrisitetsnettet. OPPVARMING AV VARMTVANN: Mens en vanlig varmtvannstank har et effektbehov på typisk 1,5 til 2 kw, kan de nye, moderne gjennomstrømningsvannvarmerne ha et effektbehov på det ti-dobbelte. I Europa benyttes normalt gass til oppvarming i slike vannvarmere, mens i det norske markedet er de beregnet for elektrisitet. Oppvarmingssystemet er energieffektivt fordi det blir mindre tap fra et varmelager, men det har derimot et høyere effektbehov som igjen vil kreve flere og større ledningsnett til boligene. INDUKSJONSKOMFYRER: Induksjonsplatene på de populære induksjonsovnene har høyere effektbehov enn de tradisjonelle kokeplatene (også keramiske). Tradisjonelle kokeplater har en effekt på typisk 1 til 2 kw, mens induksjonsplater kan utnytte helt opp til 4 kw under boost-funksjon. Samtidig effektforbruk kan komme opp i hele 7,4 kw. KRAFTPRODUKSJON FRA IKKE-REGULERBARE FORNYBARE ENERGIKILDER: Både privatpersoner og kommersielle aktører bidrar til økt produksjon av strøm fra sol, vind og vann. Dette bidrar til mer fornybar kraft på markedet, men samtidig er det viktig å være klar over at disse kildene sjelden vil produsere kraft når effektbehovet er størst på kalde vinterdager. LØSNING Enkelt sagt er det tre løsninger på disse utfordringene; forsterkinger i elektrisitetsnettet, endret bruksmønster eller økt styring av last hos sluttbrukerne. Den eneste sikre metoden for å styre toppbelastningen i de kaldeste dagene er å redusere strømverdien på dagens overbelastningsvern (hovedsikring) hos kundene. En mer dynamisk løsning er prisinsentiver for å motivere kunden til endring. Det vil kreve effektmåling av strømforbruket i tillegg til dagens energi-måleravlesing. Dette vil de nye Smart strøm- målerne, som omtales på neste side, legge til rette for. I tillegg utvikles Smarthus-løsninger som vil kunne bidra til å unngå effekttopper fordi det gir mulighet for automatisk styring av strømforbruk. 12

13 ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER Den lokale energiutredningen skal være et bidrag til samfunnsmessig rasjonell utvikling av energibruken i kommunen. Det er tre aspekt som er viktig: redusere energiforbruket redusere effekttoppene benytte fornybare energikilder I tillegg er det et poeng å redusere bruk av direktevirkende elektrisitet til oppvarming, av to grunner. For det første er elektrisitet energi med høyere kvalitet enn varmekilder som for eksempel biobrensel, og bør derfor prioriteres til annet formål enn oppvarming. For det andre kan man ved hjelp av varmepumper produsere 3-4 ganger mer varme per kwh elektrisitet enn man kan ved bruk av panelovner og varmekabler. Siden vi har rikelig med elektrisitet produsert fra vannkraft i Norge, kan det likevel i mange tilfeller forsvares å bruke direktevirkende elektrisitet til oppvarming, både ut fra et totalt energiregnskap og et miljøregnskap. Det er hovedsakelig lovkrav, støtteordninger, teknologi og pris som påvirker utviklingen i energibruk. Nedenfor nevnes noen faktorer som vil ha en stor påvirkning på utviklingen fremover. SKJERPEDE KRAV til isolasjon, tetthet, varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg, andel fornybar energi og redusert varmetap gjennom vinduer i TEK10, og ytterligere skjerping i TEK15. Det er satt krav til passivhusnivå allerede fra FORBUD MOT OLJE som grunnlast fra 2012 og spisslast fra For offentlige bygg gjelder totalforbudet allerede fra Forbudet resulterer i økt bruk av biobrensel. ENOVA-STØTTE til kartlegging, utredninger og konvertering-/sparetiltak, med spesielt fokus på bygging/renovering til passivhus-standard. LAVERE PRIS på solceller til produksjon av strøm. Kombinert med TEK10-krav om at en viss andel av energiforbruket må være fornybar energi, er solceller nå en mer aktuell løsning i flere tilfeller. ENERGIMERKEORDNINGEN som gir karakter på bygget ut fra energibehov og varmeløsning. Dette bidrar til å synliggjøre lavere driftskostnader og dermed øke verdien på energieffektive bygg. SMARTE STRØMMÅLERE som muliggjør effektprising og dermed kan bidra til økt bevissthet og fokus på effektbruk. FORBEDRET VARMEPUMPETEKNOLOGI som nå gjør at væske-vann eller luft-vann varmepumper konkurrerer ut mer tradisjonelle varmesentraler. I tillegg til at luft-luft varmepumper er blitt svært vanlig på eneboliger. Lokal energiutredning 2011 inneholder nyttig informasjon om energiøkonomisering, konvertering til andre energikilder og systemløsninger, og vurdering av hvordan dette påvirker effektbruk. I tillegg er det mye info om ulike energikilder i den generelle vedleggsdelen fra

14 AMS INNFØRING AV AMS Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha tatt i bruk Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). AMS innebærer at alle husstander og næringskunder får erstattet sine eksisterende strømmålere med en moderne strømmåler som registrer strømforbruket på timesbasis og sender automatisk informasjonen om forbruket til nettselskapet. Samtidig vil AMS muliggjøre såkalt Smart Grid, som er teknologi som gjør netteieren i stand til bedre å overvåke nettet og finne og utbedre feil raskt. Utrullingen av AMS er landsomfattende og initiert av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). FOR DEG SOM KUNDE Innføringen av nye moderne toveismålere gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier som vil sikre korrekte fakturaer. Innføringen gjør det også mulig for kunden å koble forbruk mot timespriser på strøm (spotpris), og justere strømforbruket deretter. Denne muligheten øker verdien av å anskaffe styringsenheter fra en tredjepartsleverandør. En annen fordel med de nye målerne er at ved strømbrudd vil den moderne strømmåleren umiddelbart kunne gi nettselskapet beskjed slik at strømforsyningen kan gjenopprettes raskere. MODERNISERING AV NETTET Moderne strømmålere er nødvendig med økt etterspørsel etter strøm og behov for å tilpasse nettet til nye former for klimavennlig energiproduksjon og stimulere til endret forbruksmønster, samt bidra til at vi kan holde nettleien lav også i framtiden. UTRULLING I HAFSLUND NETTS KONSESJONSOMRÅDE Hafslund Nett er i gang med å planlegge utrullingen av de nye moderne strømmålerne til dagens nettkunder, i tillegg til tilveksten Oslo forventes få de kommende tiårene. Hafslund Nett er nå i full gang med å planlegge og utarbeide spesifikasjoner i forbindelse med anskaffelser og implementering. Fra 2015 blir det gjennomført en gradvis pilotering av utrullingen med sikte på full utrulling og drift fra 2016 frem til tidsfristens utløp 1. januar

15 KILDER 1 Statistikkbanken, Høst Informasjon oversendt fra kommunen v/ Berit Viig, desember Basert på graddagstall sammenlignet med normal for , som forklart i Lokal energiutredning Kilde: Enova, Vår Informasjon oversendt fra kommunen v/ Berit Viig, desember Basert på mengde husholdningsavfall per innbygger fra SSB, energipotensial på 2,9 kwh/kg (Miljødirektoratet) 6 Framtiden Byer, 7 Sammendrag av KanEnergi-rapport (2009), https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid= &dokid= &versjon=1&variant=P& 8 VEAS presentasjon for Asker kommune, juni 2012, 9 Norsk Energi nr. 4/ Energipotensialet fra halmressursen er estimert fra kommunens kornareal (Kilde: SSB). Halm per daa: 280 kg/daa (Kilde: Hohle, E.E. Bioenergi miljø, teknikk og marked 2005 og Bioforsk Halm som biobrensel 2012). Brennverdi for rundballer: 4,0 kwh/kg (Kilde: Nielsen, H.K./UiA). 11 Informasjon om tilvekst oversendt fra skogbrukssjef, Oversikt over fjernvarmekonsesjoner, 13 Forbrukstall for er hentet fra Hafslund Nett sin årlige rapportering til NVE. For er tallene bearbeidet fra fylkestall i forbindelse med utarbeidelse av den første Lokale energiutredningen. 14 Beregnet av Rejlers ut fra at det var registret 632 elbiler i Antatt årlig kjørelengde km og forbruk 0,2 kwh/km. 15 Fjernvarmedataene er hentet direkte fra de aktuelle fjernvarmeselskapene som har eksisterende fjernvarmeanlegg i kommunen 16 Fortum fjernvarme, 17 Lokal energiutredning 2011, 18 Statistisk sentralbyrå, Høst Kostra, 20 Vedlegg til Lokal energiutredning 2011, 15

16 Oslo Lørenskog Ullensaker Skedsmo Bærum Nannestad Oppegård Nes Eidsvoll Sørum Aurskog-Høland Vestby Rygge Asker Ås Hurdal Gjerdrum Fet Frogn Råde Rælingen Nittedal Hafslund totalt Norge VEDLEGG 1: UTVALGTE TABELLER/GRAFER ELEKTRISITETSFORBRUK, BÆRUM KOMMUNE Husholdninger 833,7 833,9 840,8 799,6 779,3 845,6 844,6 861,3 882,1 880,3 877,1 890,5 891,6 Tjenesteyting 611,8 607,0 616,9 656,8 608,7 600,9 627,1 611,0 595,5 597,5 570,4 600,3 553,1 Landbruk 7,5 7,6 7,3 6,0 5,9 16,5 15,2 7,6 6,7 6,3 2,4 2,6 2,6 Fritidsboliger 1,6 2,5 2,3 2,4 2,8 2,5 2,4 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,2 Industri 45,9 47,3 45,8 42,6 44,3 51,7 50,3 83,4 100,0 102,2 106,0 77,9 126,3 Totalt 1500,5 1498,3 1513,0 1507,5 1440,9 1517,3 1539,6 1565,7 1586,8 1588,8 1558,5 1574,0 1575,7 Verdier i GWh. Tallene er temperaturkorrigerte. FJERNVARMEPRODUKSJON, BÆRUM KOMMUNE Elektrisitet 17,9 20,4 27,4 26,3 31,0 33,3 36,8 39,7 44,5 42,7 42,8 43,2 41,8 Petroleumsprodukter 7,1 8,0 12,6 18,9 15,2 13,5 13,5 15,4 12,4 12,5 14,3 11,2 12,4 Omgivelsesvarme 35,8 40,9 54,7 52,6 62,1 66,7 73,7 79,4 89,0 85,4 85,6 86,4 83,6 Totalt 60,8 69,3 94,7 97,9 108,3 113,5 124,1 134,5 146,0 140,6 142,6 140,8 137,8 Verdier i GWh. Tallene er temperaturkorrigerte. FJERNVARMEPRODUKSJON PER INNBYGGER, FOR KOMMUNENE DER HAFSLUND NETT HAR OMRÅDEKONSESJON (2012) Tallene er temperaturkorrigerte.

17 ELEKTRISITETSFORBRUK PER INNBYGGER, FOR KOMMUNENE DER HAFSLUND NETT HAR OMRÅDEKONSESJON (2012) PÅLØPTE KILE KOSTNADER, HAFSLUND NETT KILE-ordningen gir nettselskapene en redusert inntekt som følge av avbrudd (ikke levert energi). Info:

18 KONSESJONSOMRÅDE LYSAKER OG FORNEBU, BÆRUM KOMMUNE Kartet er hentet på

19 KONSESJONSOMRÅDE SANDVIKA OG SOLBERG, BÆRUM KOMMUNE Kartet er hentet på

20 VEDLEGG 2: REGIONALNETTET Innen 2040 vil innbyggertallet i Oslo, Akershus og Østfold trolig øke med over en halv million fra dagens 1,4 millioner, i følge Statistisk Sentralbyrå. I Oslo bygger Hafslund Nett nytt hovedfordelingsnett, og dette skal stå ferdig i Dette vil gi bedre kapasitet og redusert risiko for avbrudd, samtidig som overføringstapet i nettet reduseres tilsvarende forbruket til cirka 3500 husstander. På grunn av hovedflyplassen er Ullensaker blant kommunene i Norge med størst vekst i befolkning og næring. Hafslund Nett har bygget om og utvidet to transformatorstasjoner i 2012 og planlegger å bygge en helt ny transformatorstasjon for å møte det kommende behovet for elektrisk effekt og energi. I Eidsberg- og Marker kommune bygges en ny kraftlinje. Denne er en av de første i Norge med ny mastetype i kompositt. Dette sikrer strømforsyningen og øker leveringssikkerheten. For å sikre strømforsyningen til Hvaler kommune er det søkt konsesjon på ny kabel og kraftlinje fra Fredrikstad. Dette gjøres for å dekke forespørselen ved stor befolkningsvekst og for å kunne levere nok strøm til fastboende og hyttefolk. Infrastruktur for elektrisitet er godt utbygd for Bærum. Statnett har innføringsstasjoner i kommunen. I tillegg forsynes kommunen fra Oslo. Det er også en forbindelse mot Buskerud via Asker. Statnett planlegger å bygge om en av sine stasjoner i Etter det kan kraftlinjen mellom Asker og Bærum rives. Det er behov for å øke kapasiteten i noen av transformatorstasjonene i regionalnettet. Det er gode forbindelser mellom stasjonen i underliggende distribusjonsnett. For flere opplysninger om regionalnettet henvises det til kraftsystemutredningen for området Oslo, Akershus og Østfold for som er tilgjengelig på Hafslund Nett AS sin nettside,

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Oslo, 29/1-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

Lokal energiutredning 2013 Oslo, 29/1-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Lokal energiutredning 2013 Oslo, 29/1-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Hensikt med Lokal energiutredning Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Trondheim kommune. Lokal energiutredning 2013

Trondheim kommune. Lokal energiutredning 2013 Trondheim kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Skaun kommune. Lokal energiutredning 2013

Skaun kommune. Lokal energiutredning 2013 Skaun kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no --------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune 2009 --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune Lokal energiutredning 2012 Levanger kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 LEVANGER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET...

Detaljer

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Versjonsdato: 2012-03-01 1. INNLEDNING... 2 2. MÅLET MED UTREDNINGEN 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2. Kommunale mål... 3 3. INFORMASJON OM KOMMUNEN.. 3 3.1 Kort

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune Lokal energiutredning 2012 Verran kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 VERRAN 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune Energiutredning Drammen Kommune 2013 Energiutredning Drammen kommune 1 Innhold 1 BAKGRUNN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET...5 4 INFORMASJON OM DRAMMEN KOMMUNE...7 5 BESKRIVELSE

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Narvik kommune

Lokal energiutredning 2013 Narvik kommune Lokal energiutredning 2013 Narvik kommune Narvik, desember 2013 1 Forord Dette dokumentet presenterer Lokal Energiutredning - 2013 for Narvik kommune. Narvik Energinett AS er områdekonsesjonær og dermed

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer