Gulating lagmannsrett årsmelding 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gulating lagmannsrett årsmelding 2009"

Transkript

1 Gulating lagmannsrett årsmelding 2009

2 Stavanger Tinghus. G u l a t i n g l a g m a n n s r e t t INNHALDSLISTE 1. Førstelagmannen har ordet 2. Organisasjon økonomi 3. Kompetanseutvikling 4. Arbeidsmiljøet 5. Kvalitetsutvikling 6. Saksavviklinga 7. Nytt Gulatinghus VEDLEGG Framsidebiletet viser inngangspartiet til Bergen tinghus Foto: Helge Skodvin G u l a t i n g l a g m a n n s r e t t Postadresse: Postboks 7414, N-5020 Bergen Besøksadresse: Bergen Tinghus, Tårnplass 2 Telefon sentralbord: Telefaks: Heimeside: E-post: 2

3 2 0 0 i n g å r s m e l d 9 1. Førstelagmannen har ordet: Året 2009 blei eit merkeår i lagmannsretten si historie. I nærvær av ei lang rekke gjestar la justisminister Knut Storberget 28. august ned grunnsteinen til det nye tinghuset vårt. Eit monumentalt og moderne bygg, midt i Bergen sentrum. Det monumentale symboliserer domstolane si grunnleggande rolle i samfunnet. Den moderne utforminga viser at domstolane skal tene samfunnet i notida. Det nye tinghuset tek etter kvart form, og vi er no i ferd med å førebu flytteprosessen. Prosessen vil heilt sikkert gå greit, men han kan og gi oss nokre utfordringar. Samtlege tilsette vil bli lokalisert annleis enn no, alle saksbehandlarar i ein etasje og samtlige dommarar i ein annan etasje. Rettssalane vil få ei utforming som i nokon mon skil seg frå det tradisjonelle, og det blir ei heilt anna teknologisk verd, forutan mykje betong og glas. Dette er vi no i ferd med å førebu oss på, og vi forstår at det nye huset gjer det naudsynt å tenkje nytt når det gjeld organisering. Utfordringane er ikkje større enn at dei sikkert vil bli løyst, og vi er alle entusiastiske i høve til å ta det nye huset i bruk! Ein levande organisasjon må alltid være innstilt på endringsprosessar. Slik også med Gulating lagmannsrett. Svært viktig i denne samanheng er kompetanseutviklingsarbeidet, med fagdagar dei fleste månader i året. Tema er forskjellig frå gong til gong, men siktemålet er heile tida å utvikla organisasjonen. I 2009 gjennomførte vi ei CAF- undersøking. CAF står for Common Assessment Framework, og er ein sams europeisk standard for vurdering av offentleg verksemd. Opplegget for undersøkinga er komplisert, men vi hadde ei dyktig arbeidsgruppe som i løpet av kort tid leverte resultat. Rapporten blei presentert på Gulatingseminaret i Flåm i oktober Gjennom bearbeiding i arbeidsgrupper og plenumsdiskusjon fekk han brei tilslutning frå dei tilsette. Vi er no i gong med å setje tilrådingane frå gruppa ut i livet. Det er ikkje nokon løyndom at den største utfordringa vår er saksavviklinga. Bortsett frå dei sivile ankene, kor vi enn so lenge held normen, har vi for alle dei andre sakstypane for store behaldningar og for lang saksbehandlingstid. Vi søkjer støtt etter tiltak som kan betra situasjonen, men hovedårsaka 3

4 G u l a t i n g l a g m a n n s r e t t Foto: Tage Borøchstein til den eksisterende stoda er eit gap mellom oppgåver og tildelte ressursar. På driftssida har vi vore underbudsjettert, og har difor gjennom året fått ein rad tilleggsløyvingar. Trass dette har rekneskapen dei to siste åra vore gjort opp med driftsunderskot. I tildelinga for 2010 blei ramma noko styrka. Vi må likevel segja frå om at dersom det ikkje skjer noko med ressurstildelinga, og tilfanget av saker holder seg som tidlegare, så er resultatet gitt. Det blir lengre saksbehandlingstid. Ved grunnsteinsnedlegginga tillot eg meg å komme med to ønske. Det eine var at plassen foran bygget skulle få navnet Gulating plass. Det er det opp til Bergen sine kommunale styresmakter å bestemme, men navnet ville knytte byen og institusjonen nærare saman. Det andre var at eit av dei originale eksemplara av Gulatingslova, som no er i København, kunne komme attende til Bergen og bli permanent utstilt i publikumsarealet i tinghuset. Eit gammalt dokument i eit nytt hus vil minna oss om at rettsstaten sin idé har vore bærande i samfunnet vårt i 1000 år. Eg nytter høvet til å takka samtlege tilsette i Gulating lagmannsrett for ansvarsmedviten og dyktig innsats i Bjørn Solbakken Førstelagmann 4

5 2 0 0 i n g å r s m e l d 9 2. Organisasjon økonomi Organisasjon Gulating lagmannsrett blir leia av ein førstelagmann, som saman med administrasjonssjefen har ansvar for utvikling og drift av domstolen. Domstolen er organisert i to avdelingar og ei fellesteneste. Kvar avdeling blir leia av ein lagmann. Leiargruppa i Gulating har vore: Førstelagmann Bjørn Solbakken, adm.sjef Arne Støle, avdelingslagmann Martin Tenold og avdelingslagmann Arne Henriksen. I første halvår av 2009, var lagmann Jan Erik Erstad konstituert som avdelingsleiar for avd. 1. Dei tilsette i 2009: Avd. 1 Avd. 2 Dommarar: Dommarar: Martin Tenold Arne Henriksen Jan Erik Erstad Steinar Magnus Trovåg Hanne Sophie Greve Rune Voll Stig Sjong Ørnulf Jacobsen Rannveig Sjøvoll Daniel Lunde Nils Skaar Håvard Romarheim Ove Midttun Ellen Midtgaard Carl Petter Martinsen Arne Fanebust Fredrik Staff Jon Atle Njøsen Rolf Strøm Guri Elisabeth Molven Haakon Meyer Wiggo Storhaug Larssen Berit Moldskred Mo Kjell Frønsdal Bjørn Lillebergen Margareth Christophersen Ole-Arne Linga Nina C. Noss Jarle Golten Smørdal Birger A. Stedal Bjørnar Borvik (kst) Magni Elsheim Ingrid Kjeldstad Gullaksen (kst) Sekretariata i dei to avdelingane blir leia av to avdelingskonsulentar, Gunvor Knudsen og Inger Røyrbotn Låstad. Administrasjonssjefen leiar fellestenesta. 5

6 G u l a t i n g l a g m a n n s r e t t Saksbehandlarar: Gunvor Knudsen Sigrun Fimreite Signy Larsen Wibecke Onarheim Linda M. Moen Marith Karin Andersen Saksbehandlarar: Inger Røyrbotn Låstad Hjørdis Skogen Wenche Lund Marit T. Hansen Arnhild Bø Janicke K. Vognstølen Fellestjenesten: Ekspedisjon: Line L. Steffensen Randi Holmås Eva Fauskanger Anne Vedvik (rådgjevar) Rekneskap: Lise Rådal Jostein Hordvik Ragnhild Bull Wenche Endregaard Stavanger-kontoret: Hildur Engeland Staalesen Rettsbetjentar Bergen: Terje Fossedal, Bjørn Norbeck og Ole Karl Husa Rettsbetjentar Stavanger: Karl Fagerlund og Terje Olav Høiland I tillegg til faste og konstituerte dommarar nyttar lagmannsretten ekstraordinære dommarar. Oppnemninga deira gjeld for eitt år om gongen. I 2009 har desse ekstraordinære dommarane gjort teneste: Alf Bruland, Ivar Drevland, Bjarte Eikeset og Lidvard Faaberg. Lagmannsretten tilkallar òg dommarar frå første instans. Desse gjer normalt teneste ei veke vår og haust. Gulating har òg hatt stor nytte av dommarar frå ei såkalla ressursgruppe av tidlegare sorenskrivarar. Nytilsette i 2009 Bjørnar Borvik tok til som konstituert lagdommar 1. september, hans konstitusjon er forlenga inn i Tingrettsdommar Per Jordal vart av Kongen i statsråd utnemnd som lagdommar Han tiltredde stillinga etter nyttår. 6

7 2 0 0 i n g å r s m e l d 9 Slutta i 2009 Ingrid Kjeldstad Gullaksen slutta som konstituert lagdommar 31. desember. Ho har vore i Gulating i nesten to år. Økonomi Gulating lagmannsrett fekk i 2009 tildelt NOK inklusive tilleggsløyvingar. Av dette beløpet gjekk ca 83 % med til å dekkja lønsutgifter, medrekna arbeidsgjevaravgift. I 2009 brukte vi NOK til reiseutgifter i samband med avvikling av sakene. Kostnadene til reise utgjer ca 61% av totalkostnaden til drift og investeringer. Dommarane våre reiser mykje, særleg til Stavanger, men òg mykje til Haugesund, Førde, Nordfjordeid og andre plassar i distriktet. Også i 2009 måtte Gulating leige lokale utanfor tinghusa i Bergen og Stavanger. Årsforbruket til slik ekstern leige blei NOK Av dette er nærare ein halv million kostnader til leige av rettslokale utanfor tinghusa. Gulating har i mange år hatt ei budsjettramme som ikkje strekk til i høve til driftskostnadene knytta til saksavvikling. Sjølv om domstolen i 2009 iverksette fleire sparetiltak knytta til reiseverksemda, blei rekneskapen gjort opp med budsjettoverskriding. Det er grunn til von om betre økonomi i I tillegg til dei beløpa som går med til domstolen si eiga drift, vert det frå domstolen betalt for eksterne tenester i samband med saksavviklinga. Til illustrasjon kan nemnast at det i 2009 vart utbetalt ca. kr. 30 mill. til straffesaker, der ca 23 mill. gjaldt salær til forsvararar og bistandsadvokatar. 3. Kompetanseutvikling Kompetanseutval Gulating lagmannsrett har sidan 2007/2008 arbeidd systematisk med kompetanseutvikling og har eit kompetanseutval samansett av representantar for saksbehandlarane, dommarane og leiinga. Rettesnora for kompetansearbeidet i 2009 har vore kompetanseplanen for interne opplæringstiltak som vart vedteken i Satsingsområda har vore service og samhandling og IKT-verktøy. Ekstern kompetanseheving Også i 2009 har mange av dommarane våre nytta det allsidige kompetansetilbodet i regi 7

8 G u l a t i n g l a g m a n n s r e t t av Kompetanseutvalet for dommarar (KFD) - kurs eller studieturar samt andre eksterne kurs. Leiinga gjennomførde kurs i leiarutviking i regi av AFF. I 2009 tok tre saksbehandlarar i regi av DA. Ein saksbehandlar tok kurs i organisasjonsteori og personaladministrasjon/ kompetanseutvikling i regi av NHH. Både dommarar og saksbehandlarar har gjennomført ulike IKT- og Lovdata-kurs med innleigde eksterne kurshaldarar. Studiepermisjonar Lagmann Martin Tenold hadde eit halvt års studiepermisjon frå januar Lagdommar Rannveig Sjøvoll hadde studiepermisjon hausten for folk. Lagdommar Rolf Strøm tok for seg spørsmålsskrivet og lagdommar Daniel Lunde rettsutgreiinga. Saksbehandlarane samla seg i lagrettesalen der rettsbetjent Terje Fossedal gjekk gjennom rettsbetjenten sine oppgåver i lagrettesakene. I samarbeid med saksbehandlar Wibecke Onarheim leia han eit rollespel der saksbehandlarane fekk prøve seg som rettsbetjentar. Onarheim og Fossedal hadde óg utarbeidd Rettsbetjentens lille håndbok med oversikt over rettsbetjenten sine arbeidsoppgåver i lagrettesakene. Handboka ligg no elektronisk tilgjengeleg for alle tilsette i Gulating. Fagdagar Lagmannsretten arrangerte ein intern fagdag i månaden i Her følgjer nokre smakebitar frå fagdagane: Lagrettesaker På fagdagen i januar var det fokus på lagrettesaker og dommarar og saksbehandlarar skilde lag. Dommarane hadde invitert førstestatsadvokat Walter Wangberg frå påtalemakta og advokat Jostein Alvheim frå forsvararane for å få røynsler og synspunkt på korleis partar og vitne opplever møtet med domstolen. Dei fekk òg innspel som kan gjera dette møtet enklare 8

9 2 0 0 i n g å r s m e l d 9 Service og samhandling I mars samla dommarar og saksbehandlarar seg på hotell Norge, for å utveksle erfaringar, forslag og synspunkt på lagmannsretten sitt servicetilbod, og på samhandlinga vår internt. Kurset var støtta av DA si eining for Service og avdelingsdirektør Kersti Fjørstad var med oss denne dagen. Kursleiar var mediamann og fjellklatrar Jon Gangdal. Det innleiande foredraget hans var slentrande og poengtert, engasjerende og mangfaldig. Gangdal var både høgt og lågt - teambygging, motivasjon, viljestyrke og pågangsmot blei rikt illustrert av episoder frå Himalaya. Gruppediskusjonane etterpå gjekk engasjert om ulike sider av servicebegrepet. Kva er best practise, og korleis ligg vi an? Ved fullført seminar demra det for oss at det er no arbeidet startar: Utstyrt med felles forståing for verdien av service og samhandling i kvardagen, må vi staka ut kursen i fortsetjinga gjennom interne prosessar. Kva tiltak skal vi prioritera? Kva serviceprinsipp skal vi blankpussa? Korleis realiserer vi dei? MEN, vi kom nesten i mål med serviceerklæring og samhandlingsprinsipp som skal liggje til grunn i vår domstol! Førstelagmann Solbakken overrekk Gulatingkruset til avdelingsdirektør Fjørstad, foto Janicke Vognstølen 9

10 G u l a t i n g l a g m a n n s r e t t Fleirkulturell forståing Fredag 20. november hadde lagmannsretten seminar med tittelen Det fleirkulturelle samfunn utfordringar for rettsvesenet. Også denne dagen henta vi inn ekspertise frå Austlandet. Første foredragshaldar var advokat Mette Y. Larsen frå advokatfirma Stabell & Co med foredraget Barnevern og barnefordeling utfordringer i et flerkulturelt perspektiv. Ho tok opp spørsmålet om normar frå andre kulturar kan bli rettsleg relevante i Norge, og dersom dei ikkje kan bli det, kan dei likevel være relevante? Deretter følgde sosialantropolog Anne Lise Lien frå Nasjonalt kunnskapssenter. Ho snakka om gjengar, æreskodeks og kultur forståing, og påpeikte at Norge historisk har gått frå æreskodeks til velferdskodeks. Æres kodeksar skapar meir vald i eit samfunn. Til slutt var temaet sharia. Prosjektleiar i Liberalt Laboratorium, Sead Zimeri snakka om Sharia in a multicultural Norway. Sharia har stor symbolverdi for muslimar, men fungerer i dag berre på familieretten sitt område, hevda han. Foredraga ga Gulating sine engasjerte dommarar og saksbehandlarar eit godt innblikk i samfunnsspørsmål som blir stadig meir aktuelle i vår tid. 4. Arbeidsmiljøet Gulating lagmannsrett har eit eige AMU som har møte kvart kvartal. I 2003 gjekk embetet inn på Avtale om eit meir inkluderande arbeidsliv og vart såkalle IA-bedrift. Vi har utarbeidd retningsliner og rutinar for oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar. Retningslinene tek sikte på raskare og meir aktiv kontakt mellom sjukmelde og arbeidsgjevar, auka bruk av aktiv og gradert sjukmelding og innhenting av bistand frå Arbeidslivssenteret og trygdekontor for tilrettelegging av arbeidsplassar. Den viktigaste saka AMU har jobba med i 2009 er den såkalla muggsoppsaka. I åtte rom som høyrer til lagmannsretten er det påvist særs høge tal på muggsoppsporar. Desse romma vil bli sanerte, men som mellombels løysing er det installert luftreinsarar som syter for filtrering av lufta. I samarbeid med Statsbygg vart alle ansatte i Bergen tinghus invitert til allmannamøte på Hotell Norge der dei fekk informasjon om saka. Diverre er det grunn til å tru at medarbeidarar som har blitt eksponert for muggsoppen over tid, kan ha fått helseplagar. Medarbeidarane blir følgd opp frå Arsana bedriftshelseteneste og ingen av dei er sjukmelde. Hausten 2009 var mykje prega av svineinfluensaepidemien som vitja Norge. I Gulating fokuserte AMU på handhygiene og det vart kjøpt inn og plassert handdesifiseringsmidlar på alle kontor og 10

11 2 0 0 i n g å r s m e l d 9 møterom. Vi hadde nokre få sjukdomstilfelle, men epidemien tok lett på Gulating. Sjukefråveret var i 2009 særs lågt dei tre første kvartala, mellom 1 og 2,5 %. For siste kvartal gjekk tala monaleg opp, då vi fekk fleire tilfelle av langtidssjukmelding samstundes. Det er ikkje grunn til å tru at desse har med arbeidsmiljø eller arbeidsplassen å gjera. Sjukefråværet for heile året overstig ikkje 4 %. Gulating til Gulatinget I lokalavisa Firda kunne ein torsdag 18. juni lese følgjande: Gulating lagmannsrett har vore på gjesting til Gulatinget, tusenårsstaden, i Gulen. Det var ein fin dag med godt vêr. Følgjet kom via Mongstad, der dei hadde omvisning. Etter ferjeturen over frå Leirvåg, bar det vidare til Flolid og seinare til Eivindvik. Begge stader tok prosjektleiar for tuensårsstaden, Anne-Karin Misje, seg av omvising og orientering... Det var også tid til eit rettshistorisk foredrag ved Nordtveit, før følgjet tok gamle Oster tilbake frå Gulen. Gulatingseminaret Gulatingseminaret 2009 gjekk til Flåm. Seminaret starta tidleg torsdag 22. oktober med ei flott togtur frå Bergen. Etter lunsj på gamle ærverdige Fretheim hotell, fekk vi ein grundig gjennomgang av CAF-prosjektet i Gulating v/lagdommar Magni Elsheim. Deretter var det gruppearbeid, sjå nærare om prosjektet under pkt. 5. Resultata av gruppearbeidet vart gjennomgått etter frukost fredag morgon. Leiinga fekk mange gode innspel for det vidare arbeidet med kvalitetsutvikling i domstolen. Etter gjennomgongen bar det ut i ventande buss som tok oss til bygda Undredal. Vi vitja verdas minste stavkyrkje i bruk, og på opplevingssenteret Eldhuset fekk vi innføring i levevis og gamle tradisjonar i den vesle bygda. M.a. fekk vi høyre om den lokale geitosttradisjonen med innlagt smaksmeny. Undredal landhandel hadde høg omsetnad denne dagen, og mykje god ost vart med Gulatingsfolket heim. Undredal stavkyrkje, foto Rolf Strøm Turen gjekk føre seg fredag 5. juni, der vi som nemnt først vitja Mongstad og det norske månelandingsprosjektet, før vi søkte dei historiske røtene våre på den gamle tingstaden. Returen tok vi med Gamle Dampen, det restaurerte dampskipet Oster. Det vart eit forsommareventyr i den flotte vestlandsskjærgarden og ein triveleg maritim sommarfest for alle tilsette i Gulating. 11

12 G u l a t i n g l a g m a n n s r e t t 5. Kvalitetsutvikling Lagdommar Magni Elsheim leia CAF-prosjektet, foto Line L. Steffensen CAF I forlenginga av fagdagen om Service- og samhandling, utpeika førstelagmannen i mai ei prosjektgruppe som skulle legga fram ei CAF-evaluering. Prosjektgruppa var samansett av saksbehandlarar og dommarar frå dei ulike avdelingane i lagmannsretten. Lagdommar Magni Elsheim leia arbeidet. Utvalet starta sitt arbeid i august, og rapporten blei presentert på Gulatingseminaret i oktober. 12

13 2 0 0 i n g å r s m e l d 9 Gulating på Gulatinget, foto Rolf Strøm Prosjektgruppa gjorde eit framifrå arbeid, og peika ut 7 forbetringsområde. Mellom desse er å ta i bruk brukarundersøkingar og å etablera eit dialogforum med advokatane i lagdømet. Vitnestøtte Gulating lagmannsrett i samarbeid med Bergen tingrett og Nordhordland tingrett etablerte hausten 2008 vitnestøtte i Bergen tinghus. Koordinator for prosjektet er rådgjevar Anne Vedvik. Røynslene er gode. I 2009 hadde vitnestøttene kontakt med nærare 900 vitne i Bergen tinghus. Det er arrangert 2 kurs for nye vitnestøtter. Røde Kors Hordaland er samarbeidspartnar. Foto Tage Borøchstein 13

14 G u l a t i n g l a g m a n n s r e t t 6. Saksavviklinga Innkomne saker Talet på nye ankar over dom i sivile saker auka med 10% i høve til For anke over ordskurd/vedtak i sivile saker var auken heile 45 % i høve til året før. Talet på nye straffesaker har berre i liten grad auka frå 2008, den største auken har vore på ankeprøvingssakene, her er auken på 5 % Anke over dom i sivil sak Anke over ordskurd/vedtak i sivil sak Overskjønn Lagrettesaker Meddomsrett Fagdommarsaker Ankeprøving Anke over ordskurd/vedtak i straffesak Avgjorte saker Vi noterer kraftig auke for sivile kjæremål og for meddomsrettssaker. Saksavviklinga for dei sivile ankesakene gjekk ned i høve til tidlegare år Anke over dom i sivil sak Anke over ordskurd/vedtak i sivil sak Overskjønn Lagrettesaker Meddomsrett Fagdommarsaker Ankeprøving Anke over ordskurd/vedtak i straffesak

15 2 0 0 i n g å r s m e l d 9 Behaldning For dei sivile ankesakene er det klår auke i behaldninga, noko som gjer grunn til uro med tanke på at nye restansar kan byggje seg opp. Vi er óg uroa over utsiktene for lagrettesakene. Vi har ikkje råd til å leige rettslokale i Stavanger i 2010, og dette vil gå utover saksavviklinga. Vi har og store problem når det gjeld meddomsrettssakene, ikkje minst bevisankene. Av dei 83 sakene er 68 bevisanker, og behaldninga aukar kvar månad Anke over dom i sivil sak Anke over ordskurd/vedtak i sivil sak Lagrettesaker Meddomsrett Fagdommarsaker Ankeprøving Anke over ordskurd/vedtak i straffesak Behandlingstida Behandlingstida for sivile ankesaker ligg framleis på eit tilfredsstillande nivå, 185 dagar i snitt. For lagrettesakene og meddomsrettssakene registrerar vi til dels sterk auke. Dette har si årsak i ressurssituasjonen: Anke over dom i sivil sak Anke over ordskurd/vedtak i sivil sak Lagrettesaker Meddomsrettssaker Fagdommarsaker Anke over ordskurd/vedtak i straffesak Ankeprøvingssaker

16 G u l a t i n g l a g m a n n s r e t t Grunnsteinsnedlegging v/forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen og justisminister Knut Storberget, foto Tage Borøchstein 7. Nytt Gulatinghus Fredag 28. august kl gjekk startskotet for ei spennande tid prega av optimisme og framtidstru i Gulating. Då la justisminister Knut Storberget og forsvarsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen ned grunnsteinen for det nye Gulatingbygget. Ein ti års lang prosess er til endes! Alle i Gulating gledde seg, og Vårherre let det regne store mengder lykkedroper over seremonien som naturleg nok måtte gå føre seg utandørs på tomten. Bergen Brandkorps Musikkorps spelte og det var mange helsingstalar. Justisminister Knut Storberget sa i si tale at bygget skal signalisere openheit, tilgjengelegheit og tryggleik, men at samfunnsutviklinga syner oss at vi må kombinere opne domstolar med indre og ytre sonar som tek i vare tryggleiken til dei tilsette. Ordføraren i Bergen, Gunnar Bakke, la på si side ikkje skjul på at det har vore ein stor diskusjon i media og blant politikarane i byen om plasseringa av det nye bygget. Bakke roste innbyggjarane for eit stort engasjement i saka og påpeika at Bergen ikkje er Bergen utan offentleg debatt om korleis byen skal utvikle seg vidare. Etter seremonien kunne alle tilsette og innbedne gjester trekkje innandørs på Hotel Norge, der det var duka for festmåltid. Fleire helsingstalar og vakker song ved Marianne Juvik Sæbø sette ein fin og høgtidleg rame rundt den store dagen. 16

17 2 0 0 i n g å r s m e l d 9 Vakker song v/marianne Juvik Sæbø, foto Tage Borøchstein Bergen er ikkje Bergen utan offentleg debatt saksa frå pressa: Rådhusplassen Bergen går glipp av No kan Bergen få den rådhusplassen byen manglar. Men då må nybygget til Gulating flyttast litt Her bør det tenkjast nytt, planane for dette nybygget bør endrast. I staden for å plassera bygget der det no er planlagt, midt framføre rådhuset, bør Gulating få eit nytt langt og smalt bygg Bergens Tidende Meiner Gulating hamnar på feil plass Politikarane i Bergen har tabba seg ut. Dei har plassert nye Gulating på feil plass. Det meiner Ruth Grung (Ap). Byråd Henning Warloe (H) er langt på veg samd med henne. Diskusjonen går høgt om kva som bør skje på den nyrydda plassen framføre Rådhuset mange har signalisert sterk støtte til arkitekt Tor Helge Valen som meiner det vil vera ein byplanmessig tabbe å lata Gulating byggja som planlagt, midt på denne plassen byen bør bruka denne sjansen til å skaffa seg ein rådhusplass her i enden av Rådhusgaten. Gulating bør heller byggja nytt langs Kaigaten, meiner dei. Bergens Tidende Vil flytte Gulating «Det ville være en forbrytelse å fylle igjen dette praktfulle byrommet med en arkitektonisk sett fullstendig likegyldig bygning», skriver Erling Gjelsvik. BA

18 G u l a t i n g l a g m a n n s r e t t VEDLEGG Historie Domstolane våre har røtene sine i dei tinga som vart etablerte før rikssamlinga omkring år 900, nærast som ei form for allmøte som hadde både lovgjevande og dømmande makt. Innanfor dette systemet hadde ein lokale bygdeting, organiserte som allting, og regionale ting eller lagting. Heller tidleg var det etablert fem slike lagting. Gulating er det eldste av desse. Tingstaden låg i Eivindvik i noverande Gulen kommune frå om lag år 800 til rundt år I tilknytning til lagtinga hadde ein rettskunnige tillitsmenn, kalla lagmenn, som hadde til oppgåve å forklara tingmennene korleis lovene var å forstå. Etter kvart vart lovene nedskrevne. Handskriftene av Gulatingslova frå rundt år 1150 er dei eldste og best bevarte av dei nordiske landskapslovene. Ordninga med lagting stod ved lag i denne forma fram til Då vart ho avløyst av ei ordning med fire stiftsoverrettar. Den eine av desse var Bergen stiftsoverrett, som behandla apellsaker, ikkje berre frå dei tre vestlandsfylka, men òg frå Agderfylka og delar av Telemark. Ved straffeprosesslova av 1887 vart lagretteordninga innført i Noreg. Straffesakene vart deretter behandla av seks nyoppretta lagmannsrettar, anten som ankesaker eller i første instans. Gulating lagmannsrett var Gulatingseglet etter dette, frå straffeprosesslova vart sett i kraft i 1890, ein domstol for straffesaker. Lagdømmet omfatta lagsokna Stavanger, Bergen, Bergenhus og Romsdal, og domstolen hadde berre ein fagdommar. Denne var felles med Frostating og hadde stort sett sin faste bustad i Trondheim. I 1915 vart det vedteke ei ny prosessordning, som vart sett i kraft frå Bergen overrett og Gulating lagmannsrett vart då slått saman under namnet Gulating lagmannsrett. Embetskrinsen omfatta dei tre vestlandsfylka, slik tilfellet òg er i dag. Den første lagmann etter samanslåinga var A. E. Soelseth, og domstolen fekk i tillegg tre faste dommarar og ein hjelpedommar. 18

19 2 0 0 i n g å r s m e l d 9 Seinare har domstolen vakse, og tel i dag 32 dommarar og 19 saksbehandlarar. Med eit så langstrakt embetsdistrikt har arbeidet i Gulating lagmannsrett alltid ført med seg mykje reiseverksemd. Talet på reisedagar ligg i underkant av 40 i gjennomsnitt per dommar kvart år, medan det tidlegare låg ein god del høgare. Tidlegare var saksbehandlarane òg mykje på reise, men for deira del er det no langt på veg slutt med reiseverksemda. Dette heng saman med at det i 1999 vart oppretta ei stilling som saksbehandlar med kontorstad i Stavanger. Jurisdiksjon Gulating lagmannsrett er ein av seks lagmannsrettar i Norge. Vi held til i lokale i Tinghuset i Bergen, men har òg kontor og rettslokale i Tinghuset i Stavanger, Haugesund, Førde og i Nordfjordeid. I embetskrinsen var det pr 1 januar 2009 tilsaman innbyggjarar, som fordelte seg slik på dei tre fylka: Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Førsteinstansdomstolane innanfor embetskrinsen var i 2009: Stavanger tingrett Bergen tingrett Dalane tingrett Jæren tingrett Haugaland tingrett Hardanger tingrett Sunnhordland tingrett Nordhordland tingrett Sogn tingrett Fjordane tingrett I tillegg kjem følgjande : Nord og Midhordland jordskifterett Sunnhordland jordskifterett Hardanger jordskifterett Voss jordskifterett Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett Indre Sogn jordskifterett Nordfjord jordskifterett Nord Rogaland jordskifterett Sør Rogaland jordskifterett Agder og Rogaland jordskifteoverrett Gulating jordskifteoverrett I dei tre fylka er det til saman 86 kommunar, med ulik busetjing og næringsgrunnlag. Dette speglar seg i dei saker vi får til behandling. Det finst 10 førsteinstansdomstolar/tingrettar innanfor embetskrinsen. 19

20 Produksjon: Molvik Grafisk AS Modell av det nye tinghuset for Gulating, Terje Grønmo Arkitekter AS Gulating lagmannsrett Postadresse: Postboks 7414, N-5020 Bergen Besøksadresse: Bergen Tinghus, Tårnplass 2 Telefon sentralbord: Telefaks:

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 0 1 0 Stavanger Tinghus. G U L A T I N G L A G M A N N S R E T T INNHALDSLISTE 1. Førstelagmannen har ordet side 3 2. Organisasjon økonomi side 4 3. Kompetanseutvikling

Detaljer

Gulating lagmannsrett årsmelding 2007

Gulating lagmannsrett årsmelding 2007 Gulating lagmannsrett årsmelding 2007 Stavanger Tinghus. G u l a t i n g l a g m a n n s r e t t INNHALDSLISTE 1. Førstelagmannen har ordet 2. Organisasjon - økonomi 3. Kompetanseutvikling 4. Arbeidsmiljøet

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 0 0 8

GULATING LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 GULATING LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 Stavanger Tinghus. G U L A T I N G L A G M A N N S R E T T INNHALDSLISTE 1. Førstelagmannen har ordet 2. Organisasjon - økonomi 3. Kompetanseutvikling

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Gulating lagmannsrett årsmelding 2011

Gulating lagmannsrett årsmelding 2011 Gulating lagmannsrett årsmelding 2011 1 1. Førstelagmannen har ordet Verksemda i Gulating lagmannsrett i 2011 blei naturleg nok prega av innflyttinga i nybygget på Gulatings plass 1 i Bergen. Lagdommar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT. Årsmelding 2014

GULATING LAGMANNSRETT. Årsmelding 2014 GULATING LAGMANNSRETT Årsmelding 2014 Foto: Hundven-Clements Photography INNHALD Året 2014 i Gulating lagmannsrett... 2 1 Saksavviklinga 2014: Gode resultat... 4 Farvel til ringpermane rapport frå ei digital

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR. Slik arbeider dei beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR. Slik arbeider dei beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR Slik arbeider dei beste Innhaldsliste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR SLIK ARBEIDER DEI BESTE... 3 1.1 Innleiing... 3 1.2 Kommunane... 3 1.3 Spørsmåla... 3 2

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT. Årsmelding 2012. Foto: Hundven-Clements Photography

GULATING LAGMANNSRETT. Årsmelding 2012. Foto: Hundven-Clements Photography GULATING LAGMANNSRETT Årsmelding 2012 Foto: Hundven-Clements Photography Publikumsbesøk: Gulating har i 2012 hatt mange omvisninger. Foto: Hundven-Clements Photography Vi har teke imot skuleklassar, jusstudentar

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS 2013 Verksemda sin art Selskapet sitt formål er å legge til rette for, og i nødvendig grad engasjere seg i, utviklingstiltak som kan kome Velledalen til gode, eller

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer