Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR"

Transkript

1 Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Førskolelærerutdanningen Bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003 Omfang: Heltidsstudium 3 år Deltidsstudium 4 år 180 studiepoeng Bachelorgrad Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG... 3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... 5 ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 6 FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS VURDERINGSFORMER PENSUM- /LITTERATURLISTE STUDIETS EMNEBESKRIVELSER Studieplan 2

3 Målgruppe og opptakskrav a. Målgruppe Søkere som ønsker vitnemål som førskolelærer b. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Studiets varighet og omfang a. Studiets nivå Grunnutdanning b. Grad Bachelorgrad; Kan enten tas som 3-årig heltidsstudium eller 4-årig deltidsstudium Mål for studiet a) Studiet kvalifiserer for: (samfunnsmessig relevans) Førskolelærerutdanning kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehagen og det første året i grunnskolen. Studiet er samtidig yrkesrettet og praksisnært og tar utgangspunkt i førskolelærerens arbeidsområde, gjeldende lovverk og planverk for virksomheten. Studiet skal oppmuntre til studentaktive læringsformer og fremstå som et pedagogisk læringsverksted. Utdanningen skal bidra til at studenten kan delta aktivt i debatten om utviklingen av gode barnehager for alle barn i dagens og morgendagens samfunn. Studiet skal også gi kvalifisering innen følgende områder: - Norge som del av det globale samfunn; Studentene må utvikle kunnskap om situasjonen for to- og flerspråklige barn, om møtet mellom kulturer mer allment, og må kunne samarbeide med foreldre/foresatte fra ulike kulturer. Det internasjonale perspektivet skal være integrert i alle fag og studieenheter. - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi; Studentene skal kunne bruke teknologien til læring og kommunikasjon, men de skal også kunne reflektere kritisk omkring bruken av den. - Kunstneriske uttrykksformer; Studentene skal utvikle kompetanse til å gå aktivt inn i kulturelle aktiviteter, skapende virksomhet og legge til rette for opplevelser og kreative uttrykksformer sammen med barn. - Forbrukersamfunnet og medieindustrien; Gjennom kritisk drøfting av forbrukersamfunnet og utfordringene fra medieindustrien, skal studentene lære hvordan de kan presentere for førskolebarn alternative perspektiver, holdninger og verdier. - Likeverdig opplæring; Kompetanseutvikling knyttet til tilrettelegging for barns individuelle behov skal være en del av alle fag i førskolelærerutdanningen. - Sosiale utfordringer; Førskolelærerutdanningen skal forberede studentene på å møte barn og foreldre i ulike livssituasjoner. Utdanningen skal gi opplæring i relasjonsskapende arbeid, konfliktløsing og forebygging av mobbing, vold og rasisme. - Likestilling; Studentene skal ha innsikt i kjønnssosialiseringen og være bevisst likestilling mellom kjønn. De skal kunne trekke konsekvenser av dette i den pedagogiske planleggingen og det metodiske opplegget. Studieplan 3

4 b) Hvilken kompetanse vil studiet gi Kunnskapsmål: Studentene skal utvikle faglig kompetanse: kunnskap om barn, barndom og pedagogisk arbeid med små barn og kunnskap om teorier og arbeidsformer innenfor og på tvers av fag. Studentene skal utvikle kunnskap og innsikt i barns utvikling og livsvilkår. Studentene skal også utvikle didaktisk kompetanse: evne til å vurdere, planlegge og gjennomføre likeverdig opplæring for barn, og evne til å sette i verk forebyggende tiltak. Studentene skal utvikle teoretisk og praktisk kunnskap for å kunne observere og delta i barns aktiviteter. Ferdighetsmål: Studentene skal utvikle sosial kompetanse: innsikt i en helhetlig læringsforståelse, der omsorg, lek og læring er naturlige elementer. Studentene skal utvikle forståelse for betydningen av læringsmiljø preget av samspill, varme, kreativitet, glede og humor og opplevelse av mestring for alle. Studentene må ha evne til nært samarbeid mellom barnehage, hjem og andre samarbeidspartnere. Studentene skal utvikle kunnskap om og ferdigheter i ledelse, samarbeid og pedagogisk veiledning. Studentene skal også utvikle endrings- og utviklingskompetanse: evne til å vurdere organisasjonsutvikling og samfunnsendringer som har betydning for barnehagen, til å initiere og takle endringer og til å kunne prege utviklingen i barnehagen. Holdningsmål: Studentene skal utvikle yrkesetisk kompetanse: evne til å reflektere over barnehagens og skolens verdigrunnlag, egne verdier, holdninger og væremåte og over etiske utfordringer. Studieplan 4

5 Studiets innhold, oppbygging og sammensetning* a) Emner * Se egne emnebeskrivelser (Emne: den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i studieprogram) - Jf Bachelorforskrift 2) Førskolelærerstudiet gis i to varianter avhengig av søkning 1. Breddestudiet; som gis både som heltids- og deltidsstudie 2. Linjestudiet Variantene er nærmere beskrevet nedenfor. Breddestudiet/Deltidsstudiet Obligatoriske hovedemner: Pedagogikk: 45 studiepoeng Norsk: 15 studiepoeng Matematikk: 10 studiepoeng Samfunnsfag: 15 studiepoeng Kristendoms-, religions- og livssynskunnskaper: 10 studiepoeng Musikk: 10 studiepoeng Drama: 10 studiepoeng Forming: 10 studiepoeng Fysisk fostring og naturfag med miljølære: 25 studiepoeng Praksisopplæring integrert i studieenhetene: 20 uker Valgbare hovedemner: Utefag: 30 studiepoeng Forming: 30 studiepoeng Musikk: 30 studiepoeng Drama: 30 studiepoeng Interkulturelle studier: 30 studiepoeng Ledelse: 30 studiepoeng Linjestudiet Obligatoriske hovedemner: Pedagogikk: 45 studiepoeng Norsk: 15 studiepoeng Matematikk: 10 studiepoeng Samfunnsfag: 10 studiepoeng Kristendoms-, religions- og livssynskunnskaper: 10 studiepoeng Musikk/Drama/Forming: 10 studiepoeng Fysisk fostring og naturfag med miljølære: 10 studiepoeng Praksisopplæring integrert i studieenhetene: 20 uker Valgbare hovedemner 2. studieår: Forming: 10 studiepoeng Musikk: 10 studiepoeng Drama: 10 studiepoeng Interkulturelle studier: 10 studiepoeng Valgbare hovedemner 3. studieår: Forming: 60 studiepoeng Musikk: 60 studiepoeng Drama: 60 studiepoeng Interkulturelle studier: 60 studiepoeng b) Progresjon Førskolelærerutdanning er en treårig profesjonsutdanning på 180 studiepoeng. Utdanningen kan gis som et breddestudium eller et linjestudium i henhold til Rammeplanens krav. Breddestudiet omfatter en obligatorisk del på 150 studiepoeng og en valgbar del på 30 studiepoeng. Linjestudiet omfatter en obligatorisk del på 110 studiepoeng og en valgbar del på 70 studiepoeng. Førskolelærerutdanning tilbys også som et fireårig deltidsstudium på 180 studiepoeng. Deltidsstudiet omfatter de samme fagene som i breddestudiet, det vil si en obligatorisk del på 150 studiepoeng og en valgbar del på 30 studiepoeng. Studieplan 5

6 c) Studier i utlandet og beskrivelse av hvor i studiet dette inngår I henhold til Rammeplan for førskolelærerutdanning skal vår institusjon legge til rette for at studentene kan ta deler av utdanningen i utlandet. Det være seg deler av utdanningens obligatoriske emner, deler av valgbare emner eller utdanningens praksisopplæring. Integrering av studier eller praksisopplæring i utlandet kan skje på følgende måter: Hele eller deler av valgbare emner i heltidsutdanningens tredje år og deltidsutdanningens fjerde år, kan bestå av studier i utlandet. Forutsetningen er at det foreligger en forhåndsgodkjenning fra vår institusjon, basert på kriteriene i Rammeplanen. Praksisopplæringen kan omfatte praksisopphold ved barnehager i utlandet. Forutsetningen er at oppholdet forhåndsgodkjennes av vår institusjon i samsvar med kravene til praksisopplæring i Rammeplanen og vår institusjons plan for praksis. Dersom deler av den obligatoriske delen av førskolelærerutdanningen skal foregå i utlandet, må det være som ledd i et organisert samarbeid mellom vår institusjon og en lærerutdanningsinstitusjon i utlandet. Innhold og organisering må tilfredsstille kravene i Rammeplanen for førskolelærerutdanning i Norge. d) Emner som tilbys utenlandske studenter Førskolelærerutdanningen tilbys danske og svenske studenter. Studiet har pr. i dag ingen emner eller valgbare emner der undervisningen foregår på engelsk. e) Internasjonalt aspekt For å styrke studentenes språklige og flerkulturelle kompetanse, skal utdanningen i henhold til Rammeplanen legge til rette for at studentene i de enkelte delene av utdanningen får et internasjonalt perspektiv på studiefag og førskolelæreres arbeidsområde. Organisering, arbeids- og undervisningsformer a. Beskrivelse av hvordan studiet er organisert (blokker, tverrfaglige prosjekt etc) og hvilke arbeids- og undervisningsformer som inngår Organisering og progresjon i studieløpet; heltid og deltid BREDDESTUDIUM HELTID 3.år 60stp. Interkulturelt studium 1 Emnebasert 30stp. (valg) Ledelse 1 Emnebasert 30stp. (valg) Utefag Emnebasert 30stp. (valg) Forming, musikk eller drama Emnebasert 30stp.(valg) Pedagogikk 20stp. KRL 10stp. Praksis 2 uker fordypning 3 uker barnehage 2.år 60stp. Pedagogikk 10stp. Samfunnsfag 15stp. Fysisk fostring og naturfag m. miljølære totalt 25stp. Forming 10stp. Praksis 6 uker i barnehage 1.år 60stp. Pedagogikk 15stp. Norsk 15stp Matematikk 10stp. Drama 10stp. Musikk 10stp. Praksis: 6 uker i barnehage 3 uker i skole LINJESTUDIUM HELTID 3.år 60stp. Interkulturelt studium Emnelbasert 60stp (valg) Forming FU Emnebasert 60stp. (valg) Musikk FU Emnebasert 60stp. (valg) Drama FU Emnebasert 60stp. (valg) Praksis: 5 uker 2.år Interkulturelt Pedagogikk Fysisk fostring Samfunnsfag Forming, Praksis Studieplan 6

7 60stp. studium 10stp. (valg) 10stp.+ 20stp. - Naturfag m. miljølære 10stp. 10stp musikk eller drama 10stp. (valg) 6 uker i barnehage 1.år 60stp. Pedagogikk 15stp. Norsk 15stp. Matematikk 10stp. Forming, musikk og drama 10stp. KRL 10stp. Praksis 6 uker i barnehage 3 uker i skole BREDDESTUDIUM DELTID 4.år 40stp. Interkulturelt studium Emnebasert 30stp. (valg) Ledelse Emnebasert 30stp. (valg) Utefag Emnebasert 30stp. (valg) Forming, musikk eller drama Emnebasert 30stp.(valg) KRL 10stp. Praksis 3 uker fordypning 3.år 50stp. Pedagogikk 15stp Samfunnsfag 15stp Forming 10stp Musikk 10stp Praksis 3 uker i barnehage 4 uker utviklingsarbeid i praksis 2.år 40stp. Pedagogikk 15stp. Fysisk fostring totalt 10stp Naturfag med miljølære 15stp Praksis 3 uker i barnehage 1.år 50stp. Pedagogikk 15stp. Norsk 15stp Matematikk 10stp. Drama 10stp.. Praksis: 4 uker i barnehage 3 uker i skole Organisering av deltidsstudiet Studiet organiseres i henhold til de retningslinjer som gis i Rammeplan for førskolelærerutdanning og i henhold til emne- og studieplaner for førskolelærerutdanningen. Studiet skal følge førskolelærerutdanningens breddestudiums pensum og tematiske innhold. Studiet går over 4 år, med ca ukesamlinger pr. år. Måten studiet er organisert gjør det mulig for studentene å være i jobb under studietiden, erfaringer tilsier en deltidsstilling. Studiesamlinger i deltidsstudiet Studiet organiseres med ca. 8 studiesamlinger de tre første studieårene og ca. 10 studiesamlinger det fjerde studieåret. Hver studiesamling går vanligvis over 4 5 ukedager. Studiesamlingene blir lagt til Høgskolen i Østfold, primært avdeling for lærerutdanning. Det kan også legges studiesamlinger til andre avdelinger ved høgskolen. Mellom hver studiesamling organiseres studentene i basisgrupper. Tidspunkt for studiesamlingene får studentene informasjon om i løpet av vårsemesteret før nytt studieår. Organisering av trinnet Heltidsstudiet: I de to første studieårene, møter lærerne med undervisningsansvar i trinnet regelmessig til trinnmøter sammen med studentrepresentanter for å planlegge og evaluere arbeidet. Trinnleder har ansvar for å kalle inn til møter. Deltidsstudiet: I forkant av hver studiesamling i løpet av de tre første studieårene møter lærerne med undervisningsansvar på trinnet til trinnmøter for å planlegge og evaluere arbeidet. Koordinator for de tre trinnene i deltidsstudiet har ansvaret for å kalle inn til møter, lede møtene og sørge for informasjon Studieplan 7

8 til studentene. Organisering av studentgruppa Studentene er organisert i basisgrupper på 5 7 studenter. Basisgruppa er den sosiale grunnenheten i studiet og skal være en arena for samarbeid om oppgaver og studiearbeid. Hensikten er å sikre læring gjennom samarbeid og kommunikasjon og trening for framtidig samarbeid i barnehagen. I hvert studieår får basisgruppa tildelt en fast veileder. Arbeid i basisgruppa er planfestet knyttet til arbeidskrav i de ulike emnene men bør også benyttes som studiegrupper etter eget initiativ. I noen emner settes 2 3 basisgrupper sammen til storbasisgrupper. Dette er særlig aktuelt i praktiske emner som forming, musikk, drama og fysisk fostring. I emner der det er variasjon mellom studentaktive læringsformer og forelesninger, deles trinnet opp i seminargrupper som består av studenter. Dette kan være aktuelt i norsk, KRL, pedagogikk og matematikk. Trinngrupper består av hele kullet og er særlig aktuelt når det gis forelesninger i teoriemner. Arbeids- og undervisningsformer Førskolelærerutdanningen skal ha fokus på at studentene får erfaring med yrkesrelevante arbeids- og undervisningsformer. Oppgaver og dokumentasjonsformer skal integrere fag, fagdidaktikk og praksisopplæring, slik at det oppnås helhet og sammenheng i studiet. I heltidsstudiets to første år og deltidsstudiets tre første år vil mye av innholdet bli organisert i fler- og tverrfaglige blokker og/eller temaer. Hensikten er å synliggjøre relasjonen mellom fag og målgruppe, samt å aktivisere studentene og å stimulere til økende refleksjon. Undervisningen veksler mellom formidlingspreget undervisning og veiledet studentaktivitet. Studentene skal arbeide aktivt gjennom studiet med arbeidsoppgaver i de ulike emnene innen de frister som blir oppgitt. Lærerne har ansvar for at det gis tilbakemelding og at arbeidene blir evaluert. Det er et mål at årsplaner, timeplaner, arbeidsmåter og oversikt over oppgaver som skal utføres blir klart og oversiktlig presentert for studentene i starten av studieåret. Samtidig skal studentene kunne påvirke studieløpet, gi konstruktive tilbakemeldinger til hverandre og til lærere og være medaktører i undervisnings- og læringsprosesser. Planene for studieåret må derfor være fleksible nok til å kunne endres som resultat av et slikt samspill. Arbeidsformene skal legges opp slik at studentene utvikler - faglig kompetanse - didaktisk kompetanse - sosial kompetanse - endrings- og utviklingskompetanse - yrkesetisk kompetanse b. Presisering - bruk av bibliotek Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Bibliotekundervisningen vil bestå av to dobbelttimer en innføring i informasjonssøk ved studiestart og spesialisert informasjonssøk samt innføring i referanseteknikk i forkant av utviklingsarbeidet. - bruk av IKT Studentene skal utvikle digital kompetanse i form av IKT-ferdigheter og innsiktsfull bruk av IKT i eget studiearbeid, praksisopplæring og i fritid i tråd med forventningene til en IKT-basert utdannings- og yrkesvirkelighet. Det blir gitt opplæring i noen programvarer som studentene i noen tilfelle bør ta i bruk i studiet og i andre tilfelle må ta i bruk. Av og til er opplæringen integrert i den undervisningen som gis innen de ulike studieemner. Andre ganger blir det gitt kurs utenom emnene som del av Studieplan 8

9 prosjektperioder. Studentene skal utvikle ferdigheter innen følgende: - Dokumentbehandling i Word - Filbehandling - Lese og sende E-post - Bruke bibliotektjenesten Bibsys - Bruke presentasjonsprogrammet PowerPoint - Bruke Excel regneark - Kunne enkel bildebehandling i Paint Shop Pro - Bruke Internett som informasjonskilde - Lage egne nettsider med FrontPage - egenaktivitet Førskolelærerutdanningen er et krevende, heltids profesjonsstudium som innebærer at studentene må ta aktivt ansvar for egen læring. Studentene må søke konstruktivt samarbeid med medstudenter og lærere, bidra aktivt til et godt læringsmiljø og være konstruktive i organiserte og uorganiserte læringssituasjoner. Studentene må gjennomføre et jevnt studiearbeid knyttet til for- og etterarbeid relatert til undervisning, obligatoriske oppgaver som fremgår av emnebeskrivelsene. Studentene har ansvar for å forberede seg til undervisningen som gis og skaffe seg informasjon som gjøres tilgjengelig. Studentene må daglig sjekke e-post og informasjonssider på Internett. - obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet Det er obligatorisk deltakelse i gruppeaktiviteter når de er knyttet til arbeidskrav i emnene og på veiledningsmøter med basisgruppenes veiledere. - annet: Informasjon Hvert trinn har egne nettsider der semesterplanen og annen informasjon legges ut. Trinnleder har ansvar for å legge ut og oppdatere sidene. Lærerne på trinnet har ansvar for å melde fra til trinnlederen om den informasjonen som skal legges ut. Politiattest I henhold til forskrift om politiattest ved opptak til høyere utdanning fastsatt i kongelig resolusjon av 16. mars 2001, skal alle studenter levere politiattest innen 15. september det året studiet starter. Tuberkulinkontroll (forskrift om tuberkulosekontroll av 20. oktober 1996 fra Sosial- og helsedepartementet) Ingen studenter kan gå ut i praksis før dokumentasjon av avlagt tuberkulinprøve er foretatt. Dokumentasjonen skal leveres innen 15. september ved studiestart. (Prøven skal ikke være eldre enn tre måneder). c) Arbeidskrav Emnene i førskolelærerutdanningen omfatter både vilkår for framstilling til eksamen i form av obligatoriske oppgaver som må utføres, og ulike vurderingsformer knyttet til eksamen i de enkelte emnene. Arbeidskrav i breddestudiet, heltid 1. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 15 stp Bestått barnehagepraksis Godkjent praksisrapport fra barnehage Bestått skolepraksis Godkjent barnehageutveksling Godkjent fagtekst i gruppe Studieplan 9

10 Norsk 15 stp Deltakelse i obligatorisk undervisning Godkjent arbeidsoppgaver Matematikk 10 stp Godkjent mappearbeid Drama 10 stp Godkjent deltakelse i verkstedsarbeid Godkjent skriftlig mappearbeid Godkjent analyse av barneteaterforestilling Musikk 10 stp Godkjent studiedeltaking Oppgaver i musikkmetodikk Deltakelse i obligatorisk undervisning Godkjent arbeidsoppgaver Godkjent mappe med egne tekster Godkjent mappearbeid Godkjent skriftlig mappearbeid Godkjent analyse av barneteaterforestilling (minst to i løpet av året) Godkjent studiedeltaking Godkjent prøve i musikkteori Godkjent praktisk ferdighetsprøve i sang Oppgaver i musikkmetodikk Praksis Praksis i barnehage: 6 uker Praksis i skole: 3 uker 2. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 10 stp 1 basisgruppeframlegg Godkjent barnehageutveksling 1 individuell fagtekst Samfunnsfag 15 stp Høy deltakelse på timeplanlagt undervisning Høy deltakelse på timeplanlagt undervisning Fysisk fostring og Naturfag med miljølære 25 stp Forming 10 stp Praksis Godkjent 1 obligatorisk oppgave Egenaktivitet og deltakelse i prosjektarbeid Godkjent arbeidsmappe Deltakelse i verkstedtimene Innlevering av oppgaver til arbeidsmappa Praksis i barnehage: 6 uker Godkjent 1 obligatorisk oppgave Godkjent arbeidsmappe Deltakelse i verkstedtimene Innlevering av oppgaver til arbeidsmappa 3. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 20 stp Godkjent fagtekst i basisgruppe Godkjent individuell fagtekst Godkjent muntlig basisgruppeframlegg Bestått barnehagepraksis Godkjent praksisrapport fra barnehage Godkjent barnehageutveksling KRL 10 stp Godkjent basisgruppearbeid/prosjekt Godkjent basisgruppearbeid/prosjekt Utefag 30 stp (valg) Godkjent deltakelse på ekskursjoner Godkjent mappe Forming 30 stp (valg) Innlevering av tre praktiske oppgaver Godkjent fagdidaktisk oppgave Ekskursjoner Studietur (høst eller vår) Musikk 30 stp (valg) Emnegruppe 1 Drama 30 stp (valg) Deltakelse i koret Deltakelse på studietur Godkjent prosjekt Godkjent gitarkurs Godkjent IKT kurs Godkjent dansekurs Individuell passeringsprøve Godkjent deltakelse på ekskursjoner Godkjent mappe Bestått fordypningspraksis Innlevering av to praktiske oppgaver Bestått fordypningspraksis Godkjent rapport fra fordypningspraksis Ekskursjoner Innlevering av fordypningsarbeid Bestått fordypningspraksis Deltakelse i koret Godkjent seks komposisjoner Godkjent musikkorienteringsoppgave Studieplan 10

11 Interkulturelt studium 1 30 stp (valg) Ledelse 1 30 stp (valg) Småbarnspedagogikk 30 stp (valg)* Praksis Deltakelse på studietur til England Deltakelse på obligatoriske ekskursjoner Godkjent obligatorisk arbeid Refleksjonslogg Studentevaluering av logger i gruppe Innlevering av individuell fagtekst Godkjent dramakurs Godkjent basisgruppe fremlegg Godkjent hjemmeside Bestått fordypningspraksis Deltakelse på obligatoriske ekskursjoner Godkjent obligatorisk arbeid Bestått fordypningspraksis Refleksjonslogg Studentevaluering av logger i gruppe Innlevering av individuell fagtekst Godkjent musikkurs Godkjent individuell fagtekst Godkjent avisinnlegg i gruppe Bestått fordypningspraksis Praksis i barnehage: 5 uker derav 2 uker fordypningspraksis *Studieåret 2004/05 er siste året med Småbarnspedagogikk som fordypningsemne Arbeidskrav i linjestudiet 1. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 15 stp Bestått barnehagepraksis Godkjent praksisrapport fra barnehage Godkjent fagtekst i gruppe Norsk 15 stp Deltakelse i obligatorisk undervisning Godkjent arbeidsoppgaver Godkjent mappe med egne tekster Matematikk 10 stp Godkjent mappearbeid Forming, musikk, drama 10 stp I høst- eller vårsemesteret; Deltakelse i verkstedstimene Dokumentasjon av aktivitet i samarbeidsoppgaver Obligatorisk oppgave Bestått skolepraksis Godkjent barnehageutveksling Deltakelse i obligatorisk undervisning Godkjent arbeidsoppgaver Godkjent mappe med egne tekster Godkjent mappearbeid KRL 10 stp Godkjent basisgruppearbeid/prosjekt Godkjent basisgruppearbeid/prosjekt Individuell passeringsprøve Praksis Praksis i barnehage: 6 uker Praksis i skole: 3 uker 2. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 10 stp 1 basisgruppeframlegg Godkjent barnehageutveksling 1 individuell fagtekst Pedagogikk 20 stp Godkjent fagtekst i basisgruppe Godkjent individuell fagtekst Godkjent muntlig basisgruppeframlegg Bestått barnehagepraksis Godkjent praksisrapport fra barnehage Godkjent barnehageutveksling Musikk 10 stp (valg) Drama 10 stp (valg) Interkulturelt studium 10 stp (valg) Godkjent studiedeltaking Oppgaver i musikkmetodikk Godkjent deltakelse i verkstedsarbeid Godkjent skriftlig mappearbeid Godkjent analyse av barneteaterforestilling Godkjent prosjektarbeid Deltakelse på studietur og feltarbeid Godkjent studiedeltaking Godkjent prøve i musikkteori Godkjent praktisk ferdighetsprøve i sang Oppgaver i musikkmetodikk Godkjent skriftlig mappearbeid Godkjent analyse av barneteaterforestilling (minst to i løpet av året) Godkjent prosjektarbeid Deltakelse på feltarbeid Studieplan 11

12 Forming 10 stp (valg) Samfunnsfag 10 stp Fysisk fostring og Naturfag med miljølære 10 stp Praksis Deltakelse i verkstedtimene Innlevering av oppgaver til arbeidsmappa Høy deltakelse på timeplanlagt undervisning Godkjent 1 obligatorisk oppgave I høst-eller vårsemesteret; Egenaktivitet og deltakelse i prosjektarbeid. Praksis i barnehage: 6 uker Deltakelse i verkstedtimene Innlevering av oppgaver til arbeidsmappa Høy deltakelse på timeplanlagt undervisning Godkjent 1 obligatorisk oppgave 3. ÅR FAG HØST VÅR Interkulturelt studium 1 + 2, 60 stp (valg) Se egen studieplan Se egen studieplan Forming FU, 60 Se egen studieplan Se egen studieplan stp (valg) Musikk FU, 60 stp Se egen studieplan Se egen studieplan (valg) Drama FU 60 stp Se egen studieplan Se egen studieplan (valg) Praksis Praksis i barnehage: 5 uker derav 2 uker fordypningspraksis Arbeidskrav i breddestudiet deltid 1. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 15 stp Bestått barnehagepraksis Bestått skolepraksis Godkjent praksisrapport fra barnehage Godkjent fagtekst i gruppe Norsk 15 stp Deltakelse i obligatorisk undervisning Godkjent arbeidsoppgaver Deltakelse i obligatorisk undervisning Godkjent arbeidsoppgaver Godkjent mappe med egne tekster Matematikk 10 stp Godkjent mappearbeid Drama 10 stp Godkjent deltakelse i verkstedsarbeid Godkjent skriftlig mappearbeid Godkjent analyse av barneteaterforestilling Godkjent mappearbeid Godkjent skriftlig mappearbeid Godkjent analyse av barneteaterforestilling (minst to i løpet av året) Praksis Praksis i barnehage: 4 uker Praksis i skole: 3 uker 2. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 15 stp Bestått barnehagepraksis Godkjent basisgruppeframlegg Godkjent praksisrapport fra barnehage Godkjent fagtekst i basisgruppe Fysisk fostring Godkjent mappe Godkjent mappe 10 stp Naturfag med Godkjent mappe Godkjent mappe miljølære 15 stp Praksis Praksis i barnehage: 3 uker Studieplan 12

13 3. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 15 stp Godkjent individuelt refleksjonsnotat Bestått barnehagepraksis Godkjent utviklingsarbeid Godkjent framlegg i basisgruppe Samfunnsfag 15 stp Høy deltakelse på timeplanlagt undervisning Høy deltakelse på timeplanlagt undervisning Forming 10 stp Musikk 10 stp Praksis Godkjent 1 obligatorisk oppgave Deltakelse i verkstedtimene Innlevering av oppgaver til arbeidsmappa Godkjent studiedeltaking Oppgaver i musikkmetodikk Godkjent 1 obligatorisk oppgave Deltakelse i verkstedtimene Innlevering av oppgaver til arbeidsmappa Godkjent studiedeltaking Godkjent prøve i musikkteori Godkjent praktisk ferdighetsprøve i sang Oppgaver i musikkmetodikk Praksis i barnehage: 3 uker + 4 uker utviklingsarbeid i praksis 4. ÅR FAG HØST VÅR Interkulturelt studium 1 30 stp (valg) Deltakelse på studietur til England Deltakelse på obligatoriske ekskursjoner Bestått fordypningspraksis Deltakelse på obligatoriske ekskursjoner Ledelse 1 30 stp (valg) Utefag 30 stp (valg) Godkjent obligatorisk arbeid Refleksjonslogg Studentevaluering av logger i gruppe Innlevering av individuell fagtekst Godkjent deltakelse på ekskursjoner Godkjent mappe Forming 30 stp (valg) Innlevering av tre praktiske oppgaver Godkjent fagdidaktisk oppgave Ekskursjoner Studietur (høst eller vår) Musikk 30 stp (valg) Drama 30 stp (valg) Småbarnspedagogikk 30 stp (valg) * Deltakelse i koret Deltakelse på studietur Godkjent prosjekt Godkjent gitarkurs Godkjent IKT kurs Godkjent dansekurs Godkjent obligatorisk arbeid Bestått fordypningspraksis Refleksjonslogg Studentevaluering av logger i gruppe Innlevering av individuell fagtekst Godkjent deltakelse på ekskursjoner Godkjent mappe Bestått fordypningspraksis Innlevering av to praktiske oppgaver Bestått fordypningspraksis Godkjent rapport fra fordypningspraksis Ekskursjoner Innlevering av fordypningsarbeid Bestått fordypningspraksis Deltakelse i koret Godkjent seks komposisjoner Godkjent musikkorienteringsoppgave Godkjent dramakurs Godkjent basisgruppe fremlegg Godkjent hjemmeside Godkjent musikkurs Godkjent individuell fagtekst Godkjent avisinnlegg i gruppe Bestått fordypningspraksis KRL 10 stp Godkjent basisgruppearbeid/prosjekt Godkjent basisgruppearbeid/prosjekt Praksis Individuell passeringsprøve Praksis i barnehage: 3 uker fordypningspraksis *Studieåret 2004/05 er siste året med Småbarnspedagogikk som fordypningsemne Studieplan 13

14 Forholdet mellom teori og praksis a) Forholdet mellom teori og praksis (forholdet mellom komponentene) Formålet med praksisopplæring i førskolelærerutdanningen er å forberede studenten til arbeid som førskolelærer. Samspillet mellom teori og praksis skal danne grunnlag for utvikling av den yrkeskompetanse studenten skal tilegne seg. Praksis skal være en integrert del av de ulike emnene i studiet. Studentene bør ha mulighet for kontakt med praksisfeltet i mange sammenhenger i studiet, ikke bare i de obligatoriske praksisperiodene. Praksis er en viktig del av fagstudiene, og faglærers involvering er viktig for et godt utbytte. Læringen som foregår på høgskolen og i barnehagen betraktes som likeverdig. Det er likevel ikke lik læring som skjer på de to ulike læringsarenaene. Teorikunnskap hjelper til å forstå og oppdage sammenhenger i praksis og gir begreper å reflektere over. I praksisperioden vil fokus for læring være knyttet til de handlinger studenten selv utfører og de iakttakelser og observasjoner studenten gjør. Pedagogikkfaget har et overordnet ansvar for helheten og yrkesretting i utdanningen, og det har en særlig kopling til praksisopplæringen. Studentene skal få erfaring med yrkesrelevante arbeids- og vurderingsformer. Oppgaver og dokumentasjonsformer må inkludere praksiserfaringer, fag og didaktikk, slik at en oppnår helhet og sammenheng i utdanningen. Praksisfeltet skal også brukes i fagstudiet ved at en bearbeider teoretiske problemstillinger i en praktisk situasjon. Studentene skal kunne drøfte praksiserfaringer og aktuelle problemstillinger fra fagstudiet med representanter for fagene og for praksisfeltet. Arbeid med målområder innen de ulike emnene i studiet skal sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaringer, studentens eget arbeid, faglige oppgaver og didaktisk refleksjon. For nærmere beskrivelse av praksis, se egen emnebeskrivelse for praksis. b. Praksisdelens varighet og hvor i studiet den er plassert Organisering av praksisopplæringen Praksisopplæringen organiseres slik at viktige prinsipp som kontinuitet, sammenheng og progresjon blir ivaretatt. Praksisopplæringen har et omfang på 20 uker fordelt over 3 studieår og 4år for deltidsutdanningen. Heltidsutdanning: 1.studieår: 6 uker i barnehage 1.studieår: 3 uker i grunnskolens 1.trinn 2.studieår: 6 uker i barnehage 3.studieår: 5 uker i barnehage, hvor av 2 uker er knyttet til emnet som er valgt som fordypning Deltidsutdanning: 1.studieår: 4 uker i barnehage 1.studieår: 3 uker i grunnskolens 1.trinn 2.studieår: 3 uker i barnehage 3.studieår: 3 uker praksis i barnehage + 4 uker utviklingsarbeid knyttet til praksisplassen 4.studieår: 3 uker praksis knyttet til fordypningsfag Praksis må være bestått for at studenten kan ta eksamen i faget pedagogikk. Praksis fra ett år må være bestått før studenten starter påfølgende praksis. Grenseløse uker : Hvert år må alle heltidsstudentene på 1., 2. og 3. trinn delta i en barnehageutvekslingsperiode med varighet på to uker. Opplegget er et ledd i utdanningens partnerskapsavtale med praksisfeltet. Studieplan 14

15 Vurderingsformer 1. Underveisvurdering jf 13 Eksamensforskriften (2004) Vurderingsformene skal legges opp slik at studentene: opplever varierte vurderingsformer, tilpasset målet, innholdet og arbeidsformene i studiet møter vurdering både underveis og til slutt i studieenhetene ser sammenheng mellom praksis og teori og mellom fag får veiledning og støtte til læring og personlig utvikling Førskolelærerutdanningen ved HiØ omfatter følgende tiltak for vurdering underveis i studiet: 1. Studentene får tilbakemelding om egen utvikling underveis i studieløpet. I emneplanene beskrives arbeidskrav og hvordan tilbakemelding skal gis. Emnene i studiet avsluttes med eksamen. 2. Utdanningssamtalen som danner grunnlaget for studentens utdanningsplan gjennomføres årlig av studentens basisgruppeveileder. På den måten får studenten veiledning underveis og oversikt over egen studieframgang. 3. Studenter som ønsker mer veiledning får tilbud om samtale med studieleder eller trinnleder. 4. Basisgruppene får gruppeveiledning av sin basisgruppeveileder i forhold til generell studiesituasjon og arbeidsprosesser knyttet til arbeidskrav (minst fire ganger i studieåret). 5. Studenten får tilbakemelding på sin innsats i praksisopplæringen. Det skjer både i form av veiledning underveis i praksisperioden og med vurderingsrapport fra praksisbarnehagen/skolen. 2. Sluttvurdering a) Bruk av arbeidskrav Lærer som er ansvarlig for undervisningen i et emne utarbeider en oversikt over godkjente og ikke godkjente arbeidskrav for hver student senest to uker før evalueringsperioden starter. På bakgrunn av den listen registrerer studieadministrasjonen informasjonen. Studenter som ikke oppfyller arbeidskrav, får skriftlig melding fra emneansvarlige lærer om at de ikke får fremstille seg til aktuelle eksamen, og meldes av eksamen. Arbeidskrav står beskrevet i de ulike emnebeskrivelsene. Oppmeldingsfrister: Studenter som følger normert studieløp og som innfrir arbeidskrav, blir automatisk oppmeldt til eksamen. Studenter som skal opp til ny/utsatt eksamen eller som ikke følger normert studieløp, må selv sørge for å melde seg opp til eksamen. Oppmeldingsfristene er 1. oktober og 1. mars. b) Vurderingsform ev kombinasjon av vurderingsformer Vurderingsformene skal legges opp slik at studentene - opplever varierte vurderingsformer, tilpasset målet, innholdet og arbeidsmåtene i studiet - ser sammenheng mellom teori og praksis og mellom fag Førskolelærerutdanningen ved HiØ har følgende vurderingsformer knyttet til emnene: Emner Pedagogikk (45 stp) Norsk (15 stp) Vurderingsform breddestudiet heltid Emne 1: 1. st.år: individuell fagtekst Emne 2: 2. st.år: muntlig eksamen i basisgruppe Emne 3: 3. st.år: skriftlig individuell eksamen 1. st.år: skriftlig individuell eksamen Vurderingsform linjestudiet heltid Emne 1: 1. st.år: individuell fagtekst Emne 2: 2. st.år: muntlig eksamen i basisgruppe Emne 3: 2. st.år: skriftlig individuell eksamen 1. st.år: skriftlig individuell eksamen Vurderingsform breddestudiet deltid Emne 1: 1. st.år: individuell fagtekst Emne 2: 2. st.år: individuell fagtekst Emne 3: 3. st.år: skriftlig individuell eksamen 1. st.år: skriftlig individuell eksamen Studieplan 15

16 Matematikk (10 stp) Samfunnsfag (10/15 stp) KRL (10 stp) Musikk (10 stp) Drama (10 stp) Forming (10 stp) 1. st.år: skriftlig individuell eksamen 2. st.år: skriftlig individuell eksamen 3. st.år: skriftlig individuell hjemmeeksamen 1. st. år: gruppeprøve i musikkmetodikk med individuell karakter 1. st.år: gruppeforestilling med etterfølgende samtale 2. st.år: presentasjonsmappe 1. st.år: skriftlig individuell eksamen 2. st.år: skriftlig individuell eksamen 1. st.år: skriftlig individuell hjemmeeksamen 2. st.år: gruppeprøve i musikkmetodikk med individuell karakter 2. st.år: gruppeforestilling med etterfølgende samtale 2. st.år: presentasjonsmappe 1. st.år: skriftlig individuell eksamen 3. st.år: skriftlig individuell eksamen 4. st.år: skriftlig individuell hjemmeeksamen 3. st.år: gruppeprøve i musikkmetodikk med individuell karakter 1. st.år: gruppeforestilling med etterfølgende samtale 3. st.år: presentasjonsmappe Fysisk fostring og naturfag med miljølære (10/25 stp) Naturfag med miljølære (15 stp) Fysisk fostring (10 stp) Drama/Forming/Musikk (10 stp) Interkulturelle studier (10 stp) Forming 30 stp (valg) Musikk 30/60 stp (valg) Emnegruppe 1 og 2 Drama 30/60 stp (valg) Interkulturelle studier 30/60 stp (valg) Emnegruppe 1 og 2 Ledelse 30 stp (valg) Emnegruppe 1 Utefag 30 stp (valg) Småbarnspedagogikk 30 stp (valg) * 2. st.år: emne 1:prosjekt emne 2:individuell skriftlig prøve 30 stp: se egen emnebeskrivelse Emnegruppe 1 (30 stp): se egen emnebeskrivelse Emnegruppe 1 (30 stp): se egen emnebeskrivelse Emnegruppe 1: se egen emnebeskrivelse Se egen emnebeskrivelse Se egen emnebeskrivelse 2. st.år: prosjekt 1 st.år: presentasjonsmappe 2. st.år: individuell fagtekst Emnegruppe 1 og 2 (60 stp): se egen studieplan Emnegruppe 1 og 2 (60 stp): se egen studieplan 2. st.år: skriftlig individuell eksamen 3. st.år: skriftlig individuell eksamen 2. st.år: muntlig individuell eksamen 4. st.år: muntlig individuell eksamen 30 stp: se egen emnebeskrivelse Emnegruppe 1 (30 stp): se egen emnebeskrivelse Emnegruppe 1 (30 stp): se egen emnebeskrivelse Emnegruppe 1 (30 stp): se egen emnebeskrivelse Se egen emnebeskrivelse Se egen emnebeskrivelse * Studieåret 2004/05 er siste året med Småbarnspedagogikk som fordypningsemne Vurderingsformene beskrives ytterligere i emnebeskrivelsene og studieplanene. c) Obligatoriske prøver og oppgaver og hvor de er plassert i utdanningsløpet Studieplan 16

17 Hver emnebeskrivelse gir en beskrivelse av emnets obligatoriske oppgaver og en oversikt over hvor i emnet oppgavene er plassert. d) Karaktersystem Bestått/ ikke bestått eller A-F Karaktersystemet i førskolelærerutdanningen er en gradert karakterskala med bokstavkarakterene A F i de fleste emner der A er beste og E er laveste ståkarakter. F er stryk. Følgende emner bruker karaktersystemet bestått/ikke bestått: pedagogikk (emne 1 og 2), drama/forming/musikk 10 stp (linjestudiet) og fysisk fostring m/miljølære 10 st.p. (linje og bredde). Pensum- /litteraturliste a) Pensum/lærestoff (minimum tema/omfang/referanselitteratur) I hver emnebeskrivelse foreligger det en liste over emnets pensumlitteratur. Studiets emnebeskrivelser Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Drama 10 studiepoeng Emnet inngår i førskolelærerutdanningens breddestudium (obligatorisk) og linjestudium (valg) 4. Forkunnskaper Breddestudiet forutsetter ingen spesielle forkunnskaper utover generell studiekompetanse eller realkompetanse. Linjestudiet forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse og 10 studiepoeng musikk/drama/forming. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) I heltidsstudiets breddestudium gis det undervisning i emnet i høst- og vårsemesteret, 1. studieår. I heltidsstudiets linjestudium gis det undervisning i emnet i høst- og vårsemesteret, 2. studieår. I deltidsstudiet gis det undervisning i emnet i høst- og vårsemesteret, 1. studieår. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Emnet skal forberede til arbeid med å ivareta drama/teater- aktivitetene i barnehagen og for 6- åringene i grunnskolen. Beskrivelsen bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen. Studentene skal selv oppleve hvilke muligheter dramafaget åpner for estetiske uttrykk, opplevelser og kommunikasjon tilegne seg ferdigheter i dramapedagogiske uttrykksmåter utvikle egne dramaprosjekter for og med barn 7. Innhold/oppbygging 1: Dramafaglig egenutvikling Dramatiske uttrykksformer : Arbeid med stemme- og bevegelsesuttrykk Improvisasjon Studieplan 17

18 Mime, bevegelse, dramatisering, muntlig formidling Rollespill, skuespill, figurteater Dramaforløp, ulike metoder Teoretiske emner : Forholdet lek drama teater Teaterets grunnelementer, virkemidler og dramaturgi Den estetiske dimensjon Dramapedagogiske retninger 2: Barn og drama Barns lek Utvikling av dramatiske uttrykk med utgangspunkt i lek Barn og teater 3: Drama i barnehagen Observasjon av barns dramatiske lek og annen dramatisk virksomhet. Planlegging, gjennomføring og vurdering av dramapedagogisk arbeid i barnehagen Drama i tverrfaglig sammenheng Lek, drama og teater med barn som har ulike forutsetninger og ulik kulturell bakgrunn 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Hovedvekten av studiet vil organiseres som verkstedsarbeid. I tillegg kommer noen teoriforelesninger, et større prosjektarbeid og en en-dags studietur for å se teater for barn. En del kommunikasjon vil forgå på nett. Det forventes at studentene kan orientere seg på bibliotek og der søke etter litteratur og emner. De tilsatte på biblioteket vil kunne informere og gi tilbud om opplæring. Store deler av teorien må studentene tilegne seg ved arbeid i basisgrupper og på egen hånd. 9. Praksis Emnet følger studieprogrammets praksisperioder i barnehage og grunnskole. 10. Arbeidskrav For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten delta i verkstedsarbeid og levere til faglærer to skriftlige mappeoppgaver. De skriftlige mappeoppgavene baseres på verkstedsarbeid, en om høsten og en om våren. Oppgavene vurderes av faglærer som godkjent / ikke godkjent. I tillegg skal studentene se og analysere minst to barneteaterforestillinger. I etterkant av skolepraksis vil det bli gjennomført et tverrfaglig prosjekt som er knyttet til skolepraksis. Dette skal godkjennes av basisgruppeveileder. 11. Vurdering Underveisvurdering: Underveis skal studentene få jevnlig tilbakemelding på sin studieprogresjon i emnet. Sluttvurdering: Ved slutten av studiet arrangeres eksamen. Denne vurderes som en helhet med én karakter. Studieplan 18

19 Studentene arbeider i tre dager med en gruppeforestilling som vises for intern og ekstern sensor. Forestillingen har en varighet på maks15 minutter. Forut for visningen leverer hver student et skriftlig notat, 1 side, etter gitte kriterier. Umiddelbart etter visning har hver gruppe en samtale med sensorene i ca 20 minutter. I samtalen stilles spørsmål som er knyttet til forestillingen, notat, mappearbeid og pensumlitteratur forøvrig. Det settes individuell karakter ut fra en samlet vurdering av visning, notat og samtale. Karakteren gis etter en skala fra A til F, der A er høyeste og E laveste ståkarakter. F betyr stryk. Den avsluttende vurderingen bygger på de krav til akademisk standard som gjelder på universitets- og høgskolenivå de generelle mål som er gitt i rammeplanen for utdanningen de mål som er gitt i rammeplanen og emnebeskrivelsen for studieenheten. Eksamenskarakteren uttrykker i hvor høy grad kravene er tilfredsstilt og målene er oppnådd. 12. Litteratur / pensum Hovedbok: Sæbø, Aud Berggraf: Drama i barnehagen, 2.utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2003 (294 sider), (NB: eldre utgaver kan ikke brukes) Spesielt om øvelser, leker, og litt teori : Fossbråten, Liv Anne & Jon Pihlstrøm: Barn leker teater, Spillerom, Oslo 1995 (80 s.) Spesielt om dukketeater : Mykle, Bjørg: Dukkenes magi, Pax, Oslo 1993 (192 s.) Spesielt om fortelling: Rodari, Gianni: Fantasins grammatik, introduktion till konsten att hitta på historier, Bokförlaget Korpen, Göteborg 1991 (50 selvvalgte sider) Artikler og kortere tekster: Barne- og familiedepartementet : Rammeplan for barnehagen Q-0903B, 1995 (1 s.) Guss, Faith Gabrielle: To magiske rom om teatret som ble speilbilde av barns lek i Reistad (red): Regikunst, Tell forlag, Asker 1991 (13 s.) Hede, Håkan : Maskering og sminke i Reistad (red):i Skuespillerkunst, Tell forlag, Asker 1991 (4 s.) Hodne, Ørnulf: Det norske folkeeventyret, Cappelen forlag, Oslo 1998 s (11 s.) Høie, Karen: Trylleskogen, Tidsskriftet DRAMA, Landslaget Drama i skolen nr. 4, 1999 (7 s.) Karlstad, Henning: Språk, tale og stemmedanning i Reistad (red): Skuespillerkunst, Tell forlag, Asker 1991 (4 s.) Reistad, Helge: Aktiviserende teater i Reistad (red): Regikunst, Tell forlag, Asker 1991 (22 s.) Vik, Lars: Kunsten å miste ansikt i Reistad (red): Skuespillerkunst, Tell forlag, Asker 1991 (4 s.) Studieplan 19

20 Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 101:Musikkteoretisk grunnlag, 10 stp Emnet inngår i musikkfordypningsstudium i førskolelærerutdanning. Valgfritt 4. Forkunnskaper Det forutsettes bestått eksamen 10 stp musikk i førskoleutdanning eller annen tilsvarende utdanning på høgskolenivå. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Emnet går over første semester, og samkjøres med musikkårsstudium (emne 2). 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Kunnskapsmål: Bredere musikkfaglig innsikt. Ferdighetsmål: Økt formidlingsevne innen teori og praksis. Holdningsmål: Økt forståelse for musikkens betydning i barnehage og skole. 7. Innhold/oppbygging Emne består av følgende delemner: musikkteori, dansekurs, IKT, 1 ukes prosjekt, etnomusikk og norsk folkemusikk. Emnet omfatter også en ukes obligatorisk studietur. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Det undervises i emnet to dager pr. uke. Undervisningen samkjøres i stor grad med årsstudium i musikk. Teoretiske og praktiske delemner undervises i hel gruppe. Undervisningen er obligatorisk. Biblioteket tilbyr opplæring i informasjonssøkning knyttet opp mot emnet og studentenes arbeid. Ingen praksis knyttet til emnet. 9. Praksis 10. Arbeidskrav I emnet skal følgende arbeidskrav være skriftlig godkjent av faglærer; 1 ukes prosjekt IKT kurs Dansekurs Studietur Studieplan 20

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor

Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor Ledelse 1 Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 60 studiepoeng Årsstudium

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 60 studiepoeng Årsstudium Høgskolen i Østfold MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 60 studiepoeng Årsstudium Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Kroppsøving og uteaktiviteter 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Kroppsøving og uteaktiviteter 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Kroppsøving og uteaktiviteter 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av fung. Avdelingsleder Gerd Johansen Dato: 7. mars 2005 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Godkjent Av avdelingsleder Dato: 19. august 2004 Endret Av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG... 3 MÅL FOR STUDIET...

Godkjent Av avdelingsleder Dato: 19. august 2004 Endret Av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG... 3 MÅL FOR STUDIET... Høgskolen i Østfold Studieplan for Skolerettet årsstudium i samfunnsfag FAGKODE: LA15SAMA Fagdidaktikk og faglig portefølje FAGKODE: LA15SAMB Geografi FAGKODE: LA15SAMC Historie FAGKODE: LA15SAMD - Samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFD230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008.

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KROPPSØVING 1 Kode: KØ 130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fagplanens inndeling: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.) HiST Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Fag: KROPPSØVING Kode: KØ130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal Rammeplan 2. Innledning til

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato:

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Norsk som andrespråk Studiet går over to semestre 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Spesialpedagogikk 2 med vekt på læring, lærevansker og IKT Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium

Spesialpedagogikk 2 med vekt på læring, lærevansker og IKT Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium Spesialpedagogikk 2 med vekt på læring, lærevansker og IKT Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato:18.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Mat og helse 1 Kode: MH130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan

Detaljer

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Musikk - fordypning Emnekode: BFØ380_1, Vekting: 30 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Introduksjon Dette emnet er en del av fordypning

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning. Emnebeskrivelse. Forming fordypning 30 studiepoeng.

Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning. Emnebeskrivelse. Forming fordypning 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Forming fordypning 30 studiepoeng Emnekode: BFØ 365 Fagplan godkjent av dekanen: 30.11.2007 Sist revidert: 20.05.2011 1. Emnekode,

Detaljer

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08)

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK ÅRSENHET Kode: TG160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt i studieutvalget 31.1.2014 Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt 31. januar 2014 Kort oversikt Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 28.11.14, 12.10.15 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp dmmh.no Emneplan Fordypning 30 stp 2015-2016 Navn Nynorsk Dei yngste barna i barnehagen Engelsk Early childhood, toddlers in kindergarten Studiepoeng 30 Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid Type

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning BACHELOR FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE

HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning BACHELOR FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: BACHELOR FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE Kode: LTBA2SPRÅK Studiepoeng: 180 Vedtatt: Vedtatt av Høgskolestyret i møte 22. mars 2006 (sak 027/06)

Detaljer

ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID

ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: ÅRSSTUDIUM I BARNE- OG UNGDOMSARBEID Kode: BARNUNG160-B Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Høgskolestyret i møte den 16.juni 2004 (sak 038/2004) med senere

Detaljer

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH januar 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som begge inneholder

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studiet er lagt til siste studieår i Bachelorstudium - Førskolelærerutdanning, deltid.

Studiet er lagt til siste studieår i Bachelorstudium - Førskolelærerutdanning, deltid. Drama fordypning Emnekode: BFD340_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 1 Pedagogisk veiledning for praksislærere Navn Engelsk navn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Pedagogisk veiledning for praksislære

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

STUDIEPLAN FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Samlingsbasert

STUDIEPLAN FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Samlingsbasert Navn: Førskolelærerutdanning Preschool teacher education Oppnådd grad: Bachelor førskolelærer. STUDIEPLAN FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Samlingsbasert Omfang: Utdanningen er på til sammen 180 studiepoeng, og

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK 1 Kode: TG130 - Deltid Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 28.11.14, 12.10.15, 06.04.16 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET...

IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... IKT for lærere 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 ORGANISERING,

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2013-2014 rev230813

www.dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2013-2014 rev230813 www.dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2013-2014 rev230813 1 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

Fagplanens inndeling:

Fagplanens inndeling: HiST Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Fag: Heimkunnskap (Mat, ernæring og livsstil) Kode: HK130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05) Fagplanens inndeling:

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

ha utviklet sin kompetanse i å tilrettelegge, gjennomføre og vurdere skapende formingsaktiviteter i barnehagen, skolens 1.trinn og kulturtilbud.

ha utviklet sin kompetanse i å tilrettelegge, gjennomføre og vurdere skapende formingsaktiviteter i barnehagen, skolens 1.trinn og kulturtilbud. Emne BFØ365_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:13 Forming fordypning Emnekode: BFØ365_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer