Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR"

Transkript

1 Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Førskolelærerutdanningen Bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003 Omfang: Heltidsstudium 3 år Deltidsstudium 4 år 180 studiepoeng Bachelorgrad Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG... 3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... 5 ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 6 FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS VURDERINGSFORMER PENSUM- /LITTERATURLISTE STUDIETS EMNEBESKRIVELSER Studieplan 2

3 Målgruppe og opptakskrav a. Målgruppe Søkere som ønsker vitnemål som førskolelærer b. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Studiets varighet og omfang a. Studiets nivå Grunnutdanning b. Grad Bachelorgrad; Kan enten tas som 3-årig heltidsstudium eller 4-årig deltidsstudium Mål for studiet a) Studiet kvalifiserer for: (samfunnsmessig relevans) Førskolelærerutdanning kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehagen og det første året i grunnskolen. Studiet er samtidig yrkesrettet og praksisnært og tar utgangspunkt i førskolelærerens arbeidsområde, gjeldende lovverk og planverk for virksomheten. Studiet skal oppmuntre til studentaktive læringsformer og fremstå som et pedagogisk læringsverksted. Utdanningen skal bidra til at studenten kan delta aktivt i debatten om utviklingen av gode barnehager for alle barn i dagens og morgendagens samfunn. Studiet skal også gi kvalifisering innen følgende områder: - Norge som del av det globale samfunn; Studentene må utvikle kunnskap om situasjonen for to- og flerspråklige barn, om møtet mellom kulturer mer allment, og må kunne samarbeide med foreldre/foresatte fra ulike kulturer. Det internasjonale perspektivet skal være integrert i alle fag og studieenheter. - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi; Studentene skal kunne bruke teknologien til læring og kommunikasjon, men de skal også kunne reflektere kritisk omkring bruken av den. - Kunstneriske uttrykksformer; Studentene skal utvikle kompetanse til å gå aktivt inn i kulturelle aktiviteter, skapende virksomhet og legge til rette for opplevelser og kreative uttrykksformer sammen med barn. - Forbrukersamfunnet og medieindustrien; Gjennom kritisk drøfting av forbrukersamfunnet og utfordringene fra medieindustrien, skal studentene lære hvordan de kan presentere for førskolebarn alternative perspektiver, holdninger og verdier. - Likeverdig opplæring; Kompetanseutvikling knyttet til tilrettelegging for barns individuelle behov skal være en del av alle fag i førskolelærerutdanningen. - Sosiale utfordringer; Førskolelærerutdanningen skal forberede studentene på å møte barn og foreldre i ulike livssituasjoner. Utdanningen skal gi opplæring i relasjonsskapende arbeid, konfliktløsing og forebygging av mobbing, vold og rasisme. - Likestilling; Studentene skal ha innsikt i kjønnssosialiseringen og være bevisst likestilling mellom kjønn. De skal kunne trekke konsekvenser av dette i den pedagogiske planleggingen og det metodiske opplegget. Studieplan 3

4 b) Hvilken kompetanse vil studiet gi Kunnskapsmål: Studentene skal utvikle faglig kompetanse: kunnskap om barn, barndom og pedagogisk arbeid med små barn og kunnskap om teorier og arbeidsformer innenfor og på tvers av fag. Studentene skal utvikle kunnskap og innsikt i barns utvikling og livsvilkår. Studentene skal også utvikle didaktisk kompetanse: evne til å vurdere, planlegge og gjennomføre likeverdig opplæring for barn, og evne til å sette i verk forebyggende tiltak. Studentene skal utvikle teoretisk og praktisk kunnskap for å kunne observere og delta i barns aktiviteter. Ferdighetsmål: Studentene skal utvikle sosial kompetanse: innsikt i en helhetlig læringsforståelse, der omsorg, lek og læring er naturlige elementer. Studentene skal utvikle forståelse for betydningen av læringsmiljø preget av samspill, varme, kreativitet, glede og humor og opplevelse av mestring for alle. Studentene må ha evne til nært samarbeid mellom barnehage, hjem og andre samarbeidspartnere. Studentene skal utvikle kunnskap om og ferdigheter i ledelse, samarbeid og pedagogisk veiledning. Studentene skal også utvikle endrings- og utviklingskompetanse: evne til å vurdere organisasjonsutvikling og samfunnsendringer som har betydning for barnehagen, til å initiere og takle endringer og til å kunne prege utviklingen i barnehagen. Holdningsmål: Studentene skal utvikle yrkesetisk kompetanse: evne til å reflektere over barnehagens og skolens verdigrunnlag, egne verdier, holdninger og væremåte og over etiske utfordringer. Studieplan 4

5 Studiets innhold, oppbygging og sammensetning* a) Emner * Se egne emnebeskrivelser (Emne: den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i studieprogram) - Jf Bachelorforskrift 2) Førskolelærerstudiet gis i to varianter avhengig av søkning 1. Breddestudiet; som gis både som heltids- og deltidsstudie 2. Linjestudiet Variantene er nærmere beskrevet nedenfor. Breddestudiet/Deltidsstudiet Obligatoriske hovedemner: Pedagogikk: 45 studiepoeng Norsk: 15 studiepoeng Matematikk: 10 studiepoeng Samfunnsfag: 15 studiepoeng Kristendoms-, religions- og livssynskunnskaper: 10 studiepoeng Musikk: 10 studiepoeng Drama: 10 studiepoeng Forming: 10 studiepoeng Fysisk fostring og naturfag med miljølære: 25 studiepoeng Praksisopplæring integrert i studieenhetene: 20 uker Valgbare hovedemner: Utefag: 30 studiepoeng Forming: 30 studiepoeng Musikk: 30 studiepoeng Drama: 30 studiepoeng Interkulturelle studier: 30 studiepoeng Ledelse: 30 studiepoeng Linjestudiet Obligatoriske hovedemner: Pedagogikk: 45 studiepoeng Norsk: 15 studiepoeng Matematikk: 10 studiepoeng Samfunnsfag: 10 studiepoeng Kristendoms-, religions- og livssynskunnskaper: 10 studiepoeng Musikk/Drama/Forming: 10 studiepoeng Fysisk fostring og naturfag med miljølære: 10 studiepoeng Praksisopplæring integrert i studieenhetene: 20 uker Valgbare hovedemner 2. studieår: Forming: 10 studiepoeng Musikk: 10 studiepoeng Drama: 10 studiepoeng Interkulturelle studier: 10 studiepoeng Valgbare hovedemner 3. studieår: Forming: 60 studiepoeng Musikk: 60 studiepoeng Drama: 60 studiepoeng Interkulturelle studier: 60 studiepoeng b) Progresjon Førskolelærerutdanning er en treårig profesjonsutdanning på 180 studiepoeng. Utdanningen kan gis som et breddestudium eller et linjestudium i henhold til Rammeplanens krav. Breddestudiet omfatter en obligatorisk del på 150 studiepoeng og en valgbar del på 30 studiepoeng. Linjestudiet omfatter en obligatorisk del på 110 studiepoeng og en valgbar del på 70 studiepoeng. Førskolelærerutdanning tilbys også som et fireårig deltidsstudium på 180 studiepoeng. Deltidsstudiet omfatter de samme fagene som i breddestudiet, det vil si en obligatorisk del på 150 studiepoeng og en valgbar del på 30 studiepoeng. Studieplan 5

6 c) Studier i utlandet og beskrivelse av hvor i studiet dette inngår I henhold til Rammeplan for førskolelærerutdanning skal vår institusjon legge til rette for at studentene kan ta deler av utdanningen i utlandet. Det være seg deler av utdanningens obligatoriske emner, deler av valgbare emner eller utdanningens praksisopplæring. Integrering av studier eller praksisopplæring i utlandet kan skje på følgende måter: Hele eller deler av valgbare emner i heltidsutdanningens tredje år og deltidsutdanningens fjerde år, kan bestå av studier i utlandet. Forutsetningen er at det foreligger en forhåndsgodkjenning fra vår institusjon, basert på kriteriene i Rammeplanen. Praksisopplæringen kan omfatte praksisopphold ved barnehager i utlandet. Forutsetningen er at oppholdet forhåndsgodkjennes av vår institusjon i samsvar med kravene til praksisopplæring i Rammeplanen og vår institusjons plan for praksis. Dersom deler av den obligatoriske delen av førskolelærerutdanningen skal foregå i utlandet, må det være som ledd i et organisert samarbeid mellom vår institusjon og en lærerutdanningsinstitusjon i utlandet. Innhold og organisering må tilfredsstille kravene i Rammeplanen for førskolelærerutdanning i Norge. d) Emner som tilbys utenlandske studenter Førskolelærerutdanningen tilbys danske og svenske studenter. Studiet har pr. i dag ingen emner eller valgbare emner der undervisningen foregår på engelsk. e) Internasjonalt aspekt For å styrke studentenes språklige og flerkulturelle kompetanse, skal utdanningen i henhold til Rammeplanen legge til rette for at studentene i de enkelte delene av utdanningen får et internasjonalt perspektiv på studiefag og førskolelæreres arbeidsområde. Organisering, arbeids- og undervisningsformer a. Beskrivelse av hvordan studiet er organisert (blokker, tverrfaglige prosjekt etc) og hvilke arbeids- og undervisningsformer som inngår Organisering og progresjon i studieløpet; heltid og deltid BREDDESTUDIUM HELTID 3.år 60stp. Interkulturelt studium 1 Emnebasert 30stp. (valg) Ledelse 1 Emnebasert 30stp. (valg) Utefag Emnebasert 30stp. (valg) Forming, musikk eller drama Emnebasert 30stp.(valg) Pedagogikk 20stp. KRL 10stp. Praksis 2 uker fordypning 3 uker barnehage 2.år 60stp. Pedagogikk 10stp. Samfunnsfag 15stp. Fysisk fostring og naturfag m. miljølære totalt 25stp. Forming 10stp. Praksis 6 uker i barnehage 1.år 60stp. Pedagogikk 15stp. Norsk 15stp Matematikk 10stp. Drama 10stp. Musikk 10stp. Praksis: 6 uker i barnehage 3 uker i skole LINJESTUDIUM HELTID 3.år 60stp. Interkulturelt studium Emnelbasert 60stp (valg) Forming FU Emnebasert 60stp. (valg) Musikk FU Emnebasert 60stp. (valg) Drama FU Emnebasert 60stp. (valg) Praksis: 5 uker 2.år Interkulturelt Pedagogikk Fysisk fostring Samfunnsfag Forming, Praksis Studieplan 6

7 60stp. studium 10stp. (valg) 10stp.+ 20stp. - Naturfag m. miljølære 10stp. 10stp musikk eller drama 10stp. (valg) 6 uker i barnehage 1.år 60stp. Pedagogikk 15stp. Norsk 15stp. Matematikk 10stp. Forming, musikk og drama 10stp. KRL 10stp. Praksis 6 uker i barnehage 3 uker i skole BREDDESTUDIUM DELTID 4.år 40stp. Interkulturelt studium Emnebasert 30stp. (valg) Ledelse Emnebasert 30stp. (valg) Utefag Emnebasert 30stp. (valg) Forming, musikk eller drama Emnebasert 30stp.(valg) KRL 10stp. Praksis 3 uker fordypning 3.år 50stp. Pedagogikk 15stp Samfunnsfag 15stp Forming 10stp Musikk 10stp Praksis 3 uker i barnehage 4 uker utviklingsarbeid i praksis 2.år 40stp. Pedagogikk 15stp. Fysisk fostring totalt 10stp Naturfag med miljølære 15stp Praksis 3 uker i barnehage 1.år 50stp. Pedagogikk 15stp. Norsk 15stp Matematikk 10stp. Drama 10stp.. Praksis: 4 uker i barnehage 3 uker i skole Organisering av deltidsstudiet Studiet organiseres i henhold til de retningslinjer som gis i Rammeplan for førskolelærerutdanning og i henhold til emne- og studieplaner for førskolelærerutdanningen. Studiet skal følge førskolelærerutdanningens breddestudiums pensum og tematiske innhold. Studiet går over 4 år, med ca ukesamlinger pr. år. Måten studiet er organisert gjør det mulig for studentene å være i jobb under studietiden, erfaringer tilsier en deltidsstilling. Studiesamlinger i deltidsstudiet Studiet organiseres med ca. 8 studiesamlinger de tre første studieårene og ca. 10 studiesamlinger det fjerde studieåret. Hver studiesamling går vanligvis over 4 5 ukedager. Studiesamlingene blir lagt til Høgskolen i Østfold, primært avdeling for lærerutdanning. Det kan også legges studiesamlinger til andre avdelinger ved høgskolen. Mellom hver studiesamling organiseres studentene i basisgrupper. Tidspunkt for studiesamlingene får studentene informasjon om i løpet av vårsemesteret før nytt studieår. Organisering av trinnet Heltidsstudiet: I de to første studieårene, møter lærerne med undervisningsansvar i trinnet regelmessig til trinnmøter sammen med studentrepresentanter for å planlegge og evaluere arbeidet. Trinnleder har ansvar for å kalle inn til møter. Deltidsstudiet: I forkant av hver studiesamling i løpet av de tre første studieårene møter lærerne med undervisningsansvar på trinnet til trinnmøter for å planlegge og evaluere arbeidet. Koordinator for de tre trinnene i deltidsstudiet har ansvaret for å kalle inn til møter, lede møtene og sørge for informasjon Studieplan 7

8 til studentene. Organisering av studentgruppa Studentene er organisert i basisgrupper på 5 7 studenter. Basisgruppa er den sosiale grunnenheten i studiet og skal være en arena for samarbeid om oppgaver og studiearbeid. Hensikten er å sikre læring gjennom samarbeid og kommunikasjon og trening for framtidig samarbeid i barnehagen. I hvert studieår får basisgruppa tildelt en fast veileder. Arbeid i basisgruppa er planfestet knyttet til arbeidskrav i de ulike emnene men bør også benyttes som studiegrupper etter eget initiativ. I noen emner settes 2 3 basisgrupper sammen til storbasisgrupper. Dette er særlig aktuelt i praktiske emner som forming, musikk, drama og fysisk fostring. I emner der det er variasjon mellom studentaktive læringsformer og forelesninger, deles trinnet opp i seminargrupper som består av studenter. Dette kan være aktuelt i norsk, KRL, pedagogikk og matematikk. Trinngrupper består av hele kullet og er særlig aktuelt når det gis forelesninger i teoriemner. Arbeids- og undervisningsformer Førskolelærerutdanningen skal ha fokus på at studentene får erfaring med yrkesrelevante arbeids- og undervisningsformer. Oppgaver og dokumentasjonsformer skal integrere fag, fagdidaktikk og praksisopplæring, slik at det oppnås helhet og sammenheng i studiet. I heltidsstudiets to første år og deltidsstudiets tre første år vil mye av innholdet bli organisert i fler- og tverrfaglige blokker og/eller temaer. Hensikten er å synliggjøre relasjonen mellom fag og målgruppe, samt å aktivisere studentene og å stimulere til økende refleksjon. Undervisningen veksler mellom formidlingspreget undervisning og veiledet studentaktivitet. Studentene skal arbeide aktivt gjennom studiet med arbeidsoppgaver i de ulike emnene innen de frister som blir oppgitt. Lærerne har ansvar for at det gis tilbakemelding og at arbeidene blir evaluert. Det er et mål at årsplaner, timeplaner, arbeidsmåter og oversikt over oppgaver som skal utføres blir klart og oversiktlig presentert for studentene i starten av studieåret. Samtidig skal studentene kunne påvirke studieløpet, gi konstruktive tilbakemeldinger til hverandre og til lærere og være medaktører i undervisnings- og læringsprosesser. Planene for studieåret må derfor være fleksible nok til å kunne endres som resultat av et slikt samspill. Arbeidsformene skal legges opp slik at studentene utvikler - faglig kompetanse - didaktisk kompetanse - sosial kompetanse - endrings- og utviklingskompetanse - yrkesetisk kompetanse b. Presisering - bruk av bibliotek Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Bibliotekundervisningen vil bestå av to dobbelttimer en innføring i informasjonssøk ved studiestart og spesialisert informasjonssøk samt innføring i referanseteknikk i forkant av utviklingsarbeidet. - bruk av IKT Studentene skal utvikle digital kompetanse i form av IKT-ferdigheter og innsiktsfull bruk av IKT i eget studiearbeid, praksisopplæring og i fritid i tråd med forventningene til en IKT-basert utdannings- og yrkesvirkelighet. Det blir gitt opplæring i noen programvarer som studentene i noen tilfelle bør ta i bruk i studiet og i andre tilfelle må ta i bruk. Av og til er opplæringen integrert i den undervisningen som gis innen de ulike studieemner. Andre ganger blir det gitt kurs utenom emnene som del av Studieplan 8

9 prosjektperioder. Studentene skal utvikle ferdigheter innen følgende: - Dokumentbehandling i Word - Filbehandling - Lese og sende E-post - Bruke bibliotektjenesten Bibsys - Bruke presentasjonsprogrammet PowerPoint - Bruke Excel regneark - Kunne enkel bildebehandling i Paint Shop Pro - Bruke Internett som informasjonskilde - Lage egne nettsider med FrontPage - egenaktivitet Førskolelærerutdanningen er et krevende, heltids profesjonsstudium som innebærer at studentene må ta aktivt ansvar for egen læring. Studentene må søke konstruktivt samarbeid med medstudenter og lærere, bidra aktivt til et godt læringsmiljø og være konstruktive i organiserte og uorganiserte læringssituasjoner. Studentene må gjennomføre et jevnt studiearbeid knyttet til for- og etterarbeid relatert til undervisning, obligatoriske oppgaver som fremgår av emnebeskrivelsene. Studentene har ansvar for å forberede seg til undervisningen som gis og skaffe seg informasjon som gjøres tilgjengelig. Studentene må daglig sjekke e-post og informasjonssider på Internett. - obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet Det er obligatorisk deltakelse i gruppeaktiviteter når de er knyttet til arbeidskrav i emnene og på veiledningsmøter med basisgruppenes veiledere. - annet: Informasjon Hvert trinn har egne nettsider der semesterplanen og annen informasjon legges ut. Trinnleder har ansvar for å legge ut og oppdatere sidene. Lærerne på trinnet har ansvar for å melde fra til trinnlederen om den informasjonen som skal legges ut. Politiattest I henhold til forskrift om politiattest ved opptak til høyere utdanning fastsatt i kongelig resolusjon av 16. mars 2001, skal alle studenter levere politiattest innen 15. september det året studiet starter. Tuberkulinkontroll (forskrift om tuberkulosekontroll av 20. oktober 1996 fra Sosial- og helsedepartementet) Ingen studenter kan gå ut i praksis før dokumentasjon av avlagt tuberkulinprøve er foretatt. Dokumentasjonen skal leveres innen 15. september ved studiestart. (Prøven skal ikke være eldre enn tre måneder). c) Arbeidskrav Emnene i førskolelærerutdanningen omfatter både vilkår for framstilling til eksamen i form av obligatoriske oppgaver som må utføres, og ulike vurderingsformer knyttet til eksamen i de enkelte emnene. Arbeidskrav i breddestudiet, heltid 1. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 15 stp Bestått barnehagepraksis Godkjent praksisrapport fra barnehage Bestått skolepraksis Godkjent barnehageutveksling Godkjent fagtekst i gruppe Studieplan 9

10 Norsk 15 stp Deltakelse i obligatorisk undervisning Godkjent arbeidsoppgaver Matematikk 10 stp Godkjent mappearbeid Drama 10 stp Godkjent deltakelse i verkstedsarbeid Godkjent skriftlig mappearbeid Godkjent analyse av barneteaterforestilling Musikk 10 stp Godkjent studiedeltaking Oppgaver i musikkmetodikk Deltakelse i obligatorisk undervisning Godkjent arbeidsoppgaver Godkjent mappe med egne tekster Godkjent mappearbeid Godkjent skriftlig mappearbeid Godkjent analyse av barneteaterforestilling (minst to i løpet av året) Godkjent studiedeltaking Godkjent prøve i musikkteori Godkjent praktisk ferdighetsprøve i sang Oppgaver i musikkmetodikk Praksis Praksis i barnehage: 6 uker Praksis i skole: 3 uker 2. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 10 stp 1 basisgruppeframlegg Godkjent barnehageutveksling 1 individuell fagtekst Samfunnsfag 15 stp Høy deltakelse på timeplanlagt undervisning Høy deltakelse på timeplanlagt undervisning Fysisk fostring og Naturfag med miljølære 25 stp Forming 10 stp Praksis Godkjent 1 obligatorisk oppgave Egenaktivitet og deltakelse i prosjektarbeid Godkjent arbeidsmappe Deltakelse i verkstedtimene Innlevering av oppgaver til arbeidsmappa Praksis i barnehage: 6 uker Godkjent 1 obligatorisk oppgave Godkjent arbeidsmappe Deltakelse i verkstedtimene Innlevering av oppgaver til arbeidsmappa 3. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 20 stp Godkjent fagtekst i basisgruppe Godkjent individuell fagtekst Godkjent muntlig basisgruppeframlegg Bestått barnehagepraksis Godkjent praksisrapport fra barnehage Godkjent barnehageutveksling KRL 10 stp Godkjent basisgruppearbeid/prosjekt Godkjent basisgruppearbeid/prosjekt Utefag 30 stp (valg) Godkjent deltakelse på ekskursjoner Godkjent mappe Forming 30 stp (valg) Innlevering av tre praktiske oppgaver Godkjent fagdidaktisk oppgave Ekskursjoner Studietur (høst eller vår) Musikk 30 stp (valg) Emnegruppe 1 Drama 30 stp (valg) Deltakelse i koret Deltakelse på studietur Godkjent prosjekt Godkjent gitarkurs Godkjent IKT kurs Godkjent dansekurs Individuell passeringsprøve Godkjent deltakelse på ekskursjoner Godkjent mappe Bestått fordypningspraksis Innlevering av to praktiske oppgaver Bestått fordypningspraksis Godkjent rapport fra fordypningspraksis Ekskursjoner Innlevering av fordypningsarbeid Bestått fordypningspraksis Deltakelse i koret Godkjent seks komposisjoner Godkjent musikkorienteringsoppgave Studieplan 10

11 Interkulturelt studium 1 30 stp (valg) Ledelse 1 30 stp (valg) Småbarnspedagogikk 30 stp (valg)* Praksis Deltakelse på studietur til England Deltakelse på obligatoriske ekskursjoner Godkjent obligatorisk arbeid Refleksjonslogg Studentevaluering av logger i gruppe Innlevering av individuell fagtekst Godkjent dramakurs Godkjent basisgruppe fremlegg Godkjent hjemmeside Bestått fordypningspraksis Deltakelse på obligatoriske ekskursjoner Godkjent obligatorisk arbeid Bestått fordypningspraksis Refleksjonslogg Studentevaluering av logger i gruppe Innlevering av individuell fagtekst Godkjent musikkurs Godkjent individuell fagtekst Godkjent avisinnlegg i gruppe Bestått fordypningspraksis Praksis i barnehage: 5 uker derav 2 uker fordypningspraksis *Studieåret 2004/05 er siste året med Småbarnspedagogikk som fordypningsemne Arbeidskrav i linjestudiet 1. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 15 stp Bestått barnehagepraksis Godkjent praksisrapport fra barnehage Godkjent fagtekst i gruppe Norsk 15 stp Deltakelse i obligatorisk undervisning Godkjent arbeidsoppgaver Godkjent mappe med egne tekster Matematikk 10 stp Godkjent mappearbeid Forming, musikk, drama 10 stp I høst- eller vårsemesteret; Deltakelse i verkstedstimene Dokumentasjon av aktivitet i samarbeidsoppgaver Obligatorisk oppgave Bestått skolepraksis Godkjent barnehageutveksling Deltakelse i obligatorisk undervisning Godkjent arbeidsoppgaver Godkjent mappe med egne tekster Godkjent mappearbeid KRL 10 stp Godkjent basisgruppearbeid/prosjekt Godkjent basisgruppearbeid/prosjekt Individuell passeringsprøve Praksis Praksis i barnehage: 6 uker Praksis i skole: 3 uker 2. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 10 stp 1 basisgruppeframlegg Godkjent barnehageutveksling 1 individuell fagtekst Pedagogikk 20 stp Godkjent fagtekst i basisgruppe Godkjent individuell fagtekst Godkjent muntlig basisgruppeframlegg Bestått barnehagepraksis Godkjent praksisrapport fra barnehage Godkjent barnehageutveksling Musikk 10 stp (valg) Drama 10 stp (valg) Interkulturelt studium 10 stp (valg) Godkjent studiedeltaking Oppgaver i musikkmetodikk Godkjent deltakelse i verkstedsarbeid Godkjent skriftlig mappearbeid Godkjent analyse av barneteaterforestilling Godkjent prosjektarbeid Deltakelse på studietur og feltarbeid Godkjent studiedeltaking Godkjent prøve i musikkteori Godkjent praktisk ferdighetsprøve i sang Oppgaver i musikkmetodikk Godkjent skriftlig mappearbeid Godkjent analyse av barneteaterforestilling (minst to i løpet av året) Godkjent prosjektarbeid Deltakelse på feltarbeid Studieplan 11

12 Forming 10 stp (valg) Samfunnsfag 10 stp Fysisk fostring og Naturfag med miljølære 10 stp Praksis Deltakelse i verkstedtimene Innlevering av oppgaver til arbeidsmappa Høy deltakelse på timeplanlagt undervisning Godkjent 1 obligatorisk oppgave I høst-eller vårsemesteret; Egenaktivitet og deltakelse i prosjektarbeid. Praksis i barnehage: 6 uker Deltakelse i verkstedtimene Innlevering av oppgaver til arbeidsmappa Høy deltakelse på timeplanlagt undervisning Godkjent 1 obligatorisk oppgave 3. ÅR FAG HØST VÅR Interkulturelt studium 1 + 2, 60 stp (valg) Se egen studieplan Se egen studieplan Forming FU, 60 Se egen studieplan Se egen studieplan stp (valg) Musikk FU, 60 stp Se egen studieplan Se egen studieplan (valg) Drama FU 60 stp Se egen studieplan Se egen studieplan (valg) Praksis Praksis i barnehage: 5 uker derav 2 uker fordypningspraksis Arbeidskrav i breddestudiet deltid 1. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 15 stp Bestått barnehagepraksis Bestått skolepraksis Godkjent praksisrapport fra barnehage Godkjent fagtekst i gruppe Norsk 15 stp Deltakelse i obligatorisk undervisning Godkjent arbeidsoppgaver Deltakelse i obligatorisk undervisning Godkjent arbeidsoppgaver Godkjent mappe med egne tekster Matematikk 10 stp Godkjent mappearbeid Drama 10 stp Godkjent deltakelse i verkstedsarbeid Godkjent skriftlig mappearbeid Godkjent analyse av barneteaterforestilling Godkjent mappearbeid Godkjent skriftlig mappearbeid Godkjent analyse av barneteaterforestilling (minst to i løpet av året) Praksis Praksis i barnehage: 4 uker Praksis i skole: 3 uker 2. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 15 stp Bestått barnehagepraksis Godkjent basisgruppeframlegg Godkjent praksisrapport fra barnehage Godkjent fagtekst i basisgruppe Fysisk fostring Godkjent mappe Godkjent mappe 10 stp Naturfag med Godkjent mappe Godkjent mappe miljølære 15 stp Praksis Praksis i barnehage: 3 uker Studieplan 12

13 3. ÅR FAG HØST VÅR Pedagogikk 15 stp Godkjent individuelt refleksjonsnotat Bestått barnehagepraksis Godkjent utviklingsarbeid Godkjent framlegg i basisgruppe Samfunnsfag 15 stp Høy deltakelse på timeplanlagt undervisning Høy deltakelse på timeplanlagt undervisning Forming 10 stp Musikk 10 stp Praksis Godkjent 1 obligatorisk oppgave Deltakelse i verkstedtimene Innlevering av oppgaver til arbeidsmappa Godkjent studiedeltaking Oppgaver i musikkmetodikk Godkjent 1 obligatorisk oppgave Deltakelse i verkstedtimene Innlevering av oppgaver til arbeidsmappa Godkjent studiedeltaking Godkjent prøve i musikkteori Godkjent praktisk ferdighetsprøve i sang Oppgaver i musikkmetodikk Praksis i barnehage: 3 uker + 4 uker utviklingsarbeid i praksis 4. ÅR FAG HØST VÅR Interkulturelt studium 1 30 stp (valg) Deltakelse på studietur til England Deltakelse på obligatoriske ekskursjoner Bestått fordypningspraksis Deltakelse på obligatoriske ekskursjoner Ledelse 1 30 stp (valg) Utefag 30 stp (valg) Godkjent obligatorisk arbeid Refleksjonslogg Studentevaluering av logger i gruppe Innlevering av individuell fagtekst Godkjent deltakelse på ekskursjoner Godkjent mappe Forming 30 stp (valg) Innlevering av tre praktiske oppgaver Godkjent fagdidaktisk oppgave Ekskursjoner Studietur (høst eller vår) Musikk 30 stp (valg) Drama 30 stp (valg) Småbarnspedagogikk 30 stp (valg) * Deltakelse i koret Deltakelse på studietur Godkjent prosjekt Godkjent gitarkurs Godkjent IKT kurs Godkjent dansekurs Godkjent obligatorisk arbeid Bestått fordypningspraksis Refleksjonslogg Studentevaluering av logger i gruppe Innlevering av individuell fagtekst Godkjent deltakelse på ekskursjoner Godkjent mappe Bestått fordypningspraksis Innlevering av to praktiske oppgaver Bestått fordypningspraksis Godkjent rapport fra fordypningspraksis Ekskursjoner Innlevering av fordypningsarbeid Bestått fordypningspraksis Deltakelse i koret Godkjent seks komposisjoner Godkjent musikkorienteringsoppgave Godkjent dramakurs Godkjent basisgruppe fremlegg Godkjent hjemmeside Godkjent musikkurs Godkjent individuell fagtekst Godkjent avisinnlegg i gruppe Bestått fordypningspraksis KRL 10 stp Godkjent basisgruppearbeid/prosjekt Godkjent basisgruppearbeid/prosjekt Praksis Individuell passeringsprøve Praksis i barnehage: 3 uker fordypningspraksis *Studieåret 2004/05 er siste året med Småbarnspedagogikk som fordypningsemne Studieplan 13

14 Forholdet mellom teori og praksis a) Forholdet mellom teori og praksis (forholdet mellom komponentene) Formålet med praksisopplæring i førskolelærerutdanningen er å forberede studenten til arbeid som førskolelærer. Samspillet mellom teori og praksis skal danne grunnlag for utvikling av den yrkeskompetanse studenten skal tilegne seg. Praksis skal være en integrert del av de ulike emnene i studiet. Studentene bør ha mulighet for kontakt med praksisfeltet i mange sammenhenger i studiet, ikke bare i de obligatoriske praksisperiodene. Praksis er en viktig del av fagstudiene, og faglærers involvering er viktig for et godt utbytte. Læringen som foregår på høgskolen og i barnehagen betraktes som likeverdig. Det er likevel ikke lik læring som skjer på de to ulike læringsarenaene. Teorikunnskap hjelper til å forstå og oppdage sammenhenger i praksis og gir begreper å reflektere over. I praksisperioden vil fokus for læring være knyttet til de handlinger studenten selv utfører og de iakttakelser og observasjoner studenten gjør. Pedagogikkfaget har et overordnet ansvar for helheten og yrkesretting i utdanningen, og det har en særlig kopling til praksisopplæringen. Studentene skal få erfaring med yrkesrelevante arbeids- og vurderingsformer. Oppgaver og dokumentasjonsformer må inkludere praksiserfaringer, fag og didaktikk, slik at en oppnår helhet og sammenheng i utdanningen. Praksisfeltet skal også brukes i fagstudiet ved at en bearbeider teoretiske problemstillinger i en praktisk situasjon. Studentene skal kunne drøfte praksiserfaringer og aktuelle problemstillinger fra fagstudiet med representanter for fagene og for praksisfeltet. Arbeid med målområder innen de ulike emnene i studiet skal sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaringer, studentens eget arbeid, faglige oppgaver og didaktisk refleksjon. For nærmere beskrivelse av praksis, se egen emnebeskrivelse for praksis. b. Praksisdelens varighet og hvor i studiet den er plassert Organisering av praksisopplæringen Praksisopplæringen organiseres slik at viktige prinsipp som kontinuitet, sammenheng og progresjon blir ivaretatt. Praksisopplæringen har et omfang på 20 uker fordelt over 3 studieår og 4år for deltidsutdanningen. Heltidsutdanning: 1.studieår: 6 uker i barnehage 1.studieår: 3 uker i grunnskolens 1.trinn 2.studieår: 6 uker i barnehage 3.studieår: 5 uker i barnehage, hvor av 2 uker er knyttet til emnet som er valgt som fordypning Deltidsutdanning: 1.studieår: 4 uker i barnehage 1.studieår: 3 uker i grunnskolens 1.trinn 2.studieår: 3 uker i barnehage 3.studieår: 3 uker praksis i barnehage + 4 uker utviklingsarbeid knyttet til praksisplassen 4.studieår: 3 uker praksis knyttet til fordypningsfag Praksis må være bestått for at studenten kan ta eksamen i faget pedagogikk. Praksis fra ett år må være bestått før studenten starter påfølgende praksis. Grenseløse uker : Hvert år må alle heltidsstudentene på 1., 2. og 3. trinn delta i en barnehageutvekslingsperiode med varighet på to uker. Opplegget er et ledd i utdanningens partnerskapsavtale med praksisfeltet. Studieplan 14

15 Vurderingsformer 1. Underveisvurdering jf 13 Eksamensforskriften (2004) Vurderingsformene skal legges opp slik at studentene: opplever varierte vurderingsformer, tilpasset målet, innholdet og arbeidsformene i studiet møter vurdering både underveis og til slutt i studieenhetene ser sammenheng mellom praksis og teori og mellom fag får veiledning og støtte til læring og personlig utvikling Førskolelærerutdanningen ved HiØ omfatter følgende tiltak for vurdering underveis i studiet: 1. Studentene får tilbakemelding om egen utvikling underveis i studieløpet. I emneplanene beskrives arbeidskrav og hvordan tilbakemelding skal gis. Emnene i studiet avsluttes med eksamen. 2. Utdanningssamtalen som danner grunnlaget for studentens utdanningsplan gjennomføres årlig av studentens basisgruppeveileder. På den måten får studenten veiledning underveis og oversikt over egen studieframgang. 3. Studenter som ønsker mer veiledning får tilbud om samtale med studieleder eller trinnleder. 4. Basisgruppene får gruppeveiledning av sin basisgruppeveileder i forhold til generell studiesituasjon og arbeidsprosesser knyttet til arbeidskrav (minst fire ganger i studieåret). 5. Studenten får tilbakemelding på sin innsats i praksisopplæringen. Det skjer både i form av veiledning underveis i praksisperioden og med vurderingsrapport fra praksisbarnehagen/skolen. 2. Sluttvurdering a) Bruk av arbeidskrav Lærer som er ansvarlig for undervisningen i et emne utarbeider en oversikt over godkjente og ikke godkjente arbeidskrav for hver student senest to uker før evalueringsperioden starter. På bakgrunn av den listen registrerer studieadministrasjonen informasjonen. Studenter som ikke oppfyller arbeidskrav, får skriftlig melding fra emneansvarlige lærer om at de ikke får fremstille seg til aktuelle eksamen, og meldes av eksamen. Arbeidskrav står beskrevet i de ulike emnebeskrivelsene. Oppmeldingsfrister: Studenter som følger normert studieløp og som innfrir arbeidskrav, blir automatisk oppmeldt til eksamen. Studenter som skal opp til ny/utsatt eksamen eller som ikke følger normert studieløp, må selv sørge for å melde seg opp til eksamen. Oppmeldingsfristene er 1. oktober og 1. mars. b) Vurderingsform ev kombinasjon av vurderingsformer Vurderingsformene skal legges opp slik at studentene - opplever varierte vurderingsformer, tilpasset målet, innholdet og arbeidsmåtene i studiet - ser sammenheng mellom teori og praksis og mellom fag Førskolelærerutdanningen ved HiØ har følgende vurderingsformer knyttet til emnene: Emner Pedagogikk (45 stp) Norsk (15 stp) Vurderingsform breddestudiet heltid Emne 1: 1. st.år: individuell fagtekst Emne 2: 2. st.år: muntlig eksamen i basisgruppe Emne 3: 3. st.år: skriftlig individuell eksamen 1. st.år: skriftlig individuell eksamen Vurderingsform linjestudiet heltid Emne 1: 1. st.år: individuell fagtekst Emne 2: 2. st.år: muntlig eksamen i basisgruppe Emne 3: 2. st.år: skriftlig individuell eksamen 1. st.år: skriftlig individuell eksamen Vurderingsform breddestudiet deltid Emne 1: 1. st.år: individuell fagtekst Emne 2: 2. st.år: individuell fagtekst Emne 3: 3. st.år: skriftlig individuell eksamen 1. st.år: skriftlig individuell eksamen Studieplan 15

16 Matematikk (10 stp) Samfunnsfag (10/15 stp) KRL (10 stp) Musikk (10 stp) Drama (10 stp) Forming (10 stp) 1. st.år: skriftlig individuell eksamen 2. st.år: skriftlig individuell eksamen 3. st.år: skriftlig individuell hjemmeeksamen 1. st. år: gruppeprøve i musikkmetodikk med individuell karakter 1. st.år: gruppeforestilling med etterfølgende samtale 2. st.år: presentasjonsmappe 1. st.år: skriftlig individuell eksamen 2. st.år: skriftlig individuell eksamen 1. st.år: skriftlig individuell hjemmeeksamen 2. st.år: gruppeprøve i musikkmetodikk med individuell karakter 2. st.år: gruppeforestilling med etterfølgende samtale 2. st.år: presentasjonsmappe 1. st.år: skriftlig individuell eksamen 3. st.år: skriftlig individuell eksamen 4. st.år: skriftlig individuell hjemmeeksamen 3. st.år: gruppeprøve i musikkmetodikk med individuell karakter 1. st.år: gruppeforestilling med etterfølgende samtale 3. st.år: presentasjonsmappe Fysisk fostring og naturfag med miljølære (10/25 stp) Naturfag med miljølære (15 stp) Fysisk fostring (10 stp) Drama/Forming/Musikk (10 stp) Interkulturelle studier (10 stp) Forming 30 stp (valg) Musikk 30/60 stp (valg) Emnegruppe 1 og 2 Drama 30/60 stp (valg) Interkulturelle studier 30/60 stp (valg) Emnegruppe 1 og 2 Ledelse 30 stp (valg) Emnegruppe 1 Utefag 30 stp (valg) Småbarnspedagogikk 30 stp (valg) * 2. st.år: emne 1:prosjekt emne 2:individuell skriftlig prøve 30 stp: se egen emnebeskrivelse Emnegruppe 1 (30 stp): se egen emnebeskrivelse Emnegruppe 1 (30 stp): se egen emnebeskrivelse Emnegruppe 1: se egen emnebeskrivelse Se egen emnebeskrivelse Se egen emnebeskrivelse 2. st.år: prosjekt 1 st.år: presentasjonsmappe 2. st.år: individuell fagtekst Emnegruppe 1 og 2 (60 stp): se egen studieplan Emnegruppe 1 og 2 (60 stp): se egen studieplan 2. st.år: skriftlig individuell eksamen 3. st.år: skriftlig individuell eksamen 2. st.år: muntlig individuell eksamen 4. st.år: muntlig individuell eksamen 30 stp: se egen emnebeskrivelse Emnegruppe 1 (30 stp): se egen emnebeskrivelse Emnegruppe 1 (30 stp): se egen emnebeskrivelse Emnegruppe 1 (30 stp): se egen emnebeskrivelse Se egen emnebeskrivelse Se egen emnebeskrivelse * Studieåret 2004/05 er siste året med Småbarnspedagogikk som fordypningsemne Vurderingsformene beskrives ytterligere i emnebeskrivelsene og studieplanene. c) Obligatoriske prøver og oppgaver og hvor de er plassert i utdanningsløpet Studieplan 16

17 Hver emnebeskrivelse gir en beskrivelse av emnets obligatoriske oppgaver og en oversikt over hvor i emnet oppgavene er plassert. d) Karaktersystem Bestått/ ikke bestått eller A-F Karaktersystemet i førskolelærerutdanningen er en gradert karakterskala med bokstavkarakterene A F i de fleste emner der A er beste og E er laveste ståkarakter. F er stryk. Følgende emner bruker karaktersystemet bestått/ikke bestått: pedagogikk (emne 1 og 2), drama/forming/musikk 10 stp (linjestudiet) og fysisk fostring m/miljølære 10 st.p. (linje og bredde). Pensum- /litteraturliste a) Pensum/lærestoff (minimum tema/omfang/referanselitteratur) I hver emnebeskrivelse foreligger det en liste over emnets pensumlitteratur. Studiets emnebeskrivelser Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Drama 10 studiepoeng Emnet inngår i førskolelærerutdanningens breddestudium (obligatorisk) og linjestudium (valg) 4. Forkunnskaper Breddestudiet forutsetter ingen spesielle forkunnskaper utover generell studiekompetanse eller realkompetanse. Linjestudiet forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse og 10 studiepoeng musikk/drama/forming. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) I heltidsstudiets breddestudium gis det undervisning i emnet i høst- og vårsemesteret, 1. studieår. I heltidsstudiets linjestudium gis det undervisning i emnet i høst- og vårsemesteret, 2. studieår. I deltidsstudiet gis det undervisning i emnet i høst- og vårsemesteret, 1. studieår. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Emnet skal forberede til arbeid med å ivareta drama/teater- aktivitetene i barnehagen og for 6- åringene i grunnskolen. Beskrivelsen bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen. Studentene skal selv oppleve hvilke muligheter dramafaget åpner for estetiske uttrykk, opplevelser og kommunikasjon tilegne seg ferdigheter i dramapedagogiske uttrykksmåter utvikle egne dramaprosjekter for og med barn 7. Innhold/oppbygging 1: Dramafaglig egenutvikling Dramatiske uttrykksformer : Arbeid med stemme- og bevegelsesuttrykk Improvisasjon Studieplan 17

18 Mime, bevegelse, dramatisering, muntlig formidling Rollespill, skuespill, figurteater Dramaforløp, ulike metoder Teoretiske emner : Forholdet lek drama teater Teaterets grunnelementer, virkemidler og dramaturgi Den estetiske dimensjon Dramapedagogiske retninger 2: Barn og drama Barns lek Utvikling av dramatiske uttrykk med utgangspunkt i lek Barn og teater 3: Drama i barnehagen Observasjon av barns dramatiske lek og annen dramatisk virksomhet. Planlegging, gjennomføring og vurdering av dramapedagogisk arbeid i barnehagen Drama i tverrfaglig sammenheng Lek, drama og teater med barn som har ulike forutsetninger og ulik kulturell bakgrunn 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Hovedvekten av studiet vil organiseres som verkstedsarbeid. I tillegg kommer noen teoriforelesninger, et større prosjektarbeid og en en-dags studietur for å se teater for barn. En del kommunikasjon vil forgå på nett. Det forventes at studentene kan orientere seg på bibliotek og der søke etter litteratur og emner. De tilsatte på biblioteket vil kunne informere og gi tilbud om opplæring. Store deler av teorien må studentene tilegne seg ved arbeid i basisgrupper og på egen hånd. 9. Praksis Emnet følger studieprogrammets praksisperioder i barnehage og grunnskole. 10. Arbeidskrav For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten delta i verkstedsarbeid og levere til faglærer to skriftlige mappeoppgaver. De skriftlige mappeoppgavene baseres på verkstedsarbeid, en om høsten og en om våren. Oppgavene vurderes av faglærer som godkjent / ikke godkjent. I tillegg skal studentene se og analysere minst to barneteaterforestillinger. I etterkant av skolepraksis vil det bli gjennomført et tverrfaglig prosjekt som er knyttet til skolepraksis. Dette skal godkjennes av basisgruppeveileder. 11. Vurdering Underveisvurdering: Underveis skal studentene få jevnlig tilbakemelding på sin studieprogresjon i emnet. Sluttvurdering: Ved slutten av studiet arrangeres eksamen. Denne vurderes som en helhet med én karakter. Studieplan 18

19 Studentene arbeider i tre dager med en gruppeforestilling som vises for intern og ekstern sensor. Forestillingen har en varighet på maks15 minutter. Forut for visningen leverer hver student et skriftlig notat, 1 side, etter gitte kriterier. Umiddelbart etter visning har hver gruppe en samtale med sensorene i ca 20 minutter. I samtalen stilles spørsmål som er knyttet til forestillingen, notat, mappearbeid og pensumlitteratur forøvrig. Det settes individuell karakter ut fra en samlet vurdering av visning, notat og samtale. Karakteren gis etter en skala fra A til F, der A er høyeste og E laveste ståkarakter. F betyr stryk. Den avsluttende vurderingen bygger på de krav til akademisk standard som gjelder på universitets- og høgskolenivå de generelle mål som er gitt i rammeplanen for utdanningen de mål som er gitt i rammeplanen og emnebeskrivelsen for studieenheten. Eksamenskarakteren uttrykker i hvor høy grad kravene er tilfredsstilt og målene er oppnådd. 12. Litteratur / pensum Hovedbok: Sæbø, Aud Berggraf: Drama i barnehagen, 2.utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2003 (294 sider), (NB: eldre utgaver kan ikke brukes) Spesielt om øvelser, leker, og litt teori : Fossbråten, Liv Anne & Jon Pihlstrøm: Barn leker teater, Spillerom, Oslo 1995 (80 s.) Spesielt om dukketeater : Mykle, Bjørg: Dukkenes magi, Pax, Oslo 1993 (192 s.) Spesielt om fortelling: Rodari, Gianni: Fantasins grammatik, introduktion till konsten att hitta på historier, Bokförlaget Korpen, Göteborg 1991 (50 selvvalgte sider) Artikler og kortere tekster: Barne- og familiedepartementet : Rammeplan for barnehagen Q-0903B, 1995 (1 s.) Guss, Faith Gabrielle: To magiske rom om teatret som ble speilbilde av barns lek i Reistad (red): Regikunst, Tell forlag, Asker 1991 (13 s.) Hede, Håkan : Maskering og sminke i Reistad (red):i Skuespillerkunst, Tell forlag, Asker 1991 (4 s.) Hodne, Ørnulf: Det norske folkeeventyret, Cappelen forlag, Oslo 1998 s (11 s.) Høie, Karen: Trylleskogen, Tidsskriftet DRAMA, Landslaget Drama i skolen nr. 4, 1999 (7 s.) Karlstad, Henning: Språk, tale og stemmedanning i Reistad (red): Skuespillerkunst, Tell forlag, Asker 1991 (4 s.) Reistad, Helge: Aktiviserende teater i Reistad (red): Regikunst, Tell forlag, Asker 1991 (22 s.) Vik, Lars: Kunsten å miste ansikt i Reistad (red): Skuespillerkunst, Tell forlag, Asker 1991 (4 s.) Studieplan 19

20 Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 101:Musikkteoretisk grunnlag, 10 stp Emnet inngår i musikkfordypningsstudium i førskolelærerutdanning. Valgfritt 4. Forkunnskaper Det forutsettes bestått eksamen 10 stp musikk i førskoleutdanning eller annen tilsvarende utdanning på høgskolenivå. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Emnet går over første semester, og samkjøres med musikkårsstudium (emne 2). 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Kunnskapsmål: Bredere musikkfaglig innsikt. Ferdighetsmål: Økt formidlingsevne innen teori og praksis. Holdningsmål: Økt forståelse for musikkens betydning i barnehage og skole. 7. Innhold/oppbygging Emne består av følgende delemner: musikkteori, dansekurs, IKT, 1 ukes prosjekt, etnomusikk og norsk folkemusikk. Emnet omfatter også en ukes obligatorisk studietur. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Det undervises i emnet to dager pr. uke. Undervisningen samkjøres i stor grad med årsstudium i musikk. Teoretiske og praktiske delemner undervises i hel gruppe. Undervisningen er obligatorisk. Biblioteket tilbyr opplæring i informasjonssøkning knyttet opp mot emnet og studentenes arbeid. Ingen praksis knyttet til emnet. 9. Praksis 10. Arbeidskrav I emnet skal følgende arbeidskrav være skriftlig godkjent av faglærer; 1 ukes prosjekt IKT kurs Dansekurs Studietur Studieplan 20

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING... 3 1.1 Formål og egenart... 4 1.2 Å være lærer... 5 1.3

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Fagplan for praktisk-pedagogisk utdanning i dans/ praktisk-pedagogisk utdanning i teater 60 studiepoeng Godkjent av styret for Scenekunstfakultetet, Kunsthøgskolen

Detaljer

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige STUDIEÅR 09/12 Studiehefte Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige 2 Velkommen som student ved faglærerutdanning for tospråklige. Faglærerutdanning for tospråklige er en profesjonsutdanning der du blir

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*...

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap KRL 1 (KRL 101,KRL 102 og KRL 103) Omfang: ½ år 30 studiepoeng Studiet forutsetter og bygger videre på nivå tilsvarende religion og etikk i den videregående

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer