Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor"

Transkript

1 Ledelse 1 Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: avdelingsleder, LU Endret av Dato:

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... 4 ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 5 FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS... 5 VURDERINGSFORMER... 6 PENSUM- /LITTERATURLISTE... 7 EMNEBESKRIVELSE... 8 Studieplan 2

3 Målgruppe og opptakskrav a. Målgruppe Målgruppene for studiet er førskolelærerstudenter, allmennlærerstudenter og andre bachelor-studenter. Studiet kan også tas av førskolelærere, allmennlærere og andre som ønsker økt kompetanse innen ledelse. b. Opptakskrav Studiet forutsetter ingen spesielle forhåndskunnskaper utover generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Studiets varighet og omfang a. Studiets nivå Studiet kan tas som en del av grunnutdanning i førskolelærer- eller allmennlærerstudiet eller som del av annen bachelor-utdanning. b. Grad Studiet kan tas som en del av en bachelor-utdanning. Ledelse 1 kan også inngå i den valgfrie delen av allmennlærerutdanningen, samt andre bachelor-grader. Mål for studiet a) Studiet kvalifisere for: (samfunnsmessig relevans) Studiet skal dekke behovet for dem som ønsker økt lederkompetanse og personalansvar. b) Hvilken kompetanse vil studiet gi (beskrives kortfattet) Kunnskapsmål: Øke forståelsen for hva ledelse og samarbeid med andre innebærer i forbindelse med kvalitetsutvikling på egen arbeidsplass Ferdighetsmål: Tilegne seg bedre innsikt i organisasjonens politiske og administrative systemet. Gi innblikk i de muligheter organisasjoner har til utvikling og fornying, for eksempel gjennom partnerskap Holdningsmål: Utvikle studentenes holdning til risikovillighet i tilknytning til arbeidsplassen som en lærende organisasjon Studieplan 3

4 Studiets innhold, oppbygging og sammensetning* a) Emner * Se egne emnebeskrivelser (Emne: den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i studieprogram) - Jf Bachelorforskrift 2) Hovedemner: Delemner Delemne 101: Økonomi og administrasjonskunnskap Økonomistyring Personalsystemer Forvaltningssystemer Delemne 102: Delemne 103: Fornyelse og utvikling Lederens ideologiske kompetanse Kommunikasjon Motivasjon Skapervilje Visjonær Endringsvillig Utvikle samhandling Arbeidsplassen som lærende organisasjon Utviklingsarbeid Tverrfaglig og tverretatlig samarbeidsfora Utvikling av partnerskap Emnegrupper/fag: b) Progresjon Det er tatt hensyn til at denne fordypningsenheten danner grunnlag for Ledelse 2, 30 stp, som er en påbygning i linjestudiet i førskolelærerutdanningen. c) Obligatoriske emner Alle emnegruppene er obligatoriske Valgemner: Ingen d) Studier i utlandet og beskrivelse av hvor i studiet dette inngår Ikke aktuelt e) Emner som tilbys utenlandske studenter Studiet kan tilbys studenter i Norden f) Internasjonalt aspekt Det settes av en uke til obligatorisk studietur til utlandet, der studentene selv har det økonomiske ansvaret. Forelesere kan innhentes fra de nordiske land. Opprette kontakt med lærere fra utlandske colleges som utdanner de samme profesjonsgrupper i ledelse. Studieplan 4

5 Organisering, arbeids- og undervisningsformer a. Beskrivelse av hvordan studiet er organisert (blokker, tverrfaglige prosjekt etc) og hvilke arbeids- og undervisningsformer som inngår Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom lærerledet undervisning, individuelt arbeid, basisgruppearbeid og selvstudier. Studentmedvirkning er vesentlig i forhold til innholdskomponenter, semesterplan og vurdering. Arbeidet tar utgangspunkt i studentdefinerte problemstillinger innenfor de ulike emner som belyses gjennom teori, praksisnære studier og egenerfaringer. Casestudier innenfor hvert emne. Veiledning vil inngå innenfor hvert emneområde. Avtalt veiledning i basisgruppe er obligatorisk Studentene skal gi tilbakemelding på hverandres logger i basisgruppa. Det undervises i studiet over et helt studieår (høst- og vårsemester). Undervisningen organiseres i blokker. b) Presisering - bruk av bibliotek I tillegg til praktiske støttefunksjoner som for eksempel utlån av videokamera skal biblioteket i egenskap av informasjonssenter integreres i prosjektet og undervisningen.. Høgskolens bibliotek har inntatt en stadig viktigere roll innenfor nettbasert/nettstøttet undervisning og er involvert i en rekke kurs. Fokus på informasjonssøk og litteratur er sentrale i dette studiet både på campus og via internett. - bruk av IKT I forbindelse med veiledning og kommunikasjon mellom gruppene og veileder. Casestudie på nettet. - egenaktivitet Kontakt med praksisstedet gjennom hele studiet. - obligatorisk deltakelse Avtalt obligatorisk veiledning i basisgrupper vil inngå innenfor hvert emneområde - annet - c) Arbeidskrav Studenten skal skrive refleksjonslogg som har fokus på studentens egen læring av delemnene. Studentene skal gi muntlig tilbakemelding på hverandres logger i basisgruppa gjennom hele studieåret. Dette arbeidet er obligatorisk. Loggene godkjennes skriftlig av faglærer. Studenten skal levere en individuell fagtekst, 8-10 sider, hvert semester. Fagteksten skal ha en problemstilling knyttet til delemne 102 og 103. Fagtekst knyttet til delemne 102 leveres i høstsemesteret, mens fagtekst knyttet til delemne 103 leveres i vårsemesteret. Studentene må bestå fordypningspraksis (dersom studiet skal inngå i en profesjonsutdanning). d) undervisningsspråk (dersom emner undervises på andre språk enn norsk) Forholdet mellom teori og praksis a) Forholdet mellom teori og praksis (forholdet mellom komponentene) Studieplan 5

6 Studentene skal gjennomføre og få bestått den praksis som er bestemt av det profesjonsstudiet ledelse 1 skal inngå i. b. Praksisdelens varighet og hvor i studiet den er plassert (ev hvordan teori og praksis er integrert) Studiet har to ukers fordypningspraksis i vårsemesteret for førskolelærerstudenter. Vurderingsformer 1. Underveisvurdering jf 13 Eksamensforskriften (2004) Faglærer gir veiledning på arbeid med emneområdene og skriftlig tilbakemelding på de individuelle fagtekstene som relateres til eksamen, i høst- og vårsemester. Studentene skal skrive refleksjonslogger som har fokus på studentens egen læring av emneområder. Studentene skal gi muntlig tilbakemelding på hverandres logger i basisgruppe gjennom hele studiet. Dette arbeidet er obligatorisk. 1. Sluttvurdering a) Bruk av ev arbeidskrav En av de to individuelle fagtekstene som er knyttet til delemne102 og 103 trekkes ut for sensurering og blir vurdert av intern og ekstern sensor. b) Vurderingsform ev kombinasjon av vurderingsformer c) Obligatoriske prøver og oppgaver og hvor de er plassert i utdanningsløpet En individuell skriftlig fagtekst pr. semester - høst og vår d) Karaktersystem (det må komme frem hvordan ev A-F delvurderinger teller med og vektes i samlet karakter) Individuell fagtekst vil bli vurdert etter gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og E dårligste ståkarakter. F er stryk. Studieplan 6

7 Pensum- /litteraturliste a) Pensum/lærestoff (minimum tema/omfang/referanselitteratur) Forbehold om endringer Aanderaa, B. & Halvorsen, M (2001) :Barnehagen i en forandret verden. Kommuneforlaget Bolman Log Deal T: Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse (340s) AD Notam Gyldendal. Bukve: Kommunal forvaltning og planlegging. Det Norske Samlaget (85 s) Foss m.fl (1993) Lokalt t utviklingsarbeid i barnehagen. Universitetsforlaget Amble m.fl.( 1997):Kvinner i ledelse. Artikler av Tofte og Heggen Larsen (40 s) Gotvassli, K-Å (2001): Et kompetent barnehagepersonale. Om personal og kompetanseutvikling i barnehagen (172s) Handal,Gog Lauvås, P(2000): Veiledning og praksisyrkesteori. Kap 6og 8 (38s ) Cappelen Lauvås, K og Lauvås, P (1997): Tverrfaglig samarbeid ( 195s) Tano, Oslo Olsen (1996): Juss i barnehagen, Høyskoleforlaget (160 s) Statskonsult (1995): Veiledning i virksomhetsplanlegging, kap.1-6. Akademika (75 s) Vanebo & Busch (1997): Organisasjon, ledelse og motivasjon. TANO (300 s) Kostra økonomistyring Kommunikasjonsteori Studieplan 7

8 Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Ledelse 1: Kommunikasjon og teamarbeid, 30 studiepoeng Emnet inngår i førskolelærerstudiet, bredde- og linjemodell, og i allmennlærerstudiet. Emnet er valgfritt. 4. Forkunnskaper Studiet forutsetter ingen spesielle forkunnskaper utover generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen går over et helt studieår (høst- og vårsemester). Undervisningen organiseres i blokker. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Studentene skal få innsikt i administrasjon, lover og forskrifter og økonomi. Det politiske og administrative systemet og styrerens arbeids- og ansvarsområder blir det sentrale i studiet. Studentene skal få innsikt i ulike prosesser som fører til krav om fornyelse og omstilling. Planlegging, gjennomføring og evaluering av et utviklingsarbeid. Metoder for kvalitetssikring og strategi for å styrke brukernes medvirkning i utviklingsarbeid blir vektlagt. Emnet tar sikte på å gi oversikt over barns totale oppvekstmiljø og forståelse for forebyggende arbeid, samordning og samarbeid. Det tar sikte på å øke studentens kompetanse til samarbeid på tvers av fag, profesjon og institusjon i oppvekstsektoren 7. Innhold/oppbygging Studieplan 8

9 Delemne 101: Økonomi og administrasjon Økonomistyring: Budsjett og regnskap i kommuner og barnehager /skole. Tilskuddsordninger til barnehage /skole Personalsystemer : Saksbehandling og kontorrutiner. Aktuelle lover, forskrifter og avtaleverk Forvaltningssystemer : Det politiske og administrative systemet. Oppbygging og funksjon. Samspill og samarbeid med de bestemmende organer på lokalt, regionalt og nasjonalnivå Delemne 102: Fornyelse og utvikling Lederens ideologiske kompetanse Endringsvillig, Kommunikasjon, Motivasjon, Skapervilje, Visjoner, Ulike samhandling Delemne 103: Arbeidsplassen som lærende organisasjon Utviklingsarbeid Tverrfaglig og tverretatlig samarbeidsfora Utvikling av partnerskap. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom lærerledet undervisning, individuelt arbeid, basisgruppearbeid og selvstudier. Studentmedvirkning er vesentlig i forhold til innholdskomponenter, semesterplan og vurdering. Arbeidet tar utgangspunkt i studentdefinerte problemstillinger innenfor de ulike emneområdene som belyses gjennom teori, praksisnære studier og egenerfaringer. Casestudier innenfor emnegruppene. Veiledning vil inngå innenfor hvert hovedemne. Avtalt veiledning i basisgruppe er obligatorisk. 9. Praksis Studentene skal gjennomføre og få bestått den praksis som er bestemt av det profesjonsstudiet ledelse 1 skal inngå i. 10. Arbeidskrav - Studenten skal skrive refleksjonslogg som har fokus på studentens egen læring av delemner. - Studentene skal gi muntlig tilbakemelding på hverandres logger i basisgruppa gjennom hele året. Dette arbeidet er obligatorisk. - Innlevering av en individuell fagtekst, 8 10 sider, hvert semester. Fagteksten skal ha en problemstilling knyttet til delemne 102 og Vurdering En av de to individuelle fagtekstene som er knyttet til delemne 102 og 103 trekkes ut internt for sensurering i vårsemesteret. Fagteksten blir vurdert av intern og ekstern sensor. Individuell fagtekst vil bli vurdert etter gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og E dårligste ståkarakter. F er stryk. Studieplan 9

10 12. Litteratur / pensum Studieplan 10

11 a) Pensum/lærestoff (minimum tema/omfang/referanselitteratur) Forbehold om endringer Aanderaa, B. & Halvorsen, M (2001) :Barnehagen i en forandret verden. Kommuneforlaget Amble m.fl.( 1997):Kvinner i ledelse. Artikler av Tofte og Heggen Larsen (40 s) Bolman Log Deal T: Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse (340s) AD Notam Gyldendal. Bukve: Kommunal forvaltning og planlegging. Det Norske Samlaget (85 s Foss m.fl (1993) Lokalt t utviklingsarbeid i barnehagen. Universitetsforlaget Amble m.fl.( 1997):Kvinner i ledelse. Artikler av Tofte og Heggen Larsen (40 s) Gotvassli, K-Å (2001): Et kompetent barnehagepersonale. Om personal og kompetanseutvikling i barnehagen (172s) Handal,Gog Lauvås, P(2000): Veiledning og praksisyrkesteori. Kap 6og 8 (38s ) Cappelen Lauvås, K og Lauvås,P (1997): Tverrfaglig samarbeid ( 195s) Tano, Oslo Olsen (1996): Juss i barnehagen, Høyskoleforlaget (160 s) Statskonsult (1995): Veiledning i virksomhetsplanlegging, kap.1-6. Akademika (75 s) Vanebo & Busch (1997): Organisasjon, ledelse og motivasjon. TANO (300 s) Kostra økonomistyring Kommunikasjonsteori b) Litteraturliste sist oppdatert Dato: Studieplan 11

12 Studieplan 12