Rådgivning Utdanning for rådgivere i utdannings- og yrkessammenheng.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgivning Utdanning for rådgivere i utdannings- og yrkessammenheng."

Transkript

1 Rådgivning Utdanning for rådgivere i utdannings- og yrkessammenheng. 60 studiepoeng på deltid Godkjent Av Dato: Endret Av Dato:

2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING... 3 ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 3 FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS... 4 VURDERINGSFORMER... 4 PENSUM- /LITTERATURLISTE: SE EMNEPLANENE....4 EMNEBESKRIVELSE... 4 EMNEBESKRIVELSE... 6 EMNEBESKRIVELSE Studieplan 2

3 Målgruppe og opptakskrav Målgruppe er rådgivere og sosiallærere i grunn- og videregående skoler, lærere som ønsker å bli rådgivere eller sosiallærere, rådgivere eller studieveiledere i andre utdanninger eller i arbeidsmarkedssammenhenger. Opptakskrav er 3-årig høgskoleutdanning / bachelorgrad innrettet mot skole og utdanning Studiets varighet og omfang Studiet organiseres som en deltidsutdanning over 2 studieår med 3 emner. Hvert emne er på 20 studiepoeng. Mål for studiet Studiet skal bidra til at studenter kvalifiserer seg til å arbeide som rådgivere i grunn- og videregående skoler, andre utdanninger, og i andre stillinger som krever rådgivnings- eller veiledningskvalifikasjoner Studentene har utviklet god selvinnsikt kan dokumentere hvordan de kan tilegne seg (relevant) innsikt i barns og unges faglige, personlige og sosiale situasjon har innsikt i rådgivnings- og kommunikasjonsteori og metodikk kan fokusere på å utvikle kunnskap, selvinnsikt, selvstendighet og handlingsdyktighet hos de som søker råd har grunnleggende kunnskap om utdanningsveier, yrker, arbeidsmarkeder i Norge og andre land, og vet hvordan ytterligere informasjon kan finnes kan utvikle kunnskap, selvinnsikt, selvstendighet og handlingsdyktighet hos de som søker råd kan vise at de er i stand til å samarbeide med resten av organisasjonen, andre etater og kompetansepersoner, eventuelt foresatte, om å finne gode løsninger for den som har søkt råd har etisk bevissthet og holdninger til å handle etisk forsvarlig Studiets innhold, oppbygging og sammensetning Emne 1 (Modul 1): Rådgivning og kommunikasjon, 20 stp (obligatorisk) Se emneplan.. Emne 2 (Modul 1):Utdannings- og yrkesrådgivning, 20 stp Se emneplan. Emne 3 (Modul 3): Sosialpedagogisk rådgivning, 20 stp Se emneplan. - Organisering, arbeids- og undervisningsformer Studiet gjennomføres med Rådgivning og kommunikasjon som obligatorisk første emne. Undervisning en dag ca 3. hver uke og med arbeidsoppgaver i mellomperiodene. Se emneplanene. Biblioteket ved HIØ vil gi undervisning i bruk av biblioteket til studievirksomhet. Studieplan 3

4 Forholdet mellom teori og praksis Rådgivningspraksis skal være basert på relevant teori. Studentene skal derfor gjennomføre rådgivning som praksisdel mellom studiesamlingene, begrunnet i teori de har tilegnet seg. Vurderingsformer 1. Underveisvurdering : Studentene får en tilbakemelding underveis i hvert emne om sine muligheter til å nå målene. 2. Sluttvurdering: Hvert emne avsluttes med en eksamen. Se emneplanene. Pensum- /litteraturliste: Se emneplanene. b) Litteraturliste sist oppdatert Dato: Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 1: Rådgivning og Emnet inngår i studiet i Rådgivning, 60 stp. kommunikasjon, 20 stp Obligatorisk 4. Forkunnskaper 3-årig høgskole innrettet mot skole og utdanning (lærerutdanning, bachelorgrad, cand.mag) 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen skjer i høstsemester og delvis vårsemester 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Studentene har innsikt i rådgivnings- og kommunikasjonsteori har ferdigheter i forskjellige rådgivningsmetoder kan fokusere på å utvikle kunnskap, selvinnsikt, selvstendighet og handlingsdyktighet hos de som søker råd har etisk bevissthet og holdninger til å handle etisk forsvarlig 7. Innhold/oppbygging Emnet skal bidra til at studentene skaffer seg relevante kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utvikle en reflektert holdning til teorier, metoder og praksis. forstå rådsøkernes faglige, personlige og sosiale situasjon. som er en viktig forutsetning for å kunne utføre kvalifisert rådgivning for rådsøkere. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Studieplan 4

5 Det gjennomføres 8 dagsamlinger med undervisning i rådgivnings- og kommunikasjonsteori og metodikk, drøfting og eksemplifisering av teori og metoder i praksis, og noe rollespill. Biblioteket ved HIØ vil gi opplæring i bruk av biblioteket til studievirksomhet. Mellom fellessamlingene skal studentene drøfte aktuelle problemstillinger i forhold til emnet gjennomføre rådgivingsøkter med 5 forskjellige rådsøkere og med skriftlig rapport til emenansvarlig arbeide med litteraturen reflektere og føre loggbok 9. Praksis Rådgivningspraksis skal være basert på relevant teori. Studentene skal derfor gjennomføre rådgivning som praksisdel mellom studiesamlingene, begrunnet i teori de har tilegnet seg. 10. Arbeidskrav - Ha deltatt på minst 3/4 av undervisningen. - Gjennomført rådgivningsøkter med 5 rådsøkere og med skriftlig rapport til emneansvarlig. 11. Vurdering 1. Underveisvurdering: Emneansvarlig gir tilbakemelding på innlevert rapport. 2. Sluttvurdering: Studentene leverer en individuell skriftlig prosjektrapport på sider for ett av rådgivningsløpene. Studentene er ansvarlige for å finne en aktuell rådsøker til dette eksamensarbeidet. Rapporten vurderes av intern og ekstern sensor med bokstavkarakterer der A er beste og E dårligste beståttkarakter. F betyr ikke bestått. 12. Litteratur / pensum Studieplan 5

6 Andersen,T Reflekterande processer. Samtal och samtal om samtaler. Dansk psykologisk forlag. Damgaard,I. Nørrelykke,H Den personlige samtalen. Høyskoleforlaget. Kap. 1,2,3 og 7 Fjelstad,W Konsultasjon. Modeller og erfaring. Tano. Oslo Gjems,L Veiledning i profesjonsgrupper. Et systemteoretisk perspektiv på veiledning. Universitetsforlaget. Oslo Handal,G. Lauvås,P På egne vilkår. Oslo. 237 s 42 s 350 s 127 s 160 s Johannessen,E.,Kokkersvold,E.,Vedeler,L Rådgivning. Tradisjoner, teoretiske 306 s perspektiver og praksis. Gyldendal. Oslo Lauvås,G.Handal,G 2000.Veiledning og praktisk yrkesteori.cappelens Pedagogikkbøker Oslo Kap. 5 og 7. Forelesningene kan også regnes med som pensum. Emnet skal ha et avtalt pensum på ca 1200 sider. Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 2: Utdannings- og Emnet inngår i studiet i Rådgivning, 60 stp. yrkesrådgivning, 20 stp 4. Forkunnskaper Gjennomført og bestått Emne 1, Rådgivning og kommunikasjon, 20 stp 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen starter i løpet av vårsemester og avsluttes i høstsemester. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Studentene har grunnleggende kunnskap om utdanningsveier, yrker, arbeidsmarkeder i Norge og andre land, og vet hvordan ytterligere informasjon kan finnes kan fokusere på å utvikle kunnskap, selvinnsikt, selvstendighet og handlingsdyktighet hos de som søker råd behersker metodikk for å gjennomføre rådgivning med vekt på personlig refleksjon og og vurdering i forhold til yrkes- og utdanningsvalg, inklusive bruk av testverktøy 7. Innhold/oppbygging Emnet skal bidra til at studentene skaffer seg relevant teoretisk kunnskap samt ferdigheter i å praktisere yrkes- og utdanningsrådgivning og karriereveiledning 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Studieplan 6

7 Det gjennomføres 8 dagsamlinger med undervisning om utdanningsveier, arbeidslivskunnskap, rådgivnings- og veiledningsmetodikk og bruk av testverktøy. Mellom fellessamlingene skal studentene gjennomføre rådgivningsøkter med minst 5 forskjellige rådsøkere og med skriftlig rapport til emneansvarlig drøfte aktuelle problemstillinger i forhold til emnet arbeide med IKT og testverktøy 9. Praksis Studentene skal gjennomføre yrkes- og utdanningsrådgivning som praksisdel mellom fellessamlingene, begrunnet i teori de har tilegnet seg. 10. Arbeidskrav - Ha deltatt på minst ¾ av undervisningen - Ha gjennomført rådgivningsøkter med minst 5 rådsøkere og med skriftlig rapport til emneansvarlig 11. Vurdering 1. Underveisvurdering. Emneansvarlig gir tilbakemeldinger på innlevert rapport. 2. Sluttvurdering. Individuell muntlig eksamen med praktisk bruk av IKT og testverktøy Prestasjonene vurderes av intern og ekstern sensor med bokstavkarakterer der A er beste og E dårligste beståttkarakter. F betyr ikke bestått. 12. Litteratur / pensum Studieplan 7

8 Birkemo, Asbjørn (1997) Yrkesrådgivning. Universitetsforlaget. Dolven, Arne S. Og Pedersen, Gunnar (red) (2004) Fagopplæringsboka. Kommuneforlaget Holland, John L Making Vocational Choices. Psychological Asessment Resources Herr, Edwin L., Cramer, Stanley H. Niles, Spencer G. (2003) Career Guidance and Counseling through the Lifespan: Systematic Approaches, Sixth Edition. Pearson Allyn & Bacon. Leong, Frederick T.L. (1995). Career Development and Vocational Behavior of Racial and Ethnic Minorities. Lawrence Erlbaum Associates. Lindh, Gunnel (1997) Samtalet i studie- och yrkesvagledningsprosessen. HLS Forlag. London, Manuel. (1998). Carrier Barriers, Lawrence Erlbaum Associates. Lovèn, Anders (2000) Kvalet infor valet: Om elevers forvantningar och møten med vagledare i grundskolan. HLS Forlag. Savickas, Mark L. & Walsh, Bruce W. (1996) Handbook of Career Counseling Theory and Practice. Davies-Black Publishers. McCrae, R & Costa P. Jr. (1996) Toward a New Generation of Personality Theories: Theoretical Contexts for the Five Factor Model. In Wiggins, J.S (1996) The Five Factor Model of Personality. Theoretical Perspectives Møller, E. Og Vagle I. (2003) En Av Gutta? Skole og bedriftsutvikling for å gjøre guttedominerte håndverksfag attraktive for jenter. Gyldendal. Peavy, R. Vance Konstruktivistisk veiledning. R.U.E Walsh, Bruce W. Osipow, Samuel H Handbook of Vocational Psychology. Theory, Research and Practice Lawrence Erlbaum Associates. Walsh, Bruce W. Osipow, Samuel H. (1994). Career Counseling for Women. Lawrence Erlbaum Associates. Det vil bli arbeidet mer med litteraturlisten frem til studiestart på emnet. Emnet skal ha et avtalt pensum på ca 1200 sider. Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 3: Sosialpedagogisk Emnet inngår i studiet i Rådgivning, 60 stp rådgivning, 20 stp 4. Forkunnskaper Gjennomført og bestått emne 1, Rådgivning og kommunikasjon, 20 stp 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisning fra siste del av høstsemester og vårsemester Studieplan 8

9 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Studentene har tilegnet seg innsikt i barns og unges faglige, personlige og sosiale situasjon kan vise at de er i stand til å samarbeide med resten av organisasjonen, andre etater og kompetansepersoner samt foresatte om å finne gode løsninger for den som er til rådgivning. 7. Innhold/oppbygging Studiet skal bidra til å utvikle kunnskap og ferdigheter knyttet til oppvekst, sosialisering, læring, mestring og forebyggende sosialpedagogisk arbeid. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Det gjennomføres 8 dagsamlinger med undervisning i emnet. Mellom fellessamlingene skal studentene drøfte hvilke samarbeidspartnere som kan være aktuelle i forhold til forskjellige sosialpedagogiske problemstillinger. gjennomføre minst ett studiebesøk med fremlegg i plenum gjennomføre rådgivningsøkter med minst 4 forskjellige rådsøkere og med skriftlig rapport til emneansvarlig arbeide med litteratur 9. Praksis Studentene skal gjennomføre studiebesøk til aktuelle samarbeidsinstanser mellom fellessamlingene og gjennomføre rådgivning. 10. Arbeidskrav - Ha deltatt på minst ¾ av undervisningen - Ha gjennomført minst ett studiebesøk til aktuell samarbeidsinstitusjon med fremlegg. - Ha gjennomført minst 4 rådgivningsøkter og med skriftlig rapport til emneansvarlig 11. Vurdering 1. Underveisvurdering: Studentene får tilbakemelding på innleverte rapporter. 2. Sluttvurdering: Rapport på sider fra et prosjekt om sosialpedagogisk arbeid utført i gruppe. Rapporten vurderes av intern sensor med bestått / ikke bestått. 12. Litteratur / pensum Studieplan 9

10 Frønes, I De likeverdige om sosialisering og de jevnaldrendes betydning. Univ. Oslo Ogden, T Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Gyldendal. Oslo Skaalvik,E.& Skaalvik, S Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø. TANO. Oslo Det skal foreligge en utvidet litteraturliste før studiestart på emnet. Emnet skal ha et avtalt pensum på ca 1200 sider. Studieplan 10

11 Studieplan 11

Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan

Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*...

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap KRL 1 (KRL 101,KRL 102 og KRL 103) Omfang: ½ år 30 studiepoeng Studiet forutsetter og bygger videre på nivå tilsvarende religion og etikk i den videregående

Detaljer

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Førskolelærerutdanningen Bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003 Omfang: Heltidsstudium 3 år Deltidsstudium 4 år 180 studiepoeng Bachelorgrad Godkjent

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2014/2015 Studieplan Rådgivning 1 og 2 - studieåret 2014-2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 1 (30 sp) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling

Detaljer

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er første del av årsstudiet

Detaljer

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 16.06.04 Endret av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 3 HISTORIKK... 3 FORMÅL... 3 PROFIL... 4 PSY100 ÅRSSTUDIET I PSYKOLOGI (60 STUDIEPOENG)... 5 MÅLSETTING... 5 KOMPETANSE... 6 ORGANISERING... 6 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato:

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Norsk som andrespråk Studiet går over to semestre 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Interaksjonsdesign og brukervennlighet

Interaksjonsdesign og brukervennlighet Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Interaksjonsdesign og brukervennlighet 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...3 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...3 1.2. Forventet

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

PROGRAMPLAN 2011-2015

PROGRAMPLAN 2011-2015 PROGRAMPLAN 2011-2015 5. 10. trinn Kull 2011 Bachelornivå 240 stp HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer