MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging"

Transkript

1 MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: avdelingsleder, LU Endret av Dato:

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... 3 ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 4 FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS... 4 VURDERINGSFORMER... 4 PENSUM- /LITTERATURLISTE... 5 EMNEBESKRIVELSE... 6 EMNEBESKRIVELSE... 7 EMNEBESKRIVELSE... 8 Studieplan 2

3 Målgruppe og opptakskrav a. Målgruppe Studenter som har tatt årsstudium i musikk eller tilsvarende, og som vil videreutvikle sin musikk kompetanse. b. Opptakskrav Bestått årsstudium i musikk eller tilsvarende. Studiets varighet og omfang a. Studiets nivå Påbyggingsstudium b. Grad Høgskolekandidat, kan inngå som en del av bachelor og / eller allmennlærerstudiet Mål for studiet a) Studiet kvalifisere for: (samfunnsmessig relevans) Lærer i musikk i grunnskole, videregående skole, kulturskole og det frivillige musikkliv. b) Hvilken kompetanse vil studiet gi (beskrives kortfattet) Kunnskapsmål: Målet er å utvide studentens grunnlag for et reflektert arbeid med musikk både som utøver og pedagog. Studenten skal skaffe seg kunnskap om repertoar, teknikker, metoder og musikalsk tilrettelegging. Videre skal studenten øke sin innsikt i barns og unges musikkopplevelse og forståelse. Ferdighetsmål: Videreutvikle evner til å lede musikalske aktiviteter, og bruke musikk som aktiv utøver. Holdningsmål: Arbeide med kunnskapsområder og holdninger som skaper en god musikklærer og musiker. Studiets innhold, oppbygging og sammensetning* a) Emner * Se egne emnebeskrivelser (Emne: den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i studieprogram) - Jf Bachelorforskrift 2) Hovedemner: Studiet består av tre hovedemner, 10 studiepoeng pr. emne. Emne 1: Lede, forstå og lytte Emne 2: Fordypning Emne 3: Musisere Delemner: Emne 1: kor / korledelse, instrumentaldidaktkk, komponering / harmonilære / satslære / verkanalyse, kunstmusikk fra 1900 tallet og hørelære. Emne 2: Utviklingsoppgave. Forskningsmetode og vitenskapslære. Studietur med oppgave. Emne 3: Hovedinstrument og samspill. Emnegrupper/fag: b) Progresjon Emne 2 avsluttes 1. semester. Utviklingsoppgaven skal være levert første semester for at studentene skal kunne fortsette studiet andre semester. Emne 1 og 3 avsluttes 2. semester. c) Obligatoriske emner: Undervisningen er obligatorisk, samt studietur og pålagte konserter. Valgemner: Utviklingsoppgaven velges i samråd med tildelt veileder. d) Studier i utlandet og beskrivelse av hvor i studiet dette inngår Studieplan 3

4 Ikke aktuelt e) Emner som tilbys utenlandske studenter Ingen f) Internasjonalt aspekt Ingen Organisering, arbeids- og undervisningsformer b. Beskrivelse av hvordan studiet er organisert (blokker, tverrfaglige prosjekt etc) og hvilke arbeids- og undervisningsformer som inngår Forelesningene foregår i hel klasse og i grupper. I tillegg blir det obligatorisk prosjektarbeid og konserter. Hovedinstrument undervises individuelt. b) Presisering - bruk av bibliotek Biblioteket har musikksamling av aktuelt lærestoff, samt lydsamling. Biblioteket tilbyr opplæring i informasjonssøking knyttet opp mot studiet og studentenes arbeid. - bruk av IKT Bærbar pc anbefales, og kan kjøpes gjennom skolen. IKT opplæring. - egenaktivitet Studentene må ved siden av obligatorisk frammøte beregne betydelig tid til egenutvikling i forhold til spill, sang og oppgaver. - obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet Gruppearbeid, prosjekt, studietur og konserter er obligatorisk. - annet - c) Arbeidskrav Følgende delemner skal være godkjent: kor / korledelse, hørelære, samspill og innlevering av 10 obligatoriske, individuelle oppgaver i komponering / harmonilære / satslære. Delemnene skal være skriftlig godkjent av faglærer før eksamen. Deltagelse på studietur med tilhørende individuell oppgave skal være skriftlig godkjent av faglærere i første semester. d) undervisningsspråk (dersom emner undervises på andre språk enn norsk) Forholdet mellom teori og praksis a) Forholdet mellom teori og praksis (forholdet mellom komponentene) Studiet har ikke praksis. b. Praksisdelens varighet og hvor i studiet den er plassert (ev hvordan teori og praksis er integrert) Vurderingsformer 1. Underveisvurdering jf 13 Eksamensforskriften (2004) Studieplan 4

5 Studentveiledning / samtale angående framdrift av studiet avvikles i desember. 2. Sluttvurdering EMNE 1: Skriftlig individuell eksamen 6 timer. Oppgaver gis fra følgende fag: instrumental og vokaldidaktikk, kunstmusikk fra det 19. århundre, komponering / arrangering / verkanalyse. Intern og ekstern sensor. EMNE 2: Innlevering av utviklingsoppgave på ca. 25 sider + vedlegg innen 15. desember. Intern og ekstern sensor. EMNE 3: Eksamen på hovedinstrument er en konsert på 30 minutter. Eksamen står beskrevet i emnebeskrivelsen. Intern og ekstern sensor. Repertoarliste knyttet til konserten innleveres 1. mars. a) Bruk av ev arbeidskrav Arbeidskravene skal være godkjent innen fastsatt dato før eksamen, fristen framkommer i semesterplanen. Det kan gis fravik fra reglen etter skriftlig søknad til seksjonsleder. b) Vurderingsform ev kombinasjon av vurderingsformer Utviklingsppgave, en skriftlig eksamen og en konsert, hver på 10 studiepoeng. c) Obligatoriske prøver og oppgaver og hvor de er plassert i utdanningsløpet Andre semester: gjennomføring av arbeidskrav i kor / korledelse, hørelære og samspill godkjennes skriftlig av faglærer. d) Karaktersystem (det må komme frem hvordan ev Bestått/ ikke bestått eller A-F delvurderinger teller med og vektes i samlet karakter) Det brukes godkjent/ ikke godkjent ved alle arbeidskrav. Det brukes gradert karakterskala A F ved alle eksamenene. Pensum- /litteraturliste a) Pensum/lærestoff (minimum tema/omfang/referanselitteratur) Fos Fostås, Olaug (2002) Instrumentalundervisning. Oslo : Universitetsforlaget, 340 s. ISBN Bef Befring, Edvard (2002) Forskningsmetode, etikk og statistikk. Oslo : det Norske Samlaget. 252 s. ISBN Vin/7 Vinter, Orla ( 2003) Musikkhistorien 7 nyere tid 1 og 2. Kolding : Folkeskolens Musiklærerforening ISBN Grinde,.. R Gad Sørensen. Søren og Bo Marschner (1990) Gads Musikhistorie. Københamn: GEC Gads forlag s UTDELTE KOPIER ER PENSUM. Det tas forbehold om tillegg, endringer. Dato: Studieplan 5

6 Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 1: Lede, forstå og lytte, Emnet inngår i påbygningsstudium i musikk 10 studiepoeng 4. Forkunnskaper Bestått årsstudium i musikk eller tilsvarende 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Studiet går over to semestre, høst og vårsemester. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Kunnskapsmål: Målet er å utvide studentens grunnlag for et reflektert arbeid med musikk både som utøver og pedagog. Studenten skal skaffe seg kunnskap om repertoar, teknikker, metoder og musikalsk tilrettelegging. Videre skal studenten øke sin innsikt i barns og unges musikkopplevelse og forståelse. Ferdighetsmål: Videreutvikle evner til å lede musikalske aktiviteter, og bruke musikk som aktiv utøver. Holdningsmål: Arbeide med kunnskapsområder og holdninger som skaper en god musikklærer og musiker. 7. Innhold/oppbygging Emne 1 : Gjennom teoretisk tilnærming skal studentene få kunnskap, innsikt og forståelse i instrumental- og vokal didaktikk. De skal lære om musikkens oppbygging gjennom å komponere og analysere og få innsikt i satslære. Videre skal de utvikle kunnskaper om kunstmusikk fra 1900-tallet. Studentene skal også videreutvikle sine kunnskaper i forhold til hørelære og kor/korledelse. Det undervises ikor / korledelse, instrumentaldidaktkk, komponering / harmonilære / satslære / verkanalyse, kunstmusikk fra 1900 tallet og hørelære. Obligatoriske emner: Undervisningen er obligatorisk, samt studietur og pålagte konserter. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Forelesningene foregår i hel klasse og i grupper. Biblioteket tilbyr opplæring i informasjonssøking knyttet opp mot studiet og studentenes arbeid. Studiet har ikke praksis. 9. Praksis 10. Arbeidskrav Kor/korledelse, samspill, hørelære og 10 obligatoriske, individuelle oppgaver i komponering/harmonilære/satslære skal være godkjent skriftlig før eksamen. 11. Vurdering Studieplan 6

7 EMNE 1: Skriftlig individuell eksamen 6 timer. Oppgaver gis fra følgende fag: instrumental og vokaldidaktikk, kunstmusikk fra det 19. århundre, komponering / arrangering / verkanalyse. Intern og ekstern sensor. Det brukes bokstavkarakterer fra A F ved alle eksamener, der A er beste karakter og E er dårligste ståkarakter. F er stryk. 12. Litteratur / pensum a. Fos Fostås, Olaug (2002) Instrumentalundervisning. Oslo : Universitetsforlaget, 340 s. ISBN Vin/7 Vinter, Orla ( 2003) Musikkhistorien 7 nyere tid 1 og 2. Kolding : Folkeskolens Musiklærerforening ISBN Grinde,.. R Gad Sørensen. Søren og Bo Marschner (1990) Gads Musikhistorie. Københamn: GEC Gads forlag s Utdelte kopier er pensum. Det tas forbehold om tillegg, endringer. Dato: Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 2 : Fordypning, 10 Emnet inngår i påbygningsstudium i musikk studiepoeng 4. Forkunnskaper Bestått årsstudium i musikk eller tilsvarende 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Emnet foregår i høstsemesteret. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Kunnskapsmål: Målet er å utvide studentens grunnlag for et reflektert arbeid med musikk både som utøver og pedagog. Studenten skal skaffe seg kunnskap om repertoar, teknikker, metoder og musikalsk tilrettelegging. Videre skal studenten øke sin innsikt i barns og unges musikkopplevelse og forståelse. Ferdighetsmål: Videreutvikle evner til å lede musikalske aktiviteter, og bruke musikk som aktiv utøver. Holdningsmål: Arbeide med kunnskapsområder og holdninger som skaper en god musikklærer og musiker. 7. Innhold/oppbygging Studieplan 7

8 Emne 2: Fordypning og studietur. Studentene skal arbeide med en utviklingsoppgave som skal avsluttes første semester (høst). Gjennom teoretiske studier og veiledning skal studentene skrive en oppgave over et aktuelt tema. Utviklingsoppgavens problemstilling skal godkjennes av veileder. Utviklingsoppgaven skal være på ca 25 sider + vedlegg og være innlevert innen 15. desember. Studentene skal delta på studietur hvor de skal lage en oppgave i tilknytning til turen. Det undevises i forskningsmetode og vitenskapslære. Emne 2 avsluttes 1. semester. Utviklingsoppgaven skal være levert første semester for at studentene skal kunne fortsette studiet andre semester. Veiledning og undervisning er obligatorisk.. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Studentene skal ha individuell veiledning, samt undervisning i hel klasse. Biblioteket tilbyr opplæring i informasjonssøking knyttet opp mot studiet og studentenes arbeid. Studiet har ikke praksis. 9. Praksis 10. Arbeidskrav Deltagelse på studietur med tilhørende individuell oppgave skal være skriftlig godkjent av faglærere i første semester. 11. Slutturdering. EMNE 2: Innlevering av utviklingsoppgave på ca. 25 sider + vedlegg innen 15. desember. Intern og ekstern sensur. Gradert karakterskala A F, der A er beste og E er laveste karakter. F er stryk. 12. Litteratur / pensum Bef Befring, Edvard (2002) Forskningsmetode, etikk og statistikk. Oslo : det Norske Samlaget. 252 s. ISBN Utdelte kopier er pensum. Det tas forbehold om tillegg, endringer. Dato: Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Studieplan 8

9 Emne 3: Musisere: Hovedinstrument og samspill, 10 studiepoeng Emnet inngår i påbygningsstudium i musikk 4. Forkunnskaper Bestått årsstudium i musikk eller tilsvarende 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Emnet går over to semestre, høst og vårsemester. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Kunnskapsmål: Målet er å utvide studentens grunnlag for et reflektert arbeid med musikk både som utøver og pedagog. Studenten skal skaffe seg kunnskap om repertoar, teknikker, metoder og musikalsk tilrettelegging. Videre skal studenten øke sin innsikt i barns og unges musikkopplevelse og forståelse. Ferdighetsmål: Videreutvikle evner til å lede musikalske aktiviteter, og bruke musikk som aktiv utøver. Holdningsmål: Arbeide med kunnskapsområder og holdninger som skaper en god musikklærer og musiker. 7. Innhold/oppbygging Emnet er i stor grad av praktisk art og består av Musisere Hovedinstrument og samspill. Emnet avsluttes 2. semester. Undervisningen er obligatorisk. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Undervisningen foregår i grupper og individuelt. Biblioteket tilbyr opplæring i informasjonssøking knyttet opp mot studiet og studentenes arbeid. Studiet har ikke praksis. 9. Praksis 10. Arbeidskrav Alle studenter skal delta aktivt og vise kreativitet med hensyn til konsertprogram og være deltagende i de konserter som blir arrangert. Godkjennes muntlig av faglærer. 11. Vurdering Studieplan 9

10 EMNE 3: Eksamen i hovedinstrument gjennomføres som en konsert på 30 minutter. Repertoaret velges innenfor det som er naturlig i forhold til det aktuelle instrumentet. Programmet velges i samråd med faglærer. De første 20 minuttene av programmet skal stoffet representere flere stilperioder, med hovedvekt på det klassiske repertoaret. De siste 10 minuttene velges repertoaret ut fra studentens eventuelle spesialområde/ interesse. Hele programmet skal være solistisk. Repertoarliste knyttet til konserten innleveres 1. mars. Intern og ekstern sensor. Det brukes bokstavkarakterer fra A F ved alle eksamener, der A er beste karakter og E er dårligste ståkarakter. F er stryk. Noter. 12. Litteratur / pensum Dato: Studieplan 10

Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor

Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor Ledelse 1 Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kroppsøving Årsstudium 60 stp 2 semestre Lavere grad

Kroppsøving Årsstudium 60 stp 2 semestre Lavere grad Høgskolen i Østfold Kroppsøving Årsstudium 60 stp 2 semestre Lavere grad Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen, for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Førskolelærerutdanningen Bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003 Omfang: Heltidsstudium 3 år Deltidsstudium 4 år 180 studiepoeng Bachelorgrad Godkjent

Detaljer

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan

Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING

Detaljer

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*...

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap KRL 1 (KRL 101,KRL 102 og KRL 103) Omfang: ½ år 30 studiepoeng Studiet forutsetter og bygger videre på nivå tilsvarende religion og etikk i den videregående

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET...

IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... IKT for lærere 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 ORGANISERING,

Detaljer

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Studieplan for Årsstudium i musikk 60 studiepoeng Studieåret 2015/16 FiH FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Innhold MU101 Pedagogisk teori (5 stp) 6 MU102 Fagdidaktikk (5 stp) 9 MU103 Praksis (6 stp) 12

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Bachelor i musikk og helse

Bachelor i musikk og helse Bachelor i musikk og helse Studieplan 2015-2016 Innhold Bachelor i musikk og helse... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk og helse... 2 r... 5 BA Musikk og helse 1. år...

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 15 PEDAGOGIKK 16 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 28. Om utdanningen 6. Læringsutbytte 17

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 15 PEDAGOGIKK 16 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 28. Om utdanningen 6. Læringsutbytte 17 BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) INSTRUMENTALPEDAGOGEN sist revidert desember 2012 2 3 Innhold INNLEDNING 5 Om utdanningen 6 Læringsutbytte 7 Opptak 8 Struktur

Detaljer

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK II 20. september 2004 rev. 28. september 2007 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 3 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi 22. september 2003, revidert 18. juni 2009 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering...

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27 2 3 Innhold INNLEDNING 5 Mål for studiet 6 Opptak 6 Struktur og organisering 7 Emneoversikt 7 Arbeidsformer 8 Arbeidskrav 9 Vurdering 11 EMNEBESKRIVELSER 14 Målområder 14 PEDAGOGIKK 17 Mål 17 Pedagogisk

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Fagplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans/praktisk pedagogisk utdanning i teater 60 studiepoeng Godkjent av styret for Scenekunstfakultetet, Kunsthøgskolen

Detaljer

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk Navn Oppnådd grad Opptakskrav, Anbefalte forkunnskaper ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk I. For studenter ved Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet, Musikkonservatoriet: Studiet

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan (dato) Innholdsfortegnelse: DEL

Detaljer

Fjellhaug Skoler. Fjellhaug Misjonshøgskole

Fjellhaug Skoler. Fjellhaug Misjonshøgskole Fjellhaug Skoler Fjellhaug Misjonshøgskole Fjellhaug misjonshøgskole STUDIEPLAN Årsstudium i musikk, 60 studiepoeng med fagdidaktikk for musikkarbeid i kirker og kristne organisasjoner Utgave av 19. aug

Detaljer