STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE"

Transkript

1 STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010

2 INNHOLD 1 INNLEDNING Mål for studiet Struktur og organisering Arbeidsformer Kvalitet i utdanningen Vurdering og eksamen FAG- OG EMNEBESKRIVELSER Musikkpedagogisk teori Masteroppgave Støtteemne(r)... 9 A. Musikkpedagogisk fordypning I (og evt. II)... 9 B. Musikkformidling C. Hovedinstrument med instrumentaldidaktikk D. Ensembleledelse og didaktikk Vedlegg: Oversikter over veiledende undervisningsmengde Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk studieplan 22. september 2003, rev side 2

3 1 Innledning Musikkpedagogisk virksomhet foregår i spenningsfeltet mellom musikk og mennesker i et samfunn. Musikk, menneske og samfunn blir derfor tre sentrale temaer som de musikkpedagogiske problemstillingene i studiet skal ses i lys av, og skal belyse. Studiet skal gi bakgrunn for mange forskjellige yrkesfunksjoner, slik som undervisningsstillinger i musikkdidaktikk i høyere utdanning, rektorstillinger i musikk- og kulturskoler, undervisningsstillinger i videregående skole, konsulentstillinger i musikk- og kulturforvaltning eller i organisasjonslivet m.m. Det vil derfor gi et bredt grunnlag for å forstå og vurdere musikkundervisning og musikkformidling. Samtidig vil det gi den enkelte student mulighet for å fordype seg i områder som er av særlig interesse. Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk bygger på fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning med minimum 80 studiepoeng i musikk og godkjent lærerutdanning 1. Studiet fører fram til mastergrad i musikkpedagogikk. 1.1 Mål for studiet Gjennom mastergradsstudiet i musikkpedagogikk skal studentene tilegne seg innsikt i musikkpedagogikk som vitenskapelig fagområde få grunnlag for å ivareta musikkpedagogiske forsknings- og utviklingsoppgaver få grunnlag for å kunne bidra til fornying av fagfeltet. 1.2 Struktur og organisering Studiet kan tas på heltid over to år eller som deltidsstudium over tre eller fire år. Studiet består av tre deler: Musikkpedagogisk teori, masteroppgave og støtteemner Emnet musikkpedagogisk teori er inndelt i en rekke kurs, og det tilbys også et skrivekurs i forbindelse med masteroppgavearbeidet. Det framgår av oversikten nedenfor hvilke kurs som tilbys. Gjennomføringen av studiet krever samarbeid mellom lærere og studenter i utformingen av studiet innenfor studieplanens rammer. Det kreves også stor grad av selvstendighet, initiativ og egenaktivitet fra studentenes side. 1 Eksempler på godkjent lærerutdanning er allmennlærerutdanning, faglærerutdanning, praktiskpedagogisk utdanning og kandidatstudiet i musikkpedagogikk. Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk studieplan 22. september 2003, rev side 3

4 Oversikter over emner og studiepoeng EMNE STUDIEPOENG SIDE Musikkpedagogisk teori 45 7 Musikkpedagogiske grunnlagsproblemer * Generell didaktikk * Musikkdidaktikk * Musikkundervisningens historie, idéhistorie og filosofi ** * Musikkundervisningens psykologi** * Musikkundervisningens sosiologi og antropologi** * Forskningsmetode og vitenskapsteori * Masteroppgaven 45 8 Skrivekurs * Støtteemne(r) 30 9 SUM 120 * uten egne studiepoeng ** kurset tilbys annethvert år 1.3 Arbeidsformer Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen. Arbeids- og undervisningsformene skal styrke læringsforløpet og er av avgjørende betydning for realisering av studiemålene. Det legges derfor vekt på arbeidsformer som krever både selvstendighet og samarbeid. I deler av studiet kan samarbeidsprosjekter erstatte den ordinære undervisningen. Studenten må for øvrig følge de administrative bestemmelsene om permisjon og fravær fra undervisningen som til enhver tid gjelder. 1.4 Kvalitet i utdanningen Norges musikkhøgskole skal ha høy kvalitet på utdanningstilbudene og et godt læringsmiljø. Dette innebærer blant annet at studietilbudet gir kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er relevante for framtidig yrkesliv at studentene utvikler evne til kreativitet, fagkritikk, selvstendig tenkning og etisk bevissthet at studentene møter problemstillinger som integrerer teori og praksis, og at det er tilrettelagt for studentaktive arbeidsformer at studentene nedlegger den forventede arbeidsinnsats i studiet at lærerne har god evne til formidling og veiledning at det er god faglig og sosial kontakt og respektfylt dialog mellom studentene, mellom ansatte og studenter og ansatte imellom at studenter og ansatte har et godt fysisk arbeidsmiljø med tilgang på hensiktsmessige hjelpemidler Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk studieplan 22. september 2003, rev side 4

5 at de administrative rutinene er gode og sikrer studentenes rettssikkerhet at lærere og administrasjon gir tilstrekkelig og korrekt informasjon om faglige krav og praktiske forhold slik at studentene opplever forutsigbarhet i studiet Både studenter, ansatte og institusjon har ansvar for utdanningskvaliteten. Institusjonen skal tydeliggjøre sine plikter samt de forventningene den har til studenter og ansatte. Det endelige ansvaret for å gjennomføre studiet ligger hos studenten selv. Studenten har derfor plikt til å kjenne de bestemmelser og regler som gjelder for studiet og selv ta konsekvensen dersom disse ikke følges opp. Lærerne er på sin side ansvarlige for å tilrettelegge for læring., og for at det fortløpende foregår en åpen dialog med studentene om undervisningen. 1.5 Vurdering og eksamen Studenten skal gå opp til avsluttende eksamen i musikkpedagogisk teori, masteroppgave og i de støttefag som er beskrevet i denne studieplanen. Eksamensprøvene er beskrevet under respektive avsnitt i studieplanen. Musikkhøgskolen har ansvar for å vurdere studenten i forhold til målet for studiet og for det enkelte emnet. Vurderingen skal danne grunnlag for veiledning av studenten informasjon til samfunnet i form av vitnemål om fullført eksamen Informasjon til samfunnet skjer på grunnlag av sluttvurdering i de enkelte emner i studiet. Denne form for informasjon uttrykkes gjennom de vurderingsuttrykk Norges musikkhøgskole har fastsatt. Disse vurderingsuttrykkene er graderte karakterer etter en skala fra A til F, der A er beste karakter og E er laveste ståkarakter. F er stryk bestått/ikke bestått godkjent/ikke godkjent benyttes for å beskrive gjennomført obligatorisk undervisning, innføringskurs og enkelte arbeidskrav. Ved bruk av godkjent/ikke godkjent gjøres det ikke noen vurdering av studentens faglige nivå Beskrivelse av de graderte karakterene: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Nærmere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole. Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk studieplan 22. september 2003, rev side 5

6 For å kunne gå opp til eksamen i et emne, vil det i enkelte emner være forutsatt at bestemte arbeidskrav er oppfylt. Disse er beskrevet under det enkelte emne/kurs. Noen arbeidskrav vil bli presisert for studenten gjennom semester- og/eller årsplaner. Disse framlegges ved begynnelsen av hvert studieår, eventuelt hvert semester. Slike planer skal være skriftlige. Ny vurdering og vurdering av privatister. Dersom ikke annet er uttrykt, gjelder samme krav som for ordinær vurdering i det enkelte emnet. Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk studieplan 22. september 2003, rev side 6

7 2 Fag- og emnebeskrivelser 2.1 Musikkpedagogisk teori Emnet har et omfang på 45 studiepoeng. Mål Gjennom arbeid med emnet skal studenten - tilegne seg innsikt i musikkpedagogikk som vitenskapsfag - utvikle evnen til kritisk og selvstendig refleksjon omkring musikkpedagogiske problemstillinger Innhold Emnet omfatter følgende temaer: Musikkpedagogiske grunnlagsproblemer Generell didaktikk Musikkdidaktikk Musikkundervisningens historie, idéhistorie og filosofi Musikkundervisningens psykologi Musikkundervisningens sosiologi og antropologi Forskningsmetode og vitenskapsteori Studenten legger opp et pensum på 4000 sider som skal omfatte alle temaene i emnet. Deler av pensumet er obligatorisk, resten selvvalgt. Inntil 1000 sider litteratur som er gjennomgått i forbindelse med masteroppgaven kan inngå i litteraturlisten for musikkpedagogisk teori. Organisering og arbeidsformer Undervisningen organiseres som kurs innenfor hvert av temaene, og disse foregår som konsentrerte samlinger. Undervisningen vil bestå av lærer- og studentforelesninger og andre former for presentasjoner, samt diskusjoner og oppgaveløsning. Noe av arbeidet kan foregå på IKT-læringsplattform. En vesentlig del av arbeidet foregår som selvstendige studier av obligatorisk og selvvalgt litteratur. Arbeidskrav Litteraturliste skal leveres innen 1. april/1. november i eksamenssemesteret. Denne skal godkjennes av høgskolen. Spesielt for forskningsmetode og vitenskapsteori: Studenten skal levere og bestå to essays over oppgitt tema, hvert med et omfang på 5-10 sider. For hvert av kursene kan det fastsettes spesielle arbeidskrav som må være oppfylt for at studenten skal få gå opp til avsluttende eksamen. Slike arbeidskrav kan for eksempel være Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk studieplan 22. september 2003, rev side 7

8 muntlige eller skriftlige presentasjoner, analyseoppgaver eller deltakelse i diskusjoner om oppgitte temaer på læringsplattform. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering, må alle arbeidskrav være oppfylt. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter. Den avsluttende eksamensprøven tar utgangspunkt i studentens pensumliste og dekker samtlige temaer. Eksamen består av to deler: 1) 45 minutters forelesning over et emne som oppgis en uke før prøven 2) 45 minutters muntlig prøve Det gis samlet vurdering av de to delene. Eksamenskommisjonen består av to interne og en ekstern sensor. 2.2 Masteroppgave Emnet har et omfang på 45 studiepoeng. Arbeidet med masteroppgaven starter normalt i første semester og går parallelt med det øvrige studiet. Mål Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten utvikle evnen til å arbeide selvstendig tilegne seg en faglig fordypning innenfor et selvvalgt område tilegne seg innsikt i og erfaring med å gjennomføre et musikkpedagogisk forskningseller utviklingsforløp utvikle evnen til å kunne kritisk vurdere musikkpedagogiske forskningsbidrag Innhold, organisering og arbeidsformer Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med en selvvalgt forsknings- eller utviklingsoppgave omkring en musikkpedagogisk problemstilling. Valg av tema bør sees i sammenheng med det støtteemnet studenten velger. Tema for oppgaven skal godkjennes av høgskolen. Det gis veiledning av en veileder oppnevnt av høgskolen. Det gis normalt tilbud om et skrivekurs i tilknytning til masteroppgavearbeidet. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter. Masteroppgaven skal leveres 1. november/1. mai i eksamenssemesteret. Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk studieplan 22. september 2003, rev side 8

9 Oppgaven skal vise selvstendighet i utforming og gjennomføring. Den vurderes ut fra struktur og sammenheng i framstillingen originalitet og idérikdom faglig fordypning i innholdet forståelse og kritisk vurdering av emnet som behandles Eksamenskommisjonen består av to interne og en ekstern sensor. Veileder inngår ikke som en del av kommisjonen. 2.3 Støtteemne(r) Støtteemne(r) har et omfang på til sammen 30 studiepoeng. Følgende støtteemner tilbys normalt for mastergradsstudenter i musikkpedagogikk: A. Musikkpedagogisk fordypning I og II (15 studiepoeng hver) B. Musikkformidling (30 studiepoeng) C. Hovedinstrument med vokal-/instrumentaldidaktikk (30 studiepoeng) D. Ensembleledelse med didaktikk (30 studiepoeng) Etter søknad kan også andre relevante valgemner som tilbys ved NMH godkjennes som støtteemner. Hvis dette er valgemner som ikke er spesielt beregnet for mastergradsstudenter vil det normalt gjøres tillegg i arbeidskravene for å få valgemnet godkjent som et støtteemne i mastergradsstudiet. A. Musikkpedagogisk fordypning I (og evt. II) Emnet har et omfang på 15 studiepoeng. Studenten velger fordypning innenfor ett av temaene som inngår i emnet musikkpedagogisk teori. Studentene kan velge om de ønsker å kombinere musikkpedagogisk fordypning med et annet valgemne fra høgskolens tilbud eller om de ønsker å velge et annet tema fra musikkpedagogisk teori som musikkpedagogisk fordypning II. Mål Gjennom arbeid med musikkpedagogisk fordypning skal studenten få større innsikt i et selvvalgt musikkpedagogisk fagområde. Innhold Studenten legger opp et pensum på ca sider litteratur tilknyttet det aktuelle temaet. Pensumlisten skal godkjennes av høgskolen. Organisering og arbeidsformer Emnet er organisert som et selvstudium. Det tilbys veiledning i valg av litteratur og i forbindelse med utarbeidingen av essayet. Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk studieplan 22. september 2003, rev side 9

10 Arbeidskrav Arbeidskrav er godkjent litteraturliste. Listen skal leveres senest 1. september/1. februar i eksamenssemesteret. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering, må alle arbeidskrav være oppfylt. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått. Studenten skal skrive et essay på sider over et selvvalgt tema med utgangspunkt i litteraturlisten. Tema skal godkjennes av høgskolen. Essayet skal leveres innen 1. november/1. april i eksamenssemesteret. Eksamenskommisjonen består av to interne sensorer. B. Musikkformidling Emnet utgjør 30 studiepoeng fordelt på tre semestre. Mål Gjennom arbeid med emnet skal studenten tilegne seg innsikt i musikkformidling som vitenskapelig fagområde utvikle forståelse av musikkformidling som musikkpedagogisk virksomhet utvikle evnen til selvstendig refleksjon over egen rolle som musikkformidler Innhold Studiet omfatter a) en grunndel bestående av litteraturstudier i tilknytning til sentrale musikkformidlingsproblemstillinger b) en selvvalgt del. Dette kan enten være enten - et praktisk musikkformidlingsprosjekt eller - en teoretisk fordypning innen fagfeltet musikkformidling. Til grunndelen skal studenten legge opp en litteraturliste på ca sider som skal godkjennes av høgskolen. Ved valg av praktisk musikkformidlingsprosjekt skal studenten utarbeide et forslag til prosjekt som skal godkjennes av høgskolen. Prosjektet vil vanligvis omfatte både planlegging, produksjon, gjennomføring og vurdering av et musikkformidlingsprosjekt, en konsert, turné e.l. Det legges vekt på at et slikt formidlingsprosjekt skal representere utprøving av nye formidlingsformer. Ved valg av teoretisk fordypning skal studenten legge opp en litteraturliste på ytterligere ca 1000 sider, som skal godkjennes av høgskolen. Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk studieplan 22. september 2003, rev side 10

11 Organisering og arbeidsformer Studiet av musikkformidling foregår som selvstendig arbeid med litteratur, essay og eventuelt et praktisk musikkformidlingsprosjekt. Det tilbys veiledning i valg av litteratur og i forbindelse med utarbeiding av essayet. Det må søkes spesielt om veiledning mht. regi etc. i forbindelse med det praktiske musikkformidlingsprosjektet. Arbeidskrav Grunndel: Godkjent litteraturliste. Listen skal leveres senest 1. september/ 1. februar i eksamenssemesteret. Selvvalgt del/teoretisk: Levert og godkjent forslag til tema og litteraturliste senest 1. september/1. februar i eksamenssemesteret Selvvalgt del/praktisk: Levert og godkjent prosjektbeskrivelse senest 1. november/1. april for eksamen i påfølgende semester Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering, må alle arbeidskrav være oppfylt. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått. Grunndel: Essay på ca sider over et selvvalgt tema med tilknytning til litteraturlisten. Essayet skal leveres senest 1. november/1. april i eksamenssemesteret. Selvvalgt del/teoretisk: Essay på ca sider over et selvvalgt tema med tilknytning til litteraturlisten i fordypningsdelen. Essayet skal leveres senest den 1. november/1. april i eksamenssemesteret. Studenter som ønsker det kan søke om å kombinere de to essayene til ett større arbeid på sider. Selvvalgt del/praktisk: Innlevering av prosjektrapport der studenten redegjør for, drøfter og begrunner de valg som er gjort i prosjektet. Eksamenskommisjonen består av to interne sensorer. Ny vurdering Ved ny vurdering avlegges ny prøve kun i den aktuelle eksamensdelen. C. Hovedinstrument med instrumentaldidaktikk Emnet utgjør 30 studiepoeng fordelt på tre semestre. Emnet er todelt og består av a) hovedinstrumentstudier b) didaktiske studier knyttet til hovedinstrumentet Mål Gjennom arbeid med emnet skal studenten videreutvikle sin musikkforståelse og sine instrumental-/vokaltekniske ferdigheter tilegne seg nytt repertoar på hovedinstrumentet Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk studieplan 22. september 2003, rev side 11

12 videreutvikle sin fagdidaktiske innsikt og evne til refleksjon rundt fagdidaktiske problemstillinger Innhold I den utøvende delen skal studenten arbeide med repertoar som er nytt for studenten og sentralt for hovedinstrumentet. Repertoaret bør være variert og omfatte noe samspillrepertoar. Repertoaret skal ha en samlet spilletid på minutter. Repertoarlisten skal godkjennes av høgskolen. Den didaktiske delen av emnet knyttes til refleksjon over undervisningsrelevante tema. Dette kan bl. a. gjøres ved å fordype seg i øvemetoder, studere undervisningstradisjoner for instrumentet eller se på spesielle tekniske og/eller tolkingsmessige problemer og deres undervisningsmessige løsning. Studenten skal legge opp en litteraturliste på sider som skal godkjennes av høgskolen. Organisering og arbeidsformer Undervisningen omfatter dels arbeid med hovedinstrumentet og dels didaktisk refleksjon. Denne refleksjonen kan foregå som samtale i undervisningstimene og knyttes til litteraturstudier, undervisningsobservasjon o. l. Arbeidskrav Utøvende del: Repertoarliste, innlevert senest 1. november/1. april i eksamensemesteret. Denne skal godkjennes av høgskolen. Didaktisk del: Godkjent litteraturliste, levert senest 1. september/1. februar i eksamenssemesteret. Denne skal godkjennes av høgskolen. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering, må alle arbeidskrav være oppfylt. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått. Avsluttende vurdering gjøres etter tredje semester. Eksamen består av to separate eksamensdeler; en didaktisk del og en utøvende del. Begge eksamensdelene må være bestått for at samlet vurdering skal være bestått. Utøvende del: Eksamenskonsert. Her framfører studenten et konsertprogram på minutter med utgangspunkt i repertoarlisten. Programmet velges ut av student og lærer i fellesskap, og skal godkjennes av høgskolen. Didaktisk del: Essay med omfang på sider over et selvvalgt tema med utgangspunkt i litteraturlisten. Temaet skal godkjennes av høgskolen. Essayet skal leveres senest 1. desember/1. mai i eksamenssemesteret. Eksamenskommisjonen består av to interne sensorer. Ny vurdering Ved ny vurdering avlegges ny prøve kun i den aktuelle eksamensdelen. Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk studieplan 22. september 2003, rev side 12

13 D. Ensembleledelse og didaktikk Emnet har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på tre semestre. Emnet er todelt og består av a) ensembleledelsesstudier b) didaktiske studier knyttet til det aktuelle ensemblet Studenten kan velge å fordype seg i enten kor, korps, orkester, band eller storband som ensembleform. Mål Gjennom arbeid med emnet skal studenten videreutvikle sine ferdigheter som dirigent/musikalsk leder tilegne seg/tilrettelegge nytt repertoar for det aktuelle ensemblet videreutvikle sin ensembledidaktiske innsikt og evne til refleksjon rundt ensembledidaktiske problemstillinger Innhold I den utøvende delen skal studenten arbeide med repertoar som er nytt for studenten og sentralt for den aktuelle ensembleformen. Repertoaret bør være variert. Innstudert repertoar skal ha en samlet framføringstid på min. Repertoarlisten skal godkjennes av høgskolen. Den didaktiske delen av studiet knyttes til undervisningsrelevante tema, som for eksempel relasjonen mellom leder/dirigent og ensemble eller studier av spesielle tekniske og/eller tolkningsmessige problemer og deres undervisningsmessige løsning. Studenten skal legge opp en litteraturliste på sider som skal godkjennes av høgskolen. Organisering og arbeidsformer Undervisningen omfatter dels arbeid med ensembleledelse og dels didaktisk refleksjon. Denne refleksjonen kan foregå som samtale i undervisningstimene og knyttes til litteraturstudier, undervisningsobservasjon o. l. Det forutsettes at studenten har et eget øvingsensemble utenfor høgskolen. Arbeidskrav Utøvende del: Godkjent repertoarliste, levert senest 1. november/1. april i eksamensemesteret. Denne skal godkjennes av høgskolen Didaktisk del: Godkjent litteraturliste, levert senest 1. september/ 1. februar i eksamenssemesteret. Denne skal godkjennes av høgskolen Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering, må alle arbeidskrav være oppfylt. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått. Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk studieplan 22. september 2003, rev side 13

14 Avsluttende vurdering gjøres etter tredje semester. Eksamen består av to separate eksamensdeler; en didaktisk del og en utøvende del. Begge eksamensdelene må være bestått for at samlet vurdering skal være bestått. Utøvende del: Eksamenskonsert. Her fremføres et konsertprogram på minutter med utgangspunkt i repertoarlisten. Programmet velges ut av student og lærer i fellesskap, og skal godkjennes av høgskolen. Studenten gjennomfører eksamenskonserten med eget ensemble. Didaktisk del: Essay på sider over et selvvalgt tema med utgangspunkt i litteraturlisten. Temaet skal godkjennes av høgskolen. Essayet skal leveres senest 1. desember/1. mai i eksamenssemesteret. Eksamenskommisjonen består av to interne sensorer. Ny vurdering Ved ny vurdering avlegges ny prøve kun i den aktuelle eksamensdelen. Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk studieplan 22. september 2003, rev side 14

15 Vedlegg: Oversikter over veiledende undervisningsmengde EMNER RESSURSER KOMMENTARER Musikkpedagogisk teori (45 studiepoeng) Musikkpedagogiske grunnlagsproblemer Generell didaktikk Musikkdidaktikk Musikkundervisningens historie, idéhistorie og filosofi Musikkundervisningens psykologi Musikkundervisningens sosiologi og antropologi Forskningsmetode og vitenskapsteori 13 timer 38 timer 38 timer 26 timer 26 timer 26 timer 52 timer Kurset tilbys annethvert år Kurset tilbys annethvert år Kurset tilbys annethvert år Masteroppgave (45 studiepoeng) Skrivekurs Veiledning Støtteemne(r) (30 studiepoeng) A) Musikkpedagogisk fordypningsemne I + II (30 studiepoeng) B) Musikkformidling (30 studiepoeng) C) Hovedinstrument med didaktikk (30 studiepoeng) D) Ensembleledelse med didaktikk (30 studiepoeng) 13 timer 80 timer Individuell veiledningsressurs, arbeidstimetall for veileder 2 % 4,5 % 39 timer 39 timer veiledningsressurs pr student pr emne veiledningsressurs pr student totalt over 3 sem. Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk studieplan 22. september 2003, rev side 15

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer