Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning"

Transkript

1 Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Godkjent av Dato: Endret av Dato:

2 Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... 3 ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 4 FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS... 4 VURDERINGSFORMER... 4 PENSUM- /LITTERATURLISTE... 5 EMNE 101: SOSIALPEDAGOGISK TEORI OG PRAKSIS... 6 EMNE 102: SOSIALPEDAGOGISK PROSJEKTARBEID... 8 Studieplan 2

3 Målgruppe og opptakskrav Målgruppe er personer med pedagogisk, helse-eller sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig utdanning eller annen utdanning som er rettet mot arbeid på fritidssektoren og offentlig forvaltning, og som ønsker påbygging i sosialpedagogikk. Studiet inngår også som valgbar fordypningsenhet i allmennlærerutdanningen Opptakskrav er relevant høgskole-eller universitetsutdanning på bachelornivå. Det er også aktuelt med opptak på grunnlag av realkompetanse Studiets varighet og omfang Studieplanen er utarbeidet med grunnlag i Rammeplan for sosialpedagogikk - Årsenhet fra 1987, delt i første og andre halvårsenhet, til bruk ved pedagogisk høgskole. Sosialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) er delt i to hovedemner: Emne 101: Sosialpedagogisk teori og praksis (20 studiepoeng) Emne 102: Sosialpedagogisk prosjektarbeid (10 studiepoeng) Studiet er organisert som et deltidsstudium over to semestre. Mål for studiet Studiet er rettet inn mot arbeid med sosialpedagogiske problemstillinger, og det fokuseres på saksområder som kan være av personlig, mellommenneskelig og samfunnsmessig karakter. Sentralt i studiet er problemstillinger innenfor ulike livsområder som hjem, skole og barnehage, sosial- og helsetjeneste, fritidssektoren og offentlig forvaltning Studiet egner seg også som utdanningsbakgrunn for oppgaver innen voksenopplæringen og arbeid med mennesker med fremmedkulturell bakgrunn. Studiet er godkjent i kombinasjon med f.eks. årsenhet i spesialpedagogikk, pedagogisk veiledning og småskolepedagogikk. Sammen med studiepoengsenhet i sosialpedagogikk tilsvarer det et årsstudium i sosialpedagogikk som tidligere er godkjent som grunnlag for opptak til pedagogikk mellomfag ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Studiet har som mål at studentene skal skaffe seg innsikt i og forståelse for samspillet individ - gruppe - samfunn, sosialiseringsproblematikk og faktorer som virker inn på sosialiseringsprosessen i vid forstand. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon! Studiets innhold, oppbygging og sammensetning* a) Hovedemner: Emne 101: Sosialpedagogisk teori og praksis: SOSIALPEDAGOGISKE GRUNNBEGREPER SOSIALISERING I DAGENS NORGE DET DIDAKTISKE PERSPEKTIV INDIVID, GRUPPE OG SAMFUNN PEDAGOGISKE TILTAK Emne 102: Sosialpedagogisk prosjektarbeid VITENSKAPSTEORI OG -METODE SOSIALPEDAGOGISK PROSJEKTARBEID: Se emnebeskrivelsene for mer informasjon b) Progresjon Arbeidet med begge hovedemnene er fordelt over to semestre, men hovedtyngden av det sosialpedagogiske prosjektarbeidet utføres i vårsemesteret. Undervisning i Sosialpedagogisk teori og praksis foregår gjennom hele studieåret Studieplan 3

4 Ved avslutning av høstsemesteret leverer studentene en semesteroppgave (basisgruppearbeid) som kan utgjøre teorigrunnlaget for det sosialpedagogiske prosjektarbeidet i vårsemesteret. Undervisning, forberedelse og praktisk arbeid i forbindelse med det sosialpedagogiske prosjektarbeidet starter tidlig i vårsemesteret og avsluttes i løpet av april. Organisering, arbeids- og undervisningsformer Gjennom hele studiet er det et grunnleggende prinsipp å integrere teori og praksis. Dette kan bl.a. skje ved valg av lære- og arbeidsstoff som leder mot konkrete sosialpedagogiske oppgaver, ved valg av arbeidsmåter og praktiske aktiviteter, ved at man bygger på studentenes erfaringer og ved at man i studiet trekker inn personer, instanser og institusjoner utenfor studiemiljøet. Studiet er organisert slik at studentene får delta på forelesninger, besøke institusjoner som grunnskoler, alternative skoler og kulturtiltak og møte mennesker med erfaring fra sosialpedagogisk praksis. Studentene er organisert i basisgrupper som samarbeider om generelt studiearbeid, semesteroppgaven og prosjektarbeidet. Planen forutsetter at studentene også på egen hånd kan tilegne seg en del av det lære- og arbeidsstoffet som hører med til studiet. Innenfor de rammene som planen setter, skal studenter og lærere i samarbeid finne fram til oppgaver og aktiviteter som kan gi meningsfull sosialpedagogisk erfaring og kunnskaper innen fagområdet. - Biblioteket skal bidra til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Bibliotekundervisningen vil bestå av to dobbelttimer en innføring i informasjonssøk ved studiestart og spesialisert informasjonssøk samt innføring i referanseteknikk i forkant av semesteroppgaven. - bruk av IKT: Det forutsettes at studentene kan motta og gi informasjon ved hjelp av e-post og studiets nettsider. Videre må studentene kunne bruke Internett til informasjonssøk i tilknytning til prosjektarbeidet. Behovet for opplæring vurderes med utgangspunkt i studentgruppens kompetanse. Noe studiearbeid kan være nettbasert - egenaktivitet: Undervisningen er fokusert på sosialpedagogisk praksis og hovedemnene i studiet. Det er forutsatt at studentene tar ansvar for egenstudier av litteraturgrunnlaget de har valgt, og at de bruker studieplanens målformuleringer som grunnlag for sitt studiearbeid - obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet: Det forutsettes at studentene deltar aktivt i basisgruppens arbeid med studieforberedelse, semesteroppgave og prosjektarbeid. Dersom en student søker å ikke delta i basisgruppe, må dette vurderes og evt. avtales med studieansvarlig lærer. Arbeidskrav: Se emnebeskrivelsene for mer informasjon! Forholdet mellom teori og praksis Undervisningen i hovedemnene skal være nært knyttet til problemstillinger og erfaringer fra det sosialpedagogiske praksisfeltet. Studiet i sosialpedagogikk omfatter sosialpedagogisk praksis i form av gjennomføring av et sosialpedagogisk prosjektarbeid. Vurderingsformer Studieplan 4

5 1. Underveisvurdering: Semesteroppgaven kan være grunnlag for teoridelen i prosjektrapporten i vårsemesteret. I forbindelse med tilbakemelding på semesteroppgaven ved semesterstart etter jul, vil studentene få anledning til å utvikle en oppfatning om sine muligheter for å nå læringsmålene i studiet. Tilbakemeldingen blir gitt muntlig eller skriftlig til basisgruppen, og slik at gruppen kan bruke tilbakemeldingen i forberedelsen til prosjektarbeidet 2. Sluttvurdering: Se emnebeskrivelsene for mer informasjon! Pensum- /litteraturliste Studiet bygger på et forslag til kjernepensum med et omfang på ca sider, men studentene står fritt til å finne andre kilder som grunnlag for å utvikle kunnskap på målområdene. Dersom studenten velger å legge opp et selvvalgt kjernepensum, skal dette godkjennes av fagansvarlig. Det vil også bli delt ut kompendier eller annet materiale i tilknytning til enkelte forelesninger. For at hver enkelt student skal få anledning til en viss fordypning i emner som de er spesielt interessert i, gjerne i tilknytning til prosjektarbeidet, skal de supplere kjernepensum med selvvalgt litteratur på omlag 500 sider. Slikt tilvalgspensum skal godkjennes, og det må være definert i begynnelsen av siste semester. Litteraturliste (med forbehold om endring): Skaalvik, E. & Skaalvik, S. (1996): "Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø", Oslo: TANO-: Kjøpes høsten-04, 200 s, Klefbeck & Ogden (1996): "Nettverk og økologi" Oslo: TANO-: 224 s Damgaard & Nørrelykke (2001): "Den personlige samtalen" Kristiansand S: Høyskoleforlaget s Frønes, I. (1994 el. senere): "De likeverdige om sosialisering og de jevnaldrendes betydning", S og s Oslo: Universitetsforl.: 120s Sand, T. (red.) (1997): "Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn" Oslo: Cappelen Akademiske Forlag s, Kap. 9 og 10 utgår Utdrag av: Eriksson & Markstrøm (2000): "Den svårfångade socialpedagogiken" - Lund - (s. 1-62) - 60 s* I tillegg: Bø, I. (1996): "Barnet og de andre" (eller tilsvarende) 2.utg.: Kap.: 1,3-4,6-11 Oslo: TANO: (NB! Forutsettes lest i grunnutdanningen) 210 s Kompendier/artikler som blir delt ut og et individuelt tilvalgspensum (ca. 500 s.) - knyttet opp mot prosjektoppgaven. Nettreferanser som oppgis på kursets web-sider underveis Forslag til oppdatert litteraturliste for kjernepensum presenteres ved studiestart. b) Litteraturliste sist oppdatert Dato: Studieplan 5

6 Emne 101: Sosialpedagogisk teori og praksis 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 101: Sosialpedagogisk Emnet inngår som en obligatorisk del av teori og praksis (20 stp) Sosialpedagogikk 1 4. Forkunnskaper Emnet er en integrert del av studiet Sosialpedagogikk 1 og forutsetter grunnutdanning i form av pedagogisk, helse-eller sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig utdanning eller annen utdanning som er rettet mot arbeid på fritidssektoren og offentlig forvaltning 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen er fordelt over to semestre 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Kunnskapsmål: Studentene skal - utvikle innsikt i begreper som oppdragelse, sosialisering og undervisning, i sammenheng med de institusjoner som har dette som sitt arbeidsfelt. - utvikle innsikt i verdispørsmål, fagstoff og arbeidsmåter innenfor det sosialpedagogiske arbeidsfelt, forståelse for samspillet mellom individ - gruppe - samfunn, og av faktorer som virker inn på oppvekstvilkår og mellom-menneskelige forhold. - tilegne seg kunnskap om instanser og tiltak som hjelper barn og unge med personlige, sosiale og pedagogiske vansker - utvikle kjennskap til forskning og utviklingsarbeid innenfor det sosialpedagogiske området - utvikle evne til å vurdere og analysere sin egen studiesituasjon, både med tanke på studiets innhold, arbeidsformer og på egen studieprogresjon Ferdighetsmål: - utvikle ferdigheter i samspill og ledelse som forutsetninger for å kunne ta initiativ til og ta del i tiltak som kan forebygge sosiale, pedagogiske og personlige problemer i hjem, barnehage og skole, fritid og arbeidsliv - utvikle ferdigheter i veiledningsmetodikk Holdningsmål: - utvikle seg innsikt og forståelse for begrep som menneskeverd, likeverd og integritet - utvikle forståelse for betydningen av endringer i barn og unges oppvekstmiljø knyttet til utviklingen av nye medier og kommunikasjonsformer - utvikle kritisk bevissthet, samfunnsmessige forståelse av pedagogikken som arbeidsfelt og evne til å beskrive, undersøke og handle ut fra et systemorientert perspektiv. 7. Innhold/oppbygging Studieplan 6

7 SOSIALPEDAGOGISKE GRUNNBEGREPER -Hva er oppdragelse hvordan skjer læring? -Pedagogisk profesjonalitet læreren som leder av læringsfellesskap -Utvikling av miljøkvalitet i pedagogiske tiltak SOSIALISERING I DAGENS NORGE -Grunnleggende sosialiseringsteori -Barn og unges oppvekstsituasjon -Utfordringer i mediesamfunnet -Minoritetsgruppers situasjon, migrasjonspedagogikk. DET DIDAKTISKE PERSPEKTIV -Organisasjonsteori og organisasjonsutvikling, -Den skjulte læreplan skolekultur/institusjonskultur INDIVID, GRUPPE OG SAMFUNN -Normer og verdier. -Samarbeid og samhandling. -Formidling av holdninger. -Selvoppfatning og sosiale nettverks betydning PEDAGOGISKE TILTAK -Aktivitetspedagogikk og læring som sosial praksis -Hvilke pedagogiske endringer ønsker vi og hva er mulige strategier for -endring av pedagogiske praksis? -Drøfting av ulike offentlige innstillinger og tiltak som gjelder -oppvekstvilkåra for barn og unge. -Ulike alternative tiltak Undervisningen foregår i ukentlige kveldssamlinger gjennom begge semestrene. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Undervisningen er organisert som dialogpreget forelesning i samlet seminargruppe. Det vil også være innslag av studentaktivitet i form av arbeid med problemoppgaver eller case hentet fra det sosialpedagogiske praksisfeltet. Se generell del 9. Praksis 10. Arbeidskrav Godkjent deltakelse i arbeidet med semsteroppgaven: Basisgruppene inngår en samarbeidsavtale ved studiestart. Dersom studenter ikke oppfyller avtalen, skal basisgruppen først forsøke å løse problemet internt, men dersom det ikke hjelper skal problemet taes opp med studieansvarlig lærer så tidlig som mulig. Aktiv deltakelse skal dokumenteres ved at gruppene fører en arbeidslogg som leveres med prosjektrapporten. Basisgruppene leverer en semesteroppgave med tema fra teorigrunnlaget i studiet: Omfang: max. 10 sider Leveringsfrist: Desember (Dato kommer på semesterplanen) Tilbakemelding: Muntlig eller skriftlig tilbakemelding innen 15. januar i vårsemesteret. 11. Vurdering Studentene gjennomfører en individuell muntlig eksamen. Eksamensformen er slik: Varighet: 25 minutter Organisering: Selvvalgt tema presenteres muntlig i løpet av de første 6-8 minuttene, deretter gjennomføres en samtale om sentrale problemstillinger fra hovedemnene og studieerfaringene. Tidspunkt: I evalueringsperioden i vårsemesteret Muntlig eksamen får gradert karakter fra A-F etter vurdering fra intern og ekstern sensor. Bestått vurdering av studentens prestasjon ved muntlig eksamen gir 20 studiepoeng. Se generell del 12. Litteratur / pensum Studieplan 7

8 Emne 102: Sosialpedagogisk prosjektarbeid 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 102: Sosialpedagogisk Emnet inngår som en obligatorisk del av studiet prosjektarbeid (10 stp) Sosialpedagogikk 1 4. Forkunnskaper Emnet er en integrert del av studiet Sosialpedagogikk 1 og forutsetter grunnutdanning i form av pedagogisk, helse-eller sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig utdanning eller annen utdanning som er rettet mot arbeid på fritidssektoren og offentlig forvaltning. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Arbeidet med bearbeiding av semesteroppgaven fra Emne 101 som grunnlag for utvikling av problemstilling for prosjektet starter i høstsemesteret. Undervisning knyttet til teorigrunnlag for planlegging og gjennomføring av prosjektarbeidet skjer i starten på vårsemesteret. Det praktiske arbeidet med prosjektet gjennomføres i vårsemesteret. Gruppeveiledning underveis skjer parallelt med dette, og framgår av semesterplanen. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Kunnskapsmål: Studentene skal - tilegne seg kunnskap om forhold som påvirker barn og unges eller voksnes personlige, sosiale og pedagogiske utvikling - bruke kjennskap til forskning og utviklingsarbeid innenfor det sosialpedagogiske området som grunnlag for eget prosjektarbeid Ferdighetsmål: Studentene skal - utvikle ferdigheter i planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektarbeid Holdningsmål: Studentene skal - utvikle kritisk bevissthet, samfunnsmessige forståelse av pedagogikken som arbeidsfelt og evne til å beskrive, undersøke og handle ut fra et systemorientert perspektiv. - lære å integrere respekt for mennesker integritet og personvernhensyn arbeid med det sosialpedagogiske prosjektarbeidet 7. Innhold/oppbygging VITENSKAPSTEORI OG -METODE -Ulike forskningstradisjoner og metodevalg -Prosjektarbeid som metode. -Problemorientering og deltakerstyring i prosjekter -Bruk av biblioteket som informasjonskilde for studiearbeidet -Om oppgaveskriving og bruk av teori i prosjektarbeid SOSIALPEDAGOGISK PROSJEKTARBEID: -Arbeid med semesteroppgave og teorigrunnlaget for prosjektarbeidet -Utvikling av problemstilling -Planlegging, gjennomføring og rapportering -Deltaking i gruppeveiledning som del av prosjektarbeidet Arbeidet er delt i tre faser: I høstsemesteret arbeider gruppene med en semesteroppgave i emne 101. Ved starten på vårsemesteret undervises det i teori og metode knyttet til sosialpedagogisk prosjektarbeid. Studentene planlegger og gjennomfører prosjektarbeidet i vårsemesteret, og får tilbud om gruppeveiledning underveis. Problemstilling, litteratur og kilder som knyttes til tema i prosjektarbeidet velges av basisgruppen og godkjennes av studieansvarlig. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Det vil være noe forelesningspreget undervisning i starten på vårsemesteret, men planlegging, gjennomføring og rapportering fra prosjektarbeidet gjennomføres av basisgruppene i et selvstendig samarbeid. Veiledningsaktivitetene kan være organisert som kveldssamlinger eller foregå etter avtale med de enkelte gruppene. Omfanget framgår av semesterplanen. Studieplan 8

9 Se generell del 9. Praksis 10. Arbeidskrav Godkjent deltakelse i arbeidet med prosjektarbeidet: Basisgruppene inngår en samarbeidsavtale ved studiestart. Dersom studenter ikke oppfyller avtalen, skal basisgruppen først forsøke å løse problemet internt, men dersom det ikke hjelper skal problemet taes opp med studieansvarlig lærer så tidlig som mulig. Aktiv deltakelse skal dokumenteres ved at gruppene fører en arbeidslogg som leveres med prosjektrapporten. 11. Vurdering Basisgruppene leverer som gruppeoppgave en prosjektrapport fra det sosialpedagogiske prosjektarbeidet. (Anbefalt omfang: Inntil 20 sider). Frist: April Prosjektrapporten får gradert karakter fra A-F etter vurdering av intern og ekstern sensor. Bestått vurdering av rapporten gir 10 studiepoeng. Se generell del 12. Litteratur / pensum Studieplan 9

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Førskolelærerutdanningen Bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003 Omfang: Heltidsstudium 3 år Deltidsstudium 4 år 180 studiepoeng Bachelorgrad Godkjent

Detaljer

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*...

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap KRL 1 (KRL 101,KRL 102 og KRL 103) Omfang: ½ år 30 studiepoeng Studiet forutsetter og bygger videre på nivå tilsvarende religion og etikk i den videregående

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan

Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Kroppsøving Årsstudium 60 stp 2 semestre Lavere grad

Kroppsøving Årsstudium 60 stp 2 semestre Lavere grad Høgskolen i Østfold Kroppsøving Årsstudium 60 stp 2 semestre Lavere grad Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen, for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET...

IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... IKT for lærere 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 ORGANISERING,

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27 2 3 Innhold INNLEDNING 5 Mål for studiet 6 Opptak 6 Struktur og organisering 7 Emneoversikt 7 Arbeidsformer 8 Arbeidskrav 9 Vurdering 11 EMNEBESKRIVELSER 14 Målområder 14 PEDAGOGIKK 17 Mål 17 Pedagogisk

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

PROGRAMPLAN 2011-2015

PROGRAMPLAN 2011-2015 PROGRAMPLAN 2011-2015 5. 10. trinn Kull 2011 Bachelornivå 240 stp HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD Institutt for helse- og sosialfag Vedtatt av høgskolestyret 2002 sist endret 15.06.2005 i instituttstyret Godkjent av høgskolestyret 2002 - Sist

Detaljer

Rådgivning Utdanning for rådgivere i utdannings- og yrkessammenheng.

Rådgivning Utdanning for rådgivere i utdannings- og yrkessammenheng. Rådgivning Utdanning for rådgivere i utdannings- og yrkessammenheng. 60 studiepoeng på deltid Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET...

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan (dato) Innholdsfortegnelse: DEL

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer