Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan"

Transkript

1 Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan Godkjent Av Dato: Endret Av Dato:

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING... 3 ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 3 FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS... 4 VURDERINGSFORMER... 4 PENSUM- /LITTERATURLISTE... 4 EMNEBESKRIVELSE... 4 EMNEBESKRIVELSE... 5 EMNEBESKRIVELSE... 6 Studieplan 2

3 Målgruppe og opptakskrav a. Målgruppe Studenter med godkjent årsstudium (60 stp) i Kroppsøving eller årsstudium i Friluftsliv og naturlære (60 stp) b. Opptakskrav Fullført og bestått årsstudium i Kroppsøving eller Friluftsliv og naturlære (60 stp) eller tilsvarende. Studiets varighet og omfang a. Studiets nivå Påbygning b. Grad Del av Bachelorgrad eller allmennlærerutdanning. Mål for studiet a) Studiet kvalifisere for: (samfunnsmessig relevans) Studiet skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innen idrett, trening og friluftsliv til bruk i undervisning i skoleverket og i frivillig idrett. b) Hvilken kompetanse vil studiet gi Kunnskapsmål: Studenten skal tilegne seg kunnskaper i fysiologi og hvordan dette kan anvendes i praktisk arbeid i treningssammenheng og i forbindelse med tester av fysisk kapasitet. få kunnskap om trenerrollen. lære å forstå grunnleggende krav til FoU arbeid gjennom arbeidet med en fordypningsoppgave samt å anvende IKT i undervisning og som hjelpemiddel i FoU delen. utvikle kunnskaper og erfaring i valg av utstyr og planlegge turer i ulike terrengtyper. få kunnskap og erfaring med egen og andres yteevne i forhold til de krav naturen stiller. tilegne seg kunnskap om organisasjon og ledelse. Ferdighetsmål: Studenten skal utvikle praktisk erfaring i fordypningsidrett. få erfaring med ulike former for friluftsliv. utvikle evne til å mestre utfordringer. utvikle ferdighet i testmetodikk og laboratoriearbeid. Holdningsmål: Studenten skal opparbeide et personlig forhold til ulike former for fysisk aktivitet. utvikle samarbeidsevne og medansvar og få stimulans til personlig utvikling. Studiets innhold, oppbygging og sammensetning a) Emner * Se egne emnebeskrivelser Emne 1: Friluftsliv. Kajakkpadling, brevandring, rafting og alpint. Emne 2: Laboratoriearbeid, idrett, kosthold, prestasjon og testmetodikk. Emne 3: Trenerfordypning i spesialidrett. Fordypningsoppgave. d) Studier i utlandet og beskrivelse av hvor i studiet dette inngår Deler av den alpine delen foregår i Mellom-Europa. Organisering, arbeids- og undervisningsformer Beskrivelse av hvordan studiet er organisert Studiet er delt opp i emner. Studiet kan dermed tas over ett, to eller flere år. Undervisningen vil bli gitt som forelesninger, drøftinger i grupper eller som praktisk virksomhet ledet av lærer eller studenter i større eller mindre grupper (PBL). Deler av pensum må studentene regne med å tilegne seg helt eller delvis på egen hånd - enkeltvis eller i grupper (kollokvier). I fordypningsoppgaven forutsettes det at man arbeider minst 2 sammen innenfor samme problemområde som skal godkjennes av veileder. Studentene tilbys bruk av biblioteket til studievirksomhet. I laboratoriearbeid legges det til rette for samarbeid med bioingeniør-studenter/lærere. Presisering Studieplan 3

4 bruk av bibliotek: Studentene får en innføring i bruk av bibliotek spesielt i forhold til arbeidet med referanseliteratur til FOUoppgaven. IKT integreres i forhold til kommunikasjon, fremlegg og FOU-oppgave. Det forutsettes at studentene er i god fysisk form. Studiet stiller store krav til deltakelse og medansvar. Studiet legges opp slik at studentene erfarer og medvirker til at teoretisk stoff integreres i fagets praktiske del. Kunnskap skal omsettes i forpliktende handlingskompetanse. Det forutsettes at studentene arbeider aktivt med oppgaver på egen hånd og i grupper. Det legges vekt på problembaserte formidlingsformer der studentene lærer gjennom erfaring og veiledning. Det er obligatorisk deltakelse på alle ekskursjoner og i basisgruppearbeid. Kostnader i forbindelse med ekskursjoner må betales av studentene. c) Arbeidskrav Deltagelse i praktiske deler som gruppearbeid/ekskursjoner/turer, frammøtekrav samt godkjente rapporter/oppgaver er en betingelse for å gå opp til eksamen. Ekskursjonene må være gjennomført med godkjent resultat. For å få godkjent de praktiske kursene kreves det minst 80% aktiv deltaking i hvert kurs. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20%, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig passeringsprøve i faget. Overstiger fraværet 50%, må emnet tas på nytt. Det skal utarbeides en skriftlig innleveringsoppgave fra hver enkelt basisgruppe i emnet laboratoriearbeid, idrett, kosthold, prestasjon og testmetodikk. Denne vurderes til godkjent/ikke godkjent. Basisgruppene skal til veiledning minst en gang i forbindelse med FOU-oppgaven. Problemstilling/emne må være godkjent. Oppgaven må leveres innen fastsatt frist. Denne vurderes til godkjent/ikke godkjent. Forholdet mellom teori og praksis a) Forholdet mellom teori og praksis (forholdet mellom komponentene) Kurset vil inneholde ca. 60% praktisk virksomhet og 40% teori. Vurderingsformer 1. Underveisvurdering jf 13 Eksamensforskriften (2004) Studentene får løpende tilbakemelding på hvordan de ligger an i forhold til faglige målsettinger. Det skal gjennomføres en obligatorisk veiledningssamtale med hver enkelt basisgruppe i hvert semester. 2. Sluttvurdering a) For å få gå opp til eksamen må arbeidskravene være gjennomført til rett tid og være godkjent. b) Vurderingsform ev kombinasjon av vurderingsformer Se emneplaner. Pensum- /litteraturliste Se emnebeskrivelsene. Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Friluftsliv Emnet inngår i 30 stp. Videreutdanning i idrett 10 studiepoeng. 4. Forkunnskaper Studiet forutsetter gjennomført årsstudium i Kroppsøving, Friluftsliv med naturlære eller tilsvarende utdanning. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen skjer i blokker i begge semestre. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Studieplan 4

5 Studiet skal bidra til å utvikle kunnskaper og ferdigheter innen friluftsliv til bruk i skoleverket og i frivillig organisasjons- og idrettsarbeid. utvikle kunnskap og ferdighet i form av valg av utstyr til ulike terrengtyper og klimatiske forhold. utvikle kunnskap og erfaring med egen og andres yteevne i forhold til de krav naturen stiller. Studiet tar sikte på å gi studentene et personlig forhold til ulike former for fysisk aktivitet, utvikle samarbeidsevne. 7. Innhold/oppbygging Studiet er hovedsakelig lagt opp som ekskursjoner med før- og etterarbeid. Det skal gjennomføres tre ekskursjoner med ulik varighet: To dagers overnattingstur i kystmiljø kajakk. Tre dagers overnattingstur i fjell og fjord (brevandring og rafting) En fem dagers overnattingstur i alpint landskap. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Undervisningen er lagt opp som ekskursjoner, veiledningsarbeid, basisgruppearbeid og framlegg. Undervisningen går over både høst og vår. 9. Arbeidskrav De praktiske ekskursjonene må være gjennomført med godkjent resultat. For å få godkjent disse kreves det minst 80% aktiv deltaking i hvert kurs. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20%, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig passeringsprøve i faget. Overstiger fraværet 50%, må emnet tas på nytt. 10. Vurdering Rapporter (herav minst en Web-presentasjon) fra alle ekskursjonene utarbeides av basisgruppene og samles i en mappe som karaktersettes ut fra en samlet vurdering. Mappa leveres innen fastsatt frist i vårsemesteret og den vurderes av to interne sensorer. Det blir gitt karakteren bestått/ikke bestått. 11. Litteratur / pensum Bischoff, A.: Friluftsliv, sikkerhet og ansvar, Brekomiteen: Breboka, Håndbok i brevandring. Bregruppa/DNT Oslo 1989 MD: Friluftsloven. Hva loven tillater og forbyr (T 827) Oslo1991 Melbye: Friluftsliv i vinterfjellet, Universitetsforlaget, 1997 Miljøvernde Friluftsliv Miljøverndep. Oslo (51s) Miljøverndepartementet St.meld. nr. 39 ( ) Friluftsliv, Ein veg til høgare livskvalitet Mytting, I.: Ferdighets- og utstyrslære Artikkelsamling, NIH, 1994 (100s) NRKH: Snø, snøskred, redningstjeneste. Norges Røde kors Hjelpekorps Oslo, 1993 (100s) Skaug, A. Kompenidum i friluftsliv. HIØ, 2000 Swang, O.: Lov og rett i utmark Landbruksforlaget, Oslo, 1992 (111s) Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Laboratoriearbeid, idrett, Emnet inngår i 30 stp. Videreutdanning i idrett kosthold, prestasjon og testmetodikk. 10 studiepoeng. 4. Forkunnskaper Studiet forutsetter gjennomført årsstudium i Kroppsøving, i Friluftsliv med naturlære eller tilsvarende utdanning. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen skjer i høstsemesteret. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Studiet skal bidra til å gi studentene kunnskaper i fysiologiske forhold som bidrar til prestasjonsevne. Videre skal det gi kunnskap om kosthold, ernæring og innvirkning på fysisk prestastasjonsevne. Emnet skal også gi kunnskap og ferdighet i testmetodikk ved idrettsmedisinsk testlaboratorium. 7. Innhold/oppbygging Innholdet i emnet vil være fysiologi, ernæring, fysiske prestasjoner og sammenhengen mellom disse. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Studieplan 5

6 Undervisningen er lagt opp som forelesninger, veiledningsarbeid, basisgruppearbeid og framlegg. En del av undervisningen vil være i form av demonstrasjoner og laboratoriearbeid. 10. Arbeidskrav Det skal utarbeides en skriftlig innleveringsoppgave fra hver enkelt basisgruppe i emnet laboratoriearbeid, idrett, kosthold, prestasjon og testmetodikk. Denne vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven skal leveres innen fastsatt frist. 11. Vurdering Muntlig individuell eksamen i høstsemesteret. Det brukes gradert karakter A-F, der A er beste og E er laveste beståttkarakter. F er ikke bestått. Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. 12. Litteratur / pensum Andersson, G. Formtopping. Utbildningsproduktion AB Bahr, R og Gjerseth m.fl. Treningslære. Universitetsforlaget, 1992 Hallèn J., Katch F.I., Katch U.L. Exercise physiology. Energy, Nutrition and Human Performance. Philadelphia: Lea & Febiger, 1986 Utvalgte sider (225s) Kjeldsen B.: Spis riktig - yt mer! Un.forl. Oslo, 1989 (61s) McArdle WD, Medbø J.I.: Testing av idrettsutøvere. Universitetsforlaget, 1991 (ca 125s) Moser T. (1991): Fysisk aktivitet og restitusjon Kompendium Eik Lærerhøgskole NIF Div. emnehefter (ca. 100s) NIF Idrett og fysisk aktivitet ved sykdom, Oslo, 1984 (3s) Sosial- og helsedepartementet Folkehelserapporten Kapittel 5 Andre faktorer som påvirker helsetilstanden, Oslo 1999 Strømme S.B og Vander et.all Human Physiology. Mc.Graw - Hill book company 1986 Utvalgte deler. Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Trenerfordypning og FOUoppgave. Emnet inngår i 30 stp. Videreutdanning i idrett 10 studiepoeng. 4. Forkunnskaper Studiet forutsetter gjennomført årsstudium i Kroppsøving, Friluftsliv med naturlære eller tilsvarende utdanning. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen skjer både høst og vår. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Studiet skal bidra til å gi studentene kunnskaper om trenerrollen. 7. Innhold/oppbygging Studentene skal arbeide selvstendig med en FOU-oppgave i forbindelse med trenerrollen og i den forbindelse lære grunnleggende krav til FOU-arbeid på gjeldende nivå. IKT vil bli brukt aktivt som hjelpemiddel i arbeidet med FOU-oppgaven. Dettte emnet vil også inneholde et metode- og statistikkkurs. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Undervisningen er lagt opp som forelesninger, basisgruppearbeid og veiledning. 9. Arbeidskrav Problemstilling og tema skal godkjennes av veileder innen fastsatt frist. Oppgaven leveres innen fastsatt frist. Omfang ca 20 sider. 10. Vurdering Muntlig individuell eksamen i vårsemesteret med utgangspunkt i FOU-oppgaven og pensum. Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Det brukes gradert karakter - A-F, der A er best og E er laveste beståttkarakter. F er ikke bestått. 12. Litteratur / pensum Enoksen, E. Div. artikler trenerrollen, NIH, Holme, Solvang Metodevalg og metodebruk, Tano A/S,1996 Rognsaa, Aage Prosjektoppgaven. Universitetsforlaget, 2003 I tillegg velges spesiallitteratur innen valgte hovedidrett. (Ca. 200 sider) Studieplan 6

7 Studieplan 7

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*...

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap KRL 1 (KRL 101,KRL 102 og KRL 103) Omfang: ½ år 30 studiepoeng Studiet forutsetter og bygger videre på nivå tilsvarende religion og etikk i den videregående

Detaljer

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Førskolelærerutdanningen Bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003 Omfang: Heltidsstudium 3 år Deltidsstudium 4 år 180 studiepoeng Bachelorgrad Godkjent

Detaljer

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer