IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET..."

Transkript

1 IKT for lærere 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 3 PRAKSISOPPLÆRING... 4 VURDERINGSFORMER... 4 PENSUM- /LITTERATURLISTE... 4

2 INNFØRING I INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI (IKT)-...6 EMNE INNFØRING I INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI (IKT) EMNEBESKRIVELSE SIDER...9 Studieplan 2

3 Målgruppe og opptakskrav a. Målgruppe Lærere som ønsker videreutdanning, allmennlærerstudenter i 4. studieår b. Opptakskrav Fullført lærerutdanning Studiets varighet og omfang a. Studiets nivå Påbyggingsstudium b. Grad Lærerutdanning. Studiet kan også inngå i bachelorgrad Mål for studiet a) Studiet kvalifiserer og gir kompetanse for: Studiet har fokus på IKT som verktøy for lærerarbeid og skal øke studentenes formelle og reelle IKT-kompetanse. Studiet skal gi innføring i faglig og pedagogisk bruk av IKT i undervisning og læring, samt sette slik bruk inn i et samfunnsperspektiv. Teoretiske og praktiske sider av studiet samordnes. Faglig og pedagogisk mestring av aktuelt teknisk utstyr og av nye arbeidsformer står særlig sentralt i studiets to største emner. Arbeidsformene i studieenheten skal være relevante for lærerarbeid i grunnskolen. Etter fullført studium skal studentene: - kunne bruke IKT som verktøy i eget arbeid med undervisning og læring - ha utviklet ideer om bruk av IKT som hjelpemiddel i flere av skolefagene - kunne utføre installasjon, enkelt vedlikehold av IKT-utstyr - ha oversikt over faglig-pedagogiske egenskaper ved ulike typer IKT-utstyr - ha utviklet reflekterte kunnskaper om og holdninger til bruk av IKT i skole og opplæring - ha innsikt i IKT-teknologiers betydning i samfunn og arbeidsliv Organisering, arbeids- og undervisningsformer a. Beskrivelse av hvordan studiet er organisert Studiet IKT for lærere 1 er organisert i to hovedemner: Emne 101: Innføring i informasjons-og kommunikasjonsteknologi (IKT) 15 studiepoeng går i høstsemesteret Emne 102: Pedagogisk bruk av IKT og IKT i samfunnsperspektiv - 15 studiepoeng går i vårsemesteret Arbeidsformene som anvendes i studiet skal være relevante for arbeidsoppgaver lærere står overfor i skole og opplæring. Arbeidsformer som vil bli brukt er forelesninger, demonstrasjoner, praktisk arbeid med IKT-utstyr, øving og oppgavearbeid, arbeid med obligatoriske oppgaver i hvert av emnene og selvstudium. I begge emnene skal det lages en digital arbeidsmappe. Innholdet i arbeidsmappen består av innleverte, obligatoriske oppgaver knyttet til hovedtemaer i de to emnene. Oppgavene vil dels bli utført i tilknytning til undervisningen og dels som hjemmearbeid. Omfang, tidspunkt og godkjenning av innleveringene framgår av semesterplanene. Innholdet i arbeidsmappene er gjenstand for godkjenning, men inngår ikke i grunnlaget for fastsetting av karakter. At alle oppgavene i den digitale arbeidsmappen er levert og godkjent, utgjør et av vilkårene for å framstille seg til skriftlig eksamen i emnene. b) Arbeidskrav Studieplan 3

4 Arbeidsmappen i Emne 101 består av følgende komponenter (individuelt arbeid): Innlevering 01: E-post og deltaking på nettkonferanse Innlevering 02: Filbehandling Innlevering 03: Kursbeskrivelse av et Word-kurs (Lages som Word-dokument) Innlevering 04: Bildebehandling Innlevering 05: Powerpoint Innlevering 06: Excel Innlevering 07: Internett og kommunikasjon Innlevering 08: Websider og webområde i Front Page Innlevering 09: Reklamefilm med webkamera Innlevering 10: Prøve i form av multiple choice på datamaskinens komponenter og virkemåte Innlevering 11: Lab-øvelse i installering og konfigurasjon av PC Arbeidsmappen i Emne 102 består av følgende komponenter: Innlevering 01: Ungdomskultur på Internett undersøkelse og kort rapport (gruppeoppgave) Innlevering 02: Vurdering av Internett som kildegrunnlag i et undervisningsopplegg i et Skolefag (individuell oppgave) Innlevering 03: Vurdering av programmer/undervisningsopplegg/digitale læringssystemer som har relevans for skole og opplæring (gruppeoppgave) Innlevering 04: Ressurswebside for læreren (individuell oppgave) Innlevering 05: Semesteroppgave med tema innenfor området IKT i et samfunnsperspektiv. Oppgaven skal være på max ord. (individuell oppgave) Praksisopplæring Praksisopplæring er en obligatorisk del av studiet for studenter som ikke har fullført en lærerutdanning. Praksisopplæringen knyttes til oppgaver som blir gitt av faglærer/-e eller oppgaver som er utformet av den enkelte student selv. Praksis kan gjennomføres i skole eller andre opplæringsinstitusjoner, og følger institusjonens Plan for praksisopplæring. b. Praksisdelens varighet og hvor i studiet den er plassert Allmennlærerstudenter som velger IKT for lærere 1 som fordypning får tilbud om 2 ukers veiledet praksis. Organiseringen av denne framgår av semesterplanen. Vurderingsformer 1. Underveisvurdering jf 13 Eksamensforskriften (2004) Studentene får muntlig tilbakemelding på studieframgang underveis i studiet i tilknytning til godkjenningen av oppgavene i arbeidsmappene. 2. Sluttvurdering a) Bruk av ev arbeidskrav Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen. b) Vurderingsform Emne 101: Individuell, skriftlig eksamen av 6 timers varighet i høstsemesteret. Se emnebeskrivelsen. Emne 102: Individuell, muntlig eksamen av inntil 45 minutters varighet i vårsemesteret. Se emnebeskrivelsen. c) Obligatoriske prøver og oppgaver og hvor de er plassert i utdanningsløpet Oppgavene knyttet til den digitale arbeidsmappen leveres i henhold til frister i semesterplanene d) Karaktersystem Bestått/ ikke bestått eller A-F Eksamen i begge emnene karaktersettes med graderte karakterer fra A-F. Eksamen i Emne 101 vurderes av to interne sensorer. Eksamen i Emne 102 vurderes av intern og ekstern sensor. Pensum- /litteraturliste a) Pensum/lærestoff Se emnebeskrivelsene b) Litteraturliste sist oppdatert Dato: Studieplan 4

5 Studieplan 5

6 Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)- Emne Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) - Emne 101 (15 studiepoeng) Emnet inngår i IKT for lærere 1 (30 studiepoeng) Lærerutdanning Høstsemesteret 4. Forkunnskaper 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Målet for denne modulen er å utvikle innsikt i, forståelse for og ferdighet i bruk av IKT-utstyr og programvare som det er aktuelt å anvende i skole og opplæring. Hovedvekt vil ligge på å opparbeide ferdigheter i bruk av standard programvare og av Internett. Vesentlige deler av emnet gjennomføres som praktisk oppgavearbeid. Studentene skal kunne: - bruke filbehandling og standardprogram som tekstbehandling, regneark, presentasjons-verktøy, bildebehandling, databaser, internett, e-post, diskusjonsgrupper og annen kommunikasjon i nettverk - kunne anvende IKT som hjelpemiddel i planlegging og administrasjon for eget studium, for lærerarbeid, ha kjennskap til LMS (learning management systems) og til samarbeid over Internett - anvende multimedieutstyr grafikk, lyd og video - sette opp utstyr, installere programvare som er aktuell til bruk i skoleverket - beherske et grunnleggende begrepsapparat for selv å forstå moderne IKT-teknologi og for å kunne forklare IKT-teknologi for andre - gjøre rede for hovedtrekk i IKT-teknologiens utvikling og historikk 7. Innhold/oppbygging Se IKT for læreres hjemmeside: Semesterplan vil kunngjøres og vedlikeholdes der. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Se IKT for læreres hjemmeside: Semesterplan vil kunngjøres og vedlikeholdes der. Se ellers den generelle delen av studieplanen. Se den generelle delen av studieplanen. 9. Praksis 10. Arbeidskrav Studieplan 6

7 Arbeidsmappen i Emne 101 består av følgende komponenter: Innlevering 01: E-post og deltaking på nettkonferanse Innlevering 02: Filbehandling Innlevering 03: Kursbeskrivelse av et Word-kurs (Lages som Word-dokument) Innlevering 04: Bildebehandling Innlevering 05: Powerpoint Innlevering 06: Excel Innlevering 07: Internett og kommunikasjon Innlevering 08: Websider og webområde i Front Page Innlevering 09: Reklamefilm med webkamera Innlevering 10: Prøve i form av multiple choice på datamaskinens komponenter og virkemåte Innlevering 11: Lab-øvelse i installering og konfigurasjon av PC 11. Vurdering Individuell, skriftlig eksamen av 6 timers varighet i høstsemesteret. Eksamen organiseres som en praktisk, skriftlig prøve med tilgang på PC, og vurderes etter gradert karakterskala fra A-F av to interne sensorer. 12. Litteratur / pensum Maribu: Internett, siste utgave, Tapir Akademisk forlag. Kjøpes i bokhandel Falch m.fl.: Word, siste utgave, Gyldendal, kjøpes på kurset Falch m.fl.: Excel 2003, Gyldendal, kjøpes på kurset Kjelvik: Powerpoint 2003, Gyldendal, kjøpes på kurset Brøndbo: Grunnleggende IT-forståelse, Gyldendal, kjøpes på kurset Opp til 200 sider kildemateriale på nettet i forbindelse med obligatoriske semesteroppgaver. Pensum vil være innholdet i disse bøkene med unntak som fastsettes av faglærer, alt som deles ut av skriftlig materiale, alt som foreleses og alt som gjennomgås under presentasjoner og av gruppelærere. Vær klar over at det ikke vil bli forelest i alt stoff. Emnebeskrivelse 2 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Pedagogisk bruk av IKT og IKT i samfunnsperspektiv. 15 studiepoeng Emnet inngår i IKT for lærere (30 studiepoeng) og utgjør studiets modul 2. Lærerutdanning 4. Forkunnskaper Vårsemesteret 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Studieplan 7

8 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Innholdet i dette emnet bygger på kunnskaper ervervet i Emne 101 og skal gi et allsidig grunnlag for å kunne bruke IKT som hjelpemiddel i undervisning og læring. Hovedemnet tar også opp en rekke sider ved bruk av IKT i samfunn og arbeidsliv som det er viktig for lærere å være kjent med. Vesentlige deler av emnet gjennomføres som praktisk oppgavearbeid. Etter fullført studium skal studentene kunne: - dokumentere innsikt i IKT og læringsteori - vurdere og anvende IKT-baserte læremidler - redegjøre for aktuelle planer for IKT-implementering i skole og opplæring - legge til rette IKT-basert materiale til bruk i undervisning og læring i skolen - gjøre rede for utfordringer knyttet til barn- og unges fritidsbruk av IKT - gjøre rede for viktige sider ved sammenhengene mellom IKT, arbeidsinnhold, arbeidsorganisering og arbeidsmiljø - hovedbestemmelsene i lov om personregistre, lov om åndsverk og andre IKT-relevante lover og forskrifter - gjøre rede for IKTs betydning for sysselsetting og næringsstruktur på ulike geografiske nivåer - gjennomføre drøftinger av IKT-teknologiens betydning for samfunnsmessig sårbarhet og sikkerhet 7. Innhold/oppbygging Se IKT for læreres hjemmeside: Kursplaner vil kunngjøres og vedlikeholdes der 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Se IKT for læreres hjemmeside: Kursplaner vil kunngjøres og vedlikeholdes der. Se ellers den generelle delen av studieplenen. Se den generelle delen av studieplanen. 9. Praksis 10. Arbeidskrav Arbeidsmappen i Emne 102 består av følgende komponenter: Innlevering 01: Ungdomskultur på Internett undersøkelse og kort rapport (gruppeoppgave) Innlevering 02: Vurdering av Internett som kildegrunnlag i et undervisningsopplegg i et Skolefag (individuell oppgave) Innlevering 03: Vurdering av programmer/undervisningsopplegg/digitale læringssystemer som har relevans for skole og opplæring (gruppeoppgave) Innlevering 04: Ressurswebside for læreren (individuell oppgave) Innlevering 05: Semesteroppgave med tema innenfor området IKT i et samfunnsperspektiv. Oppgaven skal være på max ord. (individuell oppgave) 11. Vurdering Individuell, muntlig eksamen av inntil 45 minutters varighet i vårsemesteret. Eksamen organiseres som en muntlig eksaminasjon, men er lagt opp slik at studentene har tilgang på PC og Internett. Tema for muntlig eksamen vil være pedagogisk bruk av IKT. Studenten skal dokumentere innsikt i tema, evne til refleksjon og praktisk kjennskap til digitale læringsressurser. Vurderingen skjer ved gradert karakter fra A-F og utføres av intern og ekstern sensor. 12. Litteratur / pensum Studieplan 8

9 Se IKT for læreres hjemmeside: for oppdatert pensumliste. NB: Følgende liste gjaldt studieåret 2003/2004. Det vil bli noen endringer. Torgersen, G.E Læring med IT. Oslo: Næringslivets forlag (ISBN ) Olsson, Lars 1999 Teknisk baksyn. Om svårigheten att förutse framtiden Stockholm, NUTEK 17 sider New technologies and the global race for knowledge, kapittel 2 i: Human Development Report 1999, pp sider Dahms, Mona 2002 Datasamfundet på vej i Afrika. Den ny Verden, nr. 2, 2002, side sider Gammeltoft, Peter 2002 Bygger vi broer eller biveje? Om den globale digitale kløft. Den ny Verden, nr. 2, 2002, side sider Kapittel 3 Konvergens, side i: NOU 1999: 26 Konvergens Sammensmelting av tele-, dataog mediesektorene 47 sider NOU 1997:19 Et bedre personvern forslag til lov om behandling av Personopplysninger: Kapittel 3 Hva er personvern?, side Kapittel 4 Noen teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk med spesiell betydning for personvernet, side Kapittel 6 Annen lovgivning som gjelder behandling og registrering av personopplysninger. Ulovfestet og avtalefestet personvern, side Kapittel 14 Fjernsynsovervåkning og annen elektronisk overvåkning, side Kapittel 15 Sikring av personopplysninger, side ialt 21 sider Lov nr. 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 19 sider Wagle, A. M. og M. Ødegaard, jr Opphavsrett i en digital verden Oslo, Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 1.1 tom 1.3.6, side 33-48, Kapittel 2.1 tom 2.3.4, side sider Lov nr. 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m. v.(åndsverkloven) 21 sider NOU 1999: 34 Nytt millennium nytt arbeidsliv? Kapittel 3 Nye utfordringer i arbeidslivet, side Kapittel 7 Arbeidsmiljøet, side sider a.html Forskrift om arbeid ved dataskjerm (FOR nr 1259) 5 sider NOU 2000: 21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping Kapittel 8 Teknologi, kompetanse og organisasjonsformer, side Kapittel 9 Næringsmessig og geografisk omstilling, side sider Stortingsmelding nr. 34 ( ) Kapittel 2 Det regionale Norge i kontinuerlig endring 28 sider Steineke, J. M The Web and the cities: explaining spatial patterns of Internet accessibility and use in Norway. Studieplan 9

10 Studieplan 10

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Førskolelærerutdanningen Bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003 Omfang: Heltidsstudium 3 år Deltidsstudium 4 år 180 studiepoeng Bachelorgrad Godkjent

Detaljer

Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan

Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING

Detaljer

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*...

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap KRL 1 (KRL 101,KRL 102 og KRL 103) Omfang: ½ år 30 studiepoeng Studiet forutsetter og bygger videre på nivå tilsvarende religion og etikk i den videregående

Detaljer

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

Rådgivning Utdanning for rådgivere i utdannings- og yrkessammenheng.

Rådgivning Utdanning for rådgivere i utdannings- og yrkessammenheng. Rådgivning Utdanning for rådgivere i utdannings- og yrkessammenheng. 60 studiepoeng på deltid Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET...

Detaljer

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap Side 1/36 Fagplan med IT emneplaner studieår Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 60 studiepoeng Kull 2012 Program for vernepleierutdanning Godkjent

Detaljer

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Studieplan for 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning kulde- og varmepumpeteknikk Linje for Teknikk og industriell produksjon

Detaljer

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27 2 3 Innhold INNLEDNING 5 Mål for studiet 6 Opptak 6 Struktur og organisering 7 Emneoversikt 7 Arbeidsformer 8 Arbeidskrav 9 Vurdering 11 EMNEBESKRIVELSER 14 Målområder 14 PEDAGOGIKK 17 Mål 17 Pedagogisk

Detaljer