Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014"

Transkript

1 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for til kommentering. I arbeidet med tilbudsstrukturen er fylkesrådets politiske plattform lagt til grunn, elevtelling pr. 1.oktober og antallet ungdommer som går ut av 10.klasse våren Utforming og dimensjonering av tilbudsstrukturen , bygger også på de vedtak fylkestinget gjorde i sak 11/90 «Strategi tilbudsstruktur videregående opplæring 2020». De punktene i vedtaket, som har hatt en konsekvens for arbeidet med tilbudsstrukturen kommende skoleår, er gjengitt under. 1. Det igangsettes et arbeid for å sikre en mer robust tilbudsstruktur i Nord-Trøndelag etter nærhetsprinsippet for Vg1, med større samordning innen og mellom regioner for Vg2 og Vg3. Det innledes en prosess der skolene involveres i fordeling av tilbud og en formalisering av samarbeidet i de enkelte regioner. 2. Antallet inntaksregioner reduseres fra 4 til 3 for å oppnå en større fleksibilitet i tilbudsplanleggingen. Ordningen med nærskolepoeng beholdes. Konsekvensen av en ytterligere reduksjon i antall inntaksregioner utredes. Dagens inntaksreglement revideres. 3. Tilbud om studiespesialisering opprettholdes på alle kombinertskoler, samtidig som det blir viktig å få fram en tydeligere profil også på kombinertskolene. 7. Tilbudsstrukturen med spesiell vekt på spesifikke nord-trønderske satsinger skal gjennomgås med målsetting om ytterligere effektivisering. Dette for å oppnå en robust tilbudsstruktur som er tilpasset forsvarlige økonomiske rammer. 10. Samarbeidet mot de ulike interessentene til videregående opplæring forsterkes ytterligere i planlegging av tilbudsstrukturen, gjennom utvikling av flere møteplasser og flere høringer. 11. Arbeids - og næringslivets behov for kompetanse ivaretas gjennom forsterket satsing på fag og yrkesopplæring, fremmedspråk, realfag og livslang læring. For skoleåret er følgende tiltak gjennomført i tråd med vedtakene i struktur 2020: Der er gjennomført en tettere dialog med interessenter for å oppnå en bedre gjensidig forståelse av utforming og dimensjonering av tilbudsstrukturen Nærhetsprinsippet Vg1 er ivaretatt så langt det er mulig Det er foretatt en samordning av Vg2 tilbud innad i et tilbudsområde og på tvers av tilbudsområder Det foreslås en endring og forenkling av inntaksreglementet Enkelte nordtrønderske satsingsområder er vurdert Saksframstilling i høringsdokumentet: 1. Kort oppsummering skoleåret Elevtall for skoleåret Foreløpig kapasitet innenfor hvert tilbud 4. Vurdering av forslag til endringer , basert på arbeidet med struktur Nærmere om vurderingsforslagene 1. Oppsummering skoleåret

2 Skoler elever ht-kode nyeste elever ht-kode Endring Meråker vg skole (6) 1 27 Ole Vig vg skole (6) 9-41 Leksvik vg skole (0) 0-11 Levanger vg skole (16) Verdal vg skole (8) 2-8 Inderøy vg skole (4) 0-15 Steinkjer vg skole (20) 0 11 Mære landbruksskole (1) 0-8 Olav Duun vg skole (4) 8 22 Grong vg skole (8) 0 23 Ytre Namdal vg skole (4) 0 22 SUM (77) Som det går fram av tabell over er det 87 flere elevplasser for skoleåret sammenlignet med elevplasser i 2012/2013 mot 5632 elevplasser året før. Det er 105 ledige plasser til sammen på skolene eller 1,8 % av det totale elevplasstallet. Etter ajourhold ser en at mange skoler tar inn elever der det er ledige plasser. Alle elever har fått plass etter inntak, hvilke elever som blir tatt in på ledig plass er ikke registrert. Størst økning i elevtallet har Levanger med +66 elevplasser Størst nedgang i elevtallet har Ole Vig med -41 elevplasser Leksvik og Steinkjer har flest ledige plasser med henholdsvis 17 og 18 plasser Mære har ingen ledige plasser Steinkjer har tatt inn flest på overbooking med 20 elever Leksvik har ingen inntatte på overbooking Ved første gangs inntak var det lagt inn overbooking på 235 elevplasser, resultatet ble til slutt 77 elever tatt inn på overbooking. Tabellen under er en oppsummering som viser tilbud med få elever. Tabellen danner grunnlaget for flere av de endringer som er foreslått for skoleåret , og som er i tråd med de vedtak som er gjort i fylkestingssak 11/90.

3 Grupper med få elevplasser Vg1 Vg2 Vg3 Studiespesialisering Meråker Studiespesialisering med formgiving Levanger Studiespesialisering med formgiving Steinkjer Dans Ole Vig Dans Inderøy Dans Olav Duun Byggteknikk 0 Leksvik Byggteknikk 8 Grong Overflateteknikk 0 Ole Vig Klima/energi 0 Olav Duun Design og tekstil 6 Levanger Blomsterdekoratør 6 Levanger Ineriør/utstilling 9 0 Verdal Ineriør/utstilling 8 0 Steinkjer Frisør 8 Olav Duun Data/elektronikk 0 0 Ole Vig Data/elektronikk 8 0 Steinkjer Elenergi 8 Grong Helse/oppvekstfag 8 Leksvik Barne/ungdomsarbeider 0 Leksvik Barne/ungdomsarbeider 9 Ytre Namdal Helsefagarbeider 6 Leksvik Fot og ortopedi 0 2 Steinkjer Helsesekretær 6 Levanger

4 Tannhelsesekretær 0 Levanger Hudpleier 9 Steinkjer Anelgg/drift 5 Mære Hest og hovslager 9 Mære Hest og hovslager 0 Grong Skogbruk 8 Mære Landbruk og gartneri 6 Grong Fiske og fangst 6 Ytre Namdal Gartneri/hagebruk 0 Mære Studieforberedende innenfor naturbruk 4 Grong Restaurant og matfag 8 6 Grong Restaurant og matfag 9 9 Ytre Namdal Service og samferdsel 6 Ytre Namdal Reiseliv 9 Ole Vig Reiseliv 5 Verdal Salg, service og sikkerhet 0 Ytre Namdal Salg, service og sikkerhet 0 Olav Duun Teknikk og indr.produksjon 8 Leksvik Arbeidsmaskiner 6 Ole Vig Arbeidsmaskiner 6 Steinkjer Produksjon og industritekn. 7 Leksvik Kjøretøy 8 Verdal Bilskade og lakk 10 Steinkjer Kjemi og prosessfag 0 Levanger Sum elevplasser

5 Antall Grupper ekstra ressurs grupper TAF Grupper som ikke utløser ekstra ressurs Sum grupper TAF Til sammen er det 67 tilbud som en samlet kapasitet på 377 elevplasser eller 5,7 elevplasser pr. tilbud. 2. Elevtall for skoleåret Tabelenl under viser endring i antall ungdomsskoleelever som skal begynne i videregående skole høsten 2013, sammenlignet med antall 10.klassinger som startet høsten Avgangselever ungdomsskolen Gjennomsnitt fire siste år Sum 10.klassinger Totalt i fylket vil det bli en reduksjon 123 elever høsten 2013 på Vg1 når en ser isolert på antallet ungdommer som kommer fra ungdomsskolen.

6 Antall Tabell under viser fordeling av antall 10.klassinger regionsvis klassinger fordelt geografisk Stjørdalsområdet Levanger/Verdal Steinkjer Indre Namdal Ytre Namdal Aksen Levanger- Steinkjer vil få en reduksjon på til sammen 105 elever Hele namdalsregionen vil få en reduksjon på til sammen 28 elever Stjørdalsregionen vil ha en vekst på 10 elever 3. Foreløpig kapasitet innenfor hvert tilbud Utdanningsprogram Endring Studiespesialisering med påbygg Studiespesialisering m/formgiving Idrettsfag Musikk Dans Drama Sum studieforberedende Medier og kommunikasjon Bygg/anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Restaurant og matfag Helse og oppvekstfag Naturbruk Service og samferdsel Teknikk og ind. Produksjon Sum Yrkesfag Ht-kode 31 elevtallsplasser

7 Tabellen over viser at det er lagt inn en reduksjon på 240 elevplasser kommende skoleår. Bakgrunn for reduksjon er begrunnet ut fra blant annet følgende forhold Færre elever som kommer fra Vg1 (123 elever) Elevtelling på Vg1 og Vg2 oktober 2012 Forslag til endringer i tilbudsstrukturen som kan føre til kjøp av elevplasser i andre fylker Overbooking (som vil gi økt elevplasstall) Justering av kapasitet på landslinje På Vg2 er kapasitet på studiespesialisering justert i forhold til at flere elever velger å studere i utlandet. Kompensert igjen på Vg3. Kapasitet for hver skole og på hvert trinn kommer fram i vedlagt regneark. 4. Vurdering av forslag til endringer , basert på arbeidet med struktur 2020 I tabellen under vises de tilbud som er foreslått endret skoleåret Endringsforslagene bygger på tabell over som viser tilbud med få elever. Vg1 studiespesialisering med formgiving Vg1 studiespesialisering med musikk Vg3 påbygg Vg4 påbygg Vg1,Vg2 og Vg3 Dans Vg1,Vg2 og Vg3 media og kommunikasjon Vg2 overflateteknikk Vg2 Klima/energi/miljø Vg2 barne/ungdomsfaget Vg3 helsesekretær Vg3 tannhelsesekretær Vg2 fot og ortopedi Vg3 fot og ortopedi Vg1 service -og samferdsel Vg2 salg-service og sikkerhet Vg2 reiseliv Vg2 kjemi og prosessfag Vg2 kjøretøy Vg2 data og elektronikk Vg3 data og elektronikk Vg2 matfag Vg2 kokk/servitør Vg2 blomsterdekoratør Vg3 interiør Vg3 design Vg2 hest- og hovslager Vg3 gartneri/hagebruk Vg1 TAF egen sak spisset toppidrett

8 5. Nærmere beskrivelse av hvert vurderingsforslag Studiespesialisering med formgiving Studiespesialisering med formgiving Vg1 legges kun til Levanger. Vg3 på Steinkjer fases ut. Den svake søkningen til studiespesialisering med formgiving er ikke bare et nordtrøndersk fenomen, men er likt over hele landet. Det kan tyde på gjennom evaluering av Kunnskapsløftet at utdanningsprogrammet vil bli endret. Steinkjer har i dag ingen elever på Vg1. Forslag til vurdering: Studiespesialisering med formgiving legges kun til Levanger, fases ut på Steinkjer videregående skole. Studiespesialisering med musikk Vg1 Studiespesialisering med musikk på Inderøy legges ned. Inneværende år kom ikke Vg1 i gang, 5 elevplasser på Vg2 og 2 elevplasser på Vg3. De 5 elevene på VG2 i år får fortsette på Vg3 kommende skoleår. Forslag til vurdering. Vg1 Studiespesialisering med musikk på Inderøy legges ned Vg3 påbygg til generell studiekompetanse Det bør utredes konsekvens av å redusere antall Vg3 påbygg. I dag er det 8 skoler som har tilbudet. Bakgrunnen er å øke kvalitet på tilbudet og som et mulig middel for å redusere antall elever som velger dette tilbudet. Antall sluttere og antall elever som får ett eller flere stryk er høy. Noen fylker har innført minimumskarakter for å komme inn på tilbudet. Utfordringen er at de fleste elevene som søker Vg3 påbygg ikke søker læreplass, alternativet blir da å plassere de på et AOS tilbud innenfor viften på det Vg2 tilbudet de gikk. Om det er en farbar vei, er meget usikkert. En forsterket rådgiving på hvor omfattende og krevende Vg3 påbygg er, kan være et alternativ. Før en beslutning tas, bør konsekvenser av ulike tiltak utredes nærmere slik at Vg3 påbygg ikke endres før skoleåret Forslag til vurdering: Antall tilbud på Vg3 påbygg reduseres. Det må utredes hvilke tiltak som kan settes i gang for å få en kapasitetsreduksjon på Vg3 påbygg Vg4 påbygg for ungdom med fag/svennebrev Ungdom med fagbrev har fått et rettighet til å gå Vg4 påbygg. Inneværende skoleår er det 50 ungdommer med fag/svennebrev som har å starte på Vg4 påbygg. I dag er det Levanger og Steinkjer som har et Vg4 tilbud. Det vil være naturlig å la alle skoler med påbygg få ta inn denne gruppen. Forslag til vurdering: skoler med Vg3 påbygg får ta inn ungdommer med Vg4 påbygg fagbrev på

9 Dans For inneværende skoleår er det 26 elevplasser på Vg1 dans fordelt på 3 skoler. Det bør vurderes om alle tre skolene skal ha tilbudet innenfor dans med bakgrunn i kapasitetstallet. Forslag til vurdering: Den totale kapasiteten innenfor dans er såpass lav at det vil være nødvendig å vurdere om tilbudet skal være på alle tre skoler. Media og kommunikasjon Media og kommunikasjon er et «kostbart» tilbud når en ser det opp mot studieforberedende tilbud. Det er kun 1 til 2 elever som velger å få læreplass innenfor faget etter Vg2, de aller fleste ønsker studiekompetanse. Det er også slik at mange av elevene på media velger påbygg tredje året i stedet for å fullføre på Vg3 media. Det bør vurderes om den totale kapasiteten innenfor utdanningsområdet bør vurderes selv om søkingen til tilbudet ikke tilsier dette. Det å redusere kapasiteten på media kan føre til at flere velger studiespesialisering, men det er ikke gitt. En lavere kapasitet kan føre til større søking på yrkesfag også. En event. reduksjon på medier og kommunikasjon bør konsekvensutredes og ikke iverksettes før skoleåret Forslag til vurdering: Den totale kapasitet på medier og kommunikasjon konsekvens utredes. En eventuell endring foreslås å gjelde for skoleåret Vg2 overflateteknikk Vg2 overflateteknikk legges ned i fylket, kjøp av plass i andre fylker. Tilbudet har vært utlyst i flere år ved Ole Vig uten at det har meldt seg nok søkere for igangsetting av tilbudet. Det har vært ønskelig fra bransjehold å ha dette tilbudet i forhold til rekruttering innenfor malerfagene og renholdsoperatørfaget. Forslag til vurdering: Vg2 Overflateteknikk legges ned. Alternativt kan det kjøpes plass i andre fylker eller opplæring via ordning Vg2 klima/energi og miljø For tre år tilbake var det tre skoler som hadde Vg2 klima/energi og miljø. ( Verdal, Steinkjer og Olav Duun). Tilbudet fra Steinkjer ble lagt ned skoleåret Tilbudet kom ikke i gang ved Olav Duun inneværende skoleår på grunn av få søkere. Det foreslås at Olav Duun får lyse ut tilbudet kommende skoleår og igangsettes dersom det er tilstrekkelig med søkere. Antallet søkere de siste årene tilsier midlertid at det er tilstrekkelig med at en skole har tilbudet. Vg2 Klima-energi og miljø rekrutterer til rørleggerfaget, blikkenslagerfaget og taktekkerfaget, næringene ønsker god rekruttering til fagene

10 Forslag til vurdering: Vg2 klima/energi/miljø lyses ut uten kapasitet. Tilbudet blir igangsatt dersom søkningen er tilfredsstillende. Vg2 barne- og ungdomsfaget Det har vært en for stor andel som har valgt Vg2 barne/ungdomsfaget i forhold til helsearbeiderfaget. Det forslås å dreie kapasiteten fra barne- og ungdom over til helsearbeidefaget. ( 96 på barne- og ungdom og 135 på helsearbeider, tilsvarende tall inneværende år er ) Samtidig foreslås det å legge ned barne- og ungdomsfaget på Grong, mens de får en økt kapasitet på Vg2 helsearbeider. Det samme gjelder for Leksvik. Forslag til vurdering: Kapasitet på helsearbeidefaget økes samtidig som kapasitet på Vg2 barne/ungdom reduseres med bakgrunn i antallet læreplasser og behov Vg2 barne/ungdomsfaget legges ned på Grong og Leksvik Kapasitet på Vg2 helsearbeiderfaget økes på Grong og Leksvik Vg3 helsesekretær og Vg3 tannhelsesekretær Vg3 helsesekretær på Levanger lyses ut uten kapasitet. Tilbudet har i flere år hatt svak søkning. Er det eneste tilbudet i fylket. Det er generelt vanskelig å få søkere til de ulike Vg3 tilbud innenfor yrkesfag. En av årsakene kan være at utdanningen ikke fører fram til fagbrev. Forslag til vurdering: Vg3 helsesekretær Levanger lyses ut uten kapasitet, kommer i gang dersom antallet søkere blir tilfredsstillende. Vg3 Tannhelsesekretær på Levanger legges ned med samme begrunnelse som punktet over. Vg2 og Vg3 fot og ortopedi Vg2 og Vg3 fot- og ortopedi ved Steinkjer legges ned. Tilbudene kom ikke i gang inneværende skoleår og det har vært en trend hvor søkingen til tilbudet har avtatt de senere årene. Tidligere var det mange plasser som ble solgt til andre fylker, men det ser ut til å ha stoppet opp. Når tilbudet blir lagt ned, finnes det ikke nord for Dovre. Innenfor voksenopplæring har skolen tilbud og hvor søkningen har vært stabil god. Forslag til vurdering: Vg2 og Vg3 fot- og ortopedi ved Steinkjer legges ned. Vg1 service og samferdsel og Vg2 salg-service og sikkerhet Vg1 Service og samferdsel legges ned på Ytre Namdal, Olav Duun har tilbudet i regionen. Grong mistet tilbudet to år tilbake. Tilbudet har hatt svak søkning på Ytre Namdal og inneværende år kom det ikke i gang noe Vg2 tilbud ved skolen. Innenfor Service og samferdsel hadde det vært ønskelig at flere elever hadde valgt Vg2 salg-service og sikkerhet da det er god tilgang på læreplasser.

11 Forslag til vurdering: Vg1 service og samferdsel legges ned på Ytre Namdal videregående skole. Konsekvens blir at Vg2 salg- service og sikkerhet også legges ned ved skolen Vg2 kjemi og prosessfag Vg2 Kjemi og prosess på Levanger har i flere år hatt svak søking. Inneværende skoleår kom tilbudet ikke i gang. Fra næringen er det ønskelig med å få utdannet ungdom innenfor fagretningen. Forslag til vurdering: Tilbudet lyses ut ett år til på Levanger uten kapasitet, kommer i dersom antallet søkere blir tilfredsstillende gang Vg2 Kjøretøy Det igangsettes en utredning av den totale kapasiteten på Vg2 kjøretøy. Tilbudet tilbys i dag på 3 skoler, Olav Duun, Steinkjer og Verdal. Det har de siste årene vært igangsatt AOS tilbud innenfor kjøretøy og det vil være nødvendig å redusere kapasitet gjennom å tilby Vg2 kjøretøy på færre skoler. Det vil ikke være mulig å få full kapasitetsutnyttelse ved tre skoler. Forslag til vurdering: Det settes i gang en utredning om kapasitet og antall tilbud innenfor Vg2 kjøretøy med en konklusjon for skoleåret Vg2 og Vg3 data og elektronikk Vg2 og Vg3 data og elektronikk er i dag lagt til Ole Vig og Steinkjer. Tilbudene kom ikke i gang på Ole Vig og på Steinkjer er det 8 elevplasser. Ingen elever går på Vg3 tilbudet. Det foreslås at tilbudet legges til Steinkjer og legges ned på Ole Vig. Læreplasser til fagområder er konsentrert rundt to bedrifter i Steinkjer, eller i Trondheim. Forslag til vurdering: Vg2 og Vg3 data og elektronikk legges ned på Ole Vig videregående skole Vg2 matfag og Vg2 kokk/servitør Restaurant og matfag har vært tilbud på alle tre skolene i nord regionen. For inneværende skoleår er det 25 elevplasser til sammen på Vg2 mat og kokk/servitør ved Ytre Namdal, Olav Duun og Grong. Det foreslås å legge ned Vg2 tilbudene ved Ytre Namdal og Grong, men at alle tre skolene opprettholder Vg1 tilbudet. Det har ikke vært stor søkning til VG2 matfag på noen av de skolene som har tilbudet i fylket, derfor foreslås det kun at Steinkjer får Vg2 matfag neste skoleår. Andelen søkere til utdanningsprogrammet har blitt redusert med over 100 elevplasser de siste fem årene. Vg1 restaurant og matfag og Vg2 fagene ble nedlagt på Leksvik og Verdal for 2 år tilbake. Forslag til vurdering: Vg2 matfag legges ned på Ytre Namdal, Grong og Levanger og Ole Vig Vg2 matfag lyses kun ut på Steinkjer Vg2 kokk/servitør legges ned på Ytre namdal og Grong. Opprettholdes på Ole Vig, Levanger, Steinkjer og Olav Duun

12 Vg1 restaurant og matfag beholdes på Ytre Namdal og Grong sammen med Ole Vig, Levanger, Steinkjer og Olav Duun Vg2 blomsterdekoratør Vg2 blomsterdekoratør på Levanger legges ned i fylket, tilbudet finnes i dag på kun på Levanger videregående skole. Svak søkning de senere år, for inneværende år har tilbudet 6 elever hvorav tre av elevene ikke har ungdomsrett eller fullføringsrett. Det er vanskelig å finne læreplasser innenfor faget. Forslag til vurdering: Vg2 blomsterdekoratør på Levanger legges ned. Vg3 interiør og Vg3 design Vg3 interiør og Vg3 utstillingsdesign legges ned på Verdal. Det har ikke vært mange søkere til tilbudene siden de ble opprettet. Disse to tilbudene fører heller ikke fram til fagbrev. Forslag til vurdering: Vg3 interiør og Vg3 utstillingsdesign på Verdal legges ned Vg2 hest- og hovslager Vg2 hest og hovslager på Grong legges ned og opprettholdes på Mære. Til sammen har tilbudet 12 elevplasser til sammen på de to skolene og behovet for å få utdannet ungdom innenfor hovslagerfaget og hestefaget, er ikke stort. Forslag til vurdering: Vg2 hest og hovslager på Grong legges ned Vg3 hagebruk og gartneri Vg1 TAF Vg3 gartneri/hagebruk på Mære legges ned. Tilbudet har vært lyst ut i flere år uten at det har kommet i gang. Denne utdanningen fører heller ikke fram til fagbrev, kun yrkeskompetanse. Forslag til vurdering: Vg3/gartneri/hagebruk på Mære legges ned. Vg1 TAF på Levanger og Verdal legges ned og de elever som går der i dag, får fullføre. Det er flere grunner til å vurdere avvikling av TAF satsingen. Dyrt tilbud for få elever Er hensikten med ordningen oppfylt. Begynner de elever som går på TAF på ingeniørutdanning som var en av hensiktene. Tall på det tilsier ikke det. Tilgangen på bedrifter som vil være med på ordningen er ikke god nok Vg4 påbygg for ungdommer med fag/svennebrev erstatter TAF ordningen Det er kommet signaler fra ett opplæringskontor om at en bør se om TAF-ordningen fungerer etter hensikten. Forslag til vurdering: Vg1 TAF ved Levanger innenfor TIP-fagene og Verdal innenfor byggfagene legges ned

13 Spisset toppidrett En videreføring eller avvikling av tilbudene innenfor spisset toppidrett vil bli lagt fram som egen sak for fylkesrådet i desember. Fylkesopplæringssjefen ønsker tilbakemelding på følgende punkt 1. I tilbakemelding til forslag til tilbudsstruktur for skoleåret er det først og fremst ønskelig å få tilbakemeldinger på foreslått struktur, men også en begrunnet endring i foreslått kapasitet. Kapasitet på Vg1, Vg2 og Vg3 avhenger i stor grad av søkningen til våren og vil bli justert i forhold til søkning. 2. Forslag til endringer/nye tilbud kommende skoleår og eventuelle utstyrsbehov 3. Andre kommentarer som er vesentlig for behandlingen av strukturen. 4. Fylkesopplæringssjefen vil minne skolene om å klargjøre hvilke tilbud skolene ønsker å markedsføre spesielt for neste skoleår. Tilbakemelding skal være fylkesopplæringssjefen i hende senest mandag 5.november.

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-10-20 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Høringsdokument pr 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Foto: colourbox.com www.telemark.no

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/05795-7 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012. Fylkestingets samling 6. 8. desember 2011

Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/05795-7 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012. Fylkestingets samling 6. 8. desember 2011 Vår referanse Saksbehandler Dato Vedlegg 3 12/05795-7 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012 Rapportering til fylkestingets samling 4.- 6. desember 2012. Saker fra fylkestinget som er oversendt fylkesrådet siden

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring RAPPORT 40/2008 Delrapport I Evaluering av Kunnskapsløftet Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 1 av 10 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR INNTAK OG SKOLEUTVIKLING 10.02.2015 14/26311-90 : ---, B13 Saksbehandler: Eva Bergh Deres dato Deres referanse Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for

Detaljer

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Håkon Høst, Hilde Karlsen, Asgeir Skålholt og Elisabeth Hovdhaugen Rapport 30/2012 Yrkesfagutdanning

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 1 Innhold 1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010.... 5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 2. SYSTEM OG METODER I BRUK... 8 2.1 Kvalitetssystem...8 2.2 Kvalitetsmodell...9

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Utgangspunkt og formål... 3 1.2. Visjon... 3 1.3. Kort beskrivelse av alle de videregående skolene... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Idunn Seland Rapport 6/2012 Å redusere

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesrådmannen Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Til: De videregående skolene Kommunene i Sør-Trøndelag Arbeidstakerorganisasjonene Elevorganisasjonen Elevrådene i videregående

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer