Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014"

Transkript

1 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for til kommentering. I arbeidet med tilbudsstrukturen er fylkesrådets politiske plattform lagt til grunn, elevtelling pr. 1.oktober og antallet ungdommer som går ut av 10.klasse våren Utforming og dimensjonering av tilbudsstrukturen , bygger også på de vedtak fylkestinget gjorde i sak 11/90 «Strategi tilbudsstruktur videregående opplæring 2020». De punktene i vedtaket, som har hatt en konsekvens for arbeidet med tilbudsstrukturen kommende skoleår, er gjengitt under. 1. Det igangsettes et arbeid for å sikre en mer robust tilbudsstruktur i Nord-Trøndelag etter nærhetsprinsippet for Vg1, med større samordning innen og mellom regioner for Vg2 og Vg3. Det innledes en prosess der skolene involveres i fordeling av tilbud og en formalisering av samarbeidet i de enkelte regioner. 2. Antallet inntaksregioner reduseres fra 4 til 3 for å oppnå en større fleksibilitet i tilbudsplanleggingen. Ordningen med nærskolepoeng beholdes. Konsekvensen av en ytterligere reduksjon i antall inntaksregioner utredes. Dagens inntaksreglement revideres. 3. Tilbud om studiespesialisering opprettholdes på alle kombinertskoler, samtidig som det blir viktig å få fram en tydeligere profil også på kombinertskolene. 7. Tilbudsstrukturen med spesiell vekt på spesifikke nord-trønderske satsinger skal gjennomgås med målsetting om ytterligere effektivisering. Dette for å oppnå en robust tilbudsstruktur som er tilpasset forsvarlige økonomiske rammer. 10. Samarbeidet mot de ulike interessentene til videregående opplæring forsterkes ytterligere i planlegging av tilbudsstrukturen, gjennom utvikling av flere møteplasser og flere høringer. 11. Arbeids - og næringslivets behov for kompetanse ivaretas gjennom forsterket satsing på fag og yrkesopplæring, fremmedspråk, realfag og livslang læring. For skoleåret er følgende tiltak gjennomført i tråd med vedtakene i struktur 2020: Der er gjennomført en tettere dialog med interessenter for å oppnå en bedre gjensidig forståelse av utforming og dimensjonering av tilbudsstrukturen Nærhetsprinsippet Vg1 er ivaretatt så langt det er mulig Det er foretatt en samordning av Vg2 tilbud innad i et tilbudsområde og på tvers av tilbudsområder Det foreslås en endring og forenkling av inntaksreglementet Enkelte nordtrønderske satsingsområder er vurdert Saksframstilling i høringsdokumentet: 1. Kort oppsummering skoleåret Elevtall for skoleåret Foreløpig kapasitet innenfor hvert tilbud 4. Vurdering av forslag til endringer , basert på arbeidet med struktur Nærmere om vurderingsforslagene 1. Oppsummering skoleåret

2 Skoler elever ht-kode nyeste elever ht-kode Endring Meråker vg skole (6) 1 27 Ole Vig vg skole (6) 9-41 Leksvik vg skole (0) 0-11 Levanger vg skole (16) Verdal vg skole (8) 2-8 Inderøy vg skole (4) 0-15 Steinkjer vg skole (20) 0 11 Mære landbruksskole (1) 0-8 Olav Duun vg skole (4) 8 22 Grong vg skole (8) 0 23 Ytre Namdal vg skole (4) 0 22 SUM (77) Som det går fram av tabell over er det 87 flere elevplasser for skoleåret sammenlignet med elevplasser i 2012/2013 mot 5632 elevplasser året før. Det er 105 ledige plasser til sammen på skolene eller 1,8 % av det totale elevplasstallet. Etter ajourhold ser en at mange skoler tar inn elever der det er ledige plasser. Alle elever har fått plass etter inntak, hvilke elever som blir tatt in på ledig plass er ikke registrert. Størst økning i elevtallet har Levanger med +66 elevplasser Størst nedgang i elevtallet har Ole Vig med -41 elevplasser Leksvik og Steinkjer har flest ledige plasser med henholdsvis 17 og 18 plasser Mære har ingen ledige plasser Steinkjer har tatt inn flest på overbooking med 20 elever Leksvik har ingen inntatte på overbooking Ved første gangs inntak var det lagt inn overbooking på 235 elevplasser, resultatet ble til slutt 77 elever tatt inn på overbooking. Tabellen under er en oppsummering som viser tilbud med få elever. Tabellen danner grunnlaget for flere av de endringer som er foreslått for skoleåret , og som er i tråd med de vedtak som er gjort i fylkestingssak 11/90.

3 Grupper med få elevplasser Vg1 Vg2 Vg3 Studiespesialisering Meråker Studiespesialisering med formgiving Levanger Studiespesialisering med formgiving Steinkjer Dans Ole Vig Dans Inderøy Dans Olav Duun Byggteknikk 0 Leksvik Byggteknikk 8 Grong Overflateteknikk 0 Ole Vig Klima/energi 0 Olav Duun Design og tekstil 6 Levanger Blomsterdekoratør 6 Levanger Ineriør/utstilling 9 0 Verdal Ineriør/utstilling 8 0 Steinkjer Frisør 8 Olav Duun Data/elektronikk 0 0 Ole Vig Data/elektronikk 8 0 Steinkjer Elenergi 8 Grong Helse/oppvekstfag 8 Leksvik Barne/ungdomsarbeider 0 Leksvik Barne/ungdomsarbeider 9 Ytre Namdal Helsefagarbeider 6 Leksvik Fot og ortopedi 0 2 Steinkjer Helsesekretær 6 Levanger

4 Tannhelsesekretær 0 Levanger Hudpleier 9 Steinkjer Anelgg/drift 5 Mære Hest og hovslager 9 Mære Hest og hovslager 0 Grong Skogbruk 8 Mære Landbruk og gartneri 6 Grong Fiske og fangst 6 Ytre Namdal Gartneri/hagebruk 0 Mære Studieforberedende innenfor naturbruk 4 Grong Restaurant og matfag 8 6 Grong Restaurant og matfag 9 9 Ytre Namdal Service og samferdsel 6 Ytre Namdal Reiseliv 9 Ole Vig Reiseliv 5 Verdal Salg, service og sikkerhet 0 Ytre Namdal Salg, service og sikkerhet 0 Olav Duun Teknikk og indr.produksjon 8 Leksvik Arbeidsmaskiner 6 Ole Vig Arbeidsmaskiner 6 Steinkjer Produksjon og industritekn. 7 Leksvik Kjøretøy 8 Verdal Bilskade og lakk 10 Steinkjer Kjemi og prosessfag 0 Levanger Sum elevplasser

5 Antall Grupper ekstra ressurs grupper TAF Grupper som ikke utløser ekstra ressurs Sum grupper TAF Til sammen er det 67 tilbud som en samlet kapasitet på 377 elevplasser eller 5,7 elevplasser pr. tilbud. 2. Elevtall for skoleåret Tabelenl under viser endring i antall ungdomsskoleelever som skal begynne i videregående skole høsten 2013, sammenlignet med antall 10.klassinger som startet høsten Avgangselever ungdomsskolen Gjennomsnitt fire siste år Sum 10.klassinger Totalt i fylket vil det bli en reduksjon 123 elever høsten 2013 på Vg1 når en ser isolert på antallet ungdommer som kommer fra ungdomsskolen.

6 Antall Tabell under viser fordeling av antall 10.klassinger regionsvis klassinger fordelt geografisk Stjørdalsområdet Levanger/Verdal Steinkjer Indre Namdal Ytre Namdal Aksen Levanger- Steinkjer vil få en reduksjon på til sammen 105 elever Hele namdalsregionen vil få en reduksjon på til sammen 28 elever Stjørdalsregionen vil ha en vekst på 10 elever 3. Foreløpig kapasitet innenfor hvert tilbud Utdanningsprogram Endring Studiespesialisering med påbygg Studiespesialisering m/formgiving Idrettsfag Musikk Dans Drama Sum studieforberedende Medier og kommunikasjon Bygg/anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Restaurant og matfag Helse og oppvekstfag Naturbruk Service og samferdsel Teknikk og ind. Produksjon Sum Yrkesfag Ht-kode 31 elevtallsplasser

7 Tabellen over viser at det er lagt inn en reduksjon på 240 elevplasser kommende skoleår. Bakgrunn for reduksjon er begrunnet ut fra blant annet følgende forhold Færre elever som kommer fra Vg1 (123 elever) Elevtelling på Vg1 og Vg2 oktober 2012 Forslag til endringer i tilbudsstrukturen som kan føre til kjøp av elevplasser i andre fylker Overbooking (som vil gi økt elevplasstall) Justering av kapasitet på landslinje På Vg2 er kapasitet på studiespesialisering justert i forhold til at flere elever velger å studere i utlandet. Kompensert igjen på Vg3. Kapasitet for hver skole og på hvert trinn kommer fram i vedlagt regneark. 4. Vurdering av forslag til endringer , basert på arbeidet med struktur 2020 I tabellen under vises de tilbud som er foreslått endret skoleåret Endringsforslagene bygger på tabell over som viser tilbud med få elever. Vg1 studiespesialisering med formgiving Vg1 studiespesialisering med musikk Vg3 påbygg Vg4 påbygg Vg1,Vg2 og Vg3 Dans Vg1,Vg2 og Vg3 media og kommunikasjon Vg2 overflateteknikk Vg2 Klima/energi/miljø Vg2 barne/ungdomsfaget Vg3 helsesekretær Vg3 tannhelsesekretær Vg2 fot og ortopedi Vg3 fot og ortopedi Vg1 service -og samferdsel Vg2 salg-service og sikkerhet Vg2 reiseliv Vg2 kjemi og prosessfag Vg2 kjøretøy Vg2 data og elektronikk Vg3 data og elektronikk Vg2 matfag Vg2 kokk/servitør Vg2 blomsterdekoratør Vg3 interiør Vg3 design Vg2 hest- og hovslager Vg3 gartneri/hagebruk Vg1 TAF egen sak spisset toppidrett

8 5. Nærmere beskrivelse av hvert vurderingsforslag Studiespesialisering med formgiving Studiespesialisering med formgiving Vg1 legges kun til Levanger. Vg3 på Steinkjer fases ut. Den svake søkningen til studiespesialisering med formgiving er ikke bare et nordtrøndersk fenomen, men er likt over hele landet. Det kan tyde på gjennom evaluering av Kunnskapsløftet at utdanningsprogrammet vil bli endret. Steinkjer har i dag ingen elever på Vg1. Forslag til vurdering: Studiespesialisering med formgiving legges kun til Levanger, fases ut på Steinkjer videregående skole. Studiespesialisering med musikk Vg1 Studiespesialisering med musikk på Inderøy legges ned. Inneværende år kom ikke Vg1 i gang, 5 elevplasser på Vg2 og 2 elevplasser på Vg3. De 5 elevene på VG2 i år får fortsette på Vg3 kommende skoleår. Forslag til vurdering. Vg1 Studiespesialisering med musikk på Inderøy legges ned Vg3 påbygg til generell studiekompetanse Det bør utredes konsekvens av å redusere antall Vg3 påbygg. I dag er det 8 skoler som har tilbudet. Bakgrunnen er å øke kvalitet på tilbudet og som et mulig middel for å redusere antall elever som velger dette tilbudet. Antall sluttere og antall elever som får ett eller flere stryk er høy. Noen fylker har innført minimumskarakter for å komme inn på tilbudet. Utfordringen er at de fleste elevene som søker Vg3 påbygg ikke søker læreplass, alternativet blir da å plassere de på et AOS tilbud innenfor viften på det Vg2 tilbudet de gikk. Om det er en farbar vei, er meget usikkert. En forsterket rådgiving på hvor omfattende og krevende Vg3 påbygg er, kan være et alternativ. Før en beslutning tas, bør konsekvenser av ulike tiltak utredes nærmere slik at Vg3 påbygg ikke endres før skoleåret Forslag til vurdering: Antall tilbud på Vg3 påbygg reduseres. Det må utredes hvilke tiltak som kan settes i gang for å få en kapasitetsreduksjon på Vg3 påbygg Vg4 påbygg for ungdom med fag/svennebrev Ungdom med fagbrev har fått et rettighet til å gå Vg4 påbygg. Inneværende skoleår er det 50 ungdommer med fag/svennebrev som har å starte på Vg4 påbygg. I dag er det Levanger og Steinkjer som har et Vg4 tilbud. Det vil være naturlig å la alle skoler med påbygg få ta inn denne gruppen. Forslag til vurdering: skoler med Vg3 påbygg får ta inn ungdommer med Vg4 påbygg fagbrev på

9 Dans For inneværende skoleår er det 26 elevplasser på Vg1 dans fordelt på 3 skoler. Det bør vurderes om alle tre skolene skal ha tilbudet innenfor dans med bakgrunn i kapasitetstallet. Forslag til vurdering: Den totale kapasiteten innenfor dans er såpass lav at det vil være nødvendig å vurdere om tilbudet skal være på alle tre skoler. Media og kommunikasjon Media og kommunikasjon er et «kostbart» tilbud når en ser det opp mot studieforberedende tilbud. Det er kun 1 til 2 elever som velger å få læreplass innenfor faget etter Vg2, de aller fleste ønsker studiekompetanse. Det er også slik at mange av elevene på media velger påbygg tredje året i stedet for å fullføre på Vg3 media. Det bør vurderes om den totale kapasiteten innenfor utdanningsområdet bør vurderes selv om søkingen til tilbudet ikke tilsier dette. Det å redusere kapasiteten på media kan føre til at flere velger studiespesialisering, men det er ikke gitt. En lavere kapasitet kan føre til større søking på yrkesfag også. En event. reduksjon på medier og kommunikasjon bør konsekvensutredes og ikke iverksettes før skoleåret Forslag til vurdering: Den totale kapasitet på medier og kommunikasjon konsekvens utredes. En eventuell endring foreslås å gjelde for skoleåret Vg2 overflateteknikk Vg2 overflateteknikk legges ned i fylket, kjøp av plass i andre fylker. Tilbudet har vært utlyst i flere år ved Ole Vig uten at det har meldt seg nok søkere for igangsetting av tilbudet. Det har vært ønskelig fra bransjehold å ha dette tilbudet i forhold til rekruttering innenfor malerfagene og renholdsoperatørfaget. Forslag til vurdering: Vg2 Overflateteknikk legges ned. Alternativt kan det kjøpes plass i andre fylker eller opplæring via ordning Vg2 klima/energi og miljø For tre år tilbake var det tre skoler som hadde Vg2 klima/energi og miljø. ( Verdal, Steinkjer og Olav Duun). Tilbudet fra Steinkjer ble lagt ned skoleåret Tilbudet kom ikke i gang ved Olav Duun inneværende skoleår på grunn av få søkere. Det foreslås at Olav Duun får lyse ut tilbudet kommende skoleår og igangsettes dersom det er tilstrekkelig med søkere. Antallet søkere de siste årene tilsier midlertid at det er tilstrekkelig med at en skole har tilbudet. Vg2 Klima-energi og miljø rekrutterer til rørleggerfaget, blikkenslagerfaget og taktekkerfaget, næringene ønsker god rekruttering til fagene

10 Forslag til vurdering: Vg2 klima/energi/miljø lyses ut uten kapasitet. Tilbudet blir igangsatt dersom søkningen er tilfredsstillende. Vg2 barne- og ungdomsfaget Det har vært en for stor andel som har valgt Vg2 barne/ungdomsfaget i forhold til helsearbeiderfaget. Det forslås å dreie kapasiteten fra barne- og ungdom over til helsearbeidefaget. ( 96 på barne- og ungdom og 135 på helsearbeider, tilsvarende tall inneværende år er ) Samtidig foreslås det å legge ned barne- og ungdomsfaget på Grong, mens de får en økt kapasitet på Vg2 helsearbeider. Det samme gjelder for Leksvik. Forslag til vurdering: Kapasitet på helsearbeidefaget økes samtidig som kapasitet på Vg2 barne/ungdom reduseres med bakgrunn i antallet læreplasser og behov Vg2 barne/ungdomsfaget legges ned på Grong og Leksvik Kapasitet på Vg2 helsearbeiderfaget økes på Grong og Leksvik Vg3 helsesekretær og Vg3 tannhelsesekretær Vg3 helsesekretær på Levanger lyses ut uten kapasitet. Tilbudet har i flere år hatt svak søkning. Er det eneste tilbudet i fylket. Det er generelt vanskelig å få søkere til de ulike Vg3 tilbud innenfor yrkesfag. En av årsakene kan være at utdanningen ikke fører fram til fagbrev. Forslag til vurdering: Vg3 helsesekretær Levanger lyses ut uten kapasitet, kommer i gang dersom antallet søkere blir tilfredsstillende. Vg3 Tannhelsesekretær på Levanger legges ned med samme begrunnelse som punktet over. Vg2 og Vg3 fot og ortopedi Vg2 og Vg3 fot- og ortopedi ved Steinkjer legges ned. Tilbudene kom ikke i gang inneværende skoleår og det har vært en trend hvor søkingen til tilbudet har avtatt de senere årene. Tidligere var det mange plasser som ble solgt til andre fylker, men det ser ut til å ha stoppet opp. Når tilbudet blir lagt ned, finnes det ikke nord for Dovre. Innenfor voksenopplæring har skolen tilbud og hvor søkningen har vært stabil god. Forslag til vurdering: Vg2 og Vg3 fot- og ortopedi ved Steinkjer legges ned. Vg1 service og samferdsel og Vg2 salg-service og sikkerhet Vg1 Service og samferdsel legges ned på Ytre Namdal, Olav Duun har tilbudet i regionen. Grong mistet tilbudet to år tilbake. Tilbudet har hatt svak søkning på Ytre Namdal og inneværende år kom det ikke i gang noe Vg2 tilbud ved skolen. Innenfor Service og samferdsel hadde det vært ønskelig at flere elever hadde valgt Vg2 salg-service og sikkerhet da det er god tilgang på læreplasser.

11 Forslag til vurdering: Vg1 service og samferdsel legges ned på Ytre Namdal videregående skole. Konsekvens blir at Vg2 salg- service og sikkerhet også legges ned ved skolen Vg2 kjemi og prosessfag Vg2 Kjemi og prosess på Levanger har i flere år hatt svak søking. Inneværende skoleår kom tilbudet ikke i gang. Fra næringen er det ønskelig med å få utdannet ungdom innenfor fagretningen. Forslag til vurdering: Tilbudet lyses ut ett år til på Levanger uten kapasitet, kommer i dersom antallet søkere blir tilfredsstillende gang Vg2 Kjøretøy Det igangsettes en utredning av den totale kapasiteten på Vg2 kjøretøy. Tilbudet tilbys i dag på 3 skoler, Olav Duun, Steinkjer og Verdal. Det har de siste årene vært igangsatt AOS tilbud innenfor kjøretøy og det vil være nødvendig å redusere kapasitet gjennom å tilby Vg2 kjøretøy på færre skoler. Det vil ikke være mulig å få full kapasitetsutnyttelse ved tre skoler. Forslag til vurdering: Det settes i gang en utredning om kapasitet og antall tilbud innenfor Vg2 kjøretøy med en konklusjon for skoleåret Vg2 og Vg3 data og elektronikk Vg2 og Vg3 data og elektronikk er i dag lagt til Ole Vig og Steinkjer. Tilbudene kom ikke i gang på Ole Vig og på Steinkjer er det 8 elevplasser. Ingen elever går på Vg3 tilbudet. Det foreslås at tilbudet legges til Steinkjer og legges ned på Ole Vig. Læreplasser til fagområder er konsentrert rundt to bedrifter i Steinkjer, eller i Trondheim. Forslag til vurdering: Vg2 og Vg3 data og elektronikk legges ned på Ole Vig videregående skole Vg2 matfag og Vg2 kokk/servitør Restaurant og matfag har vært tilbud på alle tre skolene i nord regionen. For inneværende skoleår er det 25 elevplasser til sammen på Vg2 mat og kokk/servitør ved Ytre Namdal, Olav Duun og Grong. Det foreslås å legge ned Vg2 tilbudene ved Ytre Namdal og Grong, men at alle tre skolene opprettholder Vg1 tilbudet. Det har ikke vært stor søkning til VG2 matfag på noen av de skolene som har tilbudet i fylket, derfor foreslås det kun at Steinkjer får Vg2 matfag neste skoleår. Andelen søkere til utdanningsprogrammet har blitt redusert med over 100 elevplasser de siste fem årene. Vg1 restaurant og matfag og Vg2 fagene ble nedlagt på Leksvik og Verdal for 2 år tilbake. Forslag til vurdering: Vg2 matfag legges ned på Ytre Namdal, Grong og Levanger og Ole Vig Vg2 matfag lyses kun ut på Steinkjer Vg2 kokk/servitør legges ned på Ytre namdal og Grong. Opprettholdes på Ole Vig, Levanger, Steinkjer og Olav Duun

12 Vg1 restaurant og matfag beholdes på Ytre Namdal og Grong sammen med Ole Vig, Levanger, Steinkjer og Olav Duun Vg2 blomsterdekoratør Vg2 blomsterdekoratør på Levanger legges ned i fylket, tilbudet finnes i dag på kun på Levanger videregående skole. Svak søkning de senere år, for inneværende år har tilbudet 6 elever hvorav tre av elevene ikke har ungdomsrett eller fullføringsrett. Det er vanskelig å finne læreplasser innenfor faget. Forslag til vurdering: Vg2 blomsterdekoratør på Levanger legges ned. Vg3 interiør og Vg3 design Vg3 interiør og Vg3 utstillingsdesign legges ned på Verdal. Det har ikke vært mange søkere til tilbudene siden de ble opprettet. Disse to tilbudene fører heller ikke fram til fagbrev. Forslag til vurdering: Vg3 interiør og Vg3 utstillingsdesign på Verdal legges ned Vg2 hest- og hovslager Vg2 hest og hovslager på Grong legges ned og opprettholdes på Mære. Til sammen har tilbudet 12 elevplasser til sammen på de to skolene og behovet for å få utdannet ungdom innenfor hovslagerfaget og hestefaget, er ikke stort. Forslag til vurdering: Vg2 hest og hovslager på Grong legges ned Vg3 hagebruk og gartneri Vg1 TAF Vg3 gartneri/hagebruk på Mære legges ned. Tilbudet har vært lyst ut i flere år uten at det har kommet i gang. Denne utdanningen fører heller ikke fram til fagbrev, kun yrkeskompetanse. Forslag til vurdering: Vg3/gartneri/hagebruk på Mære legges ned. Vg1 TAF på Levanger og Verdal legges ned og de elever som går der i dag, får fullføre. Det er flere grunner til å vurdere avvikling av TAF satsingen. Dyrt tilbud for få elever Er hensikten med ordningen oppfylt. Begynner de elever som går på TAF på ingeniørutdanning som var en av hensiktene. Tall på det tilsier ikke det. Tilgangen på bedrifter som vil være med på ordningen er ikke god nok Vg4 påbygg for ungdommer med fag/svennebrev erstatter TAF ordningen Det er kommet signaler fra ett opplæringskontor om at en bør se om TAF-ordningen fungerer etter hensikten. Forslag til vurdering: Vg1 TAF ved Levanger innenfor TIP-fagene og Verdal innenfor byggfagene legges ned

13 Spisset toppidrett En videreføring eller avvikling av tilbudene innenfor spisset toppidrett vil bli lagt fram som egen sak for fylkesrådet i desember. Fylkesopplæringssjefen ønsker tilbakemelding på følgende punkt 1. I tilbakemelding til forslag til tilbudsstruktur for skoleåret er det først og fremst ønskelig å få tilbakemeldinger på foreslått struktur, men også en begrunnet endring i foreslått kapasitet. Kapasitet på Vg1, Vg2 og Vg3 avhenger i stor grad av søkningen til våren og vil bli justert i forhold til søkning. 2. Forslag til endringer/nye tilbud kommende skoleår og eventuelle utstyrsbehov 3. Andre kommentarer som er vesentlig for behandlingen av strukturen. 4. Fylkesopplæringssjefen vil minne skolene om å klargjøre hvilke tilbud skolene ønsker å markedsføre spesielt for neste skoleår. Tilbakemelding skal være fylkesopplæringssjefen i hende senest mandag 5.november.

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Høringsdokument tilbudsstruktur 2014-2015

Høringsdokument tilbudsstruktur 2014-2015 Til: Ytre Namdal videregående skole Verdal videregående skole Steinkjer videregående skole Ole Vig videregående skole Olav Duun videregående skole Mære landbruksskole Meråker videregående skole Levanger

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

Fylkeskommunens arbeid for å skaffe flere læreplasser. Samhandlingsdagen Verdal

Fylkeskommunens arbeid for å skaffe flere læreplasser. Samhandlingsdagen Verdal Fylkeskommunens arbeid for å skaffe flere læreplasser Samhandlingsdagen Verdal 12.11.2014 Disposisjon Noen resultater fra kvalitetsmeldinga Arbeid med tilbudsstruktur Kvalitetsnettverket et samarbeid mellom

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget Møteinnkalling Hovedsamarbeidsutvalget Dato: 02.05.2017 Tid: 09:00 Sted: Fylkeshuset, møterom "Hovatn" Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Sak 17/9:

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

Sak 168/11 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret

Sak 168/11 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret Komite for utdanning og kompetanse Sak 168/11 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2012-2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring

Elevers fagvalg i videregående opplæring Elevers fagvalg i videregående opplæring 2008 2009 Utdanningsdirektoratet presenterer her en analyse av elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring etter innføringen

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Analyse av søkertall 2011

Analyse av søkertall 2011 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret 2011-12 per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,.

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr ST Spes.u liten gr H,. år Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

Årsmelding 2012. Sektor utdanning og fagskolene. og virksomhetene

Årsmelding 2012. Sektor utdanning og fagskolene. og virksomhetene Årsmelding 2012 Sektor utdanning og fagskolene og virksomhetene AÅrsmelding 2012 Sektor Utdanning Innhold 1 Sektorrapport for utdanning... 3 1.1 Sektorens målsetting... 3 1.1.1 Tilbudsstruktur 2020...

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret Saknr. 16/11610-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret 2016-17 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar at Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Kapasitetstilpasning for skoleåret NORDLAND

Kapasitetstilpasning for skoleåret NORDLAND Kapasitetstilpasning for skoleåret 2016-2017 NORDLAND Forklaring på framstillingen i dokumentet: Tabellene for hver enkelt videregående skole viser følgende: *) Kolonne1: Antall elevplasser for skoleåret

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Høringsnotat. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring

Høringsnotat. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring Høringsnotat Tilbudsstrukturen for videregående opplæring Skoleåret 2018/2019 1. Innledning: Hedmark fylkesting besluttet i mars 2015 at det skulle foretas en gjennomgang av skole- og tilbudsstrukturen

Detaljer

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Mus/dans/drama,musikk Restaurant- og matfag Arbeidsmaskiner IKT-servicefag Kjøretøy Kokk- og servitørfag

Detaljer

Plan for videregående opplæring i Oppland

Plan for videregående opplæring i Oppland Plan for videregående opplæring i Oppland - Innhold, omfang og struktur i tråd med samfunnets og næringslivets behov Innhold: 1. Utdanningsprogram... 4 1.1 Bygg- og anleggsteknikk... 4 1.1.1 Videregående

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Terje Næss Arkiv: 15/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Terje Næss Arkiv: 15/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Terje Næss Arkiv: 15/4541-1 Dato: 06.08.2015 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Utrykt vedlegg: Høring. Plan for videregående opplæring i Oppland

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer