Analyse av søkertall 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av søkertall 2011"

Transkript

1 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og 18 år gamle. Det er store forskjeller i søkingen for gutter og jenter. Jenter er i overtall i studieforberedende orientering, mens gutter er i overtall i yrkesfaglig orientering. Analysen av søkertallene til videregående opplæring viser at en høy andel av elevene i yrkesfaglige utdanningsprogram søker påbygging til generell studiekompetanse etter vg2. Men det er store forskjeller mellom de ulike utdanningsprogrammene og programområdene, og mellom fylkene. Helse- og sosialfag er det største utdanningsprogrammet, etter studiespesialisering. Det er hovedsakelig kvinner som søker seg til dette utdanningsprogrammet. I tillegg har helse- og sosialfag det høyeste aldersgjennomsnittet og lavest andel med ungdomsrett. Strukturen i videregående opplæring 1. mars hvert år søkes det opptak til videregående opplæring den kommende høsten. Elevene tas opp for ett år av gangen og må derfor søke på nytt for hvert trinn. Med innføringen av Kunnskapsløftet ( ) ble videregående opplæring delt inn i tre studieforberedende og ni yrkesfaglige utdanningsprogram. De tre studieforberedende utdanningsprogrammene er studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama. Fullføring av disse utdanningsprogrammene gir studiekompetanse og kvalifiserer for opptak til universiteter og høyskoler. De ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene er bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, elektrofag, helse- og sosialfag, medier og kommunikasjon, naturbruk, restaurant- og matfag, service og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. Disse programmene fører frem til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Innen medier og kommunikasjon og naturbruk finnes det også et studiekompetansegivende løp. I tillegg kan elever i yrkesfaglige utdanningsprogram søke påbygging til generell studiekompetanse etter fullført vg2 eller etter gjennomført læretid (Rogalandsretten). Innenfor hvert utdanningsprogram finnes ulike programområder. Dette fører til videre spesialisering innenfor det respektive fagområdet. For eksempel er studiespesialisering delt opp i programområdene formgivningsfag, realfag og språk, samfunn og økonomi, mens helse- og sosialfag i vg2 er delt opp i programområdene ambulansefag, barne- og ungdomsarbeiderfag, fotterapi og ortopediteknikk, helsearbeiderfag, helseservicefag og hudpleie. I dette notatet fokuseres det spesielt på søkingen til påbygging til generell studiekompetanse og søkingen til og fra helse- og sosialfag for skoleåret Nasjonale søkertall 2011 Det var i år rekordhøy søking til videregående opplæring i offentlige skoler. Til de ulike trinn og utdanningsprogram var det til sammen søkere. Dette er nesten flere enn i fjor. Det ble søkt på 269 ulike programområder, og 848 ulike varianter av disse. 1

2 Figur 1: Søkere til de ulike trinn og orientering for skoleåret Selv om det studiespesialiserende utdanningsprogrammet er det desidert største av alle utdanningsprogrammene, er søkingen størst til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene totalt sett i både vg1 og vg2. I vg3 er det imidlertid motsatt. Dette skyldes at en stor andel av elevene i vg2 yrkesfag søker påbygging til generell studiekompetanse. Søkere etter trinn Tabell 1: Søkere til videregående opplæring etter trinn Søkere vgo 2010 Søkere vg Søkere vg Søkere vg Søkere lære Andre søkere 100 Totalt Det er flest søkere på de laveste nivåene i den videregående skolen. Dette gjelder også når søkere til vg3 i skole og søkere til læreplass slås sammen. Dette er i overensstemmelse med tidligere år og skyldes frafall underveis i utdanningsløpet. Stort aldersspenn Det er et stort aldersspenn på søkerne til videregående opplæring. De yngste fyller 14 år i løpet av 2011, mens de eldste er 65 år. Men mesteparten av søkermassen finnes innen et lite aldersintervall. Omtrent 86 prosent av søkerne er mellom 16 og 18 år. 1 Tabell 2: Gjennomsnittsalderen til søkere fordelt etter trinn og orientering Trinn Yrkesfaglig Studieforberedende Påbygg Vg1 16,9 16,2 Vg2 17,9 17,1 Vg3 18,6 18,1 19,3 Lære 19,1 1 Men det er en del voksne søkere som søker utenfor det ordinære opptaket. De regnes ikke med her. 2

3 Gjennomsnittsalderen til søkere til yrkesfaglige utdanningsprogram er høyere enn for studieforberedende utdanningsprogram for alle trinn. Forskjellen ligger mellom et halvt og ett år. Grunner til dette kan være at yrkesfagselever i større grad går trinn om igjen, tar pauseår eller av andre årsaker bruker lengre tid på å gjennomføre videregående opplæring. Det skyldes også at det er flere voksne som søker yrkesfag og som dermed trekker opp snittet. Mens det kun er 76 søkere til studieforberedende (ekskludert påbygg) som er over 25 år, er 1517 av søkerne til yrkesfag over denne alderen. Kjønnsforskjeller i utdanningsvalg Videregående opplæring i Norge er til dels svært kjønnssegregert. Tabell 3: Andel gutter som søker fordelt etter trinn og orientering Trinn Yrkesfaglig Studieforberedende Påbygg Vg1 57 % 47 % Vg2 58 % 45 % Vg3 45 % 45 % 39 % Lære 69 % Det er klart flest gutter som ønsker å ta en yrkesfaglig studieretning, men de er i mindretall i studieforberedende og påbygg. Spesielt er søking til læreplass svært mannsdominert. Kjønnsforskjellene er imidlertid i realiteten enda større enn det som kommer frem av tabellen over. Yrkesfaglig studieretning favner en rekke utdanningsprogrammer som er enten kvinne- eller mannsdominert. For eksempel har utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon henholdsvis 97, 95 og 90 prosent gutter, mens design og håndverk og helse- og sosialfag kun har 10 og 13 prosent gutter. Det innebærer at snittet av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene viser en jevnere kjønnsfordeling enn det virkelig er. Påbygging til generell studiekompetanse Andelen som søker påbygging til generell studiekompetanse har økt jevnt og trutt de siste årene og er det nest største programområdet i tredje trinn. En elev kan søke seg til påbygg etter å ha gjennomført vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller etter oppnådd yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev (Rogalandsretten). Omtrent søkte på bakgrunn av det første alternativet, mens i overkant av søkte påbygg etter oppnådd yrkeskompetanse. Det er knyttet bekymring til at en stor andel søker påbygging til generell studiekompetanse etter vg2. Rogalandsretten ble opprinnelig innført som et forsøk på å begrense søkingen til påbygg, uten at dette ser ut til å ha hatt den tilsiktede virkningen. I følge en rapport av NIFU STEP (Høst & Evensen 2009) er grunnen til ønsket om å begrense søkingen til påbygg at fylkeskommunene er bekymret for at elever søker påbygg i stedet for læreplass. Dette vurderes som uheldig, da elevene ikke får brukt kompetansen de har tilegnet seg de første to årene i skolen. Ettersom opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram er mer kostnadskrevende enn studieforberedende opplæring, kan det også vurderes som uheldig bruk av ressurser. At en stor andel velger å avslutte sin yrkesfaglige utdanning halvveis, mener Høst & Evensen (2009) bidrar til å svekke yrkesutdanningssystemet. Hvem søker påbygg? Tabell 4: Søkere til påbygg fordelt etter registrert utdanningsprogram Utdanningsprogram Antall Andel Bygg- og anleggsteknikk 677 5,6 3

4 Design og håndverk 927 7,7 Elektrofag 755 6,2 Helse- og sosialfag ,5 Medier og kommunikasjon 602 5,0 Naturbruk 236 1,9 Restaurant- og matfag 479 4,0 Service og samferdsel ,0 Teknikk og industriell produksjon 631 5,2 Påbygg til generell studiekompetanse 205 1,7 Ikke i vgo på søknadstidspunktet ,0 Annet 29 0,2 Totalt ,0 Elever fra alle yrkesfaglige utdanningsprogram søker seg til påbygg. I tillegg er en stor andel av søkerne ikke registrert i videregående utdanning på søknadstidspunktet. Det er imidlertid stor forskjell i søkemengden fra de ulike utdanningsprogrammene. Helse- og sosialfag utgjør den klart største fagbakgrunnen. Men den store andelen som ikke var registrert i videregående opplæring på søknadstidspunktet innebærer at det er en stor gruppe hvor fagbakgrunnen er ukjent. Over halvparten av disse var imidlertid registrert i videregående opplæring , og også blant disse var helse- og sosialfag utdanningsprogrammet flest gikk på. Tabell 5: Andel av elever i vg2 som søkte påbygg fordelt etter utdanningsprogram Utdanningsprogram Andel Bygg- og anleggsteknikk 14,3 Design og håndverk 33,2 Elektrofag 15,0 Helse- og sosialfag 34,9 Medier og kommunikasjon 20,5 Naturbruk 16,6 Restaurant- og matfag 17,8 Service og samferdsel 33,6 Teknikk og industriell produksjon 9,1 Yrkesfag totalt 22,7 Av vg2-elever i design og håndverk, helse- og sosialfag og service og samferdsel søker så mange som én av tre påbygging til generell studiekompetanse det tredje året. Det kan være flere grunner til hvorfor så mange velger denne retningen i studiene sine. I følge rapporten av NIFU STEP (Høst & Evensen 2009) kan en mulig årsak være at elevene ønsker å fortsette i skolens trygge omgivelser sammen med sine jevnaldrende heller enn å gå alene ut i arbeidslivet. En annen forklaring er at lærere på indirekte eller direkte vis kan påvirke elevene til å foretrekke studieforberedende fremfor yrkesfag. Det er overraskende at såpass stor andel fra medier og kommunikasjon og naturbruk søker påbygg, med tanke på at disse utdanningsprogrammene har egne interne løp som gir studiekompetanse. 4

5 Av utdanningsprogrammenes respektive programområder bidrar helsearbeiderfag og ungdomsarbeiderfag med flest søkere til påbygg, men størst andel søkere er det i design og tekstil og reiseliv med henholdsvis 60,2 og 48,0 prosent som ønsker påbygging til generell studiekompetanse. Tabell 6: Programområdene i vg2 med høyest andel søkere til påbygg Programområde Antall Andel Design og tekstil ,2 Reiseliv ,0 Barne- og ungdomsarbeiderfag ,3 Salg, service og sikkerhet ,1 Interiør og utstillingsdesign ,6 Helsearbeiderfag ,6 Fylkesvise forskjeller Av alle søkere til vg3 eller læreplass ønsker 19,5 prosent å ta påbygg til generell studiekompetanse. Men denne andelen varierer fra fylke til fylke. I Oslo har kun 13,6 prosent søkt dette, mens i Finnmark har hele 24,8 prosent av søkerne til vg3 påbygg som førsteønske. Figur 2: Andel av søkerne til vg3/lære som søker til påbygg fordelt på fylker Oslo Vest-Agder Akershus Rogaland Nord-Trøndelag Aust-Agder Telemark Sør-Trøndelag Vestfold Østfold Buskerud Oppland Nordland Hordaland Hedmark Troms Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Finnmark 13,6 16,2 17,0 18,3 18,5 19,1 19,3 19,4 19,4 19,8 20,4 20,8 21,3 22,2 22,4 22,5 22,6 23,4 24,8 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 5

6 Mye av de regionale forskjellene i søking til påbygg forsvinner hvis det tas høyde for at andelen elever i yrkesfag i vg2 varierer mellom fylkene. I Oslo er for eksempel over 65 prosent av vg2- elevene i studieforberedende utdanningsprogram, og disse søker naturligvis ikke påbygging til generell studiekompetanse. I Finnmark er derimot nesten 60 prosent av vg2-elevene i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Langt i fra alle de fylkesvise forskjellene kan imidlertid forklares av styrkeforholdet mellom studieretningene i fylkene. Vest-Agder, som har nest lavest andel som søker påbygg, har flere i yrkesfag i vg2 på søknadstidspunktet enn Sogn og Fjordane, som har nest høyest søkerandel til påbygg. Søking til og fra helse- og sosialfag Det har vært mye oppmerksomhet rundt rekrutteringen til helse- og sosialfag de siste årene, blant annet gjennom kampanjen Aksjon Helsefagarbeider. En grunn til dette er bekymring for at rekrutteringen ikke er stor nok til å fylle det store behovet for arbeidere i helse- og omsorgssektoren i årene som kommer. I følge en beregning av SSB (Texmon & Stølen 2009) vil det i 2030 være et underskudd av helsepersonell på årsverk, og underskuddet er særlig stort fra gruppene som utdannes i videregående opplæring. Spesielt trekkes behovet for helsefagarbeidere frem. Etter synkende interesse for helse- og sosialfaglig utdannelse i flere år har utviklingen snudd, og vi har sett en relativt stor økning i søkertallene til helse- og sosialfag de par siste årene. På to år har det totale søkertallet til helse- og sosialfag økt med omtrent 11 prosent. Hvem søker helse- og sosialfag? Analyser utført av Utdanningsdirektoratet viser at søkere til helse- og sosialfag vg1 har omtrent samme gjennomsnittskarakterer som gjennomsnittet av søkere til yrkesfaglig opplæring totalt. I 2010 hadde søkere til helse- og sosialfag vg1 i snitt 34,8 grunnskolepoeng. 2 Høyt aldersgjennomsnitt Med 712 søkere over 25 år, har helse- og sosialfag 40 prosent av de voksne søkerne til videregående opplæring. Helse- og sosialfag er altså de klart mest attraktive fagene for voksne. Tabell 7: Aldersfordelingen av søkere til helse- og sosialfag fordelt etter trinn Vg1 Vg2 Vg3 Lære Elever totalt Aldersgruppe Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel 16 år og yngre ,0 6 0,1. 0,0. 0, ,9 17 år , ,7 1 0,1 7 0, ,1 18 år 571 6, , , , ,6 19 år 400 4, , , , ,2 20 år 310 3, ,0 58 7, , ,1 21 til 25 år 530 6, , , , ,7 26 år og eldre 206 2, ,0 60 8, , ,4 Totalt , , , , ,0 Helse- og sosialfag er dermed også det utdanningsprogrammet med høyest gjennomsnittsalder av de tolv utdanningsprogrammene. Det er særlig i søkingen til vg3 og læreplass som helse- og sosialfag skiller seg ut. Til læreplass er gjennomsnittsalderen nesten ett og et halvt år høyere enn til utdanningsprogrammet med nest høyest gjennomsnittsalder (20,6 mot 19,2 år). Noe av forklaringen til dette kan ligge i sammensetningen av de ansatte i helse- og sosialsektoren. Omtrent en tredjedel av personellet er ufaglærte (Helsedirektoratet 2009). Det har derfor vært fokus på å legge til rette for at disse arbeidstakerne skal kunne videreutdanne seg og oppnå formell yrkeskompetanse. Blant annet legger Regjeringen vekt på tiltak knyttet til 2 Grunnskolepoeng er gjennomsnittet av karakterene fra vitnemålet i grunnskolen multiplisert med 10. 6

7 videre- og etterutdanningstilbud for personell uten helse- og sosialutdanning (Helse- og Omsorgsdepartementet) i Kompetanseløftet Mange uten ungdomsrett 3 Med tanke på alderssammensetningen av søkerne til helse- og sosialfag, er det ingen overraskelse at dette utdanningsprogrammet også har høyest andel søkere uten ungdomsrett. Spesielt til vg3 og lære er andelene betydelige. Tabell 8: Andel søkere uten ungdomsrett fordelt etter utdanningsprogram og trinn Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Lære Elever totalt Bygg- og anleggsteknikk 5,9 5,2. 11,9 7,1 Design og håndverk 6,0 7,4 14,7 16,8 8,3 Elektrofag 6,2 5,2 6,1 18,8 8,5 Helse- og sosialfag 8,9 9,9 26,6 31,2 13,1 Idrettsfag 0,6 0,2 2,1. 1,0 Musikk, dans og drama 1,2 0,3 3,0. 1,5 Medier og kommunikasjon 2,3 1,3 4,1 26,2 2,6 Naturbruk 4,4 6,4 18,5 27,9 9,6 Restaurant- og matfag 9,4 9,7. 14,4 10,6 Service og samferdsel 6,5 8,2. 20,8 10,3 Studiespesialisering 2,4 0,8 3,3. 2,2 Teknikk og industriell produksjon 7,6 8,6. 14,2 9,5 Totalt 4,5 4,4 11,1 18,7 7,1 Høy andel kvinner Helse- og sosialfag har en svært skjev kjønnsfordeling. Bare design og håndverk har en større andel kvinnelige søkere enn helse- og sosialfag. Av søkerne til alle trinn er 87 prosent kvinner. Tabell 9: Andel kvinnelige søkere fordelt etter utdanningsprogram og trinn Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Lære Elever totalt Bygg- og anleggsteknikk 4,6 2,8. 2,9 3,5 Design og håndverk 89,7 90,4 91,6 88,9 90,0 Elektrofag 5,2 4,5 4,8 4,6 4,8 Helse- og sosialfag 84,2 88,3 96,5 88,6 87,0 Idrettsfag 36,7 40,1 41,3. 39,2 Musikk, dans og drama 61,8 64,0 62,8. 62,7 Medier og kommunikasjon 55,5 59,0 57,6 58,9 57,0 Naturbruk 52,7 55,3 59,8 38,4 53,1 Restaurant- og matfag 48,3 48,2. 49,2 48,5 Service og samferdsel 44,4 31,6. 29,2 35,2 Studiespesialisering 55,2 56,4 56,7. 56,0 Teknikk og industriell produksjon 12,4 9,8. 9,2 10,7 Totalt 47,8 48,0 56,8 30,6 48,4 Hva søker helse- og sosialfagselever? Som i alle andre utdanningsprogram er det et felles grunnkurs i vg1 for helse- og sosialfag. I vg2 kan elevene derimot velge mellom 6 programområder: ambulansefag, barne- og ungdomsarbeiderfag, fotterapi og ortopediteknikk, helsearbeiderfag, helseservicefag og hudpleie. Deretter må man spesialisere seg i ett av 9 programområder. Ambulansefaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og ortopediteknikkfaget gir fagbrev etter to år i lære, mens 3 Ungdomsrett er at ungdom som har fullført grunnskolen, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. I lærefag hvor opplæringstiden er lenger, varer ungdomsretten også lenger. For mer detaljert informasjon, se her. 7

8 apotekteknikk, fotterapi, helsesekretær, hudpleier og tannhelsesekretær gir yrkeskompetanse etter vg3 i skole. Av disse er barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget de klart største programområdene. Mange søker påbygging til generell studiekompetanse Imidlertid er det, som tidligere nevnt, svært mange som ikke søker seg videre i helse- og sosialfag etter vg2. Av elevene som tar barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag på søknadstidspunktet var det bare henholdsvis 33 og 31 prosent som søkte læreplass i det tilsvarende faget i Begge disse fagene kjennetegnes også av svært høy søkerandel til påbygging til generell studiekompetanse. Tabell 10: Søkemønstret til elever registrert på helse- og sosialfag vg fordelt etter fagområde Helse- og sosialfag Påbygging Andre utd.program Ikke søkt Elever totalt Fagområde Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Ambulansefag , ,1 3 1, , Barne-/ungdomsarbeider , ,3 80 2, , Fotterapi/ortopediteknikk 24 82,8 2 6,9 0 0,0 3 10, Helsearbeiderfag , ,6 39 1, , Helseservicefag , ,3 2 0, , Hudpleie , ,6 6 1,9 15 4, Helse- og sosialfag totalt , , , , I tillegg til de tidligere nevnte årsakene til å velge påbygging i tredje trinn fremfor lære, kan det være andre årsaker til at helse- og sosialfag har høyest andel søkere til påbygg. Siden helse- og sosialfag gjerne regnes som mer praktisk rettet og mindre teoritung enn studiespesialisering, er det sannsynlig at mange av de som begynner her allerede fra begynnelsen har planlagt å ta påbygging det tredje året. For eksempel kan dette vurderes som en attraktiv vei gjennom videregående opplæring for de som planlegger å bli sykepleiere eller førskolelærere og som derfor trenger studiekompetanse. Denne teorien støttes blant annet av at det barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget som skiller seg ut med spesielt høy andel søkere til påbygg. Det er også mulig at lærere oppfordrer elevene til å ta påbygging til generell studiekompetanse for å kunne ta videre utdanning innen fagområdet. Fylkesvise forskjeller Figur 3: Andel av søkere til videregående opplæring som søker helse- og sosialfag 4 Omtrent 5 prosent fra begge programområder søkte repetisjon eller omvalg innen helse- og sosialfag 8

9 Oslo Akershus Sogn og Fjordane Hordaland Vestfold Rogaland Buskerud Vest-Agder Sør-Trøndelag Troms Møre og Romsdal Finnmark Hedmark Telemark Oppland Nord-Trøndelag Aust-Agder Nordland Østfold 7,0 7,1 8,1 9,4 9,6 9,7 9,7 10,1 10,4 10,6 10,7 11,9 12,3 12,4 12,5 12,6 12,9 13,0 13,2 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 En av ti søkere til videregående opplæring søker seg til helse- og sosialfag. Men det er regionale forskjeller. I følge Helsedirektoratet (2009) har rekrutteringen til pleieyrkene alltid vært lav i de store byene, og spesielt i Oslo. Dette mønstret kan kjennes igjen i søkingen i år. Fylker som Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland har alle lave søkerandeler til helse- og sosialfag. Men sammenhengen mellom sentralitet og søking er langt i fra absolutt. Østfold, som er et fylke med høy befolkningstetthet, har den høyeste søkerandelen til helse- og sosialfag, mens Sogn og Fjordane, som har lav befolkningstetthet og ingen store byer, er av fylkene med lavest søkerandel. Det er nesten dobbelt så høy andel som søker helse- og sosialfag i Østfold enn i Oslo og Akershus. Kilder Helsedirektoratet (2009): Utdanne nok og utnytte godt. Innenlandske bidrag for å møte den nasjonale og globale helsepersonellutfordringen. Helsedirektoratet Rapport 03/2009. Helse- og Omsorgsdepartementet: html?id= (Lesedato: ). 9

10 Høst, Håkon og Miriam Evensen (2009): Ny struktur tradisjonelle mønstre? Om Kunnskapsløftets strukturendringer i det videregående opplæringssystemet, og utforming av tilbud og dimensjonering i fylkeskommunene. NIFU STEP Rapport 28/2009. Texmon, Inger og Nils Martin Stølen (2009): Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD Statistisk Sentralbyrå: Rapporter 2009/09. Utdanningsdirektoratet (2011): 10

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2011:2

Gjennomførings -barometeret 2011:2 Gjennomførings -barometeret 2011:2 Dette er andre utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Videregående utdanning Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Breimyra jobber slik UTV Ungt entreprenørskap Fagdager Arbeidsuke Yrkesmessen Hospitering Fag på It`s learning Informasjonsstand på

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012.

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012. Til elever og foresatte i 10 klasse! SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE SKOLE HØSTEN 2012! Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Hovseter skole, 10. september 2015 Tord Reine Karriereenhetene i Oslo/Hartvig Nissens skole 1 Valg av utdanning og yrke Hva er jeg interessert i? Hva er jeg god til? Hva er viktig

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Telefon: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 9. september 2011 Sted:

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Nedre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. 13 utdanningsprogram

Oslo kommune Utdanningsetaten. 13 utdanningsprogram 13 utdanningsprogram 8 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon 5

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Velkommen til informasjonsmøte! Videregående opplæring Hva passer for meg? Infoteam: Vibeke Borchgrevink Børt-Erik Berntsen Osloskolen unike og mangfoldige tilbud med noe for alle Stor valgfrihet for elevene

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge

Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge Dette notatet gir en oversikt over utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge, med vekt på bakgrunnen, utformingen og resultatene av Reform 94 og Kunnskapsløftet.

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Kva kompetanse- og rekrutteringsutfordringar har pleie- og omsorgstenesta i kommunane nå? Sigrun Heskestad, prosjektleiar 1 Gratulerer! Norsk gull i helsearbeidarfaget! 2 Kompetanseløftet

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Videregående opplæring Hva passer for meg?

Videregående opplæring Hva passer for meg? Velkommen til informasjonsmøte! Videregående opplæring Hva passer for meg? Infoteam: Vibeke Borchgrevink Børt-Erik Berntsen 13 utdanningsprogram 8 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

Videregående opplæring Hva passer for meg?

Videregående opplæring Hva passer for meg? Velkommen til informasjonsmøte Videregående opplæring Hva passer for meg? Hans-Erik Slokvik Herdis Wiig Videregående opplæring gir Yrkeskompetanse eller Studiekompetanse eller Ja takk, begge deler! 13

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Fem år etter grunnskolen. Kompetanseoppnåelse i videregående opplæring og overgangen til høyere utdanning og arbeid før og etter Kunnskapsløftet

Fem år etter grunnskolen. Kompetanseoppnåelse i videregående opplæring og overgangen til høyere utdanning og arbeid før og etter Kunnskapsløftet Fem år etter grunnskolen Kompetanseoppnåelse i videregående opplæring og overgangen til høyere utdanning og arbeid før og etter Kunnskapsløftet Mari Wigum Frøseth Nils Vibe Rapport 3/2014 Fem år etter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat. 022247596 Kunnskapsdepartement 09:47:28 29-10 -2010 1 /5 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200905339-/KEM 28.10.2010 Oppdragsbrev

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Hvorfor velger ungdom bort videregående?

Hvorfor velger ungdom bort videregående? Hvorfor velger ungdom bort videregående? Eifred Markussen og Nina Sandberg I det femårige prosjektet «Bortvalg og kompetanse» følger NIFU STEP 9756 ungdommer fra de gikk ut av tiende klasse våren 2002,

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

En, to tre? Den vanskelige overgangen

En, to tre? Den vanskelige overgangen RAPPORT 21/2010 En, to tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU

Detaljer

Informasjon om valg av videregående opplæring

Informasjon om valg av videregående opplæring Informasjon om valg av videregående opplæring Videregående opplæring Hva passer for ditt barn/ din ungdom? Kilder: Utdanningsetaten, Osloskolen/Karriéreenheten og vilbli.no/inntaksreglement for Akershus

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer