Hva har vi gjort for deg? Faglig regnskap for landsmøteperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva har vi gjort for deg? Faglig regnskap for landsmøteperioden 2010 2013"

Transkript

1 Hva har vi gjort for deg? Faglig regnskap for landsmøteperioden

2 2

3 Landsmøteperioden i tall medlemmer har deltatt på kurs og konferanser i regi av forbundet har likt og kommentert saker på Facbooksiden vår 805 % økning i antall studentmedlemmer 831 nyhetssaker er publisert på nett og i fagbladet karameller er delt ut studiepoeng er tatt gjennom Addisco flere medlemmer i FLT meter heis har FLTs ansatte tatt til jobb 3

4 Effektiv administrasjon Nye verktøy Forbundet vårt er i vekst, og vi har rundet medlemmer. For å opprettholde et godt nivå på tjenestene våre har det foruten nyansettelser vært nødvendig å stadig effektivisere og bedre måten vi jobber på. I landsmøteperioden har vi implementert en rekke nye tiltak og ny teknologi. Dokumenthåndtering og effektiv saksgang Vi har innført et nytt system for elektronisk dokumenthåndtering. Det nye verktøyet 360 sørger for arkivering og mulighet for innsikt og styring av saksgangen. Tillitsvalgtverktøy og Min Side Vi har gjort informasjonen mer tilgjengelig ved å introdusere Min Side på nett. Her kan medlemmene endre sitt medlemskap og få oversikt over hvilken informasjon forbundet har om den enkelte. Tillitsvalgte kan nå hente og eventuellt korrigere informasjon om sine medlemmer via Tillitsvalgtverktøyet. Sentralbord For å frigjøre ressurser og øke tilgjengeligheten i administrasjonen har vi samordnet sentralbordet med LO. Telefoner til forbundet går nå via et felles sentralbord for LO og flere forbund. Vi har samtidig innført trådløs telefonløsning for våre ansatte. 4

5 Norsk Folkehjelp Vi har et godt samarbeid med Norsk Folkehjelp som vi har forpliktet oss til å støtte med kroner til arbeidet deres i Sarajevo. I den forbindelse følger vi en minehund som etter en navnekonkurranse fikk navnet Filat (Filat er et ortodokst guttenavn og kan oversettes fra gresk som Guds vakt ). Nå har Filat satt snuten mot Sør- Sudan. 5

6 Livslang læring Videreutvikling av medlemmer og tillitsvalgte Vi bruker mye ressurser for at våre medlemmer skal ha det beste tilbudet om etter- og videreutdanning. Vi mener at alle skal ha mulighet til livslang læring. Dette gavner både den enkelte, bedriftene og samfunnet. Det er derfor gledelig at det aldri før har vært så mange medlemmer som deltar på våre ulike opplæringstiltak. Sentrale kurs Vi har siden 2009 arrangert Superkurshelg en eller to ganger i året. Da samles medlemmer og tillitsvalgte fra hele landet. Flere kurs kjøres parallelt og arrangementet blir stadig mer populært. Første gang var det to kurs på menyen, mens vi i 2013 hadde seks, med blant annet eget kurs for studenter, kommunikasjonskurs for avdelingene og kurs i markedsføring og salg gjennom Addisco. Kurs i avdelingene Vi mottar årlig rundt 70 søknader til lokale opplæringstiltak fra avdelingene. Det har de siste årene vært økning i deltakelsen på disse. Dette viser at de lokale kursene blir oppfattet som interessante og relevante. Flere kurs får nå støtte, og færre blir avlyst. 6

7 7

8 Konferanser Vi arrangerer jevnlig konferanser med temaer som opptar medlemmene. De siste fire årene har forbundet arrangert næringslivskonferanse, kvinnekonferanse, konferanse om livsfasepolitikk, samt to konferanser for vekst- og attføringsbedrifter. I samarbeid med Lederne, arrangerte vi også konferanse der Den norske samarbeidsmodellen var tema. Felles for konferansene er at de har vært populære og fikk gode tilbakemeldinger. 8

9 Addisco Siden utdanningsselskap Addisco ble startet i 1999, har det skjedd en utvikling både i antall medlemmer og teknologi. I 2012 tok Addisco i bruk en ny egenutviklet læringsplattform; AddiscoLearning. Denne er utviklet spesielt for Addiscos pedagogiske modell som er en kombinasjon av undervisning på internett og helgesamlinger. I dag gjennomføres all utdanning på denne plattformen. Kurstilbudet har vokst i takt med antall studenter de siste fire årene. Addisco kan nå tilby både bachelor- og masterutdanning. Master in Project Management i samarbeid med Stockholm universitet er det siste tilskuddet i utdanningsporteføljen, hvor første kull startet høsten Totalt har mer enn 2000 studenter tatt utdanning i regi av Addisco i løpet av de siste fire årene. Utdanningspris FLTs utdanningspris til minne om Magnus Midtbø har blitt realisert i denne perioden. Prisene har blitt utdelt i 2011, 2012 og Prisen er kroner, og har som formål å oppmuntre til og belønne de/den som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning eller som bidrar til livslang læring. 9

10 Våre avtaler Utvikling av medlemskapet Vi har arbeidet med å videreutvikle medlemskapet for å holde på de medlemmene vi har, og for å få flere til å velge FLT som sitt fagforbund. Vårt mål er å ha gode og fremtidsrettede avtaler og å øke deltakelsen ved uravstemning. Overenskomster Det har vært to mellomoppgjør og to hovedoppgjør i perioden. Hovedoppgjørene har vært forbundsvise. I 2010 ble det enighet om et tillegg på en krone, bestemmelse om arbeid offshore, endringer som omhandlet korte velferdspermisjoner og økning av EVU-satsen til 1,- per time. Ved hovedoppgjøret 2012 fikk vi til en endring i reisebestemmelsene. Det ble enighet om ny bestemmelse om livsfasepolitikk, og at tillitsvalgtarbeid skal vurderes positivt i forbindelse med lønn og karriere. Vi har fokusert på å sikre full råderett over tariffavtalene. Det er et prinsipp i LO at det forbundet som har avtalerett også har organisasjonsrett. Det har også i denne perioden vært LO-forbund som ønsker partsrett i våre overenskomster, noe vi avviser. Vi har jobbet med å inngå nye overenskomster med andre arbeidstakerorganisasjoner. Med MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) ble vi enige om at gjeldende overenskomster med NHO kan gjelde i MEFs medlemsbedrifter. I 2012 ble LA (Landbrukets Arbeidsgiverforening) lagt ned og medlemsbedriftene meldte seg inn i NHO. Våre medlemmer der har fått nye avtaler med NHO. En av bedriftene meldte seg inn i Spekter og avtaleforholdet er ivaretatt. Elektronisk uravstemning Ved å gjøre materiell og avstemming enklere og mer tilgjengelig og for å øke deltakelsen har vi gjennomført elektronisk uravstemning i flere tariffoppgjør. Arbeidet med å øke svarprosenten vil fortsatt prioriteres. 10

11 Studentmedlemskap Mange velger sitt fagforbund allerede i studietiden. Vi har derfor satset betydelige ressurser på studentmedlemskapet. Fra januar 2011 bedret vi dette og medlemstallet har økt fra om lag 50 til nå nærmere 400. Vi har et godt samarbeid med LOs ungdomssekretærer flere steder, og vi har intensivert rekrutteringen, utviklet materiell og et eget studentkurs, og ikke minst forbedret innholdet i medlemskapet. Studentene får blant annet innbo- og reiseforsikring inkludert i medlemskapet. Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Fagskolerådet Fagskolerådet ble etablert høsten 2010 og LO og NHO fikk to representanter hver. De offentlige og private fagskolene og studentene og skoleeierne ble også godt representert i rådet. LO dannet et internt råd der FLT ved forbundsleder Jonny Simmenes deltar. Han er også vararepresentant til Fagskolerådet. 11

12 Dialog med medlemmene Fra informasjon til kommunikasjon Vi har fokusert på økt dialog med medlemmer og tillitsvalgte. Vi har systematisk oppsøkt og dannet fora der medlemmer befinner seg, fremfor at medlemmene selv må finne oss. Sosiale medier Vi vurderer kontinuerlig hvilke sosiale medier vi skal delta på. Det gjelder å finne kanaler der vi i større grad får tilbakemeldinger, og å møte medlemmene der de er. Flere av disse møteplassene har lagt opp nye måter å kommunisere på. Vi har økt satsingen på video gjennom Youtube-kanal FLTFJERNSYN. I tillegg har vi laget en nettside for mobilbruk. Vi er nå på Linkedin og har et økende antall likere på Facebook. For bedre å formidle forbundsledelsens tanker og vurderinger rundt mer omfattende saker, er det opprettet Forbundsledelsens Blogg.

13 Brukerinnspill For å bedre våre tjenester har vi rådført oss med medlemmene. Ved en gjenomgang av fagbladet Ledelse og Teknikk gjorde vi en spørreundersøkelse der vi fikk svar fra mer enn 1100 medlemmer på hva de var fornøyd med og hvilke justeringer som burde gjøres. Etter opprettelsen av Min Side oppfordret vi medlemmene til å logge seg inn og korigere opplysninger som forbundet måtte ha om den enkelte. Dette førte til at rundt personer korigerte informasjonen om seg selv. Rasismefri sone I 2012 ble vi av generalsekretæren i Norsk Folkehjelp erklært som Rasismefri Sone. Rasismefri Sone er et konsept hvor en virksomhet forplikter seg til å ta henvendelser om rasisme og diskriminering på alvor og tydelig markere at alle er velkomne uansett hudfarge, religion eller kulturell bakgrunn. Tariff Under arbeidet med tariffavtalene rådførte vi oss også med medlemmene. Vi har opprettet tariffråd som gjennomgår avtalene og utarbeider forslag til forbedringer. Siden 2009 har vi avholdt to konferanser om tariffpolitikk for å sette fokus på et viktig element i vårt medlemstilbud. Tariffarbeid krever langsiktig tenkning, men flere forslag fra medlemmer og tillitsvalgte er allerede med i avtalene. 13

14 Vår innflytelse Medlemmet i fokus Vi vil skape et arbeidsliv som er bra for medlemmene og norsk næringsliv. Vi tar derfor standpunkt i politiske spørsmål og diskusjoner om hvilke partier som skal styre landet. Samtidig deltar vi i organisasjoner og fora der vi kan påvirke beslutninger som angår våre medlemmer. Vi støtter også ideen som fagbevegelsen har blitt kjent for: Internasjonal solidaritet. Trepartssamarbeid Vi har vært en aktiv deltaker i trepartssamarbeidet og vi har besvart høringer som faller inn under våre interesseområder. Utover dette har vi initiert møter og høringer med regjeringsapparat og stortingsgrupper i saker som er formålstjenelig, blant annet budsjettbehandling. Vi har i løpet av perioden fått gjennomslag i flere saker der samarbeid med LO-systemet har vært avgjørende. LO Gjennom vårt medlemskap i LO er vi en del av en organisasjon som knytter sammen arbeidstakere. Dette samarbeidet er en av de største mulighetene for å få gjennomslag i saker våre medlemmer er opptatt av. Og det har vi fått ganger der samarbeid med LO-systemet har vært avgjørende. Vi deltok i LOs grensetvistutvalg. Her ble LOs avtalestruktur med vertikale avtaler og organisering behandlet. Endelig sluttrapport og vedtak ble tatt opp på LOs kongress i Der ble det bestemt at LO tar opp med NHO muligheten for å etablere prøveordninger knyttet til enkelt bedrifter der man etablerer en felles forhandlingsorganisasjon for lønn, arbeidstid og andre forhold av interesse. Det ble for øvrig slått fast at dette ikke har noe med vertikal tariffavtale å gjøre. På LOs kongress 2013 deltok vi med 6 delegater samt forbundsleder Jonny Simmenes som sitter i sekretariatet. Vi markerte oss på flere saker, deriblant attføring og motstand mot vertikalisering av avtaleverket. Vi fikk også mye oppmerksomhet og en god debatt da vi stilte spørsmål ved at et LO-forbund verver medlemmer til et forbund utenfor LO, samt at vi etterlyste reaksjoner til dette. 14

15 Internasjonalt arbeid Vi erkjenner gjennom deltakelse i internasjonale organisasjoner at vi har et ansvar for å bedre arbeidsforholdene for arbeidsfolk også utenfor landegrensene. Vi engasjerer oss derfor på internasjonale arenaer og tar verv i utvalgte organisasjoner. Vi samarbeider med den internasjonale organisasjonen UNI (Union Network International) som har 15 millioner medlemmer fordelt på 900 forbund i 140 land. Innen UNI finnes ICTS, en egen sektor for bransjene Information, Communication, Technology and Services. FLTs forbundsleder Jonny Simmenes er i løpet av perioden valgt til vervet som president for ICTS Norden, samt styremedlem i ICTS Europa og Global. FLT deltar også aktivt i UNI P&M (Professional and Managerial Staff), samt ulike prosjekter i UNI og ETLC, som er en internasjonal organisasjon for reiselivsbransjen. APESMA og FLT har en viktig felles sak, nemlig utdanning for medlemmene. Dette australske fagforbundet har utviklet mange spennende studieprogram, blant annet Master of Business Administration som vi tilbyr våre medlemmer. 15

16 Forbundet for Ledelse og Teknikk er et av 22 LO-forbund. Siden starten i 1951 har vi utviklet oss til å bli visjonær og fremsynt. Vi har alltid jobbet hardt for å ta våre medlemmers ve og vel på alvor. Ingen andre fagforbund har satt seg som mål å ta vare på hele mennesket slik det het på forrige Landsmøte. Vi kunne godt tilføyet hele livet. For mer enn tyve år siden så forbundet viktigheten av livslang læring og å gjøre våre medlemmer konkurransedyktige på arbeidsmarkedet. Vi etablerte dengang FLTs Støtteordning for etter- og videreutdanning, og senere Utdanningsselskapet Addisco som vi eier. Dette har resultert i et nært samarbeid med andre LOforbund, universiteter, høyskoler og utdanningsinstitusjoner både her i landet og i utlandet. Vi er en vel ansett samarbeidspartner hos de fleste arbeidgivere, og som blir satt pris på i bedriftene. Derfor har vi kunnet fremforhandle bedre tariffavtaler. Derfor sier vi at FLT er mer enn et fagforbund. Tor Berglie Grafisk Design

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten www.flt.no Nr 3/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten 1 Innhold Leder Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget,

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift.

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift. www.flt.no Nr 7/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Arbeiderbevegelsens feriehjem, bygget på dugnad og brukt til mangt. Hvor ble de av? Sydvaranger en veteran forteller sin historie om

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011 ARBEIDSPLAN 2011 INNHOLD Arbeidsplan for 2011 Innledning.......................................................... 3 Forhandlinger....................................................... 4 Fagligpolitisk.......................................................

Detaljer

Hovedpunkter i utredningene

Hovedpunkter i utredningene PROSJEKT FORBUNDSalliansen Hovedpunkter i utredningene Grunnlag for høring om sammenslåing 11. september 2012 Foto: TRI NGUYEN DINH Innhold Innledning... 3 1. Forbundene... 4 Tariffavtaler og medlemsgrupper...

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

Norway Cup stolte palestinere

Norway Cup stolte palestinere Norway Cup stolte palestinere www.flt.no Nr 5/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT og Lederne samlet kanonene Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 5-2012 Redaktøren

Detaljer

Viktige medlemsfordeler. Tariff 2014. 4 Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013

Viktige medlemsfordeler. Tariff 2014. 4 Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013 Tariff 2014 4 Reiseforsikring 6 Late studenter 7 Viktige medlemsfordeler Å ha en stor organisasjon med et solid støtteapparat i ryggen kan være avgjørende når du

Detaljer

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3 LM-sak 7.1.1: INNHOLDSFORTEGNELSE MELDING HØSTEN 2009 Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2 Kapittel 1 Politisk vurdering... 2 Våre arbeidsområder... 3 Kapittel 2 Samfunnspolitikk...

Detaljer

www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass

www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 6-2013

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Politisk regnskap #organisertarbeidsliv Politisk beretning for landsmøteperioden 2011-2015 NOTATER: Dirigent, landsmøte Forbundets årsmeldinger er i henhold til

Detaljer

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Beretning 2012 Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo 2 Foto:Erlend Angelo Forord og sammendrag På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de forbundsvise

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer