Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser"

Transkript

1 Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

2

3 Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne grunnlaget for en diskusjon om virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser i forbindelse med utarbeidelse av en regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus. Prosjektet er gjennomført etter oppdrag fra Plansamarbeidet i Oslo og Akershus våren Kontaktpersoner fra Plansamarbeidet har vært Helene Øvrelid og Ellen Grepperud. Urbanet Analyse har i samarbeid med NIVI Analyse gjennomført prosjektet, der Urbanet Analyse har hatt sekretariatsansvar for utarbeidelsen av arbeidsdokumentet. Det er i forbindelse med prosjektet opprettet en prosjektgruppe, som har deltatt i arbeidet. Tema og innhold har derfor undervegs blitt diskutert med prosjektgruppen. I tillegg har administrativ styringsgruppe kommet med synspunkter til innhold i notatet. Arbeidsdokumentet er utarbeidet etter en disposisjon fra Plansamarbeidet. Kapittel 3 Regional plan for areal og transport som styringsdokument er skrevet av Helene Øvrelid fra Akershus fylkeskommune. Jørund Nilsen fra NIVI Analyse har skrevet kapittel 5 Kommuneøkonomi. Kapittel 6 Samarbeid og virkemidler for markedsdrevet utbygging i knutepunkt er skrevet av Erik Plathe fra Asplan Viak. Øvrige kapitler er skrevet av Tanja Loftsgarden fra Urbanet Analyse, som også har hatt ansvaret for sammenstilling og endelig redigering av arbeidsdokumentet. Oppfølging av planen og insentivordninger har vært diskutert å inkludere i arbeidsnotatet. Bl.a. er ordningen rundt bymiljøavtaler diskutert. Departementet har ennå ikke utformet et rammeverk rundt ordningen. Temaet vil derfor bli gjenstand for diskusjon på et senere tidspunkt i planarbeidet. Arbeidsdokumentet skal diskuteres i administrativ referansegruppe og politisk referansegruppe Innspillene fra disse gruppene vil sammen med arbeidsnotatet danne grunnlag for hva som skal stå i drøftingsdokumentet om virkemiddelbruk, som skal utarbeides av Plansamarbeidet. Drøftingsdokumentet skal behandles i politisk styringsgruppe og deretter sendes ut til bl.a. kommuner, fylkeskommunen og statlige etater.

4

5 Innhold Forord... Sammendrag... 1 Formål med arbeidsnotatet... 1 Utfordringer- hvordan følge opp målene?... 1 Regional plan som styringsdokument... 1 Prinsipper for utforming av arealkart og planretningslinjer... 2 Kommuneøkonomi... 3 Samarbeid og virkemidler for markedsdrevet utbygging i knutepunkt Innledning Formål med dokumentet Bestillingen fra planprogrammet Innhold i den regionale areal- og transportplanen Målsetningen for planarbeidet Struktur i dokumentet Utfordringer Hvordan følge opp målene Hvordan oppnå en enklere og mer forutsigbar planhverdag? Hvordan utarbeide generelle virkemidler for en region med store interne forskjeller Sentrale utfordringer for areal- og transportplanleggingen Regional plan for areal og transport som styringsdokument Virkninger av en regional plan etter plan og bygningsloven Gjensidige forventninger til oppfølging og gjennomføringen av planen Spørsmål til diskusjon Bruk og utvikling av verktøy for å realisere planen Generelle virkemiddel Virkemidler etter plan og bygningsloven Prinsipper for utforming av arealkart Forslag til retningslinjer Spørsmål til diskusjon Kommuneøkonomi Konsekvenser for kommuneøkonomien Agenda Kaupangs vurdering av vekstprosenter Agenda Kaupangs vurdering av alternativene Vurderinger Kompensasjonsordninger for kommunene Samarbeid og virkemidler for markedsdrevet utbygging i knutepunkt Samarbeid og virkemiddelbruk på ulike nivå Utfordringer og virkemidler i knutepunktsutviklingen Offentlig tilrettelegging for gjennomføring av utbygging Områdemodeller for finansiering av felles infrastruktur og bruk av utbyggingsavtaler 31 7 Referanser... 33

6

7 Sammendrag Formål med arbeidsnotatet Formålet med dette notatet er å gi innspill til og være et diskusjonsgrunnlag for hvordan man kan lykkes med å følge opp regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus. Hovedfokus for dokumentet har vært virkemiddelbruk, finansieringsordninger samt samarbeidsavtaler som kan sikre forpliktelse og gjennomføring av planen. Utfordringer- hvordan følge opp målene? Det er flere sentrale målkonflikter i arbeidet med en felles areal- og transportplan. Bl. a er det ulike mål og interesser når det gjelder: knutepunktfortetting kontra jordvern, hensyn til grønnstruktur og andre miljøkrav lokale ønsker om vekst kontra regionale mål om vekstfordeling ulike forventninger og ønsker til planarbeidet blant de aktive aktørene (kommunene, fylkeskommunene og statlige aktører) manglende ressurser og virkemiddel til å nå målene i planen Med tanke på de overnevnte målkonfliktene, er det en stor utfordring å få på plass en felles plan som man kan enes om og samtidig gir klare føringer for framtidig utvikling. Det er også en utfordring å finne balansen mellom forutsigbarhet og fleksibilitet i planen. Det er ønskelig at planen skal gi forutsigbarhet for framtidig utvikling i regionen. Samtidig er det ønskelig at planen er fleksibel med tanke på kommunenes ønsker og handlingsrom i arbeidet med kommunale planer. Dette betyr at planen må være både entydig og retningsgivende, og samtidig ikke for detaljert. Det er også en utfordring å utarbeide en felles plan for kommuner som til dels er svært ulike. Kommunene har ulik vekst i befolkningen, ulike utbyggingsbehov og utviklingsønsker, og ulike utfordringer og behov for arealbruken og transportløsningene. Dette tilsier at planen må gi rom for variasjoner, og at alle virkemiddel ikke vil være like relevant i alle kommunene. Regional plan som styringsdokument For at dette plansamarbeidet skal lykkes er det avgjørende at nasjonale myndigheter, fylkeskommunen og kommunene har vilje og evne til å følge opp den regionale planen for areal og transport. Dette kapitelet drøfter hvilke forventninger og føringer den regionale planen for areal og transport bør ha til partene i plansamarbeidet. Det forventes av staten i sine økonomiske prioriteringer og sin virksomhetsutøvelse følger opp føringene i planen. Det er forventninger om at fylkeskommunen i sine regionale og interne planer understøtter prioriteringene og føringene i den regionale planen. Oppfølgingen av planen vil kreve at kommunene treffer vedtak om arealbruken i tråd med planen. 1

8 Prinsipper for utforming av arealkart og planretningslinjer I en regional plan er det flere mulige virkemidler som kan sikre oppfølging av plan: Arealkart, regionale planretningslinjer, regionale planbestemmelser og handlingsprogram I samarbeid med prosjektgruppa er det avklart at man ønsker å ta i bruk arealkart, retningslinjer og handlingsprogram. Planbestemmelser vil ikke tas i bruk da disse ikke er et egnet virkemiddel for å beskrive hvor utviklingen bør komme. Det foreslås at arealkartet illustrerer overordnet knutepunktstruktur (hvilke knutepunkt som bør utvikles), samt viktige transportakser og overordnet grøntstruktur. I tillegg foreslås det å legge inn noen temakart i den regionale planen, som er av sentral betydning for utviklingen i knutepunktene (f.eks: Grøntstruktur og jordvern, transportsystem, næringsstruktur). I tillegg til et overordnet strategisk arealkart foreslås det å etablere retningslinjer til følgende tema: 1. Overordnet strategi I den overordnede strategien er det lagt fokus på at veksten skal komme på rett sted istedenfor en vekstfordeling. Det er derfor et sentralt prinsipp at hoveddelen av framtidig vekst (f.eks: 80 %) lokaliseres i tilknytning til eksisterende tettsted/senter og/eller i tilknytning til et høykvalitets kollektivtilbud 2. Utvikling i knutepunkt Det er forslått et regionalt knutepunktshierarki der de ulike nivåene av knutepunkt har ulike roller i regionen. F.eks: Nivå 1: Regionale by- og næringskjerner Nivå 2: Større knutepunkt/tettsteder Nivå 3: Mindre knutepunkt/tettsteder Det kan stilles ulike krav til funksjon, tetthet og tilgjengelighet til de ulike knutepunktene, for eksempel som vist i tabell under. Knutepunktstruktur Regionale by- og næringskjerner Større knutepunkt/tettsteder Mindre knutepunkt/tettsteder Krav til tetthet Høy utnyttelse Middels utnyttelse Lav utnyttelse Kvalitet på kollektivtilbudet (frekvens) Høy frekvens Middels frekvens Lav frekvens Parkeringsdekning/parkeringsnorm Lav dekning/norm Middels dekning/norm Høyere dekning/norm 2

9 3. Utvikling utenfor knutepunkt Det er ønskelig at hovedandelen av framtidig utvikling skjer innenfor de definerte knutepunktene, men det er viktig å gi retningslinjer også for utvikling som tillates utenfor knutepunktene. For slik utvikling vil det være viktig at denne konsentreres til eksisterende bebyggelse, senter eller tettsted. I tillegg vil det være viktig å se de ulike utbyggingsprosjektene i kommunene i sammenheng. Viktige prinsipp er derfor at man bør vurdere om det er behov for slik type utbygging i de enkelte tilfellene. I tillegg bør det stilles krav til utredning av utbygging utenfor knutepunkt i planer som ikke allerede gir krav om konsekvensutredning. Sentrale vurderinger i en slik utredning vil være hvilke konsekvenser utbyggingen vil gi for tilgjengelighet til sentrum og andre målpunkt, endrede transportbehov som følge av utbygging, mulighet til å betjene området med kollektivtransport, samt tilrettelegging for gange og sykkel. 4. Retningslinjer for temakart For viktige tema som næringsutvikling og transport bør det vurderes å ha egne retningslinjer. For næringsutvikling vil et viktig hovedprinsipp være at hovedandelen av næringsutviklingen skal komme i de definerte knutepunktene. For nærings som ikke etableres i knutepunktene vil det være viktig at det defineres hvilke områder disse skal etableres i, slik at man får en helhetlig utvikling av næringsområder i regionen. For utvikling av transportsystemet er det viktig å se dette i sammenheng med den kommende arealutviklingen. De definerte knutepunktene og prinsippene for utbyggingsgrenser bør derfor knyttes opp til viktige transportinvesteringer (både eksisterende og framtidige), slik at de sikres tilknytning til et høyfrekvent kollektivtilbud. Det foreslås derfor å etablere retningslinjer som sikrer tilfredsstillende kvalitet på kollektivtilbudet, samt gang- og sykkeltilgjengelighet i knutepunktene. Parkering vil også være et viktig virkemiddel, og det bør derfor også gis retningslinjer om en restriktiv parkeringsnorm ved knutepunktene. Kommuneøkonomi 1. Konsekvenser for kommuneøkonomien Den kommende befolkningsveksten og ev endring av vekst internt i kommunene som følge av regional plan, kan få konsekvenser for kommuneøkonomien. Både sterk vekst og redusert vekst ift realiserte kommunale investeringer (spesielt skoler) kan få konsekvenser for kommuneøkonomien. En undersøkelse fra Agenda Kaupang tyder på at vekst mellom 0,5 og 2 % er gunstig. Langvarig vekst mellom 2 % og 3 % gir utfordringer, men kan håndteres. Vekst over 3 % medfører svært store utfordringer i kommuneøkonomien. Vekst under 0,5 % oppfattes som uheldig, men vil kun gi kommunaløkonomiske konsekvenser av moderat omfang. Mer vekst et annet sted enn opprinnelig planlagt i kommunene, som følge av de ulike planalternativene, ser ikke ut til å få større kommunaløkonomiske virkninger. 3

10 Agenda har beregnet konsekvenser av de ulike planalternativene for regional plan og konklusjonene er oppsummert i figuren under. Gunstig vekst (0,5-2 %) er markert med mørk grønt. Uheldig lav vekst (under 0,5 %) er markert med gult. Utfordrende høy vekst (2-3 %) er markert med oransje. Svært utfordrende høy vekst er markert med rødt (over 3 %). 2. Kompensasjonsordninger for kommunene Også tidligere utredninger viser at en meget sterk vekst i befolkningen ikke nødvendigvis fanges opp av det ordinære systemet for finansieringen av kommunene. Imidlertid kan det være ulike perspektiver på utgiftsbehovet knyttet til vekst og i hvilken grad nåværende systemer fanger dette opp. For plansamarbeidets del vil det i den videre prosess være viktig å forutsette en dialog med staten om ev nærmere vurderinger av konsekvenser for økonomien og kompensasjon for konsekvensene av befolkningsutviklingen. Notatet presenterer tre ordninger som kan kompensere konsekvensene av befolkningsutviklingen. Det er kun presentert nasjonale ordninger finansiert over statsbudsjettet fordi lokale ordninger som f eks eiendomsskatt kun vil belaste innbyggerne i den enkelte vekstkommune. Det kan virke urimelig siden veksten er ønsket i en større regional og nasjonal sammenheng. I det videre arbeidet anbefales det at modellene nedenfor legges til grunn for arbeidet. Økning av nivået på veksttilskuddet Ekstraordinære skjønnsmidler Rentekompenasjonsordninger 4

11 Samarbeid og virkemidler for markedsdrevet utbygging i knutepunkt I dette kapitlet beskrives problemstillinger og virkemidler som har betydning for det offentligprivate samarbeidet om gjennomføring av markedsdrevet utbygging av boliger og næringsbebyggelse i knutepunktene. Når det foreligger vedtatte kommunale arealplaner er det i stor grad utbyggere og eiere av fast eiendom som bestemmer om utbygging av boliger og næringsbygg skal igangsettes. Veksten i Oslo og Akershus er følgelig avhengig av at den markedsdrevne utbyggingen fungerer etter hensikten. På den andre siden er markedsdrevet utbygging avhengig av at det foreligger forutsigbare offentlige rammebetingelser, kommunal tilrettelegging og utbygging av offentlig infrastruktur. For å bygge ut og utvikle knutepunkter slik den lokale og regionale samfunnsutviklingen forutsetter, krever dette et gjensidig samarbeid. I kapitelet drøftes hvordan private og offentlige aktører kan inngå avtaler om planlegging og gjennomføring av utbygging i knutepunkt. Områdemodeller for finansiering av felles infrastruktur og bruk av utbyggingsavtaler er virkemidler som kan benyttes i samarbeidet mellom det offentlige og private aktører. 5

12 6

13 1 Innledning 1.1 Formål med dokumentet I forbindelse med arbeidet med en regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus har Plansamarbeidet i Oslo og Akershus ønsket å få utarbeidet et diskusjonsnotat om virkemidler, finansiering og gjennomføringsforpliktelser. Formålet med arbeidsnotatet er å gi innspill til hvordan regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus kan følges opp. Dokumentet skal belyse ulike virkemidler og samarbeidsformer som kan sikre at den regionale planen bedre kan følges opp, og være et grunnlag for politiske og administrative diskusjoner om areal- og transportplanen. Arbeidsdokumentet skal diskuteres i administrativ referansegruppe og politisk referansegruppe Innspillene fra disse gruppene vil sammen med arbeidsnotatet danne grunnlag for hva som skal stå i drøftingsdokumentet om virkemiddelbruk. Drøftingsdokumentet skal behandles i politisk styringsgruppe og deretter sendes ut til bla. kommuner, fylkeskommunen og statlige etater. 1.2 Bestillingen fra planprogrammet I planprogrammet for regional plan for samordnet areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt ) gis det følgende bestilling til dette prosjektet: I planstrategien er det lagt vekt på at den regionale planen kan legges til grunn for forpliktende avtaler mellom aktørene, og at det i tillegg til avtaler kan vurderes økonomiske insitamenter og eventuelt statlige planretningslinjer eller planbestemmelser. Før planen er ferdig behandlet, kan regional planstrategi og planprogrammet legges til grunn for innspill til kommunale arealplaner samt regionale og statlige samferdselsplaner. Som del av planarbeidet skal utredes hvordan disse virkemidlene skal tas i bruk og samordnes. Det må utredes på hvilken måte det er hensiktsmessig, slik PBL 8-1 krever, å utarbeide årlige handlingsprogrammer for oppfølging av planen. Det må utredes hvordan gjennomføringsforpliktelsene omtalt i planstrategien skal følges opp i praksis, for eksempel o styring av transportinvesteringer o politisk og juridisk regional styring av arealbruk o håndtering av uenighet mellom oppfølgingsansvarlige o et opplegg for evaluering og eventuell framtidig revisjon av planen o hvilke typer avtaler som er aktuelle for å realisere planen 1.3 Innhold i den regionale areal- og transportplanen Gjennom en planstrategi er det fastsatt at det skal utarbeides en felles regional plan for areal og transport for Akershus og Oslo (Planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt ). Den regionale planen for areal og transport skal danne et grunnlag for en 7

14 helhetlig areal- og transportplanlegging i regionen på tvers av kommunegrenser, og skal legges til grunn for kommunens arealplanlegging, fylkeskommunale prioriteringer og statlig sektorplanlegging innen areal og transport. Planen skal inneholde et strategisk arealkart og avklare prinsipper for grense mellom utbyggingsområder og landbruks-, natur- og friluftsområder. Planen skal også gi retningslinjer som er førende for å følge opp målsettingene med planen. I følge planstrategien er det ønskelig å definere langsiktige grenser for utvikling som gir forutsigbarhet for næringsliv, kommuner, offentlig virksomhet og befolkningen som helhet. Dette innebærer at man definerer hvilke utbyggingsområder (bolig- og næringsarealer) som kan tas i bruk i framtidig utvikling, samt hvilke områder som er viktige å ivareta av natur-, kultur- eller landbruksmessige hensyn. I tillegg til å vurdere hvilke utbyggingsområder som skal tas i bruk er det også viktig at disse ses i sammenheng med utviklingen av transportsystemet, slik at man kan sikre en samordnet areal- og transportplanlegging. 1.4 Målsetningen for planarbeidet I arbeidet med den regionale areal- og transportplanen ligger samarbeidsalliansen Osloregionens overordnede mål til grunn for planen (Planprogram for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt ): Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om en flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, tilgjengelig for alle og med lavest mulig behov for biltransport I en videre konkretisering av planoppgaven sies det at planen skal avklare en fremtidig senterog knutepunktutvikling i Oslo og Akershus med fokus på følgende: legge til rette for å håndtere en sterk fremtidig vekst i befolkningen sikre at investeringer og prioriteringer i transportsystemet understøtter utvikling av effektiv arealbruk, økt fortetting, økt kollektivandel og at næringslivets konkurransekraft sikres sikre nasjonale mål om klimanøytralitet innen 2030, jordvern og naturmangfold sikre at byer og tettsteder i Oslo og Akershus utvikles med kvalitet 1.5 Struktur i dokumentet Videre i denne rapporten presenteres først et kapittel om utfordringer. Her er det både konkrete utfordringer med tanke på oppfølging av plan, samt utfordringer med å utarbeide en felles plan i Oslo og Akershus i en region med store interne forskjeller mellom kommunene. I kapittel tre beskrives det hvordan planen skal fungere som et styringsdokument, og hvilke forpliktelser og føringer planen gir for stat, fylkeskommune og kommunene. Kapittel fire omhandler virkemiddelbruk, og belyser hvilke virkemidler som kan tas i bruk for å realisere 8

15 planen, samt hvilke effekter disse kan gi. Virkemidlene her bygger i hovedsak på handlingsrommet av virkemiddel i plan- og bygningsloven. I kapittel fem drøftes konsekvenser for kommuneøkonomien og i kap 7 diskuteres samarbeid og virkemidler for markedsdrevet utbygging i knutepunkt. Avslutningsvis i hvert kapittel er det formulert noen spørsmål som danner grunnlag for videre diskusjon i administrativ og politisk referansegruppe. 9

16 10

17 2 Utfordringer Hvordan følge opp målene Den regionale planen må håndtere konkurrerende interesser og målkonflikter. I dette kapittelet belyses både konkrete utfordringer med å følge opp planen, utfordringer med å utarbeide en felles plan i en region med interne forskjeller mellom kommunene, samt noen aktuelle utfordringer for areal- og transportplanleggingen i regionen. 2.1 Hvordan oppnå en enklere og mer forutsigbar planhverdag? I arbeidet med en felles areal- og transportplan er det flere sentrale målkonflikter. Slike målkonflikter knytter seg bl.a. til følgende motstridende interesser: knutepunktfortetting kontra jordvern, hensyn til grønnstruktur og andre miljøkrav lokale ønsker om vekst kontra regionale mål om vekstfordeling ulike forventninger og ønsker til planarbeidet blant de aktive aktørene (kommunene, fylkeskommunene og statlige aktører) manglende ressurser og virkemiddel til å nå målene i planen Med tanke på de overnevnte målkonfliktene, er det en stor utfordring å få på plass en felles plan som man kan enes om og samtidig gir klare føringer for framtidig utvikling. Håndtering av disse målkonfliktene vil være sentral når det gjelder i hvilken grad man kan lykkes med å få på plass en forpliktende og forutsigbar areal- og transportplan, og for om man lykkes med å oppnå målene med planen. Planen skal gi prinsipper for utvikling for kommunale planleggere, private utbyggere, samt fylkeskommunale og statlige aktører. For alle disse aktørene er forutsigbarhet viktig. Samtidig er det viktig at planen gir klare føringer for hvordan utviklingen styres i regionen. Det er en utfordring å finne balansen mellom forutsigbarhet og fleksibilitet i planen. Med forutsigbar menes at planen må være så entydig at det blir tydelig for kommune, fylke og stat hva som er i tråd med prinsippene og ikke. Forutsigbarhet vil også være å ha gode planprosesser der overordnede myndigheter uttaler seg til kommunale planer i forkant av planleggingen, og at statlige myndigheter samordner innspillene. Med fleksibel menes at kommunene har et godt handlingsrom innenfor disse rammene til å utøve sin planmyndighet. Det betyr at planen ikke må være for detaljert, men prinsipiell og tydelig på regionale og viktige spørsmål. 2.2 Hvordan utarbeide generelle virkemidler for en region med store interne forskjeller Det er store variasjoner mellom Oslo og kommunene i Akershus. I tillegg er kommunene i Akershus til dels svært ulike. Kommunene har ulik vekst i befolkningen, ulike utbyggingsbehov og utviklingsønsker, og ulike utfordringer og behov for arealbruken og transportløsningene. 11

18 Det vil være utfordrende å etablere en plan som er felles for kommuner som er svært ulike, noe som tilsier at planen må gi rom for disse variasjonene. Dette innebærer at alle virkemidlene ikke vil være like aktuelle for alle kommunene, og at det bør gjøres tilpasninger til enkelte kommuner. Den regionale areal- og transportplanen skal imidlertid forsøke å samordne kommunene, og føre til en felles plan som man kan enes om og samtidig gir klare føringer for framtidig utvikling. I arbeidet med en regional felles plan vil det derfor være sentralt at kommunene (både politikere og administrasjon) deltar aktivt i prosessen. 2.3 Sentrale utfordringer for areal- og transportplanleggingen I tillegg til målkonflikter knyttet til utarbeidelse og oppfølging av en felles areal og transportplan, er det flere sentrale utfordringer for areal og transportplanleggingen i regionen som bør nevnes. Noen av de største utfordringene er knyttet til bl.a: Befolkningsvekst, økt arealbehov og press på arealressursene Bildominerende transportmiddelfordeling og forventet trafikkvekst Økte klimagassutslipp, kapasitetsproblemer og køer Økende finansieringsbehov til samferdselsinvesteringer Disse utfordringene er nærmere beskrevet i en rekke utredninger og dokumenter, bl.a Planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt ) og Oslopakke 3- sekretariatet (2011). Hovedutfordringen er å finne en god balanse mellom arealplanlegging, transportbehov og effektiv transportavvikling. Med tanke på framtidig høy befolkningsvekst vil det være behov for en sterkere prioritering av virkemiddelbruk, bedre rolledeling av transportmiddelbruken og bedre samordning og organisering av transportpolitikken. Dette omtales nærmere i kap

19 3 Regional plan for areal og transport som styringsdokument Regional plan for areal og transport er grunnlaget for samarbeidet. En regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus skal bidra til et miljøvennlig utbyggingsmønster med effektiv arealutnyttelse, korte avstander som gir høye gang-/sykkelandeler, og som er enkelt å betjene med kollektivtrafikk. Gjennomslagskraften vil avhengige av hvor tydelig planen er, og hvilken legitimitet den får hos de mange bidragsytere på oppfølgingssida. Intensjonen er at den regionale planen for areal og transport skal anses som «hovedgrunnlaget» for samarbeidet mellom de tre forvaltningsnivåene. Samarbeidsavtaler og økonomiske insentiver er virkemidler som ytterligere skal konkretisere gjennomføringen og stimulere til oppfølging. De tre forvaltningsnivåene har ulike oppgaver og ansvar som på hver sine områder påvirker samordningen mellom areal og transport. Kommune, fylkeskommune og stat er gjensidig avhengig av veivalg som gjøres i de enkelte organene. Regional plan for areal og transport skal koordinere og samordne disse oppgavene og være førende for felles retning. Viljen og evnen til å følge opp den regionale planen for areal og transport i de ulike forvaltningsnivå er avgjørende for at dette plansamarbeidet skal lykkes. 3.1 Virkninger av en regional plan etter plan og bygningsloven I henhold til plan og bygningsloven 8-2 skal regionale planer legges til grunn for regionale organers virksomhet, og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. I følge lovkommentarene til plan og bygningsloven betyr denne formuleringen at et gyldig planvedtak skaper forpliktelser for offentlige myndigheter og organer til å søke å følge opp og gjennomføre planen. Dette kan skje som avtalt i forbindelse med handlingsprogrammet for planen, enten gjennom videre planlegging eller gjennom særlige tiltak, budsjetter og vedtak av enkeltsaker. Forpliktelsen gjelder både for kommuner, statlige organer og fylkeskommunen selv. Med uttrykket «legges til grunn» menes at planen ikke medfører absolutte forpliktelser av rettslig art for myndighetene. Den er imidlertid et grunnlag for å reise innsigelser til kommunale planforslag for de myndigheter som blir berørt og har innsigelseskompetanse. Samtidig bør myndigheter unngå innsigelser som er i tråd med den regionale planen for areal og transport. Det viktige er at alle berørte myndigheter har som sitt mål at planen skal gjennomføres. Det betyr at planen også vil være et innspill til statlig planlegging og et grunnlag for videre tiltak, budsjetter og enkeltvedtak. Både forutsetninger og forhold forøvrig vil kunne endre seg etter at planen er vedtatt. Det kan også oppstå situasjoner og enkeltsaker som planen ikke fanger opp på en god måte. Slike forhold kan unntaksvis tilsi andre løsninger enn det som følger av planen. Dette bør fortrinnsvis vurderes ved rulleringen av handlingsprogrammet, som utarbeides i tilknytning til den regionale planen og som omhandler gjennomføring av plan. Det 13

20 må med andre ord foreligge endringer i forutsetningene eller andre særlige grunner for å fravike en vedtatt plan. (Hentet fra lovkommentaren til plan og bygningsloven 8-2). 3.2 Gjensidige forventninger til oppfølging og gjennomføringen av planen Staten, fylkeskommunen og kommunenes forventninger til hverandre kommer klart til uttrykk i planstrategien for areal og transport i Oslo og Akershus (se s 30-32). Felles for alle partene er et ønske om tydelige rammer som gir forutsigbarhet når langsiktige prioriteringer og veivalg skal fattes. Under skisseres hvordan de ulike forvaltningsnivåene i sin virksomhet og drift kan forplikte seg til å følge opp planen for å nå de felles målene i plansamarbeidet. Statens gjennomføringsforpliktelser Statens rolle i oppfølging av regionale planer er knyttet til lovgivning, finansiering gjennom regler for beskatning og utforming av statsbudsjettet inklusive inntektssystemet for kommunene. I tillegg styrer staten gjennom oppfølging av nasjonale føringer. Den regionale planen for areal og transport skal legges grunn for statlig planlegging knyttet til areal og transport - Hovedgrepene i planen skal følges opp i statlige drifts- og investeringsplaner Eksempelvis: - Implementering av planen i NTP - Regional stats virksomhetsplaner (NSB, Jernbaneverket, osv.) - Forventningsbrev fra fylkesmannen til kommune og fylket må ha sitt utgangspunkt i regional plan for areal og transport Vurdering av innsendte kommunale planforslag - Regional stat dvs. fylkesmannen og de statlige regionale transportetatene må i sin uttalelse og vurderinger til kommunale og regionale planer ta utgangspunkt i den regionale planen for areal og transport - Det bør ikke gis innsigelser til planforslag som er i tråd med den regionale planen. Innsigelser bør gis ut fra tema som fanges opp av den regionale planen for areal og transport - Planveiledning og planfaglige råd må ta utgangspunkt i den regionale planen for areal og transport En koordinert stat som gir entydige signaler - Det forventes at staten støtter opp om utviklingen av den regionale planens utvalgte knutepunkt. Dette innebærer at nasjonale mål om vern av landbruksjord, kulturminner og andre miljøhensyn kan vike for utbygging og fortetting i knutepunktene 14

21 Statlig publikumsrettet virksomhet og/eller virksomheter med mange arbeidsplasser skal lokaliseres sentralt og der kollektivtilgjengeligheten er god Staten skal bidra ved utarbeidingen av den regionale planen gjennom sine fagorganer for å forplikte staten i gjennomføringen av planen Det forventes at staten utarbeider /videreutvikler virkemidler som følger opp sine ansvarsområder i gjennomføringen av regional plan for areal og transport. Akershus fylkeskommune og Oslo kommunes gjennomføringsforpliktelser Akershus fylkeskommunes gjennomføringsforpliktelser Regional plan for areal og transport skal være førende for andre tematiske regionale planer. Eksempelvis: Regional plan for handel, service og senterstruktur, Regional plan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet og Regional plan for masseforvaltning. Fylkeskommunen skal følge opp planen i interne strategi og styringsdokumenter Eksempelvis: - Samferdselsplan for Akershus skal være en direkte oppfølging av de prioriterte strategier og tiltak som vedtas i planen. - Skolestruktur og lokalisering av VGS etableres iht. føringer i planen - Satsing på by- og tettstedsutvikling justeres i forhold til prioriteringer i planen Vurdering av innsendte kommunale planforslag - Det bør ikke gis innsigelser til planforslag som er i tråd med den regionale planen. Innsigelser bør gis ut fra tema som fanges opp av den regionale planen for areal og transport Oslo kommunes gjennomføringsforpliktelser Oslo kommune er både kommune og fylkeskommune og har i den forbindelse både arealmyndighet og transportmyndighet. I oppfølging av planen innebærer dette at Oslo både har ansvaret for å følge opp planen gjennom kommunale planer og gjennom transport og samferdselsplaner som blir utarbeidet. Regional plan for areal og transport skal legges til grunn for kommunens planer Planen skal legges til grunn for lokalisering av egen virksomhet Forventninger til samarbeidet mellom Oslo og Akershus Videre arbeid med Oslopakke 3 forutsetter at en legger den regionale planen til grunn Samarbeid om utforming av bymiljøpakkerpakker i tråd med regional plan for areal og transport 15

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

ØRUs årskonferanse - 25. april 2013 Fylkesordfører og leder i politisk styringsgruppe Nils Åge Jegstad Plansekretariatet v/marit Øhrn Langslet

ØRUs årskonferanse - 25. april 2013 Fylkesordfører og leder i politisk styringsgruppe Nils Åge Jegstad Plansekretariatet v/marit Øhrn Langslet ØRUs årskonferanse - 25. april 2013 Fylkesordfører og leder i politisk styringsgruppe Nils Åge Jegstad Plansekretariatet v/marit Øhrn Langslet Oslo og Akershus vokser 350 000 nye innbyggere i 2030 Muligheter

Detaljer

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Bakgrunn og historikk Utgangspunktet for arbeidet med en felles

Detaljer

13.02.25, Frogn kommune Ellen Grepperud, sekretariatsleder

13.02.25, Frogn kommune Ellen Grepperud, sekretariatsleder 13.02.25, Frogn kommune Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativer til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser I påvente

Detaljer

Bakgrunn og mål. Organisering. Faser og leveranser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser. Alternativer for utbyggingsmønster

Bakgrunn og mål. Organisering. Faser og leveranser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser. Alternativer for utbyggingsmønster Bakgrunn og mål Organisering Faser og leveranser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Alternativer for utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å

Detaljer

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder Plan 2013 21.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med

Detaljer

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativer til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Organisering I påvente av planen Bakgrunn Folketallet i Oslo og

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

Velkommen til en byregion som tar grep

Velkommen til en byregion som tar grep Velkommen til en byregion som tar grep Leder for plansekretariatet Ellen Grepperud Bakgrunn Mål Faser og leveranser Organisering BAKGRUNN Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet

Detaljer

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur. Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig,

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

22.01.13, Styre i Osloregionen Ellen Grepperud, sekretariatsleder

22.01.13, Styre i Osloregionen Ellen Grepperud, sekretariatsleder 22.01.13, Styre i Osloregionen Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativene til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Forholdet mellom miljø- og klimautfordringer, regional utvikling og planlegging Rådgiver Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune Forvaltningsreformen

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Høyringsmøte planprogram for regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Rune Kippersund, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe,

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER 28.04.2016, Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan 1 Disposisjon Hvorfor storbysatsing? Regjeringens storbypolitikk Storbysatsing hos Fylkesmannen Bymiljø-

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Miljøverndepartementet P.b. 8013 Dep. 0030 Oslo Postmottak@md.dep.no Oslo, 25.10.2013 Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging OBOS takker for invitasjonen

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus - et utviklingssamarbeid Ass. fylkesdir Per A. Kierulf Bakgrunn ü 260 000 flere innbyggere fram til 2030 ü Behov for koordinering av utvikling

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING - Tilleggssaker. Formannskap

MØTEINNKALLING - Tilleggssaker. Formannskap MØTEINNKALLING - Tilleggssaker Møtetid: 20.11.2013 kl. 16:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn ü Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år ü Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes

Detaljer

Nasjonal jordvernstrategi tiltak for å styrke jordvernet Olav Malmedal

Nasjonal jordvernstrategi tiltak for å styrke jordvernet Olav Malmedal Nasjonal jordvernstrategi tiltak for å styrke jordvernet Olav Malmedal Omdisponert dyrka og dyrkbart areal Jordvern fortsatt aktuelt Innst. 149 S (2013-2014) Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11.

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11. Horten kommune Vår ref. 15/36053 15/3190-3 / FA-N00 Saksbehandler: Katja Buen Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE TIL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM

PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE TIL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM Forslag til høringsuttalelse fra SNR og eventuelt grunnlag for kommunevise uttalelser. Til drøfting i Regional Ressursgruppe 25.05.11 PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune.

Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune. Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune. Regionale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Hva har vi av planer? Hva

Detaljer

Kurs om reguleringsplanlegging. Trelleborgsenteret, Tønsberg

Kurs om reguleringsplanlegging. Trelleborgsenteret, Tønsberg Kurs om reguleringsplanlegging Trelleborgsenteret, Tønsberg 15.01.2015 Erfaringer med ny PBL og arbeidet med reguleringsplaner Kurs i reguleringsplanlegging Trelleborgsenteret, Tønsberg 15.01.2015 Plan-

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: 12/8226 Vår ref.: 2010/594 421.4 CHJ Vår dato: 27.08.2015 Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering

Detaljer

Areal- og transportplanlegging og lokal luftkvalitet

Areal- og transportplanlegging og lokal luftkvalitet Areal- og transportplanlegging og lokal luftkvalitet jorgen.brun@kmd.dep.no Bedre byluft-forum 23. september 2014 Innledning Areal- og transportplanlegging et virkemiddel i arbeidet med lokal luftkvalitet?

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Terje Kaldager, Miljøverndepartementet Dialogkonferanse 11.April 2012 Plan-og bygningsloven 86% av landets areal

Detaljer

PLANKONFERANSE 2013 29.10.2013

PLANKONFERANSE 2013 29.10.2013 PLANKONFERANSE 2013 29.10.2013 Planlegging nasjonale utfordringer og lokale løsninger Assisterende fylkesmann Rune Fjeld Hotel Grand Terminus 1 I NY STATLIG POLITIKK? 1 TO GRUNNLEGGENDE UTGANGSPUNKT I

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv Fylkeskommune v/ Planavdelinga Pb. 7900 5020 Bergen Bergen, 12. april 2013 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet høringsuttalelse Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. Regionalenheten Arkivsak-dok. 201307440-186 Saksbehandler Per Erik Fonkalsrud Saksgang Fylkesutvalget Møtedato REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

Bærum - miljøvennlig transport, og hvordan øke andelen miljøvennlig transport.

Bærum - miljøvennlig transport, og hvordan øke andelen miljøvennlig transport. Plan- og miljøavdelingen Bane/ buss/ bil/ sykkel og fot: Hva har vi, og hvordan Kort om fungerer Bærum det? 21.08.2008 Orientering om Asker Sandvika Bærum - miljøvennlig transport, og hvordan øke andelen

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Arealplanleggingen i praksis. Samplan Bergen 20.11. 2014

Arealplanleggingen i praksis. Samplan Bergen 20.11. 2014 Arealplanleggingen i praksis Samplan Bergen 20.11. 2014 Ulike veier fra kommuneplan til gjennomføring Samarbeid ( innenfor ) Medvirkning ( utenfor ) Befolkning Andre myndigheter Interessegrupper Kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011 Praktisk arbeid med kommunal planstrategi Plankonferanse Bodø, 28-29 april 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

Planstrategi for Gjerdrum kommune

Planstrategi for Gjerdrum kommune Planstrategi for Gjerdrum kommune 2016-2020 Utkast for offentlig ettersyn, 26. september 2016 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Status og målsetninger... 3 2 Plantyper og hierarki... 4 2.1 Særlig viktige planoppgaver...

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Hva er en regional plan?

Hva er en regional plan? Hva er en regional plan? Nytt begrep for fylkesdelplan, der Rogaland har lang erfaring i bruk av dette virkemiddelet i gjennomføring av statlig og regional politikk. eks. på fylkesdelplaner er: - langsiktig

Detaljer

/

/ Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.04.2016 2012/2648-30 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 06.06.2016 Hovedutvalg for samferdsel 01.06.2016 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 01.06.2016 Hovedutvalg for

Detaljer

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Saksprotokoll Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Behandlet av Møtedato 1 Kommunestyre 150/13 09.12.2013 2 Kommunestyre 154/13 16.12.2013

Detaljer

Regional plan for ATP i Oslo og Akershus

Regional plan for ATP i Oslo og Akershus Regional plan for ATP i Oslo og Akershus Hva skjer når føringene i planen møter den lokale politikken? Grønn kommunekonferanse 2016, Hafslund konferansesenter Ellen Grepperud, plan- og utviklingssjef i

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven

Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven Einar Lund Seniorrådgiver Konferansen Over dørstokken Haugesund, 2. nov 2011 Ny lov NOU i 2003 Sterkere fokus på

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Samfunnsutviklingsdagene 2015. Grenser til besvær? Kari Kiil, Asplan Viak AS Thon hotell Ski 10. Februar 2015

Samfunnsutviklingsdagene 2015. Grenser til besvær? Kari Kiil, Asplan Viak AS Thon hotell Ski 10. Februar 2015 Samfunnsutviklingsdagene 2015 Grenser til besvær? Kari Kiil, Asplan Viak AS Thon hotell Ski 10. Februar 2015 Kari Kiil FAGDIVISJONENE Plan og Analyse Arkitektur og Landskap Bygg og Installasjoner Samferdsel

Detaljer

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Regionalt samarbeid om areal og transport på Jæren Felles planlegging for felles mål Utfordringer:

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

Bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler. Åse Nossum Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler. Åse Nossum Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler Åse Nossum Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler Et verktøy for samordnet areal- og transportplanlegging i de store byene Lansert i Nasjonal transportplan

Detaljer

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Ingeniørenes hus 2-3 mars 2010 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 Evaluering høsten 2009 Få oversikt over i hvilken

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING Arkivsaksnr.: 13/1025 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 136/13 Formannskapet 15.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Innkomne innspill

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Mer kollektivtransport, sykkel og gange!

Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Lars Eide seksjonssjef Statens vegvesen Mangedobling av persontransportarbeidet Veksten i persontransportarbeidet har økt mer enn befolkningsveksten de siste 50

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling»

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunekonferansen politikk og plan, Oppdal 29.-30. Januar 2015 Seniorplanlegger Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold «Effektivisering

Detaljer

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange («nullvekstmålet»),

Detaljer

Oppfølging av regional plan for areal og transport ass. fylkesdirektør Per A. Kierulf

Oppfølging av regional plan for areal og transport ass. fylkesdirektør Per A. Kierulf Oppfølging av regional plan for areal og transport ass. fylkesdirektør Per A. Kierulf Hvordan går det? Regional plan for areal- og transport tas på alvor! I utarbeidelse av planer og i forvaltningen Jobbes

Detaljer

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring Saknr. 14/1925-2 Saksbehandler: Erlend Myking Kommuneplan - Oslo mot 2030 - smart, trygg og grønn - Høring Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark Fylkeskommune vil

Detaljer

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet 25.09.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 279/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN - OPPSTART Vedtak Hovedutvalget for overordnet

Detaljer

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem: Forslag til NTP 2014 2023 Byplanlegging og transport KVU Bergensregionen Konsept og anbefalinger

Detaljer

Kompakt byutvikling muligheter og utfordringer. Master i areal og eiendom, HiB, 31.8.2015 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR

Kompakt byutvikling muligheter og utfordringer. Master i areal og eiendom, HiB, 31.8.2015 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR Kompakt byutvikling muligheter og utfordringer Master i areal og eiendom, HiB, 31.8.2015 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR KOMPAKT BYUTVIKLING «Håndtering av motstridende hensyn i kompakt byutvikling», tverrfaglig

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer