Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser"

Transkript

1 Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

2

3 Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne grunnlaget for en diskusjon om virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser i forbindelse med utarbeidelse av en regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus. Prosjektet er gjennomført etter oppdrag fra Plansamarbeidet i Oslo og Akershus våren Kontaktpersoner fra Plansamarbeidet har vært Helene Øvrelid og Ellen Grepperud. Urbanet Analyse har i samarbeid med NIVI Analyse gjennomført prosjektet, der Urbanet Analyse har hatt sekretariatsansvar for utarbeidelsen av arbeidsdokumentet. Det er i forbindelse med prosjektet opprettet en prosjektgruppe, som har deltatt i arbeidet. Tema og innhold har derfor undervegs blitt diskutert med prosjektgruppen. I tillegg har administrativ styringsgruppe kommet med synspunkter til innhold i notatet. Arbeidsdokumentet er utarbeidet etter en disposisjon fra Plansamarbeidet. Kapittel 3 Regional plan for areal og transport som styringsdokument er skrevet av Helene Øvrelid fra Akershus fylkeskommune. Jørund Nilsen fra NIVI Analyse har skrevet kapittel 5 Kommuneøkonomi. Kapittel 6 Samarbeid og virkemidler for markedsdrevet utbygging i knutepunkt er skrevet av Erik Plathe fra Asplan Viak. Øvrige kapitler er skrevet av Tanja Loftsgarden fra Urbanet Analyse, som også har hatt ansvaret for sammenstilling og endelig redigering av arbeidsdokumentet. Oppfølging av planen og insentivordninger har vært diskutert å inkludere i arbeidsnotatet. Bl.a. er ordningen rundt bymiljøavtaler diskutert. Departementet har ennå ikke utformet et rammeverk rundt ordningen. Temaet vil derfor bli gjenstand for diskusjon på et senere tidspunkt i planarbeidet. Arbeidsdokumentet skal diskuteres i administrativ referansegruppe og politisk referansegruppe Innspillene fra disse gruppene vil sammen med arbeidsnotatet danne grunnlag for hva som skal stå i drøftingsdokumentet om virkemiddelbruk, som skal utarbeides av Plansamarbeidet. Drøftingsdokumentet skal behandles i politisk styringsgruppe og deretter sendes ut til bl.a. kommuner, fylkeskommunen og statlige etater.

4

5 Innhold Forord... Sammendrag... 1 Formål med arbeidsnotatet... 1 Utfordringer- hvordan følge opp målene?... 1 Regional plan som styringsdokument... 1 Prinsipper for utforming av arealkart og planretningslinjer... 2 Kommuneøkonomi... 3 Samarbeid og virkemidler for markedsdrevet utbygging i knutepunkt Innledning Formål med dokumentet Bestillingen fra planprogrammet Innhold i den regionale areal- og transportplanen Målsetningen for planarbeidet Struktur i dokumentet Utfordringer Hvordan følge opp målene Hvordan oppnå en enklere og mer forutsigbar planhverdag? Hvordan utarbeide generelle virkemidler for en region med store interne forskjeller Sentrale utfordringer for areal- og transportplanleggingen Regional plan for areal og transport som styringsdokument Virkninger av en regional plan etter plan og bygningsloven Gjensidige forventninger til oppfølging og gjennomføringen av planen Spørsmål til diskusjon Bruk og utvikling av verktøy for å realisere planen Generelle virkemiddel Virkemidler etter plan og bygningsloven Prinsipper for utforming av arealkart Forslag til retningslinjer Spørsmål til diskusjon Kommuneøkonomi Konsekvenser for kommuneøkonomien Agenda Kaupangs vurdering av vekstprosenter Agenda Kaupangs vurdering av alternativene Vurderinger Kompensasjonsordninger for kommunene Samarbeid og virkemidler for markedsdrevet utbygging i knutepunkt Samarbeid og virkemiddelbruk på ulike nivå Utfordringer og virkemidler i knutepunktsutviklingen Offentlig tilrettelegging for gjennomføring av utbygging Områdemodeller for finansiering av felles infrastruktur og bruk av utbyggingsavtaler 31 7 Referanser... 33

6

7 Sammendrag Formål med arbeidsnotatet Formålet med dette notatet er å gi innspill til og være et diskusjonsgrunnlag for hvordan man kan lykkes med å følge opp regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus. Hovedfokus for dokumentet har vært virkemiddelbruk, finansieringsordninger samt samarbeidsavtaler som kan sikre forpliktelse og gjennomføring av planen. Utfordringer- hvordan følge opp målene? Det er flere sentrale målkonflikter i arbeidet med en felles areal- og transportplan. Bl. a er det ulike mål og interesser når det gjelder: knutepunktfortetting kontra jordvern, hensyn til grønnstruktur og andre miljøkrav lokale ønsker om vekst kontra regionale mål om vekstfordeling ulike forventninger og ønsker til planarbeidet blant de aktive aktørene (kommunene, fylkeskommunene og statlige aktører) manglende ressurser og virkemiddel til å nå målene i planen Med tanke på de overnevnte målkonfliktene, er det en stor utfordring å få på plass en felles plan som man kan enes om og samtidig gir klare føringer for framtidig utvikling. Det er også en utfordring å finne balansen mellom forutsigbarhet og fleksibilitet i planen. Det er ønskelig at planen skal gi forutsigbarhet for framtidig utvikling i regionen. Samtidig er det ønskelig at planen er fleksibel med tanke på kommunenes ønsker og handlingsrom i arbeidet med kommunale planer. Dette betyr at planen må være både entydig og retningsgivende, og samtidig ikke for detaljert. Det er også en utfordring å utarbeide en felles plan for kommuner som til dels er svært ulike. Kommunene har ulik vekst i befolkningen, ulike utbyggingsbehov og utviklingsønsker, og ulike utfordringer og behov for arealbruken og transportløsningene. Dette tilsier at planen må gi rom for variasjoner, og at alle virkemiddel ikke vil være like relevant i alle kommunene. Regional plan som styringsdokument For at dette plansamarbeidet skal lykkes er det avgjørende at nasjonale myndigheter, fylkeskommunen og kommunene har vilje og evne til å følge opp den regionale planen for areal og transport. Dette kapitelet drøfter hvilke forventninger og føringer den regionale planen for areal og transport bør ha til partene i plansamarbeidet. Det forventes av staten i sine økonomiske prioriteringer og sin virksomhetsutøvelse følger opp føringene i planen. Det er forventninger om at fylkeskommunen i sine regionale og interne planer understøtter prioriteringene og føringene i den regionale planen. Oppfølgingen av planen vil kreve at kommunene treffer vedtak om arealbruken i tråd med planen. 1

8 Prinsipper for utforming av arealkart og planretningslinjer I en regional plan er det flere mulige virkemidler som kan sikre oppfølging av plan: Arealkart, regionale planretningslinjer, regionale planbestemmelser og handlingsprogram I samarbeid med prosjektgruppa er det avklart at man ønsker å ta i bruk arealkart, retningslinjer og handlingsprogram. Planbestemmelser vil ikke tas i bruk da disse ikke er et egnet virkemiddel for å beskrive hvor utviklingen bør komme. Det foreslås at arealkartet illustrerer overordnet knutepunktstruktur (hvilke knutepunkt som bør utvikles), samt viktige transportakser og overordnet grøntstruktur. I tillegg foreslås det å legge inn noen temakart i den regionale planen, som er av sentral betydning for utviklingen i knutepunktene (f.eks: Grøntstruktur og jordvern, transportsystem, næringsstruktur). I tillegg til et overordnet strategisk arealkart foreslås det å etablere retningslinjer til følgende tema: 1. Overordnet strategi I den overordnede strategien er det lagt fokus på at veksten skal komme på rett sted istedenfor en vekstfordeling. Det er derfor et sentralt prinsipp at hoveddelen av framtidig vekst (f.eks: 80 %) lokaliseres i tilknytning til eksisterende tettsted/senter og/eller i tilknytning til et høykvalitets kollektivtilbud 2. Utvikling i knutepunkt Det er forslått et regionalt knutepunktshierarki der de ulike nivåene av knutepunkt har ulike roller i regionen. F.eks: Nivå 1: Regionale by- og næringskjerner Nivå 2: Større knutepunkt/tettsteder Nivå 3: Mindre knutepunkt/tettsteder Det kan stilles ulike krav til funksjon, tetthet og tilgjengelighet til de ulike knutepunktene, for eksempel som vist i tabell under. Knutepunktstruktur Regionale by- og næringskjerner Større knutepunkt/tettsteder Mindre knutepunkt/tettsteder Krav til tetthet Høy utnyttelse Middels utnyttelse Lav utnyttelse Kvalitet på kollektivtilbudet (frekvens) Høy frekvens Middels frekvens Lav frekvens Parkeringsdekning/parkeringsnorm Lav dekning/norm Middels dekning/norm Høyere dekning/norm 2

9 3. Utvikling utenfor knutepunkt Det er ønskelig at hovedandelen av framtidig utvikling skjer innenfor de definerte knutepunktene, men det er viktig å gi retningslinjer også for utvikling som tillates utenfor knutepunktene. For slik utvikling vil det være viktig at denne konsentreres til eksisterende bebyggelse, senter eller tettsted. I tillegg vil det være viktig å se de ulike utbyggingsprosjektene i kommunene i sammenheng. Viktige prinsipp er derfor at man bør vurdere om det er behov for slik type utbygging i de enkelte tilfellene. I tillegg bør det stilles krav til utredning av utbygging utenfor knutepunkt i planer som ikke allerede gir krav om konsekvensutredning. Sentrale vurderinger i en slik utredning vil være hvilke konsekvenser utbyggingen vil gi for tilgjengelighet til sentrum og andre målpunkt, endrede transportbehov som følge av utbygging, mulighet til å betjene området med kollektivtransport, samt tilrettelegging for gange og sykkel. 4. Retningslinjer for temakart For viktige tema som næringsutvikling og transport bør det vurderes å ha egne retningslinjer. For næringsutvikling vil et viktig hovedprinsipp være at hovedandelen av næringsutviklingen skal komme i de definerte knutepunktene. For nærings som ikke etableres i knutepunktene vil det være viktig at det defineres hvilke områder disse skal etableres i, slik at man får en helhetlig utvikling av næringsområder i regionen. For utvikling av transportsystemet er det viktig å se dette i sammenheng med den kommende arealutviklingen. De definerte knutepunktene og prinsippene for utbyggingsgrenser bør derfor knyttes opp til viktige transportinvesteringer (både eksisterende og framtidige), slik at de sikres tilknytning til et høyfrekvent kollektivtilbud. Det foreslås derfor å etablere retningslinjer som sikrer tilfredsstillende kvalitet på kollektivtilbudet, samt gang- og sykkeltilgjengelighet i knutepunktene. Parkering vil også være et viktig virkemiddel, og det bør derfor også gis retningslinjer om en restriktiv parkeringsnorm ved knutepunktene. Kommuneøkonomi 1. Konsekvenser for kommuneøkonomien Den kommende befolkningsveksten og ev endring av vekst internt i kommunene som følge av regional plan, kan få konsekvenser for kommuneøkonomien. Både sterk vekst og redusert vekst ift realiserte kommunale investeringer (spesielt skoler) kan få konsekvenser for kommuneøkonomien. En undersøkelse fra Agenda Kaupang tyder på at vekst mellom 0,5 og 2 % er gunstig. Langvarig vekst mellom 2 % og 3 % gir utfordringer, men kan håndteres. Vekst over 3 % medfører svært store utfordringer i kommuneøkonomien. Vekst under 0,5 % oppfattes som uheldig, men vil kun gi kommunaløkonomiske konsekvenser av moderat omfang. Mer vekst et annet sted enn opprinnelig planlagt i kommunene, som følge av de ulike planalternativene, ser ikke ut til å få større kommunaløkonomiske virkninger. 3

10 Agenda har beregnet konsekvenser av de ulike planalternativene for regional plan og konklusjonene er oppsummert i figuren under. Gunstig vekst (0,5-2 %) er markert med mørk grønt. Uheldig lav vekst (under 0,5 %) er markert med gult. Utfordrende høy vekst (2-3 %) er markert med oransje. Svært utfordrende høy vekst er markert med rødt (over 3 %). 2. Kompensasjonsordninger for kommunene Også tidligere utredninger viser at en meget sterk vekst i befolkningen ikke nødvendigvis fanges opp av det ordinære systemet for finansieringen av kommunene. Imidlertid kan det være ulike perspektiver på utgiftsbehovet knyttet til vekst og i hvilken grad nåværende systemer fanger dette opp. For plansamarbeidets del vil det i den videre prosess være viktig å forutsette en dialog med staten om ev nærmere vurderinger av konsekvenser for økonomien og kompensasjon for konsekvensene av befolkningsutviklingen. Notatet presenterer tre ordninger som kan kompensere konsekvensene av befolkningsutviklingen. Det er kun presentert nasjonale ordninger finansiert over statsbudsjettet fordi lokale ordninger som f eks eiendomsskatt kun vil belaste innbyggerne i den enkelte vekstkommune. Det kan virke urimelig siden veksten er ønsket i en større regional og nasjonal sammenheng. I det videre arbeidet anbefales det at modellene nedenfor legges til grunn for arbeidet. Økning av nivået på veksttilskuddet Ekstraordinære skjønnsmidler Rentekompenasjonsordninger 4

11 Samarbeid og virkemidler for markedsdrevet utbygging i knutepunkt I dette kapitlet beskrives problemstillinger og virkemidler som har betydning for det offentligprivate samarbeidet om gjennomføring av markedsdrevet utbygging av boliger og næringsbebyggelse i knutepunktene. Når det foreligger vedtatte kommunale arealplaner er det i stor grad utbyggere og eiere av fast eiendom som bestemmer om utbygging av boliger og næringsbygg skal igangsettes. Veksten i Oslo og Akershus er følgelig avhengig av at den markedsdrevne utbyggingen fungerer etter hensikten. På den andre siden er markedsdrevet utbygging avhengig av at det foreligger forutsigbare offentlige rammebetingelser, kommunal tilrettelegging og utbygging av offentlig infrastruktur. For å bygge ut og utvikle knutepunkter slik den lokale og regionale samfunnsutviklingen forutsetter, krever dette et gjensidig samarbeid. I kapitelet drøftes hvordan private og offentlige aktører kan inngå avtaler om planlegging og gjennomføring av utbygging i knutepunkt. Områdemodeller for finansiering av felles infrastruktur og bruk av utbyggingsavtaler er virkemidler som kan benyttes i samarbeidet mellom det offentlige og private aktører. 5

12 6

13 1 Innledning 1.1 Formål med dokumentet I forbindelse med arbeidet med en regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus har Plansamarbeidet i Oslo og Akershus ønsket å få utarbeidet et diskusjonsnotat om virkemidler, finansiering og gjennomføringsforpliktelser. Formålet med arbeidsnotatet er å gi innspill til hvordan regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus kan følges opp. Dokumentet skal belyse ulike virkemidler og samarbeidsformer som kan sikre at den regionale planen bedre kan følges opp, og være et grunnlag for politiske og administrative diskusjoner om areal- og transportplanen. Arbeidsdokumentet skal diskuteres i administrativ referansegruppe og politisk referansegruppe Innspillene fra disse gruppene vil sammen med arbeidsnotatet danne grunnlag for hva som skal stå i drøftingsdokumentet om virkemiddelbruk. Drøftingsdokumentet skal behandles i politisk styringsgruppe og deretter sendes ut til bla. kommuner, fylkeskommunen og statlige etater. 1.2 Bestillingen fra planprogrammet I planprogrammet for regional plan for samordnet areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt ) gis det følgende bestilling til dette prosjektet: I planstrategien er det lagt vekt på at den regionale planen kan legges til grunn for forpliktende avtaler mellom aktørene, og at det i tillegg til avtaler kan vurderes økonomiske insitamenter og eventuelt statlige planretningslinjer eller planbestemmelser. Før planen er ferdig behandlet, kan regional planstrategi og planprogrammet legges til grunn for innspill til kommunale arealplaner samt regionale og statlige samferdselsplaner. Som del av planarbeidet skal utredes hvordan disse virkemidlene skal tas i bruk og samordnes. Det må utredes på hvilken måte det er hensiktsmessig, slik PBL 8-1 krever, å utarbeide årlige handlingsprogrammer for oppfølging av planen. Det må utredes hvordan gjennomføringsforpliktelsene omtalt i planstrategien skal følges opp i praksis, for eksempel o styring av transportinvesteringer o politisk og juridisk regional styring av arealbruk o håndtering av uenighet mellom oppfølgingsansvarlige o et opplegg for evaluering og eventuell framtidig revisjon av planen o hvilke typer avtaler som er aktuelle for å realisere planen 1.3 Innhold i den regionale areal- og transportplanen Gjennom en planstrategi er det fastsatt at det skal utarbeides en felles regional plan for areal og transport for Akershus og Oslo (Planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt ). Den regionale planen for areal og transport skal danne et grunnlag for en 7

14 helhetlig areal- og transportplanlegging i regionen på tvers av kommunegrenser, og skal legges til grunn for kommunens arealplanlegging, fylkeskommunale prioriteringer og statlig sektorplanlegging innen areal og transport. Planen skal inneholde et strategisk arealkart og avklare prinsipper for grense mellom utbyggingsområder og landbruks-, natur- og friluftsområder. Planen skal også gi retningslinjer som er førende for å følge opp målsettingene med planen. I følge planstrategien er det ønskelig å definere langsiktige grenser for utvikling som gir forutsigbarhet for næringsliv, kommuner, offentlig virksomhet og befolkningen som helhet. Dette innebærer at man definerer hvilke utbyggingsområder (bolig- og næringsarealer) som kan tas i bruk i framtidig utvikling, samt hvilke områder som er viktige å ivareta av natur-, kultur- eller landbruksmessige hensyn. I tillegg til å vurdere hvilke utbyggingsområder som skal tas i bruk er det også viktig at disse ses i sammenheng med utviklingen av transportsystemet, slik at man kan sikre en samordnet areal- og transportplanlegging. 1.4 Målsetningen for planarbeidet I arbeidet med den regionale areal- og transportplanen ligger samarbeidsalliansen Osloregionens overordnede mål til grunn for planen (Planprogram for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt ): Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om en flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, tilgjengelig for alle og med lavest mulig behov for biltransport I en videre konkretisering av planoppgaven sies det at planen skal avklare en fremtidig senterog knutepunktutvikling i Oslo og Akershus med fokus på følgende: legge til rette for å håndtere en sterk fremtidig vekst i befolkningen sikre at investeringer og prioriteringer i transportsystemet understøtter utvikling av effektiv arealbruk, økt fortetting, økt kollektivandel og at næringslivets konkurransekraft sikres sikre nasjonale mål om klimanøytralitet innen 2030, jordvern og naturmangfold sikre at byer og tettsteder i Oslo og Akershus utvikles med kvalitet 1.5 Struktur i dokumentet Videre i denne rapporten presenteres først et kapittel om utfordringer. Her er det både konkrete utfordringer med tanke på oppfølging av plan, samt utfordringer med å utarbeide en felles plan i Oslo og Akershus i en region med store interne forskjeller mellom kommunene. I kapittel tre beskrives det hvordan planen skal fungere som et styringsdokument, og hvilke forpliktelser og føringer planen gir for stat, fylkeskommune og kommunene. Kapittel fire omhandler virkemiddelbruk, og belyser hvilke virkemidler som kan tas i bruk for å realisere 8

15 planen, samt hvilke effekter disse kan gi. Virkemidlene her bygger i hovedsak på handlingsrommet av virkemiddel i plan- og bygningsloven. I kapittel fem drøftes konsekvenser for kommuneøkonomien og i kap 7 diskuteres samarbeid og virkemidler for markedsdrevet utbygging i knutepunkt. Avslutningsvis i hvert kapittel er det formulert noen spørsmål som danner grunnlag for videre diskusjon i administrativ og politisk referansegruppe. 9

16 10

17 2 Utfordringer Hvordan følge opp målene Den regionale planen må håndtere konkurrerende interesser og målkonflikter. I dette kapittelet belyses både konkrete utfordringer med å følge opp planen, utfordringer med å utarbeide en felles plan i en region med interne forskjeller mellom kommunene, samt noen aktuelle utfordringer for areal- og transportplanleggingen i regionen. 2.1 Hvordan oppnå en enklere og mer forutsigbar planhverdag? I arbeidet med en felles areal- og transportplan er det flere sentrale målkonflikter. Slike målkonflikter knytter seg bl.a. til følgende motstridende interesser: knutepunktfortetting kontra jordvern, hensyn til grønnstruktur og andre miljøkrav lokale ønsker om vekst kontra regionale mål om vekstfordeling ulike forventninger og ønsker til planarbeidet blant de aktive aktørene (kommunene, fylkeskommunene og statlige aktører) manglende ressurser og virkemiddel til å nå målene i planen Med tanke på de overnevnte målkonfliktene, er det en stor utfordring å få på plass en felles plan som man kan enes om og samtidig gir klare føringer for framtidig utvikling. Håndtering av disse målkonfliktene vil være sentral når det gjelder i hvilken grad man kan lykkes med å få på plass en forpliktende og forutsigbar areal- og transportplan, og for om man lykkes med å oppnå målene med planen. Planen skal gi prinsipper for utvikling for kommunale planleggere, private utbyggere, samt fylkeskommunale og statlige aktører. For alle disse aktørene er forutsigbarhet viktig. Samtidig er det viktig at planen gir klare føringer for hvordan utviklingen styres i regionen. Det er en utfordring å finne balansen mellom forutsigbarhet og fleksibilitet i planen. Med forutsigbar menes at planen må være så entydig at det blir tydelig for kommune, fylke og stat hva som er i tråd med prinsippene og ikke. Forutsigbarhet vil også være å ha gode planprosesser der overordnede myndigheter uttaler seg til kommunale planer i forkant av planleggingen, og at statlige myndigheter samordner innspillene. Med fleksibel menes at kommunene har et godt handlingsrom innenfor disse rammene til å utøve sin planmyndighet. Det betyr at planen ikke må være for detaljert, men prinsipiell og tydelig på regionale og viktige spørsmål. 2.2 Hvordan utarbeide generelle virkemidler for en region med store interne forskjeller Det er store variasjoner mellom Oslo og kommunene i Akershus. I tillegg er kommunene i Akershus til dels svært ulike. Kommunene har ulik vekst i befolkningen, ulike utbyggingsbehov og utviklingsønsker, og ulike utfordringer og behov for arealbruken og transportløsningene. 11

18 Det vil være utfordrende å etablere en plan som er felles for kommuner som er svært ulike, noe som tilsier at planen må gi rom for disse variasjonene. Dette innebærer at alle virkemidlene ikke vil være like aktuelle for alle kommunene, og at det bør gjøres tilpasninger til enkelte kommuner. Den regionale areal- og transportplanen skal imidlertid forsøke å samordne kommunene, og føre til en felles plan som man kan enes om og samtidig gir klare føringer for framtidig utvikling. I arbeidet med en regional felles plan vil det derfor være sentralt at kommunene (både politikere og administrasjon) deltar aktivt i prosessen. 2.3 Sentrale utfordringer for areal- og transportplanleggingen I tillegg til målkonflikter knyttet til utarbeidelse og oppfølging av en felles areal og transportplan, er det flere sentrale utfordringer for areal og transportplanleggingen i regionen som bør nevnes. Noen av de største utfordringene er knyttet til bl.a: Befolkningsvekst, økt arealbehov og press på arealressursene Bildominerende transportmiddelfordeling og forventet trafikkvekst Økte klimagassutslipp, kapasitetsproblemer og køer Økende finansieringsbehov til samferdselsinvesteringer Disse utfordringene er nærmere beskrevet i en rekke utredninger og dokumenter, bl.a Planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt ) og Oslopakke 3- sekretariatet (2011). Hovedutfordringen er å finne en god balanse mellom arealplanlegging, transportbehov og effektiv transportavvikling. Med tanke på framtidig høy befolkningsvekst vil det være behov for en sterkere prioritering av virkemiddelbruk, bedre rolledeling av transportmiddelbruken og bedre samordning og organisering av transportpolitikken. Dette omtales nærmere i kap

19 3 Regional plan for areal og transport som styringsdokument Regional plan for areal og transport er grunnlaget for samarbeidet. En regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus skal bidra til et miljøvennlig utbyggingsmønster med effektiv arealutnyttelse, korte avstander som gir høye gang-/sykkelandeler, og som er enkelt å betjene med kollektivtrafikk. Gjennomslagskraften vil avhengige av hvor tydelig planen er, og hvilken legitimitet den får hos de mange bidragsytere på oppfølgingssida. Intensjonen er at den regionale planen for areal og transport skal anses som «hovedgrunnlaget» for samarbeidet mellom de tre forvaltningsnivåene. Samarbeidsavtaler og økonomiske insentiver er virkemidler som ytterligere skal konkretisere gjennomføringen og stimulere til oppfølging. De tre forvaltningsnivåene har ulike oppgaver og ansvar som på hver sine områder påvirker samordningen mellom areal og transport. Kommune, fylkeskommune og stat er gjensidig avhengig av veivalg som gjøres i de enkelte organene. Regional plan for areal og transport skal koordinere og samordne disse oppgavene og være førende for felles retning. Viljen og evnen til å følge opp den regionale planen for areal og transport i de ulike forvaltningsnivå er avgjørende for at dette plansamarbeidet skal lykkes. 3.1 Virkninger av en regional plan etter plan og bygningsloven I henhold til plan og bygningsloven 8-2 skal regionale planer legges til grunn for regionale organers virksomhet, og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. I følge lovkommentarene til plan og bygningsloven betyr denne formuleringen at et gyldig planvedtak skaper forpliktelser for offentlige myndigheter og organer til å søke å følge opp og gjennomføre planen. Dette kan skje som avtalt i forbindelse med handlingsprogrammet for planen, enten gjennom videre planlegging eller gjennom særlige tiltak, budsjetter og vedtak av enkeltsaker. Forpliktelsen gjelder både for kommuner, statlige organer og fylkeskommunen selv. Med uttrykket «legges til grunn» menes at planen ikke medfører absolutte forpliktelser av rettslig art for myndighetene. Den er imidlertid et grunnlag for å reise innsigelser til kommunale planforslag for de myndigheter som blir berørt og har innsigelseskompetanse. Samtidig bør myndigheter unngå innsigelser som er i tråd med den regionale planen for areal og transport. Det viktige er at alle berørte myndigheter har som sitt mål at planen skal gjennomføres. Det betyr at planen også vil være et innspill til statlig planlegging og et grunnlag for videre tiltak, budsjetter og enkeltvedtak. Både forutsetninger og forhold forøvrig vil kunne endre seg etter at planen er vedtatt. Det kan også oppstå situasjoner og enkeltsaker som planen ikke fanger opp på en god måte. Slike forhold kan unntaksvis tilsi andre løsninger enn det som følger av planen. Dette bør fortrinnsvis vurderes ved rulleringen av handlingsprogrammet, som utarbeides i tilknytning til den regionale planen og som omhandler gjennomføring av plan. Det 13

20 må med andre ord foreligge endringer i forutsetningene eller andre særlige grunner for å fravike en vedtatt plan. (Hentet fra lovkommentaren til plan og bygningsloven 8-2). 3.2 Gjensidige forventninger til oppfølging og gjennomføringen av planen Staten, fylkeskommunen og kommunenes forventninger til hverandre kommer klart til uttrykk i planstrategien for areal og transport i Oslo og Akershus (se s 30-32). Felles for alle partene er et ønske om tydelige rammer som gir forutsigbarhet når langsiktige prioriteringer og veivalg skal fattes. Under skisseres hvordan de ulike forvaltningsnivåene i sin virksomhet og drift kan forplikte seg til å følge opp planen for å nå de felles målene i plansamarbeidet. Statens gjennomføringsforpliktelser Statens rolle i oppfølging av regionale planer er knyttet til lovgivning, finansiering gjennom regler for beskatning og utforming av statsbudsjettet inklusive inntektssystemet for kommunene. I tillegg styrer staten gjennom oppfølging av nasjonale føringer. Den regionale planen for areal og transport skal legges grunn for statlig planlegging knyttet til areal og transport - Hovedgrepene i planen skal følges opp i statlige drifts- og investeringsplaner Eksempelvis: - Implementering av planen i NTP - Regional stats virksomhetsplaner (NSB, Jernbaneverket, osv.) - Forventningsbrev fra fylkesmannen til kommune og fylket må ha sitt utgangspunkt i regional plan for areal og transport Vurdering av innsendte kommunale planforslag - Regional stat dvs. fylkesmannen og de statlige regionale transportetatene må i sin uttalelse og vurderinger til kommunale og regionale planer ta utgangspunkt i den regionale planen for areal og transport - Det bør ikke gis innsigelser til planforslag som er i tråd med den regionale planen. Innsigelser bør gis ut fra tema som fanges opp av den regionale planen for areal og transport - Planveiledning og planfaglige råd må ta utgangspunkt i den regionale planen for areal og transport En koordinert stat som gir entydige signaler - Det forventes at staten støtter opp om utviklingen av den regionale planens utvalgte knutepunkt. Dette innebærer at nasjonale mål om vern av landbruksjord, kulturminner og andre miljøhensyn kan vike for utbygging og fortetting i knutepunktene 14

21 Statlig publikumsrettet virksomhet og/eller virksomheter med mange arbeidsplasser skal lokaliseres sentralt og der kollektivtilgjengeligheten er god Staten skal bidra ved utarbeidingen av den regionale planen gjennom sine fagorganer for å forplikte staten i gjennomføringen av planen Det forventes at staten utarbeider /videreutvikler virkemidler som følger opp sine ansvarsområder i gjennomføringen av regional plan for areal og transport. Akershus fylkeskommune og Oslo kommunes gjennomføringsforpliktelser Akershus fylkeskommunes gjennomføringsforpliktelser Regional plan for areal og transport skal være førende for andre tematiske regionale planer. Eksempelvis: Regional plan for handel, service og senterstruktur, Regional plan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet og Regional plan for masseforvaltning. Fylkeskommunen skal følge opp planen i interne strategi og styringsdokumenter Eksempelvis: - Samferdselsplan for Akershus skal være en direkte oppfølging av de prioriterte strategier og tiltak som vedtas i planen. - Skolestruktur og lokalisering av VGS etableres iht. føringer i planen - Satsing på by- og tettstedsutvikling justeres i forhold til prioriteringer i planen Vurdering av innsendte kommunale planforslag - Det bør ikke gis innsigelser til planforslag som er i tråd med den regionale planen. Innsigelser bør gis ut fra tema som fanges opp av den regionale planen for areal og transport Oslo kommunes gjennomføringsforpliktelser Oslo kommune er både kommune og fylkeskommune og har i den forbindelse både arealmyndighet og transportmyndighet. I oppfølging av planen innebærer dette at Oslo både har ansvaret for å følge opp planen gjennom kommunale planer og gjennom transport og samferdselsplaner som blir utarbeidet. Regional plan for areal og transport skal legges til grunn for kommunens planer Planen skal legges til grunn for lokalisering av egen virksomhet Forventninger til samarbeidet mellom Oslo og Akershus Videre arbeid med Oslopakke 3 forutsetter at en legger den regionale planen til grunn Samarbeid om utforming av bymiljøpakkerpakker i tråd med regional plan for areal og transport 15

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

ØRUs årskonferanse - 25. april 2013 Fylkesordfører og leder i politisk styringsgruppe Nils Åge Jegstad Plansekretariatet v/marit Øhrn Langslet

ØRUs årskonferanse - 25. april 2013 Fylkesordfører og leder i politisk styringsgruppe Nils Åge Jegstad Plansekretariatet v/marit Øhrn Langslet ØRUs årskonferanse - 25. april 2013 Fylkesordfører og leder i politisk styringsgruppe Nils Åge Jegstad Plansekretariatet v/marit Øhrn Langslet Oslo og Akershus vokser 350 000 nye innbyggere i 2030 Muligheter

Detaljer

13.02.25, Frogn kommune Ellen Grepperud, sekretariatsleder

13.02.25, Frogn kommune Ellen Grepperud, sekretariatsleder 13.02.25, Frogn kommune Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativer til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser I påvente

Detaljer

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Bakgrunn og historikk Utgangspunktet for arbeidet med en felles

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder Plan 2013 21.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Bakgrunn og mål. Organisering. Faser og leveranser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser. Alternativer for utbyggingsmønster

Bakgrunn og mål. Organisering. Faser og leveranser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser. Alternativer for utbyggingsmønster Bakgrunn og mål Organisering Faser og leveranser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Alternativer for utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å

Detaljer

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativer til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Organisering I påvente av planen Bakgrunn Folketallet i Oslo og

Detaljer

, Polyteknisk forening Samferdsel Ellen Grepperud og Marit Øhrn Langslet

, Polyteknisk forening Samferdsel Ellen Grepperud og Marit Øhrn Langslet 31.01.13, Polyteknisk forening Samferdsel Ellen Grepperud og Marit Øhrn Langslet Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativer til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Tore Leite By- og regionutvikling det regionale nivås rolle Nettverkssamling regional planlegging 2014 Kristiansand, 17 19.06.2014

Detaljer

Fra RPR-ATP til SPR-BATP

Fra RPR-ATP til SPR-BATP Fra RPR-ATP til SPR-BATP Knut Grønntun planavdelingen Bristol 1. desember 2014 Statlige planretningslinjer 6 2 Statlige planretningslinjer Kongen kan gi statlige planretningslinjer for landet som helhet

Detaljer

Velkommen til en byregion som tar grep

Velkommen til en byregion som tar grep Velkommen til en byregion som tar grep Leder for plansekretariatet Ellen Grepperud Bakgrunn Mål Faser og leveranser Organisering BAKGRUNN Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet

Detaljer

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

Markarådet Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Markarådet Ellen Grepperud, sekretariatsleder Markarådet 10.02.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur.

Detaljer

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet jorgen.brun@kdm.dep.no Nettverkssamling i Framtidens Byer, Tromsø, 25. mars 2014 Disposisjon

Detaljer

Regional plan for areal og transport. Nettverkssamling november 2016 Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling

Regional plan for areal og transport. Nettverkssamling november 2016 Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling Regional plan for areal og transport Nettverkssamling 21-22. november 2016 Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling Oslo og Akershus i vekst - utfordringer Transport: Klima, tilgjengelighet, plass

Detaljer

22.01.13, Styre i Osloregionen Ellen Grepperud, sekretariatsleder

22.01.13, Styre i Osloregionen Ellen Grepperud, sekretariatsleder 22.01.13, Styre i Osloregionen Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativene til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser

Detaljer

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur. Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig,

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige?

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Innledning til diskusjon samferdselskollegiet 4.11.2015 Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Flere virkemidler må virke sammen

Detaljer

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Seniorrådgiver Hilde Moe Gardermoen 16. september 2013 1 Tilrettelegging for økt boligbygging i areal og transportplanlegging Bakgrunn for

Detaljer

SAKSFREMLEGG HØRINGSUTTALELSE TIL DRØFTINGSDOKUMENT FOR PLANSAMARBEIDET (REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS)

SAKSFREMLEGG HØRINGSUTTALELSE TIL DRØFTINGSDOKUMENT FOR PLANSAMARBEIDET (REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS) Behandles i: Formannskapet Kommunestyret HØRINGSUTTALELSE TIL DRØFTINGSDOKUMENT FOR PLANSAMARBEIDET (REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS) Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Drøftingsdokument

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 26. mai 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen Planstrategi og planprogram for kommuneplanen Plan- og bygningslov 2008:» Kommunen

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Byutvikling for nullvekst i personbiltransport: bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler

Byutvikling for nullvekst i personbiltransport: bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byutvikling for nullvekst i personbiltransport: bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler Tore Leite, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Bystrategikonferanse, Sandefjord,

Detaljer

Plansystemet - et effektivt styringsverktøy (og verktøy for samarbeid og utvikling)

Plansystemet - et effektivt styringsverktøy (og verktøy for samarbeid og utvikling) Plansystemet - et effektivt styringsverktøy (og verktøy for samarbeid og utvikling) Plan og politikk 25 oktober 2013, Abrahavn Kristiansand Erik Plathe, Asplan Viak AS Plansystemet og den praktiske planleggingen

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling Terje Kaldager Ålesund, 4.juni 2012 1 Godkjenning 11. juni 2012 Nivå Retningsgivende Midlertidig båndlegging

Detaljer

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kommuneplanseminar Evje og Hornnes Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Rammer for kommuneplanarbeidet Plan- og bygningsloven 1-1.Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Byvekstavtaler og arealplanlegging

Byvekstavtaler og arealplanlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byvekstavtaler og arealplanlegging Tore Leite, utredningsleder, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Bakgrunn for byvekstavtaler og byutviklingsavtaler Befolkningsveksten

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Byutviklingsavtaler Mulig innsatsområder og utfordringer i byutviklingsavtaler

Byutviklingsavtaler Mulig innsatsområder og utfordringer i byutviklingsavtaler Byutviklingsavtaler Mulig innsatsområder og utfordringer i byutviklingsavtaler Faglig nettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging i Storbyregionene 4. februar 2016 Presentasjon ved Kari

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Høyringsmøte planprogram for regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Rune Kippersund, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe,

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Dikemark orientering i PSN 14. oktober 2016 Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Regional sikkerhetsavdeling 2015 Granli på Dikemark Regional sikkerhetsavdeling 2015 Utredning 2015 Regional sikkerhetsavdeling

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Intern korrespondanse Saksnr.: 201301526-47 Saksbehandler: MEIV Emnekode: ESARK-03 Til: Fra: Seksjon byutvikling v/ Marit Sørstrøm Etat

Detaljer

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil:

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.

Detaljer

PSN 20. august Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune

PSN 20. august Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune PSN 20. august 2015 Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 Bakgrunn Plan- og bygningslov 2008: Planstrategien: - et verktøy for ønsket samfunnsutvikling - et verktøy

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/ Ås kommune Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-5 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret 19.11.2014 Rådmannens

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Miljøverndepartementet P.b. 8013 Dep. 0030 Oslo Postmottak@md.dep.no Oslo, 25.10.2013 Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging OBOS takker for invitasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

Konsekvensutredninger overordnede planer

Konsekvensutredninger overordnede planer Konsekvensutredninger for overordnede planer Plan- og miljøleder, Dag Bastholm 11. Mai 2012 23.05.2012 1 Det store bildet Forvaltningslovens 17 tilstrekkelig opplyst Naturmangfoldsloven kap II Miljøutredningsinstruksen

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Forholdet mellom miljø- og klimautfordringer, regional utvikling og planlegging Rådgiver Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune Forvaltningsreformen

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi Fylkeskommunens rolle Rådgiver Britt Kjensli, Sortland 4. april 2011 03.04.11 1 Planhierarkiet Nasjonale forventninger til regional/kommunal planlegging Nasjonalt nivå

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Høringsforslag. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høringsforslag. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-2. 1. Hensikt Hensikten med retningslinjene

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER 28.04.2016, Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan 1 Disposisjon Hvorfor storbysatsing? Regjeringens storbypolitikk Storbysatsing hos Fylkesmannen Bymiljø-

Detaljer

Felles areal- og transportplan for byområdet fra Lier til Kongsberg innledende strategiske veivalg

Felles areal- og transportplan for byområdet fra Lier til Kongsberg innledende strategiske veivalg Felles areal- og transportplan for byområdet fra Lier til Kongsberg innledende strategiske veivalg Astrid Sommerstad Leder administrativ styringsgruppe, rådmann i Kongsberg www.buskerudbyen.no Verdiskapning

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Vår ref. 17/22914 17/2043-1 / Saksbehandler: Tore Rolf Lund Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Administrasjonens forslag 1. Formannskapet i Horten kommune vil i hovedsak støtte forslaget

Detaljer

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune,

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, > Samordnet kommuneplanrullering i Follo. > Viktige utfordringer i pålagt plansamarbeid Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, leder av areal og samferdselsgruppen i Follo Follorådet: Arealutviklingen

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING - Tilleggssaker. Formannskap

MØTEINNKALLING - Tilleggssaker. Formannskap MØTEINNKALLING - Tilleggssaker Møtetid: 20.11.2013 kl. 16:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Saknr. 14/4566-1 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2015-2022 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn ü Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år ü Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold Utkast Nesodden kommune Planprogram for klima- og biomangfoldplan Klimagassutslipp Biologisk mangfold 16.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Fra evaluering til revisjon ved Fylkesordfører Rune Hogsnes Et attraktivt & bærekraftig Vestfold RPBA fra evaluering til revisjon RPBA er en plan for hele Vestfold Initiativ fra kommunene Planen ble vedtatt

Detaljer

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram Kommuneplanensamfunnsdel 201 8-2030 Forslag til planprogram Undertek st Innhold 1. Innledning............ 3 1.1 Hvorfor kommuneplan - samfunnsdel......... 3 1.2 Hva er kommuneplan - samfunnsdel.........

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

Nasjonal jordvernstrategi tiltak for å styrke jordvernet Olav Malmedal

Nasjonal jordvernstrategi tiltak for å styrke jordvernet Olav Malmedal Nasjonal jordvernstrategi tiltak for å styrke jordvernet Olav Malmedal Omdisponert dyrka og dyrkbart areal Jordvern fortsatt aktuelt Innst. 149 S (2013-2014) Stortinget ber regjeringen i egnet form fremme

Detaljer

Utfordringer og muligheter i plansystemet og den praktiske planleggingen

Utfordringer og muligheter i plansystemet og den praktiske planleggingen Utfordringer og muligheter i plansystemet og den praktiske planleggingen Workshop 17.08.2015. Når arealinteresser møtes kommunen som «garantist» for gode steder og bomiljøer Erik Plathe, Asplan Viak AS

Detaljer

Nytt fra regjeringen med relevans for Osloregionen. Tore Leite og Terje Kaldager Planavdelingen KMD Oslo, 22.september

Nytt fra regjeringen med relevans for Osloregionen. Tore Leite og Terje Kaldager Planavdelingen KMD Oslo, 22.september Nytt fra regjeringen med relevans for Osloregionen Tore Leite og Terje Kaldager Planavdelingen KMD Oslo, 22.september Disposisjon 1. Noen utfordringer for bærekraftige og konkurransedyktige regioner 2.

Detaljer

Bærekraftige byer og sterke distrikter - Hva er det viktig å få med?

Bærekraftige byer og sterke distrikter - Hva er det viktig å få med? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bærekraftige byer og sterke distrikter - Hva er det viktig å få med? Terje Kaldager Røst 15.juni 2016 2 Tittel på presentasjon Regjeringen er opptatt av en tydelig

Detaljer

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus - et utviklingssamarbeid Ass. fylkesdir Per A. Kierulf Bakgrunn ü 260 000 flere innbyggere fram til 2030 ü Behov for koordinering av utvikling

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Nøtterøy kommune JournalpostID: 17/8730 Arkiv: FE - 000 Saksbehandler: Magnus Campbell Telefon: Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Pålagt plansamarbeid Oslo/ Akershus UTVIKLING AV BÆREKRAFTIG UTBYGGINGSMØNSTER I OSLO/AKERSHUS? Seminar 11 november 2009 Avd.dir.

Pålagt plansamarbeid Oslo/ Akershus UTVIKLING AV BÆREKRAFTIG UTBYGGINGSMØNSTER I OSLO/AKERSHUS? Seminar 11 november 2009 Avd.dir. Pålagt plansamarbeid Oslo/ Akershus UTVIKLING AV BÆREKRAFTIG UTBYGGINGSMØNSTER I OSLO/AKERSHUS? Seminar 11 november 2009 Avd.dir. Ole Petter Finess Regjeringens forventninger til plansamarbeidet Regjeringen

Detaljer

Areal- og transportplanlegging og lokal luftkvalitet

Areal- og transportplanlegging og lokal luftkvalitet Areal- og transportplanlegging og lokal luftkvalitet jorgen.brun@kmd.dep.no Bedre byluft-forum 23. september 2014 Innledning Areal- og transportplanlegging et virkemiddel i arbeidet med lokal luftkvalitet?

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Midtveisseminar Kongsberg 08.12.08 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 08.12.09 AV/EP Handle lokalt og tenke regionalt om

Detaljer

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11.

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11. Horten kommune Vår ref. 15/36053 15/3190-3 / FA-N00 Saksbehandler: Katja Buen Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 Samferdselssjef Gro Ryghseter Solberg, Leder i styringsgruppa for areal- og transportplanen Hensikt med regional areal- og

Detaljer