Protecting People, Property and the Planet. BREEAM-NOR In- Use. Brukerkurs - selvstudium. Part of the BRE Trust

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protecting People, Property and the Planet. BREEAM-NOR In- Use. Brukerkurs - selvstudium. Part of the BRE Trust"

Transkript

1 Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR In- Use Brukerkurs - selvstudium Part of the BRE Trust

2 Velkommen til BREEAM In-Use Dette er kursunderlaget for rollen som «Bruker» i BREEAM In-Use (BIU). Dette selvstudiet gjennomføres på egen hånd og avsluttes med en «multiple-choice»- eksamen i regi av NGBC. Kurset og påfølgende eksamen er et krav for de som vil ta i bruk BIU og benytte verktøyets tilhørende funksjonaliteter. Rollen blir videre omtalt som Bruker. Dette kompendiet skal sikre at brukere av BREEAM In-Use har en grunnleggende forståelse av BREEAM-metodikken. Det anbefales at du har grunnleggende kjennskap til BREEAM. Innføringskurset til BREEAM-NOR er et eksempel på dette.

3 Målet med dette kurset Å forstå de grunnleggende prinsippene i BREEAM In-Use Å forstå prosessene i systemet Å forstå hvordan verktøyet fungerer Å forstå hvordan systemet kan benyttes til benchmarking på eiendommer og/eller porteføljer

4 Kursets innhold 1. Introduksjon til BREEAM 2. BREEAM In-Use 3. Systemets struktur 4. Revidering og sertifisering 5. De tre rollene i BREEAM In-Use: 6. Verktøyet a) Bruker b) Revisor c) Kvalitetssikring 7. Norsk versjon av BREEAM In-Use International 8. Informasjon om eksamen

5 1. Introduksjon til BREEAM (Seksjon 1 av 8) Protecting People, Property and the Planet

6 Hva betyr BREEAM? Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology

7 BREEAM Verdens eldste etablerte og mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygninger - Opprettet i 1988 og lansert i Sertifiserte bygninger i mer enn 50 land Over 254,000 bygninger sertifisert, over en million registrerte prosjekter siden lanseringen. Nettverk av over 4,000 uavhengige lisensierte revisorer i hele verden.

8 Frivillig Emnebasert Sertifiseringsordning Skreddersydd til prosjekttype: Nye bygg Eksisterende bygninger (BREEAM In-Use) Områdeutvikling (Community) Rehabiliteringsprosjekter Miljøklassifiserings -metode Uavhengig og pålitelig Fokus på kunden Helhetlig Dekker: Energi Vann Avfall Forurensning Arealbruk og økologi Helse og innemiljø Transport Materialer Ledelse Organisasjons spesifikt

9 Hva miljøklassifisering? Miljøklassifisering vs miljøsertifisering Et miljøklassifiseringssystem tallfester nivå på miljøegenskapene for sammenligning på objektivt grunnlag

10 2. BREEAM In-Use (Seksjon 2 av 8) Protecting People, Property and the Planet

11 Overordnet BREEAM Communities New Construction BREEAM-NOR Avhending In- Use In- Use Rehabilitering BREEAM-NOR

12 Hva er BREEAM In-Use? En miljøklassifiseringsmetode for eksisterende (In-Use) yrkesbygg i bruk/drift Består av en intuitiv selvevalueringsmetodikk og en uavhengig sertifiseringsprosess En metode for klassifisering som engasjerer til kontinuerlige forbedringer Forbedrer den miljømessige ytelsen og driften av eiendommer Identifiserer de deler av en enkelteiendom eller portefølje som underpresterer og som potensielt krever tiltak eller endringer ved ledelsesprosedyrene. Iverksette handlingsplaner.

13 Hvem er BREEAM In-Use tiltenkt for? Det er flere som kan benytte systemet, men først og fremst: - Byggeiere - Bygningsforvaltere - Leietakere BREEAM In-Use er internasjonalt harmonisert. I likhet med Norwegian Green Building Council (NGBC) vil andre nasjonale skjemaoperatører (NSO) harmonisere sine system mot et internasjonalt kriteriesett i løpet av første halvår Dette sikrer muligheten til å kunne gjøre objektive sammenligninger på tvers av landegrenser.

14 BREEAM In-Use muliggjør Optimalisering av den helhetlige miljøytelsen ved eiendom Oversikt over porteføljens samlede miljøytelse Sette et benchmarking-nivå for forbedring Innenfor egen portefølje Mot lignende eiendommer - nasjonalt og internasjonalt Identifisere eiendommer i en portefølje som underpreseterer og tydeliggjør potensial for rehabilitering Optimalisering av miljøytelsen ved eksisterende ledelsessystem og overvåkning av forbedringer Redusere driftskostnadene Forbedre Corporate Social Responsibility /samfunnsansvar Fremskaffer et genuint sertifikat for påvist bærekraft

15 Kjennetegn BREEAM In-Use Raskt og enkelt Brukes for å engasjere til kontinuerlige forbedringer Støtter og bygger på eksisterende rapporteringssystem Energimerkeordningen (fremtidig funksjonalitet) Miljøfyrtårn (under utvikling) ISO ISO Global Reporting Initiative (GRI)

16 BREEAM In-Use Reduksjon av driftskostnader Beste praksis Selskapets miljøimage Reduserer miljøbelastning BREEAM In-Use Internasjonalt Benchmarks for forbedring Høyere utleie / Eiendommens salgbarhet Samfunnsansvar (CSR)

17 3. Systemets struktur (Seksjon 3 av 8) Protecting People, Property and the Planet

18 BREEAM In-Use overordnet: Systemet er delt inn i tre overordnede evalueringsdeler som kan gjennomføres hver for seg. 1: Eiendom 2: Forvaltning 3: Bruk Iboende miljøkvalitet. Evaluering ut fra byggets: - Form - Konstruksjon - Funksjon - Innstallasjoner Bygningens driftsforhold Ledelsespolicy Prosedyrer Driftspraktisering Forbruket av nøkkelressurser - Key performance indicators Vurdering av hvordan leietaker administrerer sin virksomhet i en bygning. Kompatibelt med ISO14001 Seksjonen er forbeholdt kontorvirksomheter Merk: Del 3 av BREEAM In-Use er spesifikk til aktiviteten som foregår på eiendommen.

19 Omfanget av BREEAM In-Use Omfanget av en BREEAM In-Use evaluering er definert av eiendomsgrensen Evalueres Del 1 Eiendom iht. BREEAM In-Use må evalueringsobjektet være minimum 2 år gammelt Evalueringer av Forvaltning (Del 2) og Bruk (Del 3) må gjøres med bakgrunn i minimum ett års drift/bruk BREEAM In-Use kan brukes på følgende bygningstyper: Del 1 - Eiendom Del 2 Forvaltning Del 3 Bruk Alle yrkesbygg Alle yrkesbygg Kontorer Handelsvare (kommer snart) Helsebygg (kommer snart)

20 9 miljøkategorier som måles i BREEAM In-Use Materialer Ledelse Arealbruk og økologi For- urensning Transport Helse og innemiljø Avfall Energi Vann

21 Ledelse Materialer Transport Avfall Vann Helse og innemiljø Forurensning Energi Arealbruk og økologi Miljøkategori - vektingstall Hver miljøkategori er vektet ulikt (%) spesifikt til systemets tre overordnede evalueringsdeler Vekting/betydning Miljøkategoriene Systemets tre deler Eiendom Forvaltning Bruk

22 Spørsmålssettet 247 spørsmål hvor hver har tilhørighet til én miljøkategori og én systemets tre overordnede evalueringsdeler Besvares ved hjelp av pre-definerte svaralternativ (rullgardin), avkrysning og tallverdier Eksempel - Kategori energi. Del 1 - Eiendom: Hva er byggets teoretiske energiytelse? Del 2 - Forvaltning: Hva er det faktiske forbruket av energi? Er energiforbruket overvåket og tilgjengelig? Del 3 - Bruk: Veiledning for manuell kontrollering av oppvarming og kjøling Policy: Skru av utstyr istedenfor å la de hvile i standby-modus.

23 Evalueringsdeler Protecting People, Property and the Planet

24 Del 1 - Eiendom Hvem er evaluering for? Bygningseier/Leietaker Hvordan kan BIU brukes til å evaluere en eiendom med flere leietakere? Evalueringen inkluderer en kontroll av et utvalg leietakere for å sikre at evalueringen gjenspeiler den faktiske situasjon på tvers av ulike leiearealer Merk: Utvalget bør være representativt og inkludere et utvalg av ulike type leiearealer der hvor relevant. Som en generell regel er utvalget basert på kvadratroten av det totale antallet leietakere. Har du 100 leietakere er det forventet at minimum 10 leietakere utgjør det definerte utvalget.

25 Del 2 - Forvaltning Hvem er evalueringen for? Driftsansvarlig (drift og forvaltning)/leietaker. Hvordan kan BIU brukes til å evaluere en eiendom med flere leietakere? Resultatene fra denne delen kan være basert på fellesarealer, utleiearealer eller en kombinasjon av disse. Generelt blir denne avgrensningen definert av ansvarsområdet til drifts- og forvaltningsorganisasjonen.

26 Del 3 - Bruk Hvem er evalueringen for? Leietaker Hvordan kan BIU brukes til å evaluere en eiendom med flere leietakere? Del 3 må gjennomføres på leietakernivå. Eiendommer med flere leietakere kan ikke evalueres samlet under Del 3 som et resultat av de ulike leietakernes ledelsespraksis og forskjellene mellom disse.

27 Del 3 - Bruk Til forskjell fra Del 1 og Del 2 av BREEAM In-Use, har Del 3 minstekrav ved enkelte spørsmål. Minstekrav relaterer til det svaralternativet som må være valgt for å oppnå en spesifikk klassifisering. Under del 3 er man altså nødt til, for å kunne oppnå en spesifikk klassifisering, å vise samsvar med de minstekravene som gjelder for denne klassifiseringen eller bedre. Del 3 er spesifikk til den bygningstypen som evalueres foreløpig er det kun kontorbygg/virksomhet som kan evalueres. Handelsvare og helsebygg er versjoner som er under utvikling. Resultatene fra Del 2 av BREEAM In-Use tas med videre i resultatgenerering i Del 3. Forvaltning og drift er av betydning for bruk, derfor legger man sammen resultatene fra del 2 når resultatene fra del 3 beregnes. Del 3 av BREEAM In-Use kan bli brukt som et alternativ eller i kombinasjon med ISO (miljøstyringssystem), ISO (energi), ISO (samfunnsansvar)

28 Oppsummering - system

29 BREEAM In-Use Statistikk Benchmarking-muligheter Statistikk er tilgjengelig på Statistikken inkluderer: Eiendommer sertifisert per land Alderen på eiendommer sertifisert Sertifikater per bygningstype Klassifisering oppnådd ulike bygningsaldere

30 4. Revidering og sertifisering (Seksjon 4 av 8) Protecting People, Property and the Planet

31 BREEAM In-Use prosessen BREEAM In-Use er en syklisk/gjentakende prosess som er designet for å engasjere til kontinuerlige forbedringer Prosessen er initiert av brukeren ved registrering av deres organisasjon Brukeren registrerer prosjektdata for objektet som ønskes evaluert Brukeren kan benytte BREEAM In-Use som et rent internverktøy/system (kun evaluering) og kan bruke uverifiserte data for å forbedre deres prosesser frem mot en evt. sertifisering. Brukerne må engasjere en BREEAM In-Use revisor for å kunne verifisere data/resultater og innstille på utstedelse av sertifikat Revisorer kan gi rådgivning i forbindelse med en sertifiseringsprosess for å hjelpe brukere å forbedre deres eiendom, forvaltning eller bruk. Neste slide forklarer sertifiseringsprosessen ved BREEAM In-Use

32 Flytskjema for sertifisering Innføringskurs Eksamen Registrering av prosjekt Tilgang på verktøy Revisor verifiserer Sertifikatutstedelse Pre-evaluering Analyse/resultatgenerering Del 1 Eiendom Del 2 Forvaltning Del 3 Bruk Kontinuerlig utvikling

33 Sertifiseringsprosessen Pre-evalueringer og resultatene herfra kan verifiseres av en lisensiert BREEAM In-Use revisor Revisor kan søke om sertifikatutstedelse som et resultat av en suksessfull revidering (inkl. befaring) Revisorer må kontraheres av egne selskap som tilbyr denne tjenesten. Kontrakten må være på plass før revisortjenesten kan påbegynnes.

34 Definere et objekt for evaluering Protecting People, Property and the Planet

35 Definere et objekt for evaluering begrepet eiendom Omfanget av en BREEAM In-Use evaluering er definert av eiendomsgrensene/evalueringsobjektet. Eiendom i denne sammenheng betyr; En hel bygning, en del av bygning, en etasje, en fløy, etc. I tilfeller hvor eiendom er definert som kun en del av en bygning må evalueringen inkludere alle relevante fasiliteter og tjenesteområder. Dette kan omfatte fasiliteter og tjenesteområder som er felles for hele eiendommen. En eiendom inkluderer normalt ikke mer enn en bygning. Unntaket er en situasjon hvor flere bygg er koblet og deler tjenester som dekker størstedelen av deres behov. Bygningene må også være lignende med hensyn til fysisk ytelse (klimaskjerm) for eksempel design og alder. Policys/prosedyrer må være de samme på tvers av alle bygningene.

36 Generelle regler for å definere «eiendom» BREEAM In-Use har blitt utformet for å dekke eiendommer som er i bruk (befolket) Det må være en lukket bygningskropp Bygninger slik som fleretasjes bilparkering kan ikke evalueres mot BREEAM In-Use Eiendommer hvor det er flere leietakere kan evalueres på ulike måter relatert til systemets tre deler

37 Registrering av et eiendom/evalueringsobjekt Registreringen av en eiendom består av et skjema hvor grunnleggende eiendomsdetaljer fremgår. Dette omfatter eiendomsreferanse, adresse, type bygning, byggeår, etc. Registreringen er gyldig i 12 måneder fra datoen hvor prosjektet er registrert eller frem til sertifisering. P.t: Registrering skjer via forespørsel på mail

38 Evaluering Protecting People, Property and the Planet

39 Evaluering av eiendom Pre-evaluering Så snart eiendom/evalueringsobjektet er registrert vil verktøyet tilsendes bruker. I tilfeller hvor flere eiendommer eller porteføljer skal evalueres må hver enkelt eiendom registreres. Resultater genereres på bestilling til NGBC. Dette kan gjøres når bruker har gjennomgått systemets spørsmålssett og ønsker å vite hvilken ytelse dette har resultert i. I retur mottar brukeren resultater som viser nåværende miljøytelse fordelt på de tre overordnede evalueringsdelene og de ni miljøkategoriene. For hver registrering er det inkludert inntil to (2) genereringer av uverifiserte resultat fra NGBC.

40 Spørsmålssettet 247 spørsmål Fordelt på Del 1, 2 & 3 og tilhørende miljøkategorier Bruker trenger kun å besvare de spørsmål som er aktuelle til den delen de evaluerer. De fleste spørsmål besvares ved hjelp av drop-down rullgardiner

41 Spørsmål Det er ikke nødvendig å besvare alle spørsmål Desto flere spørsmål som besvares jo høyere er sannsynligheten for å oppnå flere poeng Poeng tildeles på bakgrunn av miljøkvaliteten ved det valgte svaralternativet Det vil ikke være mulig å oppnå poeng ved følgende svaralternativ: - Spørsmål ikke besvart - Nei - Ukjent - Annet Spørsmål som dekker forbruksdata krever de faktiske verdier, hvilket angis ved hjelp av tallverdier. Brukerkommentarer er viktige i forbindelse med sertifisering Valideringstekst/dokumentasjon/referanse må være komplett før sertifisering

42 Resultater og sertifisering Protecting People, Property and the Planet

43 Prosess / Pre-evaluering: 1. Bruker svarer ut verktøyets spørsmålssett 2. Bestiller generering av resultater fra NGBC 3. Mottar resultater/analyse i retur 4. Etablerer handlingsplan?

44 Prosess / Pre-evaluering: BIU-sertifisering bør ikke være en engangsforeteelse. Systemet bør brukes aktivt for kontinuerlig forbedring ISO14001-metodikk: - Planlegge - Utføre Kontinuerlig - Kontrollere forbedring - Korrigere

45 Metode for utregning av resultater og klassifisering Poeng summeres opp for hver kategori «Poeng oppnådd» Score (%): Den prosentvise poengoppnåelsen regnes ut «Poeng oppnådd» dividert/delt på «Poeng tilgjengelig» «Score (%)» multipliseres videre med kategoriens unike vektingstall «Vekting (%)» Resultatet er posten «Endelig bidrag (%)» Summen av «Endelig bidrag (%)» for hver kategori summeres «Total Score» - 58 % tilsvarer klassifiseringen «Very Good»

46 Resultater/analyse: Stående søylediagram som viser prosentvis poengoppnåelse ved hver miljøkategori og samlet ytelse i form av en klassifisering. En kartlegging av miljøforhold as-is Danner et grunnlag for forbedring viser tydelig hvor potensialet ligger - veiledningsfunksjonalitet

47 Klassifiseringer: For hver av de tre delene er det definert seks ulike klassifiseringer som går fra Acceptable til Outstanding. <10% UNCLASSIFIED - >10% ACCEPTABLE >25% PASS >40% GOOD >55% VERY GOOD >70% EXCELLENT >85% OUTSTANDING Merk: Evalueringskriteriene til BREEAM In-Use er ulike de som andre BREEAM-skjema/manualer benytter. Derfor vil ikke en direkte sammenligning kunne gjøres mellom de ulike BREEAMsystemene.

48 Uverifiserte og verifiserte resultater Når verktøyets spørsmålssett er komplett, vil resultatene kunne genereres på bestilling til NGBC. Resultatene vil på en oversiktlig måte vise oppnådde resultat innen hver miljøkategori og hver overordnet del. Disse resultatene er ikke verifisert (uverifisert), men kan brukes internt for å kartlegge; eiendommens egenskaper, områder som har potensiale for forbedring og ledelsesrelatert ytelse. Et annet alternativ på dette stadiet vil være å verifisere resultatene ved hjelp av en BREEAM In-Use lisensiert revisor. En revisor vil i tillegg til å kontrollere dokumentasjon, gjennomføre befaring på eiendommen for å verifisere at informasjonen benyttet som inndata er korrekt. Videre vil revisor på dine vegne innstille på sertifisering.

49 Hva er fordelene av å sertifisere? Gir en uavhengig tredjeparts bekreftelse på miljøytelsen til eiendommen og/eller ledelsessystemer Gir deg muligheten til å publisere/offentliggjøre oppnådde resultat Gir deg konsise og autentiske data for å tydeliggjøre og fremforhandle forbedringstiltak Årlig sertifikatfornyelse gjør det mulig å reflektere rundt de gjeldende prosedyrene og engasjere til forbedring Gir deg muligheten til å sammenligne eiendommer innen en portefølje Sertifikater viser ytelsen innenfor hver enkelt miljøkategori og den samlede ytelsen hver av de tre delene og eiendommen totalt. Sertifiserte eiendommer vil bli oppført på

50 Etter sertifisering Protecting People, Property and the Planet

51 Kvalitetssikring av lisensierte BREEAM In-Use revisorer gjennomføres Det er flere former for kvalitetssikring som vil gjennomføres i regi av NGBC/BRE Global for å sikre at systemets integritet opprettholdes Du kan bli kontaktet i etterkant av sertifisering hvis NGBC/BRE Global gjennomfører en oppfølging av brukeren. Dette vil være et av flere ledd i en evaluering av revisor. Gjennomgang vil ikke ta mer enn 5 minutter og blir i all hovedsak gjort for å kartlegge om du var fornøyd med nivået på tjenesten revisoren ga. Her vil det også være aktuelt å kontrollere at revisor hadde den rette tilnærmingen til prosjektet.

52 Veiledning fra revisor Revisors veiledning kan kun gis etter sertifisering Etter utstedt sertifikat og områder for forbedringer er kartlagt, kan revisorer gi veiledning for hvordan disse forbedringene kan oppnås. Revisorer kan belyse hvilke trender som gjelder for BREEAM In-Usedata, indikere måter å forbedre nåværende praksis og gi generelle anbefalinger. Merk: Ikke alle revisorer vil tilby denne tjenesten. Det er ikke et krav i BREEAM In-Use at denne rollen skal gjøre dette.

53 Sertifikatenes gyldighet Sertifikater er gyldige i ett år fra utstedelse før de må fornyes. Fornyelse av sertifikat er aktuelt i de tilfeller hvor det er ingen signifikante endringer som har skjedd ved eiendommen eller ledelsesprosedyrene. 5 % endring eller mer i prosentvis poengoppnåelse totalt er definert som signifikant Om ingen signifikante endringer har skjedd, vil re-sertifisering av Del 1 og Del 2 ha påkrevd kun en befaring /revidering i en periode på tre år. Sertifikatene for del 1 og 2 kan altså fornyes to ganger etter utstedt sertifikat første gang før en ny full revidering er påkrevd. Ved fornyelse av sertifikat bekrefter bruker at ingen signifikante endringer har skjedd Sertifikater for Del 3 krever en årlig befaring / revidering og re-sertifisering. Det vil si revidering av en oppdatert pre-evaluering. Sertifikatfornyelse viser en pågående satsing på BREEAM In-Use

54 5. De tre rollene i BREEAM In- Use (Bruker, revisor og kvalitetssikring) (Seksjon 5 av 8) Protecting People, Property and the Planet

55 Brukers rolle Protecting People, Property and the Planet

56 Brukerrollen Besvare BREEAM In-Use-verktøyets spørsmålssett / pre-evaluering Angi brukerkommentarer for hvert besvarte spørsmål samsvarsbeskrivelse (påkrevd ved sertifisering) Samle inn bevis/dokumentasjon til bruk for revisor (påkrevd for sertifisering) Engasjere en BREEAM In-Use revisor (påkrevd for sertifisering) Kriterier For å bli en BREEAM In-Use bruker må man fullføre BREEAM In-Use brukertrening (dette kompendiet) og eksaminering Uten å fullføre trening og tilhørende eksamen vil ikke brukere få tilgang til verktøyet

57 Forhold å vurdere i rollen som bruker Hva er intensjonen/hensikten med spørsmålet? Har intensjonen blitt møtt? Er brukerkommentarene komplette? (påkrevd for sertifisering) Er det bevis/dokumentasjon som bekrefter/understøtter dine avgitte svar? (påkrevd for sertifisering) Vil en revisor være tilfreds med fremskaffet bevis/dokumentasjon? Kan svarene forsvares hvis utfordret? For hjelp se: FAQer lokalisert på og Brukerforum etableres egne møter med oppfølging.

58 Revisors rolle Protecting People, Property and the Planet

59 Rollen til en revisor Å uavhengig verifisere svarene og tilhørende dokumentasjon som brukeren har avgitt i spørsmålssettet Å anmode om BREEAM In-Use sertifisering på vegne av brukere Revisorer kan benyttes i forkant av en sertifisering for å fullføre en pre-evaluering og gi rådgivning til bruker. Revisorer kan gi veiledning til brukere etter sertifisering Revisorer er kvalitetssikret av NGBC/BRE En liste over lisensierte revisorer finner du på og

60 Hva kan brukeren forvente av en revidering? Revisoren vil typisk bruke en halv til en full dag på eiendommen i forbindelse med befaring. Tiden det tar vil avhenge av flere forhold; eiendommens størrelse, kompleksitet, etc. Revisor vil typisk samle inn følgende bevis/dokumentasjon: Forsiden av dokumenter Relevante seksjoner av dokumentasjon Kopier av policys Planer og tegninger Fotografier / bilder Revisorer kan gjennomføre intervjuer av beboere / ansatte for å sikre at policys og prosedyrer har blitt implementert

61 Kvalitetssikring Protecting People, Property and the Planet

62 Kvalitetssikringsrollen Gjennomføres av NGBC/BRE Sikrer at systemets kvalitet opprettholdes Minimum 5 % av revisors rapporter og dokumentasjon vil bli etterspurt for gjennomgang av NGBC/BRE Global. Dette er en kvalitetssikring av revisor for å vurdere kvaliteten på gjennomførte sertifiseringer. Kvalitetssikringsprosessen vurderer følgende nøkkelområder: Revisors erfaring Profesjonell adferd i samhandling med andre parter Profesjonell kompetanse på energi- og miljømessige forhold og kalkulasjoner. Samsvar med fastsatte standarder Potensial for bedrageri av revisorer eller deres arbeidsgivere

63 Hva vi forventer av kvalitetssikringen (QA-prossessen) Kvalitetssikring på revideringsprosessen, ikke på selve eiendomsevalueringen Ved kvalitetssikringsprosessen vil mesteparten av informasjonen påkrevd bli innhentet fra revisor. Kun i et fåtall tilfeller vil brukeren bli kontaktet direkte med hensyn på å fremskaffe informasjon /bevis relatert til revisjonsprosessen

64 6. Verktøyet (Seksjon 6 av 8) Protecting People, Property and the Planet

65 Introduksjon til regnearket Bruker svarer ut verktøyets spørsmålssett Resultater fås på bestilling hos NGBC Skjermdump fra verktøyet:

66 Resultater

67 Tilgang på verktøyet Kriterier: Bruker, med bakgrunn i dette kurset og avlagt eksamen, registrerer sine prosjekt til NGBC. NGBC gir tilgang på verktøyet Kostnader for bruk faktureres ved registrering av prosjekt Generelle tips om bruk Verktøyet er regnearkbasert Teknisk manual er verktøyets støttedokumentasjon Formål/intensjon, svaralternativer, samsvarsdokumentasjon og tilleggsinformasjon ved hvert spørsmål angis her. Teknisk manual er forventet lansert medio februar 2014.

68 7. BREEAM-NOR In-Use (Seksjon 7 av 8) Protecting People, Property and the Planet

69 BREEAM In-Use: Et Internasjonalt system BREEAM In-Use kan brukes hvor som helst i verden etter som metodikken er generisk Internasjonalt harmonisert BREEAM In-Use registrerte eiendommer (Januar 2013)

70 BREEAM-NOR In-Use I regi av NGBC har Norge fått tilpasset en norsk versjon av BREEAM In- Use International Spania, Tyskland og Nederland har lansert tilsvarende produkt. Foreløpig er dette en ren oversettelse av den internasjonale utgaven Fremover ut 2014: Brukerorienterte forbedringer Online-system Nasjonale forhold implementeres

71 Brukerforum og teknisk manual Systemets første brukere: Dersom behov/ønske etablerer NGBC et pilotforum for de første som registrerer sine prosjekt. Dette vil være et frivillig tilbud hvor systemets første brukere kan møtes regelmessig for avklaring og diskusjon av ulike forhold Kartlegge evt. behov for justeringer/harmonisering av system mot norske lover/regler Teknisk manual Regnearkets støttedokumentasjon. Supplerende informasjon om hvert spørsmål. Formål, informasjon om samsvar, samsvarsdokumentasjon, tilleggsinformasjon. Forventet lansert i januar/februar

72 Videre fremdrift og anbefalt bruk Lansering av Norsk versjon av BREEAM In-Use International Medio mars vil teknisk manual lanseres Onlinesystemet forventes lansert Første BREEAM In- Use innførings- /brukerkurs arrangeres Medio mai vil teknisk manual foreligge på norsk

73 Online system Et online-system er under utvikling i regi av BRE: - Genererer uverifiserte resultater automatisk - Enkel oversikt over porteføljens samlede ytelse - Tilgang fra alle maskiner - Brukervennlig

74 Enovas støtteprogram 20. november 2013

75 Enovas støtteprogram til byggsektoren Støtte til eksisterende bygg Støtte til enkelttiltak Støtte til ambisiøs rehabilitering (lavenergi/passivhus) Støtte til varmesentraler Investeringsstøtte til ny teknologi for fremtidens bygg Støtte til anlegg Støtte til energieffektive nybygg (lanseres januar 2014)

76 Protecting People, Property and the Planet 8. Informasjon om eksamen (Seksjon 8 av 8)

77 BREEAM In-Use bruker-eksamen Eksamen blir avholdt i regi av NGBC regelmessig. Se ngbc.no for informasjon om når neste mulighet for å avlegge eksamen er. Påmelding via ngbc.no Eksamenssettet består av 23 multiple choice spørsmål Tidsbegrenset til maks 60 minutter Open books -eksamen Klasserom Minimum 60% må være korrekt for å bestå Din godkjente eksamen vil registreres hos NGBC Tilgang til systemet fås på bakgrunn av godkjent eksamen og registrert prosjekt.

78 Protecting People, Property and the Planet For spørsmål om BREEAM In-Use ta kontakt med NGBC på Hilsen Norwegian Green Building Council Kongens gate Oslo

BREEAM NOR IN-USE. Roy Frivoll Forvaltningsdirektør

BREEAM NOR IN-USE. Roy Frivoll Forvaltningsdirektør BREEAM NOR IN-USE Roy Frivoll Forvaltningsdirektør Avantor - Eiendom for hodet og hjertet Visjon om å være Norges ledende bydelsutvikler Har utviklet Nydalen til å bli et attraktivt sted å bo, jobbe, studere

Detaljer

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global TEKNISK MANUAL BREEAM-NOR ver. 1.0 (2012) Nye tiltak / New Construction Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global BREEAM-NOR ver. 1.0 BES 5066: ISSUE 1.0 Denne BREEAM-standarden

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Re-Co Re-Commissioning EN MÅTE Å STARTE PÅ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union http://www.re-co.eu Innhold INTRODUKSJON HAR DU NOENGANG HØRT OM RE-COMMISSIONING?

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport 1 / 53 Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forprosjektrapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DOKUMENTHISTORIKK... 4 2 HENSIKTEN MED DOKUMENTET... 5 3 OPPSUMMERING

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler Teknisk Rapport 16 Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler November 2014 Teknisk Rapport 16 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk NFFs tekniske rapporter

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen På bakgrunn av forventede nye krav i regnskapsloven Magnus Dons Brøndbo Masteroppgave i økonomi og administrasjon -studieretning

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON Annik M. Fet Lars B. Johansen MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON NTNU Program for industriell økologi Rapport nr: 2/2001 Reports and Communications from Norwegian University

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Klimaregnskap i organisasjoner: Analyse av eksisterende metodegrunnlag

Klimaregnskap i organisasjoner: Analyse av eksisterende metodegrunnlag Forfatter: Aina Elstad Stensgård Rapportnr.: OR.20.14 ISBN: 82-7520-722-3 ISBN: 978-82-7520-722-5 Klimaregnskap i organisasjoner: Analyse av eksisterende metodegrunnlag Rapportnr.: OR.20.14 ISBN nr.: 82-7520-722-3

Detaljer