DSB-CIM moduler Jan Terje Sæterbø, prosjektleder/key account

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DSB-CIM moduler 2014. Jan Terje Sæterbø, prosjektleder/key account"

Transkript

1 DSB-CIM moduler 2014 Jan Terje Sæterbø, prosjektleder/key account

2 CIM moduler

3 Moduler Plan * Hendelser * Hendelseslogg * Tiltakskort * Oppgaver * Meldinger/Varsling * Distribusjonslister * E-post innboks * SMS innboks MMS innboks Påminnelser Rapportering * Publisering Mediehåndtering * Medieovervåkning Informasjonstavler * Møter Kontakter * Ressurser * Pårørendehåndtering Beredskaps- /øvingskalender Kart/GIS/Situasjonsplott Risiko og sårbarhet * Kvalitetssystem Avvikshåndtering «Min side» - dashboard Desktop Oppdrag Vaktliste Pro Kvalifikasjoner/ kompetanse Personkontroll Reiselogg (reisereg.) Treningsmoduler Øvelse/simulering Skrivebordsøvelser Nettbrett- og mobil tilgang Kriseweb Spørreundersøkelser Grunnleggende logg CIM Offline Personlocator Felleslogg

4 Plan Planer kan med denne modulen enkelt utvikles og vedlikeholdes og kobles sammen med krisehåndteringen om en hendelse skulle inntreffe. Her vil du alltid ha en tilgjengelig oppdatert versjon av planen. Innholdsfortegnelse Dokumenter og maler Filer og vedlegg Tiltakskort Revisjon Arbeidsflyt Versjonskontroll Utskrift og eksport til Word

5 Plan

6 Registrere hendelser i CIM

7 Hendelser Registrering av hendelser eller scenarier har sin hensikt i en initial loggføring. Med enkel beskrivelse og kategorisering vil CIM iverksette riktig planverk med aktuelle tiltakskort. Registrert av Dato Kontaktinfo Emne Beskrivelse Hendelses type Alvorlighetsgrad Tilgangskontroll basert på roller Legg ved filer Send meldinger SMS, Talemelding, E-post

8 Hendelser

9 Registrere hendelser i CIM Hva er kriteriet for å registrere en hendelse i CIM? Daglig drift (hendelse) Rapportering Planlegge beredskap/sikkerhet Oppgaveverktøy Info til ansatte om drift/daglige forhold Status på ulike kommunale områder Ulykker Truende situasjoner Organisasjonsendringer Endringer i infrastruktur Valg Store arrangement/besøk

10 Hendelseslogg Logg bestående av ny og oppdatert informasjon Enkelte loggelement er manuelle loggføringer Enkelte loggelement loggføres direkte fra andre moduler Kan filtreres Utdrag kan vises på informasjonstavler Kan angi at en loggføring krever oppfølging Kan flagge loggføringer Mulig å hurtigloggføre Hurtiglogg knyttet til gjeldende hendelse Hurtiglogg på tvers av hendelser

11 Hendelseslogg

12 Tiltakskort Ut av planverket plukker CIM ut de tiltakene som skal iverksettes i henhold til planer når en gitt hendelse inntreffer Tiltakskort med beskrivelse Tiltak med beskrivelse Ansvarlig for tiltak Veiledning i utførelse Utføre, loggføre og rapportere i en operasjon Loggføring ved oppstart Loggføring ved gjennomføring Rollebasert tilgang

13 Tiltakskort

14 Oppgaver Ikke alle tiltak kan planlegges for på forhånd. De tiltakene som bestemmes underveis kan man tildele løpende. Tildeling av nye oppgaver Direkte fra kriseloggføring Direkte fra medieloggføring Direkte fra statusmøte Direkte fra tiltakskort og sjekklister Registrering av tidsfrister Tildeling av ansvar Løpende status på alle oppgaver Legg ved filer Send ut meldinger om tildelt oppgave

15 Oppgaver

16 Meldinger Utsending av informasjon via E-post, SMS (også med responskode), Tekst til tale (Voice) Konferansesamtale (umiddelbart/planlagt) Utsending av Loggmeldinger Oppfølginger Informasjon og pressemeldinger Kommunikasjon med Egen organisasjon Kunder og leverandører Myndigheter Media Redningsetater og andre Kontaktlogg Fortløpende status på all kommunikasjon Respons fra talemeldinger, e-post og SMS

17 Meldinger

18 Distribusjonslister

19 E-post innboks Koble opp felles e-postkasser Organisasjonens e-post for beredskap Organisasjonens e-post for informasjon/kommunikasjon Koble opp din egen e-postkasse Kun for din bruker Koble opp din private e-postkasse? For enkel loggføring av inngående e-post I kriseloggen? I logg for mediehenvendelser? I avviksloggen for kvalitet og forbedring?

20 E-post innboks

21 Rapporter Maler Type mal Skjemadesign Dokument mal med topp- og bunntekst Dokumentflyt Versjonskontroll og historikk Publisering, distribusjon og elektronisk deling E-post, sms, tekst til tale og EDI Uttrekk av informasjon til informasjonstavler

22 Lage rapporter

23 Rapporter Hvordan brukes rapporter i CIM i dag? For å forenkle, øke presisjonen på samt øke hastigheten på situasjonsrapporteringen innad i fylket, er det mulig for Fylkesmannen å motta situasjonsrapporter fra kommunene og andre virksomheter, for deretter å sammenstille disse, påtegne egne vurderinger og så sende til neste nivå i strukturen Det er også mulig å dele med andre kommuner innen fylket samt med nabokommuner på tvers av fylkesgrenser Hva annet kan rapporter brukes til?

24 Mediehåndtering Kommunikasjon og håndtering av media under hendelser Mediesvar og talepunkter Loggføring av spørsmål og svar til media Oppfølging av tildelte oppgaver Register over journalister Godkjenning og publisering av pressemeldinger

25 Medielogg i krise

26 Pressemeldinger Publisering og godkjenning av presseinformasjon Maler Publisering av pressemeldinger til Ekstern web, intranett, kriseweb Direkte til pressekontakter, ansatte, kunder, samarbeidspartnere Som e-post, sms, fax og talemelding Distribuer til egen database over redaksjoner Oversikt over alle meldinger for denne og tidligere saker

27 Pressemeldinger

28 Informasjonstavler Kan erstatte enkelte manuelle tavler Mulighet for: Automatisk oppdatering fra hendelseslogg Rollebasert innsyn og redigering Egendefinert tilpasning Kan: Være et hjelpemiddel for lederskap og beslutningstaking Skape situasjonsforståelse Bidra til informasjonsdistribusjon i egen organisasjon

29 Informasjonstavler

30 Eksempel på tavleoppsett

31 Ansatte/Kontakter Brukere vs kontakter Telefon- og e-postkatalog Kan settes sammen i varslingslister Prioriterte varslingsnummer på kontakter Kan kobles til ressursoversikt Kan knyttes til organisasjonsledd Kontakter kan synkroniseres mellom CIM installasjoner

32 Ansatte/Kontakter

33 Ressurser Registrering av tilgjengelige ressurspersoner Registrering av fysiske tilgjengelige ressurser Kartreferanse på fysiske ressurser Tilgjengelighet på ressurser Kontaktinformasjon Kobling til og oppdatering ressursdatabaser Vis i kart

34 Ressurser

35 Risiko- og sårbarhetsanalyser CIM Risk er et web-basert, enkelt og intuitivt hjelpemiddel som gir kontinuerlig oppdatert oversikt over uønskede hendelser, samt iverksatte og planlagte tiltak for hele analyseområdet. ROS analyser Planlegging Gjennomføring Oppfølging Rapportering

36 Risiko- og sårbarhetsanalyser

37 Konfigurasjonsstyring DSB-CIM er levert med en streng konfigurasjonsstyring for å sikre at det ikke utløser et stort ressursbehov Men det er mulig å få tilgang til å på egen hånd å tilpasse og konfigurerer egen DSB-CIM dersom man tar ansvar for å drifte dette da dette krever større kunnskap. Vi anbefaler da DSB-CIM administratorkurs, samt at det må dedikeres mer ressurser internt til å forvalte og komplettere systemet Tilgang på funksjonaliteten for å konfigurere DSB-CIM gjør det mulig å skalere opp (gjøre systemet mer komplekst) eller skalere ned (forenkle) alt avhengig av behov

38 Opplæring DSB-CIM Kurs/opplæring kan være god investering hvis: Ønsker økt bruk av DSB-CIM Har behov for mer kunnskap og/eller kapasitet Sentrale personer fra startfasen har gått over i annen jobb Har omorganisert eller gjort andre strukturelle endringer Kursmuligheter NUSB (Nasj. utdanningssenter for sikkerhet og beredskap) Grunnkurs i CIM etter fast mal/oppsett Administrasjonskurs DSB-CIM CIM RISK-kurs Krisehåndteringskurs One Voice tilbyr også kurs, både etter fast mal og kunde-tilpasset for ulike grupper Opplæringsmateriell og videoer

39 Den nye DSB-rammeavtalen

40 Revidert rammeavtale om DSB-CIM mvf 2014 ( = 8 års varighet) Totalt 719 offentlige virksomheter/juridiske enheter er inkludert i rammeavtalen som omfatter Lisens/anskaffelse av CIM Support og vedlikehold av CIM De som ikke er tegnet på avtalen kan kontakte DSB v/anne Marit Langedal for avklaring om hvordan bli med Forutsetning å være med for å utvide/endre sin DSB- CIM Driftsavtale: DSB har en prosess for å kjøre samme løp som med lisens og support/vedlh. avtalen

41 Revidert rammeavtale om DSB-CIM mvf 2014 Bestilling av nye moduler gjøres til One Voice Får da tilsendt avropsdokument som skal signeres av kunden Kostnader på nye moduler (som ikke ingår i DSB-CIM) må betales av den enkelte virksomhet Lisens (engsangskostnad ifm anskaffelsen) Årlig kostnad support og vedlikehold på ny modul Årlig kostnad drift på ny modul Kostnader på eksisterende DSB-CIM betales av DSB som før Mulig å gjøre fellesanskaffelser Kommuner går sammen, eller FM koordinerer at alle i fylket anskaffer samlet Gir rom for rabatter på lisenskostnadene Gir rom for rabatter og tilpasset opplegg på opplæring

42 Revidert rammeavtale om DSB-CIM mvf 2014 DSB-CIM inneholder (som tidligere): Planverksmodul Tiltakskort Hendelseshåndtering Hendelseslogg Mediehåndtering Meldinger (e-post) Oppgaver Pressemelding Rapporter Kontakter Distribusjonslister

43 Revidert rammeavtale om DSB-CIM mvf 2014 Det er 3 leverandører av varsling/meldinger i CIM De har egen avtaler med teleoperatørene i Norge og delvis utenfor Norge for levering av SMS og eventuelt tekst-til-talemeldinger til en eller flere mottakere samtidig Det krever spesifikk kompetanse og teknologi for å levere denne tjenesten, og dette har ikke One Voice selv. Det er vanlig at disse tjenester leveres av spesialiserte leverandører Fylkesmennene har UMS som varslingsleverandør for SMS og talemeldinger Kommunene har varsling på e-post men må anskaffe varsling på SMS og/eller tale FramWeb PSWinCom UMS

44 Revidert rammeavtale om DSB-CIM mvf 2014 FramWeb PSWinCom UMS SMS P P P Talemelding P X P Leverer utenfor Norge X X P SMS inn til CIM X P P MMS inn til CIM X X X Befolkningsvarsling P X P SMS med responskode P P P

45 Revidert rammeavtale om DSB-CIM mvf 2014 Leverandører av ulike kartrelaterte funksjoner Teleplan Globe Geodata Norkart Avinett Samarbeidspartnere One World Acona Safetec G4S Scenariobase

46 Utvalgte relevante tilleggsmoduler DSB CIM

47 CIM i mobile enheter Eget brukergrensesnitt for mobile enheter Smarttelefoner Nettbrett Noe begrenset funksjonalitet i forhold til standard brukergrensesnitt på pc Krever ikke teknisk installasjon av noen form og er heller ikke en app som skal lastes ned Tilgangen er via nettleseren, samme adresse og samme innlogging som fra pc Automatisk deteksjon av plattform

48 CIM mobil (2)

49 CIM mobil (3)

50 CIM mobil (4)

51 CIM mobil (5)

52 Moduler tilgjengelig via CIM mobil Dokument Mediesvar PoC - Pårørendesvar Pressemelding Kundesvar Talepunkt Statusrapport Rapport Hendelser Hendelsesanalyse Oppdrag Plan Logg Mediehenvendelser Tiltakskort Oppgaver Informasjonstavle (details) E-postkasse Melding Befolkningsvarsling (frame) Kart (frame) Tilbakemelding Event / Aktivitet Vaktliste Pro (details) Basic log Posisjonsangivelse

53 Befolkningsvarsling I CIM velges aktuelt område på et kart I dette kartet velges mottakerne av varslingen på bakgrunn av Adresser som listes opp, eller Ved å trekke polygoner på et kart for å angi området Når aktuelt område er valgt vises hvilke abonnenter som bor i dette området Respons på talemeldinger vises i kart 2 leverandører UMS Har patentert metode for å ikke overbelaste telefonsentralene i et område Framweb

54 Befolkningsvarsling UMS

55 Befolkningsvarsling Framweb

56 CIM Offline Hvis CIM ikke er på nett Server kopiert til bærbar PC i normalsituasjon Endringer fra server kopieres jevnlig til CIM Offline under kritiske hendelser Ved strømbrudd kan man benytte nettleser lokalt på bærbar PC for tilgang til system og loggføring på CIM Offline Kobling til internett kan (om mulig) gå via mobil 4G/3G/GPRS kobling Bærbar PC står alltid-på i beredskapsrom og rutiner for periodisk vedlikehold og kontroll utføres Batteripakker på bærbar bør kunne skiftes i drift (UPS kan kanskje være lurt også for bærbar) Kan også leveres «Server til server»

57 CIM offline

58 CIM offline

59 CIM RISK (ROS-modulen i CIM) Tilfredsstiller kravene i NS 5814:2008 «Krav til risikovurderinger» Ivaretar også Veileder til forskriften om kommunal beredskapsplikt når det gjelder å benytte den til kommunens overordnede ROS

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM PU-DSB-CIM-001 Programmert undervisning: Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Grunnleggende brukerferdigheter www.bestia.no, post@bestia.no,tlf.: 2420 1291 Utviklet for DSB av: Ref: BESTIA-DSB-BE-DI-2011-02-14-0570

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014 TEMA Tittel Risiko- og 30 pt for krisekommunikasjon rapportmaler September 2014 skrives inni denne boksen Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen Utgitt av: Direktoratet

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Veiledning. Nelfo og Profsys AS. bransjens Web-baserte internkontrollsystem. Ver. 140311

Veiledning. Nelfo og Profsys AS. bransjens Web-baserte internkontrollsystem. Ver. 140311 Veiledning bransjens Web-baserte internkontrollsystem Nelfo og Profsys AS Ver. 140311 Hva er - og Hvorfor NIK? Hvorfor trenger din bedrift et system for internkontroll? Forebygge og unngå avvik og feil

Detaljer

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 QS Manager AS This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innhold Innledning 1 Oppbygning av brukerhåndboka... 1 Modulene i QS Manager... 2 Systemkrav/Installasjon

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted Fremtidens medietjenester finner du i nettskyen! Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted >>> Alt på ett sted Portalen som gir tilgang, styring og oversikt over medieaktivitetene Det du

Detaljer

Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps

Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps - Prosjektgruppe Digitale Kart - Oslo 21. april 2005 Sammendrag Utgangspunktet for denne

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår!

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! EPiServer er en enkel, effektiv og fleksibel plattform et klokt valg for alle som vil bruke nettet som en kvalitetssikker og forretningskritisk informasjonskanal.

Detaljer

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80 Brukermanual Cerum Hvordan endre avsenderidentitet på SMS Lykke til med forbedringsprosessene i fremtiden! For support og bestilling av kurs, og evt. Hjelp : Ta kontakt med Cerum på tlf: 75 19 80 80

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Oppegård kommune 24. JANUAR 2007 RAPPORT 1/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

VEILEDNING I ETTERLEVELSE AV IKT-FORSKRIFTEN FOR MINDRE SPAREBANKER

VEILEDNING I ETTERLEVELSE AV IKT-FORSKRIFTEN FOR MINDRE SPAREBANKER VEILEDNING I ETTERLEVELSE AV IKT-FORSKRIFTEN FOR MINDRE SPAREBANKER Kredittilsynet Side 1 av 35 INNLEDNING Høsten 2006 laget Kredittilsynet en veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften spesielt rettet

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

SafeUse 6.2.0 Build 2014-12-18

SafeUse 6.2.0 Build 2014-12-18 RELEASE NOTES SafeUse 6.2.0 Build 2014-12-18 Versjon 6.2.0 tilbyr ny og viktig funksjonalitet. De viktigste endringene er ny etikett og verneblad modul, samt utvidelse av multidokument støtten. Nyheter

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Dokumentasjon/ITIL/Samleside

Dokumentasjon/ITIL/Samleside Dokumentasjon/ITIL/Samleside May 9, 2007 Contents 1 ITIL-dokumentasjon for sentralisert drift av Skolelinux og Debian Edu 20 1.1 Kompetansedeling om sentralisert drift................ 20 2 Service støtte

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer