Protokoll /11, styremøte mandag 14. februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll 8-2010/11, styremøte mandag 14. februar"

Transkript

1 Vår dato Protokoll /11, styremøte mandag 14. februar Møtet ble holdt på lokallagskontoret kl Til stede: Ellen Stigum, Mona Lie Jigarp, Asle Milde, Laila Omberg, Lorentz Kvammen, Nina Sandtangen og Trude Paulsen (1. vara) Forfall: Ann Kariin Kildal Ikke innkalt: Marita Valentin Jacobsen (2. vara) og Bitte Gimming (3. vara) Sak 75 10/11 Sak 76 10/11 Sak 77 10/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoller og referater Søknad om fritak fra verv og oppnevning av ny vara HTV-2 og ny vara i forhandlingsutvalget Sak 78 10/11 Verneombud, medlemmer av Hoved-AMU og sektor-amu i Halden kommune - oppnevninger Sak 79 10/11 Regnskap 2010 Sak 80 10/11 Handlingsplanen medlemstiltak våren 2011 Sak 81 10/11 Sak 82 10/11 Sak 83 10/11 Sak 84 10/11 Sak 85 10/11 Sak 86 10/11 Sak 87 10/11 Sak 88 10/11 Sommeråpne barnehager Retningslinjer for lokallaget og konsekvenser av disse Lærertettheten i grunnskolen Aktuelle saker Nytt fra fylkesnivå Nytt fra videregående skole Nytt fra kommunen Referatsaker Adresse Wiels plass Halden E-post/Internett Telefon

2 Side 2 Sak 75 10/11 Sak 76 10/11 Sak 77 10/11 Sak 78 10/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Godkjennes Godkjenning av protokoller og referater a) Protokoll fra styremøte 7, b) Protokoll fra AU-møte 11, c) Protokoll fra AU-møte 12, d) Referat fra møte i pensjoniststyret Vedtak: Protokollene godkjennes. Referatet tas til orientering. Søknad om fritak fra verv og oppnevning av ny vara HTV-2 og ny vara i forhandlingsutvalget Det ble vist til AU-sak 45. Vara HTV-2, Stine Frydenlund, har meddelt at hun ønsker å trekke seg fra alle verv personlige årsaker: vara HTV-2, varamedlem av forhandlingsutvalget, delansvarlig for verving i private barnehager. Det haster med å oppnevne en ny vara HTV-2 pga. at Ragnfrid Næss Gjevingaas skal ha fødselspermisjon Styremedlem Nina Sandtangen har sagt seg villig vil å overta vervet og har klarert med arbeidsgiver at hun kan ha 20% permisjon denne perioden + delta på HTVmøter og opplæring i en overgangsperiode før dette. Det er naturlig at samme person overtar som vara i forhandlingsutvalget, og at det blir denne varaen som overtar som medlem av utvalget i permisjonstiden til Ragnfrid Næss Gjevingaas. Det oppnevnes ikke noen ny delansvarlig for verving i private barnehager. Vedtak: a) Stine Frydenlund innvilges permisjon fra vervet fra dd. b) Nina Sandtangen oppnevnes som vara HTV-2 og som vara i forhandlingsutvalget fra dd. og ut årsmøteperioden. c) Vara HTV-2 overtar frikjøp og oppgaver under HTVs permisjonstid. Verneombud, medlemmer av Hoved-AMU og sektor-amu i Halden kommune - oppnevninger Det ble vist til AU-sak 48. Verneombud med stedfortreder er oppnevnt fram til Våre medlemmer i AMU er oppnevnt fra september 2009 til september 2011 (dvs. etter kommunevalget). Ragnfrid Næss Gjevingaas skal ha permisjon fra og ut perioden. Hun er stedfortreder for Kjetil Aabø som verneombud i sektor undervisning og oppvekst, personlig vara for Kjetil Aabø i Hoved-AMU og medlem (pt. leder) i sektor-amu med Nina Sandtangen som vara. Asle Milde er nå vara for Kjetil Aabø i sektor-amu. Nina Sandtangen ønsker å fortsette som vara. Asle Milde og Marita Valentin Jacobsen har sagt seg villig til å overta verv i Ragnfrids permisjonstid. For AMU betyr det i realiteten ut perioden.

3 Side 3 Vedtak: a) Stedfortreder som verneombud i sektor undervisning og oppvekst: Asle Milde b) Hoved-AMU: Personlig vara for Kjetil Aabø: Asle Milde c) Sektor-AMU: Fast representant: Asle Milde d) Sektor-AMU: Personlig vara for Kjetil Aabø: Marita Valentin Jacobsen Sak 79 10/11 Regnskap 2010 Det ble vist til sak 64 på forrige styremøte. Regnskapet ble mottatt fra fylkeskontoret 11. februar. Det ble lagt fram og gjennomgått for styret. Ingen hadde spesielle kommentarer. Regnskapet med alle bilag vil nå bli oversendt til vår lokale revisor. Vedtak: Regnskapet godkjennes. Sak 80 10/11 Handlingsplanen medlemstiltak våren 2011 Det ble vist til sak 68 på forrige styremøte og AU-sak 42. Styremedlemmene ble fordelt på møtene med ansvar for det praktiske. Medlemsmøte uke 9, tirsdag 1. mars kl : Barn/elever som utfordrer barnehage og skole - sett fra lederens ståsted. Andre aktuelle spørsmål. For ledermedlemmer. Det er inngått avtale med Christer Høyning, leder for seksjon skoleledere i Utdanningsforbundet Østfold. Sted: Tistedal skole. Deltagere fra styret: Ann Kariin og Asle. Medlemsmøte uke 12, mandag 21. mars kl : Pensjon. For medlemmer i offentlig sektor. Det er inngått avtale med Arne Helstrøm fra SPK. Sted: Aula på HiØ eller Porsnes, avtales senere. Deltagere fra styret: Ellen, Laila, Lorentz og Trude. Medlemsmøte uke 13, onsdag 30. mars kl. 18: Finansieringen av kommunale og private barnehager og andre aktuelle barnehagesaker. For medlemmer i kommunale og private barnehager. Det er inngått avtale med Reidun Hansen, leder for seksjon barnehage i Utdanningsforbundet Østfold. Sted: Avtales senere. Deltagere fra styret: Mona, Nina og Ellen. Vedtak: Medlemsmøtene gjennomføres i samsvar med vedtaket i AU.

4 Side 4 Sak 81 10/11 Sak 82 10/11 Sommeråpne barnehager Saksutredning: v/ns + ES Det ble vist til sak 69 på forrige styremøte og AU-sak 47. Det kom inn svar fra alle klubbene unntatt Bergknatten og Karrestad. Antall medlemmer som har uttalt seg: 38. Antall FOR på visse betingelser: 16. Antall MOT: Ingen. Antall usikre eller ikke uttalt konklusjon/mening: 22. Noen av argumentene som går igjen hos flere: Argumenter FOR: a) Mer fleksibilitet. Lettere å få ferie sammen med familien. b) Brukervennlighet. Konkurransen fra private bhg. som evt. har sommeråpent c) Gunstig ift. sykefravær å kunne spre ferien, på betingelse av at vikar settes inn. Betingelser FOR: a) Likt tilbud til alle barn b) Alle bhg må ha 1 avd. åpen c) Ikke slå sammen barnehager, ikke flytte barn eller personale. d) Det må settes inn vikarer e) Også sommeråpne SFO f) Klare regler for barnas ferieavvikling g) Muligens utsatt startdato for innkjøringsperioden i august Argumenter MOT: a) Dyrere for barnehagene (personale, strøm, vask). b) Fordel at alle har samme ferie, felles start og avslutning på bhg.året. c) Vanskeligere å organisere opplegget for barn som spesialped. tar seg av. Det er innenfor arbeidsgivers styringsrett å fastsette ferieavvikling så lenge man holder seg innenfor Ferieloven og HTA. Arbeidstaker kan kreve å få 3 av ukene i tiden juni-september, og å få de to andre ukene som hele uker. På bakgrunn av innkomne svar fra medlemmene er styret positivt innstilt til sommeråpne barnehager. Betingelsene under a-e i saksframstillingen bør vektlegges, men behovet for vikarer antas å bli lavt ettersom mange barn vil avvikle ferie samtidig med de ansatte. Det må være opp til barnehageeier å utforme reglement for barnas ferieavvikling, og innkjøringsperioden må avvikles som før selv om noen ansatte ikke er til stede. Vedtak: Høringssvarene og debatten i styret tas til etterretning. AU formulerer en uttalelse i samsvar med dette. Retningslinjer for lokallaget og konsekvenser av disse Det ble vist til AU-sak 40. Saksframstillingen der gir nærmere utdypning om bakgrunn og argumentasjon innenfor hvert punkt nedenfor. Lokallaget har mottatt retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan og for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte. De er vedtatt av sentralstyret og skal være til hjelp i bruken av

5 Side 5 kontingentmidler og regnskapsførsel, samt medvirke til at vi får en mer likeverdig og målrettet ressursbruk i organisasjonen. Mye av dette er allerede innarbeidet i våre vedtak og i vår praksis. Det er likevel noe nytt som gjør at vi må fatte enkelte nye vedtak. Styret behandlet bare slike nye punkter / presiseringer. Budsjettmessige konsekvenser av alle vedtak legges senere inn i revidert budsjett for Slike vedtak må senere bli en del av sakene på konstituerende styremøte. Det som står i kursiv nedenfor, er (tilnærmet) sitat fra de mest aktuelle punktene i retningslinjene. a) Arbeidstid, kontortid, ferie og avspasering Tillitsverv er ikke et regulert tilsettingsforhold med fast arbeidstid, tariffavtale med rett til overtid, eller i samme grad omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser i tilsettingsforhold osv. Vedtaket om godgjøringsordning er til for å kompensere for dette. Det enkelte styret må i den grad det er nødvendig også bli enige seg i mellom hvilke ordninger som skal praktiseres med tanke på arbeidstid, kontortid, ferie og avspasering. Dette gjelder både deltids- og heltidstillitsvalgte. b) Godtgjøringsordning for leder og nestleder Når styret skal ta stilling til G-ytelsene, forutsettes det at en velger ytelser fra følgende skala: 0,1 G 0,15 G - 0,2 G 0,25 G 0,3 G 0,35 G - 0,4 G 0,5 G 0,6 G 0,75 G 0,8 G 0,9 G - 1,0 G 1,1 G - 1,25 G. Ved G- tillegg for leder og nestleder i store lokallag gis ikke møtegodtgjøring i tillegg. Tidspunktet for regulering av lønnskompensasjonen er av praktiske grunner satt til 1.7. hvert år. Ved avtale med arbeidsgiver om utbetaling derimot, kan det være naturlig å sette justeringsdato til virkningstidspunktet for gjeldende års tariffoppgjør i KS. c) Møtehonorar for styret og hovedtillitsvalgte Hovedtillitsvalgte med møte- og talerett i styret kan gis en godtgjøring for det meransvar arbeidet i organisasjonen medfører, innenfor de rammer som gjelder for styremedlemmer på samme nivå. d) Lønnsplassering for hovedtillitsvalgt 1 Representantskapet har presisert at arbeidsgiver har ansvaret for lønn, at HTV skal beholde evt. funksjonstillegg og at det skal være årlige drøftinger om lønnsplassering, dvs. godtgjøring for merarbeidet som følge av vervet. Saken må sees i sammenheng med vedtaket i pkt. c ovenfor, og tas derfor opp her selv om dette formelt sett ikke er en del av retningslinjene. e) Dekning av merkostnader til barnepass Det er åpnet for å dekke utgifter til ekstra barnepass etter nærmere oppgitte regler. Med ekstra barnepass forstås pass utover ordinære ordninger hos dagmamma, skole, barnehage, skolefritidsordning og utover det ektefelle/samboer/voksne barn som bor i samme huset står for. f) Dekning av utgifter til elektroniske kommunikasjonsmidler Mobiltelefon og bredbånd: Av administrative og praktiske grunner anbefales det at den tillitsvalgte får dekket mobiltelefon og mobilt bredbånd etter regning, gjerne kvartals- eller halvårsvis. Hvis man velger delvis dekning av telefonbruk, så gis det som en lønnsgodtgjøring, for eksempel

6 Side 6 inntil kr 5000 per år. Tillitsvalgte i lokallagene: Lokallag som bevilger dekning av elektroniske hjelpemidler til medlemmer i lokallagstyret bes sørge for en godgjøringsordning som er lett å administrere. g) Velferdsordninger - tilskudd til treningsavgift Det åpnes for muligheten til å vedta tilskudd til treningsavgift og tilskudd til utgiftdekning av skjermbriller for heltids tillitsvalgte. Styret kan ved vedtak innvilge tilskudd på kr 150,- per måned til treningsavgift. Halden kommune dekker utgiftene til PC-briller slik at dette ikke er aktuelt for vårt lokallag. Vedtak: Vedtaket må sees i sammenheng med saksutredningen og ytterligere utredning i AU-sak 40. Virkningstidspunkt er hvis ikke annet er nevnt, og ut årsmøteperioden så sant ikke forholdene tilsier ny behandling. Kronesummene gjelder pr. år der ikke annet er nevnt. a) Arbeidstid, kontortid, ferie og avspasering: o Styret anbefaler at nåværende praksis videreføres. b) Godtgjøringsordning for leder og nestleder: Vedtaket erstatter tidligere vedtak , sak 22 pkt. a og b. o Leder og nestleder gis en godtgjøring på hhv. 0,6 G og 0,2 G. o Det avtales med arbeidsgiver å sette justeringsdato til virkningstidspunktet for gjeldende års tariffoppgjør i KS. c) Møtehonorar for styret og hovedtillitsvalgte: Vedtaket erstatter tidligere vedtak , sak 54 punkt b). o Deltagelse på styremøter godtgjøres normalt med kr pr. møte. Dette inkluderer godtgjøring for bruk av internett. o Deltagelse på en kort del av møtet godtgjøres med honorar kr o Honorar gis til de som er innkalt til og deltar på møtet og omfatter styremedlemmer, vara og hovedtillitsvalgte. d) Lønnsplassering for hovedtillitsvalgt 1: o Styret ber forhandlingsutvalget kreve snarlige drøftinger iht. HTA kap Lokallagsleder fremmer kravet sammen med HTV. e) Dekning av merkostnader til barnepass: o Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte kan søke AU på forhånd om å få dekket barnepass på møter og kurs som lokallaget innkaller til iht. betingelsene i retningslinjene. f) Dekning av utgifter til elektroniske kommunikasjonsmidler: Vedtaket erstatter tidligere vedtak , sak 22 pkt. 2. o Leder: delvis dekning av telefonbruk gis som lønnsgodtgjøring med kr pr. år. Innkjøp av mobiltelefon etter regning, normalt hvert 3. år, med 2010 som evt. første år. o Nestleder: delvis dekning av telefonbruk gis som lønnsgodtgjøring med kr pr. år. Innkjøp av mobiltelefon dekkes med kr , normalt hvert 3. år, med 2010 som evt. første år. g) Velferdsordninger - tilskudd til treningsavgift: o Styret innvilger tilskudd på kr 150,- per måned til treningsavgift for heltids tillitsvalgte iht. betingelsene i retningslinjene.

7 Side 7 Sak 83 10/11 Lærertettheten i grunnskolen Saksutredning: v/am Det ble vist til Temanotat 2/11: Lærertetthet i grunnskolen. Kunnskapsdepartementet vil i løpet av våren sende ut på høring et forslag til endring i Opplæringsloven med hensyn til norm for minste lærerressurs på en skole. Det finnes mange ulike indikatorer som brukes som mål for lærertetthet: 1. Antall elever per lærer alle oppgavene i lærerårsverket er medregnet, ikke korrigert for stillingsstørrelse 2. Antall elever per lærerårsverk - alle oppgavene i lærerårsverket er medregnet, og korrigert for stillingsstørrelse 3. Antall elever per lærerårsverk i undervisningsdelen av årsverket både ordinær undervisning og undervisning etter hjemler i opplæringsloven 4. Antall elever per lærerårsverk i ordinær undervisning 5. Gjennomsnittlige gruppestørrelse 1 (forholdet mellom totalt antall elevtimer og totalt antall lærertimer) all type undervisning er medregnet 6. Gjennomsnittlige gruppestørrelse 2 hjemlet undervisning etter opplæringsloven er trukket ut 7. Antall elever per kontaktlærer for eksempel å lovfeste maks antall elever pr. kontaktlærer Forskningsresultater (nasjonalt og globalt) gir ikke entydige svar på om det er sammenheng mellom klassestørrelse og læringsutbytte. Resultatene er svært sprikende, bortsett fra at det viser en positiv sammenheng på de laveste trinnene og for de svakeste elevene (se Temanotat 3/2011). Lærertetthet kan enklest defineres som det kvantitative forholdet mellom antall elever og antall lærere/lærerårsverk. Men indikatorene over vil gi forskjellige tall og binde/frigjøre organiseringen av opplæringen på den enkelte skole. Det var nettopp dette som førte til at klassedelingsreglene ble fjernet. Man mente at klassedelingsreglene var til hinder for en lokalt friere organisering av opplæringen. En lovfesting av maksimalt antall elever i forhold til lærerressurs, kan inneholde to ulike forhold: 1. lovfeste et maksimalt antall elever i undervisningsgruppa 2. lovfeste en norm som angir en øvre grense i forholdet til antall elever og antall lærere Altså knyttet til et gjennomsnittstall for en undervisningsgruppe og/eller for hele skolen. - Utgangspunktet for debatten om økt lærertetthet er en grunnressurs. Denne beregnes ut fra undervisningstimetallet som er fastsatt gjennom minstekravene i opplæringsloven, antall elever pr. trinn og tidligere klassedelingsregler. Det forutsettes også at det kun er én lærer per klasse per time. Ekstra undervisningstimer (delingstimer/to-lærer) defineres som differansen mellom antall ordinære undervisningstimer som faktisk gis, og beregnede grunnressurser. Timer til spesialundervisning og morsmålsundervisning/norsk2 kommer i tillegg etter regler hjemlet i Opplæringsloven. - Utdanningsforbundet har uttalt at de ønsker indikatorene 4 og 6 som utgangspunkt for fastsetting av norm for lærertetthet. Kunnskapsdepartementet har også signalisert at de ønsker at minstenormen for lærertetthet skal knyttes til den ordinære undervisningen.

8 Side 8 Til debatt: Hvilke fordeler og ulemper (konsekvenser) vil bruk av indikatorene 4 og 6 som norm for fastsetting av lærertetthet ha for kommunen, organiseringen på den enkelte skole, for elevenes læringsutbytte, annet? Styret kom med mange innspill i debatten og pekte bl.a. på sammenhengen med det faktum at nesten alle barn nå er elever på vanlige lokale skoler. Vedtak: a) Styret støtter Utdanningsforbundets argumentasjon i arbeidet for en nasjonal minstestandard for antall elever per lærer. b) Styret mener at indikator 7 bør vektlegges i tillegg til 4 og 6 som utgangspunkt for fastsetting av norm for lærertetthet. Sak 84 10/11 Sak 85 10/11 Sak 86 10/11 Sak 87 10/11 Sak 88 10/11 Aktuelle saker Saksutredning: a) Ny Giv Fylkesinfo 35 v/tp b) Førskolelærerutdanningen i en brytningstid Temanotat 4/2011 v/ns c) Saker til Representantskapets møte v/es. Evaluering av tariff 2010 Tariff Bruk av assistenter i barnehage og skole. Veiledning av nytilsatte, nyutdannede lærere orientering om resultatet av kartleggingsundersøkelsen. Tid til læring. d) Godt arbeidsmiljø i barnehager Fylkesinfo 6 v/es og NS Nytt fra fylkesnivå Saksutredning: v/mlj Saker på fylkesstyremøtet og på styremøtet seksjon grs Nytt fra videregående skole Saksutredning: v/tp Tilsettinger, saker i Halden Fengsel, Arbeidsmiljøgruppa. Nytt fra kommunen Saksutredning: v/am Viktige saker på rådmannsmøter, sektor u&o og HUO + kurs om Ferieloven. Referatsaker a) Lokalt kurs for ATV v/ ES og AM b) Fylkeskurs på Københavnbåten v/ alle deltagere c) Vervingsaksjon på HiØ v/es

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 15, e-post:

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 INNHOLD DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 DEL II OVERENSKOMST...2 1 Overenskomstens omfang...2 2 Ansettelsesforhold...2 3 Arbeidstid...3 4 Lønnsbestemmelser...4 5 A Permisjoner med lønn...5 6 B Permisjoner

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I AUF 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I AUF 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen (HK-AAF)... 2 Del II Overenskomst... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Ansettelsesforhold... 2 3 Arbeidstid... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 A Permisjoner med lønn...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer