Protokoll /13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012"

Transkript

1 Vår dato Protokoll /13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal (unntatt i sak 15), André Sahlberg, Nina Sandtangen, Øyvind Braaten (1. vara), Cathrine Bjørnstad Skog (2. vara). Ikke innkalt / forhåndsmeldt forfall: Bitte Gimming (3. vara). SAKSLISTE Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Sak 8 12/13 Sak 9 12/13 Sak 10 12/13 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Sak 13 12/13 Sak 14 12/13 Sak 15 12/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Rutiner for styremøtene Oppnevning av arbeidsutvalg m/fullmakter Oppnevning av vara for nestleder Oppnevning av kontaktpersoner i styret Fordeling av ansvarsområder for medlemsgruppene Oppnevning av kontaktpersoner utenfor styret Oppnevning av medlemmer i pensjoniststyret og retningslinjer for dette Oppnevning av kommunalt forhandlingsutvalg m/fullmakter Oppnevning av Lederråd Oppnevning av representanter i kommunale politiske utvalg Regnskap, bank og post - fullmakter Frikjøp Godtgjøringer og honorar Elektroniske kommunikasjonsmidler, kjøregodtgjøring og diverse avtaler Adresse Wiels plass Halden E-post/Internett Telefon Organisasjonsnr

2 Side 2 Vedtakene gjelder så sant ikke forholdene tilsier ny behandling. Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjennes Rutiner for styremøtene Saksutredning: Praktiske forhold knyttet til styremøtene. Vedtaket innebærer videreføring av nåværende praksis. Styret har tidligere diskutert hvordan styremøtene kan legges opp for å få en best mulig saksbehandling samtidig som man unngår for store belastninger på styremedlemmene og beholder den gode atmosfæren som bør prege samarbeidet i styret. Det var da enighet om at deltagerne ankommer kl. 17 og deltar i felles forberedelser til servering. Ferdigmat og evt. frukt serveres fra kl Effektiv møtestart kl Avslutning innen kl. 21. Det har også vært enighet om effektivisering av tidsbruk ved bl.a. rask gjennomgang av protokoller / referater, som betinger at alle leser dem nøye på forhånd og kjenner innholdet godt nok til å framsette nødvendige spørsmål og kommentarer. For pkt. e) vises også til sak 14. a) Styremøtene holdes på varierende ukedager kl inkl. servering ved ankomst, normalt ca. hver 3./4. uke. b) Det settes opp halvårige møteplaner. Første ordinære møte holdes i siste halvdel av august. c) Innkalling med saksliste sendes ut ca. en uke i forkant av møtene. Styremedlemmene melder evt. forfall snarest mulig. d) Innkalling av vara: o 1. vara er fast møtende. o 2. og 3. vara innkalles bare hvis flere enn ett styremedlem har forfall. De må lese sakspapirer og må kunne møte på kort varsel og må holde av alle møtedatoer på samme måte som styremedlemmene. e) Alle i styret inkl. 1. vara har ansvar for forberedelse av minst én stor debattsak hvert år. I årsmøteår kan dette i stedet være en årsmøtesak. f) Lokallagsleder er normalt møteleder. g) Leder skriver protokoll fra styremøtene og sender dem fortløpende til fylkeskontoret. Ansvarlig for hjemmesiden legger protokollene ut der. Oppnevning av arbeidsutvalg m/fullmakter Saksutredning: Det ble vist til vedtektenes 61.5: Lokallagsstyret kan velge et arbeidsutvalg blant sine medlemmer og fastsetter eventuelt fullmakter for dette. a) Det opprettes et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder og nestleder. b) I evt. saker hvor et AU-medlem anser seg selv som inhabil, erstattes vedkommende av Asle Milde. c) AU planlegger styremøtene og innstiller til vedtak.

3 Side 3 d) Både AU og styremedlemmer kan fremme saker til styremøtene. e) Styret kan delegere oppgaver og fullmakter til AU. f) Økonomisk fullmakt: o AU har fullmakt for bruk av midler inntil kr pr. enkeltinnkjøp. o Leder har fullmakt til bruk av midler inntil kr g) Kurs / seminarer / konferanser: o AU eller leder alene har fullmakt til å inngå hasteavtaler med fylkeskontoret, bl.a. vedr. kurs. o AU gis fullmakt til å fastsette tid, sted og temaer for lokallagets kurs og seminarer og inngå avtaler med kursholdere, evt. i samarbeid med hovedtillitsvalgte. Planer for todagerskursene legges fortløpende fram for styret. o AU kan delegere enkelte oppgaver til styremedlemmer, bl.a. ansvar på medlemsmøter på kveldstid, forberedelse og avvikling av årsmøte og lokale storkurs. o AU vedtar hvem som skal evt. sendes som lokallagets deltager(e) på eksterne kurs og konferanser. h) Andre saker av praktisk / ikke politisk karakter delegeres også til AU. i) Det skrives protokoll fra AU-møtene, som sendes styret for godkjenning. Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Oppnevning av vara for nestleder Saksutredning: Vedtektenes 67.2: «Lokallagsstyret velger ny nestleder blant sine medlemmer, dersom leder eller nestleder må erstattes i valgperioden». Erfaring inneværende periode tilsier at det er klokt å ha en vara for nestleder i situasjoner / perioder hvor leder eller nestleder, uavhengig av årsak, har et lengre fravær (over 16 dager) og må erstattes. Mona Lie Jigarp har vært nestleder de siste årene, og har dermed den erfaring den trengs. Fullmakter og frikjøp gitt nestleder overtas av vara i den grad det er mulig og ønskelig / nødvendig. Behov for frikjøp må i slike situasjoner vurderes underveis, det kan også gis til andre i styret, tas ut fleksibelt og i mindre omfang enn normalt. Fordelingen av andre arbeidsoppgaver knyttet til organisasjonstillitsverv avtales internt. a) Mona Lie Jigarp oppnevnes som vara for nestleder. b) I nestleders fravær overtar vara alle fullmakter. Om nødvendig må det lages ny fullmakt for bank og post. Oppnevning av kontaktpersoner for medlemsgruppene Saksutredning: Med «medlemsgruppe» menes her vedtatt struktur i Utdanningsforbundet, se vedtektene 11. Kontaktpersoner i styret er bindeleddet mellom lokallaget og fylkeslaget. De har et særskilt ansvar for å følge opp sitt område, bl.a. med informasjon på styremøter. Dette må også ses i sammenheng med neste sak. Kontaktpersonene skal også registreres spesielt i medlemsregisteret på web.

4 Side 4 a) Grunnskole: Nestleder. Vara: Øyvind Braaten b) Videregående opplæring: André Sahlberg. Vara: Cathrine B. Skog c) Barnehage: Nina Sandtangen. Vara: Nestleder d) FAS: Nestleder. Vara: Bitte Gimming e) HU: Leder. Vara: Nestleder Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Fordeling av ansvarsområder i styret Saksutredning: Saken må ses i sammenheng med bl.a. vedtak om frikjøpsressurs, sak 13. Alle må imidlertid kunne påta seg ansvar uten særskilt tidsressurs. Det ble også vist til forslag til møtegodtgjøring, sak 14. a) Verving: Leder og nestleder b) Medlemsregisteret: Leder og nestleder c) Medlemsfordeler / avtaler: Nestleder d) Lokallagets nettside: Asle Milde og nestleder e) Lokallagets Facebookside: Asle Milde, leder og nestleder f) Internasjonalt arbeid / Planbarnet: Nestleder g) Ungpolitikk: Nestleder og Mona Lie Jigarp h) Arbeidsmiljø: Asle Milde og Nina Sandtangen i) Særskilte medlemsgrupper: o Private barnehager inkludert personalsaker: Nina Sandtangen o Statlig område: Leder o Ledermedlemmer: Ann Kariin Kildal o Små medlemsgrupper: Nestleder og Asle Milde h) Ansvarsområder for styret og hovedtillitsvalgte ut over dette vil framkomme av lokallagets handlingsplan. i) Leder og nestleder fordeler selv øvrige oppgaver seg imellom innenfor frikjøpsressursen. Oppnevning av kontaktpersoner utenfor styret Saksutredning: Kontaktpersoner er bindeleddet mellom styret og en medlemsgruppe / et arbeidsområde. Kontaktperson blant de tillitsvalgte i private / ikke kommunale barnehager kan gis særskilt opplæring og tildeles et visst koordineringsansvar. Kontaktperson for øvingslærerne trekkes inn når det er behov for å diskutere avtaler o.l. for disse og få oversikt over medlemsgruppen. a) Kontakt ATV private barnehager: Cathrine Hovelsen. Vara: Ann- Cathrin B. Hansen, på betingelse av at hun aksepterer oppnevningen. AU gis fullmakt til evt. å oppnevne en annen. b) Øvingslærerne: Anne Merete Koppang.

5 Side 5 Sak 8 12/13 Oppnevning av medlemmer i pensjoniststyret og retningslinjer for dette Saksutredning: Det ble vist til vedtektenes 13.2: «I tillegg skal det legges til rette for egne styrer for pensjonistmedlemmer på alle nivåer i organisasjonen. Pensjoniststyrene er rådgivende for fellesstyrene på eget organisasjonsnivå» og 66.2: «Lokallagsstyret kan oppnevne et styre for pensjonistmedlemmer innenfor lokallaget, eventuelt en pensjonistkontakt. Oppnevningen bør skje i samråd med pensjonister innenfor lokallaget». Årsmøtet 2012 vedtok dessuten å Styrke pensjonistmedlemmenes tilhørighet til lokallaget ved fortsatt å oppnevne et pensjoniststyre og gi økonomisk støtte til arrangementer for denne medlemsgruppen. Lokallaget har i dag omkring 180 pensjonistmedlemmer. Medlemmene av det nåværende styret er spurt om de ønsker å fortsette, og det er de som har fått i oppdrag å finne nye medlemmer. De to førstnevnte nedenfor har sagt ja til gjenvalg. Økonomisk ramme er i samsvar med tidligere anbefaling fra fylkesnivå ( kr pr. medlem). Retningslinjene bygger på forslag fra pensjoniststyret sentralt, med lokale tilpasninger. a) Det oppnevnes et styre med inntil 5 medlemmer for pensjonistmedlemmene innenfor lokallaget. b) Medlemmer: Knut Røsnæs, Marianne Stokke, Hans Moen, Monika Holm og Rolf Myhre-Nielsen. c) Økonomisk ramme beregnes normalt med kr. 100 pr. pensjonistmedlem pr. år, som fordeles med maksimalt 20 % til fylkeslagets pensjoniststyre og minst 80 % til lokallagets pensjoniststyre. d) Retningslinjer for pensjoniststyret: o Styret konstituerer seg selv og velger leder og sekretær. o Styrets leder har ansvar for å innkalle til møter, oppsett av sakliste, samt å fordele oppgaver mellom styremedlemmene. o Sekretæren har ansvar for å skrive møtereferater. Disse sendes også til lokallagsstyret v/leder. Kontoret legger dem ut på hjemmesiden. o Styret har som formål å følge opp pensjonistmedlemmenes interesser på det organisasjonsmessige, sosiale og kulturelle plan. o Styret skal være et forum der det drøftes og fremmes saker som gjelder pensjonistenes spesielle situasjon. o Styret for pensjonistene er et rådgivende organ for lokallagsstyret og rapporterer til dette. o Styret for pensjonistene skal arbeide innenfor lokallagets politiske program, vedtekter og handlingsplan, samt økonomiske rammer gitt av lokallagsstyret. o Styret for pensjonistene skal behandle saker det får seg forelagt av lokallagsstyret, i tillegg til selv å ta opp og foreslå videre behandling av saker innenfor sitt arbeidsområde.

6 Side 6 o Styret for pensjonistene kan arrangere møter, kurs og reiser for pensjonistmedlemmene innenfor de økonomiske rammer som er gitt. o Styret for pensjonistene skal spre informasjon om sin og fylkeslagets virksomhet for medlemsgruppa og behandle forespørsler fra medlemmene. o Informasjon og invitasjoner til pensjonistmedlemmene sendes på mail via lokallagsleder. Pensjoniststyret sender brev i posten til medlemmer som ikke har mailadresse. Utgiftene dekkes ved regning innenfor de økonomiske rammer som er gitt. o Pensjoniststyret utarbeider et eget avsnitt til meldingen fra lokallagsstyret som sak til årsmøtet Sak 9 12/13 Oppnevning av kommunalt forhandlingsutvalg m/fullmakter Saksutredning: Det ble vist til vedtektenes 65: Lokallagsstyret skal opprette egne forhandlingsutvalg på aktuelle avtaleområder. Medlemmene på det avtaleområdet det skal forhandles for, skal til vanlig ha flertall i utvalget, som normalt ledes av tillitsvalgte etter hovedavtalen. Det er bare KS-omådet, Halden kommune, som er aktuelt avtaleområde. Medlemmene vil i praksis få ansvaret for lokale forhandlinger i kap , kap. 4 og kap. 5 avhengig av evt. endringer i ny HTA. I tillegg er det aktuelt med bl.a. forhandlinger om lokale arbeidstidsavtaler. Utvalget bør alltid bestå av HTV 1 og 2 + vara, leder og nestleder. Ved bytte av personer i disse vervene, endres også utvalgets medlemmer i samsvar med dette. Varamedlemmene er ikke personlige vara, og det er ingen prioritert rekkefølge. De trekkes inn etter behov og ut fra hvilket kapittel / område det forhandles for. De som skal oppnevnes iht. pkt. f) i vedtaket, skal primært være hhv. styrer (kap ) og skoleleder (kap. 4C). 1: Utvalget: a) Det opprettes et forhandlingsutvalg for KS-området, medlemmer tilsatt i Halden kommune. b) Utvalget har 6 medlemmer og inntil 7 varamedlemmer. c) Utvalgsleder: HTV 1 Asle Milde. d) Andre medlemmer: o HTV 2 Ragnfrid Næss Gjevingaas o Vara HTV 1 Marita Valentin Jacobsen o Vara HTV 2 Nina Sandtangen o Lokallagsleder Ellen Stigum o Nestleder Mari O. Bjerke e) Varamedlemmer: o Ann Kariin Kildal (rektorer kap ) o Mona Lie Jigarp og Øyvind Braaten (lærere kap. 4C) o Hege Holone (ped.ledere / førskolelærere kap. 4B) o Bitte Gimming (PPT og andre små medlemsgrupper kap. 4B og 5) f) AU gis fullmakt til å oppnevne 2 varamedlemmer i samråd med HTV 1.

7 Side 7 2: Fullmakter og rapportering: a) Styret har det overordnede ansvaret, vedtar hovedprinsipper og legger føringer / prioriteringer for forhandlingsutvalget. b) Forhandlingsutvalget skal gjennomføre forhandlingene i tråd med Utdanningsforbundets overordnede politikk og prioriteringer samt vedtak på årsmøtet 2012, sak 5 Retningslinjer. c) Utvalget avgjør hvem som utgjør delegasjonen i de enkelte møtene. d) Forhandlingsutvalget har fullmakt til å fremme krav. I lokale lønnsforhandlinger kap. 3 og 5 kan utvalget delegere dette til forhandlingsdelegasjonen. e) Forhandlingsutvalgets medlemmer har fullmakt til å undertegne protokoll. Normalt er det utvalgsleder som undertegner. f) Utvalgsleder og lokallagsleder skal informere berørte tillitsvalgte, medlemmene og fylkesnivået om forhandlingsresultatet. g) Utvalget rapporterer til styret og informerer fortløpende om sitt arbeid. h) Utvalgsleder utarbeider et eget avsnitt til meldingen fra lokallagsstyret som sak til årsmøtet Sak 10 12/13 Oppnevning av Lederråd Saksutredning: Det ble vist til vedtektenes 62.7: Lokallagsstyret skal oppnevne medlemmer til eventuelle utvalg, råd og fora under lokallagsstyret. og tilsvarende i Årsmøtet 2012 vedtok å Oppnevne et Lederråd etter nåværende modell. Medlemmene av det nåværende rådet er spurt om de ønsker å fortsette. Bare 1 sa ja til det. De som skal oppnevnes iht. pkt. d) i vedtaket, skal primært være fra grupper som ikke er representert: styrer kommunal barnehage, styrer privat barnehage, ass.rektor / undervisningsinspektør i grunnskolen, SFO-leder, leder i kommuneadministrasjonen. a) Det oppnevnes et Lederråd med 4-7 medlemmer fordelt på ulike typer lederstillinger og arbeidsplasser. b) Leder: Styremedlem Ann Kariin Kildal. c) Øvrige medlemmer: o Trude Paulsen, fagleder vgs o Trond Langvik, utdanningsleder vgs. d) AU gis fullmakt til å oppnevne andre medlemmer i samråd med styremedlem fra lederne. e) Mandatet vil framgå av styrets handlingsplan og vedtak i enkeltsaker. f) Lederrådet kan på eget initiativ utarbeide forslag til retningslinjer for sitt arbeid og legge disse fram for styret. g) Lederrådet rapporterer til styret og informerer fortløpende om sitt arbeid ved å sende møtereferater o.a. Referatene legges ut på hjemmesiden. h) Leder / styremedlem utarbeider et eget avsnitt til meldingen fra lokallagsstyret som sak til årsmøtet 2015.

8 Side 8 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Oppnevning av representanter i kommunale politiske utvalg Saksutredning: Vedtakene innebærer videreføring av oppnevningene etter kommunevalget høsten a) Partssammensatt utvalg/administrasjonsutvalg: Asle Milde. Personlig 2. vara Marita Valentin Jacobsen. b) Hovedutvalg undervisning og oppvekst: Asle Milde. c) Hovedverneombud, stedfortreder: Kjetil Aabø. d) Verneombud sektor undervisning og oppvekst: Kjetil Aabø. Stedfortreder: Nina Sandtangen. e) Hoved-AMU: o Personlig vara for hovedverneombudet.: Kjetil Aabø o Medlem: Kjetil Aabø. Stedfortreder: Nina Sandtangen. f) Sektor-AMU undervisning og oppvekst: o Kjetil Aabø, vara Asle Milde. o Nina Sandtangen, vara Marita Valentin Jacobsen. Regnskap, bank og post - fullmakter Saksutredning: Regnskapssystemet krever fullmakter til å attestere regninger. Posten krever fullmakt vedr. henting av rekommandertsendinger, postpakker og lignende. Banken krever fullmakt vedr. kontantuttak, utbetalinger fra konto og innsyn. a) Leder og normalt nestleder gis fullmakt til attestasjon av regnskapsbilag. Andre styremedlemmer har fullmakt i stedet for / i tillegg til dem hvis nødvendig. b) Leder og nestleder gis fullmakt til innsyn og å foreta kontantuttak og utbetalinger fra lokallagets konto. c) Leder og nestleder gis fullmakt til å hente alle postsendinger. Sak 13 12/13 Frikjøp Saksutredning: Ressurser til fordeling: Frikjøpsressurs fra Utdanningsforbundet iht. medlemstallet på 1001 medlemmer er denne på 96 % for skole-/ barnehageåret 2012/13. Ressursen skal bare brukes på medlem(mer) i styret. Lokallagene har ikke anledning til å bruke egne midler til å øke frikjøpet til hovedtillitsvalgte. Frikjøpsressurs fra Halden kommune: Kommunen tildeler pt. 120 % som frikjøp til tillitsvalgte etter Hovedavtalens del B 3-3 c) og skal brukes på tillitsvalgte etter Hovedavtalen. I tillegg dekker kommunen 20 % til leder. Bruk av egne kontingentmidler er iht. vedtatt budsjett. Vedtakene gjelder for hele årsmøteperioden så sant ressursene videreføres på samme nivå.

9 Side 9 a) Ressursen fra Utdanningsforbundet fordeles med 80 % til leder og 16 % til nestleder. Leders totale frikjøp blir på 100 % inkludert det som dekkes av arbeidsgiver. b) Egne midler brukes slik at nestleder gis et ytterligere frikjøp på 4 % (totalt frikjøp 20 %). c) En sum tilsvarende inntil 5 % frikjøp avsettes på budsjettet til bruk for refusjonskrav for frikjøp på enkeltdager for å utføre de oppgavene som tildeles styrets ansvarlige for private barnehager. d) Ressursen fra kommunen fordeles på de hovedtillitsvalgte med 100 % til Asle Milde og 20 % til Ragnfrid Næss Gjevingaas. Sak 14 12/13 Godtgjøringer og honorar Saksutredning: Utdanningsforbundet vedtok i 2010 nye retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan og for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte. De skal være til hjelp for lokallagene i bruken av kontingentmidler og regnskapsførsel og skal medvirke til en mer likeverdig og målrettet ressursbruk i organisasjonen. Det er presisert at godtgjøringsordningen (G-tillegg til leder og nestleder, honorar for styremøtedeltagelse) skal dekke opp for ekstra arbeidsbelastning og ansvar og at dette kommer i tillegg til lønnskompensasjon (opprettholde lønn som i den stillingen man kommer fra). Det betyr at godtgjøring kommer i tillegg til man beholder funksjonstillegg og lignende. Representantskapet har presisert at arbeidsgiver (ikke lokallaget) har ansvaret for lønn til HTV, at HTV skal beholde evt. funksjonstillegg og at det skal være årlige drøftinger om lønnsplassering, dvs. godtgjøring for merarbeidet som følge av vervet. Vi må forholde oss til dette. Forslaget innebærer i stor grad en videreføring av nåværende ordning. Det som står i kursiv nedenfor, er (tilnærmet) sitat fra de mest aktuelle punktene i retningslinjene. 1 Godtgjøringsordning for leder og nestleder Når styret skal ta stilling til G-ytelsene, forutsettes det at en velger ytelser fra følgende skala: 0,1 G 0,15 G 0,2 G 0,25 G 0,3 G 0,35 G 0,4 G 0,5 G 0,6 G 0,75 G 0,8 G 0,9 G 1,0 G 1,1 G 1,25 G. Ved G-tillegg for leder og nestleder i store lokallag gis ikke møtegodtgjøring i tillegg. Tidspunktet for regulering av lønnskompensasjonen er av praktiske grunner satt til 1.7. hvert år. Ved avtale med arbeidsgiver om utbetaling derimot, kan det være naturlig å sette justeringsdato til virkningstidspunktet for gjeldende års tariffoppgjør i KS. Lokallagsleder i lokallag med minst 1000 medlemmer kan gis en godtgjøring på inntil 0,75G. Dette er den øvre grensen for lokallagsnivå, 1,25G er øvre grense for fylkesnivå (fylkesleder). Nestleder i lokallag på 2000 medlemmer inntil 0,5G. Det er godkjent at nestleder i mindre lokallag

10 Side 10 også kan gis godtgjøring. Andre store lokallag i Østfold har tidligere vedtatt tilsvarende godtgjøring, de største lokallagene har vedtatt maks. antall G: leder 0,75 G, nestleder med 40 % frikjøp 0,5G. Også fylkeslaget har tidligere vedtatt maksbeløpene. 2 Møtehonorar for styret og hovedtillitsvalgte Hovedtillitsvalgte med møte- og talerett i styret kan gis en godtgjøring for det meransvar arbeidet i organisasjonen medfører, innenfor de rammer som gjelder for styremedlemmer på samme nivå. Møtehonorar kan utbetales med inntil kr. 500 pr. møte. Andre store lokallag i Østfold har tidligere vedtatt makssummen på kr. 500 pr. styremøte. Hos oss dekker honoraret også bruk av internett og arbeid med å forberede saker og særskilt tildelt ansvar (se også sak 2, 5, 6, 9 og 10). Alle summer er pr. person og pr. skole-/barnehageår og må sees i sammenheng med saksutredningen. 1 Godtgjøringsordning for leder og nestleder: a) Leder gis en godtgjøring på 0,6 G b) Nestleder gis en godtgjøring på 0,2 G c) Godtgjøringene utbetales av arbeidsgiver med refusjonskrav til lokallaget. d) Justeringsdato er virkningstidspunktet for gjeldende års tariffoppgjør. 2 Møtehonorar: e) Leder og nestleder tildeles ikke honorar, med henvisning til pkt. 1. f) Honorar gis til de som er innkalt til og deltar på møtet og omfatter styremedlemmer, varamedlemmer og hovedtillitsvalgt 2. g) Deltagelse på styremøter godtgjøres normalt med kr. 500 pr. møte. h) Deltagelse på møter som legges innenfor normal arbeidstid og på kort møte / del av møte (inntil 2 timer) godtgjøres med honorar kr Sak 15 12/13 Elektroniske kommunikasjonsmidler, kjøregodtgjøring og diverse avtaler Saksutredning: Det ble også her vist til vedtatte retningslinjer. 1 Dekning av utgifter til elektroniske kommunikasjonsmidler Mobiltelefon og bredbånd: Av administrative og praktiske grunner anbefales det at den tillitsvalgte får dekket mobiltelefon og mobilt bredbånd etter regning, gjerne kvartals- eller halvårsvis. Hvis man velger delvis dekning av telefonbruk, så gis det som en lønnsgodtgjøring, for eksempel inntil kr 5000 per år. Tillitsvalgte i lokallagene: Lokallag som bevilger dekning av elektroniske hjelpemidler til medlemmer i lokallagstyret bes sørge for en godgjøringsordning som er lett å administrere. Man kan som enkelte andre lokallag - velge å dekke både hele mobilregningen og skifte av telefon inntil en viss sum. Alternativet som ble vedtatt gir imidlertid en godgjøringsordning som er lett å administrere. Samtidig gir det frihet til å bruke mobiltelefonen privat for eksempel i utlandet uten at dette belastes lokallaget.

11 Side 11 2 Kilometergodtgjøring: Gjelder styremedlemmer, vara og hovedtillitsvalgte på styremøter og div. tjenesteoppdrag for kontoret. Ellers bare etter avtale, billigste transportmiddel skal normalt benyttes. Lokale kurs på dagtid gjelder også for kursdeltagerne hvis reiseavstanden er større enn hjem/arbeidssted (fradrag for reiseavstand hjem/arbeidssted). 3 Abonnement: Lokallaget dekker lokallagsleders abonnement på lokalavisa med nettilgang. Nettilgangen benyttes av alle på kontoret denne forutsetter et abonnement på papirutgaven. 4 Dekning av merkostnader til barnepass Det er åpnet for å dekke utgifter til ekstra barnepass etter nærmere oppgitte regler. Med ekstra barnepass forstås pass utover ordinære ordninger hos dagmamma, skole, barnehage, skolefritidsordning og utover det ektefelle/samboer/voksne barn som bor i samme huset står for. 5 Velferdsordninger - tilskudd til treningsavgift Det åpnes for muligheten til å vedta tilskudd til treningsavgift og tilskudd til utgiftdekning av skjermbriller for heltids tillitsvalgte. Styret kan ved vedtak innvilge tilskudd på kr 150,- per måned til treningsavgift. Halden kommune dekker utgiftene til PC-briller slik at dette ikke er aktuelt for vårt lokallag. 6 Arbeidstid, kontortid, ferie og avspasering Tillitsverv er ikke et regulert tilsettingsforhold med fast arbeidstid, tariffavtale med rett til overtid, eller i samme grad omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser i tilsettingsforhold osv. Vedtaket om godgjøringsordning er til for å kompensere for dette. Det enkelte styret må i den grad det er nødvendig også bli enige seg i mellom hvilke ordninger som skal praktiseres med tanke på arbeidstid, kontortid, ferie og avspasering. Dette gjelder både deltids- og heltidstillitsvalgte. Vedtaket om godtgjøringer inkluderer kompensasjon for overtidsarbeid og ubekvem arbeidstid. Lokallagskontoret må hvert år sende oversikt over ukentlig kontortid til fylkeskontoret, med tilnærmet «normal» arbeidstid. Vår kontortid er kl , fredager til Det forutsettes at heltids tillitsvalgte normalt er til stede på kontoret og arbeider der når man ikke har oppdrag utenfor kontoret, men en viss fleksibilitet godtas så sant kontoret normalt er bemannet og tillitsvalgte og medlemmer kan nå oss der. Tillitsvalgte som kommer fra lærerstilling, kan arbeide med komprimert arbeidsår, dvs. ha en arbeidsdag/-uke på gjennomsnittlig 8-9 / timer og følge skolens ferier og avspaseringsuker i den grad det er mulig og/eller ta ut avspasering andre uker. Andre følger ferieordningen på egen arbeidsplass og tar evt. ut avspasering for arbeidstimer ut over normaltid etter avtale med leder. Hver enkelt er gitt tillit vedr. å påse at man oppfyller årsverket hva angår arbeidstimer og selv holder oversikt over behov for / rett til avspasering. Avspaseringstidspunkt avtales med lokallagsleder slik at kontoret ikke rammes mer enn akseptabelt. Det legges til grunn at alt dette skal fungere til beste for alle involverte og gi rom for fleksibilitet.

12 Side 12 Vedtakene må sees i sammenheng med saksutredningen. 1 Dekning av utgifter til elektroniske kommunikasjonsmidler: a) Leder: o Delvis dekning av telefon gis som lønnsgodtgjøring med kr o Innkjøp av 1 mobiltelefon i perioden etter regning. b) Nestleder: o Delvis dekning av telefon gis som lønnsgodtgjøring med kr o Innkjøp av 1 mobiltelefon i perioden dekkes med kr c) Godtgjøringene utbetales av arbeidsgiver med refusjonskrav til lokallaget. d) Andre som har telefonutgifter som følge av oppdrag for lokallaget sender regning vedlagt avmerket spesifisert regning fra sin leverandør. 2 Kilometergodtgjøring: Utbetales i samsvar med saksutredningen ut fra Statens satser, etter regning på fylkeskontorets skjema. 3 Abonnement Lokallagsleders årsabonnement på Halden Arbeiderblad dekkes av lokallaget etter regning. 4 Dekning av merkostnader til barnepass: Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte kan søke AU på forhånd om å få dekket barnepass på møter og kurs som lokallaget innkaller til iht. betingelsene i retningslinjene. 5 Velferdsordninger - tilskudd til treningsavgift: Styret innvilger tilskudd på kr 150,- per måned til treningsavgift for heltids tillitsvalgte iht. betingelsene i retningslinjene. 6 Arbeidstid, kontortid, ferie og avspasering Nåværende praksis videreføres, med henvisning til saksutredningen.

Protokoll 8-2010/11, styremøte mandag 14. februar

Protokoll 8-2010/11, styremøte mandag 14. februar Vår dato 15.02.11 Protokoll 8-2010/11, styremøte mandag 14. februar Møtet ble holdt på lokallagskontoret kl. 17.15 21.00 Til stede: Ellen Stigum, Mona Lie Jigarp, Asle Milde, Laila Omberg, Lorentz Kvammen,

Detaljer

Retningslinjer for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte

Retningslinjer for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte Retningslinjer Juni 2013 Retningslinjer for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte Følgende retningslinjer inneholder rammer for kompensasjonsordninger til dekning av lønnstap for tillitsvalgte

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Retningslinjer for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte - kommentarutgave

Retningslinjer for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte - kommentarutgave Retningslinjer med kommentarer Juni 2013 Retningslinjer for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte - kommentarutgave Utdanningsforbundets kompensasjons- og godtgjøringsordninger har

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: Sted: Institutt for journalistikk

Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: Sted: Institutt for journalistikk Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: 27.4.2011 Sted: Institutt for journalistikk Tilstede: Morten Breivik, Ann Heidi Jensen, Hanne Merete Jensen, Guro Vatn, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Bernt Bigton organisasjonssekretær Agenda Økonomi og regnskap Utdanningsforbundets portal Utdanningsforbundets logo/ Designmanualen Tillitsvalgt-info

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2008 oo000oo Dokument 1 7.mai kl 0900 HOVEDAVTALE 3.6 Rett til permisjon Valgte

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Retningslinjer, Utdanningsforbundet Januar 2012 Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Definisjoner Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 22.02.2017 Behandlet i sak 012/17 JpId: 17/5257 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

3.1 MELDING. Innledning v/ellen Stigum. STYRETS INNSTILLING TIL VEDTAK: Meldingen godkjennes.

3.1 MELDING. Innledning v/ellen Stigum. STYRETS INNSTILLING TIL VEDTAK: Meldingen godkjennes. 3.1 MELDING Innledning v/ellen Stigum STYRETS INNSTILLING TIL VEDTAK: Meldingen godkjennes. 1: MEDLEMSSTATUS 2: ÅRSMØTEVALGTE VERV 2.1 Lokallagsstyret 2.2 Hovedtillitsvalgte 2.3 Valgkomitéen 2.4 Revisor

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 Styremøter står pt med blå+kursiv skrift, ATV-kurs med grønn skrift. Noen av datoene for HTVmøter sektor u&o kan bli endret Planen inkluderer

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget Moss og Rygge. Saksliste

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget Moss og Rygge. Saksliste Innkalling til møte i Arbeidsutvalget Moss og Rygge Møtedato: 13.01.2017 Tidspunkt: Kl 13.00 Møtested: Fredrikstad Innkalles: Andre: Faste mer av utvalget Melding om forfall gis til: politisk.sekretariat@moss.kommune.no

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 Godtgjørelse til kommunale folkevalgte 2018 1. halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den 11.12.17, saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 1. Generelt Bakgrunnen for godtgjøring for folkevalgte er kommuneloven kapittel

Detaljer

Drift av lokallagene ulike retningslinjer. Samling for nye LLL - desember 2016

Drift av lokallagene ulike retningslinjer. Samling for nye LLL - desember 2016 Drift av lokallagene ulike retningslinjer Samling for nye LLL - desember 2016 Bergen Hva kan vi bruke kontingentmidlene til? Vurderinger som må gjøres Hva er god bruk av lokallagets midler? Hva kommer

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Reglement for Ungdommens bystyre

Reglement for Ungdommens bystyre Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.09 Rev. dato: 181213 Side 1 av 6 Reglement for Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016.

Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016. Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016. Tema: 1. Hva sier våre vedtekter om pensjonistarbeidet? 2. Organisering av arbeidet, sentralt, fylke, loklt 3. Litt om hva ATV og

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m.

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m. Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

Ny som lokallagsleder

Ny som lokallagsleder Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Gratulerer! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke ditt første tillitsverv. Du

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17 Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte 1 2016/17 Sted: Fagforeningskontoret Storgt 141 Tid: 19.8.16 kl.12.00-15.00 Bevertning: Pizza, brus kaffe og snacks Møteleder: Ordstyrer: Referent: Astrid

Detaljer

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR)

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) 1. Formål AIRs vedtekters 16 omhandler retningslinjer for styrets arbeid. Formålet med styreinstruksen er å gi en utfyllende oversikt over styrets roller, ansvar

Detaljer

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av innkalling Referat konstituerende styremøte 5.5.2010 Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Gunnar Erikstad, Ann Heidi Jensen,, Guro Vatn, Bjørg Slettemyr Ek, Elisabeth Haflan, Ole Jørgen Christiansen,,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Rådmannen Rettelser og tillegg: Bystyrets

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL PARTIENE OG DE FOLKEVALGTE I FREDRIKSTAD KOMMUNE FOR BYSTYREPERIODEN

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL PARTIENE OG DE FOLKEVALGTE I FREDRIKSTAD KOMMUNE FOR BYSTYREPERIODEN REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL PARTIENE OG DE FOLKEVALGTE I FREDRIKSTAD KOMMUNE FOR BYSTYREPERIODEN 2015-2019 1. Fredrikstad kommune engasjerer ordfører på heltid Ordførerens godtgjøring pr. 30.04.2015

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Uttalelse om vedtektsforslag Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet innkalte for pensjonistlederne i fylkeslagene og fylkesstyrekontaktene

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE Gjeldende fra 17.12.2015 Ephorte 2011/1752-3 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE 1. Reglementets omfang Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk valgte medlemmer og varamedlemmer

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 17.06.2015 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2. Varaordfører... 4 1.3. Utvalgslederne

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 1. TILKNYTNING OG STATUS 2. FORMÅL 3. MEDLEMMER 4. ORGANER 5. ÅRSMØTET

FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 1. TILKNYTNING OG STATUS 2. FORMÅL 3. MEDLEMMER 4. ORGANER 5. ÅRSMØTET FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vedtekter og retningslinjer vedtatt på årsmøtet 12. april 2016 1. TILKNYTNING OG STATUS Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (FF-HiOA) er

Detaljer

Godtgjøringsreglement

Godtgjøringsreglement UTKAST 26.september 2016 Temakomiteens anbefaling Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Sandefjord kommune Godtgjøringsreglement Gyldig fra 1.1.17 31.12.19 Vedtatt av Sandefjord kommunestyre xx.xx.2016,

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 30.09.2015 i utvalgssak 094/15 og sist endret i kommunestyremøte 17.12.2015 i utvalgssak 117/15. 1 1. GENERELLE

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til NJs lokallag:

Retningslinjer for tilskudd til NJs lokallag: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. oktober 2009 kl 13 i NJs lokaler Tilstede: Sekretariat: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Jahn-Arne Olsen, Hilde Tretterud og Gunhild

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED Reglement REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED JOHANNES LÆRINGSSENTER Kapittel 1: Styringsgruppen og administrasjon 1.1. Virkeområde og lovgrunnlag. Dette reglementet gjelder

Detaljer