Protokoll /13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012"

Transkript

1 Vår dato Protokoll /13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal (unntatt i sak 15), André Sahlberg, Nina Sandtangen, Øyvind Braaten (1. vara), Cathrine Bjørnstad Skog (2. vara). Ikke innkalt / forhåndsmeldt forfall: Bitte Gimming (3. vara). SAKSLISTE Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Sak 8 12/13 Sak 9 12/13 Sak 10 12/13 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Sak 13 12/13 Sak 14 12/13 Sak 15 12/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Rutiner for styremøtene Oppnevning av arbeidsutvalg m/fullmakter Oppnevning av vara for nestleder Oppnevning av kontaktpersoner i styret Fordeling av ansvarsområder for medlemsgruppene Oppnevning av kontaktpersoner utenfor styret Oppnevning av medlemmer i pensjoniststyret og retningslinjer for dette Oppnevning av kommunalt forhandlingsutvalg m/fullmakter Oppnevning av Lederråd Oppnevning av representanter i kommunale politiske utvalg Regnskap, bank og post - fullmakter Frikjøp Godtgjøringer og honorar Elektroniske kommunikasjonsmidler, kjøregodtgjøring og diverse avtaler Adresse Wiels plass Halden E-post/Internett Telefon Organisasjonsnr

2 Side 2 Vedtakene gjelder så sant ikke forholdene tilsier ny behandling. Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjennes Rutiner for styremøtene Saksutredning: Praktiske forhold knyttet til styremøtene. Vedtaket innebærer videreføring av nåværende praksis. Styret har tidligere diskutert hvordan styremøtene kan legges opp for å få en best mulig saksbehandling samtidig som man unngår for store belastninger på styremedlemmene og beholder den gode atmosfæren som bør prege samarbeidet i styret. Det var da enighet om at deltagerne ankommer kl. 17 og deltar i felles forberedelser til servering. Ferdigmat og evt. frukt serveres fra kl Effektiv møtestart kl Avslutning innen kl. 21. Det har også vært enighet om effektivisering av tidsbruk ved bl.a. rask gjennomgang av protokoller / referater, som betinger at alle leser dem nøye på forhånd og kjenner innholdet godt nok til å framsette nødvendige spørsmål og kommentarer. For pkt. e) vises også til sak 14. a) Styremøtene holdes på varierende ukedager kl inkl. servering ved ankomst, normalt ca. hver 3./4. uke. b) Det settes opp halvårige møteplaner. Første ordinære møte holdes i siste halvdel av august. c) Innkalling med saksliste sendes ut ca. en uke i forkant av møtene. Styremedlemmene melder evt. forfall snarest mulig. d) Innkalling av vara: o 1. vara er fast møtende. o 2. og 3. vara innkalles bare hvis flere enn ett styremedlem har forfall. De må lese sakspapirer og må kunne møte på kort varsel og må holde av alle møtedatoer på samme måte som styremedlemmene. e) Alle i styret inkl. 1. vara har ansvar for forberedelse av minst én stor debattsak hvert år. I årsmøteår kan dette i stedet være en årsmøtesak. f) Lokallagsleder er normalt møteleder. g) Leder skriver protokoll fra styremøtene og sender dem fortløpende til fylkeskontoret. Ansvarlig for hjemmesiden legger protokollene ut der. Oppnevning av arbeidsutvalg m/fullmakter Saksutredning: Det ble vist til vedtektenes 61.5: Lokallagsstyret kan velge et arbeidsutvalg blant sine medlemmer og fastsetter eventuelt fullmakter for dette. a) Det opprettes et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder og nestleder. b) I evt. saker hvor et AU-medlem anser seg selv som inhabil, erstattes vedkommende av Asle Milde. c) AU planlegger styremøtene og innstiller til vedtak.

3 Side 3 d) Både AU og styremedlemmer kan fremme saker til styremøtene. e) Styret kan delegere oppgaver og fullmakter til AU. f) Økonomisk fullmakt: o AU har fullmakt for bruk av midler inntil kr pr. enkeltinnkjøp. o Leder har fullmakt til bruk av midler inntil kr g) Kurs / seminarer / konferanser: o AU eller leder alene har fullmakt til å inngå hasteavtaler med fylkeskontoret, bl.a. vedr. kurs. o AU gis fullmakt til å fastsette tid, sted og temaer for lokallagets kurs og seminarer og inngå avtaler med kursholdere, evt. i samarbeid med hovedtillitsvalgte. Planer for todagerskursene legges fortløpende fram for styret. o AU kan delegere enkelte oppgaver til styremedlemmer, bl.a. ansvar på medlemsmøter på kveldstid, forberedelse og avvikling av årsmøte og lokale storkurs. o AU vedtar hvem som skal evt. sendes som lokallagets deltager(e) på eksterne kurs og konferanser. h) Andre saker av praktisk / ikke politisk karakter delegeres også til AU. i) Det skrives protokoll fra AU-møtene, som sendes styret for godkjenning. Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Oppnevning av vara for nestleder Saksutredning: Vedtektenes 67.2: «Lokallagsstyret velger ny nestleder blant sine medlemmer, dersom leder eller nestleder må erstattes i valgperioden». Erfaring inneværende periode tilsier at det er klokt å ha en vara for nestleder i situasjoner / perioder hvor leder eller nestleder, uavhengig av årsak, har et lengre fravær (over 16 dager) og må erstattes. Mona Lie Jigarp har vært nestleder de siste årene, og har dermed den erfaring den trengs. Fullmakter og frikjøp gitt nestleder overtas av vara i den grad det er mulig og ønskelig / nødvendig. Behov for frikjøp må i slike situasjoner vurderes underveis, det kan også gis til andre i styret, tas ut fleksibelt og i mindre omfang enn normalt. Fordelingen av andre arbeidsoppgaver knyttet til organisasjonstillitsverv avtales internt. a) Mona Lie Jigarp oppnevnes som vara for nestleder. b) I nestleders fravær overtar vara alle fullmakter. Om nødvendig må det lages ny fullmakt for bank og post. Oppnevning av kontaktpersoner for medlemsgruppene Saksutredning: Med «medlemsgruppe» menes her vedtatt struktur i Utdanningsforbundet, se vedtektene 11. Kontaktpersoner i styret er bindeleddet mellom lokallaget og fylkeslaget. De har et særskilt ansvar for å følge opp sitt område, bl.a. med informasjon på styremøter. Dette må også ses i sammenheng med neste sak. Kontaktpersonene skal også registreres spesielt i medlemsregisteret på web.

4 Side 4 a) Grunnskole: Nestleder. Vara: Øyvind Braaten b) Videregående opplæring: André Sahlberg. Vara: Cathrine B. Skog c) Barnehage: Nina Sandtangen. Vara: Nestleder d) FAS: Nestleder. Vara: Bitte Gimming e) HU: Leder. Vara: Nestleder Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Fordeling av ansvarsområder i styret Saksutredning: Saken må ses i sammenheng med bl.a. vedtak om frikjøpsressurs, sak 13. Alle må imidlertid kunne påta seg ansvar uten særskilt tidsressurs. Det ble også vist til forslag til møtegodtgjøring, sak 14. a) Verving: Leder og nestleder b) Medlemsregisteret: Leder og nestleder c) Medlemsfordeler / avtaler: Nestleder d) Lokallagets nettside: Asle Milde og nestleder e) Lokallagets Facebookside: Asle Milde, leder og nestleder f) Internasjonalt arbeid / Planbarnet: Nestleder g) Ungpolitikk: Nestleder og Mona Lie Jigarp h) Arbeidsmiljø: Asle Milde og Nina Sandtangen i) Særskilte medlemsgrupper: o Private barnehager inkludert personalsaker: Nina Sandtangen o Statlig område: Leder o Ledermedlemmer: Ann Kariin Kildal o Små medlemsgrupper: Nestleder og Asle Milde h) Ansvarsområder for styret og hovedtillitsvalgte ut over dette vil framkomme av lokallagets handlingsplan. i) Leder og nestleder fordeler selv øvrige oppgaver seg imellom innenfor frikjøpsressursen. Oppnevning av kontaktpersoner utenfor styret Saksutredning: Kontaktpersoner er bindeleddet mellom styret og en medlemsgruppe / et arbeidsområde. Kontaktperson blant de tillitsvalgte i private / ikke kommunale barnehager kan gis særskilt opplæring og tildeles et visst koordineringsansvar. Kontaktperson for øvingslærerne trekkes inn når det er behov for å diskutere avtaler o.l. for disse og få oversikt over medlemsgruppen. a) Kontakt ATV private barnehager: Cathrine Hovelsen. Vara: Ann- Cathrin B. Hansen, på betingelse av at hun aksepterer oppnevningen. AU gis fullmakt til evt. å oppnevne en annen. b) Øvingslærerne: Anne Merete Koppang.

5 Side 5 Sak 8 12/13 Oppnevning av medlemmer i pensjoniststyret og retningslinjer for dette Saksutredning: Det ble vist til vedtektenes 13.2: «I tillegg skal det legges til rette for egne styrer for pensjonistmedlemmer på alle nivåer i organisasjonen. Pensjoniststyrene er rådgivende for fellesstyrene på eget organisasjonsnivå» og 66.2: «Lokallagsstyret kan oppnevne et styre for pensjonistmedlemmer innenfor lokallaget, eventuelt en pensjonistkontakt. Oppnevningen bør skje i samråd med pensjonister innenfor lokallaget». Årsmøtet 2012 vedtok dessuten å Styrke pensjonistmedlemmenes tilhørighet til lokallaget ved fortsatt å oppnevne et pensjoniststyre og gi økonomisk støtte til arrangementer for denne medlemsgruppen. Lokallaget har i dag omkring 180 pensjonistmedlemmer. Medlemmene av det nåværende styret er spurt om de ønsker å fortsette, og det er de som har fått i oppdrag å finne nye medlemmer. De to førstnevnte nedenfor har sagt ja til gjenvalg. Økonomisk ramme er i samsvar med tidligere anbefaling fra fylkesnivå ( kr pr. medlem). Retningslinjene bygger på forslag fra pensjoniststyret sentralt, med lokale tilpasninger. a) Det oppnevnes et styre med inntil 5 medlemmer for pensjonistmedlemmene innenfor lokallaget. b) Medlemmer: Knut Røsnæs, Marianne Stokke, Hans Moen, Monika Holm og Rolf Myhre-Nielsen. c) Økonomisk ramme beregnes normalt med kr. 100 pr. pensjonistmedlem pr. år, som fordeles med maksimalt 20 % til fylkeslagets pensjoniststyre og minst 80 % til lokallagets pensjoniststyre. d) Retningslinjer for pensjoniststyret: o Styret konstituerer seg selv og velger leder og sekretær. o Styrets leder har ansvar for å innkalle til møter, oppsett av sakliste, samt å fordele oppgaver mellom styremedlemmene. o Sekretæren har ansvar for å skrive møtereferater. Disse sendes også til lokallagsstyret v/leder. Kontoret legger dem ut på hjemmesiden. o Styret har som formål å følge opp pensjonistmedlemmenes interesser på det organisasjonsmessige, sosiale og kulturelle plan. o Styret skal være et forum der det drøftes og fremmes saker som gjelder pensjonistenes spesielle situasjon. o Styret for pensjonistene er et rådgivende organ for lokallagsstyret og rapporterer til dette. o Styret for pensjonistene skal arbeide innenfor lokallagets politiske program, vedtekter og handlingsplan, samt økonomiske rammer gitt av lokallagsstyret. o Styret for pensjonistene skal behandle saker det får seg forelagt av lokallagsstyret, i tillegg til selv å ta opp og foreslå videre behandling av saker innenfor sitt arbeidsområde.

6 Side 6 o Styret for pensjonistene kan arrangere møter, kurs og reiser for pensjonistmedlemmene innenfor de økonomiske rammer som er gitt. o Styret for pensjonistene skal spre informasjon om sin og fylkeslagets virksomhet for medlemsgruppa og behandle forespørsler fra medlemmene. o Informasjon og invitasjoner til pensjonistmedlemmene sendes på mail via lokallagsleder. Pensjoniststyret sender brev i posten til medlemmer som ikke har mailadresse. Utgiftene dekkes ved regning innenfor de økonomiske rammer som er gitt. o Pensjoniststyret utarbeider et eget avsnitt til meldingen fra lokallagsstyret som sak til årsmøtet Sak 9 12/13 Oppnevning av kommunalt forhandlingsutvalg m/fullmakter Saksutredning: Det ble vist til vedtektenes 65: Lokallagsstyret skal opprette egne forhandlingsutvalg på aktuelle avtaleområder. Medlemmene på det avtaleområdet det skal forhandles for, skal til vanlig ha flertall i utvalget, som normalt ledes av tillitsvalgte etter hovedavtalen. Det er bare KS-omådet, Halden kommune, som er aktuelt avtaleområde. Medlemmene vil i praksis få ansvaret for lokale forhandlinger i kap , kap. 4 og kap. 5 avhengig av evt. endringer i ny HTA. I tillegg er det aktuelt med bl.a. forhandlinger om lokale arbeidstidsavtaler. Utvalget bør alltid bestå av HTV 1 og 2 + vara, leder og nestleder. Ved bytte av personer i disse vervene, endres også utvalgets medlemmer i samsvar med dette. Varamedlemmene er ikke personlige vara, og det er ingen prioritert rekkefølge. De trekkes inn etter behov og ut fra hvilket kapittel / område det forhandles for. De som skal oppnevnes iht. pkt. f) i vedtaket, skal primært være hhv. styrer (kap ) og skoleleder (kap. 4C). 1: Utvalget: a) Det opprettes et forhandlingsutvalg for KS-området, medlemmer tilsatt i Halden kommune. b) Utvalget har 6 medlemmer og inntil 7 varamedlemmer. c) Utvalgsleder: HTV 1 Asle Milde. d) Andre medlemmer: o HTV 2 Ragnfrid Næss Gjevingaas o Vara HTV 1 Marita Valentin Jacobsen o Vara HTV 2 Nina Sandtangen o Lokallagsleder Ellen Stigum o Nestleder Mari O. Bjerke e) Varamedlemmer: o Ann Kariin Kildal (rektorer kap ) o Mona Lie Jigarp og Øyvind Braaten (lærere kap. 4C) o Hege Holone (ped.ledere / førskolelærere kap. 4B) o Bitte Gimming (PPT og andre små medlemsgrupper kap. 4B og 5) f) AU gis fullmakt til å oppnevne 2 varamedlemmer i samråd med HTV 1.

7 Side 7 2: Fullmakter og rapportering: a) Styret har det overordnede ansvaret, vedtar hovedprinsipper og legger føringer / prioriteringer for forhandlingsutvalget. b) Forhandlingsutvalget skal gjennomføre forhandlingene i tråd med Utdanningsforbundets overordnede politikk og prioriteringer samt vedtak på årsmøtet 2012, sak 5 Retningslinjer. c) Utvalget avgjør hvem som utgjør delegasjonen i de enkelte møtene. d) Forhandlingsutvalget har fullmakt til å fremme krav. I lokale lønnsforhandlinger kap. 3 og 5 kan utvalget delegere dette til forhandlingsdelegasjonen. e) Forhandlingsutvalgets medlemmer har fullmakt til å undertegne protokoll. Normalt er det utvalgsleder som undertegner. f) Utvalgsleder og lokallagsleder skal informere berørte tillitsvalgte, medlemmene og fylkesnivået om forhandlingsresultatet. g) Utvalget rapporterer til styret og informerer fortløpende om sitt arbeid. h) Utvalgsleder utarbeider et eget avsnitt til meldingen fra lokallagsstyret som sak til årsmøtet Sak 10 12/13 Oppnevning av Lederråd Saksutredning: Det ble vist til vedtektenes 62.7: Lokallagsstyret skal oppnevne medlemmer til eventuelle utvalg, råd og fora under lokallagsstyret. og tilsvarende i Årsmøtet 2012 vedtok å Oppnevne et Lederråd etter nåværende modell. Medlemmene av det nåværende rådet er spurt om de ønsker å fortsette. Bare 1 sa ja til det. De som skal oppnevnes iht. pkt. d) i vedtaket, skal primært være fra grupper som ikke er representert: styrer kommunal barnehage, styrer privat barnehage, ass.rektor / undervisningsinspektør i grunnskolen, SFO-leder, leder i kommuneadministrasjonen. a) Det oppnevnes et Lederråd med 4-7 medlemmer fordelt på ulike typer lederstillinger og arbeidsplasser. b) Leder: Styremedlem Ann Kariin Kildal. c) Øvrige medlemmer: o Trude Paulsen, fagleder vgs o Trond Langvik, utdanningsleder vgs. d) AU gis fullmakt til å oppnevne andre medlemmer i samråd med styremedlem fra lederne. e) Mandatet vil framgå av styrets handlingsplan og vedtak i enkeltsaker. f) Lederrådet kan på eget initiativ utarbeide forslag til retningslinjer for sitt arbeid og legge disse fram for styret. g) Lederrådet rapporterer til styret og informerer fortløpende om sitt arbeid ved å sende møtereferater o.a. Referatene legges ut på hjemmesiden. h) Leder / styremedlem utarbeider et eget avsnitt til meldingen fra lokallagsstyret som sak til årsmøtet 2015.

8 Side 8 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Oppnevning av representanter i kommunale politiske utvalg Saksutredning: Vedtakene innebærer videreføring av oppnevningene etter kommunevalget høsten a) Partssammensatt utvalg/administrasjonsutvalg: Asle Milde. Personlig 2. vara Marita Valentin Jacobsen. b) Hovedutvalg undervisning og oppvekst: Asle Milde. c) Hovedverneombud, stedfortreder: Kjetil Aabø. d) Verneombud sektor undervisning og oppvekst: Kjetil Aabø. Stedfortreder: Nina Sandtangen. e) Hoved-AMU: o Personlig vara for hovedverneombudet.: Kjetil Aabø o Medlem: Kjetil Aabø. Stedfortreder: Nina Sandtangen. f) Sektor-AMU undervisning og oppvekst: o Kjetil Aabø, vara Asle Milde. o Nina Sandtangen, vara Marita Valentin Jacobsen. Regnskap, bank og post - fullmakter Saksutredning: Regnskapssystemet krever fullmakter til å attestere regninger. Posten krever fullmakt vedr. henting av rekommandertsendinger, postpakker og lignende. Banken krever fullmakt vedr. kontantuttak, utbetalinger fra konto og innsyn. a) Leder og normalt nestleder gis fullmakt til attestasjon av regnskapsbilag. Andre styremedlemmer har fullmakt i stedet for / i tillegg til dem hvis nødvendig. b) Leder og nestleder gis fullmakt til innsyn og å foreta kontantuttak og utbetalinger fra lokallagets konto. c) Leder og nestleder gis fullmakt til å hente alle postsendinger. Sak 13 12/13 Frikjøp Saksutredning: Ressurser til fordeling: Frikjøpsressurs fra Utdanningsforbundet iht. medlemstallet på 1001 medlemmer er denne på 96 % for skole-/ barnehageåret 2012/13. Ressursen skal bare brukes på medlem(mer) i styret. Lokallagene har ikke anledning til å bruke egne midler til å øke frikjøpet til hovedtillitsvalgte. Frikjøpsressurs fra Halden kommune: Kommunen tildeler pt. 120 % som frikjøp til tillitsvalgte etter Hovedavtalens del B 3-3 c) og skal brukes på tillitsvalgte etter Hovedavtalen. I tillegg dekker kommunen 20 % til leder. Bruk av egne kontingentmidler er iht. vedtatt budsjett. Vedtakene gjelder for hele årsmøteperioden så sant ressursene videreføres på samme nivå.

9 Side 9 a) Ressursen fra Utdanningsforbundet fordeles med 80 % til leder og 16 % til nestleder. Leders totale frikjøp blir på 100 % inkludert det som dekkes av arbeidsgiver. b) Egne midler brukes slik at nestleder gis et ytterligere frikjøp på 4 % (totalt frikjøp 20 %). c) En sum tilsvarende inntil 5 % frikjøp avsettes på budsjettet til bruk for refusjonskrav for frikjøp på enkeltdager for å utføre de oppgavene som tildeles styrets ansvarlige for private barnehager. d) Ressursen fra kommunen fordeles på de hovedtillitsvalgte med 100 % til Asle Milde og 20 % til Ragnfrid Næss Gjevingaas. Sak 14 12/13 Godtgjøringer og honorar Saksutredning: Utdanningsforbundet vedtok i 2010 nye retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan og for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte. De skal være til hjelp for lokallagene i bruken av kontingentmidler og regnskapsførsel og skal medvirke til en mer likeverdig og målrettet ressursbruk i organisasjonen. Det er presisert at godtgjøringsordningen (G-tillegg til leder og nestleder, honorar for styremøtedeltagelse) skal dekke opp for ekstra arbeidsbelastning og ansvar og at dette kommer i tillegg til lønnskompensasjon (opprettholde lønn som i den stillingen man kommer fra). Det betyr at godtgjøring kommer i tillegg til man beholder funksjonstillegg og lignende. Representantskapet har presisert at arbeidsgiver (ikke lokallaget) har ansvaret for lønn til HTV, at HTV skal beholde evt. funksjonstillegg og at det skal være årlige drøftinger om lønnsplassering, dvs. godtgjøring for merarbeidet som følge av vervet. Vi må forholde oss til dette. Forslaget innebærer i stor grad en videreføring av nåværende ordning. Det som står i kursiv nedenfor, er (tilnærmet) sitat fra de mest aktuelle punktene i retningslinjene. 1 Godtgjøringsordning for leder og nestleder Når styret skal ta stilling til G-ytelsene, forutsettes det at en velger ytelser fra følgende skala: 0,1 G 0,15 G 0,2 G 0,25 G 0,3 G 0,35 G 0,4 G 0,5 G 0,6 G 0,75 G 0,8 G 0,9 G 1,0 G 1,1 G 1,25 G. Ved G-tillegg for leder og nestleder i store lokallag gis ikke møtegodtgjøring i tillegg. Tidspunktet for regulering av lønnskompensasjonen er av praktiske grunner satt til 1.7. hvert år. Ved avtale med arbeidsgiver om utbetaling derimot, kan det være naturlig å sette justeringsdato til virkningstidspunktet for gjeldende års tariffoppgjør i KS. Lokallagsleder i lokallag med minst 1000 medlemmer kan gis en godtgjøring på inntil 0,75G. Dette er den øvre grensen for lokallagsnivå, 1,25G er øvre grense for fylkesnivå (fylkesleder). Nestleder i lokallag på 2000 medlemmer inntil 0,5G. Det er godkjent at nestleder i mindre lokallag

10 Side 10 også kan gis godtgjøring. Andre store lokallag i Østfold har tidligere vedtatt tilsvarende godtgjøring, de største lokallagene har vedtatt maks. antall G: leder 0,75 G, nestleder med 40 % frikjøp 0,5G. Også fylkeslaget har tidligere vedtatt maksbeløpene. 2 Møtehonorar for styret og hovedtillitsvalgte Hovedtillitsvalgte med møte- og talerett i styret kan gis en godtgjøring for det meransvar arbeidet i organisasjonen medfører, innenfor de rammer som gjelder for styremedlemmer på samme nivå. Møtehonorar kan utbetales med inntil kr. 500 pr. møte. Andre store lokallag i Østfold har tidligere vedtatt makssummen på kr. 500 pr. styremøte. Hos oss dekker honoraret også bruk av internett og arbeid med å forberede saker og særskilt tildelt ansvar (se også sak 2, 5, 6, 9 og 10). Alle summer er pr. person og pr. skole-/barnehageår og må sees i sammenheng med saksutredningen. 1 Godtgjøringsordning for leder og nestleder: a) Leder gis en godtgjøring på 0,6 G b) Nestleder gis en godtgjøring på 0,2 G c) Godtgjøringene utbetales av arbeidsgiver med refusjonskrav til lokallaget. d) Justeringsdato er virkningstidspunktet for gjeldende års tariffoppgjør. 2 Møtehonorar: e) Leder og nestleder tildeles ikke honorar, med henvisning til pkt. 1. f) Honorar gis til de som er innkalt til og deltar på møtet og omfatter styremedlemmer, varamedlemmer og hovedtillitsvalgt 2. g) Deltagelse på styremøter godtgjøres normalt med kr. 500 pr. møte. h) Deltagelse på møter som legges innenfor normal arbeidstid og på kort møte / del av møte (inntil 2 timer) godtgjøres med honorar kr Sak 15 12/13 Elektroniske kommunikasjonsmidler, kjøregodtgjøring og diverse avtaler Saksutredning: Det ble også her vist til vedtatte retningslinjer. 1 Dekning av utgifter til elektroniske kommunikasjonsmidler Mobiltelefon og bredbånd: Av administrative og praktiske grunner anbefales det at den tillitsvalgte får dekket mobiltelefon og mobilt bredbånd etter regning, gjerne kvartals- eller halvårsvis. Hvis man velger delvis dekning av telefonbruk, så gis det som en lønnsgodtgjøring, for eksempel inntil kr 5000 per år. Tillitsvalgte i lokallagene: Lokallag som bevilger dekning av elektroniske hjelpemidler til medlemmer i lokallagstyret bes sørge for en godgjøringsordning som er lett å administrere. Man kan som enkelte andre lokallag - velge å dekke både hele mobilregningen og skifte av telefon inntil en viss sum. Alternativet som ble vedtatt gir imidlertid en godgjøringsordning som er lett å administrere. Samtidig gir det frihet til å bruke mobiltelefonen privat for eksempel i utlandet uten at dette belastes lokallaget.

11 Side 11 2 Kilometergodtgjøring: Gjelder styremedlemmer, vara og hovedtillitsvalgte på styremøter og div. tjenesteoppdrag for kontoret. Ellers bare etter avtale, billigste transportmiddel skal normalt benyttes. Lokale kurs på dagtid gjelder også for kursdeltagerne hvis reiseavstanden er større enn hjem/arbeidssted (fradrag for reiseavstand hjem/arbeidssted). 3 Abonnement: Lokallaget dekker lokallagsleders abonnement på lokalavisa med nettilgang. Nettilgangen benyttes av alle på kontoret denne forutsetter et abonnement på papirutgaven. 4 Dekning av merkostnader til barnepass Det er åpnet for å dekke utgifter til ekstra barnepass etter nærmere oppgitte regler. Med ekstra barnepass forstås pass utover ordinære ordninger hos dagmamma, skole, barnehage, skolefritidsordning og utover det ektefelle/samboer/voksne barn som bor i samme huset står for. 5 Velferdsordninger - tilskudd til treningsavgift Det åpnes for muligheten til å vedta tilskudd til treningsavgift og tilskudd til utgiftdekning av skjermbriller for heltids tillitsvalgte. Styret kan ved vedtak innvilge tilskudd på kr 150,- per måned til treningsavgift. Halden kommune dekker utgiftene til PC-briller slik at dette ikke er aktuelt for vårt lokallag. 6 Arbeidstid, kontortid, ferie og avspasering Tillitsverv er ikke et regulert tilsettingsforhold med fast arbeidstid, tariffavtale med rett til overtid, eller i samme grad omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser i tilsettingsforhold osv. Vedtaket om godgjøringsordning er til for å kompensere for dette. Det enkelte styret må i den grad det er nødvendig også bli enige seg i mellom hvilke ordninger som skal praktiseres med tanke på arbeidstid, kontortid, ferie og avspasering. Dette gjelder både deltids- og heltidstillitsvalgte. Vedtaket om godtgjøringer inkluderer kompensasjon for overtidsarbeid og ubekvem arbeidstid. Lokallagskontoret må hvert år sende oversikt over ukentlig kontortid til fylkeskontoret, med tilnærmet «normal» arbeidstid. Vår kontortid er kl , fredager til Det forutsettes at heltids tillitsvalgte normalt er til stede på kontoret og arbeider der når man ikke har oppdrag utenfor kontoret, men en viss fleksibilitet godtas så sant kontoret normalt er bemannet og tillitsvalgte og medlemmer kan nå oss der. Tillitsvalgte som kommer fra lærerstilling, kan arbeide med komprimert arbeidsår, dvs. ha en arbeidsdag/-uke på gjennomsnittlig 8-9 / timer og følge skolens ferier og avspaseringsuker i den grad det er mulig og/eller ta ut avspasering andre uker. Andre følger ferieordningen på egen arbeidsplass og tar evt. ut avspasering for arbeidstimer ut over normaltid etter avtale med leder. Hver enkelt er gitt tillit vedr. å påse at man oppfyller årsverket hva angår arbeidstimer og selv holder oversikt over behov for / rett til avspasering. Avspaseringstidspunkt avtales med lokallagsleder slik at kontoret ikke rammes mer enn akseptabelt. Det legges til grunn at alt dette skal fungere til beste for alle involverte og gi rom for fleksibilitet.

12 Side 12 Vedtakene må sees i sammenheng med saksutredningen. 1 Dekning av utgifter til elektroniske kommunikasjonsmidler: a) Leder: o Delvis dekning av telefon gis som lønnsgodtgjøring med kr o Innkjøp av 1 mobiltelefon i perioden etter regning. b) Nestleder: o Delvis dekning av telefon gis som lønnsgodtgjøring med kr o Innkjøp av 1 mobiltelefon i perioden dekkes med kr c) Godtgjøringene utbetales av arbeidsgiver med refusjonskrav til lokallaget. d) Andre som har telefonutgifter som følge av oppdrag for lokallaget sender regning vedlagt avmerket spesifisert regning fra sin leverandør. 2 Kilometergodtgjøring: Utbetales i samsvar med saksutredningen ut fra Statens satser, etter regning på fylkeskontorets skjema. 3 Abonnement Lokallagsleders årsabonnement på Halden Arbeiderblad dekkes av lokallaget etter regning. 4 Dekning av merkostnader til barnepass: Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte kan søke AU på forhånd om å få dekket barnepass på møter og kurs som lokallaget innkaller til iht. betingelsene i retningslinjene. 5 Velferdsordninger - tilskudd til treningsavgift: Styret innvilger tilskudd på kr 150,- per måned til treningsavgift for heltids tillitsvalgte iht. betingelsene i retningslinjene. 6 Arbeidstid, kontortid, ferie og avspasering Nåværende praksis videreføres, med henvisning til saksutredningen.

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler...

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etisk standard for folkevalgte... 3 3 Virkeområde... 6 4 Definisjoner... 6 1. Folkevalgt... 6 2. Kommunalt organ... 7 3. Ekstern organ... 7 4.

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer