REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE"

Transkript

1 REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET MED VIRKNING FRA ENDRET AV FYLKESTINGET ENDRET MED VIRKNING FRA SIST ENDRET ENDRET MED VIRKNING FRA SIST ENDRET MED VIRKNING FRA NY VALGPERIODE 2003 SIST ENDRET MED VIRKNING FRA Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder fylkeskommunale tillitsvalgte. 2. Med fylkeskommunalt tillitsvalgt menes et direkte valgt medlem av fylkestinget, eller en person som er medlem av annet fylkeskommunalt politisk organ. 3. En fylkeskommunal arbeidstaker som er valgt/oppnevnt medlem av et fylkeskommunalt politisk organ i henhold til gjeldende bestemmelser har rett til samme møtegodtgjøring som andre medlemmer av utvalget. En forutsetning for slik rett er at vervet som medlem ikke er en del av arbeidstakerens ordinære tjenesteplikter. 4. Møtegodtgjøring utbetales ikke til personer som møter som representanter for kommuner, organisasjoner eller som lovbestemte medlemmer av fylkeskommunale utvalg med videre. 2 - Fast årlig godtgjøring 1. Fylkestinget har fastsatt at fylkesordførerens godtgjøring er tilsvarende stortingsrepresentantenes godtgjøring og reguleres i takt med denne fra 01. juli Fylkesvaraordføreren gis en godtgjøring tilsvarende fylkesordførerens godtgjøring i 80 % stilling. 3. Hovedutvalgslederne i NSM og HKU gis en årlig godtgjøring tilsvarende fylkesordførerens godtgjøring i en 60 % stilling. 4. Opposisjonsleder gis en årlig godtgjøring tilsvarende fylkesordførerens godtgjøring i en 50 % stilling. 5. Fylkesordføreren, fylkesvaraordføreren, hovedutvalgslederne og opposisjonsleder får ordinært ingen godtgjøring utover dette. Unntatt er de verv hvor godtgjøringen bestemmes av andre enn fylkestinget og hvor fylkeskommunen ikke betaler godtgjøringen eksempelvis verv i selskaper, stiftelser og institusjoner som har egne ansatte. Unntatt er også gruppeledergodtgjøringen som beskrives i 2-8. Side 1 av 5

2 6. Dersom fylkesvaraordføreren fungerer som fylkesordfører minst en måned sammenhengende gis godtgjøring som fylkesordfører for hele fungeringsperioden. 7. Fast årlig godtgjøring for andre gis som en % -sats av fylkesordførerens årlige godtgjøring. UTVALG LEDER NESTLEDER ØVRIGE MEDLEMMER Fylkesutvalget Se 2-5 Se % Hovedutvalg for kultur- og Se % 6,5 % utdanning Hovedutvalg for næring, Se % 6,5 % samferdsel og miljø Administrasjonsutvalget Se % 1 % Kontrollutvalget 7 % 2 % 1 % Fylkeslandbruksstyret* 6,5 % *Medlem av fylkestinget som velges inn i fylkeslandbruksstyret, og som ikke velges inn i fylkesutvalget, hovedutvalg, kontrollutvalg eller administrasjonsutvalget, gis 6,5 % fast godtgjørelse av fylkesordførerens lønn. Endringen gitt med virkning fra og med 1. oktober Det gis også fast årlig godtgjøring av fylkesordførerens årlige godtgjøring slik: Gruppeledere med 4 eller flere medlemmer: 4 % Gruppeledere med 2 eller 3 medlemmer: 2 % Gruppeledere for enmannsgrupper : 1 % 9. Dersom nestleder fungerer som leder i minst 1 måned, gis godtgjøring som leder for fungeringsperioden. 10. Etter 3 måneders sammenhengende fravær fra utvalg nevnt i 2-7 stoppes automatisk den faste utbetalingen. Ved innvilget permisjon stoppes den faste utbetalingen fra og med første hele måneden etter at permisjonen starter. Det gis full godtgjøring igjen fra og med den måned tillitsvervet gjenopptas. 11. Etter 3 måneders sammenhengende tilstedeværelse i samme utvalg (se 2-7) utbetales vararepresentant en fast årlig godtgjøring (1/12-del) for hver måned fra og med fjerde måned til og med siste måned. Ved innvilget permisjon for fast medlem gis vararepresentant fast årlig godtgjøring fra og med første hele måneden etter at permisjonen starter. 12. Fast årlig godtgjøring utbetales med 1/12-del hver måned. 13. Feriepenger kommer ikke i tillegg til den faste årlige godtgjøringen. 3 - Møtegodtgjøring 1. Møtegodtgjøringen settes lik 1,0 dagslønn (dagsats på 1,0 260-del) av fylkesordførerens årlige godtgjøring for møter av varighet over 4 timer (inkludert reisetid). Side 2 av 5

3 2. Møtegodtgjøringen settes lik en halv dagslønn (halvdagssats på 0,5 260-del) av fylkesordførerens årlige godtgjøring for møter av varighet under 4 timer (inkludert reisetid). Telefonmøter godtgjøres tilsvarende halvdags møte. 3. Leder av utvalg som ikke får fast godtgjøring, jfr 2-7, får et tillegg pr ledet møte med kroner Dersom befaringer eller liknende må avholdes på en annen dag enn ordinært møte i utvalget, gir dette rett til møtegodtgjøring. 5. Det gis normalt ikke møtegodtgjøring etter 3-1 og 2 til leder eller medlem som deltar på konferanser, kurs eller liknende. Imidlertid skal en innkalling som utløser møteplikt også utløse møtegodtgjøring. Slik deltakelse skal alltid klareres med leder av utvalget. Invitasjoner, samtaler, tilfeldige møter og lignende på representantens eget initiativ gir ikke grunnlag for møtegodtgjøring med mindre fylkesordføreren/hovedutvalgslederen godkjenner dette. Det politiske organet, organets leder eller fylkesordføreren kan også vedta at møtegodtgjøring gis dersom deltakeren representerer fylkeskommunen. 6. Møter i politiske organ som går over flere dager godtgjøres med én dagsats for hver dag møtet varer. To møter på én og samme dag gir bare rett til møtegodtgjøring i henhold til 3-1 eller Ad-hocutvalg som et politisk organ oppretter, godtgjøres etter reglene i denne paragraf, med mindre fylkesordføreren bestemmer noe annet. 4 - Erstatning for tap i inntekt og påførte utgifter som følge av tillitsvervet i fylkeskommunen 1. Dekning av legitimert tap Det erstattes tap i inntekt (legitimert beløp). Tap i feriepengegrunnlag og eventuell forventet inntekt (turnustillegg, overtid og liknende) kan også erstattes. Kravet må dokumenteres fra arbeidsgiver. Høyeste refusjonsbeløp er dagsatsen (260-del) av fylkesordførerens godtgjøring, jfr Dekning av ulegitimert tap Alle kan tilstås - etter egenerklæring - erstatning med en 42 % andel av en dagslønn (260- del) av fylkesordførerens årlige godtgjøring (ulegitimert sats). 3. Andre utgifter Nødvendige utgifter som følge av tillitsvervet til ekstraordinært omsorgstilsyn kan dekkes etter legitimasjon. Utgiftene kan erstattes med den timesats som tilsvarer den laveste grunnlønnen i KS området. 4. Nødvendige utgifter som følge av tillitsvervet til ledsagerhjelp for funksjonshemmet tillitsvalgt kan dekkes etter legitimasjon. 5. Fylkesordføreren kan lage retningslinjer vedrørende dokumentasjon for erstatning for tap i inntekt samt for bruk av egenerklæring. Side 3 av 5

4 6. Invitasjoner, samtaler, tilfeldige møter og lignende på representantens eget initiativ gir ikke grunnlag for dekning av legitimert eller ulegitimert tap med mindre fylkesordføreren/ hovedutvalgslederen godkjenner dette. 5 - Ettergodtgjøring 1. Fylkesordføreren gis ettergodtgjøring fra konstituering av nytt fylkesting og i 1,5 måned. Dersom stilling ikke tiltres gis ettergodtgjøring i 3 måneder. 2. Fylkesvaraordføreren gis ettergodtgjøring fra konstituering av nytt fylkesting og i 1,5 måned. 3. Hovedutvalgslederne tilstås godtgjøring ut den måned fylkestinget konstitueres i. 6 - Sykepenger - Forsikring - Pensjon 1. Fylkeskommunalt tillitsvalgte, som frikjøpes fra egen arbeidsgiver med 1/4 stilling på årsbasis eller mer for å gjøre tjeneste for fylkeskommunen, har rett til sykepenger og forsikringsavtale som for fylkeskommunalt ansatte. 2. Det tegnes ulykkesforsikring for fylkeskommunale tillitsvalgte slik at de er forsikret på direkte reise mellom hjem og sted for utøvelse av fylkeskommunale oppdrag og for den tid de utfører fylkeskommunale oppdrag. 3. Fylkesordfører, fylkesvaraordfører, hovedutvalgslederne og opposisjonsleder meldes inn i KLP sin pensjonsordning for folkevalgte 7 - Reisegodtgjøring. 1. Reiseregulativet inngått mellom Kommunenes Sentralforbund og organisasjonene gjelder tilsvarende for fylkeskommunale tillitsvalgte. Det forutsettes at det brukes billigste reisemåte til og fra møtene. Offentlige kommunikasjonsmidler bør brukes der dette er hensiktsmessig og ved bruk av privat bil bør flere kjøre sammen. 8 - Frist for innsending av regning 1. Regning for utgifter til bl a skyss, kost, og overnatting, erstatning for tap i inntekt og møtegodtgjøring, skal føres på fastsatt skjema og leveres til det politiske sekretariatet snarest, men senest innen 3 - tre - måneder etter møtedato dersom annet ikke er avtalt, jfr pkt 2. Det skal leveres egen regning for hvert politisk organ. 2. Oppgjør om erstatning for tap i inntekt bør fortrinnsvis skje etter avtale direkte mellom fylkeskommunen og den tillitsvalgtes arbeidsgiver. Oppgjørsterminer for dette avtales i det enkelte tilfellet. 9 - Tolkning av reglementet 1. Fylkesutvalget har fullmakt til å tolke dette reglementets bestemmelser. Tolkninger som fylkesutvalget har foretatt skal refereres for fylkestinget i første møte. Side 4 av 5

5 10 - Endring av reglementet 1. Bare fylkestinget selv kan vedta realitetsendringer av dette reglement, jfr dog Kommunelovens 13. Side 5 av 5

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

PS14/49Referatsaker. Side864

PS14/49Referatsaker. Side864 PS14/49Referatsaker Side864 Økonomiseksjonen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2014 13879/2014 2012/221 082 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Godtgjøringsutvalget 04.03.2014 14/1

Detaljer

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler...

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etisk standard for folkevalgte... 3 3 Virkeområde... 6 4 Definisjoner... 6 1. Folkevalgt... 6 2. Kommunalt organ... 7 3. Ekstern organ... 7 4.

Detaljer

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse for 2009 er kr. 730.000 1.2 Varaordfører Varaordførerens godtgjørelse utgjør 20 % av ordførerens lønn d.v.s. kr.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 INNHOLD DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 DEL II OVERENSKOMST...2 1 Overenskomstens omfang...2 2 Ansettelsesforhold...2 3 Arbeidstid...3 4 Lønnsbestemmelser...4 5 A Permisjoner med lønn...5 6 B Permisjoner

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy.

Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy. LOKALE SÆRAVTALER Askim kommune Rutiner: Endringsdato : 01.03.2012 Versjon nr: 5 HR -enheten 1.1 VAREKLÆR Arbeidsgiver stiller nødvendig arbeidstøy/fottøy til disposisjon Tillitsvalgte og virksomhetsleder

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 840046672 Fastsatt 1.1.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1 Kapittel 2 Godkjenning og endring av

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Permisjonsreglement Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 BEGRENSNINGER... 3 1.3

Detaljer

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Dokument nr. 17 (2002-2003) Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Avgitt 5. juni 2003 Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. Sosiale bestemmelser Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring

Detaljer