TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune Barnehage- og utdanningsavdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune Barnehage- og utdanningsavdelingen

2 Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning og forsvarlig system for å ivareta dette 1.1 Hovedtema og undertema.... s Formålet med tilsynet... s Gjennomføring av tilsynet 2.1 Rettslig grunnlag. s Tilsynsform s Dokumentgrunnlag for konklusjonene i tilsynet. s Gangen i tilsynet. s Kontrollområde I: Planlegging av spesialundervisningen 3.1 Rettslige krav s Dokumentasjon.. s Vurdering og konklusjon.. s Kontrollområde II: Gjennomføring av spesialundervisningen 4.1 Rettslige krav.. s Dokumentasjon s Vurdering og konklusjon s Kontrollområde III: Forsvarlig system for å avdekke om forhold er i strid med lov og forskrift. 5.1 Rettslige krav... s Dokumentasjon.. s Vurdering og konklusjon. s Pålegg om endring. s Oppfølging av tilsynsresultatet krav om egenerklæring. s Klageadgang.. s. 11 Vedlegg 1: Oversikt over innsendt dokumentasjon.. s. 12 Vedlegg 2: Oversikt over de som er intervjuet. s. 13 2

3 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning 1.1 Hovedtema og undertema Hovedbestemmelsen for retten til spesialundervisning finnes i opplæringsloven 5-1. Utgangspunktet for planleggingen av spesialundervisningen er enkeltvedtaket der kommunen skal stadfeste retten etter 5-1. Enkeltvedtaket skal være så tydelig at det ikke er tvil om hvilket opplæringstilbud eleven skal få. Før kommunen kan fatte enkeltvedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige behova til eleven. Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning og hvilket opplæringstilbud som bør gis, jf. 5-3 første ledd. Den sakkyndige vurderingen skal bl.a. vurdere og ta standpunkt til elevens utbytte av den ordinære undervisningen, beskrive lærevansker, vise realistiske opplæringsmål, ta stilling til om skolen kan hjelpe eleven innenfor det ordinære opplæringstilbudet og hva slags opplæringstilbud som vil være forsvarlig, jf. 5-3 andre ledd. Hvis enkeltvedtaket avviker fra sakkyndig vurdering, kreves det en særskilt begrunnelse, jf. 5-3 fjerde ledd. Reglene som kontrolleres i dette tilsynet må ses i sammenheng med de ovennevnte bestemmelsene. Det rettslige grunnlaget for tilsynet er delt inn i tre hovedkategorier: plikten skolen har til å utarbeide individuell opplæringsplan (IOP) for elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning første ledd plikten skolen har til hvert halvår å gi en oversikt over den opplæringen eleven har fått samt en vurdering av utviklingen til eleven andre ledd plikten skoleeier har til å avdekke om forhold er i strid med lov eller forskrift etter andre ledd, i dette tilsynet begrenset til kapittel Formålet med tilsynet Det overordna målet med tilsynet er å bidra til å styrke elevenes rett til et forsvarlig opplæringstilbud der tiltak iverksettes og gjennomføres slik det er fattet enkeltvedtak om. Elever som får spesialundervisning skal ha det samme totale undervisningstimetallet som gjelder for andre elever, og prinsippet om likeverdig opplæring er utgangspunktet for vurderingen av innholdet i retten til spesialundervisning. 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Rettslig grunnlag Etter opplæringsloven 14-1 andre ledd har departementet hjemmel til å føre tilsyn med offentlige skoler. Denne retten er delegert til Fylkesmannen. Fylkesmannen skal ha tilgang til skoleanlegg og dokumentasjon. 2.2 Tilsynsform Tilsynet ble gjennomført ved å hente inn og vurdere dokumentasjon og intervju med sentralt plasserte personer i organisasjonen for å verifisere om rutiner, prosedyrer og instrukser blir 3

4 fulgt opp i praksis. Fra tilsynsmyndigheten deltok Solrun Nistad Fleischer, Synne L. Hobæk Ose og Berit Moen, sistnevnte som tilsynsleder. 2.3 Dokumentgrunnlag for konklusjonene i tilsynet For å få kunnskap om planleggingen og gjennomføringen av spesialundervisningen tilfredsstiller lovens krav, er det i tillegg til individuelle opplæringsplaner og halvårsrapporter også innhentet sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak. Fylkesmannen har bedt om seks elevmapper fra hver av de to skolene som har deltatt i tilsynet. 2.4 Gangen i tilsynet Varsel om tilsyn med pålegg om å sende inn redegjørelse og dokumentasjon datert Mottak av dokumentasjon og redegjørelse Åpningsmøte Intervjuer med 8 personer Varsel om vedtak og foreløpig rapport Sluttmøte Frist for tilbakemelding på varsel om vedtak og foreløpig rapport Kontrollområde I: Planlegging av spesialundervisningen Det er skolen som skal sørge for at elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen får oppfylt sin rett til spesialundervisning. Skolen vil i denne sammenheng være skoleeier, skoleledelse og de ansatte ved skolen. 3.1 Rettslige krav Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll med planleggingen av undervisningen finnes i 5-5 første ledd. Skolen skal hvert år utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for elever som har vedtak om spesialundervisning. IOP skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan den skal drives. Planen skal være utarbeidet så snart som mulig etter at enkeltvedtak er fattet. IOP skal samsvare med enkeltvedtaket i omfanget, organiseringen og innholdet av opplæringen. Med innhold menes hvilke fag det gjelder og om det er avvik fra kunnskapsmålene i læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06). IOP skal omfatte kriterier for måloppnåelse. Skolen må også sikre at tilbudet om spesialundervisning sees i sammenheng med den ordinære opplæringen. Det skal framgå av IOPen i hvilke fag og deler av fag det skal gis spesialundervisning, og i hvilke fag eleven skal følge den ordinære undervisningen. 3.2 Dokumentasjon Enhet for skole og barnehage har laget en kvalitetsprosedyre som beskriver rutiner vedrørende ekstra ressurser til spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp og enkeltvedtak. Vi har gransket til sammen 12 elevmapper. Alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning som Fylkesmannen har kontrollert i dette tilsynet har individuell opplæringsplan. 4

5 Skolene har sine egne frister i henholdsvis mai og juni for når forslag til IOP for neste skoleår skal være ferdig. De IOPene som er datert før enkeltvedtaket er fattet baserer seg på siste halvårsrapport. Enkelte IOPer er datert flere måneder etter at enkeltvedtaket er fattet. Enkeltvedtakene følger et ferdig oppsett med stort sett standardiserte formuleringer. De inneholder en presisering av omfanget av spesialundervisningen, men ikke noe spesifikt om innholdet i elevens opplæringstilbud eller hvordan den eksakt skal organiseres. I vedtakene vises det til flere punkter som beslutningen baserer seg på, blant annet er tilrådingen fra PPT nevnt. I fire av tolv IOPer samsvarer ikke innholdet med tilrådingene i sakkyndig vurdering. Det er ikke grunnlag for dette i enkeltvedtakene. To av vedtakene gir avkorting i tildelte timer, ett vedtak følger ikke tilrådingene men velger en annen løsning. I redegjørelse fra den ene skolen sies det at det er iverksatt enkelte alternative opplæringstiltak for noen få elever med vedtak om spesialundervisning, og at det skal fremkomme i IOP. Et av tiltakene er opplæring på gård og gjelder fire elever. Fra denne skolen er det et av vedtakene, inklusiv IOP, som ikke omhandler tiltak på en alternativ opplæringsarena, selv om det er dokumentert i to halvårsrapporter at eleven har gjennomført dette en dag i uken. I mal for IOP er det en rubrikk med overskriften: Tiltak/organisering. I enkeltvedtakene er det i hovedsak henvist til fleksibel organisering. Dette blir ikke presisert i noen av opplæringsplanene. 3.3 Vurdering og konklusjon Grunnlaget for planleggingen av spesialundervisningen Før det kan fattes enkeltvedtak om spesialundervisning må det foreligge en sakkyndig vurdering. Alle de sakkyndige vurderingene vi har gransket tilfredsstiller lovkravene som er definert i 5-3. Utgangspunktet for planleggingen av spesialundervisningen skal finnes i enkeltvedtaket. Forvaltningsloven stiller krav til hvordan enkeltvedtak skal utformes, blant annet krav til begrunnelse. Enkeltvedtaket må si noe om elevenes behov og hva som er et forsvarlig opplæringstilbud for den aktuelle eleven. Det skal blant annet si noe om innholdet i opplæringen, den organisatoriske gjennomføringen og omfanget av ulike støttetiltak. I enkeltvedtakene fra de to skolene vi har undersøkt blir det oppgitt et konkret antall timer til spesialundervisning med pedagog og/eller hjelp av assistent. Det betyr en presisering både av omfang og kompetanse. I enkeltvedtakene tas det ikke stilling til innholdet i opplæringen eller hvordan den skal drives. I vedtakene er det en punktvis henvisning til hva skolene har lagt til grunn for vedtaket. Ingen av punktene er nærmere utdypet. Fylkesmannen mener at avsnittet kan leses på flere måter. På den ene siden ser vi at enkeltvedtaket i det første punktet viser til at PP-tjenestens tilråding er lagt til grunn for vedtaket. I saker der det fattes enkeltvedtak som er i tråd med PP-tjenestens tilråding, kan det være tilstrekkelig å vise til at denne legges til grunn i sin helhet. 5

6 Dette første punktet kan imidlertid se ut til å være kun ett av flere likeverdige momenter eller hensyn som skolen skal veie opp mot hverandre i vurderingen for vedtaket. Hvis man leser avsnittet på denne måten, står det ikke like tydelig at PP-tjenestens tilrådning uavkortet inngår i vedtaket. Fylkesmannen kan ikke se at det går klart frem av enkeltvedtakene at det er PP-tjenestens tilrådning i sin helhet som er lagt til grunn. Enhet for skole presiserer imidlertid i sin kvalitetsprosedyre at IOP skal utarbeides med utgangspunkt i enkeltvedtak og sakkyndig vurdering. Fylkesmannen registrerer at de individuelle opplæringsplanene i stor grad følger tilrådingene i den sakkyndige vurderingen. Målene for opplæringen er hentet ut av PPTs konkrete råd, og de er utformet med kriterier for måloppnåelse. Fylkesmannen vurderer det slik at henvisningen i enkeltvedtakene til PPTs tilråding er tilstrekkelig, og at vedtakene dermed er gyldige. Fylkesmannen vil likevel be kommunen vurdere en opprydning i enkeltvedtakene slik at de blir så tydelig og klare at det ikke er tvil om hvilket opplæringstilbud eleven skal få. I fire av enkeltvedtakene samsvarer ikke omfanget/innholdet med det PP-tjenesten har tilrådd. I de sakene der enkeltvedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen, stiller forvaltningsloven 24 et klart krav til begrunnelse, og begrunnelsens innhold er nærmere beskrevet i 25. I tillegg følger det av opplæringsloven 5-3 siste ledd at begrunnelsen i vedtaket skal vise hvorfor kommunen mener at eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller retten etter 5-1. En slik begrunnelse finnes ikke i disse fire vedtakene. I en av sakene har eleven fått et annet tilbud enn det som er forutsatt i sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. Dette alternative tilbudet er heller ikke omtalt i IOP. To halvårsrapporter viser imidlertid at eleven har vært utplassert på en gård en dag i uken. I redegjørelsen fra skolen om arbeidet med å sikre tilpasset opplæring og spesialundervisning står det at det er iverksatt enkelte alternative opplæringstiltak for noen få elever med vedtak om spesialundervisning, og at dette skal framkomme i den enkelte elevs IOP. Skolen kan ikke fritt ta elever ut av opplæringen. I hvilken grad skolen kan gjøre dette, avhenger av bl.a. enkeltvedtak om spesialundervisning. Hvis en elev skal tas ut av opplæringen må dette tas inn i enkeltvedtaket, jf. Rundskriv Udir Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen. Kravet til enkeltvedtaket er at det må klart og tydelig fastsette hvilket opplæringstilbud eleven skal ha. Vedtaket forutsetter sakkyndig vurdering, og at PPT tar stilling til hvilken opplæring som vil gi et forsvarlig opplæringstilbud, herunder organiseringen av opplæringen. Hvis enkeltvedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen er det - som nevnt over - en særskilt begrunnelsesplikt. En slik begrunnelse finnes ikke i dette vedtaket. Etter det som framgår av redegjørelsen fra skolen har Fylkesmannen grunn til å tro at dette kan gjelde flere elever. KONKLUSJON De enkeltvedtakene som kommunen har fattet der omfanget av eller innholdet i spesialundervisningen ikke samsvarer med sakkyndig tilråding, tilfredsstiller ikke kravet til særskilt begrunnelse. Etter Fylkesmannens vurdering er ikke kravet i opplæringsloven 5-3 siste ledd oppfylt. 6

7 Ferdigstillelse av IOP I enkeltvedtakene Fylkesmannen har gjennomgått er ikke innhold og organisering spesifisert. Det vises til at skolen skal utarbeide IOP. Det betyr, slik Fylkesmannen ser det, at IOPen blir en vesentlig del av enkeltvedtaket. Når IOP ikke ferdigstilles - i flere tilfeller - før måneder etter at enkeltvedtaket er fattet, kan det reises tvil om eleven helt fra skolestart om høsten, får den spesialundervisningen som er bestemt i enkeltvedtaket. Siden elevene det gjelder har hatt spesialundervisning tidligere, og det dermed finnes en gammel IOP, ser Fylkesmannen det som sannsynlig at disse elevene har fått spesialundervisning allerede fra skolestart i august. Imidlertid reiser det seg et spørsmål om kvalitetssikring av tiltakene. Halvårsrapporten skal være med å danne grunnlaget for neste års IOP. Her kan det være beskrevet nødvendige endringer som dermed ikke blir vurdert i tide og tatt hensyn til ved skolestart i august. KONKLUSJON Flere IOPer blir ikke ferdigstilt i henhold til skolenes egne rutiner. Dette kan føre til at spesialundervisningen for enkelte elever ikke blir kvalitetssikret den første tiden i det nye skoleåret. Dette er likevel ikke, etter Fylkesmannens vurdering, grunnlag for avvik. Grunnen er at halvårsrapportene i stor grad dokumenterer at spesialundervisning er gjennomført. Fylkesmannen vil likevel minne kommunen om at IOP skal utarbeides uten ugrunnet opphold etter at enkeltvedtak er fattet. Hvordan spesialundervisningen skal drives - organiseringsmåter I malen for IOP som skolene benytter er det en rubrikk med overskriften: Tiltak/organisering. Fylkesmannen kan ikke se at skolene vi undersøkte presiserer organiseringen av spesialundervisningen for den enkelte elev i noen av IOPene. I enkelte IOPer vises det til en fleksibel organisering, som i enkeltvedtaket. Vi kan ikke se at denne praksisen oppfyller kravet til presisjon når det ikke står noe om eller når eleven skal ha enetimer, være i liten gruppe eller motta spesialundervisningen i klassen, slik opplistingen av de ulike alternativene gir mulighet for. Da blir det vanskelig å vite hva som skal etterprøves for å finne ut om eleven fullt ut har mottatt den spesialundervisningen som er tildelt i enkeltvedtaket. Planen skal vise hvordan spesialundervisningen skal organiseres - det vil si gjennomføres i praksis. KONKLUSJON I de individuelle opplæringsplanene er det ikke tydelig nok presisert hvordan spesialundervisningen skal drives. Etter Fylkesmannens vurdering er ikke kravet i opplæringsloven 5-5 første ledd oppfylt. Innholdet i tilbudet om spesialundervisning Tiltakene i IOP skal gjenspeile tilrådingene i sakkyndig vurdering dersom ikke kommunen har fattet enkeltvedtak om noe annet med en særskilt begrunnelse for dette. For at sakkyndig vurdering skal kunne legges til grunn i enkeltvedtaket, forutsettes det at sakkyndig vurdering er tilstrekkelig klar. De sakkyndige vurderingene Fylkesmannen har gransket oppfyller alle kriterier som loven oppstiller. Fylkesmannen har også funnet at skolene i stor grad følger tilrådingene fra PPT. Det er i alle IOPene satt opp kriterier for måloppnåelse. 7

8 KONKLUSJON Fylkesmannen konstaterer at skolene har en god praksis i den skriftlige utforming av tiltak som samsvarer med PPTs tilråding. 4. Kontrollområde II: Gjennomføring av spesialundervisningen 4.1 Rettslige krav Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll med gjennomføringen av undervisningen finnes i 5-5 andre ledd. Skolen skal hvert halvår rapportere om gjennomføringen og resultatet av spesialundervisningen. Rapporten skal innehold en skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven. Vurderingen må skje med bakgrunn i IOP og de mål som er satt for eleven. Dette skal gi grunnlag for å vurdere om spesialundervisningen kan avsluttes, bør endres eller videreføres. Halvårsrapportene skal sendes til eleven eller foreldrene til eleven og til kommunen. 4.2 Dokumentasjon Enhet for skole presiserer i sin kvalitetsprosedyre at Halvårsrapportene er en vurdering av hvilket læringsutbytte eleven har hatt av den spesialpedagogiske opplæringen, samt en vurdering av kvaliteten på det spesialpedagogiske tilbudet eleven har fått. For alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning som Fylkesmannen har kontrollert i dette tilsynet, bortsett fra en, har det blitt utarbeidet halvårsrapporter. Malen for halvårsrapportering som kommunen benytter viser hva det skal rapporteres om. Overskriftene er: beskriv i hvilken grad barnet/eleven har lykkes i forhold til hovedmålene i IOP beskriv i hvilken grad barnet/eleven har lykkes i forhold til delmålene i IOP Hvilke tiltak har gitt eleven suksess Hvordan har spesialundervisningen vært organisert Målsettinger for neste halvår og forslag til endringer/nye tiltak Den ene skolen opplyser at de har en egen rutine med avviksmeldinger hver uke for spesialundervisning som ikke er gjennomført. Det er ett skjema for spes.ped.timer og ett for assistenttimer. Resultatet legges inn i et xls-skjema av en hovedansvarlig ved skolen. Skolen begrunner bortfall av timer med mye sykdom i personalet, men er i gang med å ta igjen timer. Skolen har nå fått fast vikar, men de opplyser at det er krevende å erstatte timer. Den andre skolen opplyser at de ikke fullt ut får erstattet timene til spesialundervisning som blir borte på grunn av mangel på eller omdisponering av personell. Temaet er drøftet i rektormøter, men det har ikke kommet noen avklaring. 8

9 4.3 Vurdering og konklusjon I rapportene Fylkesmannen har gransket er det gitt en oversikt over den opplæringen elevene har fått. I sju rapporter er utviklingen til eleven vurdert etter målene for opplæringen. For en elev er det ikke skrevet halvårsrapporter i I fire rapporter sies det noe om læringsatferd. Disse elevene skal hovedsakelig følge de samme opplæringsmålene som klassen, og skal ha vurdert sin faglige utvikling knyttet til tiltakene i IOP. Spesialundervisning skal hjelpe eleven til et bedre læringsutbytte. Da bør det rapporteres om hvilken effekt de ulike hjelpetiltakene har hatt. I alle rapportene gis det helt eller delvis opplysninger om grunnlag for videre oppfølging. Dette ser ut til å være til god hjelp for det videre arbeidet, selv om ikke alle er like målrettet i formen. KONKLUSJON Fylkesmannen har registrert at skolene jobber godt med å definere mål for spesialundervisningen. Vi ser imidlertid at vurdering av utviklingen til eleven mangler i fem halvårsrapporter. Dette burde vært fanget opp i kommunens kvalitetssikringssystem. Fylkesmannen fastslår at de fem halvårsrapportene som er nevnt ikke oppfyller kravet i 5-5 andre ledd om å vurdere utviklingen til eleven. 5. Kontrollområde III: Forsvarlig system for å avdekke om forhold er i strid med lov og forskrift. 5.1 Rettslige krav Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll med kommunens internkontrollsystem finnes i andre ledd. Kommunen skal ha et forsvarlig system for vurdering av om krava i opplæringsloven og forskriftene blir oppfylt. Kommunen skal også ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene. Systemet er forsvarlig når det er egna til å avdekke eventuelle forhold som er i strid med lov og forskrift og sikrer at det blir satt i verk adekvate tiltak der det er nødvendig. Et forsvarlig system forutsetter jevnlig resultatoppfølging og vurdering av om lovverket er fulgt. Systemet skal ha en størrelse og et innhold med rutiner for implementering og vedlikehold som kontinuerlig sikrer gjennomføringen av lovpålagte oppgaver. Det skal kunne dokumenteres at systemet fungerer i praksis. I 5-5 andre ledd siste punktum er det krav om at halvårsrapportene skal sendes til kommunen. Kommunen må dermed ha rutiner for blant annet å fange opp og vurdere om spesialundervisningen er gjennomført slik det er fattet enkeltvedtak om. 9

10 5.2 Dokumentasjon Kommunen benytter Moava som leverandør for oppfølging av Skolene rapporterer til kommunen via dette systemet. Her er det linker til alle prosedyrer for området spesialundervisning. PPT mottar halvårsrapportene. Årsrapporten til kommunen har ett punkt om spesialundervisning der det vises til utviklingen i andelen elever som har enkeltvedtak. Det har vært en nedgang fra 13,1 % i 2010 til 11,2 % i I tilstandsrapport for 2012 behandles ikke temaet spesialundervisning. 5.3 Vurdering og konklusjon Skolene skal ifølge 5-5 andre ledd siste punktum sende halvårsrapportene til kommunen. Kommunen har tillagt PP-tjenesten å motta disse. PPT har ingen spesifikke krav om å melde tilbake om eller hvilke kvalitetsvurderinger som er gjort. Fylkesmannen oppfatter at prosedyrene i Moava sikrer at dokumentbehandling knyttet til spesialundervisning blir utført, men ikke om lovkravene er tilfredsstillende ivaretatt. Dette gjelder også enkeltvedtak om spesialundervisning der det ikke er gitt særskilt begrunnelse for avvik fra sakkyndig vurdering, jf. kapittel 3, eller ufullstendige opplysninger i individuelle opplæringsplaner, jf. kapittel 4. Skolene har oppgitt at det antall timer som er tildelt i enkeltvedtakene ikke alltid har blitt gjennomført i sin helhet. Dette oppstår ved sykdom eller omdisponering av personale. Den ene skolen har etablert rutiner for å registrere bortfall av timer, og har øremerket en vikar til å rette dette opp. Den andre skolen sier de forsøker å erstatte timene, men at dette kan være vanskelig å få til. Kommunen kan ikke vise til overordna rutiner som fanger opp timer til spesialundervisning som ikke blir gjennomført ute i skolene. KONKLUSJON Fylkesmannen finner det ikke dokumentert at kommunens praksis bidrar til å sikre elevenes rett til et forsvarlig opplæringstilbud der tiltak iverksettes og gjennomføres slik det er fattet enkeltvedtak om. Mangel på kvalitetsvurderinger fører til at lovkravene ikke følges fullt ut i skolene. Bamble kommune oppfyller dermed ikke kravet i andre ledd. 10

11 6. Pålegg om endring Med hjemmel i opplæringsloven 14-1 andre ledd og som følge av det som framgår av kapitlene 3,4 og 5 gir Fylkesmannen følgende pålegg: Planlegging av undervisningen første ledd, jf. 5-1, 5-3 og Bamble kommune skal sørge for at skolene i kommunen særskilt begrunner eventuelle avvik fra sakkyndig vurdering i enkeltvedtakene. 2. Bamble kommune skal sørge for at innholdet i individuelle opplæringsplaner samsvarer med innholdet i enkeltvedtaket også når det gjelder omfang og organisering av spesialundervisningen. Gjennomføring av spesialundervisningen andre ledd, jf Bamble kommune skal sørge for at skolene vurderer utviklingen til elevene med bakgrunn i de mål som er satt i den individuelle opplæringsplanen. Forsvarlig system for å avdekke om forhold er i strid med lov og forskrift andre ledd, jf Bamble kommune skal etablere en rutine som gir kunnskap om at spesialundervisning er iverksatt og gjennomført slik det er fattet enkeltvedtak om. 7. Oppfølging av tilsynsresultatene krav om egenerklæring om at lovbrudd er rettet Tiltak for å rette lovbruddene skal iverksettes umiddelbart. Bamble kommune skal gi en skriftlig erklæring om at lovbruddene er rettet og dokumentere at det er utarbeidet tiltak i samsvar med påleggene. Fristen for innsendelse av slik erklæring er Klageadgang Endelig tilsynsrapport er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b, og kan påklages til Utdanningsdirektoratet. En eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen i Telemark innen tre uker fra det tidspunktet underretningen om vedtaket er kommet fram til Bamble kommune, jf. forvaltningsloven 28 og 29. Om utformingen av klage vises det til forvaltningsloven

12 Vedlegg 1 Oversikt over innsendt dokumentasjon Fra kommunen: 1. Oversendelsesbrev fra kommunen med redegjørelser 2. Tilstandsrapport Årsmelding 2012 for skole og barnehage 4. Kommunens rutiner vedr. ekstra ressurser til spes.und./spes.ped.hjelp, enkeltvedtak Fra skole 1: 1. Årshjul for å sikre TPO og spesialundervisning oppsummert. 2. Pedagogiske frister per årshjul som viser alle frister inkludert dem som gjelder spesialundervisning. 3. Plan for oppstartsmøter med alle som er involvert i spesialundervisning trinnvis faglærere, spes.ped.lærere, kontaktlærer og spes.ped.koordinator. 4. Plan for samarbeid med barnehage skoleåret Tre skjemaer som viser intern oppfølging a avvik spesialundervisning og assistenttimer. I samarbeid med spes.ped.koordinator tas så mange som mulig av disse timene igjen ved ledig kapasitet i personalet. 6. To skjemaer som viser kursoversikten skoleåret , samt en frammøteliste som blir journalført på elevene enkeltvis. 7. Skolens interne rutiner ved utforming av IOP og halvårsrapporter. 8. Bamble kommunes kvalitetsprosedyrer vedr rutiner ekstra ressurser til spes.nderv. m.m. 9. Bamble kommunes rutiner for kartlegging, tilpasset opplæring m.m. 10. Seks elevmapper med tilhørende dokumentasjon. Fra skole 2: 1. Følgebrev med orientering om elevmappene 2. Redegjørelse om skolens arbeid for å sikre tilpasset opplæring og spesialundervisning. 3. Rutiner for tilpasset opplæring og spesialaundervisning. 4. Virksomhetsplan Instruks for leder av spesialpedagogisk team og leder av teamet. 6. Tilmeldingsskjema til Kompetanseteam og Spes.ped.team. 7. Seks elevmapper med tilhørende dokumentasjon. 12

13 Vedlegg 2 Oversikt over de som er intervjuet Jan Erik Norder kommunalsjef Bente R. Tangen rektor Kari S. Gusfre rektor Gro Inger Aasland kontaktlærer Birgit Tjervåg spes.ped.koordinator Hege Holte Sjøstrøm kontaktlærer Lill Torunn Gulseth leder spes.ped.team Jørn Ørjansen PP-rådgiver 13

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Porsgrunn kommune. Oktober Utdannings- og vergemålsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Porsgrunn kommune. Oktober Utdannings- og vergemålsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Porsgrunn kommune Oktober 2013 Utdannings- og vergemålsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Loppa kommune Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN Finnmark Fylkeskommune Alta videregående skole Postadresse:

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Finnmark fylkeskommune Lakselv videregående skole Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» UTVORDA SKOLE FLATANGER KOMMUNE Desember 2013 Dok 2013/6474-7 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet...2 2.1

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Tysfjord kommune - Kjøpsvik skole

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Tysfjord kommune - Kjøpsvik skole TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Tysfjord kommune - Kjøpsvik skole 20.11.2013 1 Innhold FORELØPIG TILSYNSRAPPORT... 1 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Tysfjord kommune Kjøpsvik skole... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Tana kommune

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Tana kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING Tana kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering Bergen kommune - Mjølkeråen skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena Alta kommune 23. april 2014 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Verdal kommune Leksdal skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Opplæring i svømming

Opplæring i svømming Hurum Kommune Nedre Sætrevei 1 3475 Sætre Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Hurum kommune Filtvet skole Innholdsfortegnelse TILSYNSRAPPORT...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 15.09.2015 2015/3149 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Farsund Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 139 4552 FARSUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Valgfag på Kautokeino ungdomsskole Tilsyn med Kautokeino kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet s. 3 2. Gjennomføring av tilsynet s. 3 3. Kontrollområde

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Bergen kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 SaksbehandlerInnvalgstelefonVår dato Helen L. Bargel73

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn. med Larvik kommune 2011/12. Saksbehandlingstid i PPT

Endelig rapport fra tilsyn. med Larvik kommune 2011/12. Saksbehandlingstid i PPT Endelig rapport fra tilsyn med Larvik kommune 2011/12 Saksbehandlingstid i PPT Innhold Bakgrunn... 3 Lovstridige forhold... 3 Gjennomgang av saken... 4 Fylkesmannens vurdering... 8 Lovgrunnlag... 10 Lovkommentar...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Gjesdal kommune Rettedalen 7 4330 ÅLGÅRD Endelig tilsynsrapport Minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring Gjesdal kommune Ålgård skole Gjesdal ungdomsskole 1 1.Tema for tilsynet Tema

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nittedal kommune Holumskogen skole 11. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland

Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen ved sykehusene Hurtigbåtkonflikten mellom Nordland Fylkeskommune og OVDS Flybonusordningen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Oslo kommune Trosterud skole 26. juni 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Oslo kommune Trosterud

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Møte i Dysleksi Kristiansand og omegn 05.11.13 Fylkesmannen i Vest-Agder v/ seniorrådgiver Elisabeth Attramadal Opplæringsloven

Detaljer

Tilsynsrapport 2013. Sandnes kommune. Oppfølging av tilsynet i 2010. Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Tilsynsrapport 2013. Sandnes kommune. Oppfølging av tilsynet i 2010. Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Tilsynsrapport 2013 Oppfølging av tilsynet i 2010 Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Sandnes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Tema for tilsynet... 3 1.1 Om gjennomføringen av oppfølgingen

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø. Bodø kommune Saltvern skole

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø. Bodø kommune Saltvern skole Tilsynsrapport Oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø Bodø kommune Saltvern skole 25. september 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med tilsynet... 3 2. Gjennomføring av

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

Rapport fra. systemrevisjon med. Buskerud fylkeskommune

Rapport fra. systemrevisjon med. Buskerud fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Rapport fra systemrevisjon med Buskerud fylkeskommune TIDSROM: 14. mai 2008 FYLKESKOMMUNENS ADRESSE: Fylkeshuset ARKIVKODE: 631.1 Saksnr. 08/2481

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialundervisning. Meløy kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialundervisning. Meløy kommune Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning Rapport Februar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Snåsa kommune Breide oppvekstsenter 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000830 : E: A16 &58 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 08.11.2010 65/2010 RETTING AV

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn. med Tønsberg kommune. Saksbehandlingstid i PPT

Endelig rapport fra tilsyn. med Tønsberg kommune. Saksbehandlingstid i PPT Endelig rapport fra tilsyn med Tønsberg kommune Saksbehandlingstid i PPT Innhold Innhold... 2 Bakgrunn... 3 Lovstridige forhold... 3 Gjennomgang av saken... 4 Fylkesmannens vurdering... 8 Lovgrunnlag...

Detaljer

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Deres ref: Vår ref: 201000830-8 Saksbehandler HBG Arkiv: E: A16 &58 Erklæring til Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Molde kommune ved rådmann Arne Sverre Dahl Rådhusplassen 1 6413 Molde ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens godkjenningsvirksomhet og kommunens bruk av reaksjoner etter barnehageloven - Molde kommune - Molde

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Østre Toten kommune Kapp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø...3 2. Gjennomføring

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune:

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune Tidsrom: Adresse: Fylkesmannens tilsynsgruppe: Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: 24. august 2011 til 28. februar 2012 Oppland fylkeskommune Postboks

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr. TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole Arkivnr. 2016/878 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Opplæringsloven kapittel 5 spesialundervisning Kautokeino kommune 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet

Detaljer

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold Innledning 4 Skoleeiers ansvar 4 Myndighet til å fatte enkeltvedtak 4 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 5 Skolens arbeid

Detaljer

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Avklaring av behov.s. 5 1.1 Før henvisning 1.2 Skolens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forsvarlig system og spesialundervisning Gildeskål kommune 18.12.2013 1 Innhold Innhold 1. Tema for tilsynet: Spesialundervisning i grunnskolen... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS Fredrikstad kommune Torp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet elevenes psykososiale skolemiljø... 2 2. Gjennomføring av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Ammerud skole... 3 1.2

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Midlertidig dispensasjon og unntak for utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder Arendal kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Harstad kommune Seljestad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Harstad kommune Seljestad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Harstad kommune Seljestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Harstad kommune Seljestad

Detaljer

Rapport fra. systemrevisjon med. Øvre Eiker kommune

Rapport fra. systemrevisjon med. Øvre Eiker kommune Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Rapport fra systemrevisjon med Øvre Eiker kommune TIDSROM: 12-13. april 2007 ARKIVKODE: 630 (saksnr. 07/1582) KOMMUNENS ADRESSE: Rådhuset, 3300

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter TILSYNSRAPPORT Trafikkopplæring Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter 12.02.2016 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Brønnøy kommune

Detaljer

Saksgang ved avklaring knyttet til mulig behov for spesialundervisning. PPT for Ytre Nordmøre v/ leder Tormod Sandvik

Saksgang ved avklaring knyttet til mulig behov for spesialundervisning. PPT for Ytre Nordmøre v/ leder Tormod Sandvik Saksgang ved avklaring knyttet til mulig behov for spesialundervisning. PPT for Ytre Nordmøre v/ leder Tormod Sandvik Spesialundervisning Alle barn har krav på tilrettelagt undervisning. For unger som

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole TILSYNSRAPPORT Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Blokkhaugen skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Blokkhaugen skole. Rapporten gir

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN innkalles til møte 16.11.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010 Saksnummer

Detaljer

Oversendelse av klage på pålegg i tilsynsrapport

Oversendelse av klage på pålegg i tilsynsrapport Deres ref.: Vår dato: 16.09.2014 Vår ref.: 2013/10010 Arkivnr.: 630 Utdanningsdirektoratet Pb 9359 Grønland 0135 OSLO Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT LOKALT ARBEID MED LÆREPLANER OG SKOLEBASERT VURDERING. Lebesby kommune Kjøllefjord skole

TILSYNSRAPPORT LOKALT ARBEID MED LÆREPLANER OG SKOLEBASERT VURDERING. Lebesby kommune Kjøllefjord skole FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT LOKALT ARBEID MED LÆREPLANER OG SKOLEBASERT VURDERING Lebesby kommune Kjøllefjord skole 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Kommunen sitt ansvar...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter 27.01.2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn Kommuner Fylkesmenn Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning 1. Innledning Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningskontoret TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN 2012 SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningskontoret TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN 2012 SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningskontoret TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN 2012 SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Farsund kommune Vanse skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet skolens arbeid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Finnmark

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole 16. september 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Dyrløkkeåsen

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino Kommune v/rådmann Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer