TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015

2 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Om tilsynet med Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Tema for tilsynet Om gjennomføringen av tilsynet Oslo Handelsgymnasium Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Rettslige krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Enkeltvedtak om spesialundervisning Rettslige krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Frist for retting av lovbrudd Kommunens frist til å rette... 23

3 3 Sammendrag Tema og formål Tema for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen. Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov for særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven. Gjennomføring Fylkesmannen åpnet tilsyn med Oslo Handelsgymnasium, Oslo kommune Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon. Egenvurderinger ble gjort av skolens ledelse. Forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport ble sendt Oslo kommune og Oslo Handelsgymnasium Sluttmøte ble avholdt Oslo kommune svarte på forhåndsvarsel og foreløpig rapport den I denne tilsynsrapporten er Oslo kommunes uttalelser presentert og vurdert, før Fylkesmannen har påpekt lovbrudd og gitt frist for retting. Avdekkede lovbrudd Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 1. Oslo kommune må sørge for at saksbehandlingen ved Oslo Handelsgymnasium oppfyller forvaltningslovens krav til forhåndsvarsling av vedtak om spesialundervisning, jf. forvaltningsloven 16. Oslo kommune må i denne forbindelse se til at elever og foresatte varsles før det fattes vedtak om spesialundervisning. Enkeltvedtak om spesialundervisning 2. Oslo kommune må sørge for at Oslo Handelsgymnasium ved behov for spesialundervisning oppfyller opplæringsloven 5-1, 5-3 og 5-4, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. Oslo kommune må i denne forbindelse se til at: a. Skolen gir eleven/foresatte mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før enkeltvedtak fattes.

4 4 b. Enkeltvedtak om spesialundervisning begrunner avvik fra sakkyndig vurdering, presiserer hva avviket består i, og hva opplæringstilbudet innebærer for eleven. c. Enkeltvedtaket presiserer opplæringens - omfang - innhold (fag/områder og eventuelle avvik fra LK06) - organisering Status på rapporten og veien videre Frist for retting av lovbruddene er 15. mai Oslo kommune må innen denne datoen sende en erklæring til Fylkesmannen om at ulovlige forhold er rettet, og en kort redegjørelse for hvordan lovbruddene er rettet. Dersom lovbruddene ikke er rettet innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting.

5 5 1. Innledning Felles nasjonalt tilsyn handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, Forvaltningskompetanse (som denne rapporten omhandler) Skolebasert vurdering. Dette tilsynet handler om forvaltningskompetanse. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell 1 knyttet til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og veiledningssamlinger. Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven første ledd. Kommunen er derfor adressat for denne tilsynsrapporten. Det er satt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Fristen er 15. mai Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 1

6 6 2. Om tilsynet med Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven 14-1 første ledd, jf. kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. 2.2 Tema for tilsynet Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen. Særskilt tilrettelegging for elever innebærer avvik fra ordinært opplæringstilbud og er enkeltvedtak etter loven. Hovedpunkter i det felles nasjonale tilsynet om forvaltningskompetanse er: - Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak - Enkeltvedtak om spesialundervisning - Enkeltvedtak om punktskriftopplæring - Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring - Enkeltvedtak om tegnspråkopplæring Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov for særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven. Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen sikrer elevens rettssikkerhet gjennom å involvere elever og foresatte i vurderingene før skolen tar avgjørelser om avvik fra ordinært opplæringstilbud følger reglene for innhold i enkeltvedtak sørger for å vurdere og kartlegge elevens behov på en faglig forsvarlig måte fatter vedtak som gir gode føringer for å tilrettelegge innholdet i opplæringen Manglende forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter. Det kan også medføre at avgjørelsene ikke gir gode faglige føringer for innholdet i opplæringen. Elevene står da i fare for å få en opplæring som ikke gir et forsvarlig utbytte. Det er bare utvalgte deler av saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak som kontrolleres i tilsynet. Opplæringsloven og forskrift til loven har også krav som gjelder spesialundervisning, punktskriftopplæring og særskilt språkopplæring som ikke er inkludert i dette tilsynet.

7 7 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Tilsyn med Oslo kommune/oslo Handelsgymnasium ble åpnet gjennom brev Fylkesmannen har krevd at kommunen legger frem dokumentasjon, jf. kommuneloven 60 c. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon fra skolen. Dokumentasjonsgrunnlaget følger av vedlegg til rapporten. Av brev til Fylkesmannen av fra Oslo Handelsgymnasium fikk Fylkesmannen informasjon om at det ikke var noen elever med enkeltvedtak om punktskriftopplæring eller tegnspråkopplæring ved denne skolen. Disse to vedtakstypene ble dermed ikke en del av dette tilsynet, og vil ikke bli omtalt i denne rapporten. Skolen opplyste også i brev av at vedtak om særskilt språkopplæring på skolen kun er gjort for elever i Forberedende Vg1, og at «de siste to årene har ingen andre elever hatt vedtak om særskilt språkopplæring[..]» på skolen. Skolen skriver at utdanningstilbudet elevene får på Forberedende Vg1 i hovedsak omfatter «språktrening for å klargjøre elevene for ordinære Vg1-kurs innenfor LK06 strukturen.» På nettsiden står følgende informasjon om «1-årig forberedende Vg1» ved Oslo Handelsgymnasium: «Målgruppe: Søkere med kort botid (under to år) med tilsvarende norsk grunnskole eller 9 års skolegang fra utlandet. De trenger av den grunn et ekstra år med styrkingstiltak i norsk før de kan begynne i ordinært Vg1. Kompetanse: Bestått 1-årig forberedende Vg1 gir grunnlag for å søke alle ordinære Vg1. Inntak til ordinært Vg1 skjer gjennom individuell søknadsbehandling. 1-årig forberedende Vg1 gir ikke grunnlag for å søke om opplærings- eller vurderingsfritak i noen fag på ordinært Vg1. Innhold: 1-årig forberedende Vg1 gir språklig tilrettelagt opplæring i egen gruppe for minoritetsspråklige elever. Programområdet skal forberede elevene for inntak i ordinære Vg1 året etter. Bruk av rett: Elever bruker ikke av retten mens de går på dette tilbudet.» På bakgrunn av dette vurderer Fylkesmannen at «1-årig forberedende Vg1» er et tilbud som gis utenfor den ordinære tilbudsstrukturen, og ikke en del av den ordinære videregående opplæringen. Regelverket i opplæringsloven med forskrifter, herunder 3-12, vil derfor ikke gjelde for denne opplæringen. Siden «1-årig forberedende Vg1» ikke er en del av det ordinære opplæringstilbudet, og elevene ikke er tatt inn til noen av de 13 utdanningsprogrammene i videregående opplæring, vurderer Fylkesmannen at tilbudet faller utenfor det området vi kan ha tilsyn på. Saksbehandling knyttet til særskilt språkopplæring ved Oslo Handelsgymnasium vil derfor ikke bli omtalt videre i denne rapporten.

8 8 3. Oslo Handelsgymnasium Oslo Handelsgymnasium (OHG) tilbyr, i tillegg til «1-årig forberedende Vg1», studiespesialiserende utdanningsprogram og utdanningsprogram for service og samferdsel. OHG har et bredt fagtilbud med fordypning innen økonomiske fag, samfunnsfag, fremmedspråk og realfag. Programfaget aktivitetslære fra utdanningsprogram for idrettsfag tilbys også. Totalt er det ca elever og 90 tilsatte. 4. Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 4.1 Rettslige krav Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder generelt for saksbehandling av enkeltvedtak. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært opplæringstilbud. Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen gjør et vedtak. De skal ha anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. forvaltningsloven 16. Skolen skal gi forhåndsvarselet skriftlig. Varselet til foreldre gjelder for elever under 18 år. Når eleven er over 15 år, skal skolen varsle eleven selv om eleven er representert av foreldre. Skolen kan la være å varsle dersom eleven eller foreldre har - søkt eller bedt om vedtaket - hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken - fått kjennskap på annen måte til at skolen skal gjøre et vedtak og har hatt rimelig tid til å uttale seg Forhåndsvarselet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi opplysninger om rettslig og faktisk grunnlag for det varslede enkeltvedtaket. Forhåndsvarselet skal inneholde det som er nødvendig for at elever og foreldre kan ivareta sine interesser på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven 16. Varselet må derfor inneholde de faktiske forholdene: Hva det varslede vedtaket vil innebære for eleven, og hvilke type avvik fra ordinær opplæring det dreier seg om. Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. Eleven eller foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket. For å gi eleven eller foreldrene en reell mulighet til å argumentere for sitt syn, må vedtaket være skriftlig og begrunnet, jf. forvaltningsloven 24 og 27. Begrunnelsen skal vise til de regler og faktiske forhold vedtaket bygger på, og hvilke hensyn skolen har lagt mest vekt på, jf. forvaltningsloven 25. Skolen trenger ikke å begrunne vedtaket dersom vedtaket innvilger en søknad, og skolen ikke har grunn til å tro at elevene og foreldrene vil være misfornøyd med vedtaket.

9 9 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. Det er et krav at brevet med enkeltvedtaket skal opplyse om de formelle forhold som gjelder dersom eleven eller foreldrene vil klage, jf. forvaltningsloven 27. Nærmere regler for saksbehandling ved klage går frem av forvaltningsloven 27 til 32. Skolen må opplyse om at klagefristen er tre uker fra eleven eller foreldrene fikk vedtaket, at klagen skal sendes til skolen, og hvem som er klageinstans. Klageinstans ved de ulike aktuelle typer enkeltvedtak går frem av opplæringsloven Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter. Foreldrene og elevene har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i saken, jf. forvaltningsloven 27. Brevet om enkeltvedtaket skal informere om denne retten. I noen tilfeller har skolen grunn til å gjøre unntak fra innsynsretten. Nærmere om innsynsretten og unntak fra innsyn går frem av forvaltningsloven 18 og Fylkesmannens undersøkelser Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært opplæringstilbud. Skolen skriver i sin egenvurdering at de kontrollerer at elev og foresatte samtykker til å iverksette opplæring som avviker fra den ordinære opplæringen. Elev/foresatte informeres skriftlig dersom avviket har konsekvenser for elevens utdanningsløp, og kan føre til kompetanse på et lavere nivå eller delkompetanse. Rådgiver kontrollerer at samtykkeerklæringen ligger i elevmappen. I egenvurderingen viser skolen til Utdanningsetatens rundskriv 5/2011 «Spesialundervisning i grunnopplæringen», malen «Samtykkeerklæring - spesialundervisning», samt «Årshjul for individuelle opplæringsplaner, årsrapporter og tilretteleggingstiltak 2014/15» for forhåndsvarsel knyttet til spesialundervisning. Utdanningsetatens rundskriv 5/2011 presiserer at elev/foresatte skal være delaktige i arbeidet med spesialundervisning, blant annet ved å gi samtykke til henvisning til PPT. I skolens mal for samtykke til spesialundervisning krysser elev/foresatte av på om de samtykker til vedtak om spesialundervisning, jf opplæringslovens 5-1. I følge skolens årshjul for spesialundervisning arrangeres det overføringsmøter med nye elever tatt inn med individuell vurdering i ukene 21/23 (mai/juni). I samme tidsrommet skal eleven skrive under samtykke for spesialundervisning, og skolen skal skrive foreløpig IOP/fatte foreløpige vedtak. Alle innsendte samtykker til vedtak om spesialundervisning er datert i september. Fire av de innsendte vedtakene om spesialundervisning er fattet 22. august, tre vedtak er fattet 22. september og det siste vedtaket er fattet 4. oktober. Syv av de åtte samtykkene er datert etter datoen for vedtaket.

10 10 Forhåndsvarselet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi opplysninger om rettslig og faktisk grunnlag for det varslede enkeltvedtaket. Skolen svarer i sin egenvurdering at det redegjøres i forhåndsvarselet for hva saken gjelder, og at det fremkommer opplysninger om hvilke bestemmelser i loven vedtaket bygger på, samt hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket. Skolen viser til at malene for forhåndsvarsel/samtykkeerklæring oppfyller opplæringslovens og forvaltningslovens krav. Av rundskriv 5/2011 om spesialundervisning fra Utdanningsetaten går det frem at foresatte/elev ved samtykke skal informeres om at retten til spesialundervisning innebærer retten til å fravike kompetansemålene i fagene, og det skal informeres om hvilke konsekvenser samtykket vil kunne medføre for elevens videre utdanningsløp. I skolens mal «Samtykkeerklæring spesialundervisning» vises det til at eleven samtykker til vedtak om spesialundervisning jf. opplæringslovens 5-4, og det siteres fra lovteksten. Det skal i malen fylles ut dato for den sakkyndige vurderingen som konkluderer med at eleven har rett til spesialundervisning. Den sakkyndige vurderingen begrunner elevens behov for spesialundervisning, og viser til det rettslige grunnlaget/lovhjemmelen for vedtak om spesialundervisning. Innsendt dokumentasjon viser at skolen bruker malen, og at foresatte/elev varsles om at det vil treffes vedtak om spesialundervisning. I samtykkeerklæringene oppgis dato for hvilken sakkyndig vurdering som ligger til grunn for vedtaket. Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. Skolen skriver i sin egenvurdering at enkeltvedtakene som er fattet ved skolen presiserer hvilke avvik fra den ordinære opplæringen eleven skal ha. Vedtaket beskriver hvorfor eleven skal ha avvik fra den ordinære opplæringen, og hvilken opplæring eleven skal ha i stedet. Av Utdanningsetatens rundskriv 5/2011 om spesialundervisning går det frem at enkeltvedtaket skal være så tydelig at det ikke er tvil om hvilken opplæring eleven skal få, og vedtaket skal inneholde innhold, omfang, organisering, vedtakets varighet og begrunnelse. I følge skolens mal for vedtak om spesialundervisning skal det oppgis hvilke dokumenter som ligger til grunn for vedtaket, slik som datert sakkyndig vurdering, samtykke og halvårsvurdering. Det fremkommer også hvilken hjemmel i opplæringsloven som vedtaket bygger på. Videre skal innhold, omfang og organisering av spesialundervisningen oppgis. I vedtakene Fylkesmannen har mottatt om spesialundervisning følges ovennevnte mal, og som begrunnelse for vedtaket vises det til en datert sakkyndig vurdering. I to av vedtakene som Fylkesmannen har mottatt vises det både til en tidligere sakkyndig vurdering, men også til at det vil komme en sakkyndig vurdering fra PPT senere.

11 11 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. Skolen skriver i egenvurderingen at mal for vedtak om spesialundervisning inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og hvor klagen skal rettes. Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter. Av skolens egenvurdering følger at malen for vedtak inneholder informasjon om retten til å se sakens dokumenter. 4.3 Fylkesmannens vurderinger og konklusjon Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært opplæringstilbud. Formålet med forhåndsvarselet er å sikre at saken er så godt opplyst som mulig før skolen fatter vedtak, og ivareta elevenes og foresattes rettsikkerhet og anledning til å uttale seg om forhold som angår dem. I følge Utdanningsetatens rundskriv 5/2011 om spesialundervisning, malen «Samtykkeerklæring-spesialundervisning», samt skolens årshjul for spesialundervisning skal elev/foresatte skrive under på at de samtykker til spesialundervisning før vedtak fattes. Innsendte vedtak og samtykker viser imidlertid at nesten samtlige samtykker er datert etter at vedtakene er fattet. Fylkesmannens konklusjon i foreløpig rapport På bakgrunn av at vedtak om spesialundervisning blir fattet før elev/foresatte samtykker til spesialundervisning mener Fylkesmannen at ikke alle elever og foresatte varsles før det fattes vedtak om avvik fra det ordinære opplæringsløpet. Lovkravet er derfor ikke oppfylt. Oslo kommune ved Utdanningsetaten har gitt tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport: Utdanningsetaten peker på at elevene ved innsøking til videregående skole gir sitt samtykke til at skolen kan iverksette spesialundervisning, og henvise eleven til PPT for sakkyndig vurdering. Som dokumentasjon for dette vedlegger Utdanningsetaten søknadsskjema for elever med fortrinnsrett for tre elever og skjema for Henvisning til PPT for tre elever. Fylkesmannens sluttvurdering og konklusjon I opprinnelig innsendt dokumentasjon sendte skolen inn samtykkeerklæringer for vedtak om spesialundervisning. Fylkesmannen vurderte at disse tilfredsstilte kravene til innholdet i et forhåndsvarsel. Imidlertid var 7 av de 8 samtykkeerklæringene datert etter datoen for vedtaket, og oppfylte dermed ikke kravet til forhåndsvarsel. Utdanningsetaten har i sin tilbakemelding lagt ved skjema «Søknad om inntak med fortrinnsrett». Fylkesmannen vurderer at disse skjemaene tilfredsstiller kravet til forhåndsvarsel ved at elevene gir samtykke til at spesialundervisning kan settes i gang for

12 12 elever med fortrinnsrett. I tilegg er det lagt ved skjema for henvisning til PPT. Etter Fylkesmannens vurdering tilfredsstiller ikke skjemaene for henvisning til PPT kravet til innholdet i forhåndsvarsel for vedtak om spesialundervisning. Dette innebærer at ikke alle elever som skal ha vedtak om spesialundervisning får forhåndsvarsel. Fylkesmannen opprettholder tidligere konklusjon. Lovkravet er ikke oppfylt. Forhåndsvarselet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi opplysninger om rettslig og faktisk grunnlag for det varslede enkeltvedtaket. For at eleven og foresatte skal kunne ivareta sine interesser, må varselet forklare hva saken dreier seg om, og hva det varslede enkeltvedtaket innebærer for eleven. Skolens mal for samtykke til vedtak om spesialundervisning, samt innsendte samtykkeerklæringer, viser til gjeldende paragrafer i loven, og det siteres fra lovteksten. I samtykket vises det også til dato for den sakkyndige vurderingen som konkluderer at eleven har rett til spesialundervisning, og hva slags spesialundervisning som er tilrådd. Gjennom de sakkyndige vurderingene fremkommer grunnlaget for eventuelle avvik fra kompetansemålene. Fylkesmannen vurderer at samtykkeerklæringene for vedtak om spesialundervisning gjør rede for hva saken gjelder, og gir opplysninger om rettslig og faktisk grunnlag for det varslede vedtaket. Lovkravet er derfor oppfylt. Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. I begrunnelsen skal vedtaket vise til de reglene i opplæringsloven eller forskrift til opplæringsloven som enkeltvedtaket bygger på. Det neste kravet til begrunnelsen er at den skal inneholde de faktiske forholdene som er lagt til grunn for vedtaket. Når det gjelder vedtak om spesialundervisning, kan det være tilstrekkelig å vise til den sakkyndige vurderingen. Skolens mal for vedtak om spesialundervisning, samt innsendte eksempler på vedtak, viser lovhjemmelen for vedtaket, og det fremgår at skolen begrunner vedtakene ved å vise til en datert sakkyndig vurdering. I to av vedtakene som Fylkesmannen har mottatt, vises det imidlertid både til en tidligere sakkyndig vurdering, men også til at det vil komme en sakkyndig vurdering fra PPT senere. Etter Fylkesmannens vurdering kan ikke fremtidige sakkyndige vurderinger legges til grunn for vedtak, da sakkyndig vurdering skal foreligge før vedtak. Skolen må derfor heller fatte nye vedtak etter at ny sakkyndig vurdering er ferdigstilt. Siden skolen i disse to tilfellene viser til en annen konkret sakkyndig vurdering i vedtaket, vurderer Fylkesmannen lovkravet som oppfylt.

13 13 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. Vedtak om spesialundervisning er et enkeltvedtak som kan klages på. Vedtakene må derfor inneholde informasjon om retten til å klage, klagefristen, hvem som er klageinstans og hvem klagen skal sendes til. Oslo handelsgymnasium har sendt inn maler og eksempler på vedtak om spesialundervisning. Disse viser at malene og vedtakene inneholder slik informasjon. Fylkesmannen vurderer derfor at lovkravet er oppfylt. Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter. Eleven/foresatte har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i saken, med mindre det foreligger grunner for at det skal gjøres unntak. Vedtaket skal inneholde informasjon om denne retten. Skolens innsendte maler og eksempler på vedtak om spesialundervisning inneholder denne informasjonen. Fylkesmannen vurderer derfor at lovkravet er oppfylt. 5. Enkeltvedtak om spesialundervisning 5.1 Rettslige krav Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 4. Foreldre / elever over 15 år skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning. Skolen må hente inn samtykke fra foreldrene til elever under 15 år, før PPT foretar sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning, jf. opplæringsloven 5-4. Elever som har fylt 15 år, skal selv gi samtykke i saker om spesialundervisning og om at foreldre skal orienteres (forutsatt at de er samtykkekompetente). Dersom foreldrene/eleven selv har bedt om spesialundervisning, ligger samtykket implisitt i søknaden. Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før skolen fatter et enkeltvedtak, jf. opplæringsloven 5-4. Skolen kan gi begrensinger i denne retten, jf. forvaltningsloven 19 og reglene om taushetsplikt. Skolen og PPT har ansvar for at samarbeidet med eleven og foreldrene blir ivaretatt på en god måte på de ulike trinnene i prosessen. Foreldrene må få se den sakkyndige vurderingen og få rimelig tid til å uttale seg om innholdet.

14 14 Elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak. Etter den sakkyndige vurderingen må skolen fatte et vedtak. Dette gjelder både dersom skolen innvilger spesialundervisning og dersom skolen ikke innvilger dette. Kravet om enkeltvedtak gjelder både når PPT anbefaler spesialundervisning og når de ikke anbefaler dette. En avgjørelse om spesialundervisning gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket. Dersom skolens vedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen, må skolen begrunne dette. Begrunnelsen skal vise hvorfor eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller elevens rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven 5-3. Skolen må få klart frem hva avviket består i, og hva opplæringstilbudet innebærer for eleven. Begrunnelsen må være slik at foreldrene forstår hvilke vurderinger som ligger til grunn for at skolen ikke følger tilrådningen i den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om hvilke omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha, og kompetansekrav for de som skal gjennomføre opplæringen. Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva som gir et forsvarlig opplæringstilbud, ta stilling til innholdet i opplæringen og gjøre rede for andre særlige forhold som er viktig for opplæringen, jf. opplæringsloven 5-3. Skolens vedtak om spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtaket må vise antall timer med spesialundervisning, hvilke fag og områder spesialundervisningen skal dekke, om det skal være avvik fra LK06, hvordan undervisningen skal organiseres, og hvilken kompetanse personalet skal ha. 5.2 Fylkesmannens undersøkelser Foreldrene/elevene skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning. Skolen skriver i sin egenvurdering at skolen sikrer at elev og foresatte samtykker til at eleven henvises til PPT for å få vurdert elevens utbytte av den ordinære opplæringen og retten til spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1. Videre at rådgiver på skolen kontrollerer at samtykkeerklæringen ligger i elevmappene. Skolen viser i sin egenvurdering til mal for samtykkeerklæring til spesialundervisning hvor det står følgende: Sakkyndig vurdering av konkluderer med at ovennevnte elev har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1. Eleven eller elevens foresatte skal gi sitt samtykke til vedtak om spesialundervisning jfr. opplæringsloven 5-4:.

15 15 Av rundskriv 5/2011 går det frem at det skal innhentes samtykke før det blir gjort en sakkyndig vurdering og før det blir gjort vedtak om å sette i gang spesialundervisning. Skolens årshjul for spesialundervisning viser at det er skal være overføringsmøter med nye elever som har hatt spesialundervisning på grunnskolen ( elever tatt inn med individuell vurdering ) i uke 21/23 (dvs. mai/juni). Det skrives da et foreløpig enkeltvedtak. I møtet skal også eleven skrive under samtykkeerklæring for spesialundervisning. Fylkesmannen har i brev av bedt skolen om å sende inn samtykke fra elev/foresatte før det igangsettes utredning av behovet for spesialundervisning. Fylkesmannen har ikke mottatt slike samtykkeerklæringer. Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Skolens egenvurdering opplyser at skolen har rutiner som sikrer at eleven/foresatte gis mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Ifølge egenvurderingen avholder rådgiver et eget møte med elev, dels også med foresatte og PPT når sakkyndig vurdering er ferdig, og rådgiver skriver notat fra møtene. Rundskriv 5/2011 fra Utdanningsetaten presiserer at eleven/foresatte må være delaktige i arbeidet med spesialundervisningen, blant annet når det gjelder «utredning, samtale med PPT.» Det fremgår ikke av malen for samtykke til vedtak at eleven/foresatte gis en mulighet til å uttale seg vedrørende den sakkyndige vurderingen. Fylkesmannen har i brev av bedt skolen om dokumentasjon som viser at foresatte har fått uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes. Fylkesmannen har ikke mottatt slik dokumentasjon. Elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak. Av skolens egenvurdering fremgår at rådgiver/tilsynslærer kontroller at det fattes enkeltvedtak etter at det er gjennomført sakkyndig, og at forvaltningslovens bestemmelse om at dette skal skje innen en måned etter at sakkyndig vurdering foreligger følges. Skolens mal for enkeltvedtak og rundskriv 5/2011 fra Utdanningsetaten viser at elever skal få enkeltvedtak når sakkyndig utredning viser at de har behov for det. Fylkesmannen har mottatt 8 saker som gjelder spesialundervisning. Alle elevene det gjelder fikk innvilget spesialundervisning, og fikk enkeltvedtak. Fylkesmannen har ikke mottatt eksempler på enkeltvedtak etter sakkyndig vurdering der spesialundervisning ikke ble innvilget.

16 16 Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket. Skolen skriver i sin egenvurdering at rådgiver/tilsynslærer sammen med avdelingsleder sikrer at et eventuelt avvik fra det sakkyndige rådet begrunnes. I rundskriv 5/2011 pkt 9 står det at dersom rektor velger å avvike fra den sakkyndige vurderingen, skal rektor gi en begrunnelse på hvorfor/hvordan vedtaket oppfyller elevens rett til et forsvarlig opplæringstilbud, jf. opplæringslovens 5-1. I tre av sakene Fylkesmannen har mottatt er det utarbeidet nye sakkyndige vurderinger høst Vedtak ble truffet ca. en uke før sakkyndig vurdering i to av de tre sakene (elev 2 og 3) og ca to måneder før sakkyndig vurdering i den tredje saken (elev 6). I disse tre sakene er det ikke samsvar mellom sakkyndig vurdering og vedtak, og i to av vedtakene blir fremtidige sakkyndige vurderinger lagt til grunn. For elev nr. 2 er vedtak fra , og i dette vedtaket legges både sakkyndig vurdering av , samt en sakkyndig vurdering som skal komme i oktober, til grunn. Ny sakkyndig vurdering kom , og denne tilrår at omfanget av spesialundervisning skal være 981 timer, mens i vedtaket står det 847 timer med spesialundervisning. Når det gjelder organiseringen av spesialundervisningen tilrår den nye sakkyndig vurderingen: tilrettelegging i fast mindre gruppe, mens det i vedtaket står stor gruppe med 10 elever, assistent i de fleste timene. Avvik fra sakkyndig vurdering er ikke begrunnet i vedtaket. For elev nr. 3 er vedtak fra og i dette vedtaket legges både sakkyndig vurdering av , samt en sakkyndig vurdering som skal komme i oktober, til grunn. Ny sakkyndig vurdering kom , og denne tilrår at omfanget av spesialundervisning skal være 981 timer, mens i vedtaket står det 847 timer med spesialundervisning. Når det gjelder organiseringen av spesialundervisningen tilrår den nye sakkyndig vurderingen: tilrettelegging i fast mindre gruppe, mens det i vedtaket står stor gruppe med 10 elever, assistent i de fleste timene. Avvik fra sakkyndig vurdering er ikke begrunnet i vedtaket. Organiseringen av spesialundervisningen er for elev 4 og elev 6 beskrevet slik i den sakkyndige vurderingen: ved behov deltakelse i liten gruppe (2-4 elever) med faglærer. Av vedtaket følger det at spesialundervisningen skal organiseres i klasse på max 15 elever. I enkeltvedtaket skal det gå frem hvilke omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha, og krav til personalets kompetanse. Av skolens egenvurdering fremgår at mal for vedtak om spesialundervisning omtaler omfang, innhold og organisering av spesialundervisningen. I rundskriv 5/2011 fra Utdanningsetaten står det at enkeltvedtaket skal være så tydelig at det ikke er tvil om hvilken opplæring eleven skal få, og skal inneholde innhold, omfang, organisering og kompetanse.

17 17 Av skolens mal for vedtak om spesialundervisning går det frem at datert sakkyndig vurdering skal legges til grunn for vedtaket, og at det skal redegjøres for spesialundervisningens innhold, omfang og organisering. I enkeltvedtakene Fylkesmannen har fått tilsendt vises til sakkyndig vurdering (uten dato) i innledningen av vedtaket. Lenger ned i vedtaket er datert sakkyndig vurdering angitt å være skolens begrunnelse for vedtaket. Omfanget av spesialundervisningen er beskrevet i årstimer i fire av de åtte vedtakene vi har innhentet, og vedtakets varighet er beskrevet i alle vedtak (for eksempel skoleåret 2014/15 ). Men når det gjelder elev nummer 5, 6, 7 og 8 er det ikke beskrevet/uttalt noe i vedtaket om hvor mange timer spesialundervisning eleven skal ha etter overskriften omfang. Når det gjelder innholdet, er det for tre av elevene (elev nummer 1, 2 og 3) oppgitt generelt behov for tilpasset fagstoff i alle skolefag i alle tre vedtak. I den sakkyndige vurderingen står det vedrørende - elev 1 : Hvorvidt eleven kan følge målene/innholdet i læreplanen vil variere Pt. er det ikke aktuelt for ham å følge målene i læreplanen, - elev 2 : Per i dag er det ikke aktuelt at elven skal kunne følge målene i læreplanen i fellesfagene, og - elev 3 Per i dag er det ikke aktuelt at eleven skal kunne følge målene i læreplanen i fellesfagene. For elev nummer 6 står det i vedtaket at eleven bør følge alle kompetansemålene i læreplanen i spesialundervisningen, men avvike fra det ordinære opplæringstilbudet i forhold til innhold og læremidler. Organisering og kompetanse er for elev nummer 4 beskrevet på følgende måte i vedtaket: I klasse på max 15 elever med assistent i alle timer. Av sakkyndig vurdering følger at: Ved behov deltakelse i liten gruppe (2-4 elever) med faglærer, ellers vil det være tilstrekkelig med øket voksentetthet i større gruppe.... Organisering og kompetanse for elev nummer 1,2 og 3 er beskrevet på følgende måte i vedtaket: Helhetlig spesialpedagogisk tilbud i stor gruppe med 10 elever. Organisering og kompetanse er for elev nummer 5 beskrevet på følgende måte i vedtaket: I gruppe på ca. 15 elever med assistent i ett eller flere fag. 5.3 Fylkesmannens vurderinger og konklusjon Foreldrene/elevene skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning. Opplæringsloven 5-4 andre ledd inneholder krav til to samtykker fra elev/foresatte. Det skal samtykkes både før det blir gjort sakkyndig vurdering, og før det blir fattet vedtak.

18 18 Før PPT setter i gang arbeidet med en sakkyndig vurdering, må skolen sørge for at det foreligger et samtykke fra foresatte eller eleven. Elever som har fylt 15 år skal selv gi samtykke i saker om spesialundervisning. Dersom eleven eller foresatte selv har bedt om spesialundervisning, trenger de ikke gi samtykke til en sakkyndig vurdering. Samtykket vil da ligge implisitt i søknaden. Skolens årshjul viser at det er skal være overføringsmøter i uke 21/23 med nye elever som har hatt spesialundervisning på grunnskolen. I samtalen skal også eleven signere samtykkeerklæring. I sakene Fylkesmannen har mottatt har vi ikke sett noen signerte samtykker til spesialundervisning fra ukene 21/23 slik det fremgår av skolens årshjul. Skolens mal for samtykke viser kun til samtykke til vedtak («at det fattes vedtak»), ikke til samtykke til utredning. Det er krav til to samtykker i opplæringsloven 5-4, men malen til Utdanningsetaten omhandler kun ett av disse to samtykkene. Fylkesmannen ba om dokumentasjon på at samtykke var gitt, men det har vi ikke mottatt. Fylkesmannens konklusjon i foreløpig rapport På bakgrunn av skolens mal og flere av sakene Fylkesmannen har fått tilsendt, vurderer vi at skolen ikke sikrer at det innhentes samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning. Lovkravet er derved ikke oppfylt. Oslo kommune ved Utdanningsetaten har gitt tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport Utdanningsetaten peker på at elevene ved innsøking til videregående skole gir sitt samtykke til at det igangsettes utredning av behovet for spesialundervisning. Som dokumentasjon for dette vedlegger Utdanningsetaten fire eksempler på utfylte skjemaer for Henvisning til PPT. I dette skjemaet samtykker foresatte/elev på henvisning til PPT. Fylkesmannens sluttvurdering og konklusjon På bakgrunn av Oslo kommunes tilbakemelding vurderer Fylkesmannen at lovkravet er oppfylt. Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Tilbudet om spesialundervisning skal, så langt det er mulig, utformes i samarbeid med foresatte og eleven, og det skal legges stor vekt på deres syn. Skolen må derfor sørge for å ha en skriftlig rutine som sikrer at foresatte gis mulighet til å uttale seg til PPT om innholdet i den sakkyndige vurderingen. I dette ligger at eleven /foresatte må få kopi av vurderingen og rimelig tid til å uttale seg om innholdet. Eleven/foresatte gjøres kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen ved at de står som kopimottaker på den sakkyndige vurderingen, men det fremkommer ikke opplysninger som viser at elevene/foresatte får tid, eller gis mulighet til, å vurdere og uttale seg om den

19 19 sakkyndige vurderingen. Dette fremkommer heller ikke av skolens årshjul for spesialundervisning. Det følger av Utdanningsetatens Rundskriv 5/2011 at eleven skal gis mulighet til å uttale seg, men dette gjøres ikke på Oslo Handelsgymnasium. Vi har eksempelvis ikke mottatt slike notater fra elevenes møter med rådgiver som det henvises til i egenvurderingen. Det fremgår ikke av noen av sakene Fylkesmannen har fått tilsendt at foresatte/elever har fått uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før det treffes vedtak. Fylkesmannens konklusjon i foreløpig rapport Fylkesmannen vurderer at skolen ikke sikrer at elevene/foresatte gis mulighet til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen før det treffes enkeltvedtak. Lovkravet er derved ikke oppfylt. Oslo kommune ved Utdanningsetaten har gitt tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport Utdanningsetaten viser til at de ivaretar dette kravet gjennom et tilbakemeldingsmøte med skolen og elev/foresatte når sakkyndig vurdering er ferdig. Videre viser Utdanningsetaten til at dette følger av handlingshjulet til PPT som vedlegges. De uttaler også at eleven/foresatte har tre uker til å uttale seg om innholdet, før rektor fatter vedtaket om spesialundervisningen. Det følger av handlingshjulet til PPT at foresatte skal gi tilbakemelding til PPT etter at det er utarbeidet sakkyndig vurdering. Fylkesmannens sluttvurdering og konklusjon Vedlagte handlingshjul er utarbeidet av PP-tjenesten i Utdanningsetaten. Det er ikke lagt ved revidering av skolens årshjul for spesialundervisning. Det er heller ikke lagt ved øvrige rutinebeskrivelser som viser at skolen oppfyller lovkravet. Fylkesmannen opprettholder tidligere konklusjon. Lovkravet er ikke oppfylt. Elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak. Vedtak om spesialundervisning er et enkeltvedtak, både dersom eleven får, og dersom eleven ikke får spesialundervisning. Det skal alltid fattes enkeltvedtak om spesialundervisning etter at sakkyndig vurdering er gjennomført, også ved avslag. På bakgrunn innsendte enkeltvedtak og skolens egenvurdering vurderer Fylkesmannen at det fattes vedtak og utarbeides sakkyndig vurdering. Lovkravet er oppfylt. Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket. Dersom skolen ikke følger det PPT har tilrådd i den sakkyndige vurderingen, må skolen begrunne hvorfor den likevel mener at eleven får et opplæringstilbud som oppfyller retten til spesialundervisning. Skolen må begrunne i enkeltvedtaket hvorfor den ikke følger

20 20 tilrådingen i den sakkyndige vurderingen, slik at eleven/foresatte kan forstå hvilke vurderinger som ligger til grunn for dette. Det må komme klart frem hva avviket består i, og det må være tydelig hva opplæringstilbudet innebærer for eleven. Skolen skriver i sin egenvurdering at rådgiver sammen med avdelingsleder sikrer at avvik fra sakkyndig vurdering begrunnes. I tre av sakene Fylkesmannen har mottatt er det utarbeidet nye sakkyndige vurderinger høst 2014 og vedtak ble truffet ca. en uke før sakkyndig vurdering i to av de tre sakene (elev 2 og 3) og ca to måneder før i den tredje saken (elev 6). I de to første sakene er det både henvist til en sakkyndig vurdering fra forrige skoleår, samt en sakkyndig vurdering som skal komme. I disse sakene er det ikke samsvar mellom de nye sakkyndige vurderingene og vedtak, og det er ikke fattet nye vedtak etter at de har mottatt ny sakkyndig vurdering. Elevene er ikke innvilget det samme antall timer med spesialundervisning i ny sakkyndig vurdering og vedtak, uten at det er gitt begrunnelse. Videre er det forskjellige formuleringer i vedtak og sakkyndig vurdering når det gjelder organiseringen av spesialundervisningen. Det er eksempelvis uklart om fast mindre gruppe er det samme som stor gruppe med 10 elever (elev 3). Organiseringen av spesialundervisningen er for elev 4 og elev 6 beskrevet slik i den sakkyndige vurderingen: ved behov deltakelse i liten gruppe (2-4 elever) med faglærer. Av vedtaket følger det at spesialundervisningen skal organiseres i klasse på max 15 elever. Etter Fylkesmannens vurdering bør det brukes samme formuleringer i sakkyndig vurdering og vedtak når sakkyndig vurdering legges til grunn for vedtaket, slik at det ikke er uklart hvilken/hva slags spesialundervisning eleven skal motta. Videre vurderer Fylkesmannen at det ikke er riktig å legge til grunn fremtidige sakkyndige vurderinger i et enkeltvedtak. Skolen må da heller fatte midlertidige vedtak inntil ny sakkyndig vurdering foreligger, for så å fatte nye vedtak i tråd med ny sakkyndig vurdering. Fylkesmannens konklusjon i foreløpig rapport Fylkesmannens gjennomgang av de tilsendte enkeltvedtakene vedlagt sakkyndige vurderinger viser at skolen ikke begrunner avvik fra sakkyndig vurdering. Det kommer derfor ikke klart frem hva avviket består i, og hva opplæringstilbudet innebærer for eleven. Skolen oppfyller ikke kravet til utvidet begrunnelsesplikt. Lovkravet er derved ikke oppfylt. Oslo kommune ved Utdanningsetaten har gitt tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport Utdanningsetaten er enig med Fylkesmannens faktabeskrivelse og konklusjon på dette området, og vil veilede skoleledelsen i hvordan avvik fra sakkyndig vurdering kan begrunnes. Fylkesmannens sluttvurdering og konklusjon Fylkesmannen opprettholder tidligere konklusjon. Lovkravet er ikke oppfylt.

21 21 I enkeltvedtaket skal det gå frem hvilket omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha, og krav til personalets kompetanse. Et enkeltvedtak skal være så klart og tydelig at det ikke er tvil om hva slags opplæringstilbud eleven skal ha. Enkeltvedtaket må vise antall timer med spesialundervisning, og hvilke fag og områder spesialundervisningen skal dekke. Videre skal enkeltvedtaket vise hvordan undervisningen skal organiseres. Dersom det skal gjøres større eller mindre avvik fra læreplanverket (LK06) må avvikene gå klart frem av enkeltvedtaket og det må angis hvilke fag dette skal gjelde for. Det må tas inn i enkeltvedtaket om eleven skal motta all opplæring i klassen, eller om andre organiseringsformer skal brukes, for eksempel smågrupper eller eneundervisning. Videre skal det fremgå av vedtaket hvorvidt spesialundervisningen skal gis av lærer eller av assistent, eventuelt andre personer med spesialkompetanse, som for eksempel spesialpedagog. Fylkesmannen fikk tilsendt åtte enkeltvedtak om spesialundervisning. Enkeltvedtakene viser til sakkyndig vurdering i innledningen av vedtaket. Lenger ned i vedtaket er datert sakkyndig vurdering angitt å være skolens begrunnelse for vedtaket. Den sakkyndige vurderingen er på denne måten gjort til en del av begrunnelsen for enkeltvedtaket. Fire av de åtte enkeltvedtakene beskriver presist omfanget av spesialundervisningen i antall årstimer. For elev nummer 5,6,7 og 8 er det imidlertid ikke angitt omfang i det hele tatt. Det er derfor ikke klart og tydelig hvor mange timer med spesialundervisning disse fire elevene skal få. Fylkesmannen vurderer at det er uklart hva som ligger i beskrivelsen av innholdet av spesialundervisningen i flere av vedtakene (1, 2 og 3); det er uklart om det skal gjøres avvik fra læreplanverket eller ikke. I vedtakene står det ingenting om at det skal gjøres avvik fra læreplanen, mens i sakkyndige vurderinger står det eksempelvis at det per i dag er det ikke aktuelt at eleven skal kunne følge målene i læreplanen i fellesfagene. Når disse tre vedtakene beskriver at elevene skal ha spesialundervisning i alle skolefag, burde vedtakene også beskrive hvorvidt læreplanen kan fravikes eller ikke, eventuelt i hvilke fag. Fylkesmannen mener det er uklart om opplæringen eleven får skal avvike fra kompetansemålene eller ikke når det står at eleven bør følge alle kompetansemålene i læreplanen men avvike fra det ordinære opplæringstilbudet i forhold til innhold (elev nr. 6) Når det i vedtaket står at eleven skal være i liten gruppe i ett eller flere fag (elev 5 og 6) er dette etter Fylkesmannens vurdering en for upresis beskrivelse av spesialundervisningens organisering. Ovennevnte formuleringer i både vedtak og sakkyndige vurderinger er etter Fylkesmannens vurdering for vage og upresise.

22 22 Fylkesmannens konklusjonen i foreløpig rapport Fylkesmannens vurdering er at enkeltvedtakene om spesialundervisning samlet sett ikke er presise nok. Det går ikke klart frem av skolens enkeltvedtak hvilket omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha. Det kan følgelig oppstå tvil om hvilket opplæringstilbud eleven har rett til å få. Lovkravet er derved ikke oppfylt. Oslo kommune ved Utdanningsetaten har gitt tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport Utdanningsetaten er enig med Fylkesmannens faktabeskrivelse og konklusjon på dette området, og vil veilede skoleledelsen i hvordan vedtak om spesialundervisning på en presis måte kan beskrive omfang, innhold, organisering og kompetanse, samtidig som behovet for fleksibilitet ivaretas. Fylkesmannens sluttvurdering og konklusjon Fylkesmannen opprettholder tidligere konklusjon. Lovkravet er ikke oppfylt. 6. Frist for retting av lovbrudd Fylkesmannen har i kapitlene 4 og 5 konstatert lovbrudd. I denne rapporten gis Oslo kommune frist til å rette lovbrudd, jf. kommuneloven 60 d. Frist for retting er Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen en erklæring om at det ulovlige forholdet er rettet og en redegjørelse for hvordan lovbruddet er rettet. Dersom lovbrudd ikke rettes innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten: Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 1. Oslo kommune må sørge for at saksbehandlingen ved Oslo Handelsgymnasium oppfyller forvaltningslovens krav til forhåndsvarsling av vedtak om spesialundervisning, jf. forvaltningsloven 16. Oslo kommune må i denne forbindelse se til at elever og foresatte varsles før det fattes vedtak om spesialundervisning.

23 23 Enkeltvedtak om spesialundervisning 2. Oslo kommune må sørge for at Oslo Handelsgymnasium ved behov for spesialundervisning oppfyller opplæringsloven 5-1, 5-3 og 5-4, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. Oslo kommune må i denne forbindelse se til at: a. Skolen gir eleven/foresatte mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før enkeltvedtak fattes. b. Enkeltvedtak om spesialundervisning begrunner avvik fra sakkyndig vurdering, presiserer hva avviket består i, og hva opplæringstilbudet innebærer for eleven. c. Enkeltvedtaket presiserer opplæringens - omfang - innhold (fag/områder og eventuelle avvik fra LK06) - organisering 7. Kommunens frist til å rette Som nevnt i kapittel 6 ovenfor er kommunen gitt frist for å rette opp de ulovlige forholdene som er konstatert i denne rapporten. Frist for tilbakemelding om retting er 15. mai Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 24. februar 2015 Marit Kanutte Aarflot Anne-Mette Nessøe Marit Kvamme

24 24 Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget Følgende dokumenter ble innsendt som følge av tilsynsvarsel: Utfylt egenvurderingsskjema (EVS) fra skolens ledelse med følgende vedlegg: - Rundskriv 5/2011 fra Oslo kommune - Spesialundervisning i grunnopplæringen - Mal - Samtykkeerklæring - spesialundervisning - Rundskriv 1/2014 fra Oslo kommune - Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter - Mal - Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter - forhåndsvarsel om anmodning om samtykke - Årshjul for individuelle opplæringsplaner, årsrapporter og tilretteleggingstiltak Mal - Vedtak om spesialundervisning - Mal Vedtak om særskilt språkopplæring Følgende dokumentasjon vedrørende åtte elever med spesialundervisning: - vedtak om spesialundervisning - sakkyndig vurdering som har relevans for vedtaket - samtykke fra foresatte og/eller elev før det igangsettes utredning av behovet for spesialundervisning Følgende dokumenter ble innsendt etter foreløpig rapport: Tre søknader om inntak med fortrinnsrett ved Oslo Handelsgymnasium Fire henvisninger til PPT ved Oslo Handelsgymnasium Handlingshjul for PPT i Oslo kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Persbråten videregående skole 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Ammerud skole... 3 1.2

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Bjørnholt skole 29. april 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Bjørnholt skole - ungdomstrinnet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino Kommune v/rådmann Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr. TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole Arkivnr. 2016/878 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nittedal kommune Holumskogen skole 11. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tøndergård skole og ressurssenter 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet med Tøndergård

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Arendal kommune - Rykene skole Vår referanse: 2014/5140 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Spesialrådgiver,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Larvik kommune Frøy skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Frøy skole...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vestby kommune Vestby ungdomsskole 14. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune ved fylkesrådmannen Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 12.06.2017

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter 27.01.2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole 16. september 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Dyrløkkeåsen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Oslo kommune Trosterud skole 26. juni 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Oslo kommune Trosterud

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Tilsynsperiode: juni 2014 juni 2015 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Hadeland videregående

Detaljer

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring,

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssentret 2325 HAMAR Vår dato Vår referanse 23.03.2017 2017/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord 08.10.2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Bodø kommune Hunstad ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Bodø kommune Hunstad

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering Bergen kommune - Mjølkeråen skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9800 Vadsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune - Nordkapp maritime fagskole og videregående

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter Elevens navn: Klagerens navn: Adresse: Fødselsnr. Trinn: Fag: Karakter høsttermin: Standpunktkarakter: Begrunnelse for klage: ( Her skal det kun en kort saklig redegjørelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Leka kommune Leka barne-

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vefsn kommune - Kulstad skole 27.01.2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Vefsn kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold Innledning 4 Skoleeiers ansvar 4 Myndighet til å fatte enkeltvedtak 4 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 5 Skolens arbeid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Grong kommune Grong barne-

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring Nord-Odal kommune Postmottak Herredsvegen 2 2120 SAGSTUA Vår dato Vår referanse 21.03.2017 2017/895 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14 17 632.0

Detaljer

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole Fylkesmannen i Telemark Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks 16 3749 SILJAN TI LSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring prøver av nasjonale Siljan kommune - Midtbygda skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.........

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Molde kommune ved rådmann Arne Sverre Dahl Rådhusplassen 1 6413 Molde ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens godkjenningsvirksomhet og kommunens bruk av reaksjoner etter barnehageloven - Molde kommune - Molde

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Bergen kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging Eigersund kommune Grøne Bråden skole 1 Innhold: 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena Alta kommune 23. april 2014 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Elever med behov for særskilt tilrettelegging - inntak og opplæring. Akershus fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Elever med behov for særskilt tilrettelegging - inntak og opplæring. Akershus fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Elever med behov for særskilt tilrettelegging - inntak og opplæring Akershus fylkeskommune Eidsvoll, Hvam, Kjelle og Sørumsand videregående skoler 12. januar 2018 Sammendrag Tema og formål

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter TILSYNSRAPPORT Trafikkopplæring Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter 12.02.2016 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Brønnøy kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 24.11.2014 2014/5152 Deres dato: Deres referanse: Aglo videregående ved styrets leder skole 7510 Skatval TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

ERKLÆRING OM RETTING AV LOVBRUDD AVDEKKET I NASJONALT TILSYN, VEGÅRSHEI KOMMUNE, VEGÅRSHEI SKULE.

ERKLÆRING OM RETTING AV LOVBRUDD AVDEKKET I NASJONALT TILSYN, VEGÅRSHEI KOMMUNE, VEGÅRSHEI SKULE. Fylkesmannen i Aust Agder, utdannings og justis avdelingen Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 Vegårshei Telefon: 37 17 02 00 Telefax: 37 17 02 01 E-post: post@vegarshei.kommune.no

Detaljer

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 22. januar 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT A Skolens arbeid med elevenes utbytte av Opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Lund kommune Lund ungdomsskole 13.06.2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår referanse: 2016/2041 KONTAKTPERSON I FYLKESKOMMUNEN:

Detaljer

Oversendelse av klage på pålegg i tilsynsrapport

Oversendelse av klage på pålegg i tilsynsrapport Deres ref.: Vår dato: 16.09.2014 Vår ref.: 2013/10010 Arkivnr.: 630 Utdanningsdirektoratet Pb 9359 Grønland 0135 OSLO Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016

Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016 Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016 1. Søkere med rett til videregående opplæring i Akershus 1-1. Søkere med registrert bosted i Akershus fylkeskommune Søkere som er folkeregistrert

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Kautokeino kommune Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Kautokeino kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Harstad kommune Seljestad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Harstad kommune Seljestad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Harstad kommune Seljestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Harstad kommune Seljestad

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss Vår dato : 25.01.2016 Vår referanse: 2016/582 Arkivnr.: Deres referanse: S aksbehandler: Åshild Woldstad Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet barnehageloven 8, barnehageloven 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Tinn

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole. TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole. TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197 TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197 KONTAKTPERSON I FYLKESKOMMUNEN: Seksjonsleder Karen Grundesen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Karmøy kommune - Åkra ungdomsskole A Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging 1 Innhold 1. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund Farsund kommune ved rådmann Postboks 100 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Farsund kommune Farsund barne- og ungdomsskole skole Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Endefig 11LSYNSRAPPORT

Endefig 11LSYNSRAPPORT å: åg Fylkesmannen i Buskerud Endefig 11LSYNSRAPPORT Tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplæringen Buskerud Fylkeskommune - Eiker videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.....3

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolens forvaltningskompetanse Hå kommune Varhaug skule Dato: 23.06.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Tilsynsrapport 2013. Sandnes kommune. Oppfølging av tilsynet i 2010. Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Tilsynsrapport 2013. Sandnes kommune. Oppfølging av tilsynet i 2010. Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Tilsynsrapport 2013 Oppfølging av tilsynet i 2010 Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Sandnes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Tema for tilsynet... 3 1.1 Om gjennomføringen av oppfølgingen

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer