TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015

2 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede Lesehjelp til tilsynsrapporten Om tilsynet med Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Tema for tilsynet Om gjennomføringen av tilsynet Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Enkeltvedtak om spesialundervisning Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Enkeltvedtak om tegnspråkopplæring Frist for retting av lovbrudd Kommunens frist til å rette Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget... 32

3 3 Sammendrag Tema og formål Felles nasjonalt tilsyn handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forvaltningskompetanse (som denne rapporten omhandler) skolebasert vurdering Tema for tilsynet på Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede er forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen. Hovedpunkter er: generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak enkeltvedtak om spesialundervisning enkeltvedtak om særskilt språkopplæring enkeltvedtak om tegnspråkopplæring Gjennomføring Fylkesmannen åpnet 2. september 2015 tilsyn med forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging ved Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede i Oslo kommune. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon, herunder rektors egenvurdering og kopier av tilfeldig utvalgte elevers saksdokumenter. Se vedlagte dokumentasjonsgrunnlag. Forhåndsvarsel og foreløpig rapport blir sendt Utdanningsetaten og Vetland skole i brev av 4. november Oslo kommune har gitt tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig rapport i brev av 25. november Avdekkede lovbrudd Fylkesmannen har i dette tilsynet vurdert totalt 15 rettslige krav, og vi har i kapitlene 3, 4 og 6 konstatert lovbrudd. Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten: Kapittel 3: Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Oslo kommune må sørge for at saksbehandlingen oppfyller forvaltningslovens krav til enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 24, 25 og 27. Oslo kommune må i denne forbindelse se til at kommunens vedtak om tegnspråkopplæring: - viser til korrekte lovhjemler som vedtakene bygger på - inneholder informasjon om å se sakens dokumenter

4 4 Kapittel 4: Enkeltvedtak om spesialundervisning Oslo kommune må sørge for at Vetland skole i saksbehandling om spesialundervisning oppfyller opplæringsloven 5-3 fjerde ledd. Oslo kommune må i denne forbindelse se til at: - Vetland skoles enkeltvedtak om spesialundervisning begrunner avvik fra sakkyndig vurdering, presiserer hva avviket består i, og hva opplæringstilbudet innebærer for eleven Kapittel 6: Enkeltvedtak om tegnspråkopplæring Oslo kommune må sørge for at saksbehandlingen om tegnspråkopplæring oppfyller kravene i opplæringsloven 2-6. Oslo kommune må i denne forbindelse se til at kommunens vedtak om tegnspråkopplæring: - er basert på en sakkyndig vurdering - inneholder opplysninger om organiseringen av opplæringen og kompetansekrav for de som skal gjennomføre opplæringen Status på rapporten og veien videre I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Fristen er 22. februar Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at våre konklusjoner bygger på det konkrete kildematerialet som foreligger, og tar bare utgangspunkt i status på det tidspunktet tilsynsrapporten er datert. Tilsynsrapporten er avgrenset til tilsynstemaet, og er ikke noen uttømmende tilstandsvurdering av skolens øvrige virksomhet.

5 5 1. Innledning Fylkesmannen åpnet 2. september 2015 tilsyn med forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging ved Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede i Oslo kommune. Felles nasjonalt tilsyn handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forvaltningskompetanse (som denne rapporten omhandler) skolebasert vurdering Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell 1 knyttet til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og veiledningssamlinger. Det er Oslo kommune som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven første ledd. Oslo kommune/utdanningsetaten er derfor adressat for denne foreløpige tilsynsrapporten. I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Fristen er 22. februar Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 1.1 Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede På skolens nettside står det at Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede ligger på Oppsal i bydel Østensjø, og at den er en grunnskole for døve og tunghørte elever fra klasse. Vetland deler skoleanlegg med en ordinær barne- og ungdomsskole, og er "tvillingskolen" sammen med Oppsal skole. Vetland skole gir tilbud til hørselshemmede: grunnskoleelever i Oslo og nærliggende kommuner som trenger tospråklig opplæring og visuell kommunikasjon med multifunksjonshemming barn under skolepliktig alder i Oslo med vedtak om spesialpedagogisk hjelp elever på bostedsskoler i Oslo Vetland skole har pr. i dag 82 elever på full tid og 56 ansatte. 8 av de ansatte har i tillegg ansvaret for 150 hørselshemmede elever som er integrert på sin nærskole, samt for 50 hørselshemmede barn fra 0-6 år. 1

6 6 1.2 Lesehjelp til tilsynsrapporten Denne tilsynsrapporten har ett kapittel for hvert hovedområde for tilsynet: Kapittel 3: generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Kapittel 4: enkeltvedtak om spesialundervisning Kapittel 5: enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Kapittel 6: enkeltvedtak om tegnspråkopplæring Kapitlene 3-6 er delt inn på følgende måte: Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Dersom Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, fremkommer dette som korreksjonspunkt. I rapportens kapittel 7 «Frist for retting av lovbrudd» er det en oppsummering av alle korreksjonspunkt. Fylkesmannen har benyttet enkelte forkortelser i denne foreløpige tilsynsrapporten: LK06: Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) EVS: egenvurderingsskjema utfylt av rektor UDE: Utdanningsetaten Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede benevnes kun som Vetland skole fra og med kapittel 3 i denne foreløpige tilsynsrapporten.

7 7 2. Om tilsynet med Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven 14-1 første ledd, jf. kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. 2.2 Tema for tilsynet Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen. Særskilt tilrettelegging for elever innebærer avvik fra ordinært opplæringstilbud og er enkeltvedtak etter loven. Hovedpunkter i tilsynet er: generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak enkeltvedtak om spesialundervisning enkeltvedtak om punktskriftopplæring *) enkeltvedtak om særskilt språkopplæring enkeltvedtak om tegnspråkopplæring *) Vetland skole har pr. i dag ingen elever som mottar punktskriftopplæring. Dette tilsynet omfatter dermed ikke enkeltvedtak for denne elevgruppen. Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov for særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven. Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen: sikrer elevens rettssikkerhet gjennom å involvere elever og foresatte i vurderingene før skolen tar avgjørelser om avvik fra ordinært opplæringstilbud følger reglene for innhold i enkeltvedtak sørger for å vurdere og kartlegge elevens behov på en faglig forsvarlig måte fatter vedtak som gir gode føringer for å tilrettelegge innholdet i opplæringen Manglende forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter. Det kan også medføre at avgjørelsene ikke gir gode faglige føringer for innholdet i opplæringen. Elevene står da i fare for å få en opplæring som ikke gir et forsvarlig utbytte. Det er bare utvalgte deler av saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak som kontrolleres i dette tilsynet; totalt 15 rettslige krav blir vurdert. Opplæringsloven og forskrift til loven har også krav som gjelder spesialundervisning, punktskriftopplæring og særskilt språkopplæring som ikke er inkludert i dette tilsynet.

8 8 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Fylkesmannen åpnet 2. september 2015 tilsyn med forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging ved Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede i Oslo kommune. Utdanningsetaten/skolen ble bedt om å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven 60 c. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon, herunder rektors egenvurdering og kopier av tilfeldig utvalgte elevers saksdokumenter. Fylkesmannen sendte i tillegg e-post til Utdanningsetaten med oppfølgingsspørsmål, og etaten svarte i e-post av 22. oktober. Fylkesmannen har dessuten fått utfyllende informasjon gjennom flere telefonsamtaler med rektor, samt ettersendt dokumentasjon. Se vedlagte dokumentasjonsgrunnlag.

9 9 3. Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder generelt for saksbehandling av enkeltvedtak. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Rettslig krav 1: Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært opplæringstilbud. Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen gjør et vedtak. De skal ha anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. forvaltningsloven 16. Skolen skal gi forhåndsvarslet skriftlig. Varselet til foreldre gjelder for elever under 18 år. Når eleven er over 15 år, skal skolen varsle eleven selv om eleven er representert av foreldre. Skolen kan la være å varsle dersom eleven eller foreldre har - søkt eller bedt om vedtaket - hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken - fått kjennskap på annen måte til at skolen skal gjøre et vedtak og har hatt rimelig tid til å uttale seg Fylkesmannens undersøkelser Rektor skriver i egenvurderingen (EVS) at skolen har rutine for utsendelse og innhenting av samtykke når det gjelder blant annet spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Foresatte/elever informeres om konsekvenser ved avvik i læreplaner. Rektor viser videre til skolens egne rutiner for arbeidet med spesialundervisningen og særskilt språkopplæring. I tillegg viser hun til følgende rundskriv, med tilhørende maler, fra Utdanningsetaten (UDE): 6/2015 «Spesialundervisning i grunnopplæringen» 1/2014 «Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter» 5/2010 «Grunnopplæring i og på tegnspråk Spesialundervisning Rundskriv 6/2015 fastslår i kapittel 5 at rektor skal informere foresatte og elev om deres rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen. De skal også informeres om hvilke konsekvenser iverksetting av spesialundervisning kan ha for elevens videre utdanningsløp. I mal «Samtykke til å iverksette spesialundervisning» skal foresatte krysse av for at sakkyndig vurdering er gjennomgått og tilrådingene drøftet, og de får anledning til å skrive sine kommentarer. Videre står det i rundskrivets kapittel 7 at årsrapporten skal gi en vurdering av om elevens spesialundervisning har hatt effekt, eventuelt om behovet er endret. UDE fastslår: «( ) Vurderingen skal i slike tilfeller, sammen med annen informasjon til eleven/foresatte, fungere som et forhåndsvarsel, jfr. forvaltningsloven 16. ( ) Årsrapporten skal sendes eleven/foresatte.»

10 10 I Vetland skoles «Rutiner vedr behov for spesialundervisning» står det: «Rektor innhenter samtykke ( ), og informere foresatte om prosessen videre». Videre: «Gjennomgå sakkyndig vurdering med foresatte, og drøfte innholdet med foresatte og elev når den sakkyndige vurderingen foreligger. Informere foresatte og elev om konsekvensene av å avvike fra det ordinære opplæringstilbudet, ( )» Rutinen fastslår også at skolen skal innhente samtykke til å iverksette spesialundervisning. Når det gjelder vurdering/planlegging for videre spesialundervisning, fastslår skolens rutine: «Hver vår og høst gjøres en systematisk gjennomgang av alle elever med spesialundervisning. ( ) Kontaktlærer skriver årsrapport med bakgrunn i elevens måloppnåelse i IOP. Omfang, organisering og undervisningsmetoder vurderes opp mot elevens resultater.» Fylkesmannen har mottatt totalt fem vedtak om spesialundervisning. For fire av elevene har vi bedt om og mottatt både samtykke til henvisning til PP-tjenesten, sakkyndig vurdering og vedtak. I alle disse fire vedtakene viser rektor dessuten til et samtykke som er datert etter sakkyndig vurdering og før vedtakets dato. Særskilt språkopplæring UDEs rundskriv 1/2014 refererer i kapittel 6 forvaltningsloven 16 om forhåndsvarsling og fastslår deretter: «Dersom resultatet av kartleggingen viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring, skal skolen sende ut forhåndsvarsel med anmodning om samtykke (vedlegg 2).» Vedlegg 2 til rundskrivet er en mal for forhåndsvarsel og anmodning om samtykke. I Vetland skoles «Rutiner vedr behov for særskilt språkopplæring» står det: «Hvis kartlegging viser behov for særskilt språkopplæring (primært særskilt norskopplæring) skal forhåndsvarsel med anmodning om samtykke til at vedtak fattes sendes foresatte (vedlegg 2 R-1/2014)». Fylkesmannen har mottatt totalt fire vedtak om særskilt språkopplæring. I alle disse fire er forhåndsvarsel med anmodning om samtykke datert før vedtakene. Tegnspråkopplæring Rektor viser i EVS til UDEs rundskriv 5/2010 og mal for samtykkeerklæring. I rundskrivet informerer UDE om at Vetland skole tilbyr grunnskolepplæring i og på tegnspråk, og etaten informerer om søknadsprosedyrer. UDE skriver også at det må foreligge en sakkyndig vurdering før det fattes vedtak om inntak til Vetland skole. På spørsmål fra Fylkesmannen opplyser UDEs følgende i e-post av 22. oktober: «I dag er det PPT som gjennomgår sakkyndig vurdering etter opplæringsloven 2-6 med foresatte. Foresattes rett til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering er derfor ikke tilstrekkelig dokumentert fordi PPT ikke skriver referat fra møtet hvor sakkyndig vurdering blir gjennomgått.»

11 11 Når elever skal søkes inn på Vetland skole, benytter UDE et standard skjema; «Søknad om inntak til spesialskole/spesialgruppe i grunnskolen ( )». I skjemaets punkt 4 skal det gis en kort beskrivelse til årsaken til at det søkes om plass, og skjemaet skal undertegnes av rektor og elevens foresatte. Når det gjelder elever som søker om fortsatt skoleplass på Vetland skole, skriver rektor følgende i brev av 23. oktober: «(..) Jeg gjør oppmerksom på at flere av elevene har gått på Vetland siden 1. trinn, men søkes inn på nytt ved overgang fra 4. til 5. tr. og fra 7. til 8. trinn. Sakkyndig vurdering vedrørende 2-6 blir gitt en gang.» Fylkesmannen har mottatt en mal for Vetland skoles brev «Inntak og forlengelse av skoletilbudet på Vetland». Det fremgår av malen at foresatte samtykker til forlengelse av skoletilbudet på Vetland skole. Rektor sender et utfylt søknadsskjema til underskrift hos foresatte når skolen har mottatt dette samtykket. Fylkesmannen har mottatt totalt fem vedtak om tegnspråkopplæring/skolebytte som alle er fattet av UDE, og ikke av rektor ved Vetland skole. Vi har også mottatt søknadsskjema og sakkyndig vurdering for de fem elevene. I alle disse fem vedtakene viser UDE til sakkyndig vurdering som er datert før vedtakets dato. I samtlige sakkyndige vurderinger fastslår PP-tjenesten dessuten at foresatte er gjort kjent med innholdet i denne vurderingen. Fylkesmannens vurderinger Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen gjør et vedtak. Etter Fylkesmannens vurdering ivaretar Vetland skole/ude kravet om forhåndsvarsling/at de foresatte skal få uttale seg på annen måte som følger: Spesialundervisning Det fremgår både av UDEs rundskriv 6/2015 og Vetland skoles rutine at elev/foresatte involveres før vedtak om spesialundervisning fattes. De gis anledning til å gjøre seg kjent med og uttale seg om sakkyndig vurdering, se mer om dette under rettslig krav 7. I tillegg sendes årsrapport hjem før vedtak for neste periode/skoleår skal fattes. Skolen innhenter videre samtykke til å iverksette spesialundervisning. Ifølge rektors EVS informeres foresatte via samtaler, møter og brev, og Fylkesmannen anser dermed at skolen på ulike måter har en tett og fortløpende dialog med foresatte om forhold som vedrører elevens spesialundervisning. Etter Fylkesmannens vurdering er det på denne bakgrunn ikke nødvendig med et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven 16. Vi vurderer at elev/foresatte «på annen måte» gis anledning til å uttale seg i saken før rektor skal fatte vedtak om spesialundervisning. Særskilt språkopplæring Det fremgår både av UDEs rundskriv 1/2014 og Vetland skoles rutine at det skal sendes ut forhåndsvarsel med anmodning om samtykke før rektor fatter vedtak om særskilt språkopplæring. Etter Fylkesmannens vurdering viser de fire mottatte eksemplene på forhåndsvarsel med anmodning om samtykke at varselet sendes før rektor skal fatte vedtak om særskilt språkopplæring.

12 12 Tegnspråkopplæring Ved at foresatte søker om plass på Vetland skole, og de da er gjort kjent med at skolen tilbyr grunnskoleopplæring i og på tegnspråk, vurderer Fylkesmannen at foresatte har bedt om et vedtak om tegnspråkopplæring. Det samme gjelder når foresatte søker om forlengelse av plassen på Vetland skole ved overgang til 5. og 8. trinn. Når foresatte i tillegg er gjort kjent med innholdet i sakkyndig vurdering, anser vi at det ikke er nødvendig med et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven 16. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 2 Forhåndsvarslet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi opplysninger om hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket. Forhåndsvarslet skal inneholde det som er nødvendig for at elever og foreldre kan ivareta sine interesser på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven 16. Varslet må derfor inneholde de faktiske forholdene: Hva det varslende vedtaket vil innebære for eleven, hvilke type avvik fra ordinær opplæring det dreier seg om og hvilke forhold som er grunnlaget for vedtaket. Fylkesmannens undersøkelser Rektor skriver i EVS at skolen benytter skriftlige maler for varsel, og at malene for forhåndsvarsel/samtykkeerklæring oppfyller kravene i opplæringsloven og forvaltningsloven. Når det gjelder bestemmelser og hvilke faktiske forhold som er grunnlaget for vedtaket, viser rektor til malene og svarer at dette er synlig i forhåndsvarsel om spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Fordi foresatte har fått uttalt seg før vedtak fattes for spesialundervisning og tegnspråkopplæring, vurderte Fylkesmannen ovenfor at det ikke er nødvendig med et forhåndsvarsel i disse sakene. Det er derfor bare aktuelt å undersøke innholdet i Vetland skoles forhåndsvarsel om særskilt språkopplæring. UDEs rundskriv 1/2014 inneholder i vedlegg 2 «Mal for forhåndsvarsling/samtykke». Malen siterer opplæringsloven 2-8 og fastslår blant annet følgende: «Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede har den kartlagt elevens norskkunnskaper. Eleven er kartlagt med testen «Norsk som læringsspråk». Resultater fra kartleggigen viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring.» I de fire forhåndsvarslene Fylkesmannen har mottatt om særskilt språkopplæring, har Vetland skole benyttet denne malen. Varslene inneholder informasjon om at elevens norskferdigheter er kartlagt, resultatene av kartleggingen, samt at det finnes tre ulike typer særskilt språkopplæring. Rektor anbefaler deretter hvilken type særskilt språkopplæring skolen mener er best for eleven.

13 13 Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannen vurderer at Vetland skoles forhåndsvarsler om særskilt språkopplæring ivaretar kravet om å gjøre rede for hva saken gjelder. De inneholder også opplysninger om det rettslige og faktiske grunnlaget for det varslede enkeltvedtaket. På denne bakgrunn er det Fylkesmannens vurdering at Vetland skole i forhåndsvarsel om særskilt språkopplæring gjør rede for hva saken gjelder, og gir opplysninger om hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, samt hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 3 Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. Eleven eller foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket. For å gi eleven eller foreldrene en reell mulighet til å argumentere for sitt syn, må vedtaket være skriftlig og begrunnet, jf. forvaltningsloven 24 og 27. Begrunnelsen skal vise til de regler og faktiske forhold vedtaket bygger på, og hvilke hensyn skolen har lagt mest vekt på, jf. forvaltningsloven 25. Skolen trenger ikke å begrunne vedtaket dersom vedtaket innvilger en søknad, og skolen ikke har grunn til å tro at elevene og foreldrene vil være misfornøyd med vedtaket. Fylkesmannens undersøkelser Rektor skriver i EVS at enkeltvedtakene er tilstrekkelig presise når det gjelder bestemmelsen vedtaket bygger på, og at vedtakene beskriver begrunnelsen for avvik og hensyn som er vektlagt. Hun viser videre til skolens rutiner for spesialundervisning og særskilt språkopplæring, og til skolens internkontrollsystem for arbeidet med spesialundervisning. Hun viser dessuten til følgende rundskriv som alle inneholder maler for vedtak: 6/2015 «Spesialundervisning i grunnopplæringen» 1/2014 «Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter» 7/2011 «Opplæring for nyankomne elever grunnskolen» 5/2010 «Grunnopplæring i og på tegnspråk» Rektor skriver at malene for vedtak er i tråd med forvaltningslovens krav til enkeltvedtak. Vedtak om spesialundervisning Fylkesmannen har mottatt totalt fem vedtak om spesialundervisning. Alle viser til opplæringsloven 5-1 som hjemmel for vedtaket. Det fremgår videre at sakkyndig vurdering og samtykke ligger til grunn for de fem vedtakene, samt at sakkyndig vurdering er skolens begrunnelse for hvert enkelt vedtak.

14 14 Vedtak om særskilt språkopplæring Fylkesmannen har mottatt totalt fire vedtak om særskilt språkopplæring. Alle viser til opplæringsloven 2-8 som hjemmel for vedtaket. Skolen viser videre til forhåndsvarsel og samtykke fra foresatte. Vedtakene fastslår dessuten at elevens norskferdigheter er blitt kartlagt, samt at vedtaket er fattet på bakgrunn av resultatene. Vedtak om tegnspråkopplæring Fylkesmannen har mottatt totalt fem vedtak om tegnspråkopplæring/skolebytte. Tre av vedtakene har som overskrift «Vedtak om skolebytte» og to har «Vedtak om tegnspråkopplæring». Alle fem vedtak viser til opplæringsloven 2-6 som hjemmel for vedtaket og gir eleven plass ved Vetland skole. I fire av vedtakene viser UDE videre til søknad og sakkyndig vurdering, mens i det femte vedtaket vises det kun til søknad. Når UDE informerer om klageadgang til slutt i samtlige fem vedtak, benytter de ordlyden «Vedtak om tegnspråkopplæring» og viser til 2-6. Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannen vurderer at de mottatte vedtakene om spesialundervisning og særskilt språkopplæring ivaretar kravet om begrunnelse med henvisning til hjemmel og de faktiske forhold som er lagt til grunn. I de fem vedtakene om tegnspråkopplæring/skolebytte fremkommer de faktiske forholdene som er lagt til grunn, ved at det er vist til søknad om plass på Vetland skole og sakkyndig vurdering. Selv om det ene vedtaket ikke viser til sakkyndig vurdering, er denne vurderingen vedlagt, og Fylkesmannen anser at den ligger til grunn for vedtaket. Når det gjelder lovhjemmel, viser UDE i de tre vedtakene med overskrift «Vedtak om skolebytte» til 2-6 om tegnspråkopplæring, men ikke til 8-1 tredje ledd som hjemler skolebytte. De to andre vedtakene har overskrift «Vedtak om tegnspråkopplæring», men fremstår etter Fylkesmannens vurdering likevel som skolebyttevedtak fordi eleven tildeles plass ved Vetland skole. De to vedtakene viser heller ikke til 8-1 tredje ledd. Når UDE ved opplysning om klageadgang kun henviser til 2-6 og ikke til 8-1, bidrar dette etter vår vurdering ytterligere til en uklarhet om det er vedtak om tegnspråkopplæring eller skolebytte. Fylkesmannen oppfatter at de fem vedtakene skal avgjøre både at eleven skal ha tegnspråkopplæring, og at eleven får dette opplæringstilbudet på Vetland skole. Oslo kommune tilbyr tegnspråkopplæring både på Vetland skole og ved ordinære grunnskoler, og dette innebærer at inntak på Vetland skole må behandles med hjemmel i 8-1 tredje ledd, altså at eleven innvilges skolebytte fra sin nærskole. Når et vedtak inneholder flere avgjørelser etter ulike bestemmelser, må hver avgjørelse knyttes til den aktuelle lovhjemmelen. Etter Fylkesmannens vurdering ivaretar ikke UDEs vedtak om tegnspråkopplæring/skolebytte dette. Fylkesmannen konkluderte i foreløpig tilsynsrapport med at det rettslige kravet er oppfylt for vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring, men ikke oppfylt for vedtak om tegnspråkopplæring.

15 15 Oslo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport: «Utdanningsetaten er enig med Fylkesmannens faktabeskrivelse, vurdering og konklusjon om at generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak ( ), ikke er oppfylt i vedtak om tegnspråkopplæring ved Vetland skole. Utdanningsetaten har derfor utarbeidet ny mal for vedtak om tegnspråkopplæring ved Vetland skole, som vil bli tatt i bruk fra høsten 2016 ( ).» Fylkesmannens sluttvurdering Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldingene fra Oslo kommune/ude og ser det som positivt at det er utarbeidet en ny mal for vedtak om tegnspråkopplæring. I den nye vedtaksmalen står det tydelig en henvisning til opplæringsloven 2-6 som hjemmel for tegnspråkopplæring. Fylkesmannen skrev i foreløpig rapport (se ovenfor) at inntak på Vetland skole også innebærer et skolebytte etter opplæringsloven 8-1 tredje ledd. Vi ser at den nye malen både i overskriften og i selve vedtaket har ordlyden «( ) tegnspråkopplæring ved Vetland skole». Etter Fylkesmannens vurdering må hver avgjørelse knyttes til den aktuelle lovbestemmelsen. Vedtaksmalen må dermed også inneholde en henvisning til hjemmelen for skolebytte, altså 8-1 tredje ledd. UDE skriver at den nye malen skal tas i bruk fra høsten 2016, og Fylkesmannen vurderer det slik at kommunens praksis pr. i dag ikke er i samsvar med loven. Vi ser imidlertid av mottatt ny mal for søknadsskjema at «Svar på søknaden kan forventes ca. 20 april». Fylkesmannen legger dermed til grunn at den nye vedtaksmalen tas i bruk allerede våren 2016, når inntaket til Vetland skole er klart. Vi ber om en bekreftelse på dette i forbindelse med at Oslo kommune/ude skal sende inn en erklæring om at lovbruddene er rettet, med frist 22. februar Fylkesmannens konklusjon På denne bakgrunn konkluderer Fylkesmannen med at det rettslige kravet er oppfylt for vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring, men ikke oppfylt for vedtak om tegnspråkopplæring.

16 16 Rettslig krav 4 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. Det er et krav at brevet med enkeltvedtaket skal opplyse om de formelle forhold som gjelder dersom eleven eller foreldrene vil klage, jf. forvaltningsloven 27. Nærmere regler for saksbehandling ved klage går frem av forvaltningsloven Skolen må opplyse om at klagefristen er tre uker fra eleven eller foreldrene fikk vedtaket, at klagen skal sendes til skolen, og hvem som er klageinstans. Klageinstans ved de ulike aktuelle typer enkeltvedtak går frem av opplæringsloven Fylkesmannens undersøkelser Ifølge rektors EVS inneholder de malene skolen benytter, informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og hvor klagen skal sendes. Alle de 14 vedtakene Fylkesmannen har mottatt, inneholder informasjon om at vedtaket kan påklages, at klagefristen er tre uker, hvor klagen skal sendes, samt at Fylkesmannen er klageinstans. I vedtakene om spesialundervisning og særskilt språkopplæring fremkommer det at klagen skal sendes skolen. I vedtakene om tegnspråkopplæring/skolebytte fremkommer det at klagen skal sendes Utdanningsetaten. Fylkesmannens vurderinger Etter Fylkesmannens vurdering oppfyller vedtakene forvaltningslovens krav til informasjon om muligheten for å klage, og om saksbehandlingen ved klage. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 5 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter. Foreldrene og elevene har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i saken, jf. forvaltningsloven 27. Brevet om enkeltvedtaket skal informere om denne retten. I noen tilfeller har skolen grunn til å gjøre unntak fra innsynsretten. Nærmere om innsynsretten og unntak fra innsyn går frem av forvaltningsloven 18 og 19. Fylkesmannens undersøkelser Ifølge rektors EVS benytter skolen en mal som inneholder informasjon om rett til å se sakens dokumenter. De vedtakene Fylkesmannen har mottatt om spesialundervisning og særskilt språkopplæring, inneholder informasjon om retten til å se sakens dokumenter. Når det gjelder de mottatte vedtakene om tegnspråkopplæring/skolebytte, inneholder de ikke slik informasjon.

17 17 Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannen vurderer at de mottatte vedtakene som er fattet av rektor ved Vetland skole, oppfyller kravet om å inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter. Dette gjelder de totalt ni vedtakene om spesialundervisning og særskilt språkopplæring. De fem vedtakene om tegnspråkopplæring/skolebytte som er fattet av UDE, oppfyller imidlertid ikke dette kravet. Fylkesmannen konkluderte i foreløpig tilsynsrapport med at det rettslige kravet er oppfylt for vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring, men ikke oppfylt for vedtak om tegnspråkopplæring. Oslo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport: «Utdanningsetaten er enig med Fylkesmannens faktabeskrivelse, vurdering og konklusjon om at generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak ( ), ikke er oppfylt i vedtak om tegnspråkopplæring ved Vetland skole. Utdanningsetaten har derfor utarbeidet ny mal for vedtak om tegnspråkopplæring ved Vetland skole, som vil bli tatt i bruk fra høsten 2016 ( ).» Fylkesmannens sluttvurdering Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldingene fra Oslo kommune/ude og ser at det i den nye vedtaksmalen står tydelig informasjon om retten til å se sakens dokumenter. UDE skriver at den nye malen skal tas i bruk fra høsten 2016, og Fylkesmannen vurderer det slik at kommunens praksis pr. i dag ikke er i samsvar med loven. På samme måte som under rettslig krav 3 legger vi imidlertid til grunn at den nye vedtaksmalen tas i bruk allerede våren 2016, når inntaket til Vetland skole er klart. Vi ber om en bekreftelse på dette i forbindelse med at Oslo kommune/ude skal sende inn en erklæring om at lovbruddene er rettet. Fylkesmannens konklusjon På denne bakgrunn konkluderer Fylkesmannen med at det rettslige kravet er oppfylt for vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring, men ikke oppfylt for vedtak om tegnspråkopplæring.

18 18 4. Enkeltvedtak om spesialundervisning Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3. Rettslig krav 6 Foreldre/elever over 15 år skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning. Skolen må hente inn samtykke fra foreldrene til elever under 15 år, før PPT foretar sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning, jf. opplæringsloven 5-4. Elever som har fylt 15 år, skal selv gi samtykke i saker om spesialundervisning og om at foreldre skal orienteres (forutsatt at de er samtykkekompetente). Dersom foreldrene/eleven selv har bedt om spesialundervisning, ligger samtykket implisitt i søknaden. Fylkesmannens undersøkelser Rektor skriver i EVS at skolen sikrer at elev/foresatte samtykker til at eleven henvises til PPT for vurdering av elevens utbytte av den ordinære opplæringen. Hun viser til følgende dokumenter: Rundskriv 6/2015 «Spesialundervisning i grunnopplæringen» med mal for samtykkeerklæring. Skjema for henvisning til PP-tjenesten Skolens rutinebeskrivelse for arbeidet med spesialundervisningen Rundskriv 6/2015 fastslår følgende i kapittel 3: «Før skolen henviser eleven til PPT skal foresatte eller eleven gi sitt samtykke til henvisningen jfr. opplæringsloven 5-4, andre ledd.» Vedlegg 1 til rundskrivet er en mal for samtykke til å utrede behovet for spesialundervisning. I Vetland skoles «Rutiner vedr behov for spesialundervisning» står det: «Rektor innhenter samtykke (signatur henvisning og egen samtykkemal) jfr. R-6/2015, for å henvise til PPT for vurdering av rett til spesialundervisning, ( )». Fylkesmannen har mottatt totalt fem vedtak om spesialundervisning. For fire av elevene har vi bedt om og mottatt både samtykke, sakkyndig vurdering og vedtak. I alle disse fire sakene har foresatte krysset av for «Utredning av behov for spesialundervisning» og samtykket ved å undertegne på henvisningsskjemaet til PP-tjenesten. Datoene for de fire samtykkene er før datoene for de sakkyndige vurderingene. Fylkesmannens vurderinger Som det fremgår ovenfor sikrer Vetland skole at foresatte gir samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt.

19 19 Rettslig krav 7 Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før skolen fatter et enkeltvedtak, jf. opplæringsloven 5-4. Skolen kan gi begrensinger i denne retten, jf. forvaltningsloven 19 og reglene om taushetsplikt. Skolen og PPT har ansvar for at samarbeidet med eleven og foreldrene blir ivaretatt på en god måte på de ulike trinnene i prosessen. Foreldrene må få se den sakkyndige vurderingen og få rimelig tid til å uttale seg om innholdet. Fylkesmannens undersøkelser Av rektors EVS fremgår det at skolen gir foresatte mulighet til å uttale seg om sakkyndig vurdering ved at nye maler tas i bruk fortløpende, samt gjennom tverrfaglige møter og drøftinger med foresatte. I tillegg opplyser hun at PPT gjennomfører tilbakemeldingsmøter med foresatte når sakkyndig vurdering foreligger. Rektor viser til skolens rutiner for arbeidet med spesialundervisning og til ny mal for samtykkeerklæring som vil bli tatt i bruk fortløpende. I Vetland skoles «Rutiner vedr behov for spesialundervisning» står det: «Gjennomgå sakkyndig vurdering med foresatte, og drøfte innholdet med foresatte og elev når den sakkyndige vurderingen foreligger. Informere foresatte og elev om konsekvensene av å avvike fra det ordinære opplæringstilbudet, ( )» Det fremkommer på side 1 i UDEs reviderte rundskriv 6/2015 «Spesialundervisning i grunnopplæringen» at det bygger på tidligere rundskriv, endringer i opplæringsloven, Udirs veileder om spesialundervisning, samt resultatene fra felles nasjonalt tilsyn skoleåret 2014/2015. UDE skriver at én av flere viktige endringer fra forrige rundskriv er: «Elevens og foresattes rett til å gjøre seg kjent med sakkyndig vurdering, og kunne uttale seg om denne.» I rundskrivets kapittel 8 gjentas denne retten for eleven/foresatte. I tillegg har UDE i vedlegg 2 utarbeidet en ny mal som heter «Samtykke til å iverksette spesialundervisning». På dette skjemaet skal foresatte krysse av for at sakkyndig vurdering er gjennomgått og tilrådingene drøftet, og de får anledning til å skrive sine kommentarer. Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannen vurderer at UDE i sitt reviderte rundskriv har tydeliggjort at elev og/eller foresatte har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i sakkyndig vurdering. I ny mal for samtykke skal elev/foresatte i tillegg krysse av for at sakkyndig vurdering er gjennomgått, og de får anledning til å komme med sine kommentarer. Også i skolens reviderte rutine er dette tydelig. På denne bakgrunn anser Fylkesmannen at det er sannsynliggjort at Vetland skole gir foresatte/elev mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før vedtak om spesialundervisning fattes. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt.

20 20 Rettslig krav 8 Elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak. Etter den sakkyndige vurderingen må skolen fatte et vedtak. Dette gjelder både dersom skolen innvilger spesialundervisning og dersom skolen ikke innvilger dette. Kravet om enkeltvedtak gjelder både når PPT anbefalte spesialundervisning og når de ikke anbefalte dette. En avgjørelse om spesialundervisning gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. Fylkesmannens undersøkelser Rektor svarer i EVS at skolens ledelse har rutine og kontroll på at vedtak fattes når samtykke er kommet. Hun viser til skolens rutiner for arbeidet med spesialundervisning og UDEs rundskriv 6/2015 med tilhørende mal for vedtak. Fylkesmannen har mottatt totalt fem vedtak om spesialundervisning. I alle fem sakene har rektor fattet vedtak etter at PP-tjenesten har anbefalt spesialundervisning i sakkyndig vurdering. Fylkesmannens vurderinger På bakgrunn innsendte enkeltvedtak vurderer Fylkesmannen at Vetland skole fatter vedtak for elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 9 Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om hvilke omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha, og kompetansekrav for de som skal gjennomføre opplæringen. Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva som gir et forsvarlig opplæringstilbud, ta stilling til innholdet i opplæringen og gjøre rede for andre særlige forhold som er viktig for opplæringen, jf. opplæringsloven 5-3. Skolens vedtak om spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtaket må vise antall timer med spesialundervisning, hvilke fag og områder spesialundervisningen skal dekke, om det skal være avvik fra LK06, hvordan undervisningen skal organiseres, og hvilken kompetanse personalet skal ha. Fylkesmannens undersøkelser Ifølge rektors EVS ivaretar enkeltvedtakene både innhold, omfang, organisering og kompetanse. Hun viser til at malen for vedtak om spesialundervisning omtaler disse fire elementene. Det fremkommer på side 1 i UDEs reviderte rundskriv 6/2015 «Spesialundervisning i grunnopplæringen» at én av flere viktige endringer fra forrige rundskriv er: «Krav om at elevens behov for særskilt kompetanse presiseres i vedtak om spesialundervisning».

21 21 Den nye vedtaksmalen som følger rundskrivet, inneholder dessuten «Kompetanse» som eget punkt, i tillegg til punktene innhold, omfang og organisering. Fylkesmannen har mottatt totalt fem vedtak om spesialundervisning, heretter kalt elev 1, 2, 3, 4 og 5. For disse elevene har vi kontrollert om vedtakene inneholder innhold, omfang, organisering og kompetanse. Vetland skoles vedtak om spesialundervisning viser innledningsvis blant annet til datert sakkyndig vurdering. Lenger ned i vedtakene er det oppgitt at skolens begrunnelse er PP-tjenestens konklusjon og tilråding i sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen er på denne måten gjort til en del av begrunnelsen for vedtaket. Vedtaket for elev 1, 2 og 3 inneholder både innhold, omfang, organisering og kompetanse. Vedtakene for elev 4 og 5 inneholder innhold, omfang, organisering, men ikke kompetanse. Når det gjelder innholdet, fastslår samtlige vedtak hvilke fag/områder eleven skal ha spesialundervisning i, eventuelt i alle fag, og/eller hvilke avvik eleven skal ha fra LK06. Fylkesmannens vurderinger Et enkeltvedtak om spesialundervisning skal være så klart og fullstendig at det ikke er tvil om hva slags opplæringstilbud eleven skal få. Fylkesmannen vurderer at de fem vedtakene er tydelige på innhold, omfang og organisering av spesialundervisningen. Når det gjelder de to vedtakene som ikke sier noe om personalets kompetanse, ser Fylkesmannen at disse er fattet i februar og august På dét tidspunktet hadde ikke UDE fått sendt ut sitt reviderte rundskriv 6/2015 «Spesialundervisning i grunnopplæringen», datert 16. september Etter Fylkesmannens vurdering har UDE gjennom rundskriv 6/2015 foretatt nødvendige endringer for å sikre at skolenes praksis er i samsvar med krav til innhold i vedtak om spesialundervisning. De to vedtakene som ikke inneholder noe om personalets kompetanse, er fattet før det reviderte rundskrivet ble sendt til skolene, og vi vurderer derfor at det er sannsynliggjort at Vetland skoles praksis pr. i dag oppfyller de rettslige kravene. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 10 Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket. Dersom skolens vedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen, må skolen begrunne dette. Begrunnelsen skal vise hvorfor eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller elevens rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven 5-3. Skolen må få klart frem hva avviket består i, og hva opplæringstilbudet innebærer for eleven. Begrunnelsen må være slik at foreldrene forstår hvilke vurderinger som ligger til grunn for at skolen ikke følger tilrådningen i den sakkyndige vurderingen.

22 22 Fylkesmannens undersøkelser Rektor skriver i EVS at hun sikrer at avvik fra det sakkyndige rådet begrunnes. Hun viser til UDEs rundskriv 6/2015 som fastslår at avvik fra sakkyndig vurdering skal begrunnes. Fylkesmannen har spurt rektor pr. telefon om eksempler på vedtak som inneholder avvik fra sakkyndig vurdering. Vi har mottatt ett slikt vedtak, elev 1, og begrunnelsen i vedtaket er som følger: «Vedtaket er et avvik fra PP-tjenestens konklusjon og tilråding da den sakkyndige vurderingen av er beregnet på en søknad til en annen spesialskole og ikke er relevant ift inntak på Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede. Eleven er tatt inn på Vetland ift 2-6 i Opplæringsloven og har dermed egne fag for hørselshemmede. Eleven henvises på nytt høsten 2015.» I tillegg har Fylkesmannen som tidligere nevnt bedt om samtykke, sakkyndig vurdering og vedtak om spesialundervisning for fire elever, elev 2, 3, 4 og 5. For disse elevene har vi sammenlignet sakkyndig vurdering med vedtaket når det gjelder innhold, omfang, organisering og kompetanse for å kontrollere om det er avvik. Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannen anser at vedtaket for elev 1 ivaretar kravet om at avvik fra sakkyndig vurdering skal begrunnes. Fordi Fylkesmannen for elev 1 kun ba om selve vedtaket, har vi ikke sammenlignet sakkyndig vurdering med vedtaket når det gjelder innhold, omfang, organisering og kompetanse for denne eleven. For elev 2 og 3 er det samsvar mellom sakkyndig vurdering og vedtak når det gjelder innhold, omfang, organisering og kompetanse. Fylkesmannen vurderer derfor at det ikke er noe avvik som skal begrunnes. For elev 4 er det samsvar når det gjelder innhold, omfang og organisering, men ikke kompetanse. I sakkyndig vurdering står det at opplæringen bør ledes av personale med kompetanse på opplæring av elever med hørselshemming. Krav til kompetanse er ikke omtalt i vedtaket. Fylkesmannen vurderer på denne bakgrunn at det er avvik når det gjelder personalets kompetanse. Vedtaket er imidlertid fattet før UDE sendte det reviderte rundskriv 6/2015 til skolene, og det var dermed ikke gitt en føring til rektor om at kompetanse skal være med i vedtak om spesialundervisning. Vi viser for øvrig til vurderinger gitt under forrige rettslige krav. For elev 5 er det samsvar i innhold og omfang. Krav til kompetanse fremkommer verken av sakkyndig vurdering eller vedtak. Når det gjelder organisering, anbefaler PP-tjenesten både «mindre gruppe (3-6 elever) og som eneundervisning», mens vedtaket kun fastslår «fleksibelt i mindre gruppe». Fylkesmannen vurderer derfor at det er avvik når det gjelder organisering, og dette avviket skulle ha vært begrunnet. Vi anser at det er av vesentlig betydning for eleven om opplæringen gis som enetimer eller kun i gruppe.

23 23 Fylkesmannen vil oppsummere på følgende måte: Vi har mottatt totalt fem vedtak om spesialundervisning fra Vetland skole. To av vedtakene inneholder avvik fra sakkyndig vurdering, hvorav det ene er både omtalt og begrunnet av rektor. Det andre avviket er ikke omtalt og derfor ikke begrunnet. Fylkesmannen vurderer på denne bakgrunn at rektor ikke sikrer at alle vedtak om spesialundervisning som har avvik fra sakkyndig vurdering, er begrunnet. Fylkesmannen konkluderte i foreløpig tilsynsrapport med at det rettslige kravet ikke er oppfylt. Oslo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport: «Utdanningsetaten er enig med Fylkesmannens faktabeskrivelse og konklusjon på dette området, og vil gjennomføre et minikurs for skoleledelsen i hvordan avvik fra sakkyndig vurdering kan begrunnes.» Fylkesmannens sluttvurdering Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldingene fra Oslo kommune/ude og ser det som positivt at skoleledelsen skal få en slik skolering. Det fremgår at dette tiltaket foreløpig kun er planlagt, og Fylkesmannen vurderer det slik at kommunens praksis pr. i dag ikke er i samsvar med loven. Vi avventer derfor en bekreftelse fra Oslo kommune/ude om at minikurset er avholdt for skoleledelsen. Fylkesmannens konklusjon På denne bakgrunn konkluderer Fylkesmannen med at det rettslige kravet ikke er oppfylt.

24 24 5. Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven disse kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3. Rettslig krav 11 Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha et enkeltvedtak. Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring i skolen, jf. opplæringsloven 2-8. Om nødvendig har elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skolen må sørge for å kartlegge norskferdigheter før skolen vedtar særskilt språkopplæring. En avgjørelse om særskilt språkopplæring gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. Fylkesmannens undersøkelser Ifølge rektors EVS fatter skolen vedtak om særskilt språkopplæring. Hun opplyser også at hun kontrollerer dette, og at fristen er satt til 30. september. Hun viser til skolens rutiner for arbeidet med særskilt språkopplæring og UDEs rundskriv 1/2014. Fylkesmannen har mottatt totalt fire vedtak om særskilt språkopplæring. I alle fire sakene har rektor fattet vedtak på bakgrunn av kartleggingsresultater i norsk. Fylkesmannens vurderinger Ut ifra innsendte enkeltvedtak er det Fylkesmannens vurdering at Vetland skole fatter vedtak for elever som har rett til særskilt språkopplæring. Vedtakene fattes etter at kartleggingen er foretatt, og resultatene viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 12 Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om omfanget av opplæringen, hvilke læreplaner eleven skal følge og organiseringen av opplæringen. Eleven skal kartlegges før vedtak om særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven 2-8. Kartleggingen vil danne grunnlag for å vurdere behovet for språkopplæring og for å kunne ta stilling til omfanget (antall timer og varighet), for kobling mot ordinær opplæring og eventuelt behovet for tospråklig opplæring i fag eller morsmålsopplæring. Skoleeier må også ta stilling til hvilken læreplan eleven skal benytte: læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, eller ordinær læreplan i norsk. Skolen skal bruke en egen læreplan for morsmålsopplæring for elever som får slik opplæring.

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Ammerud skole... 3 1.2

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Bjørnholt skole 29. april 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Bjørnholt skole - ungdomstrinnet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nittedal kommune Holumskogen skole 11. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vestby kommune Vestby ungdomsskole 14. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr. TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole Arkivnr. 2016/878 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Larvik kommune Frøy skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Frøy skole...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tøndergård skole og ressurssenter 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet med Tøndergård

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune ved fylkesrådmannen Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 12.06.2017

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole 16. september 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Dyrløkkeåsen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Arendal kommune - Rykene skole Vår referanse: 2014/5140 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Spesialrådgiver,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino Kommune v/rådmann Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter 27.01.2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Persbråten videregående skole 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Oslo kommune Trosterud skole 26. juni 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Oslo kommune Trosterud

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Tilsynsperiode: juni 2014 juni 2015 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Hadeland videregående

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord 08.10.2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Bodø kommune Hunstad ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Bodø kommune Hunstad

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering Bergen kommune - Mjølkeråen skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging Eigersund kommune Grøne Bråden skole 1 Innhold: 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vefsn kommune - Kulstad skole 27.01.2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Vefsn kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Karmøy kommune - Åkra ungdomsskole A Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging 1 Innhold 1. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9800 Vadsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune - Nordkapp maritime fagskole og videregående

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Leka kommune Leka barne-

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT A Skolens arbeid med elevenes utbytte av Opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Lund kommune Lund ungdomsskole 13.06.2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 22. januar 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4

Detaljer

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring,

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssentret 2325 HAMAR Vår dato Vår referanse 23.03.2017 2017/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund Farsund kommune ved rådmann Postboks 100 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Farsund kommune Farsund barne- og ungdomsskole skole Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold Innledning 4 Skoleeiers ansvar 4 Myndighet til å fatte enkeltvedtak 4 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 5 Skolens arbeid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Grong kommune Grong barne-

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring Nord-Odal kommune Postmottak Herredsvegen 2 2120 SAGSTUA Vår dato Vår referanse 21.03.2017 2017/895 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14 17 632.0

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter TILSYNSRAPPORT Trafikkopplæring Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter 12.02.2016 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Brønnøy kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena Alta kommune 23. april 2014 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Kautokeino kommune Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Kautokeino kommune

Detaljer

ERKLÆRING OM RETTING AV LOVBRUDD AVDEKKET I NASJONALT TILSYN, VEGÅRSHEI KOMMUNE, VEGÅRSHEI SKULE.

ERKLÆRING OM RETTING AV LOVBRUDD AVDEKKET I NASJONALT TILSYN, VEGÅRSHEI KOMMUNE, VEGÅRSHEI SKULE. Fylkesmannen i Aust Agder, utdannings og justis avdelingen Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 Vegårshei Telefon: 37 17 02 00 Telefax: 37 17 02 01 E-post: post@vegarshei.kommune.no

Detaljer

Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter Elevens navn: Klagerens navn: Adresse: Fødselsnr. Trinn: Fag: Karakter høsttermin: Standpunktkarakter: Begrunnelse for klage: ( Her skal det kun en kort saklig redegjørelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Bergen kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolens forvaltningskompetanse Hå kommune Varhaug skule Dato: 23.06.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 24.11.2014 2014/5152 Deres dato: Deres referanse: Aglo videregående ved styrets leder skole 7510 Skatval TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Møte i Dysleksi Kristiansand og omegn 05.11.13 Fylkesmannen i Vest-Agder v/ seniorrådgiver Elisabeth Attramadal Opplæringsloven

Detaljer

Gran kommune - Brandbu ungdomsskole

Gran kommune - Brandbu ungdomsskole Gran kommune ved Arne Skogsbakken Rådhusvegen 39 2770 Jaren TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Gran kommune - Brandbu ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole Fylkesmannen i Telemark Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks 16 3749 SILJAN TI LSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring prøver av nasjonale Siljan kommune - Midtbygda skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.........

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

SKOLENS ARBEID MED OPPLIERINGEN I FAG

SKOLENS ARBEID MED OPPLIERINGEN I FAG Egenvurdering av regelverksetterlevelse For lærergruppen SKOLENS ARBEID MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN ( Som et alternativ til dette skjemaet kan det web-baserte verktøyet RefLex benyttes (Se varselbrevet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Harstad kommune Seljestad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Harstad kommune Seljestad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Harstad kommune Seljestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Harstad kommune Seljestad

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn Margareth Halle Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn Margareth Halle Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2012-2017 Veiledningsmateriell til felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Veiledningen er tilgjengelig for skoler, kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. Det finnes

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Felles nasjonalt tilsyn 2016 Vennesla kommune Vennesla ungdomsskole TIL: Vennesla kommune VÅR

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området Sauherad kommune Sauherad barne- og ungdomsskole 30.01-08.04.2014

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss Vår dato : 25.01.2016 Vår referanse: 2016/582 Arkivnr.: Deres referanse: S aksbehandler: Åshild Woldstad Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår referanse: 2016/2041 KONTAKTPERSON I FYLKESKOMMUNEN:

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune November 2013 - februar 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole. TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole. TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197 TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197 KONTAKTPERSON I FYLKESKOMMUNEN: Seksjonsleder Karen Grundesen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer