TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Oslo kommune Trosterud skole 26. juni

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Om tilsynet med Oslo kommune Trosterud skole Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Tema for tilsynet Om gjennomføringen av tilsynet Skolens arbeid med opplæringen i fag Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning Vurdering av behov for særskilt språkopplæring Frist for retting av lovbrudd Kommunens frist for å rette...32 Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget

3 Sammendrag Tema og formål Felles nasjonalt tilsyn handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forvaltningskompetanse skolebasert vurdering Tema for tilsynet på Trosterud skole er skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Hovedpunkter er: skolens arbeid med opplæringen i fag underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning vurdering av behov for særskilt språkopplæring Gjennomføring Fylkesmannen åpnet 16. mars 2015 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen ved Trosterud skole i Oslo kommune. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon og intervjuer, herunder rektors og utvalgte læreres egenvurderinger som vi ba om i tilsynsvarselet. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse blant elevene på 6. og 7. trinn, se kapittel 2.3. Fylkesmannen har i tillegg gjennomgått fire elevmapper, hvorav to som rektor hadde valgt ut etter forespørsel fra Fylkesmannen. Det ble gjennomført stedlig tilsyn 21. mai Forhåndsvarsel og foreløpig rapport ble sendt Utdanningsetaten og Trosterud skole i brev av 4. juni 2015, og Fylkesmannen avholdt sluttmøte 9. juni Oslo kommune har gitt tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig rapport i brev 23. juni Avdekkede lovbrudd Fylkesmannen har i kapitlene 3 og 4 konstatert lovbrudd, og følgende pålegg kan bli aktuelle å vedta: Skolens arbeid med opplæring i fag, jf. kapittel 3 Oslo kommune må se til at Trosterud skole: - sikrer at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte, jf. kapittel 4 Oslo kommune må se til at Trosterud skole: - har en implementert rutine som sikrer at det i halvårsvurderingen for alle fag gis informasjon om elevenes kompetanse og veiledning om hvordan elevene kan øke kompetansen sin 3

4 Status på rapporten og veien videre I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Fristen er 1. oktober Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at våre konklusjoner bygger på det konkrete kildematerialet som foreligger, og tar bare utgangspunkt i status på det tidspunktet tilsynsrapporten er datert. Tilsynsrapporten er avgrenset til tilsynstemaet, og er ikke noen uttømmende tilstandsvurdering av skolens øvrige virksomhet. 4

5 1. Innledning Fylkesmannen åpnet 16. mars 2015 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen ved Trosterud skole i Oslo kommune. Felles nasjonalt tilsyn handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen (som denne rapporten omhandler) forvaltningskompetanse skolebasert vurdering Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell 1 knyttet til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og veiledningssamlinger. Det er Oslo kommune som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven første ledd. Utdanningsetaten er derfor adressat for denne foreløpige tilsynsrapporten. I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Fristen er 1. oktober Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI

6 2. Om tilsynet med Oslo kommune Trosterud skole 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven 14-1 første ledd, jf. kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. 2.2 Tema for tilsynet Temaet for tilsynet er rettet mot skolens kjernevirksomhet; skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt utbytte av opplæringen. Hovedpunkter i tilsynet er: skolens arbeid med opplæringen i fag underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning vurdering av behov for særskilt språkopplæring Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at elevene: får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av opplæringen får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbytte av opplæringen ikke er tilfredsstillende Manglende etterlevelse av regelverket kan medføre at elevene ikke får realisert sine muligheter eller får lite utbytte av opplæringen. 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Fylkesmannen åpnet 16. mars 2015 tilsynet ved Trosterud skole i Oslo kommune. Skolen/Utdanningsetaten ble bedt om å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven 60 c. Tilsynet har til nå inneholdt følgende aktiviteter: dokumentasjon fra Utdanningsetaten/Trosterud skole, mottatt 23. april 2015 åpningsmøte og intervjuer med rektor og utvalgte lærere på Trosterud skole, 21. mai 2015 varsel om pålegg og foreløpig tilsynsrapport, datert 4. juni 2015 sluttmøte 9. juni 2015 frist for tilbakemelding på varsel om pålegg og foreløpig rapport, 23. juni 2015 Oslo kommune har gitt tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig rapport i brev 23. juni 2015 Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og intervjuer, se vedlegg. 6

7 Egenvurderingsskjemaer, intervjuer, dokumentasjon og elevmapper Dette tilsynet har benyttet egenvurderingsskjemaer som informasjonsgrunnlag. Egenvurderingen er gjort av skolens ledelse og utvalgte lærergrupper. Skolens egenvurdering skal gi informasjon til Fylkesmannen om tilstanden på tilsynsområdet. I tillegg har egenvurderingen til hensikt å sette i gang prosesser på skolen og i kommunen knyttet til arbeidet med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. I egenvurderingsskjemaene er det vist til skriftlig dokumentasjon som skal underbygge svarene. Denne dokumentasjonen er gjennomgått av Fylkesmannen. Egenvurderingsskjemaer ble fylt ut av skolens ledelse og av utvalgte lærere i musikk, samfunnsfag og matematikk. Rektor, undervisningsinspektør og utvalgte lærere, herunder sosiallærer og spesialpedagog, ble intervjuet. Når egenvurderingsskjemaene heretter omtales i denne tilsynsrapporten, har Fylkesmannen benyttet forkortelsen EVS. Fylkesmannen har gjennomgått fire elevmapper, hvorav to som rektor hadde valgt ut etter forespørsel fra Fylkesmannen. Spørreundersøkelse I et tilsyn med stor vekt på organisering av opplæringen og underveisvurdering er det viktig å få med erfaringene fra elever. Fylkesmannen i Oslo og Akershus valgte i dette tilsynet derfor å gjennomføre en spørreundersøkelse blant elever i utvalgte klasser ved Trosterud skole. På denne måten blir stemmene fra langt flere elever hørt enn det som er normalt gjennom de intervjuer som vanligvis avholdes i et tilsyn. Fylkesmannen benyttet et spørreskjema med åtte spørsmål (se tabell neste side), hvor elever skulle krysse av for JA eller NEI. For å sikre best mulig representativitet ba Fylkesmannen om at Trosterud skole delte ut spørreskjemaet til hele klasser, og slik at de tre fagene musikk, samfunnsfag og matematikk ble fordelt på klassene, med ett fag pr. klasse. Det er de samme tre fagene som rektor og lærere svarte på i EVS. Vi valgte klassene på 6. og 7. trinn fordi disse elevene er eldst på skolen og har etter vår vurdering best forutsetning for å besvare slike spørsmål. Fylkesmannen presiserte at å svare på spørreundersøkelsen var frivillig. De utvalgte klassene har til sammen 103 elever, og vi fikk tilbake svar fra 94. Dette tilsvarer en svarprosent på hele 91 som er svært høyt i en frivillig undersøkelse. Fylkesmannen vil benytte anledningen til å takke elever for deltakelse i undersøkelsen. Vi vil også takke ledelse og lærere ved Trosterud skole for bistand i gjennomføringen. Fylkesmannen har brukt elevsvarene som et viktig grunnlag i vår vurdering av om skolen følger de aktuelle bestemmelsene som spørreundersøkelsen omhandler. 7

8 I tabellen nedenfor følger en kortfattet oppsummering av spørreundersøkelsen, med de spørsmålene som ble stilt: Spørsmål Ja Nei Blank Totalt 1. Forklarer læreren hva som er målene i faget, slik at du forstår hva du skal lære? Får du vite hva læreren legger vekt på når arbeidet ditt i faget blir vurdert? Forteller læreren deg underveis i opplæringen hva du får til i faget? Snakker læreren med deg underveis i opplæringen om hva du må gjøre for å bli bedre i faget? Får du være med og vurdere arbeidet ditt i faget, for eksempel hvordan du har gjort det i en oppgave, en framføring eller et prosjekt? Får du være med og vurdere hvordan du utvikler deg i faget gjennom skoleåret? Forteller læreren deg i denne samtalen hva du får til i faget? Snakker læreren med deg i denne samtalen om hva du bør gjøre for å bli bedre i faget? Totalt Lesehjelp til tilsynsrapporten Når begrepet rutiner står i den enkelte overskrift/det enkelte spørsmål i rapportens kapittel 3-6, menes skriftlig dokumentert prosedyre eller fremgangsmåte. Rutiner skal være skriftliggjort for å være personuavhengig. Med implementert menes at rutinen er kjent og blir systematisk anvendt over tid i skolens daglige virke. Ved krav om implementert rutine har Fylkesmannen gjennom både EVS, spørreundersøkelse og intervjuer kontrollert om praksis er i samsvar med skriftlig rutine. For de spørsmålene hvor det ikke er krav til skriftlighet, har Fylkesmannen basert sin konklusjon på en sannsynlighetsvurdering. Grunnlaget for sannsynlighetsvurderingen er både EVS, eventuell dokumentasjon, spørreundersøkelse og intervjuer. Rapporten har ett kapittel for hvert hovedområde for tilsynet: Kapittel 3: om skolens arbeid med opplæringen i fag Kapittel 4: om underveisvurdering for å øke elevenes utbytte av opplæringen Kapittel 5: om underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning Kapittel 6: om vurdering av behov for særskilt språkopplæring. 8

9 Kapitlene 3-6 er delt inn på følgende måte: Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Dersom Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, fremkommer dette som korreksjonspunkt. I rapportens kapittel 7 «Forhåndsvarsel om pålegg om retting» er det en oppsummering av alle korreksjonspunkt i den foreløpige tilsynsrapporten. Fylkesmannen har benyttet enkelte forkortelser i denne foreløpige tilsynsrapporten: LK06: Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) IOP: individuell opplæringsplan EVS: egenvurderingsskjemaer TIEY: tidlig innsats early years Fronter: den digitale læringsplattformen Fronter NSL: Norsk som læringsspråk 9

10 3. Skolens arbeid med opplæringen i fag Rettslig krav 1 Rektor skal sikre at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemål i det enkelte faget Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), jf. opplæringsloven 2-3 og forskrift til opplæringsloven 1-1. Det betyr at opplæringen skal ha et innhold som bygger på kompetansemålene i læreplanen og bidrar til at disse blir nådd. Rektor må organisere skolen slik at dette blir ivaretatt, jf. opplæringsloven 2-3. Fylkesmannens undersøkelser Rektor skriver i EVS at det i starten av skoleåret blir satt av fellestid til arbeid med årsplaner. De benytter en mal som knytter skolens lokale mål til kompetansemålene i LK06. Ledelsen gjennomgår alle årsplaner i starten av skoleåret for å sikre at årsplanene er knyttet til kompetansemål i LK06. Rektor skriver videre at det i starten av hvert halvår blir satt av trinntid til arbeid med halvårsplaner/revidering av årsplaner. Rektor viser til at disse rutinene er beskrevet i skolens årskalender. Lærerne skriver i EVS at de jobber med årsplaner i fellestid, og at det blir satt av trinntid til arbeid med uke-/arbeidsplaner. De skriver videre at de bruker en mal for årsplan som knytter opplæringen til kompetansemålene i læreplanen. Matematikklærerne skriver at de benytter Utdanningsetatens veiledende læringsmål. Lærerne viser også til skolens årskalender. Både rektor og lærerne skriver i EVS at årsplanene legges i ressursrommet på Fronter, og at nærmeste leder deltar på trinn-/teamtid annenhver uke, hvor blant annet årsplaner og tilhørende progresjon gjennomgås. Fylkesmannen har fått tilsendt Trosterud skoles årskalender, både for inneværende skoleår og en revidert utgave for kommende skoleår. Der fremgår det at det er avsatt fellestid til arbeid med (halv-)årsplaner i ukene og uke 2. Det står også at undervisningsinspektør og assisterende rektor skal ha en gjennomgang av trinnenes årsplaner i uke 36. Vi har også mottatt eksempler på årsplaner i ulike fag, hvor det er egne kolonner for mål. Lærerne opplyser i intervju at skolen er inndelt i tre storteam, og at undervisningsinspektør er nærmeste leder for trinn og assisterende rektor for trinn. Nærmeste leder sjekker at det lages årsplaner i alle fag, og planene ligger i egne mapper pr. trinn i ressursrommet på Fronter. Lærerne får påminnelser om å skrive nedbrutte læringsmål. Lærerne kan via en sjekklistefunksjon på Fronter se at rektor har vært inne og sjekket. Ledelsen presiserer også i fellesmøter hva som skal stå i årsplanene. Når det gjelder arbeidsfordeling i ledelsen, viser rektor og undervisningsinspektør i intervju til dokumentet «Ansvarsfordeling skolens ledelse, sosiallærer og leder for Aktivitetsskolen Trosterud skole» som Fylkesmannen fikk en kopi av. De opplyser at nærmeste leder sjekker at alle årsplanene legges inn på Fronter. 10

11 I dokumentet om ansvarsfordeling er det listet opp kulepunkter under hver av de ulike ledelsesfunksjonene. Under både rektor, assisterende rektor og undervisningsinspektør står det «Ped. utviklingsarbeid», og under de to sistnevnte står det både «Oppfølging av teamene», «Oppfølging av skriftlig vurdering» og «Veiledning av nye lærere», på henholdsvis trinn og trinn. Under rektor står det «Godkjenning av fagplaner og IOP». Fylkesmannen har også mottatt «Plan for nærmeste leder trinn på teamtid skoleåret » og «Plan for nærmeste leder trinn på teamtid skoleåret ». I disse dokumentene fremgår det at nærmeste leder har et oppfølgingsansvar når det gjelder blant annet årsplaner, analysemøter etter ulike kartleggingsprøver og nasjonale prøver, samt drøfting etter skolevandring. Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannen vurderer at ovennevnte dokumenter om ansvarsfordeling i ledelsen og plan for nærmeste leder bekrefter at assisterende rektor og undervisningsinspektør er en del av skolens ledelse, samt at de har myndighet til å utføre kvalitetssikring på vegne av rektor. På bakgrunn av Trosterud skoles årskalender og svarene i EVS vurderer vi at det er avsatt tilstrekkelig felles- og teamtid til utarbeidelse og revisjon av (halv-)årsplaner. Opplysningene rektor og lærerne gir i EVS og intervju bekrefter etter Fylkesmannens vurdering at rektor har organisert arbeidet med lokale læreplaner på en slik måte at lærerne knytter opplæringens innhold til kompetansemål i det enkelte faget. Vi har også mottatt eksempler på årsplaner hvor skolens læringsmål er knyttet opp imot kompetansemålene i LK06. Fylkesmannen mener på denne bakgrunn at rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemål i det enkelte faget. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 2 Rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for opplæringen, hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse, og hva som er grunnlaget for vurderingen. Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og bidra til å forbedre opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven 3-2. Eleven skal kjenne til hva som er målene for opplæringen, hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes kompetanse, og hva som er grunnlaget for denne vurderingen, jf. forskrift til opplæringsloven 3-1. Det betyr at elevene må kjenne til kompetansemålene i læreplanene for fagene. De skal også kjenne til hva læreren vektlegger når læreren vurderer en prestasjon. Fra og med 8. trinn skal elevene kjenne til hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene. Kravet til at dette skal være kjent, innebærer noe mer enn at informasjonen er tilgjengelig for elevene. Rektor må organisere skolen for å sikre at undervisningspersonalet formidler dette til elevene på en slik måte at elevene forstår det. 11

12 Fylkesmannens undersøkelser Rektor viser i EVS til «Trosterudstandarden Den gode timen» som er utarbeidet i fellesskap av personalet. Hun skriver at mal for årsplan og ukeplaner/arbeidsplaner synliggjør læringsmål, hva som vurderes og hvordan vurderingen skal foregå. Rektor skriver videre i EVS at ledelsen observerer og skolevandrer, med påfølgende samtale individuelt eller på trinn. Hun skriver at skriftlig vurdering inneholder beskrivelser av faglig nivå, samt at lærerne i elevsamtaler to ganger årlig gjør elevene kjent med målene i de ulike fagene. Lærerne skriver i EVS at de starter timene med å kommunisere læringsmål muntlig og skriftlig til elevene. Elevene får ukeplaner hvor målene er synliggjort. Lærerne skriver også at de etter skriftlig halvårsvurdering gjennomgår denne med hver enkelt elev. I intervju opplyser rektor og undervisningsinspektør at nærmeste leder skolevandrer, blant annet for å se at læringsmål formidles i undervisningen. Skolevandringen oppsummeres raskt på trinnteam. Rektor skolevandrer hos utvalgte lærere, for eksempel nytilsatte. De opplyser også at ledelsen følger med på årsplaner og ukeplaner på Fronter, samt deltar på teammøter. Lærerne opplyser i intervju at målene blir presentert muntlig og/eller skriftlig på smartboard, og at det blir skrevet en dagsplan med mål for hver time. Fylkesmannens vurderinger Innsendt dokumentasjon og informasjon som fremkommer i intervjuene viser at lærerne på ulike måter presenterer for elevene hva de skal lære og etter hvilke kriterier elevene blir vurdert. Fylkesmannen vurderer at rektor har lagt til rette for dette ved at det er avsatt teamtid til planlegging og ved bruk av maler. Vi anser også at rektor og resten av skoleledelsen gjennom skolevandring, bruk av Fronter og deltakelse på teamtid følger opp at lærerne formidler mål for opplæringen og grunnlaget for vurderingen til elevene på en måte de forstår. På denne bakgrunn anser Fylkesmannen at rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for opplæringen, hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse, og hva som er grunnlaget for vurderingen. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 3 Rektor skal sikre at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/ i faget og de individuelle opplæringsmålene i IOP. Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter LK06, jf. opplæringsloven 2-3 og forskrift til opplæringsloven 1-1. For de fleste fag i grunnskolen, og for noen fag i videregående skole, er kompetansemålene satt per hovedtrinn eller etter flere års opplæring. I slike tilfeller må rektor sikre at elevene får opplæring i alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget gjennom opplæringsløpet. Opplæringsloven 5-5 hjemler at en elev som får spesialundervisning, kan ha unntak fra kompetansemålene i de ordinære læreplanene. Gjeldende opplæringsmål for eleven skal da fremgå av en individuell opplæringsplan (IOP). I slike tilfeller må skolen sikre at elevens opplæring dekker de individuelle målene. 12

13 Fylkesmannens undersøkelser Rektor skriver i EVS at nærmeste leder gjennomgår årsplanene for flere trinn for å sikre progresjon og bredde. Lærerne skriver at de jobber med årsplaner i team på tvers av trinn for å sikre at alle kompetansemålene blir dekket. Årsplanene gjennomgås og bearbeides på storteam med fokus på å sikre progresjon i opplæringsmålene. Nærmeste leder følger opp på teamtid. Lærerne skriver også at det er satt av fellestid hver vår og høst slik at de får revidert årsplanene. I intervju opplyser rektor og undervisningsinspektør at nærmeste leder sjekker at alle årsplanene legges inn på Fronter, og at årsplanene er knyttet til kompetansemål i LK06. På direkte spørsmål om alle årsplanene følger samme mal, svarer de at ikke alle årsplanene inneholder en skriftliggjort tilknytning til kompetansemålene i LK06. I enkelte årsplaner står det kun de nedbrutte læringsmålene. Rektor og undervisningsinspektør sier også at skolen har et forbedringspotensial når det gjelder å synliggjøre tilknytningen til kompetansemålene i LK06 i alle fag i alle planer, for å sikre at alle kompetansemålene på trinn blir gjennomgått. Når det gjelder elever som har IOP, skriver rektor i EVS at hun leser samtlige IOP-er for godkjenning før de signeres. IOP utarbeides av kontaktlærer i samarbeid med spesialpedagog og sosiallærer. Lærerne viser også til dette i sin EVS. De skriver også at de har samarbeidsmøter for å skrive IOP til alle elever med vedtak om spesialundervisning. I intervju opplyser lærerne at sosiallærer kvalitetssikrer IOP-ene sammen med rektor ved å sjekke at målene i IOP er i tråd med vedtak og sakkyndig vurdering. Sosiallærer sjekker IOP opp imot alle dokumentene og ser på sammenhengen. Fylkesmannens vurderinger Ut ifra informasjon gitt i EVS og intervjuer er det Fylkesmannens inntrykk at Trosterud skole jobber bevisst med at opplæringen samlet skal dekke alle kompetansemålene i LK06. Flere av de innsendte årsplanene bekrefter også dette. Rektor og undervisningsinspektør svarer imidlertid på direkte spørsmål at ikke alle årsplanene synliggjør tilknytningen til kompetansemålene i LK06. Fylkesmannen har sett av de innsendte årsplanene i de ulike fag at dette stemmer. Vi vurderer dermed at rektor får sjekket at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene i LK06 i mange fag, men ikke i samtlige fag. På bakgrunn av opplysninger gitt i intervju av rektor og undervisningsinspektør anser Fylkesmannen at rektor ikke i tilstrekkelig grad sikrer at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget. Vi anser imidlertid at rektor sikrer at opplæringen dekker de individuelle opplæringsmålene i IOP. Fylkesmannen konkluderte i foreløpig rapport med at det rettslige kravet ikke var oppfylt. Oslo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig rapport: «Fylkesmannens faktabeskrivelse viser at Trosterud skole har et omfattende system for å sikre at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget og de individuelle opplæringsmålene i IOP. Imidlertid svarte rektor og undervisningsinspektør på direkte spørsmål at ikke alle årsplanene synliggjør tilknytningen til kompetansemålene i LK06. 13

14 Utdanningsetaten tar til etterretning at Fylkesmannen konkluderer med at det i alle fag skal være utarbeidet årsplaner som skal synliggjøre tilknytning til kompetansemålene i LK06. Trosterud skole vil utarbeide mal for skolens årsplaner i alle fag som synliggjør tilknytningen til kompetansemålene i LK06. Disse tas i bruk høsten 2015 når neste skoleår planlegges. Skolen har et system for å kontrollere at årsplanene i fagene samlet sett dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget, og at årsplanene i de øvrige fagene vil følge denne.» Fylkesmannens sluttvurdering Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldingene fra Oslo kommune/utdanningsetaten og ser det som positivt at rektor vil utarbeide mal for skolens årsplaner i alle fag som synliggjør tilknytningen til kompetansemålene i LK06. Det fremgår at dette tiltaket skal iverksettes høsten 2015, og Fylkesmannen vurderer at praksis på Trosterud skole pr. i dag ikke er i samsvar med loven. Vi avventer derfor Utdanningsetatens bekreftelse på at dette tiltaket er iverksatt. På denne bakgrunn konkluderer Fylkesmannen med at rektor ikke i tilstrekkelig grad sikrer at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er ikke oppfylt. Rettslig krav 4 Alle elever som har vedtak om spesialundervisning, skal ha IOP. Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som får spesialundervisning, jf. opplæringsloven 5-5. Det må fremgå av IOP-en hvilket tidsintervall den gjelder for. Fylkesmannens undersøkelser Rektor svarer i EVS at skolens ressursteam i starten av skoleåret har en gjennomgang av alle elever med vedtak om spesialundervisning, hvor de kontrollerer at det er utarbeidet IOP for elevene. Rektor går igjennom skjemaet med oversikt over elever med spesialundervisning. Lærerne skriver i EVS at sosiallærer og ressursteamet passer på og følger opp at alle som har vedtak om spesialundervisning, har IOP. Fylkesmannen har i dette tilsynet lest et tilfeldig utvalg av elevmapper med saker om spesialundervisning. Vi har sett at skolen utarbeider IOP-er for elever som har vedtak om spesialundervisning. IOP-ene skrives som hovedregel for ett år av gangen. Fylkesmannens vurderinger På bakgrunn av informasjonen rektor oppgir i EVS og vår gjennomgang av elevmapper, fastslår Fylkesmannen at Trosterud skole utarbeider IOP for alle elever som har vedtak om spesialundervisning. Tidsintervallet fremgår av IOP-en. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. 14

15 Rettslig krav 5 Innholdet i IOP-en skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen, og synliggjøre eventuelle avvik fra LK06. IOP-en skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal gjennomføres, jf. opplæringsloven 5-5. Reglene for innhold i opplæringen gjelder så langt de passer for spesialundervisningen. Det kan medføre at målene for opplæringen avviker fra kompetansemålene i læreplanene i LK06. Før skolen/kommunen gjør et enkeltvedtak om spesialundervisning, skal PPT utarbeide en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal gi tilrådning om innholdet i opplæringen, blant annet realistiske opplæringsmål for eleven og hvilken opplæring som gir eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Vedtaket om spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige vurderingen, og eventuelle avvik må begrunnes. Vedtaket om spesialundervisning fastsetter rammene for opplæringen, og dermed innholdet i IOP-en. IOP-en kan først tas i bruk etter at det er fattet enkeltvedtak om spesialundervisning. Fylkesmannens undersøkelser Rektor svarer i EVS at hun kontrollerer at den sakkyndige vurderingen er i samsvar med opplæringsloven 5-3. Hun skriver videre at enkeltvedtaket er grunnlaget for innholdet i alle IOP-er, og at sosiallærer kontrollerer at innholdet i IOP samsvarer med enkeltvedtaket. Sosiallærer og rektor har en gjennomgang av innholdet i IOP-ene høst og vår. Lærerne svarer i EVS at sosiallærer, spesialpedagog og kontaktlærer bruker innholdet i elevens vedtak om spesialundervisning når de utarbeider IOP. Lærerne opplyser om det samme i intervju. Fylkesmannen har gjennomgått totalt fire elevmapper. Vi hadde på forhånd bedt rektor velge ut to elevmapper som skulle bekrefte samsvar mellom enkeltvedtak og IOP, samt synliggjøring av eventuelle avvik. Da tilsynsgruppen var på Trosterud skole, informerte rektor oss om at de har kun én elevmappe hvor det er gjort avvik fra LK06. I den første elevmappen (med avvik fra LK06) viser vedtak av 2. mars 2015 til sakkyndig vurdering av 19. februar 2015 og fastslår at eleven skal ha spesialundervisning i matematikk, norsk og engelsk. Eleven går i 6. klasse. Det står at eleven skal følge kompetansemålene for trinnet i norsk og engelsk. Vedtaket fastslår videre at eleven i matematikk «kan i perioder være i behov av å jobbe med relevante mål innenfor kompetansemålene for årstrinn for å styrke de grunnleggende ferdighetene i faget». Omfanget er angitt som 266/304 årstimer, og organiseringen er beskrevet som «fleksibelt, økt voksenstøtte, intensive kurs eller liten gruppe». I gjeldende IOP, datert 11. mars 2015, står det at eleven får spesialundervisning i deler av fagene norsk og engelsk, samt hele faget matematikk. Det står videre at målene er hentet fra trinn i norsk og engelsk, samt hvilke mål som er hentet fra og trinn for matematikkfaget. Omfanget er inndelt med henholdsvis 76, 38 og 152 årstimer i norsk, engelsk og matematikk. I sum blir dette 266 årstimer. Organiseringen er beskrevet som «liten gruppe, økt voksenstøtte i stor gruppe og intensive kurs». 15

16 I den andre elevmappen rektor plukket ut (uten avvik fra LK06), fastslår vedtak av 22. januar 2015 at eleven skal ha spesialundervisning i deler av norsk, matematikk, engelsk, RLE, naturfag, engelsk og samfunnsfag. Omfanget er angitt til 266/305 årstimer, og organiseringen er beskrevet som «liten gruppe, med økt voksentetthet i stor gruppe eller intensive kurs». I gjeldende IOP, datert 3. mars 2015, står det at eleven skal ha spesialundervisning i de samme fagene som vedtaket fastslår. Omfanget er angitt til 266 årstimer, fordelt på ulike organiseringsformer hvor det også er angitt spesialpedagog/pedagog i liten gruppe, samt assistent i stor gruppe. Fylkesmannen valgte i tillegg å lese ytterligere to tilfeldig utvalgte elevmapper, ut ifra en oversikt over samtlige elever med spesialundervisning ved Trosterud skole. Fylkesmannens vurderinger I alle fire elevmappene Fylkesmannen leste, vurderer vi at det er samsvar mellom skolens vedtak om spesialundervisning og elevens IOP. Vedtakene både viser til sakkyndig vurdering og refererer fra PP-tjenestens anbefalinger når det gjelder mål/innhold, omfang og organisering av spesialundervisningen. Når det gjelder synliggjøring av avvik fra LK06, fastslår det ene vedtaket skolen viser til, at eleven skal følge kompetansemålene for trinnet i norsk og engelsk. For matematikkfaget står det at eleven i perioder kan ha behov for å jobbe med kompetansemålene for trinn. I elevens IOP står det eksplisitt at eleven får spesialundervisning i deler av fagene norsk og engelsk, samt hele faget matematikk. Det står videre tydelig at målene er hentet fra trinn i norsk og engelsk, samt hvilke mål som er hentet fra og trinn for matematikkfaget. Fylkesmannen anser at dette både er en god tydeliggjøring av avvik fra LK06, og at det er godt samsvar mellom vedtak og IOP. På bakgrunn av gjennomgang av de fire elevmappene, samt EVS-svar fra rektor og lærere, anser Fylkesmannen at innholdet i IOP-en samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen, og synliggjør eventuelle avvik fra LK06. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 6 IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære læreplaner. Reglene om innhold i opplæringen (kompetansemålene i læreplanene) gjelder for spesialundervisning så langt de passer, jf. 5-5 i opplæringsloven. Skolen skal legge vekt på utviklingsmulighetene for eleven og de opplæringsmålene som er realistiske innenfor det samme totale undervisningstimetallet som for andre elever, jf. opplæringsloven 5-1. Den individuelle opplæringsplanen skal vise målene for opplæringen, jf. opplæringsloven 5-5. Dersom vedtaket om spesialundervisning ikke inneholder avvik fra LK06, eller bare angir færre kompetansemål i et fag enn i den ordinære læreplanen, må dette også komme klart frem i IOP-en. Det må komme klart frem i hvilke fag, eller deler av fag, eleven eventuelt skal følge ordinær opplæring (i klassen). 16

17 Fylkesmannens undersøkelser Rektor skriver i EVS at skolen primært bruker kompetansemålene fra LK06, men der sakkyndig vurdering konkluderer med at avvik passer bedre til elevens forutsetninger, gjøres det. I mange tilfeller brukes kompetansemål fra lavere trinn. Som nevnt ovenfor fikk tilsynsgruppen, da vi var på Trosterud skole, informasjon fra rektor om at de har kun én elevmappe hvor det er gjort avvik fra LK06. Fylkesmannen må dermed basere sine vurderinger og konklusjon på denne ene elevmappen. Fylkesmannens vurderinger I den ene elevmappen hvor det er gjort avvik fra LK06, står det i vedtaket at eleven, som går i 6. klasse, «kan i perioder være i behov av å jobbe med relevante mål innenfor kompetansemålene for årstrinn for å styrke de grunnleggende ferdighetene i faget». I elevens IOP, datert 11. mars 2015, står det bak hvert av de individuelle målene for matematikkfaget om målet er hentet fra trinn, trinn eller 4., 5. og 6. trinn. Ut ifra gjennomgang av den ene elevmappen hvor det er gjort avvik fra LK06, vurderer Fylkesmannen at IOP-en har egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære læreplaner. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 7 Skolen må ha en implementert rutine som sikrer at IOP-en er samordnet med den ordinære opplæringens (klassens) planer. Skolen må ha en skriftlig fremgangsmåte som angir hvordan spesialundervisningen og den ordinære opplæringen skal ses i sammenheng arbeide sammen i slike tilfeller. Fremgangsmåten må være innarbeidet av de som har ansvaret for å utvikle IOP-en og for å gjennomføre opplæringen. Fylkesmannens undersøkelser Rektor viser i EVS til skolens rutine for ressursteam og oppfølging av spesialundervisning. Hun skriver at spesialpedagogene samarbeider tett med kontaktlærerne og de andre lærerne på trinnet, og de tar utgangspunkt i trinnets planer når ukeplanene til elever med IOP utarbeides. Hun skriver også at de har tett samarbeid om innholdet og progresjonen i spesialundervisningen. Også lærerne svarer i EVS at det er samarbeid mellom spesialpedagog og trinnteamet, og at de tar utgangspunkt i trinnets planer når ukeplanene til elever med IOP lages. Lærerne skriver videre at de bruker Fronter mye for å dele informasjon, og at de bruker teamtid og «tid innimellom» for å koordinere planene for elever med IOP. Fylkesmannen har mottatt den rutinen rektor viser til i EVS: «Plan for ressursteam (r-team) og oppfølging av spesialundervisningen ved Trosterud skole». I tabell «Saksgang tilknyttet spesialundervisning» står det på siste rad under kolonnen «Aktivitet»: 17

18 «Spesialpedagog i samarbeid med kontaktlærer utarbeider IOP innenfor rammen av vedtaket. IOP skal ha egne mål for opplæringen når den avviker fra LK06, og opplæringen må fortløpende sees i sammenheng med den ordinære opplæringen (klassens planer). Sosiallærer kontrollerer at innholdet i IOP sees i sammenheng med den ordinære opplæringen. ( )» Fylkesmannen har også mottatt eksempler på ukeplaner for 3. og 7. trinn og tilpassede planer for elever med IOP som tilhører de to trinnene. Lærerne opplyser i intervju at spesialpedagog lager et utkast til IOP som drøftes sammen med kontaktlærer. De forsøker sammen å få med mest mulig fra trinnets årsplan, med samme tema som og tilpassede mål fra klassens plan. Lærerne opplyser også at alle elever med IOP har en tilpasset ukeplan med utgangspunkt i trinnets ukeplan. På direkte spørsmål om skolen har en skriftlig rutine for en slik samordning, svarer noen av lærerne at rutinen ikke er nedfelt skriftlig, men at det gjøres i praksis på alle trinn. Andre lærere svarer at det er uklart hvor rutinen er nedfelt. Fylkesmannens vurderinger Både svarene i EVS og innsendt dokumentasjon viser at spesialpedagog og trinnets lærere samarbeider om å sikre at spesialundervisningen blir samordnet med den ordinære opplæringen. Ovennevnte utdrag fra skolens rutine viser at kravet om skriftliggjøring er ivaretatt. Informasjon gitt i intervjuer viser etter Fylkesmannens vurdering også at Trosterud skoles praksis er i samsvar med de skriftlige rutinene. Selv om lærerne uttrykker usikkerhet om hvorvidt rutinen er skriftliggjort eller ikke, kjenner de likevel godt til dokumentet «Plan for ressursteam (r-team) og oppfølging av spesialundervisningen ved Trosterud skole». De sier også at samordning mellom spesialundervisning og den ordinære opplæringen gjøres i praksis på alle trinn. De innsendte eksemplene på trinnets ukeplaner og tilpassende planer for elever med IOP bekrefter skolens praksis. Etter en sannsynlighetsvurdering anser Fylkesmannen derfor at Trosterud skole har en implementert rutine som sikrer at IOP-en er samordnet med den ordinære opplæringens (klassens) planer. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. 18

19 4. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte Rettslig krav 8 og 9 Elevene skal få veiledning i hvilke kompetansemål fra LK06 eller mål i IOP-en som opplæringen er knyttet til og hva det legges vekt på i vurderingen i det enkelte faget. Elevene skal gjøres kjent med målene for opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven 3-1. Dette gjelder for alle årstrinn og gjelder også for elever med individuelle mål i en IOP. Elevene skal gjøres i stand til å forstå hva de skal lære, og hva som er formålet med opplæringen. Lærerne gjennomfører opplæringen og må kommunisere dette til elevene. Eleven skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven 3-1. Det betyr at elevene skal kjenne til hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på i vurderingen av en prestasjon. Kravet til at det skal være kjent for eleven, innebærer at det ikke holder at informasjonen ligger på internett eller kan fås ved å spørre læreren. Lærerne må kommunisere grunnlaget for vurderingen til elevene. Fylkesmannens undersøkelser Både rektor og lærerne gir i EVS flere eksempler på hvordan elevene gjøres kjent med målene og hva det legges vekt på i vurderingen i det enkelte faget. Eksempler på hvordan målene og vurderingskriterier gjøres kjent er gjennom årsplanene i fag som ligger på Fronter og som gjennomgås for elever og foreldre. Videre blir det i EVS opplyst at læringsmålene blir gjennomgått i starten av timene og ved oppstart av nye temaer. Lærerne skriver også i sine EVS at målene står på ukeplanene og at elevene gjøres kjent med både målene og hva det legges vekt på i vurderinger gjennom samtaler i timene og egne utviklingssamtaler. Innsendt dokumentasjon viser eksempler på fagsamtaler, ukeplaner og fagoppgaver der kompetansemål, nedbrutte læringsmål og hva det legges vekt på i vurderingene blir presentert. I dokumentet «Trosterudstandarden Den gode timen» som henger i alle klasserom, heter det blant annet at tydelige læringsmål kommuniseres med elevene. Et stort flertall av elevene bekrefter i spørreundersøkelsen at de får vite hvilke mål som gjelder for opplæringen i fagene, og hva det legges vekt på i vurderingen i det enkelte faget. I intervju opplyser lærerne at alle elever med IOP får en tilpasset ukeplan som samsvarer med klassens ukeplan. Alle elevene med IOP får både egne mål for timene og mål for hver uke; «ukens mål». Fylkesmannens vurderinger Skolen viser gjennom EVS, intervjuer og innsendt dokumentasjon at lærerne veileder elevene om hvilke kompetansemål som opplæringen er knyttet til og hva det legges vekt på i vurderingen i de enkelte fagene. Dette gjelder også elever som har IOP. Ut ifra antall JA-svar fra elevene og undersøkelsene nevnt ovenfor, vurderer Fylkesmannen at lærerne veileder elevene om hva det legges vekt på i vurderingen i de enkelte fagene, og om hvilke kompetansemål fra LK06 eller mål i IOP-en som opplæringen er knyttet til. Fylkesmannens konklusjon De rettslige kravene er oppfylt. 19

20 Rettslig krav 10 og 11 Elevene skal få tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene, og veiledning i hva de må gjøre for å øke sin kompetanse. Vurderingen underveis i opplæringen skal gi god tilbakemelding og rettledning til eleven og være et redskap i læreprosessen, jf. forskrift til opplæringsloven 3-2. Underveisvurdering skal bidra til at eleven øker sin kompetanse i fag, jf. forskriften Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, den kan både være skriftlig og muntlig, skal inneholde begrunnet informasjon om kompetansen til eleven og skal gis med sikte på faglig utvikling. Fylkesmannens undersøkelser Lærerne gir i EVS flere eksempler på hvordan underveisvurdering gis, på hva elevene mestrer og hvordan de skal bli bedre. De skriver at dette gjøres gjennom muntlige tilbakemeldinger i timene, skriftlige tilbakemeldinger på elevarbeider og prøver, samt i utviklings- og elevsamtaler. Rektor viser i EVS til samme praksis som lærerne. I tillegg skriver rektor at Osloskolen har egen mal for skriftlig halvårsvurdering som sikrer en slik praksis for fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. I de fagene som ikke omfattes av Osloskolens mal, er det egne møter mellom kontaktlærer og faglærere for utveksling av vurderingen av elevene. Innsendt dokumentasjon viser eksempler på tilbakemeldinger på prøver, skriftlige elevbesvarelser, maler for innhold i både elevsamtaler, utviklingssamtaler og halvårsvurderinger. I intervju opplyser lærerne at den samme praksisen som er beskrevet i EVS, følges for elevene som har IOP. Et stort flertall av elevene bekrefter i spørreundersøkelsen at lærerne forteller underveis i opplæringen hva de får til i faget, og hva de må gjøre for å bli bedre. Fylkesmannens vurderinger Ut ifra det totale antall JA-svar fra elevene og de øvrige undersøkelser nevnt ovenfor, vurderer Fylkesmannen at elevene får tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene, og veiledning i hva de må gjøre for å øke kompetansen sin. Skolens resultater på elevundersøkelsen forsterker dette inntrykket. Fylkesmannens konklusjon De rettslige kravene er oppfylt. Rettslig krav 12 Elevene skal involveres i vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling, jf. forskrift til opplæringsloven Lærerne må sørge for at elevene involveres i dette. Elevens egenvurdering skal være en del av underveisvurderingen. Fylkesmannens undersøkelser Både lærerne og rektor viser i EVS til bruk av læringspartner og kameratvurdering. På trinn vises det til bruk av stasjonsundervisning etter TIEY-metoden. Det opplyses også at det settes av tid til egenvurdering etter f.eks. fremføringer. 20

21 Innsendt dokumentasjon viser flere eksempler på elevers egenvurdering etter ulike læringsøkter. I intervju opplyser både lærerne og rektor at de følger den praksisen som er beskrevet i EVS. I stasjonsundervisningen inngår det at elevene vurderer sin egen arbeidsinnsats, samarbeidsevner og forståelse av arbeidsoppgavene. I arbeidet med læringspartner blir det opplyst at det inngår økter hvor elevene både vurderer seg selv og hverandre. Av intervjuene fremgår det også at elevene skriver logg om hva de har lært og hva de må arbeide videre med. Det blir videre opplyst at også elever med IOP vurderer sitt eget arbeid gjennom f.eks. å levere en «jeg vet» setning etter timen. På de to spørsmålene om egenvurdering svarer et stort flertall av elevene JA i undersøkelsen. Fylkesmannens vurderinger Etter Fylkesmannens vurdering viser svarene i EVS, opplysninger i intervjuer, innsendt dokumentasjon og svarene i spørreundersøkelsen at elevene blir involvert i eget vurderingsarbeid. Skolens resultater på elevundersøkelsen forsterker dette inntrykket. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 13 Skolen må ha implementert rutine som sikrer at det i halvårsvurderingen gis informasjon om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om hvordan elevene kan øke kompetansen sin. Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderingen og skal uttrykke elevens kompetanse knyttet til kompetansemålene i læreplanverket, jf. forskrift til opplæringsloven Halvårsvurdering skal også gi veiledning i hvordan eleven kan øke kompetansen sin i faget. Halvårsvurdering uten karakter skal elevene få gjennom hele grunnopplæringen og gjelder alle elever uavhengig av vedtak og type opplæring. Det er ikke satt krav til hvilken form vurderingen skal ha. Vurderingen kan derfor både være skriftlig og muntlig. Fra og med 8. årstrinn og i videregående opplæring skal elevene få vurderingen uten karakter midt i opplæringsperioden og på slutten av opplæringsåret dersom faget ikke blir avsluttet. Fra 8. årstrinn og i videregående skole skal elevene i tillegg ha halvårsvurdering med karakter midt i opplæringsperioden, og på slutten av året dersom faget ikke blir avsluttet. Skolen må ha en skriftlig og innarbeidet framgangsmåte for at halvårsvurderinger gis på riktige tidspunkt og har et innhold i samsvar med forskriften. Fylkesmannens undersøkelser Rektor viser i EVS til skolens årskalender, eksempler på halvårsvurderinger og mal for utviklingssamtaler. Hun viser også til Osloskolens egen mal for skriftlig halvårsvurdering. Denne malen benyttes i halvårsvurderingen for fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. For å sikre vurderingen i de andre fagene opplyser både rektor og lærerne i EVS at det settes av tid til å utveksle vurdering i alle fag mellom kontaktlærere og faglærere. Kontaktlærerne formidler dette muntlig i utviklingssamtalene to ganger i året. 21

22 Av skolens årskalender fremgår det at det er satt av faste tidspunkter for halvårsvurdering og utviklingssamtaler. Innsendt dokumentasjon viser blant annet Osloskolens mal for innholdet i halvårsvurderingene for fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Det er også sendt inn dokumentasjon som viser eksempler på halvårsvurderinger i de fire fagene nevnt over. Skolen har i tillegg en egen mal for innholdet i utviklingssamtalene. Lærerne opplyser i intervju at de gjennomfører halvårsvurdering og utviklingssamtaler til de faste tidspunktene som står i årskalenderen. Det blir også opplyst i intervju med lærerne at de bruker malen for halvårsvurderingen i matematikk, norsk, engelsk og naturfag når de skriver halvårsvurderinger i de fire fagene. I elevenes spørreundersøkelse er det to spørsmål som omhandler utviklingssamtalen, og i den ene klassen er det et stort flertall av elevene som svarer NEI på disse to spørsmålene. Vi spurte derfor spesielt om dette i intervjuene. På direkte spørsmål om hvordan skolen sikrer at det også blir gitt halvårsvurdering i de øvrige fagene, svarer lærerne at det er satt av tid til utveksling av informasjon mellom faglærere og kontaktlærere. Det er kontaktlærerne som skal videreformidle denne informasjonen i utviklingssamtalen. Lærerne opplyser imidlertid at dersom kontaktlærer ikke får informasjon fra faglærer, blir det ikke gitt noen halvårsvurdering i utviklingssamtalene i det aktuelle faget. De opplyser videre at skolen har en mal for utviklingssamtale, men at denne ikke er obligatorisk å bruke. Det er opp til hver enkelt lærer å velge en mal for utviklingssamtalene. Det blir også opplyst at lærerne nå er blitt mer bevisste på å gi tilbakemeldinger i alle fag i utviklings-samtalene. Rektor og undervisningsinspektør opplyser i intervju at skolens mal for utviklingssamtaler ikke er implementert. På direkte spørsmål om hvordan rektor vet at elevene får halvårsvurdering i de øvrige fagene, og ikke bare i norsk, matematikk, engelsk og naturfag, svarer hun at hun ikke kan vite det med sikkerhet. Hun må stole på den enkelte lærer. Undervisningsinspektør opplyser videre at skolen er i en prosess som skal sikre en bedre overlevering av informasjon fra faglærere til kontaktlærere. Fylkesmannens vurderinger Skolens praksis er at det gis skriftlig halvårsvurdering til faste tider i fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Lærerne bruker Osloskolens mal når de skriver halvårsvurderinger i de fire fagene. Denne malen ivaretar kravet om å gi informasjon om elevenes kompetanse og om hvordan de kan øke kompetansen sin. Ut ifra tilsendt dokumentasjon og intervjuer er det Fylkesmannens vurdering at skolen har en implementert rutine for halvårsvurdering i fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Halvårsvurderingen i de øvrige fagene blir gitt i utviklingssamtalene. I skolens mal for utviklingssamtale listes disse fagene opp, og det fremgår at det skal gis en vurdering av måloppnåelse og veiledning for videre utvikling. I intervju blir det imidlertid opplyst at det ikke er obligatorisk å bruke skolens mal for utviklingssamtale, og enkelte lærere bruker egenutviklede maler. Videre får vi opplyst at dersom kontaktlærer ikke får informasjon fra faglærer, blir det ikke gitt noen halvårsvurdering i utviklingssamtalene i det aktuelle faget. Rektor og undervisningsinspektør bekrefter dessuten i intervju at skolens mal for utviklingssamtaler ikke er implementert, og at ledelsen ikke kan vite med sikkerhet at det gis halvårsvurdering i andre fag enn norsk, matematikk, engelsk og naturfag. 22

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering Bergen kommune - Mjølkeråen skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Harstad kommune Seljestad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Harstad kommune Seljestad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Harstad kommune Seljestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Harstad kommune Seljestad

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

Endefig 11LSYNSRAPPORT

Endefig 11LSYNSRAPPORT å: åg Fylkesmannen i Buskerud Endefig 11LSYNSRAPPORT Tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplæringen Buskerud Fylkeskommune - Eiker videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.....3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund Farsund kommune ved rådmann Postboks 100 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Farsund kommune Farsund barne- og ungdomsskole skole Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Gjerdrum kommune Gjerdrum barneskole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Gjerdrum kommune Gjerdrum barneskole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Gjerdrum kommune Gjerdrum barneskole 20. februar 2015 2 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Endehg TILSYNSRAPPO RT

Endehg TILSYNSRAPPO RT Fylkesmannen -, ibuskerud Endehg TILSYNSRAPPO RT Tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplaeringen Buskerud fylkeskommune Gol vidaregåande skule Innholdsfortegnelse 1. Innledning..... 3 2.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Skullerud skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Skullerud skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Oslo kommune Skullerud skole 17. juni 2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Oslo kommune Skullerud

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

Porsanger kommune. v/ rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Porsanger kommune Lakselv ungdomsskole

Porsanger kommune. v/ rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Porsanger kommune Lakselv ungdomsskole Porsanger kommune v/ rådmann TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Porsanger kommune Lakselv ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Vadsø kommune ved rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vadsø kommune - Vadsø barneskole

Vadsø kommune ved rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vadsø kommune - Vadsø barneskole Vadsø kommune ved rådmann TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Vadsø kommune - Vadsø barneskole 18.04.2017 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolebasert vurdering. Alta kommune Sandfallet ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolebasert vurdering. Alta kommune Sandfallet ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolebasert vurdering Alta kommune Sandfallet ungdomsskole 26.06. 2015 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Måsøy kommune Havøysund skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging Eigersund kommune Grøne Bråden skole 1 Innhold: 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Froland kommune Froland skole. TIL: Froland kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Froland kommune Froland skole. TIL: Froland kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Froland kommune Froland skole TIL: Froland kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Kommunalsjef Rune Kvikshaug-Taule FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Balsfjord kommune Storsteinnes skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Balsfjord kommune Storsteinnes skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Balsfjord kommune Storsteinnes skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Balsfjord kommune Storsteinnes skole...

Detaljer

SKOLENS ARBEID MED OPPLIERINGEN I FAG

SKOLENS ARBEID MED OPPLIERINGEN I FAG Egenvurdering av regelverksetterlevelse For lærergruppen SKOLENS ARBEID MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN ( Som et alternativ til dette skjemaet kan det web-baserte verktøyet RefLex benyttes (Se varselbrevet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Akershus fylkeskommune Sørumsand videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Akershus fylkeskommune Sørumsand videregående skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Akershus fylkeskommune Sørumsand videregående skole 20. januar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Finnmark fylkeskommune Kirkenes videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Finnmark fylkeskommune Kirkenes videregående skole Til Finnmark fylkeskommune v/ fylkesrådmannen TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Finnmark fylkeskommune Kirkenes videregående skole 27.05. 2016 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Namsskogan kommune 7890 Namsskogan ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Namsskogan kommune - Namsskogan skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplæringen Nore og Uvdal kommune Rødberg skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Hasvik kommune ved rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Hasvik kommune - Hasvik skole

Hasvik kommune ved rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Hasvik kommune - Hasvik skole Hasvik kommune ved rådmann TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Hasvik kommune - Hasvik skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Hasvik

Detaljer

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring Nord-Odal kommune Postmottak Herredsvegen 2 2120 SAGSTUA Vår dato Vår referanse 21.03.2017 2017/895 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14 17 632.0

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Ammerud skole... 3 1.2

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT A Skolens arbeid med elevenes utbytte av Opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Lund kommune Lund ungdomsskole 13.06.2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Karmøy kommune - Åkra ungdomsskole A Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging 1 Innhold 1. Om tilsynet

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Leka kommune Leka barne-

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Sør-Varanger kommune ved rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Sør-Varanger kommune - Bjørnevatn skole 26.05. 2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Skoleeiers forsvarlige system. Skedsmo kommune Stav skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Skoleeiers forsvarlige system. Skedsmo kommune Stav skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skoleeiers forsvarlige system Skedsmo kommune Stav skole 3. januar 2017 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Orerønningen ungdomsskole Postboks 10 3191 Horten ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Horten kommune Orerønningen ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nittedal kommune Holumskogen skole 11. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Revidert august 2015 RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

Revidert august 2015 RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS 1 FORORD Retningslinjer for vurdering bygger på kapittel 3 i forskrift til friskolelova og gjelder hele løpet i videregående opplæring.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Lillehammer kommune - Ekrom skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Lillehammer kommune - Ekrom skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Lillehammer kommune - Ekrom skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Ekrom

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Rygge kommune Halmstad barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Rygge kommune Halmstad barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, skolebasert vurdering og kommunens forsvarlige system for å vurdere og å følge opp kravene Rygge kommune Halmstad barne- og ungdomsskole

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplæringen Ringerike kommune Veienmarka ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse... 1 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Ringerike

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolens forvaltningskompetanse Hå kommune Varhaug skule Dato: 23.06.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Båtsfjord kommune - Båtsfjord skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Båtsfjord kommune - Båtsfjord skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Båtsfjord kommune - Båtsfjord skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Båtsfjord kommune Båtfjord

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Fauske kommune Finneid skole 10.12.14 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Fauske kommune

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Nydalen videregående skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Nydalen videregående skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Oslo kommune Nydalen videregående skole 5. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Gjennomføring...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Fagerheim skole Postboks 10 3191 Horten ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Horten kommune Fagerheim skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Del 1: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Del 2: Skolebasert vurdering. Sandnes kommune - Iglemyr skole

TILSYNSRAPPORT. Del 1: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Del 2: Skolebasert vurdering. Sandnes kommune - Iglemyr skole TILSYNSRAPPORT Del 1: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Del 2: Skolebasert vurdering Sandnes kommune - Iglemyr skole Dato: 11.11.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering. Fredrikstad kommune Nøkleby skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering. Fredrikstad kommune Nøkleby skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering Fredrikstad kommune Nøkleby skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med

Detaljer

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold Innledning 4 Skoleeiers ansvar 4 Myndighet til å fatte enkeltvedtak 4 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 5 Skolens arbeid

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Flatanger kommune Rådmann Rune Strøm 7770 Flatanger ENDELIG TILSYNSRAPPORT av 1.2.2016 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Flatanger kommune - Lauvsnes skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Tana kommune ved rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Tana kommune - Tanabru skole

Tana kommune ved rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Tana kommune - Tanabru skole Tana kommune ved rådmann TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Tana kommune - Tanabru skole 10.04.2017 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Snåsa kommune 7760 Snåsa TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Snåsa kommune - Snåsa skole

Snåsa kommune 7760 Snåsa TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Snåsa kommune - Snåsa skole Snåsa kommune 7760 Snåsa TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Snåsa kommune - Snåsa skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Snåsa

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Bjørnholt skole 29. april 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Bjørnholt skole - ungdomstrinnet...

Detaljer

ERKLÆRING OM RETTING AV LOVBRUDD AVDEKKET I NASJONALT TILSYN, VEGÅRSHEI KOMMUNE, VEGÅRSHEI SKULE.

ERKLÆRING OM RETTING AV LOVBRUDD AVDEKKET I NASJONALT TILSYN, VEGÅRSHEI KOMMUNE, VEGÅRSHEI SKULE. Fylkesmannen i Aust Agder, utdannings og justis avdelingen Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 Vegårshei Telefon: 37 17 02 00 Telefax: 37 17 02 01 E-post: post@vegarshei.kommune.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Enebakk kommune Mjær ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Enebakk kommune Mjær ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Enebakk kommune Mjær ungdomsskole 9. juni 2017 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Enebakk kommune Mjær ungdomsskole...

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Felles nasjonalt tilsyn 2016 Vennesla kommune Vennesla ungdomsskole TIL: Vennesla kommune VÅR

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering. Fredrikstad kommune Gressvik ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering. Fredrikstad kommune Gressvik ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering Fredrikstad kommune Gressvik ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss Vår dato : 25.01.2016 Vår referanse: 2016/582 Arkivnr.: Deres referanse: S aksbehandler: Åshild Woldstad Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084,

Detaljer

Namsos kommune Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Namsos kommune - Vestbyen skole

Namsos kommune Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Namsos kommune - Vestbyen skole Namsos kommune Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Namsos kommune - Vestbyen skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Hof kommune Hof skole Vår ref: 2014/1568 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Hof kommune

Detaljer

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 22. januar 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Elevenes utbytte av opplæringen. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn Stavanger kommune Tasta skole

TILSYNSRAPPORT. Elevenes utbytte av opplæringen. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn Stavanger kommune Tasta skole TILSYNSRAPPORT Elevenes utbytte av opplæringen Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014 2017 Stavanger kommune Tasta skole 1 Innhold 1. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014-2017... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vestre Toten kommune ved rådmann Bjørn Fauchald postboks 84, 2831 Raufoss

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vestre Toten kommune ved rådmann Bjørn Fauchald postboks 84, 2831 Raufoss Vestre Toten kommune ved rådmann Bjørn Fauchald postboks 84, 2831 Raufoss TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Vestre Toten kommune Raufoss ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15 TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Rana kommune Lyngheim

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Felles nasjonalt tilsyn 2015 Flekkefjord kommune Flekkefjord ungdomsskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole. TIL: Aust-Agder fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole. TIL: Aust-Agder fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197 KONTAKTPERSON I FYLKESKOMMUNEN:

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplæringen Røyken kommune Frydenlund skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røyken kommune Frydenlund

Detaljer

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring,

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssentret 2325 HAMAR Vår dato Vår referanse 23.03.2017 2017/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Rauma kommune ved rådmann Oddbjørn Vassli Vollan 8A 6300 Åndalsnes ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Rauma kommune - Åndalsnes ungdomsskole Sak 2017/320 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering. Fredrikstad kommune Gudeberg barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering. Fredrikstad kommune Gudeberg barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering Fredrikstad kommune Gudeberg barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

Stjørdal kommune 7500 Stjørdal TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Stjørdal kommune Lånke skole

Stjørdal kommune 7500 Stjørdal TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Stjørdal kommune Lånke skole Stjørdal kommune 7500 Stjørdal TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Stjørdal kommune Lånke skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Marnardal kommune Laudal oppvekstsenter Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Sirdal kommune - Tonstad skole 2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole 16. september 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Dyrløkkeåsen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsgrunn kommune ved rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Porsgrunn kommune - Brattås skole 13. januar 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Del A: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Del B: Skolebasert vurdering

TILSYNSRAPPORT. Del A: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Del B: Skolebasert vurdering TILSYNSRAPPORT Del A: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Del B: Skolebasert vurdering Rogaland fylkeskommune Vågen videregående skole Dato: 10.02.17 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vestby kommune Vestby ungdomsskole 14. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Siljan kommune ved rådmann Jan Sætre Sentrumsveien 22, 3748 Siljan ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Siljan kommune - Midtbygda skole 15.06.2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Tilsynstema: - Hovedfokus på skolens kjerneaktiviteter, organisering av opplæringen og underveisvurdering - Kontrollert for alle elever, herunder elever

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Utdannings- og barnehageavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Utdannings- og barnehageavdelingen Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger Helland

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer