Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen"

Transkript

1 Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011

2 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon og opplæring 4 Rutiner 1: Fra bekymring til henvisning og søknad 5 Rutiner 2: Fra utredning til sakkyndig vurdering 7 Rutiner 3: Vedtak om spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning 8 Rutiner 4: Planer og organisering 8 Rutiner 5: Handling og tiltak 9 Rutiner 6: Vurdering og Rapport 9 Rutiner 7: Overganger og samarbeid 10 Rutiner 8: Oversikt og arkivering 10 Rullering av rutinebeskrivelsen 10 Vedlegg: Årshjul PPT Sjekkliste 2

3 Innledning og bakgrunn Om Veilederen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskolen: skal fungere som en rutinebeskrivelse og oversikt for prosessen fra bekymring og frem til vedtak om spesialpedagogisk hjelp (barn i førskolealder) eller spesialundervisning (elever). har foresatte, elever fylt 15 år og ansatte i barnehage og skole som målgruppe inneholder blant annet den lovmessige forankringen, oversikt over aktører, ansvarsavklaring og rutinebeskrivelser inneholder også årshjul og sjekkliste er tenkt som et supplement i opplæring og informasjon fra oppvekstkontor og PP-tjenesten i bygger på opplæringsloven og veileder fra Udir om spesialundervisning Barns og voksnes rett Barn og elever med særskilte behov kan søke om: spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder eller spesialundervisning i skolen, dersom eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Elever fylt 15 år kan søke uten samtykke fra foresatte.. Retten gis på bakgrunn av en individuell vurdering av barnet/eleven, ut fra den enkeltes særlige behov, og er hjemlet i Opplæringsloven: 5-1 for spesialundervisning i skolen 5-7 for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område. (For voksne.) Kommunens plikt Etter opplæringslovas har kommunen et forsvarlig system for vurdering av om kravene i loven og lovens forskrifter blir fulgt. Forebygging og tidlig innsats Barnehage og skole har et særlig ansvar for forebygging gjennom tidlig innsats: Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov (Barnehageloven 1 og 2). Barn møter barnehagen med ulike forutsetninger. Likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet krever individuell tilrettelegging av tilbudet. Tilretteleggingen kan gjelde både sosiale, pedagogiske og/eller fysiske forhold i barnehagen Gjennom god tilpasning av den ordinære opplæringen skal en så langt som råd er, søke å gi alle elever et godt utbytte av opplæringen. (Opplæringsloven 1 og 2) Skolen skal ha rom for alle, og læreren må derfor ha blikk for den enkelte Undervisningen må tilpasses ikke bare fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse. Læreren må bruke både variasjonene i elevenes anlegg, uensartetheten i 3

4 klassen og bredden i skolen som en ressurs for alles utvikling og for allsidig utvikling. Organisering Spesialundervisning/Spesialpedagogisk hjelp skal organiseres i samsvar med sakkyndig vurdering. Aktører og roller Hvem har ansvaret for hva? Foresatte Foresattes ansvar består i å sørge for at barna får den oppdragelsen/opplæringen de har rett og plikt til. (Barneloven 30, opplæringsloven 2-1, barnehageloven 1) Barnehage og skole Barnehagen/skolen har ansvar for det pedagogiske innholdet. Dette skal skje i nært samarbeid med heimen. Virksomhetsleder har ansvar for at nødvendig opplæring og oppdatert informasjon blir gitt PPT Alle kommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT (Oppl.l 5-6). PPT er kommunens sentrale sakkyndige organ. PPT skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Felles Hjelpetjeneste Felles Hjelpetjeneste (FHT) er et tverrfaglig-, lavterskeltilbud til foreldrene og de som jobber med barnet og unge til daglig. Det er utarbeidet en egen rutinebeskrivelse for FHT. Denne skal være lett tilgjengelig ved alle virksomheter. Seksjon for oppvekst Kommunens sentrale administrasjon i oppvekstsaker er i Notodden lagt under Seksjon for oppvekst og har et overordnet ansvar for det pedagogiske innholdet i barnehage og skole. I forbindelse med spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning er seksjon for oppvekst: vedtaksorgan ansvarlig for at klager behandles i tråd med forvaltningsloven koordinator på overordnet plan (oversikt, arkivering, rutiner, samarbeid) ansvarlig for å bidra til/se til at tilstrekkelig opplæring og informasjon blir gitt Informasjon og opplæring Informasjon og opplæring Det vil bli gitt tilbud om kurs for barnehage/skoler i: saksbehandlingsregler og krav til gjennomføring rutiner og tidsfrister slik de fremkommer i årshjulet utfylling av skjemaer utarbeidelses av IOP/ Spesialpedagogisk plan utarbeidelse av halvårsrapporter 4

5 Seksjon for oppvekst skal i samarbeid med PPT sørge for at tilbud om nødvendig opplæring blir gitt. Virksomhetsleder skal se til at eget personale har tilstrekkelig kompetanse på området. Den enkelte medarbeider har også et selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert. Informasjon og litteratur Hvordan finne frem? Rutinebeskrivelser, skjema og brosjyremateriell vil være tilgengelig på kommunens nettside: Saker og annen relevant informasjon gjøres tilgjengelig via lenker på kommunens hjemmesider Rutiner 1: Fra bekymring til henvisning og søknad Før henvisning Ved mistanke om at et barn ikke ser ut til å få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, plikter det pedagogiske personalet å melde fra til rektor/styrer. Foresatte og barn (15 år) kan henvise direkte til PPT, uavhengig av skole/barnehage (se under). Først TPO/IT Alle barn i skole og barnehage har rett til tilpasset opplæring/individuell tilpasning, TPO/IT. Skole og barnehage skal derfor så langt det er mulig ivareta det enkelte barns behov innenfor det ordinære tilbudet i samarbeid og forståelse med de foresatte (15 år). TPO/IT: TPO/IT bør legges til rette på bakgrunn av ulike vurderinger, der man har dannet seg et bilde av elevens/barnets totale situasjon og behov. Slike vurderinger må inneha både individfaktorer og systemfaktorer. Vurderingene bør utføres i samarbeid med flere pedagoger og/eller andre samarbeidspartnere, og det skal utarbeides tiltaksplaner. Vurderinger og tiltak kan legges til rette i dialog med PPT. Aktuelle tiltak kan være: Omorganisering Styrking av klasse-/ grupperessurser Bruk av ulike læringsmetoder Skolen/ barnehagen fører dokumentasjon over de ulike tiltak/ justeringer som blir iverksatt. Barnehage og skole har ansvaret for TPO/IT. 5

6 Oversiktskjema Prosessen frem til henvisning kan oppsummeres i følgende skjema: Kartleggingsrutiner henvisning Gjennomføring av observasjoner, kartleggingsprøver og drøftinger internt i barnehagen/på skolen Samarbeid mellom barnehage/skole og hjem Evaluering Dokumentasjon Tiltak: Innhold Arbeidsmetoder Organisering Gjennomføre observasjoner, kartleggingsprøver på nytt Drøfting internt i barnehagen/på skolen med PPT Skriving av pedagogisk rapport. : Barnehagen/førskolelærer Skolen/kontaktlærer Drøftingsmøte med PPTkontakten (alltid) Fortsatt tilpasset opplæring Drøftingsmøte med FHT Foresatte og barn (15 år) kan når som helst be om bistand fra PPT. Skole/barnehage kan be om drøftingsmøter med PPTs saksbehandler og evt. FHT ved behov. Henvisning til PP-tjenesten med samtykke fra foreldre/foresatte Henvisning andre instanser Henvisning Dersom de utprøvde tiltak ikke gir barnet/ eleven tilfredsstillende utbytte av opplæringen vurderes henvisning til PPT med lokal kontaktperson fra PPT. Henvisning til PPT kan gjøres av: forsatte eleven ved fylte 15 år Foresatte (elev over 15 år) i samarbeid med skole/barnehage Foresatte og barn (15 år) kan henvise direkte til PPT. Henvisningen bør utarbeides i samarbeid mellom kontaktlærr, S-team, rådgiver, faglærer, pedagogisk leder og foreldre (de som har sitt virke omkring barnet, avhengig av skolens/ barnehagens system). 6

7 Skjema for henvisning til PPT Skjema er å finne på kommunens hjemmeside: (Se under skjemaer: Henvisning til PP-tjenesten) Henvisning sendes PPT. Innen 3 uker etter henvisning skal PPT gi en tilbakemelding til skole/ barnehage/ hjemmet om når utredningsprosessen kan finne sted. Søknad om spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp Foresatte og eventuelt barnet selv ved fylte 15 år må søke om spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp. Søknaden er årlig. Søknadsprosedyren legger til rette for at foresatt/barn (15 år) er delaktige og har medvirkning i at barnet får den opplæringen/spesialpedagogisk hjelpen det har rett og plikt til (Oppl.l. 2-1). Svaret på søknaden vil være vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning (Se enkeltvedtak under). Søknadsskjema for spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp Skjema er å finne på kommunens hjemmeside: se under skjemaer: Søknad om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp Søknaden om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp sendes via rektor/ styrer til oppvekstkontoret. Skole/barnehage vil kunne veilede med å fylle ut søknaden. Innen 3 uker etter søknad skal foresatte/ barnet (15 år) få et foreløpig svar om når vedtak kan forventes. Rutiner 2: Fra utredning til sakkyndig vurdering Prosess Henvisningen til PPT er starten på en utredningsprosess som skal ende ut i en sakkyndig vurdering. PPT foretar en sakkyndig vurdering/ utredning av barnet/ eleven. Utredningen kan innbefatte observasjoner, tester, intervjuer m.m. Arbeidet munner ut i dokumentet kalt Sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen har følgende hovedelementer: Utredning av barnets/elevens forutsetninger og muligheter Tilrådning om hva slags hjelp/opplæring som vil gi barnet/eleven et forsvarlig pedagogisk tilbud. Konklusjon om rett til spesialundervisning. Sakkyndig vurdering er grunnlaget for vedtak om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp. Varighet og overganger Varighet fremgår av dokumentet Sakkyndig vurdering. Trygge overganger er avgivers ansvar Overganger mellom barnehage - skole og mellomtrinn ungdomsskole er spesielt utfordrende for barn/elever med spesielle behov og for deres foresatte. Plan for overganger skal brukes. 7

8 Sakkyndig vurdering en bestilling fra oppvekstkontoret til PPT. Når sakkyndig vurdering er ferdig sendes denne til oppvekstkontoret med kopi til foresatt/barnet (15 år) og barnehage/skole. Rutiner 3: Vedtak om spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning Vedtakets innhold Vedtak om spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning er et enkeltvedtak og er hjemlet i forvaltningsloven. Barnehagebarn skal ha et vedtak som inneholder: Ressursomfang, organisering, begrunnelse for vedtaket og klagerett, Eventuell rett til reduksjon i foreldrebetalingen. Tidsfrist for spesialpedagogisk plan. (SPP) Tilbud om foreldrerådgivning. Elever i skolen skal ha et vedtak som inneholder: Ressursomfang, organisering, begrunnelse for vedtaket og klagerett, Tidsfrist for individuell opplæringsplan (IOP) Vedtaket sendes til foresatt eller barn (over 15 år), med kopi til barnehage/skole og PPT. Vedtaket kan etter forvaltningsloven 28 og 29 påklages (se under). Vedtakets varighet Vedtaket gjelder for et barnehage-/skoleår av gangen. Klagebehandling Klageinstans på enkeltvedtak er fylkesmannen i Telemerk. Klager skal sendes Seksjon for oppvekst. Vedtaksorganet skal undersøke de forhold klagen påpeker. Dersom vedtaksorganet finner klagen begrunnet, må det fattes nytt vedtaket som imøtekommer klagen. Dersom påklagd vedtak opprettholdes av vedtaksorganet, skal saken, med alle sakens dokumenter, videresendes til Fylkesmannen for endelig behandling. (Oppl.l. 15-2). Vedtaket kan ikke endres til skade for klageren, med mindre dennes interesser må vike i hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser. Rutiner 4: Planer og organisering Utarbeidelse av SPP/ IOP For barn/elever som har fått innvilget retten til spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning i henhold til opplæringsloven 5-1 og 5-5 skal det utarbeides en egen plan. Barnehagebarn skal ha en Spesialpedagogisk plan (SPP) som inneholder: Mål (på kort og lang sikt) Tiltak 8

9 Organisering og rammebetingelser. Foreldreveiledning Veileder spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning Elever i skolen skal ha en Individuell opplæringsplan (IOP) som inneholder: Mål (på kort og lang sikt) Tiltak Organisering og rammebetingelser. Bortvalg av innholdet i læreplanverket SPP / IOP er et verktøy for det spesialpedagogiske arbeidet, og det fremgår av vedtaket hvilken frist barnehagen/skolen har på å utarbeide planen. Planene skal utformes årlig, men kan justeres underveis dersom det oppstår endringer eller halvårsrapporten anbefaler dette. Skjema Det er egne skjema for både SPP og IOP. Plan for spesialpedagogisk hjelp og halvårsrapport (Barnehage) Individuell Opplæringsplan og halvårsrapport (Skole) Pedagogisk leder/ kontaktlærer/ spesialpedagog har ansvaret for utarbeidelse og effektuering av planene. Andre faglærere og fagpersonell er sentrale samarbeidsparter i planleggingen. PPT kan også veilede i deler av utarbeidelsen av SPP/IOP. Styrer/rektor har ansvar for innholdet og for å se til at arbeidet blir gjort. SPP/IOP sendes til foresatte/ barn (15 år) med kopi til PPT og kommunen. Rutiner 5: Handling og tiltak Gjennomføring Gjennomføringen skal følge opplegget slike det er skissert i SPP / IOP, sakkyndig vurdering og vedtak. Det skal legges til rette gode rutiner for vurdering og rapportering underveis. Rutiner 6: Vurdering og rapport Vurdering/ halvårsrapport Hvert halvår skal det rapporteres på barnets/elevens utvikling. Rapporten skal også vise om barnet/eleven har fått det tilbudet han/hun har rett på og om SPP/IOP har blitt fulgt (Oppl.l. 5-5). Halvårsrapporten skal komme med forslag til videre pedagogisk opplegg. Er det behov for fortsatt spesialundervisning, eller å endre omfang, mål eller tiltak? Meldes det om betydelige endringer etter høsthalvåret bør det vurderes om ny SPP/IOP skal utarbeides for vårhalvåret. 9

10 Utfylling av rapport Rapporten er en vurdering av mål og aktiviteter, og skal si noe om arbeidet går som planlagt. Rammeplan for barnehagen/læreplan LK06 Sakkyndig vurdering vedtak SPP/IOP ½-årsrapport Rapporten skal også beskrives hva som er gjennomført av kartlegging og vurdere behovet for videre spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning (Endring av SPP/IOP). Pedagogisk leder/ kontaktlærer/ spesialpedagog har ansvaret for utarbeidelse av rapportene. Det bør være et nært samarbeid med foresatte eller barnet selv (15 år), men ansvaret ligger ved barnehagen/skolen. Styrer/rektor har ansvar for innholdet og for å se til at arbeidet blir gjort. Halvårsrapporten sendes til foresatte/ barn (15 år) m/ kopi til PPT og seksjon for oppvekst. Rutiner 7: Overganger og samarbeid Gode overganger til barnets beste Plan for overganger i gjelder. Rutiner 8: Oversikt og arkivering Oversikt over dokumentasjon Seksjon for oppvekst fører en oversikt over all dokumentasjon som leveres i henhold til det enkelte barn/elev, og sender purring til de skoler/barnehager som ikke har fulgt opp. Arkivering Sakkyndig vurdering, søknad om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, vedtak, IOP/SPP og halvårsrapporter arkiveres i s saksarkiv. Seksjon for oppvekst har et overordna ansvar for å ha oversikt og føre arkiver i forhold til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Rullering av rutinebeskrivelsen Sammenheng Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning 10

11 i grunnskolen må ses i sammenheng med: Veileder spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning gjeldende lover og forskrifter ns målkart Overordnet plan ved Seksjon for oppvekst (Plan for å sikre et forsvarlig system og rutiner for vurdering av om kravene i barnehageloven og opplæringsloven) Når rullering Rutinebeskrivelsen skal rulleres årlig, på våren. Denne Veilederen skal rulleres for å få en gjennomgang av: Om rutinene er hensiktsmessige og effektive Kvaliteten på det spesialpedagogiske arbeidet i Oppdatering av verktøy og informasjonsmateriell Seksjon for oppvekst har hovedansvar for at planen rulleres. PPT og representanter for skole/barnehage deltar i arbeidet. Årshjul for spesialpedagogisk hjelp (før opplæringspliktig alder) og spesialundervisning (i grunnskolen.) Det er mulig å søke om spesialpedagogisk hjelp/undervisning gjennom hele året. Årshjulet skal sikre rutiner som ivaretar barn/elevers rettigheter etter opplæringslovens kapitel 5. Den er retningsgivende. Nye søknader: Aktivitet Tider/frister lig Dokumenter/dialog Henvisning til PPT, etter at barnehage/skole sammen med foresatte har jobbet sammen (evt. med PPT) i førhenvisningsperioden. PPT følger interne prosedyrer for saksbehandling SV utarbeides og sendes ut Enkeltvedtak fattes og er gjelden fra tidspunktet Fortløpende, Fortløpende Fortløpende Uten unødig opphold i saksbehandlingen Fortløpende Uten unødig opphold i saksbehandlingen Foresatte, skole/barnehage PPT PPT Oppvekst Henvisningsskjema fra foresatte/ elev over 15 og barnehage/skole sendes PPT SV, PPT og Foresatte/elev Enkeltvedtak 11

12 barnehagene /skolene mottar det SPP/IOP ferdigstilles SV for elever som skal over i VGS Overgangsmøter ungdomsskolen/videregående skole Særskiltsøknad til videregående Sakkyndig utredningsarbeid videregående skole Innen 1 mnd Barnehagen/ Barnehage/skole Fra mottatt enkeltvedtak skole (foresatte/elev) 15.nov. Ungdomsskolene Rådgivere fra skolene, kontaktlærer (evt. andre)foresatte og elev, Midt- Telemark PPT og Notodden og Hjartdal PPT, 01.des. Elev foresatte skole Særskiltsøknadene (fra foresatte/skole) sendes PPT 01. feb. PPT PPT, skole og foresatte/elev. Ferdig søknad til fylket og oversikt over antall til oppvekstkonotret Elever med sakkyndig vurdering og enkeltvedtak fra tidliger: Aktivitet Tider/ frister lig Dokumenter/dialog SV for elever som skal over i VGS Overgangsmøter ungdomsskolen/videregående skole 15.nov. Ungdomsskolene Rådgivere fra skolene, kontaktlærer (evt. andre)foresatte og elev, Midt-Telemark PPT og Notodden og Hjartdal PPT, Særskiltsøknadene (fra Særskiltsøknad til videregående 01. des. Elev foresatte skole Evalueringsmøte høst Desember Skole/barne-hage Utgangspunkt i høstrapporten innkaller foreldre evt. PPT Søknad om spesialundervisning 31. des. Foresatte skole/barne-hage Halvårsrapport høst 31. des. Foresatte skole/barne-hage Sakkyndig utredningsarbeid videregående skole Liste m/ søknader over elever som har søkt om spesialundervisning og som skal ha sakkyndig vurdering - SV Drøftingsmøte med rektorene med støtteapparat ang. spesialundervisning Sakkyndig utredningsarbeid for overgangselever grunnskolen/barnehagen foresatte) sendes PPT Justert ½ års rapport blir vedlegg til IOP Søknaden (fra foresatte) sendes oppvekstkontoret Rapport sendes oppvekst, foresatte og PPT 01. feb. PPT PPT, barnehage, skole, foresatte/elev. Ferdig søknad til fylket og oversikt over antall til oppvekstkontoret 01. feb. Oppvekstkontoret SV Innen uke 11 Oppvekstkontoret/PPT Skolene forbereder; hvem skal ha og hvor mange timer med spes. ped. med utg. punkt. i regnearket fra oppvekst Januar - mars PPT PPT, barnehage, skole, foresatte/elev. SV 15. april PPT SV sendes oppvekstkontoret m/ kopi til foresatte og skole Drøftingsmøte om timer til spesialundervisning 01. mai Oppvekstkontoret Rektorene, PPT og oppvekstkontoret 12

13 Enkeltvedtak 15. mai Oppvekstkontoret Sendes foresatte med kopi til PPT og skole Evalueringsmøte vår Utgangspunkt i vår- Mai Skole/barnehage innkaller foreldre evt. ½ års rapport blir grunnlag for ny IOP rapporten PPT Halvårsrapport vår 31. mai Skole Rapport sendes oppvekst, foresatte og PPT IOP 15. jun Kopi til PPT og oppvekstkontoret Overgangen for barnehage barneskole / barneskole ungdomsskole: et for å innkalle til møter ligger hos avgiver Utarbeidelse av IOP er et samarbeid mellom avgiver mottaker og foresatte, PPT trekkes inn i arbeidet ved behov Viser ellers til Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskolen. 13

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Valdres. -PP-tjenesten

Valdres. -PP-tjenesten VEILEDER BARNEHAGE-GRUNNSKOLE-PPT PP-tjenesten for Valdres Om -PP-tjenesten -Henvisningsrutiner til PPT -Spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp -Systemarbeid -Saksgang og ansvar PPT for Valdres Revidert

Detaljer

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Avklaring av behov.s. 5 1.1 Før henvisning 1.2 Skolens

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen Tidlig innsats 1. Forord 2 2 Formål 4 2.1 Oppbygging 4 2.2 Lover og forskrifter 4 3. Retten til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven 5a. jfr. Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Det ønskes kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL NOTODDEN OG HJARTDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNINGSSKJEMA TIL NOTODDEN OG HJARTDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE HENVISNINGSSKJEMA TIL NOTODDEN OG HJARTDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE A B C Utredning av barn/ elev Veiledning/ konsultasjon til personalet/ systemarbeid Annet oppdrag/ annen målgruppe A: DERSOM HENVISNING

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Saksgang ved avklaring knyttet til mulig behov for spesialundervisning. PPT for Ytre Nordmøre v/ leder Tormod Sandvik

Saksgang ved avklaring knyttet til mulig behov for spesialundervisning. PPT for Ytre Nordmøre v/ leder Tormod Sandvik Saksgang ved avklaring knyttet til mulig behov for spesialundervisning. PPT for Ytre Nordmøre v/ leder Tormod Sandvik Spesialundervisning Alle barn har krav på tilrettelagt undervisning. For unger som

Detaljer

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND For å ivareta og videreutvikle samarbeidet mellom skolen og PPT er det satt

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntat offentlighet Offl. 13, Fvl. 13 TILMELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) INDIVIDSAK Sakkyndig vurdering i form av utredning og tilrådning

Detaljer

PPTs rolle i skolen. KUO plan

PPTs rolle i skolen. KUO plan PPTs rolle i skolen KUO plan Om PPT Ansatte pr 11.01.17: 3 ped. Psyk. Rådgivere Konsulent 40 % vikar frem til juni 2017. 1 konstituert fagleder 2 støttepedagoger som jobber ut i barnehagene. Lovverk Opplæringsloven

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Barnehager og skoler i Iveland 2016 0 Innhold INNLEDNING... 2 Planen omhandler:... 2 OVERORDNET MÅLSETTING... 3 Tidlig innsats:... 3 Spesialpedagogisk saksgang

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Mål: Barn og foreldre opplever en god overgang mellom barnehage og skole. Barnet gleder seg til. Ivareta barns og foreldres behov i forhold til Skape

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN MARS 2016 Denne veilederen er beregnet for ansatte i kommunale- og private barnehagen i Tromsø kommune. Veilederen omhandler: Hvilke støttetiltak tilbys for kan barn

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Kari Veidahl Aagaard

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Kari Veidahl Aagaard Frogn kommune Rådmannsgruppen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/00836-10 Kari Veidahl Aagaard 20.12.2016 Erklæring om retting av brudd på

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 5.1 Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside

SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 5.1 Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Rutinebetegnelse: Pr. 01.08.2013 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 5.1 Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.08.2013 Tidspunkt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp Spesialpedagogisk hjelp Sentrale elementer Utdrag fra veilederen for spesialpedagogisk hjelp, udir.no/tidlig innsats v/ Monja Myreng og Christina Nyeng Thon Spesialpedagogisk hjelp Alle barn under opplæringspliktig

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

1. «Arbeidsløypa» innarbeides som fast system i Frøya, Hitra og Snillfjord kommune fra og med høsten Ansvar: Enhetsleder 2.

1. «Arbeidsløypa» innarbeides som fast system i Frøya, Hitra og Snillfjord kommune fra og med høsten Ansvar: Enhetsleder 2. 1. «Arbeidsløypa» innarbeides som fast system i Frøya, Hitra og Snillfjord kommune fra og med høsten 2013. Ansvar: Enhetsleder 2. «Arbeidsløypa» er foreløpig avstemt i forhold til tverrfaglige arenaer

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter Elevens navn: Klagerens navn: Adresse: Fødselsnr. Trinn: Fag: Karakter høsttermin: Standpunktkarakter: Begrunnelse for klage: ( Her skal det kun en kort saklig redegjørelse

Detaljer

Melding til PPT. Samarbeid mellom skole og PPT

Melding til PPT. Samarbeid mellom skole og PPT Melding til PPT Samarbeid mellom skole og PPT Hvem er vi? Eva Kibsgård (koordinator fra 1.mars 2014) Kirsten Fatnassi Synnøve Braathen (ansvarlig for særskilt) Siv Anita Dyrøy (permisjon 2014-2015) Leif

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 3 Mål:... 3 Livslang læring... 4 Tverrfaglig samarbeid... 4 Tilpassa opplæring... 4 Barn med særlige behov...

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet - off.lov 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Ny henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Vurdering av behov

Detaljer

Logopedisenteret. i Ringsaker kommune

Logopedisenteret. i Ringsaker kommune Logopedisenteret i Ringsaker kommune Oppdatert 22. april 2016 Innhold 1. Logopedisenteret.... 3 1.1 Hva er Logopedisenteret?... 3 1.2 Hvem kan få hjelp?... 3 1.3 Tjenesteområder.... 3 1.4 Hva slags hjelp

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 Videregående opplæring Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 VEILEDER Til utfylling av mal for vedtak om særskilt språkopplæring Når det tas stilling til elevens rett til særskilt språkopplæring

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 16.10.15

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 16.10.15 SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK Ytre Midt-Troms Finnsnes, revidert 16.10.15 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Innledning... 3 2. Lovgrunnlaget... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder. Opplæringsloven 5-7

Spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder. Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Opplæringsloven 5-7 1 Hovedformål Å forbedre barnets forutsetninger for å begynne på skolen Den spesialpedagogiske hjelpen skal ha et pedagogisk

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn. med Tønsberg kommune. Saksbehandlingstid i PPT

Endelig rapport fra tilsyn. med Tønsberg kommune. Saksbehandlingstid i PPT Endelig rapport fra tilsyn med Tønsberg kommune Saksbehandlingstid i PPT Innhold Innhold... 2 Bakgrunn... 3 Lovstridige forhold... 3 Gjennomgang av saken... 4 Fylkesmannens vurdering... 8 Lovgrunnlag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

RUTINER FOR SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I FØRSKOLEALDER. Opplæringsloven 5-7

RUTINER FOR SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I FØRSKOLEALDER. Opplæringsloven 5-7 RUTINER FOR SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I FØRSKOLEALDER Opplæringsloven 5-7 VADSØ KOMMUNE Gjelder fra september 2015 INNHOLD A.1 Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialpedagogiske tiltak for

Detaljer

Årsrapport 2011 fra PPT Levanger

Årsrapport 2011 fra PPT Levanger Årsrapport 211 fra PPT Levanger 1. Tjenester Ansvar 3117/ Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Budsjett og regnskap: Regnskapet er i tråd med budsjettet. Lønnsutgifter er i samsvar med budsjetterte lønnsmidler,

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010

Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010 Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010 PPT Levanger Bjørg Holmen, fagleder PPT Levanger, mai 2010 1 Innhold PPT: 1. Hvem er vi 2. Hva gjør vi, hvorfor og for hvem 3. Hvem kontakter oss for

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7 Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7. Ansvar- og rolleavklaring. Kvalitetssikring

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7. Ansvar- og rolleavklaring. Kvalitetssikring Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7 Ansvar- og rolleavklaring Kvalitetssikring Innledning Målet med dokumentet er å sikre at barn med særlige behov under opplæringspliktig alder i Modum kommune får

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Psykososiale vansker Syn-/hørselsvansker Motoriske vansker. Annet (spesifiser)

Psykososiale vansker Syn-/hørselsvansker Motoriske vansker. Annet (spesifiser) RAUMA KOMMUNE Barn- og unge enheten PPT Ikke offentlig Off.lova 13 J.fr.Forvaltningslova 13 nr 1 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.:

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.: Barnehagene i Tromsø INFORMASON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE Side 1 Behandling: Behandlet i hovedutvalg skole og oppvekst 07.11.2007 Vedtak: 1. Årshjul for overgangen mellom

Detaljer

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Møte i Dysleksi Kristiansand og omegn 05.11.13 Fylkesmannen i Vest-Agder v/ seniorrådgiver Elisabeth Attramadal Opplæringsloven

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn. med Larvik kommune 2011/12. Saksbehandlingstid i PPT

Endelig rapport fra tilsyn. med Larvik kommune 2011/12. Saksbehandlingstid i PPT Endelig rapport fra tilsyn med Larvik kommune 2011/12 Saksbehandlingstid i PPT Innhold Bakgrunn... 3 Lovstridige forhold... 3 Gjennomgang av saken... 4 Fylkesmannens vurdering... 8 Lovgrunnlag... 10 Lovkommentar...

Detaljer

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 NYE PPT Indre Salten Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen, Sørfold Vertskommune Fauske. Besøksadresse: Storgata 52. Tlf. 75 60 45

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

ÅRSHJUL FOR OPPVEKSTSEKTOREN

ÅRSHJUL FOR OPPVEKSTSEKTOREN ÅRSHJUL FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2015 2016 I FRØYA, HITRA OG SNILLFJORD KOMMUNER Vedtatt 19. mai 2015 Hele året Leder Gjennomgående bruk av Arbeidsløypa Arbeidsløypa Leder skal til enhver tid sikre bruk og

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

Virksomhetsplan. Skoleåret 2008/2009. Pedagogisk-Psykologisk tjeneste For videregående opplæring i Østfold. Avdeling Nedre Glomma

Virksomhetsplan. Skoleåret 2008/2009. Pedagogisk-Psykologisk tjeneste For videregående opplæring i Østfold. Avdeling Nedre Glomma Pedagogisk-Psykologisk tjeneste For videregående opplæring i Østfold Avdeling Nedre Glomma Virksomhetsplan Skoleåret 2008/2009 September 2008 Østfold fylkeskommune PP-tjenesten Fylkeshuset, postboks 220,

Detaljer

FUBs Høringssvar: Endringer i barnehageloven barn med særlige behov.

FUBs Høringssvar: Endringer i barnehageloven barn med særlige behov. FUBs Høringssvar: Endringer i barnehageloven barn med særlige behov. 1. Forslag om overføring av bestemmelser knyttet til barn yngre enn opplæringspliktig alder fra opplæringsloven til barnehageloven med

Detaljer

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE LØTEN KOMMUNE RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august Janneken Øverland INNHOLD: BAKGRUNN OG INTENSJON OVERFØRING

Detaljer

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø Til Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - Støtte til minoritetsspråklige barn Barnehagens

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Tilmelding. til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BAMBLE KOMMUNE. Navn på den som tilmeldes: Tilmeldt av: Dato:

Tilmelding. til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BAMBLE KOMMUNE. Navn på den som tilmeldes: Tilmeldt av: Dato: Unntatt offentlighet, jf. offvl 13, jf. fvl 13 Tilmelding til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BAMBLE KOMMUNE Navn på den som tilmeldes: Tilmeldt av: Tilmeldingen består av 6 sider. Også elektronisk utfylt

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN Randaberg Interkommunale PPT PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR for kommunene Kvitsøy, Rennesøy og Randaberg. HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN Henvisningen gjelder: Telefon Født: Kjønn: Barnehage/skole:

Detaljer

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune Plan for overgang barnehage/skole Drammen kommune Bakgrunn Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole og legger premisser for samarbeidet mellom institusjonene.

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER. Barnehage/skole Barnetrinn/mellomtrinn Mellomtrinn/u-trinn Ungdomskole/videregående

PLAN FOR OVERGANGER. Barnehage/skole Barnetrinn/mellomtrinn Mellomtrinn/u-trinn Ungdomskole/videregående PLAN FOR OVERGANGER Barnehage/skole Barnetrinn/mellomtrinn Mellomtrinn/u-trinn Ungdomskole/videregående 2013 Overganger Aktuelle overganger: Barnehage / skole Barnetrinn / mellomtrinn Mellomtrinn / u-trinn

Detaljer

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Bestilling: Sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning Overgangene mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kultur- og oppvekstutvalget 21.03.2017 / Kommunestyret 06.04.2017 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

Plan for sammenheng og overgang barnehage skole

Plan for sammenheng og overgang barnehage skole Plan for sammenheng og overgang barnehage skole 2010 Kilde: Google bilder Avdeling skole og barnehage Sist oppdatert oktober 2010 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning side 2 1.2 Lover og forskrifter side

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Om kvalitetskriterier for PP-tjenesten Fire kvalitetskriterier Utdanningsdirektoratet har utformet fire kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Detaljer

Bratsberg skole. Arbeidsløype spesialpedagogikk

Bratsberg skole. Arbeidsløype spesialpedagogikk Bratsberg skole Arbeidsløype spesialpedagogikk Innhold Frister Fra bekymring til tiltak Kartlegging vi kan gjennomføre ved skolen IOP Mistanke om vold/ overgrep i hjemmet Faser i arbeidet med barn som

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene FORORD Byrådsavdeling for kultur og utdanning opprettet i 2010 prosjekt Oslobarnehagen

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 10/2016 Dato: 14. januar 2016 Saksnr.: 201600212-10 Saksbehandler: EVGA Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Informasjon

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING Friskolesamling 19.01.2016 1 Spesialundervisning i skolen Regelen om spesialundervisning i oppl. 5-1 er den

Detaljer

HENVISNING AV BARN/ELEV TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING AV BARN/ELEV TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet: Offl. 13, jfr. fvl. 13.1.1 HENVISNING AV BARN/ELEV TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Skole/barnehage som henviser Navn: Kontaktperson (navn og rolle): E-post: Henviser (hvis ikke

Detaljer

Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av

Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av foresatte, lærer eller elev En veileder Innledning Hensikten med utvidet saksgang-kart utdypes kort innledningsvis. Det gis en

Detaljer

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT 18.08.2014 Innhold Fase 1: Førtilmelding og utredning... 2 Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Overføring av sakkyndig vurdering til bydel

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Overføring av sakkyndig vurdering til bydel Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Overføring av sakkyndig vurdering til bydel Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Prosjekteier...

Detaljer

En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? Trondheim 18. juni 2013

En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? Trondheim 18. juni 2013 En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? Trondheim 18. juni 2013 Helen L. Bargel, Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fmsthlb@fylkesmannen.no Nasjonale føringer Meld. St. nr. 18

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer