Opplæring i svømming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring i svømming"

Transkript

1 Hurum Kommune Nedre Sætrevei Sætre Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Hurum kommune Filtvet skole

2 Innholdsfortegnelse TILSYNSRAPPORT... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1 Innledning Om tilsynet med Hurum kommune Filtvet skole Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Tema for tilsyn Om gjennomføringen av tilsynet Om tilsynsrapporten Krav til at skoleeier skal ha et forsvarlig system Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Krav til at svømmeopplæringen skal være i samsvar med læreplanen i kroppsøving Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.3 Fylkesmannens vurdering... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5. Krav til at svømmeopplæringen skal være forsvarlig Rettslig grunnlag Fylkesmannens undersøkelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.2 Fylkesmannens vurdering... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5. Vedtak - pålegg om endring Kommunens rett til å klage... Feil! Bokmerke er ikke definert.

3 1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 11. juli 2013 til dags dato gjennomført tilsyn med opplæringen i svømming i Hurum kommune. Fylkesmannen har undersøkt kommunens praksis i tilknytning til to skoler i kommunen. Det er utarbeidet én rapport per skole som er kontrollert. Denne tilsynsrapporten gjelder for Filtvet skole. Kapitlet som omhandler kommunens forsvarlige system(kap. 3), er likelydende som tilsvarende kapittel i tilsynsrapporten for Tofte skole. Tilsynsrapporten er å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b. Rapporten inneholder pålegg om retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Påleggene er vedtatt med hjemmel i kommuneloven 60 d. Vedtaket kan påklages til Utdanningsdirektoratet. En eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen inne tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet frem til kommunen som skoleeier, jf. forvaltningsloven Om tilsynet med Hurum kommune Filtvet skole 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringslova 14-1 første ledd, jf. kommuneloven kap. 10A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. Kommuneloven 60 d gir Fylkesmannen hjemmel til å pålegge kommunen om rette lovbrudd. 2.2 Tema for tilsyn Norge er et land omkranset av hav og med mange fjordarmer, innsjøer og store vassdrag. Sjø og vann er ofte arbeidsplassen for voksne og lekeplassen for barn. Å lære å svømme tidlig i barndommen er viktig for å kunne delta i og være fortrolig med ulike aktiviteter i og rundt vann. Norges Svømmeforbund 1 har undersøkt hvor mange barn som kan svømme når de begynner i 5. klasse, og svaret er nedslående. Bare halvparten av femteklassingene kan svømme 200 meter uten svømmehjelpemidler. Forbundet har gjort undersøkelsen i både 2003 og 2009, og ved begge undersøkelsene har resultatet vært det samme. 1

4 Mangel på svømmedyktighet kan få fatale konsekvenser. Skolen «når alle» og blir derfor svært viktig innen svømmeopplæring. I opplæringsloven med forskrifter er det fastsatt krav til svømmeopplæringen. Formålet med dette tilsynet er sikre at kravene til svømmeopplæring etterleves. Det overordnede tema for dette tilsynet er opplæringen i svømming i Hurum kommune. Under denne overskriften har Fylkesmannen kontrollert følgende undertemaer: Om kommunen har et forsvarlig system knyttet til svømmeopplæringen. Om opplæringen i svømming er i samsvar med læreplanen i kroppsøving. Om opplæringen i svømming er forsvarlig. Tilsynet har vært avgrenset til barnetrinnet og innendørs svømmeopplæring. Tilsynet er videre avgrenset til ikke å omfatte den delen av kompetansemålet i 4. trinn som omhandler «å kunne ferdast på og ved vatn og gjere greie for farane». 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Tilsyn med Hurum kommune ble åpnet gjennom brev 11. juli Kommunen er blitt pålagt å legge frem ulik type dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven 60 c. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra intervju. Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: Redegjørelse fra kommunen Plan for svømmeopplæring ved Filtvet skole Litt praktisk info. Ang. svømmeopplæringen Søknad om leie av svømmehall Svømmeopplæring på tredje trinn våren 2012 Svømmeundervisningen skoleåret Årsplan for svømming for skoleåret Svømmeopplæring 3. kl. Alarmplan Alarmplan for svømmeundervisningen i Spikkestadbadet 2012 Kompetansebevis for godkjent årlig livredningsprøve Redegjørelse fra Tofte skole Svømmeopplæring 3. klasse Plan for svømmeopplæring Tofte skole Ti timers svømmekurs Undervisningsopplegg med tips og råd Vurderingsskjema trygg i vann 3. klasse Vurderingsskjema svømmedyktig i 3. klasse Rutiner for svømmeopplæring Tofte skole Invitasjon til livredningskurs Internkontrollhefte for Lierhallen Kompetansebevis Oversikt over tilsynspersoner/pedagoger som brukes i svømmeopplæringen ved Tofte skole Epost utveksling om påmelding av livredningskurs Flere karakterutskrift for tilsynsperson Tofte skole Diverse kursbevis

5 Utleiebekreftelse Det ble gjennomført stedlig tilsyn den 12. november Det ble avholdt intervjuer med: Anne Askheim - Rektor Marianne Andresen Torp, Ann Kristin Berdja og Heidi Jacobsen - lærere Egil Ramstad - Skoleeier Elever fra femte klasse Fylkesmannen sendte 9. desember 2013 en foreløpig tilsynsrapport til Hurum kommune. Den foreløpige tilsynsrapporten var et forhåndsvarsel om vedtak etter forvaltningsloven 17. Kommunen fikk mulighet til å kommentere på den foreløpige tilsynsrapporten innen21. januar Fylkesmannen mottok uttalelse fra Hurum kommune 21. januar Etter foreløpig rapport er følgende dokumentasjon sendt inn Hurum kommunes retningslinjer for skolenes svømmeopplæring Vurderingsskjema for svømmeopplæringen i Hurum kommune Årshjul for kvalitetsarbeid for skolene Filtvet og Tofte Lokal læreplan for svømming Tofte skole Lokal læreplan for svømming Filtvet skole Rutiner for svømmeopplæringen Tofte skole 2.3 Om tilsynsrapporten Denne tilsynsrapporten har status som et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 bokstav b. Det er kommunen som har det overordna ansvaret for at kravene i opplæringsloven etterleves jf. opplæringslova første ledd. Kommunen er derfor adressat for denne tilsynsrapporten. Rapporten inneholder pålegg om retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Påleggene som gjelder kommunens forsvarlige system, er de samme som vedtas i tilsynsrapporten til Tofte skole. Vedtaket kan påklages til Utdanningsdirektoratet. En eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen inne tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet frem til kommunen som skoleeier, jf. forvaltningsloven Krav til at skoleeier skal ha et forsvarlig system Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med både Filtvet og Tofte skole i Hurum kommune. Våre vurderinger og konklusjoner i dette kapitlet er likelydende som i tilsynsrapporten for Tofte skole. 3.1 Rettslig krav Skoleeier er ansvarlig for at opplæringen er i samsvar med opplæringslova og forskrifter, som utgjør de juridiske rammene for skoleeiers og den enkelte skoles lokale arbeid med

6 læreplanene. Dette fordrer at skoleeier har et system for å sikre at så skjer, noe som er regulert gjennom opplæringsloven 13-10: Kommunen/fylkeskommunen ( ) skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen(...) skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Det er ikke stilt formelle krav til hvordan dette systemet skal være utformet, men det skal være egnet til å forebygge lovbrudd, avdekke lovbrudd og til å rette opp lovbrudd, jf. Ot.prp. nr. 55 ( ). Internkontrollsystemet må være skriftlig og kjent i organisasjonen og omhandle de lovkrav som etter en risikovurdering må være med. Det må kunne dokumenteres at kommunen arbeider aktivt og kontinuerlig for å sikre elevenes rettigheter etter opplæringslova med forskrifter. Kommunen må også sikre seg informasjon om tilstanden i skolen. Systemet er ment å være et styrings- og arbeidsredskap innad i kommunen, men systemet vil også være et redskap ved dokumentasjon overfor tilsynsmyndighetene om at kommunen ivaretar lovligheten innad i egen virksomhet. For å sikre at svømmeopplæringen er i samsvar med opplæringsloven må kommunen ha et system for å vurdere om ressurstildelingen, herunder timer i basseng, er tilstrekkelig til at kompetansemålene kan nås stille ytterligere midler til disposisjon dersom de avdekker at ressurstildelingen ikke er tilstrekkelig vurdere om kravene i opplæringslova blir oppfylt når det gjelder plikten til å gi elevene svømmeopplæring og kraven til at opplæringen er forsvarlig følge opp eventuelle avvik som avdekkes fra de overnevnte kravene. 3.1 Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannen etterspurte i tilsynet hvordan Hurum kommune ivaretar kravene til forsvarlig system i tilknytning svømmeopplæringen. Fylkesmannen fikk ikke tilsendt noen dokumentasjon fra skoleeier, som beskriver deres forsvarlig system for å ivareta svømmeopplæringen i skolen. I oversendelsesbrevet fra kommunen skriver skoleeier at de ikke har utarbeidet en felles kommunal plan eller kommunale retningslinjer for svømmeopplæringen i kommunen. Dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet er dokumenter oversendt av skolene som deltar i tilsynet. Det som kom frem i intervjuene følger under Fylkesmannens vurderinger. 3.2 Fylkesmannens vurderinger Som sagt over foreligger det ikke dokumenter fra kommunen på hvordan skoleeier følger opp svømmeopplæringen i kommunen. I intervju med skoleeier blir det bekreftet at det ikke foreligger et skriftlig forsvarlig system for svømmeopplæringen i kommunen. Skoleeier sa imidlertid at de skal få et nytt system som ville ivareta dette, Vokal. Skoleeier sa at siden kommunen ikke har egen svømmehall er de avhengig av å kjøpe tid i andre kommuner noe som vanskeliggjør gjennomføringen av svømmeundervisningen, både praktisk og ressursmessig.

7 I intervju sa skoleeier også at de ikke vurderte planene for svømmeopplæring på skolene, innhentet informasjon om hvordan svømmeopplæringen ble gjennomført og om hva resultatet av svømmeopplæringen var. Videre sa skoleeier at de ikke har svømmeopplæring for 7. trinn. I følge skoleeier sikrer ikke kommunen at kompetansemålene for svømming på 7. trinn nås. Skoleeier sa videre at kommunen ikke sikrer ressurstilgangen. Skolene er ikke pålagt å rapportere på antall elever som ikke kan svømme etter endt svømmeopplæring. For de elevene som ikke når kompetansemålet i svømming sa skoleeier at skolen vil informere foresatte om dette i foreldresamtalen. På bakgrunn av innsendt dokumentasjon og det som kom frem i intervjuer ser Fylkesmannen at kommunen ikke har et system for å innhente informasjon om eller vurdere om kravene i opplæringsloven blir oppfylt hva gjelder plikten til å gi elevene svømmeopplæring og kravet til forsvarlig svømmeopplæring. Fylkesmannen kan heller ikke se at kommunen har et system for å vurdere om ressurstildelingen, herunder timer i bassenget, er tilstrekkelig for at kompetansemålet kan nås. Det kom frem under tilsynet at hver skole selv måtte sørge for at det var nok ressurser innenfor sitt budsjett til å gjennomføre svømmeopplæringen. I intervju ble det sagt at Tofte skole har ti timer med svømmeopplæring på 3. trinn og at to av disse timene blir betalt av FAU. På Filtvet skole tilbød de åtte timer med svømmeundervisning på 3. trinn. Det ble sagt i intervju at det ikke er ressurser for å tilby mer svømmeopplæring for de elevene som ikke når kompetansemålene innenfor tildelte timer på 3. trinn. I intervju kom det frem at skoleeier er klar over dette. Skoleeier sa imidlertid at de ikke har et system for å håndtere denne problemstillingen på tilsynstidspunktet. I etterkant av foreløpig rapport har kommunen imidlertid sendt inn «Hurum kommunes retningslinjer for skolens svømmeopplæring.» Retningslinjene omtaler skoleeiers overordnede ansvar for svømmeopplæringen, lovgrunnlaget for svømmeopplæringen og sikkerhet ved svømme- og livredningsopplæring i innendørs bade- og svømmeanlegg, herunder omtales tilsyn og elevtall pr. lærer/instruktør, krav til kvalifikasjoner for den/de som har tilsyn, årlig kontroll og oppfriskning av livredningsferdigheter, alarmplan og svømmeopplæringen. I retningslinjen sier kommunen at det årlig skal gjennomføres evalueringsmøte om svømmeopplæringen i Hurum kommune. I det årlige evalueringsmøte skal rektor informere skoleeier om elevens kompetanse i svømming. I møtet skal det også evalueres om det er avsatt nok midler til at det årlig kan gjennomføres forsvarlig svømmeopplæring i grunnskolen og om rutinene for svømmeopplæring etterleves. I retningslinjen ellers sies det at dersom eleven ikke når kompetansemålene skal eleven følges opp med særskilt opplegg og at den kommunale svømmelæreren er ansvarlig for slike opplegg. I retningslinjen ligger det også med vurderingskriterier for svømmeopplæringen. Fylkesmannen ser av vurderingsskjemaet at det er egnet til å gi en vurdering av elevens måloppnåelse i forhold til kompetansemålene. Kommunen har også lagt ved årshjul for kvalitetsarbeid for skolene som var med i tilsynet. I årshjul for kvalitetsarbeid kommer det blant annet frem at skolen gjennomgår plan for svømmeopplæring i Hurum kommunen med de ansatte ved skolen, at rektor skal arrangere oppfriskningskurs og at skolene skal foreta en evaluering av svømmeopplæringen.

8 3.3 Fylkesmannens konklusjon På bakgrunn av innsendt dokumentasjon etter foreløpig rapport finner Fylkesmannen ikke grunnlag for å gi pålegg på dette punktet. 4. Krav til at svømmeopplæringen skal være i samsvar med læreplanen i kroppsøving 4.1 Rettslig krav Rektors ansvar for opplæringens innhold Rektor skal ha rutiner for å kvalitetssikre at skolens arbeid er i tråd med gjeldende læreplaner, jf. opplæringslova 2-3 fjerde ledd og forskrift til opplæringslova 1-1: ( ) Undervisningspersonalet skal tilretteleggje og gjennomføre opplæringa i samsvar med læreplanar gitt etter lova her. Rektor skal organisere skolen i samsvar med første leddet og forskrifter etter tredje leddet og i samsvar med 1-1 og forskrifter etter 1-5. Læreplanene i Kunnskapsløftet forutsetter at kompetansemålene forankres, videreutvikles og tilpasses lokalt. Kompetansemålene er utformet slik at de gir et lokalt handlingsrom til å tilpasse innhold, arbeidsmåter og organisering i opplæringen. Kompetansemålene består ofte av både kunnskaper og ferdigheter som sammen utgjør den kompetansen elevene skal oppnå. Kompetansemålene i læreplanen i kroppsøving angir mål for læring. Det er nødvendig at læreren velger innhold, aktiviteter og arbeidsmåter som utvikler elevers kompetanse, dvs. hva de skal mestre. Det konkrete innholdet i opplæringen, hvordan opplæringen skal organiseres og hvilke arbeidsmåter som skal brukes i opplæringen, bestemmes på lokalt nivå. Likevel har rektor og undervisningspersonalet en plikt til å gjennomføre og tilrettelegge opplæringen i tråd med læreplanene. Rektor har ansvaret for å forsikre seg om at skolens opplæring dekker alle kompetansemålene i læreplanverket for alle elever. For å ivareta sitt ansvar for å sikre at svømmeopplæringen er i samsvar med læreplanen i kroppsøving må rektor sikre at undervisningspersonalet tar utgangspunkt i de nasjonalt fastsatte kompetansemålene som mål for svømmeopplæring undervisningspersonalet knytter innhold i svømmeopplæring til kompetansemålene svømmeopplæringen samlet dekker alle kompetansemålene etter 4. årssteget og 7. årssteget. Gjennomføring og tilpasning av oppæringen Skolen må sørge for at de gis svømmeopplæring til alle elever som har rett og plikt til slik opplæring jf. opplæringslova 2-1: Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter ( ) Skolen må også sørge opplæringen tilpasses den enkelte elev jf. opplæringslova 2-1:

9 Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven ( ) Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte eleven. Det betyr at skolen har en plikt til å tilpasse opplæringen slik at hver enkelt elev kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, både elever som har vansker med å følge opplæringen og elever som ikke får tilstrekkelige utfordringer. Elever som ikke får tilstrekkelige utfordringer har imidlertid ikke rett til å få spesialundervisning, og deres behov må derfor ivaretas innenfor rammen av den ordinære opplæringen. For å ivareta elevenes rett og plikt til opplæring i svømming må skolen gi svømmeopplæring til alle elever som har rett og plikt til slik opplæring sørge for at svømmeopplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Vurdering av tilfredsstillende utbytte Det skal vurderes om elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, jf. forskrift til opplæringslova 3-11 (4) og opplæringslova 5-1 og 5-4: ( )Læraren skal vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf. opplæringslova 5-1 og 5-4 ( ) Vurderingen av om elevene har tilfredsstillende utbytte må gjøres løpende og kontinuerlig på alle årstrinn. På den måten vil skolen raskt kunne sette inn tiltak dersom det er nødvendig. Før det blir aktuelt å gi en elev som har vansker med å følge ordinær opplæring spesialundervisning, må det vurderes om vanskene kan avhjelpes gjennom tilpasset opplæring. Dette innebærer at skolen må vurdere om eleven vil kunne få et tilfredsstillende utbytte ved å endre for eksempel arbeidsmåter og vurderingspraksis. Skolen må også vurdere om det må foretas endringer i læringsmiljøet som medfører at eleven vil få tilfredsstillende utbytte; for eksempel gjennom å variere organisering av og intensiteten i opplæringen. For å vurdere om elevene får tilfredsstillende utbytte av svømmeopplæringen må skolen: ha en implementerte rutiner som sikrer at lærerne systematisk vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av svømmeopplæring ha en implementerte rutine som sikrer at lærerne systematisk vurderer arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø for elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av svømmeopplæringen gjennomføre tiltak der det avdekkes at elevene ikke har tilfredsstillende utbytte av svømmeopplæringen Opplæringens innhold Fylkesmannens undersøkelser Filtvet skole har utarbeidet og sendt inn «Plan for svømmeopplæringen ved Filtvet skole». I planen fremgår det at den er laget med utgangspunkt i kunnskapsløftets kompetansemål i kroppsøving for 4. trinn og Utdanningsdirektoratets hefte «Svømme- og

10 livredningsopplæring». I planen fremgår det også at siden det ikke er svømmehall i kommunen er det vanskelig å få til timer til svømmeopplæring på skolen innenfor skoletiden. Som sagt over er kompetansemålene for 4. trinn nevnt i planen. Av planen kommer det også frem hva som kjennetegner måloppnåelse. Videre har skolen i planen lagt Utdanningsdirektoratets forslag til definisjon på svømmedyktighet til grunn. I planen er det også skissert en aktivitetsplan for de åtte timene med svømmeopplæring på 3. trinn. Planen inneholder også et punkt som omhandler tilsyn og sikkerhet og en alarmplan. Hva som ble sagt i intervju følger under Fylkesmannens vurdering Fylkesmannens vurdering og konklusjon I intervju ble det sagt at «Plan for svømmeopplæring ved Filtvet skole» var ny og at skolen tidligere hadde brukt veilederen for svømmeopplæring. Som sagt over gjengir planen kompetansemålene for 4. trinn. Av planen fremgår det også hva som kjennetegner måloppnåelse. Planen omhandler imidlertid ikke noe om hvem som er ansvarlig for hva og hva som eventuelt skal rapporteres til rektor hva gjelder svømmeopplæringen. Planen fremstår mer som en beskrivelse av tilstanden på svømmeopplæringen på skolen, enn som en rutine for å sikre at undervisningspersonalet tar utgangspunkt i kompetansemålene og knytter svømmeopplæringen til gjeldende kompetansemål. Videre kan det ikke leses ut av planen at svømmeopplæringen ved skolen samlet dekke alle kompetansemålene i svømming på 4. årstrinn. Fylkesmannen finner heller ikke at skolens plan fremstår som en lokal læreplan i faget kroppsøving. Det ble også klart under tilsynet at skolen opererer med to definisjoner av hva som ligger i begrepet svømmedyktig. Skolen har således ingen felles forståelse av begrepet svømmedyktig. Dette kan skyldes at ovennevnte plan er ny og ikke var i bruk da det sist ble gjennomført svømmeopplæring ved skolen. Rektor sa i intervjuet at hun ikke kan dokumentere hvordan hun sikrer at lærerne følger læreplanen i henhold til svømmeopplæringen. Det samme gjelder for hvordan hun sikrer at lærerne er kjent med kompetansekravene knyttet til svømmeopplæring. Når det gjelder skolens organisering og tildeling av ressurser til svømmeopplæringen sa rektor at det som bestemmer dette er hvorvidt skolen klarer å få en leieavtale med en annen kommune om leie av svømmehall. Videre ble det sagt at kostnadene ved svømming også var et vurderingsmoment. På bakgrunn av innsendt dokumentasjon og det som kom frem i intervjuene finner ikke Fylkesmannen at rektor har et system/rutine som sikrer at undervisningspersonalet tar utgangspunkt i de nasjonalt fastsatte kompetansemålene for svømmeopplæring. På bakgrunn av det som kom frem i tilsynet er det Fylkesmannens inntrykk at svømmeopplæringen skjer med utgangspunkt i undervisningspersonalets plan for svømmeopplæring, der målet for opplæringen er at elevene skal nå kompetansemålene for 4. årstrinn. Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet er at dette skyldes initiativ fra undervisningspersonalet og ikke skolens system/rutine for svømmeopplæring. Det samme gjelder for om hvorvidt undervisningspersonalet knytter innholdet i svømmeopplæringen til kompetansemålene og om svømmeopplæringen samlet dekker alle kompetansemålene etter 4. årstrinn.

11 Skolen gjennomfører ikke svømmeundervisning for 7. årstrinn. Skolen har dermed ikke utarbeidet lokal læreplan for dette årstrinnet. I etterkant av foreløpig rapport har kommunen/skolen imidlertid sendt inn en lokal læreplan for svømmeopplæringen ved skolen. Læreplanen omhandler tilsyn og sikkerhet, kompetansemål, opplæringsaktiviteter og vurdering og praktisk gjennomføring av svømmeopplæringen. I læreplanen ser Fylkesmannen at skolen sier at svømmeinstruktøren er ansvarlig for at svømmeopplæringen knyttes opp mot kompetansemålene på det årstrinn de underviser. Videre sies det at svømmeinstruktøren er ansvarlig for å registrere elevens ferdigheter i Vokal. Læreplanen omhandler også kompetansemålene for 4. årstrinn og 7. årstrinn. Skolen har også i læreplanen lagt inn en oversikt over konkrete testøvelser og aktiviteter for å nå kompetansemålene på 4. og 7. årstrinn. Øvelsen er hentet fra Utdanningsdirektoratets støttemateriell «svømmeopplæring- og livredningsopplæring». I læreplanen er det blant annet sagt at registering av læringsutbytte skal gjøres i vokal, der vurderingskriteriene ligger. Dette gjelder for både 4. og 7. årstrinn. Fylkesmannen finner på bakgrunn av innsendt dokumentasjon etter foreløpig rapport at Filtvet skole har rutiner for å kvalitetssikre at skolens arbeid er i tråd med gjeldende læreplaner, jf. opplæringslova 2-3 fjerde ledd og forskrift til opplæringslova Gjennomføring og tilpasning av oppæringen Fylkesmannens undersøkelser Hva gjelder gjennomføring og tilpasning av svømmeopplæringen har Filtvet skole ingen dokumenter som omhandlet dette. Skolen har imidlertid lagt ved dokumentasjon på den praktiske gjennomføringen av svømmeopplæringen. Det vil si praktisk informasjon om reisetid, dager for gjennomføringen av opplæringen og hva barna skal ha med seg av utstyr. I intervju kom det frem at skolen ikke hadde hatt elever som ikke ville delta i svømmeopplæringen med begrunnelse i religion eller annet. Ellers ble det sagt at svømmeundervisningen ble tilpasset den enkelte elevs ferdigheter i vannet og hvor trygg eleven var i vann. Klassene ble delt opp slik at undervisningspersonalet kunne undervise ut i fra individuelle ferdigheter Fylkesmannens vurdering og konklusjon Fylkesmannens inntrykk etter intervjuet er at skolen tilpasser opplæringen til elevene evner og forutsetninger og at alle elever får svømmeundervisning. Fylkesmannen finner dermed ikke grunnlag for å gi pålegg. 4.4 Vurdering av tilfredsstillende utbytte Fylkesmannens undersøkelser Hva gjelder vurdering av tilfredsstillende utbytte av svømmeopplæringen hadde Filtvet skole ingen dokumenter som omhandler dette. I «Plan for svømmeopplæring ved Filtvet skole» nevnes åtte vurderingskriterier for svømmeopplæringen. Av planen ellers fremgår det at vurdering vil være praktisk testing i forhold til utarbeidede vurderingskriterier. Skolen har imidlertid ikke lagt ved dokumentasjon på at det er gjennomført vurdering av

12 eleven på bakgrunn av vurderingskriteriene nevnt i planen. Det foreligger heller ikke en mal for vurdering av svømmeopplæringen for den enkelte elev opp i mot vurderingskriteriene i planen. I intervju sa rektor at skolen ikke sikrer godt nok at lærerne systematisk vurderer om alle elevene har tilfredsstillende utbytte av svømmeopplæringen. Rektor sa at skolen ikke har skriftlige rutiner for vurdering av måloppnåelse for den enkelte elev. Rektor sa videre at det ikke foreligger rutiner for å iverksette tiltak dersom det avdekkes at elever ikke når, eller står i fare for å ikke nå kompetansemålene. Rektor sa at lærerne rapporterer muntlig til henne om elevene når kompetansemålene eller ikke. Når en elev ikke når kompetansemålene vil lærerne ta dette opp i foreldresamtalen for de elevene det gjelder. Rektor sa også at ikke alle elevene nådde kompetansemålene for svømming på 4. årstrinn. Det kom også frem under tilsynet at skolen ikke kan dokumentere om kompetansemålene er nådd eller ikke og at fellesskapet på skolen ikke har brukt tid på svømmeopplæringen Fylkesmannens vurdering og konklusjon På bakgrunn av innsendt dokumentasjon og det som kom frem i intervjuene er, det Fylkesmannens inntrykk at skolen ikke har rutiner som sikrer at lærerne systematisk vurderer om alle elevene har tilfredsstillende utbytte av svømmeopplæringen. Skolen har utarbeidet vurderingskriterier for svømmeopplæringen på 4. årstrinn, men det fremkommer ikke hvordan lærerne har målt om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Fylkesmannen finner heller ikke at skolen har en implementert rutine som sikrer at lærerne systematisk vurderer arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø. Det gjennomføres heller ikke tiltak der det avdekkes at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av svømmeopplæringen. Som sagt over dokumenteres ikke aktiviteten som skjer i svømmeopplæringen. I etterkant av foreløpig rapport har kommunen/skolen imidlertid utarbeidet vurderingskriterier for svømmeopplæringen. Det kommer frem av kommunens retningslinje og av skolen læreplan at skolen og svømmeinstruktøren skal vurdere hver enkelt elev i forhold til vurderingskriteriene og om eleven således har nådd kompetansemålene. Det er i læreplanen for svømmeopplæring for Filtvet skole sagt at «Hurum kommunes retningslinjer for skolens svømmeopplæring» og Filtvets skoles læreplan for svømmeopplæring rutinemessig skal gjennomgås med personalet hver høst. Dette følger også av skolens årshjul. Videre fremkommer det av læreplanen at dersom elevene ikke når kompetansemålene vil de få et oppfølgingstilbud. Det er også sagt i kommunens retningslinje at det årlig vil bli drøftet med skoleeier om eleven når kompetansemålene i svømming og om det er behov for økte ressurser. Fylkesmannen finner på bakgrunn av dette at skolen sikrer at det vurderes om eleven får tilfredsstillende utbytte av svømmeopplæringen.

13 5. Krav til at svømmeopplæringen skal være forsvarlig 5.1 Rettslig grunnlag Når skolene gjennomfører svømmeopplæring, reises en del særlige problemstillinger i tilknytning til sikkerhet og ansvar. Svømmeopplæringen skal være forsvarlig, jf. forskrift til opplæringslova 12-1 bokstav a og b: I tillegg til dei krav om førebygging av skade og ulykke som følgjer av andre lover og forskrifter, deriblant m.a. opplæringslova, dei delar av arbeidsmiljølova som er gjorde gjeldande for ulike opplæringssituasjonar og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., gjeld dette: a) Når skolen er ansvarleg for tryggleiken til elevane, må tilsynet i praksis vere forsvarleg i forhold til risikoen for at skade eller ulykke kan skje. b) I situasjonar der skolen er ansvarleg for symjing og bading i grunnskolen, skal det alltid vere ein tilsynsansvarleg, vaksen person til stades. Dersom den gruppa skolen har ansvaret for, overstig 15, skal tilsynet aukast med ein vaksen tilsynsperson for kvar påbegynt gruppe på 15. Dei som fører tilsyn, må vere flinke til å symje og dykke, og må kunne livredning. Tilsynet må aukast ytterlegare når omsynet til tryggleik gjer det nødvendig ( ) Bestemmelsen angir minstekravene til tilsyn som skolene plikter å ha, når svømmeopplæringen gjennomføres. Svømmeopplæringen må tilpasses forholdene i svømmehallen og elevenes ferdighetsnivå. Miljøet i en svømmehall er tydelig definert, og den eller de som har ansvar for tilsyn må være kjent med dette. Dessuten vil elevene ha ulike ferdighetsnivå og noen elever er mindre svømmedyktige enn andre eller har særskilte behov. Forsvarlighetskravet må ses i forhold til elevene og fasilitetene. Kravene til forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen er presisert i rundskriv Udir For å sikre at svømmeopplæringen er forsvarlig må det finnes klare krav og retningslinjer for skolens svømmeopplæring retningslinjer og krav for skolens svømmeopplæring følges det finnes en alarmplan knyttet til svømmeopplæringen alarmplanen være gjort kjent blant de som har tilsyn alarmplanen være plassert lett synlig det alltid være minst 1 tilsynsperson per 15 elever det alltid være minst 2 tilsynspersoner til stede ved begynneropplæring det gjøres en forsvarlighetsvurdering opp mot gruppestørrelse, sammensetning og fasilitetene. det vurderes om det foreligger forhold som gjør at antall tilsynspersoner må økes ut over minimumskravene antall tilsynspersoner økes dersom dette vurderes nødvendig de som underviser i og har tilsyn med svømmeopplæringen tilfredsstille kvalifikasjonskravene for tilsyn (flinke til å svømme, dykke og kunne livredning) det sikres at tilsynspersonenes ferdigheter i livredning vedlikeholdes.

14 5.1 Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannen ser av innsendt dokumentasjon at skolen i «Plan for svømmeopplæring ved Filtvet skole» har et punkt som heter tilsyn og sikkerhet og et som heter alarmplan. I planen viser skolen til forskrift til opplæringsloven 12-1 og gjengir innholdet i bestemmelsen. Videre fremgår det av planen at Filtvet skoles svømmeopplæring er en begynneropplæring. Ved begynneropplæring viser planen til at det skal være minst to tilsynspersoner tilstede. Det følger videre av planen at dersom gruppen er større enn 15 elever skal tilsynet økes med ytterligere en voksen. Det følger videre av planen at alarmplan skal foreligge og at alle involverte skal kjenne alarmplanen, samt svømmehallens ordensreglement/sikkerhetsinstruks. Videre følger det av planen at det skal jobbes for at flest mulig i personalet tar førstehjelp- og livredningskurs. Når det gjelder alarmplanen fremgår det av «Plan for svømmeopplæring ved Filtvet skole» at det skal utarbeides en enkel og konkret alarmplan for årlige svømmeopplæringskurs. Det er også utarbeidet mal for Alarmplanen. Videre viser planen til hva alarmplanen skal inneholde av informasjon. Skolen har også lagt ved alarmplanen for Spikkestad svømmehall. Skolen har også lagt ved et kompetansebevis på gjennomført livredningsprøve for en lærer, datert februar Skolen har ikke hatt svømmeopplæring siden våren 2012 og har dermed ikke sendt deltagere på livredningskurs i I intervju kom det frem at det skulle sendes personer på livredningskurs før neste svømmeopplæring våren Ut over dette foreligger det ingen skriftlige rutiner eller instrukser for å sikre forsvarlig svømmeopplæring. Hverken skolen eller skoleeier har utarbeidet retningslinjer eller tilsynsplan for svømmeopplæringen. Alarmplan I intervju kom det frem at tilsynspersonen var kjent med skolens, så vel som svømmehallens alarmplan. Det ble videre sagt at alarmplanen gjennomgås. Det var imidlertid ikke gjennomført øvelser med utgangspunkt i alarmplanen. Det ble også sagt at planen ble plassert lett synlig. Retningslinjer I intervju kom det frem at det ikke forelå kommunale retningslinjer for svømmeopplæringen. Det ble også sagt at skolen heller ikke hadde egne retningslinjer for svømmeopplæringen. Rektor sa imidlertid at det alltid ble diskutert på forhånd hvor mange elever som skal dra på svømming og antall tilsynspersoner. Forsvarlig tilsyn I intervju kom det frem at sist det ble gjennomført svømmeopplæring (våren 2012) på skolen var det 17 elever (3. årstrinn) som deltok i svømmeopplæringen. Det var da to tilsynspersoner til stede og en mor. De som hadde livredningskurs var en av lærerne og mor. I følge det som ble sagt i intervju var ikke mor en del av undervisningen. Da det ble gjennomført svømmeopplæring i 2011 var det 19 elever (3. årstrinn) som deltok. Det var to tilsynspersoner til stede ved svømmeopplæringen, men bare en av de to tilsynspersonene hadde godkjent livredningskurs. Det kom imidlertid frem under tilsynet at de som gjennomførte svømmeopplæringene var svømmedyktig, men at enkelte ville ha problemer med å dykke ned på den dypeste delen av bassenget. I følge rektor vil

15 skolen øke antall tilsynspersoner dersom det er med elever med ulik problematikk. Det har imidlertid ikke vært en aktuell problemstilling ved skolen. Rektor sa videre at skolen ikke har rutine for å sjekke at tilsynsplanen følges. Kompetansen til tilsynspersonene I intervju fremkom det at alle lærerne og assistenter ved skolen får tilbud om førstehjelpog livredningskurs, men at det er vanskelig å få de ansatte til å delta. Av alle vi intervjuet var det bare en av de ansatte som hadde livredningskurs. I følge rektor ville det bli tilbud om nytt førstehjelp- og livredningskurs før svømmeopplæringen våren Når det gjelder årlig oppfriskningskurs har det ikke blitt gjennomført siden februar Dette skyldtes at det ikke ble gjennomført svømmeopplæring skoleåret 2012/ Fylkesmannens vurdering og konklusjon På bakgrunn av innsendt dokumentasjon og det som kom frem under tilsynet finner Fylkesmannen at skolen har utarbeidet en alarmplan og at alarmplanen er kjent for de som gjennomfører svømmeopplæringen og at den er plassert lett synlig i svømmehallen. Når det gjelder klare krav og retningslinjer for skolens svømmeopplæring finner Fylkesmannen at skolen har utarbeidet noe, men ikke en fullstendig retningslinje. Videre foreligger det ikke rutine for å sjekke at retningslinjer og krav til svømmeopplæringen følges. Fylkesmannen finner også at skolen ikke sikrer at det er tilstrekkelig tilsynspersoner til stede i svømmeopplæringen. Imidlertid finner vi at det gis tilbud om førstehjelp- og livredningskurs og årlige oppfriskningskurs. Skolen vurderer også om det foreligger forhold som gjør at antall tilsynspersoner må økes. Fylkesmannen inntrykk etter tilsynet er at skolen vil øke antall tilsynspersoner dersom dette vurderes nødvendig. Videre gjør skolen en forsvarlighetsvurdering opp mot gruppestørrelse, sammensetning og fasilitetene. Fylkesmannen finner imidlertid ikke at skolen sikrer at de som underviser i og har tilsyn med svømmeopplæringen tilfredsstiller kvalifikasjonskravene for tilsyn. Vi viser her til det som er sagt ovenfor om at ansatte ved skolen har gjennomført svømmeopplæring uten å ha hatt førstehjelp- og livredningskurs. I etterkant av foreløpig rapport har imidlertid kommunen og skolen sendt inn Hurum kommunes retningslinjer for skolens svømmeopplæring». Skolen har også utarbeidet egen læreplan for svømming der det gis en delretningslinjer for skolens arbeid med svømmeopplæring. Det følger også av skolens årshjul når disse skal gjennomgås med personalet og hvordan rektor og skoleeier skal følge opp svømmeopplæringen på skolene. Slik saken nå er dokumentert finner Fylkesmannen at skolen har klare krav og retningslinjer for svømmeopplæringen. Etter foreløpig rapport har kommunen/skolen også sendt inn dokumentasjon som viser at de nå har retningslinjer og rutiner for å sikre at tilstrekkelig tilsynspersoner er til stede ved svømmeopplæringen. Fylkesmannen forutsetter at kommunen/skolen vil følge retningslinjene og finner dermed at skolen sikrer at det er tilstrekkelig tilsynspersoner til stede i svømmeopplæringen.

16 Etter foreløpig rapport har kommunen/skolen også sendt inn kommunal retningslinje, skolens læreplan og årshjul for skolen. I henhold til kommunale retningslinjer, skolens læreplan og årshjulet vil det nå sikres at de som er tilsynspersoner har tilstrekkelig kompetanse og tilfredsstiller kvalifikasjonskravene for tilsyn. Kommunen og skolen har rutiner for å sende personale både på livrednings- og førstehjelpskurs samt oppfriskningskurs. Det fremkommer også i kommunens og skolens dokumentasjon hvem som er ansvarlig for hva og når det skal gjøres. Fylkesmannen forutsetter at kommunen/skolen vil følge innsendte retningslinjer, læreplan og årshjul og finner dermed at skolen sikrer at de som underviser i og har tilsyn med svømmeopplæringen tilfredsstiller kvalifikasjonskravene for tilsyn. 5. Vedtak - pålegg om endring På bakgrunn av det som framgår av kapitlene 3 til og med 5 finner Fylkesmannen ikke grunnlag for å gi pålegg.

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Tysfjord kommune - Kjøpsvik skole

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Tysfjord kommune - Kjøpsvik skole TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Tysfjord kommune - Kjøpsvik skole 20.11.2013 1 Innhold FORELØPIG TILSYNSRAPPORT... 1 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Tysfjord kommune Kjøpsvik skole... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Lier kommune PB 205 3401 LIER TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Lier kommune Sylling skole

Lier kommune PB 205 3401 LIER TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Lier kommune Sylling skole Lier kommune PB 205 3401 LIER TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Lier kommune Sylling skole 1 Innholdsfortegnelse TILSYNSRAPPORT... 1 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Lier kommune Sylling skole...

Detaljer

Opplæring i svømming

Opplæring i svømming Hurum Kommune Nedre Sætrevei 1 3475 Sætre Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Hurum kommune Tofte skole Innholdsfortegnelse ENDELIG TILSYNSRAPPORT...

Detaljer

Frosta kommune v/ rådmann Arne Ketil Auran Alstad 7633 Frosta TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Frosta kommune Frosta skole

Frosta kommune v/ rådmann Arne Ketil Auran Alstad 7633 Frosta TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Frosta kommune Frosta skole Frosta kommune v/ rådmann Arne Ketil Auran Alstad 7633 Frosta TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Frosta kommune Frosta skole Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Frosta kommune Frosta skole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Tysfjord kommune - Drag skole

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Tysfjord kommune - Drag skole TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Tysfjord kommune - Drag skole 20.11.2013 Innhold TILSYNSRAPPORT... 1 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Tysfjord kommune Drag skole... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Drammen kommune - Fjell skole 1 Innholdsfortegnelse ENDELIG TILSYNSRAPPORT... 1 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Drammen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Narvik kommune Ankenes skole

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Narvik kommune Ankenes skole TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Narvik kommune Ankenes skole 20.11.2013 1 Innholdsfortegnelse TILSYNSRAPPORT... 1 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Narvik kommune Ankenes skole... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdanning- og barnehageavdelingen. Risør kommune - Risør barneskole

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdanning- og barnehageavdelingen. Risør kommune - Risør barneskole Fylkesmannen i Aust-Agder Utdanning- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Risør kommune - Risør barneskole Vår referanse: 2014/2918 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Skolefaglig rådgiver

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdanning- og barnehageavdelingen. Gjerstad kommune Gjerstad skole

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdanning- og barnehageavdelingen. Gjerstad kommune Gjerstad skole Fylkesmannen i Aust-Agder Utdanning- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Gjerstad kommune Gjerstad skole Vår referanse: 2015/531 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Kommunalsjef Jørgen Dalaker

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Narvik kommune Bjerkvik barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Narvik kommune Bjerkvik barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Narvik kommune Bjerkvik barne- og ungdomsskole 20.11.2013 1 Innholdsfortegnelse TILSYNSRAPPORT... 1 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Narvik kommune Bjerkvik barne-

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdanning- og barnehageavdelingen. Risør kommune Søndeled skole

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdanning- og barnehageavdelingen. Risør kommune Søndeled skole Fylkesmannen i Aust-Agder Utdanning- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Risør kommune Søndeled skole Vår referanse: 2014/2918 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Skolefaglig rådgiver Odd

Detaljer

EVALUERING AV TILSYN MED OPPLÆRING I SVØMMING

EVALUERING AV TILSYN MED OPPLÆRING I SVØMMING Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Rapport til Utdanningsdirektoratet EVALUERING AV TILSYN MED OPPLÆRING I SVØMMING Våren 0 Vår referanse: 03/569 KONTAKTPERSON I UDIR: Susanne Sollie

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppvekst- og utdanningsavdelinga ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Smøla kommune - Bakkamyra skole Vår referanse: 2014/2252 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Skolefaglig

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Flå kommune 3539 Flå ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Flå kommune Flå skole 1 Innholdsfortegnelse ENDELIG TILSYNSRAPPORT... 1 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Flå kommune Flå skole... 3 2.1

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkesmannen i Aust-Agder. Tilsyn våren Tilsyn med svømmeopplæring. Lillesand kommune. Utdannings- og justisavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Fylkesmannen i Aust-Agder. Tilsyn våren Tilsyn med svømmeopplæring. Lillesand kommune. Utdannings- og justisavdelingen Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Tilsyn våren 2013 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med svømmeopplæring Lillesand kommune Vår referanse: 2013/1798 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Rådgiver Anette

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkesmannen i Aust-Agder. Tilsyn høsten Opplæring i svømming. Grimstad kommune Holviga skole. Utdannings- og justisavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Fylkesmannen i Aust-Agder. Tilsyn høsten Opplæring i svømming. Grimstad kommune Holviga skole. Utdannings- og justisavdelingen Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Grimstad kommune Holviga skole Vår referanse: 2013/3920 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Olga Røed

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppvekst og utdanning ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Averøy kommune - Utheim skole Vår referanse: 2014/727 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Skolefaglig ansvarlig: Birger

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN Finnmark Fylkeskommune Alta videregående skole Postadresse:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» UTVORDA SKOLE FLATANGER KOMMUNE Desember 2013 Dok 2013/6474-7 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet...2 2.1

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS Fredrikstad kommune Torp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet elevenes psykososiale skolemiljø... 2 2. Gjennomføring av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter TILSYNSRAPPORT Trafikkopplæring Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter 12.02.2016 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Brønnøy kommune

Detaljer

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen 1 Innledning Skoleeier skal ha klare krav og retningslinjer for skolenes svømmeopplæring slik at risikoen for ulykker

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkesmannen i Aust-Agder. Tilsyn høsten Opplæring i svømming. Grimstad kommune Landvik skole. Utdannings- og justisavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Fylkesmannen i Aust-Agder. Tilsyn høsten Opplæring i svømming. Grimstad kommune Landvik skole. Utdannings- og justisavdelingen Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Grimstad kommune Landvik skole Vår referanse: 2013/3920 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Olga Røed

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Kautokeino kommune Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Kautokeino kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune.

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune. Pr. 01.08.2015 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SVØMMEOPPLÆRING I LUNNER KOMMUNE Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skoleledermappe Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.08.2015 Tidspunkt

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med svømmeopplæring

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med svømmeopplæring Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med svømmeopplæring Arendal kommune - Moltemyr skole Vår referanse: 2013/2536 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkesmannen i Aust-Agder. Tilsyn høsten Opplæring i svømming. Grimstad kommune Jappa skole. Utdannings- og justisavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Fylkesmannen i Aust-Agder. Tilsyn høsten Opplæring i svømming. Grimstad kommune Jappa skole. Utdannings- og justisavdelingen Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Grimstad kommune Jappa skole Vår referanse: 2013/3920 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Olga Røed

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppvekst og utdanning ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Averøy kommune Bruhagen barneskole Vår referanse: 2014/727 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Skolefaglig ansvarlig:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering Bergen kommune - Mjølkeråen skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Valgfag på Kautokeino ungdomsskole Tilsyn med Kautokeino kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet s. 3 2. Gjennomføring av tilsynet s. 3 3. Kontrollområde

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune:

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune Tidsrom: Adresse: Fylkesmannens tilsynsgruppe: Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: 24. august 2011 til 28. februar 2012 Oppland fylkeskommune Postboks

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Oslo kommune Trosterud skole 26. juni 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Oslo kommune Trosterud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Modum kommune November 2016 Side 1 av 6 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flå kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flesberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Leka kommune Leka barne-

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hurum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

Høring - om skolens adgang til å regulere sykling

Høring - om skolens adgang til å regulere sykling Side 1 av 5 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 1 17.06.2015 06.05.2015 2015/292 Høring - om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. INGEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena Alta kommune 23. april 2014 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Drammen kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Kongsberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Bergen kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT LOKALT ARBEID MED LÆREPLANER OG SKOLEBASERT VURDERING. Lebesby kommune Kjøllefjord skole

TILSYNSRAPPORT LOKALT ARBEID MED LÆREPLANER OG SKOLEBASERT VURDERING. Lebesby kommune Kjøllefjord skole FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT LOKALT ARBEID MED LÆREPLANER OG SKOLEBASERT VURDERING Lebesby kommune Kjøllefjord skole 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Kommunen sitt ansvar...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Harstad kommune Seljestad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Harstad kommune Seljestad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Harstad kommune Seljestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Harstad kommune Seljestad

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Gol kommune September 2016 Side 1 av 10 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Verdal kommune Leksdal skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet barnehageloven 8, barnehageloven 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Tinn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Psykososialt miljø og internkontroll i barnehage og skole

Psykososialt miljø og internkontroll i barnehage og skole Psykososialt miljø og internkontroll i barnehage og skole Fra Fylkesmannen: Cecilie Langholm Jan Petter Nielsen 1 Barnehage psykososialt miljø Barnehageloven har ingen enkeltbestemmelser som direkte regulerer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m.

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. Byrådssak 1200 /15 Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. LIGA ESARK-03-201500012-26 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 6.5.2015 på høring

Detaljer

Endefig 11LSYNSRAPPORT

Endefig 11LSYNSRAPPORT å: åg Fylkesmannen i Buskerud Endefig 11LSYNSRAPPORT Tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplæringen Buskerud Fylkeskommune - Eiker videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.....3

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med svømmeopplæring

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med svømmeopplæring Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med svømmeopplæring Arendal kommune - Sandnes skole Vår referanse: 2013/2536 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med svømmeopplæring

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med svømmeopplæring Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med svømmeopplæring Arendal kommune - Birkenlund skole Vår referanse: 2013/2536 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN Oppfølgingstilsyn med Alta kommune Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Statens hus 78 95 03 00 78 95 03

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Østre Toten kommune Kapp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø...3 2. Gjennomføring

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Øvre Eiker kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Askøy kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Loppa kommune Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE Bydel Grorud 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Oslo kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold Innledning 4 Skoleeiers ansvar 4 Myndighet til å fatte enkeltvedtak 4 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 5 Skolens arbeid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.08.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1634 Deres referanse: Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO TILSYNSRAPPORT Ryenberget skole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole TILSYNSRAPPORT Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Blokkhaugen skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Blokkhaugen skole. Rapporten gir

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 22. januar 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Rett til fysisk aktivitet Udir

Rett til fysisk aktivitet Udir Rett til fysisk aktivitet Udir-11-2009 RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 1. Innledning Fra 1. august 2009 har elever på 5.-7. årstrinn rett til jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Formålet

Detaljer

P E R MI S J O N S R E G L E M E N T

P E R MI S J O N S R E G L E M E N T P E R MI S J O N S R E G L E M E N T for grunnskole eleve ne i Rissa kommune Permisjons reglementet er vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 4.6.2015. Permisjonsreglementet er forankret i opplæringsloven

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

Endehg TILSYNSRAPPO RT

Endehg TILSYNSRAPPO RT Fylkesmannen -, ibuskerud Endehg TILSYNSRAPPO RT Tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplaeringen Buskerud fylkeskommune Gol vidaregåande skule Innholdsfortegnelse 1. Innledning..... 3 2.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Lynghaug skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Lynghaug skole. Rapporten gir ingen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer