Tildelingsbrev for 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tildelingsbrev for 2008"

Transkript

1 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato /NRO Tildelingsbrev for INNLEDNING SATSINGSOMRÅDER I MÅL OG RESULTATER I ARBEIDSRETTING INNTEKTSSIKRING SOSIAL INKLUDERING BRUKERRETTING KOSTNADSEFFEKTIVITET OG KONTROLL GJENNOMFØRING AV NAV-REFORMEN OG IKT-PENSJONSPROGRAMMET TILDELT BELØP ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET FULLMAKTER ØVRIGE RAMMER OG RETNINGSLINJER FRA AID ØKONOMIFORVALTNING AVSTEMMING AV OG FORKLARING AV MELLOMVÆRENDE OPPFØLGING AV SAKER FRA RIKSREVISJONEN ADMINISTRATIVE FØRINGER HELSEREFUSJONSPROSJEKTET OPPFØLGING AV SAMHANDLINGSPROSJEKTET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG AID OM STYRKET SAMARBEID MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN OG UTDANNINGSMYNDIGHETENE TILSKUDD TIL HELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTER GJENNOMGANG AV HJELPEMIDDELOMRÅDET FELLES MÅL OG RESULTATINDIKATORER FOR ARBEIDS- OG VELFERDSKONTORENE Postadresse Kontoradresse Telefon Velferdspolitisk avdeling Saksbehandler Postboks 8019 Dep Grubbegata Nina Beate Rasch-Olsen 0030 Oslo Org no. Telefaks

2 5.11. KVALIFISERINGSPROGRAM FOR UTSATTE GRUPPER MED INGEN ELLER SVÆRT BEGRENSEDE YTELSER FRA FOLKETRYGDEN LØNNSGARANTIORDNINGEN OPPFØLGING AV ARBEIDET MED UTENLANDSSAKER UTREDNINGSARBEID PÅ TOLKEOMRÅDET OG KARTLEGGING AV BEHOVET FOR SERVICEHUNDER REVURDERING AV GRUNNSTØNAD ARBEIDSAVKLARINGSPENGER ARBEIDET MED NY ALDERS- OG UFØREPENSJON I TANNHELSEPERSONELL SOM KAN HA FÅTT SENSKADER ETTER KVIKKSØLVEKSPONERING SÆRSKILTE BEHOV VED ETABLERING AV NAV-KONTOR I KOMMUNER MED SAMISK BEFOLKNING PROSJEKT MANGFOLDSLØFT BIDRAG TIL REALISERING AV REGJERINGENS MÅLSETTINGER FOR IKT-SATSING I OFFENTLIG SEKTOR UTREDNINGER, FORSØK, EVALUERINGER MV ØVRIGE RAMMER OG RETNINGSLINJER FRA BLD KAP FORELDREPENGER BIDRAGSSAKER ØVRIGE RAMMER OG RETNINGSLINJER FRA HOD KORREKTE OPPGJØR FOR HELSETJENESTER TAKSTBRUKUNDERSØKELSER FOR LEGER, FYSIOTERAPEUTER OG PSYKOLOGER FORVALTNING AV FASTLEGELISTENE TANNHELSEFELTET OFFENTLIGE POLIKLINIKKER OG PRIVATE LABORATORIER OG RØNTGENINSTITUTT LEGEMIDLER - REFUSJON ETTER INDIVIDUELL SØKNAD LEGEMIDLER BLÅRESEPTKONTROLL LEGEMIDLER ERESEPT KONTAKTPUNKTET FOR MYNDIGHETENES LEGEMIDDELINFORMASJON NAV PASIENTFORMIDLING ARBEID OG PSYKISK HELSE KJØP AV HELSETJENESTER KAP. 726 POST RAPPORTERINGSSYSTEM - SOSIALE HELSEFORSKJELLER HELSEREFUSJONSPROSJEKTET PASIENTTRANSPORT RAPPORTERING VIRKSOMHETSRAPPORTENE BUDSJETTFORSLAG, STRATEGISKE INNSPILL MV Vedlegg 1: Budsjettfullmakter for 2008 Vedlegg 2: Personalfullmakter for 2008 Vedlegg 3: Instruks fra AID overfor underliggende virksomheter Vedlegg 4: Administrative føringer mv. Vedlegg 5: Oversikt over rapportering og hyppighet i tilknytning til opplegget for mål og resultatstyring i 2008 Vedlegg 6: Kalender for styringsdialogen i 2008 Vedlegg 7: Tilskuddsatser Side 2

3 1. INNLEDNING Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) stiller i dette tildelingsbrevet midler til rådighet og gir rammer og retningslinjer for Arbeids- og velferdsetatens virksomhet i Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken. Arbeids- og velferdsetaten har også ansvaret for forvaltningen av helserefusjonsområdet for Helse- og omsorgsdepartementet og forvaltningen av ytelsene kontantstøtte, barnetrygd og foreldrepenger for Barne- og likestillingsdepartementet, jf. St.prp. nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, St.prp. nr. 1 ( ) Helse- og omsorgsdepartementet og St.prp. nr. 1 ( ) Barne- og likestillingsdepartementet. Omtalen i budsjettproposisjonene skal være Arbeids- og velferdsetatens utgangspunkt for gjennomføringen av politikken i 2008, sammen med de presiseringer og retningslinjer som gis i dette brevet. Der ikke annet er sagt, legges det til grunn at den løpende virksomheten videreføres. Arbeids- og velferdsdirektoratet har et selvstendig ansvar for å informere departementet dersom det oppstår vesentlige avvik i gjennomføringen av politikken, i planer som er avtalt med departementet eller i virksomheten forøvrig. Dersom direktoratet vurderer at det er uklarheter i de rammene og retningslinjene som formidles til direktoratet, har direktoratet et selvstendig ansvar for å ta saken opp med departementet. 2. SATSINGSOMRÅDER I 2008 For å nå regjeringens mål for arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken slik det er omtalt i St.prp. nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, skal Arbeids- og velferdsetaten: Bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked Ivareta utsatte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse Sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Frem mot 2010 skal det gjennomføres tre store reformer parallelt. Det gjelder NAV-reformen, jf. punkt 3.6, pensjonsreformen, jf. punkt 5.17, og at forvaltningen av helserefusjonsområdet skal skilles ut fra Arbeids- og velferdsetaten, jf. punkt 5.5 og En god og stabil gjennomføring av politikken skal stå sentralt i etatens arbeid. Etaten skal bistå arbeidsgiverne med å fylle ledige stillinger i en høykonjunktur med stor etterspørsel etter arbeidskraft. Etaten må i den forbindelse legge betydelig vekt på å mobilisere de arbeidskraftsressursene som finnes blant dagens ledige, undersysselsatte og etatens øvrige brukere. Samtidig skal etaten legge til rette for å øke omfanget av rekruttering fra utlandet for å avhjelpe næringer og bransjer med mangel på arbeidskraft. Med den høye etterspørselen etter arbeidskraft, vil det fortsatt være viktig å bidra til lav ledighet, og særlig bidra til høy overgang til arbeid blant utsatte grupper på arbeidsmarkedet og motvirke at arbeidsføre personer i yrkesaktiv alder faller utenfor arbeidslivet. Etaten må Side 3

4 derfor iverksette målrettede og tilpassede tiltak og tjenester tidligst mulig, dersom det vurderes som nødvendig og hensiktsmessig for at den enkelte skal kunne delta i arbeidslivet. Innvandrere utgjør en betydelig ressurs som det er særlig viktig å mobilisere til arbeid. En utfordring for etaten i 2008 vil være å bidra til høy overgang til arbeid blant innvandrere. Dette fordrer bl.a. et systematisk samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og kommunene. Regjeringens Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen videreføres og styrkes på enkelte områder i Denne planen vil, i tillegg til den øvrige satsingen, innebære fortsatt høy oppmerksomhet på å få flere innvandrere, herunder deltakere på introduksjonsprogram og personer med særskilte bistandsbehov, i arbeid i Arbeids- og velferdsetaten skal samarbeide med kommunene om gjennomføring av introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Vi viser også til regjeringens satsing på arbeidsrettet innsats i Groruddalen og vil komme nærmere tilbake til dette i eget brev. Som en oppfølging av St.meld. nr. 9 ( ) Arbeid, velferd og inkludering, samles dagens budsjettposter som finansierer ordinære og spesielle arbeidsmarkedstiltak til én, ny budsjettpost for arbeidsmarkedstiltak, jf. kap. 634, post 76 Tiltak for arbeidssøkere. Dette skal gi muligheter for økt fleksibilitet i Arbeids- og velferdsetatens tiltak og tjenester overfor ulike arbeidssøkere. Det legges i hovedsak opp til en videreføring av nivået for arbeidsmarkedstiltak rettet mot ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere i Innenfor dette tiltaksnivået innføres det en tiltaksgaranti for langtidsledige som har vært sammenhengende ledig i minst to år og ventestønadsmottakere som har vært helt ledige i minst seks måneder. Dette for å øke aktiviteten med sikte på overgang til arbeid for denne gruppen, jf. omtale under delmål Samtidig avvikles ordningen med ventestønad for nye tilfeller fra Personer som allerede mottar ventestønad kan fortsette på ordningen inntil Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at berørte ventestønadsmottakere får informasjon om dette i god tid før For 2008 legges det videre opp til at innrettingen av arbeidsmarkedspolitikken videreføres. Departementet vil i samråd med etaten i 2008 fortsette arbeidet med å konkretisere og følge opp de praktiske endringene i budsjettstrukturen frem mot 2009-budsjettet. I løpet av 2008 skal Arbeids- og velferdsetaten igangsette følgende tiltak, jf. forslag til revidert forskrift om arbeidsrettede tiltak: Et nytt avklaringstiltak som inneholder motivasjon, veiledning, kartlegging og utprøving av arbeidsevne for personer med et mer begrenset behov for avklaring utover det etaten selv kan tilby Et nytt oppfølgings- og formidlingstiltak for personer med behov for mer omfattende oppfølging enn hva etaten selv kan tilby AMO med utvidet varighet for grupper av arbeidssøkere uten fullført videregående opplæring med behov for praksisnær opplæring. De nye tiltakene skal styrke etatens avklaringstilbud og oppfølgingstilbud gjennom å gi flere brukere et tilbud om tjenestene og gjennom å bringe flere tilbydere inn på leverandørsiden. Innenfor arbeidsmarkedsopplæringen er det et mål å utvikle mer praksisnære opplæringsformer. Side 4

5 Forsøket med tidsubestemt lønnstilskudd gjøres landsomfattende i Det skal særlig vurderes om ordningen kan gi jobbmuligheter til personer som vil kunne være aktuelle for uførepensjon eller personer som har vært lenge ute av arbeidslivet og har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Ot.prp. nr. 6 ( ) om lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven ble vedtatt med virkning fra Endringene i lovene skal bidra til bedre oppfølging og tidligere aktivisering i sykmeldingsperioden, slik at sykmeldte raskest mulig kan komme tilbake i ordinært arbeid. Arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær skal skje på den enkelte arbeidsplass. Arbeids- og velferdsetaten skal bidra i dette arbeidet dels gjennom råd og veiledning og etatens øvrige virkemidler, og dels gjennom å føre kontroll med at regelverket blir fulgt. I denne sammenheng er det viktig med en god samhandling med Arbeidstilsynet både sentralt og lokalt. Som en oppfølging av Sykefraværsutvalgets rapport ble det i 2007 etablert en egen ordning for tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester, som dels forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten og dels av de regionale helseforetak. Målet med tilskuddsordningen er å få syke raskere tilbake i arbeid slik at sykefraværet reduseres. Satsingen videreføres og tilbudene skal trappes betydelig opp i 2008, jf. også omtale under punkt 5.8. Gjennom Handlingsplanen mot fattigdom er tiltak for at alle skal gis mulighet til å komme i arbeid, tiltak for at alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg og tiltak for å bedre levekårene for de vanskeligst stilte, viktige satsingsområder i Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samarbeid med berørte etater, et gjennomføringsansvar for den landsomfattende satsingen på målrettede arbeidsmarkedstiltak for grupper av sosialhjelpsmottakere, innvandrere og innsatte i fengsel som trenger bistand for å komme i arbeid. Det nye kvalifiseringsprogrammet er et viktig grep for å bidra til at personer som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden, og som står i fare for å komme i en passiv situasjon preget av levekårsproblemer, kommer i arbeid og aktivitet. Arbeids- og velferdsdirektoratet skal i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet bidra til at kvalifiseringsprogrammet gjennomføres i tråd med intensjonene for ordningen. Innføringen av kvalifiseringsprogrammet vil stille krav til samarbeidet mellom stat og kommune i arbeidsog velferdsforvaltningen. Målgruppene for kvalifiseringsprogrammet vil dels være overlappende med målgruppene i satsingen på målrettede arbeidsmarkedstiltak under Handlingsplanen mot fattigdom. Personer som er på slike tiltak, bør raskest mulig vurderes med sikte på overgang til kvalifiseringsprogram. Som et ledd i Strategiplanen for arbeid og psykisk helse, styrkes den arbeidsrettede innsatsen overfor arbeidssøkere med psykiske lidelser med i alt 75 mill. kroner. Dette gir rom for 200 nye tiltaksplasser og styrking av personellressurser til veiledning og oppfølging, jf. punkt 4 og punkt MÅL OG RESULTATER I 2008 Det er utarbeidet et opplegg for mål- og resultatstyring av Arbeids- og velferdsetaten. Vurdering av risiko og vesentlighet ligger til grunn for utformingen av styringssystemet. De hovedområder og styringsparametere som fremgår her, er ikke uttømmende for hva Arbeidsog velferdsetaten skal arbeide med. Side 5

6 Departementet har lagt til grunn følgende hovedområder for styringen av etaten i 2008: Arbeidsretting Inntektssikring Sosial inkludering Brukerretting Kostnadseffektivitet og kontroll Gjennomføring av NAV-reformen og IKT pensjonsprogrammet For hvert hovedområde er det formulert delmål som er de operasjonelle styringsmålene for Arbeids- og velferdsetaten. For hvert delmål er det fastsatt styringsparametere og/eller krav til rapportering. I rapporteringen fra etaten skal styringsparametrene så langt det er mulig relateres til samme tidspunkt eller periode året før og til utviklingen siden forrige rapportering. Rapporteringshyppigheten i tilknytning til opplegget for mål- og resultatstyring i 2008 fremgår i vedlegg Arbeidsretting Arbeids- og velferdsetaten skal arbeide for at flest mulig personer skal kunne delta i ordinært arbeid. Dette innebærer innsats overfor personer som av ulike årsaker ikke har et arbeidsforhold og for personer som har jobb, men står i fare for å miste denne Delmål: Høy overgang til arbeid For å understøtte den høye etterspørselen etter arbeidskraft skal Arbeids- og velferdsetaten i 2008 innrette virkemidler og ressurser mot tett oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne og av ordinære arbeidssøkere som har problemer med å skaffe seg arbeid på egen hånd. Etaten skal innrette den arbeidsrettede bistanden etter arbeidsgivernes og brukernes behov, og ut fra de lokale forholdene på arbeidsmarkedet. I lys av situasjonen på arbeidsmarkedet skal innsatsen ved oppfølging videreføres, og formidling til arbeid prioriteres for yrkeshemmede som nærmer seg slutten av attføringsperioden, ferdig attførte, langtidsledige og arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn. Unge arbeidssøkere i alderen år som har vært ledige de siste tre månedene eller lenger, skal være garantert oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten. Fokuset i oppfølgingsgarantien skal være aktiv jobbsøking, egenaktivitet og motivasjon. Oppfølgingen skal videre være tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov, med sikte på raskest mulig overgang til arbeid eller utdanning. Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsmarkedstiltak gjennom den eksisterende ungdomsgarantien. Etaten skal innenfor gjeldende regelverk bruke aktivitetskravene for å øke motivasjonen til overgang til arbeid. Dette gjelder også etatens oppfølging av arbeidsledige seniorer og ventelønnsmottakere. For å bidra til at flere seniorer står lenger i arbeid, er god oppfølging av arbeidsledige seniorer viktig. Arbeids- og velferdsetaten skal møte arbeidsledige seniorer med samme tilbud og krav som andre arbeidssøkergrupper. Gjennom henvisningen til kravet om å være reell arbeidssøker, gjelder de samme aktivitetskravene for ventestønadsmottakere som for dagpenger og attføringspenger i ventetid på høvelig arbeid. Arbeids- og velferdsetaten bes følge dette opp i lys av den store etterspørselen etter arbeidskraft i I oppfølgings- og formidlingsarbeidet skal det tas Side 6

7 utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og kompetanse og de krav som stilles i arbeidsmarkedet. Arbeids- og velferdsetaten skal prioritere utsatte grupper på arbeidsmarkedet ved inntak på tiltak, bl.a. innvandrere, ungdom og langtidsledige. I 2008 skal det iverksettes en langtidsledighetsgaranti som innebærer at personer som har vært sammenhengende helt ledige de siste to årene eller lenger, og ventestønadsmottakere som har vært helt ledige de siste seks månedene eller lenger, skal få tilbud om deltakelse på arbeidsmarkedstiltak. Målet er å øke aktiviteten med sikte på overgang til arbeid for denne gruppen. Departementet legger til grunn at det vil være en gradvis innfasing av langtidsledighetsgarantien i 1. halvår Fom. 2. halvår 2008 legges det til grunn at alle personer i målgruppen skal kalles inn til samtale med sikte på et relevant tiltakstilbud. For øvrige retningslinjer om ordningens utforming, vises det til eget brev. Kvalifiseringsprogrammet er et kommunalt ansvar. Forvaltningen av programmet er lagt til det lokale NAV-kontoret. Arbeids- og velferdsetaten skal i samarbeid med kommunene bidra til å sikre at lederen/e av NAV-kontorene raskt kommer i gang med gjennomføringen av programmet. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal samarbeide om innholdet i det enkelte program. Arbeidsmarkedstiltak i regi av Arbeids- og velferdsetaten vil utgjøre en vesentlig del av tiltakene i programmet, og dette er lagt til grunn i de beregningene som er gjennomført i samråd med KS. Arbeids- og velferdsetaten skal sikre at arbeidsmarkedstiltak i tilstrekkelig grad er tilgjengelig for og tilpasset, deltakere på kvalifiseringsprogram. Som følge av at målgruppene for kvalifiseringsprogrammet og arbeidsmarkedssatsingen under Handlingsplan mot fattigdom overlapper hverandre, legges det til grunn at tiltaksplassene i handlingsplanen et stykke på vei vil dekke behovet knyttet til kvalifiseringsprogrammet. Arbeids- og velferdsetaten skal i samarbeid med kommunene legge til rette for at personer med økonomisk stønad fra kommunen og deltakere i introduksjonsprogrammet, skal komme i arbeid. Styringsparametere: Andel ordinære arbeidssøkere som går til arbeid Andel ordinære arbeidssøkere med oppfølging siste tre måneder Andel unge i alderen år med ledighet over 3 måneder som har fått oppfølging. Kravet til andel skal her være minst 80 pst. Andel langtidsarbeidssøkere som går til arbeid Andel arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn som går til arbeid. Kravet til andel skal her være minst 65 pst. Andel yrkeshemmede som går til arbeid. Kravet til andel skal her være minst 50 pst. Antall deltakere på kvalifiseringsprogram med arbeidsmarkedstiltak Rapportering: Rapportering om situasjonen på arbeidsmarkedet, herunder vurdering av situasjonen på arbeidsmarkedet for bestemte målgrupper og etatens innsats overfor disse (bl.a. personer med nedsatt funksjonsevne, yrkeshemmede, innvandrere/deltakere på introduksjonsprogram, langtidsledige, ventestønadsmottakere, ungdom og personer med økonomisk stønad/kvalifiseringsstønad fra kommunen). Side 7

8 Rapportering om den arbeidsrettete innsatsen overfor innvandrere i regjeringens Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrere, herunder nærmere om etatens innsats ifm gjennomføring av introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, samt overgangen til arbeid for introduksjonsprogramdeltakere som har deltatt på arbeidsmarkedstiltak. Rapportering om den landsomfattende satsingen på målrettede arbeidsmarkedstiltak knyttet til Handlingsplanen mot fattigdom. Rapportering om Arbeids- og velferdsetatens oppgaver knyttet til innføring og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet. Rapportering om langtidsledighetsgarantiens omfang, herunder hvordan målgruppen for garantien blir ivaretatt, hvilke tiltak som tilbys, hvor mange som blir innkalt til samtale, hvor mange som starter på tiltak og hvor mange som takker nei til tiltak Delmål: Motvirke utstøting, fremme tilbakeføring Arbeids- og velferdsetaten skal arbeide for å motvirke utstøting, forhindre langtidsfravær, bidra til inkludering og tilbakeføring til arbeidslivet. Arbeidsrettede og funksjonsforbedrende tiltak skal iverksettes så raskt som mulig der dette vurderes som nødvendig og hensiktsmessig for at vedkommende skal bli i stand til å få og/eller beholde høvelig arbeid. Arbeids- og velferdsetaten skal i samarbeid med kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere, tilby god og regelmessig oppfølging av brukere som av ulike årsaker har behov for bistand. Oppfølgingen skal tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov. Ventetid i alle fasene av attføringsprosessen skal være så kort som mulig for å sikre bedre gjennomstrømming og raskere overgang til arbeid. For personer som er mottakere av midlertidige stønadsordninger, skal etaten ha fokus på tilbakeføring eller overgang til arbeid gjennom hele stønadsforløpet. Arbeids- og velferdsetaten skal bidra til gjennomføring av den nye modellen for oppfølging av sykmeldte fra , jf. Ot.prp. nr. 6 ( ) og Innst.O. nr. 29 ( ). Behovet for bistand fra Arbeids- og velferdsetaten skal avdekkes så tidlig som mulig, samtidig som etaten skal følge opp og kontrollere at regelverket blir fulgt, og eventuelt ta i bruk sanksjoner overfor arbeidsgiver, lege eller arbeidstaker som ikke følger gjeldende regelverk. Arbeidslivssentrene i Arbeids- og velferdsetaten har gjennom IA-avtalens mandat et viktig oppdrag i å støtte opp under virksomhetenes egen innsats for å forebygge sykefravær og overgang til passive trygdeordninger. Videre skal arbeidslivssentrene i samarbeid med IAvirksomhetene, arbeide for at personer med nedsatt funksjonsevne kommer tilbake til eller får innpass i arbeidslivet. I denne forbindelse er etableringen av IA-plasser et viktig innsatsområde i Arbeidslivssentrene skal bistå IA-virksomhetene i deres arbeid for å legge til rette for at eldre arbeidstakere kan fortsette i sitt arbeid. I tildeling av midler til Senter for Seniorpolitikk, er det forutsatt at senteret skal bistå i styrkingen av kompetansen i Arbeidslivssentrene på området seniorpolitikk. Departementet vil komme tilbake til hvordan tilretteleggingsgarantien og ordningen med garantibevis skal håndteres. Arbeids- og velferdsetaten skal stimulere til at mottakere av tidsbegrenset uførestønad skal komme tilbake i arbeid. Arbeids- og velferdsetaten skal ved innvilgelse av tidsbegrenset Side 8

9 uførestønad sørge for at alle stønadsmottakerne får en oppfølgingsplan med tydelige stoppunkter. I løpet av 2008 vil mange av de som fikk innvilget tidsbegrenset uførestønad i 2004 og senere, få revurdert stønaden. Etaten skal fokusere på at de mottakerne som har en stønad som går ut i 2008 blir fulgt opp, slik at disse ikke blir stående uten inntekt i kortere eller lengre perioder. Attføringspenger i ventetid på arbeid endres fra 6 måneder til 3 måneder med virkning fra Departementet ber direktoratet legge ekstra vekt på at personer under attføring og i ventetid, får aktiv og tidlig oppfølging slik at de kan komme over i arbeid snarest mulig etter fullført attføring, jf. også brev av Styringsparametere: Gjennomsnittlig varighet fra sykmeldingstidspunkt til vedtak om yrkesrettet attføring Gjennomsnittlig varighet fra vedtak om yrkesrettet attføring til tiltaksstart Saksbehandlingstid og leveransetid for arbeidsplasshjelpemidler Rapportering: Rapportering om utviklingen i sykefraværet og uførepensjonering, andel med graderte sykepenger og rehabiliteringspenger, andel fra øvrige ordninger med overgang til yrkesrettet attføring, andel personer med nedsatt funksjonsevne 1 som går fra en trygdeytelse til ordinært arbeid, gjennomsnittlig varighet i de ulike attføringsfasene før tiltaksstart for yrkeshemmede (søkefasen, kartleggingsfasen og ventefasen), andel mottakere av tidsbegrenset uførestønad som ved revurdering kommer i arbeid, får innvilget ny stønadsperiode eller får innvilget uførepensjon og overganger mellom de ulike trygdeytelsene. Rapportering om måloppnåelse ihht. IA-avtalen, forbruk av virkemidler rettet mot IAvirksomheter og status ifm iverksetting av nye tiltak. Rapportering om arbeidslivssentrenes oppfølging av IA-avtalen. Mottatte og innhentede oppfølgingsplaner fra arbeidsgiver etter 12 ukers sykmelding, dialogmøter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker etter 12 ukers sykmelding, dialogmøter som er gjennomført etter 6 måneders sykmelding. Rapportering om innsatsen og erfaringene med utdanningsvikariater og utdanningspermisjoner Andel enslige forsørgere med stønad som har redusert overgangsstønad (er i arbeid med inntekt over 1,5 G) eller er under utdanning Delmål: Tilrettelegging for aktiv jobbsøking og målrettet rekrutteringsbistand Arbeidssøkerne skal i størst mulig grad selv kunne ta ansvar for å komme i arbeid, slik at Arbeids- og velferdsetatens ressurser kan innrettes mot de grupper og enkeltpersoner som trenger mer omfattende bistand. For at brukerne lettere skal kunne registrere seg som arbeidssøkere, orientere seg i arbeidsmarkedet og aktivt søke ledige stillinger, skal etaten motivere og veilede brukerne til å benytte selvbetjeningsløsningene i nav.no. Utformingen av bl.a. informasjon, tekniske løsninger og hjelpemidler må tilpasses personer med ulike typer funksjonsnedsettelser i tråd med krav om universell utforming, jf. arbeids- og velferdsforvaltningslovens 13. Selvbetjeningsløsningene og annen informasjon må tilpasses 1 I indikatoren defineres personer med nedsatt funksjonsevne som mottakere av attføringspenger i påvente av arbeid, mottakere av rehabiliteringspenger, uførepensjonister (inkludert de som har en frysperiode ) og personer på tidsbegrenset uførestønad. Side 9

10 mangfoldet i befolkningen, herunder personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Etaten skal ha god kunnskap om arbeidsgivers behov og om arbeidsmarkedet lokalt, regionalt og nasjonalt slik at det kan legges til rette for mobilitet i arbeidsmarkedet og effektiv formidling av arbeidskraft. Som ledd i tiltaks- og formidlingsarbeidet skal Arbeids- og velferdsetaten derfor holde god kontakt med arbeidsgivere og bygge opp nødvendig bransjekunnskap. Rask og målrettet rekrutteringsbistand skal gis til arbeidsgivere som ber om det. For å bistå arbeidsgiverne med å fylle ledige stillinger, skal etatens hovedstrategi være å mobilisere arbeidskraftressursene som finnes blant dagens ledige, undersysselsatte og blant etatens øvrige brukere. For å avhjelpe mangel på arbeidskraft blant virksomheter som melder dette, skal etaten fortsatt yte bistand til arbeidsgivere som ønsker å rekruttere utenlandsk arbeidskraft gjennom EURES. Styringsparametere: Andel arbeidssøkere som registrer seg selv på nav.no Andel stillinger meldt til NAV lokalt med tilvisning Andel tilmeldte stillinger som registreres av arbeidsgiver på nav.no Rapportering: Bruken av ulike virkemidler for å avhjelpe norske virksomheters mangel på arbeidskraft, herunder bistand gitt av EURES (antallet arbeidsgivere som har fått rekrutteringstjenester, samt anslag på omfanget av rekrutterte arbeidstakere fra utlandet) Inntektssikring Arbeids- og velferdsetaten skal sikre den enkeltes rettigheter gjennom forvaltning av trygdelovene og andre sosiale overføringsordninger på en god og effektiv måte. Gjennom bl.a. god kunnskap om regelverk og virkemidler skal brukerne sikres korrekte vedtak og utbetaling til rett tid. Det skal legges vekt på å sikre enhetlig forvaltningspraksis i etaten. Det skal etableres fylkesvise spesialenheter for forvaltning i løpet av 1. halvår Dette vil i en overgangsperiode kunne innebære risiko for manglende måloppnåelse knyttet til forvaltningen av noen stønadsområder. Direktoratet skal derfor gi en vurdering av risiko for redusert måloppnåelse i ytelsesforvaltningen og skisserer forslag til risikoreduserende tiltak innen Arbeids- og velferdsetaten skal ha rutiner for å fange opp tilfeller hvor mottaker står i fare for å miste ytelse ved opphør av behandling og tiltak. Det vises bl.a. til spørsmål til skriftlig besvarelse, spørsmål nr 353 fra Stortinget til statsråd Bjarne Håkon Hanssen Delmål: Sikre rett og riktig ytelse Rapportering: Rapport om resultater av kvalitetskontroller av saksbehandlingen og utbetalinger, herunder feilutbetalinger for siste år fordelt på sakstype. Dette gjelder også barnetrygd, kontantstøtte, bidragssaker og ytelser knyttet til svangerskap, fødsel og adopsjon. Side 10

11 Vurdering av kvaliteten på ytelsesbehandlingen i etaten Delmål: Rask utbetaling av ytelser Etaten har et ansvar for at samlet saksgang blir så kort som mulig uten at det går utover kvaliteten på saksbehandlingen. Arbeids- og velferdsetatens skal etablere svartider/saksbehandlingstider for alle sakstyper, herunder lønnsgarantisøknader. Styringsparameter: Saksbehandlingstider og avvik for alle sakstyper 3.3. Sosial inkludering Arbeids- og velferdsetaten skal i samarbeid med kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere arbeide for at alle grupper i samfunnet har mulighet til å bruke sine evner og ressurser. Etaten skal gjennom hjelpemiddelformidlingen legge til rette for at den enkelte mestrer hverdagen og på den måten ivareta enkeltindividets selvstendighet og deltakelse i samfunnet. Hjelpemiddelformidling er viktig for å sikre samfunnsdeltakelse og hindre passivisering. Hjelpemidler til barn og unge skal prioriteres. Likeledes skal hjelpemidler til arbeid og utdanning prioriteres. En stor del av etatens virksomhet er rettet mot brukere med funksjonsproblemer. Etaten skal i sin bistand til arbeidsgiverne legge vekt på å påpeke muligheter, samt bryte ned myter om ulike typer begrensninger. Kunnskapen om tilrettelegging og tilgjengelige hjelpemidler skal utvikles og spres Delmål: Sikre samfunnsdeltakelse og hindre passivisering Styringsparameter: Gjennomsnittlig sum av saksbehandlingstid og leveransetid for hjelpemidler i dagliglivet og avvik fra normtider Gjennomsnittlig tid for reparasjon av hjelpemidler i dagliglivet og avvik fra normtider for prioriterte grupper Rapportering: Rapport om hjelpemiddelområdets virksomhet, herunder antall klagesaker, oppfølgingen av situasjonen på hjelpemiddelområdet Oslo/Akershus og oppfølging av Riksrevisjonens merknader på bilstønadsområdet Brukerretting Arbeids- og velferdsetaten skal sette brukernes behov i sentrum. Det handler bl.a. om service, respekt, informasjon, tilgjengelighet, kompetanse og et godt tilpasset tjenestetilbud. Variasjonen i brukernes bakgrunn i forhold til bl.a. språk, kultur og erfaring stiller krav til utforming og tilpasning av tjenestene. Etaten skal tilstrebe og gi et reelt likeverdig tilbud til alle, uavhengig av brukernes bakgrunn og arbeide for å ivareta mangfoldsperspektivet i sitt møte med brukerne og i utformingen av publikumsrettete tjenester. Etaten skal ivareta hensynet til samiske og samiskspråklige brukere både i og utenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Gjennom opplæring av ansatte skal det legges vekt på å sikre likeverdige offentlige tjenester (LOFT) i NAV-kontoret som tar hensyn til brukernes bakgrunn. Side 11

12 Regjeringen har besluttet at alle publikumsrettede statlige etater skal gjennomføre systematiske brukerundersøkelser som utformes slik at flest mulig kan delta, og at resultatene som hovedregel skal gjøres allment tilgjengelig. Etaten skal gjennom sin statistikkføring legge til rette for at resultatene fra brukerundersøkelsene kan vise fordeling på kjønn, alder, ulike brukergrupper, herunder brukere med samisk bakgrunn og innvandrerbakgrunn, samt skille mellom brukere som trenger oppfølging og de som ikke trenger oppfølging fra etaten Delmål: Godt fornøyde brukere God kvalitet skal prege møtet med etatens brukere. Etaten skal være tilgjengelig og møte brukerne med respekt og kunnskap. Styringsparametere: Andel brukere som er fornøyd med service fra Arbeids- og velferdsetaten, herunder informasjon og tilgjengelighet Andel brukere som sier de blir møtt med respekt fra Arbeids- og velferdsetaten Andel arbeidsgivere som er fornøyd med service fra Arbeids- og velferdsetaten Delmål: Tjenester tilpasset brukernes behov brukermedvirkning Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for både individbasert og systembasert brukermedvirkning. Arbeids- og velferdsetaten skal fortsette arbeidet med å gi individuelt tilpasset veiledning, tilpasse tjenestene til brukernes behov og å heve kvaliteten på tjenestene som tilbys brukerne. For NAV-kontorene skal brukermedvirkning reguleres i de lokale samarbeidsavtalene. Rapportering: Status for arbeidet med brukermedvirkning på individnivå, herunder individuelle planer/oppfølgingsplaner Status for arbeidet med brukermedvirkning på systemnivå, herunder samarbeidet med sentrale og lokale brukerutvalg/ brukerpanel og andel personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne som er representert i disse Delmål: Informasjon og tilgjengelighet Utforming av bl.a. bygningene, informasjon, tekniske løsninger og hjelpemidler skal være tilpasset personer med ulike typer funksjonsnedsettelser. Informasjon og veiledning skal være tilpasset den enkelte brukers behov, forutsetninger og kompetanse. Det skal legges vekt på god tilgjengelighet og gode muligheter for elektronisk informasjon og kommunikasjon, herunder selvbetjeningsløsninger. De lokale kontorene skal så langt det er rimelig og mulig utformes ut fra prinsippet om universell utforming, jf. arbeids- og velferdsforvaltningslovens 13. Rapportering: Status for Arbeids- og velferdsetatens arbeid med å sikre brukerne god informasjon, herunder oversetting, bruk av tolk mv., herunder ivaretakelse av innvandrere og samiske brukeres behov Status for gjennomføring av løsninger basert på universell utforming av NAVkontorene, i utformingen av IKT-løsninger og informasjonsløsninger generelt Side 12

13 Status for NAV-kontorer som har gjennomført opplæring i offentlige tjenester (LOFT) som er tilpasset mangfoldet i befolkningen basert på de verktøyene som Integreringsog mangfoldsdirektoratet har på området Kostnadseffektivitet og kontroll Delmål: Etablering av intern kontroll og risikostyring Arbeids- og velferdsetaten skal etablere en intern kontroll i etaten som skal bidra til å sikre at tildelingsbrevets delmål oppfylles, at ressursbruken er effektiv og at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler. Den interne kontrollen skal forhindre styringssvikt, feil og mangler, bl.a. med sikte på å forbygge og avdekke misligheter og økonomisk kriminalitet i egen virksomhet. Den interne kontrollen skal utarbeides i tråd med pkt. 2.4 Intern kontroll i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Den interne kontrollen skal dokumenteres, herunder skal det dokumenteres at det er gjennomført kontroller for å påse at den interne kontrollen fungerer på en tilfredsstillende måte og at den etterleves. Arbeids- og velferdsetaten skal gjennomføre risikovurderinger. Risikovurderingene skal relateres til delmålene slik disse er formulert i tildelingsbrevets punkt Den interne kontrollen skal videre bidra til å sikre at det legges frem et samlet regnskap for etaten som gir et korrekt bilde av de økonomiske sidene ved alle aktiviteter i etaten. Som et ledd i dette skal direktoratet gjennomføre en prøveregnskapsavslutning høsten I den forbindelse skal det utarbeides en tiltaksplan for endelig regnskapsavslutning basert på en oppsummering av prøveregnskapsavslutningen. Rapportering: Risikovurderingene skal oversendes departementet i virksomhetsrapporten for 1. tertial På områder der risikoen vurderes som kritisk, skal det foreslås risikoreduserende tiltak. I forbindelse med virksomhetsrapporten for 2. og 3. tertial 2008, skal det gis et oppdatert risikobilde. Rapporteringen per 2. tertial vil være et viktig grunnlag for arbeidet med tildelingsbrevet for Det skal i virksomhetsrapporten for 1. tertial 2008 rapporteres om status i arbeidet med etablering av den interne kontrollen og om denne fungerer på en tilfredsstillende måte Delmål: Avdekke og hindre trygdemisbruk Arbeids- og velferdsetaten skal avdekke og hindre trygdemisbruk. Etaten skal gjennomføre risikoanalyser for å identifisere nye kritiske områder for trygdemisbruk, herunder stønadsordninger, næringer/bransjer mv. og om det er behov for nye virkemidler i arbeidet mot trygdemisbruk. Samarbeidet med andre relevante aktører skal videreføres og utvikles. Rapportering: Antall anmeldelser og avdekket misbruk (mill. kroner) Rapport om gjennomførte kontroller på stønadsområder og etatens risikoanalyser av kritiske områder for trygdemisbruk og utfordringer i arbeidet mot trygdemisbruk. Side 13

14 Delmål: Effektiv innkreving Arbeids- og velferdsetaten skal prioritere tiltak i innkrevingsarbeidet med provenymessig betydning. Rapportering: Rapport om innkrevingsresultater og utfordringer i innkrevingsarbeidet Rapport om utvikling i bidragsgjeld og feilutbetalte ytelser Delmål: God kostnadskontroll Arbeids- og velferdsetaten skal tilpasse sin virksomhet innenfor tildelte bevilgningsrammer og gi gode prognoser på forbruk og utbetalinger. Etaten skal utvikle systemer og rutiner for å sikre god kostnadskontroll, herunder også folketrygdens budsjettposter. Rapportering: Økonomirapportering Arbeids- og velferdsdirektoratet skal innen rapportere status for regnskapet per og prognoser for året på alle kapitler og poster (inkludert inntektsposter) som ikke behandles av beregningsgruppa for folketrygden. Følgende oppstilling benyttes i rapporteringen: Kap./post Totalt budsjett for året som helhet 1) Periodisert budsjett per Regnskap/utbetalt beløp per Prognose for utbetalt beløp per Avvik mellom totalt budsjett for året som helhet og prognose for utbetalt beløp per ) Tildeling som følge av saldert budsjett, overførte midler fra foregående år og eventuelle ytterligere endringer gjennom året (innsparingsfullmakter mv.) Det skal rapporteres om bruttoforbruk på kapittel og post og nettoforbruk justert for refusjoner og merinntektsfullmakter mv. Vi ber om en tabellarisk fremstilling av dette. Det skal gis en omtale av vesentlige avvik som fremkommer i regnskapet. Det skal redegjøres for årsaker til avvik og hvilke tiltak som iverksettes for å holde budsjettrammene. Dette gjelder både ved mindre- og merforbruk. Vi ber etaten rapportere på faktisk refundert beløp per , og gi en prognose per Vi ber om at rapporten for bevilgninger, merinntekter og refusjoner inneholder en tabellarisk oversikt med status/regnskapsført beløp per og prognose per fordelt på inntekstkapittel/post. Skulle det avdekkes vesentlige avvik fra bevilgningene utenom de fastlagte rapporteringsrundene, skal direktoratet informere departementet om disse straks direktoratet får kjennskap til slike avvik. Direktoratet skal videre fremme forslag om mulige korrigerende tiltak Rapportering om gjennomføring av arbeidsmarkedstiltakene Arbeids- og velferdsetaten skal rapportere om gjennomføring av arbeidsmarkedstiltakene hver andre måned. Side 14

15 Gjennomgang av økonomistyring og kontroll av arbeidsmarkedstiltak Arbeids- og velferdsetaten skal rapportere tertialvis om risikobildet knyttet til økonomistyringen og kontrollen av arbeidsmarkedstiltakene Rapportering om forbruk av tilretteleggingstilskuddet og refusjon av bedriftshelsetjenester Arbeids- og velferdsetaten skal i 2008 rapportere tertialvis om forbruk og gitte tilsagn under kap. 2650, post 73 Tilretteleggingstilskuddet og post 74 Refusjon av bedriftshelsetjenester Rapportering kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten skal tilpasse sin drift innenfor rammen av de midler som er stilt til disposisjon for etaten. Arbeids- og velferdsdirektoratet skal rapportere om forbruk og prognoser for kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten med tilhørende inntektsposter, per april og månedlig fra og med august Avvik og antatt prognose ved årets slutt skal forklares. Rapporteringsmalen i punkt skal benyttes. Det skal rapporteres om bruttoforbruk på kapittel og post og nettoforbruk justert for refusjoner og merinntektsfullmakter mv Gjennomføring av NAV-reformen og IKT-pensjonsprogrammet Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for å planlegge og gjennomføre oppgaver på det statlige ansvarsområdet knyttet til NAV-reformen. Arbeids- og velferdsetaten har et overordnet ansvar for at de ulike tiltak mv. som inngår i reformen, blir gjennomført ihht plan, og et ansvar for å sørge for at det blir etablert et nødvendig og godt samarbeid med de andre aktørene i gjennomføring av reformen. NAV-reformen er en samarbeidsreform mellom stat og kommune. Arbeids- og velferdsetaten må samarbeide tett med kommunene, både direkte og via KS og med Sosial- og helsedirektoratet i arbeidet på nasjonalt plan om planer og veiledende materiale angående etablering og utvikling av NAV-kontorene. Fylkesmannen skal medvirke til gjennomføringen av NAV-reformen i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten i fylket, herunder medvirke til at det skjer som et likeverdig samarbeid mellom stat og kommune. Kvalifiseringsprogrammet er en ny ordning som skal forvaltes ved NAV-kontorene i samarbeid mellom stat og kommune. Arbeids- og velferdsdirektoratet skal legge til rette for at det etableres et godt samarbeid i NAV-kontoret. I 2008 skal det etableres minst 140 NAV-kontorer. Det skal videre etableres fylkesvise spesialenheter for forvaltning med avdelingskontor i løpet av 1. halvår Det vil bli avholdt to særmøter i halvåret om gjennomføringen av NAV-reformen og IKTpensjon, jf. vedlegg 6. Til det enkelte møtet skal direktoratet legge fram en statusrapport for gjennomføringen av NAV-reformen og IKT-pensjon. Rapporten skal oversendes departementet senest åtte virkedager før møtet. Departementet vil på basis av direktoratets statusrapport utarbeide dagsorden for møtet. I rapporteringen skal følgende elementer inngå: Arbeids- og velferdsdirektørens overordnede vurdering Status for etablering av NAV-kontor, herunder rapportering om valgt ledermodell og hvilke kommunale tjenester som inngår Status for etablering av spesialenheter for forvaltning Side 15

16 Status for innføring av nye arbeidsmåter og prosesser i NAV-kontoret, herunder rapportering om kompetanseutvikling i NAV-kontorene. Reviderte planer for kompetanseutvikling (NAV-kontorene og Arbeids- og velferdsetaten) legges frem til det første særmøtet om NAV-reformen i Status for IKT-basis Status for IKT-pensjon Status for arbeidet med å realisere gevinster i Arbeids og velferdsetaten Overordnet rapportering for andre programmer/ prosjekter finansiert over kap. 604 Økonomisk status for kap. 604 Det vises til vårt brev av som gir mandat for gjennomføring av fase 2 av IKT- Pensjonsprogrammet. Vi legger til grunn at programmet gjennomføres i henhold til mandatet og Programmets styringsdokument av med senere endringer, herunder Revurdert prosjektplan for fase 2 av Sentrale oppgaver for fase 2 i 2008 vil være etableringen av fem spesialenheter for pensjon og sikre en trygg og effektiv innføring av Kjempen (hovedleveranse fase 2) fra desember For fase 3 av programmet viser vi til vårt brev av som gir mandat for gjennomføring av forprosjektet for fase 3 med endringer som følger av vårt brev av Sentrale oppgaver i 2008 vil være å utforme styringsgrunnlag og -dokument i henhold til mandatet og bistå departementets valgte kvalitetssikrer i gjennomføring av KS2. Departementet tar sikte på at KS2 skal være gjennomført til regjeringens budsjettkonferanse i august/september. Det vil utformes eget mandat for fase 3 etter at KS2 er gjennomført. Statusrapportering til departementet skal følge rapporteringen for gjennomføring av NAVreformen både når det gjelder rapporteringsform og gjennomføring av særmøter, jf omtale ovenfor. Det legges videre opp til å videreføre ordningen med månedelige oppfølgingsmøter mellom departementet og programmet. Vi kommer tilbake til møtekalender for disse møtene. 4. TILDELT BELØP Statsbudsjettet for 2008 er vedtatt i Stortinget, jf. St.prp. nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 5 ( ) og Budsjett-innst. S. nr. 15 ( ), St.prp. nr. 1 ( ) Barne- og likestillingsdepartementet og Budsjett-innst. S. nr. 2 ( ) og St.prp. nr. 1 ( ) Helse- og omsorgsdepartementet og Budsjett-innst. S. nr. 11 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeids- og inkluderingsdepartementet stiller følgende til rådighet på kapitler og poster med tilhørende stikkordsfullmakter slik det fremgår nedenfor. Kapitler/poster Tildeling for 2008 (beløp i 1000-kroner) Kap. 604 NAV-reform og pensjonsreform Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21 Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten Post 01 Driftsutgifter Post 21 Spesielle driftsutgifter Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Side 16

17 Kapitler/poster Tildeling for 2008 (beløp i 1000-kroner) Post 70 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte, kan overføres Kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak Post 21 Evaluering, utviklingstiltak m.v., kan overføres Post 76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres Kap. 635 Ventelønn Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning Kap. 660 Krigspensjon Post 70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning Post 71 Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning Kap. 666 Avtalefestet pensjon (AFP) Post 70 Tilskudd Kap. 667 Supplerende stønad til personer over 67 år Post 70 Tilskudd, overslagsbevilgning Kap Dagpenger Post 70 Dagpenger, overslagsbevilgning Kap Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. Post 70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning Kap Stønad til enslig mor eller far Post 70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning Post 72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning Post 73 Utdanningsstønad Post 75 Tilskudd til flytting for å komme i arbeid 500 Post 76 Forskuttering av underholdsbidrag Kap Sykepenger Post 70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning Post 71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning Post 72 Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning Post 73 Tilretteleggingstilskudd, kan overføres Post 74 Refusjon bedriftshelsetjenester, kan overføres Post 75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning Kap Medisinsk rehabilitering mv. Post 70 Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning Post 71 Legeerklæringer Kap Ytelser til yrkesrettet attføring Post 70 Attføringspenger, overslagsbevilgning Post 71 Attføringsstønad, overslagsbevilgning Kap Uførhet Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning Post 72 Særtillegg, overslagsbevilgning Post 73 Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning Post 74 Tidsbegrenset uførestønad, overslagsbevilgning Post 75 Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning Post 76 Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning Kap Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv. Post 70 Grunnstønad, overslagsbevilgning Post 71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning Post 73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning Post 74 Tilskudd til biler Post 75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler Post 76 Bedring av funksjonsevnen, andre formål Post 77 Ortopediske hjelpemidler Post 78 Høreapparater Kap Alderdom Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning Side 17

18 Kapitler/poster Tildeling for 2008 (beløp i 1000-kroner) Post 72 Ventetillegg, overslagsbevilgning Post 73 Særtillegg, overslagsbevilgning Kap Etterlatte Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning Post 72 Særtillegg, overslagsbevilgning Post 74 Utdanningsstønad Post 75 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning Kap Gravferdsstønad Post 70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning Kap Diverse utgifter Post 70 Sykestønadsutgifter i utlandet Post 77 Pasienter fra gjensidighetsland mv Kap Arbeids- og velferdsetaten Post 01 Administrasjonsvederlag Post 06 Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag Post 07 Administrasjonsvederlag fra regionale helseforetak Kap Arbeidsmarkedstiltak Post 02 Diverse inntekter 0 Post 85 Innfordring av feilutbetaling, arbeidsmarkedstiltak Kap Ventelønn m.v. Post 01 Refusjon statlig virksomhet mv Post 85 Innfordring av feiltubetaling av ventelønn Kap Diverse inntekter Post 02 Diverse inntekter Post 03 Hjelpemiddelsentraler m.m Post 71 Refusjon ved yrkesskade Post 73 Refusjon fra bidragspliktige Post 74 Refusjon medisinsk behandling Post 80 Renter Post 85 Innfordret misbruk av dagpenger Post 86 Innfordret misbruk av attføringsytelser Kap Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. Post 02 Dividende Kap Refusjon av dagpenger Post 01 Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs Post 03 Refusjon av dagpenger fra EØS-land Det er nedenfor gitt nærmere føringer på enkelte kapitler og poster Kap. 604 NAV-reform og pensjonsreform Nedenfor er tildelt beløp fordelt på NAV-reformen og pensjonsreformen NAV-reform Til gjennomføring av NAV-reformen i 2008 stilles 831 mill. kroner til rådighet under post 21 og 217,4 mill. kroner til rådighet under post 45. Under post 45 er 33 mill. kroner direktoratets usikkerhetsavsetning til IKT-basis. I tillegg har departementet holdt tilbake en usikkerhetsavsetning på 63 mill. kroner til IKT-basis. Direktoratet må be om eventuell utløsning av usikkerhetsavsetningen Pensjonsreform Til gjennomføring av IKT-pensjon i 2008 stilles 36,5 mill. kroner til rådighet under post 21 og 409,3 mill. kroner til rådighet under post 45. I tillegg er det holdt 48 mill. kroner tilbake i Side 18

19 departementet som usikkerhetsavsetning. Direktoratet må be om eventuell utløsning av risikoavsetningen. Det stilles følgende beløp til disposisjon for IKT-Pensjonsprogrammet for 2008: (beløp i kroner) Fase 2 Post Post Usikkerhetsavsetning tilbakeholdt i departementet (post 45) Fase 3 Post Post Omstillingskostnader Post Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten Post 01 Driftsutgifter Styrking av Arbeids- og velferdsetatens arbeid med oppfølging av arbeidssøkere med psykiske lidelser Arbeids- og velferdsetaten styrkes med 54 mill. kr. til oppfølging av arbeidssøkere med psykiske lidelser i forbindelse med Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse ( ). Dette skal bidra til å styrke oppfølgingen av personer med psykiske lidelser og styrke samarbeidet med helsesektoren og andre aktuelle aktører, for bedre å tilrettelegge tilbudet til den enkelte bruker med psykiske lidelser og arbeidsgivere. Satsingen innebærer bl.a. videreføring av fylkeskoordinatorfunksjonen, samt etablering av veilednings- og oppfølgingsloser, jf. Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse samt punkt Styrking av tjenester fra arbeidslivssentrene Kap. 605 er styrket med 5 mill. kroner i 2008 til arbeidslivssentrenes arbeid med alle tre delmålene i IA-avtalen. Styrking av Arbeids- og velferdsetatens arbeid med oppfølging av sykmeldte Kap. 605 er styrket med 6 mill. kroner til Arbeids- og velferdsetatens arbeid med oppfølging av sykmeldte og kontroll med at arbeidsgivere, arbeidstaker og leger følger regelverket. Arbeids- og utdanningsreiser Arbeids- og utdanningsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne forlenges som forsøksordning, men vil fra i sin helhet legges til Arbeids- og velferdsetaten. Midlene som tidligere er forvaltet av Samferdselsdepartementet, overføres til kap. 605, post 01, og ordningen videreføres dermed med totalt 18,1 mill. kroner i Arbeids- og velferdsetaten inngår nye avtaler med de regionale helseforetakene når det gjelder transporten i regi av de lokale kjørekontorene for Det vises til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 5 ( ). Funksjonsassistent Ordningen med funksjonsassistent skal videreføres som tidligere. Side 19

20 Morokulien Infosenter Arbeids- og velferdsetaten skal, utover de midler etaten normalt bidrar med, for 2008 bidra med ytterligere kroner innenfor den ordinære budsjettrammen til finansiering av Morokulien Infosenter med tanke på å sikre Morokulien Infosenter en permanent lokal/regional finansiering f.o.m Post 21 Spesielle driftsutgifter Arbeids- og velferdsetaten tildeles 35,5 mill. kroner under kap. 605, post 21 Spesielle driftsutgifter. Ordning med tilretteleggingsgaranti Ordningen med tilretteleggingsgaranti skal gjøres landsomfattende fra Kap. 605 er styrket med 2 mill. kroner til Arbeids- og velferdsetatens oppfølging av ordningen. Den samlede administrative styrking i forbindelse med denne ordning er etter dette på 13,6 mill. kroner. Arbeids- og velferdsdirektoratet skal i 2008 følge opp ordningen med tilretteleggingsgaranti. Idebanken - Inkluderende arbeidsliv 3,4 mill. kroner er satt av til driften av Idebanken - Inkluderende arbeidsliv. Overføring av forvaltningsansvaret for helserefusjoner 3,1 mill. kroner er satt av til prosjektorganisasjonen for overføring av forvaltningsansvaret for helserefusjoner. FARVE - Forsøksmidler Arbeid og Velferd 15,4 mill. kroner er satt av til FARVE - Forsøksmidler Arbeid og Velferd Post 70 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte Arbeids- og velferdsetaten tildeles 138 mill. kroner under kap. 605, post 70 Tilskudd til helseog rehabiliteringstjenester for sykmeldte, knyttet til ordningen med tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester, jf. også omtale under punkt Kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak Tilskuddsatser samt oversikt over tilsagns- og omdisponeringsfullmakter fremgår av vedlegg Nærmere om gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltakene Bevilgningen under arbeidsmarkedstiltakene gir i alt rom for å gjennomføre et tiltaksnivå på om lag plasser i gjennomsnitt i regi av Arbeids- og velferdsetaten for Av disse skal om lag plasser sikre at ordinære arbeidssøkere som trenger det, får nødvendig og hensiktsmessig bistand. Samtidig skal om lag plasser sikre at yrkeshemmede arbeidssøkere får rask og tilpasset bistand. Etaten skal ha fokus på å oppfylle måltallene innenfor gjeldende bevilgning. I tillegg kommer om lag 350 plasser knyttet til forsøket med kommunalt ansvar for arbeidsmarkedstiltak i tre bydeler i regi av Oslo kommune. Midlene til dette er allerede rammeoverført KRD. Forsøk med oppgavedifferensiering av arbeidsmarkedstiltak i Oslo kommune utfases, som planlagt, gradvis i takt med etableringen av NAV-kontor i de aktuelle Side 20

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

NAV // 2008 REFORMARBEIDET HOVEDMÅL NØKKELTALL

NAV // 2008 REFORMARBEIDET HOVEDMÅL NØKKELTALL REFORMARBEIDET HOVEDMÅL NØKKELTALL 2008 ET KREVENDE ÅR FOR NAV // LEDER // 2008 ble et spesielt år for NAV. Den internasjonale finanskrisen som slo inn på høsten førte til et omslag i arbeidsmarkedet.

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

NAV i 2012 Arbeid først To av tre alderspensjonister under 67 år registrert som arbeidstakere Aktiv hverdag for personer med nedsatt funksjonsevne

NAV i 2012 Arbeid først To av tre alderspensjonister under 67 år registrert som arbeidstakere Aktiv hverdag for personer med nedsatt funksjonsevne NAV i 2012 Arbeid først Arbeidsmarkedet var jevnt over godt i 2012. Norge har høy sysselsetting og lav arbeidsledighet. I 2012 var over 2,6 millioner personer sysselsatt. I snitt var det nær 66 000 helt

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap.

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap. Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3620 26.01.2015 Oppdragsbrev til Vox 2015 - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - opplæring i norsk

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter

Vi gir mennesker muligheter Møteplass Arbeidsrettet Rehabilitering 10. oktober 2007 Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi gir mennesker muligheter NAV // 28.10.2011 Side 2 1 Antall mottakere av helserelaterte ytelser

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 TILDELINGSBREV FOR 2014 - TRYGDERETTEN 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet presenterer i dette brevet satsingsområder,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Tildelingsbrev for 2013

Tildelingsbrev for 2013 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 12/3245 1.2.2013 Tildelingsbrev for 2013 1 INNLEDNING 4 2 HOVEDMÅL OG PRIORITERTE OPPGAVER I 2013 4 3 MÅL, STYRINGSPARAMETRE,

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

REFORMARBEIDET I 2007

REFORMARBEIDET I 2007 REFORMARBEIDET I 2007 Det samlede omstillingsarbeidet i Arbeids- og velferdsetaten har vært omfattende og krevende i 2007, og har dreid seg om arbeid med NAV-reformen, helsereformen og pensjonsreformen.

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne AB-konferansen 2012 TILBAKE TIL FREMTIDEN, 7. november Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Arbeids- og velferdsdirektoratet v/randi Røed Andersen Tiltakskontoret // Tjenesteavdelingen

Detaljer

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 8/14 AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE - Kort om aktivitetsplikt ved trygdeordninger I. De enkelte ordningene Sykepenger Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007)

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1 Hjelpemidler i arbeidslivet NAV, 06.02.2013 Side 1 NAV Hjelpemiddelsentral Nordlands bidrag i samhandlingsprosessen med øvrige samarbeidsparter NAV Hjelpemiddelsentral Nordland ønsker å fremstå som en

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert 1. juli 2011. Planen vil bli oppdatert halvårlig.

Detaljer

1 Bakgrunnen for forslaget

1 Bakgrunnen for forslaget 1 Bakgrunnen for forslaget 1.1 Innføring av den tidsbegrensede ytelsen arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspengene ble innført 1. mars 2010. Innføringen innebar at de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger,

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i møtet i Oppfølgingsgruppa 16.november 2012.

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i 13. desember 2011. Planen vil bli oppdatert

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010

OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010 OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010 For hver bostøttetermin blir det maskinelt innhentet opplysninger om ytelser fra

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid ARBEID Generelt på innsats for å gi flere med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer mulighet til å prøve seg i arbeidslivet Kommentar: Regjeringen satser generelt på arbeid, aktivitet og omstilling.

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Innst. 142 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:15 (2008 2009)

Innst. 142 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:15 (2008 2009) Innst. 142 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:15 (2008 2009) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus Pb. 8172 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201000730-/MEO 01.02.2010 Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Detaljer

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 88 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:97 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Sykefraværet IA, NAV og legene

Sykefraværet IA, NAV og legene Sykefraværet IA, NAV og legene Politisk rådgiver Liv Tørres Mo i Rana 5. mai 2011 Antall årsverk med en helserelatert ytelse og andel av befolkningen 600 600 18 500 500 16 Legemeldt sykefravær 14 400 400

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim Formålet med reformen Få flere

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie

AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie 20. februar 2009 AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon NAV - Mål og resultater Status for reformarbeidet Finanskrisen og konsekvenser for NAV Prioriteringer it i og tiltak i 2009

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Dette skal jeg snakke om: Dagens arbeidsmarked Inkludering av de med svak tilknytning til arbeidsmarkedet Enkelte innvandrergrupper Hvem er

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT Avgitt 6. november 2006 Sykefraværsutvalget Sykefraværsutvalget ble oppnevnt ved brev fra statsministeren til organisasjonene 11. september

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014.

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Arbeids- og sosialdepartementet - ASD Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 14/01010-2 Arkivkode: 461 Saksbehandler:

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Høringsuttalelse "Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet"

Høringsuttalelse Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet Arkivsaknr: 2015/1424 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 01.10.2015 Kommunestyret 15.10.2015 Høringsuttalelse "Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Vi gir mennesker muligheter Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting

Detaljer

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007)

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Prosjekt igangsatt på initiativ fra AID Hvordan kan etatene hver for seg og i samarbeid arbeide mer effektivt for å motvirke at arbeidstakere som har fått

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1689-8-KIM 19.06.2007 UTTALELSE I KLAGESAK - ATTFØRINGSPENGER SOM GRUNNLAG FOR RETT TIL FORELDREPENGER

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1689-8-KIM 19.06.2007 UTTALELSE I KLAGESAK - ATTFØRINGSPENGER SOM GRUNNLAG FOR RETT TIL FORELDREPENGER Barne- og likestillingsdepartementet Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1689-8-KIM 19.06.2007 UTTALELSE I KLAGESAK - ATTFØRINGSPENGER SOM GRUNNLAG FOR RETT TIL FORELDREPENGER Likestillings- og diskrimineringsombudets

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter 1 Nærmere retningslinjer for disponering av bevilgninger De bevilgninger som blir stilt til rådighet,

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Nordisk sosialförsäkringsmøte 2012. Hvordan forebygge og avdekke trygdebedrageri innenlands og utenlands? Direktør Magne Fladby NAV Kontroll

Nordisk sosialförsäkringsmøte 2012. Hvordan forebygge og avdekke trygdebedrageri innenlands og utenlands? Direktør Magne Fladby NAV Kontroll Nordisk sosialförsäkringsmøte 2012 Hvordan forebygge og avdekke trygdebedrageri innenlands og utenlands? Direktør Magne Fladby NAV Kontroll Disposisjon Omfang Utvikling og trender Øke oppdagelsesrisikoen

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Samarbeid kommune stat i NAV

Samarbeid kommune stat i NAV NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. 4. februar 2010 Samarbeid kommune stat i NAV v/arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3.

Detaljer

Kommunereformen; - NAV sin rolle?

Kommunereformen; - NAV sin rolle? Kommunereformen; - NAV sin rolle? Hva er og hva gjør NAV? Et likeverdig partnerskap mellom kommune og stat, - styringssignaler fra rådmannen og fylkesdirektør NAV NAV Porsgrunn har 65 ansatte (50 : 50

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 1. Innledning Dagens tiltaksstruktur er komplisert og uoversiktlig. Det er gjennom årenes løp opprettet mange parallelle og overlappende ordninger. Dette

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten

Høring - Forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten Arbeids- og sosialdepartementet Høring - Forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten 1. Innledning Fra 1. januar

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Tildelingsbrev for 2012

Tildelingsbrev for 2012 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 11/4348 27.01.2012 Tildelingsbrev for 2012 1 INNLEDNING 4 2 HOVEDMÅL OG PRIORITERTE OPPGAVER I 2012 4 3 MÅL,

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMO-14/12347-2 66790/14 10.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 02.09.2014 Stavanger

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer