Tildelingsbrev for 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tildelingsbrev for 2008"

Transkript

1 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato /NRO Tildelingsbrev for INNLEDNING SATSINGSOMRÅDER I MÅL OG RESULTATER I ARBEIDSRETTING INNTEKTSSIKRING SOSIAL INKLUDERING BRUKERRETTING KOSTNADSEFFEKTIVITET OG KONTROLL GJENNOMFØRING AV NAV-REFORMEN OG IKT-PENSJONSPROGRAMMET TILDELT BELØP ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET FULLMAKTER ØVRIGE RAMMER OG RETNINGSLINJER FRA AID ØKONOMIFORVALTNING AVSTEMMING AV OG FORKLARING AV MELLOMVÆRENDE OPPFØLGING AV SAKER FRA RIKSREVISJONEN ADMINISTRATIVE FØRINGER HELSEREFUSJONSPROSJEKTET OPPFØLGING AV SAMHANDLINGSPROSJEKTET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG AID OM STYRKET SAMARBEID MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN OG UTDANNINGSMYNDIGHETENE TILSKUDD TIL HELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTER GJENNOMGANG AV HJELPEMIDDELOMRÅDET FELLES MÅL OG RESULTATINDIKATORER FOR ARBEIDS- OG VELFERDSKONTORENE Postadresse Kontoradresse Telefon Velferdspolitisk avdeling Saksbehandler Postboks 8019 Dep Grubbegata Nina Beate Rasch-Olsen 0030 Oslo Org no. Telefaks

2 5.11. KVALIFISERINGSPROGRAM FOR UTSATTE GRUPPER MED INGEN ELLER SVÆRT BEGRENSEDE YTELSER FRA FOLKETRYGDEN LØNNSGARANTIORDNINGEN OPPFØLGING AV ARBEIDET MED UTENLANDSSAKER UTREDNINGSARBEID PÅ TOLKEOMRÅDET OG KARTLEGGING AV BEHOVET FOR SERVICEHUNDER REVURDERING AV GRUNNSTØNAD ARBEIDSAVKLARINGSPENGER ARBEIDET MED NY ALDERS- OG UFØREPENSJON I TANNHELSEPERSONELL SOM KAN HA FÅTT SENSKADER ETTER KVIKKSØLVEKSPONERING SÆRSKILTE BEHOV VED ETABLERING AV NAV-KONTOR I KOMMUNER MED SAMISK BEFOLKNING PROSJEKT MANGFOLDSLØFT BIDRAG TIL REALISERING AV REGJERINGENS MÅLSETTINGER FOR IKT-SATSING I OFFENTLIG SEKTOR UTREDNINGER, FORSØK, EVALUERINGER MV ØVRIGE RAMMER OG RETNINGSLINJER FRA BLD KAP FORELDREPENGER BIDRAGSSAKER ØVRIGE RAMMER OG RETNINGSLINJER FRA HOD KORREKTE OPPGJØR FOR HELSETJENESTER TAKSTBRUKUNDERSØKELSER FOR LEGER, FYSIOTERAPEUTER OG PSYKOLOGER FORVALTNING AV FASTLEGELISTENE TANNHELSEFELTET OFFENTLIGE POLIKLINIKKER OG PRIVATE LABORATORIER OG RØNTGENINSTITUTT LEGEMIDLER - REFUSJON ETTER INDIVIDUELL SØKNAD LEGEMIDLER BLÅRESEPTKONTROLL LEGEMIDLER ERESEPT KONTAKTPUNKTET FOR MYNDIGHETENES LEGEMIDDELINFORMASJON NAV PASIENTFORMIDLING ARBEID OG PSYKISK HELSE KJØP AV HELSETJENESTER KAP. 726 POST RAPPORTERINGSSYSTEM - SOSIALE HELSEFORSKJELLER HELSEREFUSJONSPROSJEKTET PASIENTTRANSPORT RAPPORTERING VIRKSOMHETSRAPPORTENE BUDSJETTFORSLAG, STRATEGISKE INNSPILL MV Vedlegg 1: Budsjettfullmakter for 2008 Vedlegg 2: Personalfullmakter for 2008 Vedlegg 3: Instruks fra AID overfor underliggende virksomheter Vedlegg 4: Administrative føringer mv. Vedlegg 5: Oversikt over rapportering og hyppighet i tilknytning til opplegget for mål og resultatstyring i 2008 Vedlegg 6: Kalender for styringsdialogen i 2008 Vedlegg 7: Tilskuddsatser Side 2

3 1. INNLEDNING Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) stiller i dette tildelingsbrevet midler til rådighet og gir rammer og retningslinjer for Arbeids- og velferdsetatens virksomhet i Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken. Arbeids- og velferdsetaten har også ansvaret for forvaltningen av helserefusjonsområdet for Helse- og omsorgsdepartementet og forvaltningen av ytelsene kontantstøtte, barnetrygd og foreldrepenger for Barne- og likestillingsdepartementet, jf. St.prp. nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, St.prp. nr. 1 ( ) Helse- og omsorgsdepartementet og St.prp. nr. 1 ( ) Barne- og likestillingsdepartementet. Omtalen i budsjettproposisjonene skal være Arbeids- og velferdsetatens utgangspunkt for gjennomføringen av politikken i 2008, sammen med de presiseringer og retningslinjer som gis i dette brevet. Der ikke annet er sagt, legges det til grunn at den løpende virksomheten videreføres. Arbeids- og velferdsdirektoratet har et selvstendig ansvar for å informere departementet dersom det oppstår vesentlige avvik i gjennomføringen av politikken, i planer som er avtalt med departementet eller i virksomheten forøvrig. Dersom direktoratet vurderer at det er uklarheter i de rammene og retningslinjene som formidles til direktoratet, har direktoratet et selvstendig ansvar for å ta saken opp med departementet. 2. SATSINGSOMRÅDER I 2008 For å nå regjeringens mål for arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken slik det er omtalt i St.prp. nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, skal Arbeids- og velferdsetaten: Bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked Ivareta utsatte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse Sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Frem mot 2010 skal det gjennomføres tre store reformer parallelt. Det gjelder NAV-reformen, jf. punkt 3.6, pensjonsreformen, jf. punkt 5.17, og at forvaltningen av helserefusjonsområdet skal skilles ut fra Arbeids- og velferdsetaten, jf. punkt 5.5 og En god og stabil gjennomføring av politikken skal stå sentralt i etatens arbeid. Etaten skal bistå arbeidsgiverne med å fylle ledige stillinger i en høykonjunktur med stor etterspørsel etter arbeidskraft. Etaten må i den forbindelse legge betydelig vekt på å mobilisere de arbeidskraftsressursene som finnes blant dagens ledige, undersysselsatte og etatens øvrige brukere. Samtidig skal etaten legge til rette for å øke omfanget av rekruttering fra utlandet for å avhjelpe næringer og bransjer med mangel på arbeidskraft. Med den høye etterspørselen etter arbeidskraft, vil det fortsatt være viktig å bidra til lav ledighet, og særlig bidra til høy overgang til arbeid blant utsatte grupper på arbeidsmarkedet og motvirke at arbeidsføre personer i yrkesaktiv alder faller utenfor arbeidslivet. Etaten må Side 3

4 derfor iverksette målrettede og tilpassede tiltak og tjenester tidligst mulig, dersom det vurderes som nødvendig og hensiktsmessig for at den enkelte skal kunne delta i arbeidslivet. Innvandrere utgjør en betydelig ressurs som det er særlig viktig å mobilisere til arbeid. En utfordring for etaten i 2008 vil være å bidra til høy overgang til arbeid blant innvandrere. Dette fordrer bl.a. et systematisk samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og kommunene. Regjeringens Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen videreføres og styrkes på enkelte områder i Denne planen vil, i tillegg til den øvrige satsingen, innebære fortsatt høy oppmerksomhet på å få flere innvandrere, herunder deltakere på introduksjonsprogram og personer med særskilte bistandsbehov, i arbeid i Arbeids- og velferdsetaten skal samarbeide med kommunene om gjennomføring av introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Vi viser også til regjeringens satsing på arbeidsrettet innsats i Groruddalen og vil komme nærmere tilbake til dette i eget brev. Som en oppfølging av St.meld. nr. 9 ( ) Arbeid, velferd og inkludering, samles dagens budsjettposter som finansierer ordinære og spesielle arbeidsmarkedstiltak til én, ny budsjettpost for arbeidsmarkedstiltak, jf. kap. 634, post 76 Tiltak for arbeidssøkere. Dette skal gi muligheter for økt fleksibilitet i Arbeids- og velferdsetatens tiltak og tjenester overfor ulike arbeidssøkere. Det legges i hovedsak opp til en videreføring av nivået for arbeidsmarkedstiltak rettet mot ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere i Innenfor dette tiltaksnivået innføres det en tiltaksgaranti for langtidsledige som har vært sammenhengende ledig i minst to år og ventestønadsmottakere som har vært helt ledige i minst seks måneder. Dette for å øke aktiviteten med sikte på overgang til arbeid for denne gruppen, jf. omtale under delmål Samtidig avvikles ordningen med ventestønad for nye tilfeller fra Personer som allerede mottar ventestønad kan fortsette på ordningen inntil Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at berørte ventestønadsmottakere får informasjon om dette i god tid før For 2008 legges det videre opp til at innrettingen av arbeidsmarkedspolitikken videreføres. Departementet vil i samråd med etaten i 2008 fortsette arbeidet med å konkretisere og følge opp de praktiske endringene i budsjettstrukturen frem mot 2009-budsjettet. I løpet av 2008 skal Arbeids- og velferdsetaten igangsette følgende tiltak, jf. forslag til revidert forskrift om arbeidsrettede tiltak: Et nytt avklaringstiltak som inneholder motivasjon, veiledning, kartlegging og utprøving av arbeidsevne for personer med et mer begrenset behov for avklaring utover det etaten selv kan tilby Et nytt oppfølgings- og formidlingstiltak for personer med behov for mer omfattende oppfølging enn hva etaten selv kan tilby AMO med utvidet varighet for grupper av arbeidssøkere uten fullført videregående opplæring med behov for praksisnær opplæring. De nye tiltakene skal styrke etatens avklaringstilbud og oppfølgingstilbud gjennom å gi flere brukere et tilbud om tjenestene og gjennom å bringe flere tilbydere inn på leverandørsiden. Innenfor arbeidsmarkedsopplæringen er det et mål å utvikle mer praksisnære opplæringsformer. Side 4

5 Forsøket med tidsubestemt lønnstilskudd gjøres landsomfattende i Det skal særlig vurderes om ordningen kan gi jobbmuligheter til personer som vil kunne være aktuelle for uførepensjon eller personer som har vært lenge ute av arbeidslivet og har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Ot.prp. nr. 6 ( ) om lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven ble vedtatt med virkning fra Endringene i lovene skal bidra til bedre oppfølging og tidligere aktivisering i sykmeldingsperioden, slik at sykmeldte raskest mulig kan komme tilbake i ordinært arbeid. Arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær skal skje på den enkelte arbeidsplass. Arbeids- og velferdsetaten skal bidra i dette arbeidet dels gjennom råd og veiledning og etatens øvrige virkemidler, og dels gjennom å føre kontroll med at regelverket blir fulgt. I denne sammenheng er det viktig med en god samhandling med Arbeidstilsynet både sentralt og lokalt. Som en oppfølging av Sykefraværsutvalgets rapport ble det i 2007 etablert en egen ordning for tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester, som dels forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten og dels av de regionale helseforetak. Målet med tilskuddsordningen er å få syke raskere tilbake i arbeid slik at sykefraværet reduseres. Satsingen videreføres og tilbudene skal trappes betydelig opp i 2008, jf. også omtale under punkt 5.8. Gjennom Handlingsplanen mot fattigdom er tiltak for at alle skal gis mulighet til å komme i arbeid, tiltak for at alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg og tiltak for å bedre levekårene for de vanskeligst stilte, viktige satsingsområder i Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samarbeid med berørte etater, et gjennomføringsansvar for den landsomfattende satsingen på målrettede arbeidsmarkedstiltak for grupper av sosialhjelpsmottakere, innvandrere og innsatte i fengsel som trenger bistand for å komme i arbeid. Det nye kvalifiseringsprogrammet er et viktig grep for å bidra til at personer som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden, og som står i fare for å komme i en passiv situasjon preget av levekårsproblemer, kommer i arbeid og aktivitet. Arbeids- og velferdsdirektoratet skal i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet bidra til at kvalifiseringsprogrammet gjennomføres i tråd med intensjonene for ordningen. Innføringen av kvalifiseringsprogrammet vil stille krav til samarbeidet mellom stat og kommune i arbeidsog velferdsforvaltningen. Målgruppene for kvalifiseringsprogrammet vil dels være overlappende med målgruppene i satsingen på målrettede arbeidsmarkedstiltak under Handlingsplanen mot fattigdom. Personer som er på slike tiltak, bør raskest mulig vurderes med sikte på overgang til kvalifiseringsprogram. Som et ledd i Strategiplanen for arbeid og psykisk helse, styrkes den arbeidsrettede innsatsen overfor arbeidssøkere med psykiske lidelser med i alt 75 mill. kroner. Dette gir rom for 200 nye tiltaksplasser og styrking av personellressurser til veiledning og oppfølging, jf. punkt 4 og punkt MÅL OG RESULTATER I 2008 Det er utarbeidet et opplegg for mål- og resultatstyring av Arbeids- og velferdsetaten. Vurdering av risiko og vesentlighet ligger til grunn for utformingen av styringssystemet. De hovedområder og styringsparametere som fremgår her, er ikke uttømmende for hva Arbeidsog velferdsetaten skal arbeide med. Side 5

6 Departementet har lagt til grunn følgende hovedområder for styringen av etaten i 2008: Arbeidsretting Inntektssikring Sosial inkludering Brukerretting Kostnadseffektivitet og kontroll Gjennomføring av NAV-reformen og IKT pensjonsprogrammet For hvert hovedområde er det formulert delmål som er de operasjonelle styringsmålene for Arbeids- og velferdsetaten. For hvert delmål er det fastsatt styringsparametere og/eller krav til rapportering. I rapporteringen fra etaten skal styringsparametrene så langt det er mulig relateres til samme tidspunkt eller periode året før og til utviklingen siden forrige rapportering. Rapporteringshyppigheten i tilknytning til opplegget for mål- og resultatstyring i 2008 fremgår i vedlegg Arbeidsretting Arbeids- og velferdsetaten skal arbeide for at flest mulig personer skal kunne delta i ordinært arbeid. Dette innebærer innsats overfor personer som av ulike årsaker ikke har et arbeidsforhold og for personer som har jobb, men står i fare for å miste denne Delmål: Høy overgang til arbeid For å understøtte den høye etterspørselen etter arbeidskraft skal Arbeids- og velferdsetaten i 2008 innrette virkemidler og ressurser mot tett oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne og av ordinære arbeidssøkere som har problemer med å skaffe seg arbeid på egen hånd. Etaten skal innrette den arbeidsrettede bistanden etter arbeidsgivernes og brukernes behov, og ut fra de lokale forholdene på arbeidsmarkedet. I lys av situasjonen på arbeidsmarkedet skal innsatsen ved oppfølging videreføres, og formidling til arbeid prioriteres for yrkeshemmede som nærmer seg slutten av attføringsperioden, ferdig attførte, langtidsledige og arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn. Unge arbeidssøkere i alderen år som har vært ledige de siste tre månedene eller lenger, skal være garantert oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten. Fokuset i oppfølgingsgarantien skal være aktiv jobbsøking, egenaktivitet og motivasjon. Oppfølgingen skal videre være tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov, med sikte på raskest mulig overgang til arbeid eller utdanning. Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsmarkedstiltak gjennom den eksisterende ungdomsgarantien. Etaten skal innenfor gjeldende regelverk bruke aktivitetskravene for å øke motivasjonen til overgang til arbeid. Dette gjelder også etatens oppfølging av arbeidsledige seniorer og ventelønnsmottakere. For å bidra til at flere seniorer står lenger i arbeid, er god oppfølging av arbeidsledige seniorer viktig. Arbeids- og velferdsetaten skal møte arbeidsledige seniorer med samme tilbud og krav som andre arbeidssøkergrupper. Gjennom henvisningen til kravet om å være reell arbeidssøker, gjelder de samme aktivitetskravene for ventestønadsmottakere som for dagpenger og attføringspenger i ventetid på høvelig arbeid. Arbeids- og velferdsetaten bes følge dette opp i lys av den store etterspørselen etter arbeidskraft i I oppfølgings- og formidlingsarbeidet skal det tas Side 6

7 utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og kompetanse og de krav som stilles i arbeidsmarkedet. Arbeids- og velferdsetaten skal prioritere utsatte grupper på arbeidsmarkedet ved inntak på tiltak, bl.a. innvandrere, ungdom og langtidsledige. I 2008 skal det iverksettes en langtidsledighetsgaranti som innebærer at personer som har vært sammenhengende helt ledige de siste to årene eller lenger, og ventestønadsmottakere som har vært helt ledige de siste seks månedene eller lenger, skal få tilbud om deltakelse på arbeidsmarkedstiltak. Målet er å øke aktiviteten med sikte på overgang til arbeid for denne gruppen. Departementet legger til grunn at det vil være en gradvis innfasing av langtidsledighetsgarantien i 1. halvår Fom. 2. halvår 2008 legges det til grunn at alle personer i målgruppen skal kalles inn til samtale med sikte på et relevant tiltakstilbud. For øvrige retningslinjer om ordningens utforming, vises det til eget brev. Kvalifiseringsprogrammet er et kommunalt ansvar. Forvaltningen av programmet er lagt til det lokale NAV-kontoret. Arbeids- og velferdsetaten skal i samarbeid med kommunene bidra til å sikre at lederen/e av NAV-kontorene raskt kommer i gang med gjennomføringen av programmet. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal samarbeide om innholdet i det enkelte program. Arbeidsmarkedstiltak i regi av Arbeids- og velferdsetaten vil utgjøre en vesentlig del av tiltakene i programmet, og dette er lagt til grunn i de beregningene som er gjennomført i samråd med KS. Arbeids- og velferdsetaten skal sikre at arbeidsmarkedstiltak i tilstrekkelig grad er tilgjengelig for og tilpasset, deltakere på kvalifiseringsprogram. Som følge av at målgruppene for kvalifiseringsprogrammet og arbeidsmarkedssatsingen under Handlingsplan mot fattigdom overlapper hverandre, legges det til grunn at tiltaksplassene i handlingsplanen et stykke på vei vil dekke behovet knyttet til kvalifiseringsprogrammet. Arbeids- og velferdsetaten skal i samarbeid med kommunene legge til rette for at personer med økonomisk stønad fra kommunen og deltakere i introduksjonsprogrammet, skal komme i arbeid. Styringsparametere: Andel ordinære arbeidssøkere som går til arbeid Andel ordinære arbeidssøkere med oppfølging siste tre måneder Andel unge i alderen år med ledighet over 3 måneder som har fått oppfølging. Kravet til andel skal her være minst 80 pst. Andel langtidsarbeidssøkere som går til arbeid Andel arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn som går til arbeid. Kravet til andel skal her være minst 65 pst. Andel yrkeshemmede som går til arbeid. Kravet til andel skal her være minst 50 pst. Antall deltakere på kvalifiseringsprogram med arbeidsmarkedstiltak Rapportering: Rapportering om situasjonen på arbeidsmarkedet, herunder vurdering av situasjonen på arbeidsmarkedet for bestemte målgrupper og etatens innsats overfor disse (bl.a. personer med nedsatt funksjonsevne, yrkeshemmede, innvandrere/deltakere på introduksjonsprogram, langtidsledige, ventestønadsmottakere, ungdom og personer med økonomisk stønad/kvalifiseringsstønad fra kommunen). Side 7

8 Rapportering om den arbeidsrettete innsatsen overfor innvandrere i regjeringens Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrere, herunder nærmere om etatens innsats ifm gjennomføring av introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, samt overgangen til arbeid for introduksjonsprogramdeltakere som har deltatt på arbeidsmarkedstiltak. Rapportering om den landsomfattende satsingen på målrettede arbeidsmarkedstiltak knyttet til Handlingsplanen mot fattigdom. Rapportering om Arbeids- og velferdsetatens oppgaver knyttet til innføring og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet. Rapportering om langtidsledighetsgarantiens omfang, herunder hvordan målgruppen for garantien blir ivaretatt, hvilke tiltak som tilbys, hvor mange som blir innkalt til samtale, hvor mange som starter på tiltak og hvor mange som takker nei til tiltak Delmål: Motvirke utstøting, fremme tilbakeføring Arbeids- og velferdsetaten skal arbeide for å motvirke utstøting, forhindre langtidsfravær, bidra til inkludering og tilbakeføring til arbeidslivet. Arbeidsrettede og funksjonsforbedrende tiltak skal iverksettes så raskt som mulig der dette vurderes som nødvendig og hensiktsmessig for at vedkommende skal bli i stand til å få og/eller beholde høvelig arbeid. Arbeids- og velferdsetaten skal i samarbeid med kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere, tilby god og regelmessig oppfølging av brukere som av ulike årsaker har behov for bistand. Oppfølgingen skal tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov. Ventetid i alle fasene av attføringsprosessen skal være så kort som mulig for å sikre bedre gjennomstrømming og raskere overgang til arbeid. For personer som er mottakere av midlertidige stønadsordninger, skal etaten ha fokus på tilbakeføring eller overgang til arbeid gjennom hele stønadsforløpet. Arbeids- og velferdsetaten skal bidra til gjennomføring av den nye modellen for oppfølging av sykmeldte fra , jf. Ot.prp. nr. 6 ( ) og Innst.O. nr. 29 ( ). Behovet for bistand fra Arbeids- og velferdsetaten skal avdekkes så tidlig som mulig, samtidig som etaten skal følge opp og kontrollere at regelverket blir fulgt, og eventuelt ta i bruk sanksjoner overfor arbeidsgiver, lege eller arbeidstaker som ikke følger gjeldende regelverk. Arbeidslivssentrene i Arbeids- og velferdsetaten har gjennom IA-avtalens mandat et viktig oppdrag i å støtte opp under virksomhetenes egen innsats for å forebygge sykefravær og overgang til passive trygdeordninger. Videre skal arbeidslivssentrene i samarbeid med IAvirksomhetene, arbeide for at personer med nedsatt funksjonsevne kommer tilbake til eller får innpass i arbeidslivet. I denne forbindelse er etableringen av IA-plasser et viktig innsatsområde i Arbeidslivssentrene skal bistå IA-virksomhetene i deres arbeid for å legge til rette for at eldre arbeidstakere kan fortsette i sitt arbeid. I tildeling av midler til Senter for Seniorpolitikk, er det forutsatt at senteret skal bistå i styrkingen av kompetansen i Arbeidslivssentrene på området seniorpolitikk. Departementet vil komme tilbake til hvordan tilretteleggingsgarantien og ordningen med garantibevis skal håndteres. Arbeids- og velferdsetaten skal stimulere til at mottakere av tidsbegrenset uførestønad skal komme tilbake i arbeid. Arbeids- og velferdsetaten skal ved innvilgelse av tidsbegrenset Side 8

9 uførestønad sørge for at alle stønadsmottakerne får en oppfølgingsplan med tydelige stoppunkter. I løpet av 2008 vil mange av de som fikk innvilget tidsbegrenset uførestønad i 2004 og senere, få revurdert stønaden. Etaten skal fokusere på at de mottakerne som har en stønad som går ut i 2008 blir fulgt opp, slik at disse ikke blir stående uten inntekt i kortere eller lengre perioder. Attføringspenger i ventetid på arbeid endres fra 6 måneder til 3 måneder med virkning fra Departementet ber direktoratet legge ekstra vekt på at personer under attføring og i ventetid, får aktiv og tidlig oppfølging slik at de kan komme over i arbeid snarest mulig etter fullført attføring, jf. også brev av Styringsparametere: Gjennomsnittlig varighet fra sykmeldingstidspunkt til vedtak om yrkesrettet attføring Gjennomsnittlig varighet fra vedtak om yrkesrettet attføring til tiltaksstart Saksbehandlingstid og leveransetid for arbeidsplasshjelpemidler Rapportering: Rapportering om utviklingen i sykefraværet og uførepensjonering, andel med graderte sykepenger og rehabiliteringspenger, andel fra øvrige ordninger med overgang til yrkesrettet attføring, andel personer med nedsatt funksjonsevne 1 som går fra en trygdeytelse til ordinært arbeid, gjennomsnittlig varighet i de ulike attføringsfasene før tiltaksstart for yrkeshemmede (søkefasen, kartleggingsfasen og ventefasen), andel mottakere av tidsbegrenset uførestønad som ved revurdering kommer i arbeid, får innvilget ny stønadsperiode eller får innvilget uførepensjon og overganger mellom de ulike trygdeytelsene. Rapportering om måloppnåelse ihht. IA-avtalen, forbruk av virkemidler rettet mot IAvirksomheter og status ifm iverksetting av nye tiltak. Rapportering om arbeidslivssentrenes oppfølging av IA-avtalen. Mottatte og innhentede oppfølgingsplaner fra arbeidsgiver etter 12 ukers sykmelding, dialogmøter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker etter 12 ukers sykmelding, dialogmøter som er gjennomført etter 6 måneders sykmelding. Rapportering om innsatsen og erfaringene med utdanningsvikariater og utdanningspermisjoner Andel enslige forsørgere med stønad som har redusert overgangsstønad (er i arbeid med inntekt over 1,5 G) eller er under utdanning Delmål: Tilrettelegging for aktiv jobbsøking og målrettet rekrutteringsbistand Arbeidssøkerne skal i størst mulig grad selv kunne ta ansvar for å komme i arbeid, slik at Arbeids- og velferdsetatens ressurser kan innrettes mot de grupper og enkeltpersoner som trenger mer omfattende bistand. For at brukerne lettere skal kunne registrere seg som arbeidssøkere, orientere seg i arbeidsmarkedet og aktivt søke ledige stillinger, skal etaten motivere og veilede brukerne til å benytte selvbetjeningsløsningene i nav.no. Utformingen av bl.a. informasjon, tekniske løsninger og hjelpemidler må tilpasses personer med ulike typer funksjonsnedsettelser i tråd med krav om universell utforming, jf. arbeids- og velferdsforvaltningslovens 13. Selvbetjeningsløsningene og annen informasjon må tilpasses 1 I indikatoren defineres personer med nedsatt funksjonsevne som mottakere av attføringspenger i påvente av arbeid, mottakere av rehabiliteringspenger, uførepensjonister (inkludert de som har en frysperiode ) og personer på tidsbegrenset uførestønad. Side 9

10 mangfoldet i befolkningen, herunder personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Etaten skal ha god kunnskap om arbeidsgivers behov og om arbeidsmarkedet lokalt, regionalt og nasjonalt slik at det kan legges til rette for mobilitet i arbeidsmarkedet og effektiv formidling av arbeidskraft. Som ledd i tiltaks- og formidlingsarbeidet skal Arbeids- og velferdsetaten derfor holde god kontakt med arbeidsgivere og bygge opp nødvendig bransjekunnskap. Rask og målrettet rekrutteringsbistand skal gis til arbeidsgivere som ber om det. For å bistå arbeidsgiverne med å fylle ledige stillinger, skal etatens hovedstrategi være å mobilisere arbeidskraftressursene som finnes blant dagens ledige, undersysselsatte og blant etatens øvrige brukere. For å avhjelpe mangel på arbeidskraft blant virksomheter som melder dette, skal etaten fortsatt yte bistand til arbeidsgivere som ønsker å rekruttere utenlandsk arbeidskraft gjennom EURES. Styringsparametere: Andel arbeidssøkere som registrer seg selv på nav.no Andel stillinger meldt til NAV lokalt med tilvisning Andel tilmeldte stillinger som registreres av arbeidsgiver på nav.no Rapportering: Bruken av ulike virkemidler for å avhjelpe norske virksomheters mangel på arbeidskraft, herunder bistand gitt av EURES (antallet arbeidsgivere som har fått rekrutteringstjenester, samt anslag på omfanget av rekrutterte arbeidstakere fra utlandet) Inntektssikring Arbeids- og velferdsetaten skal sikre den enkeltes rettigheter gjennom forvaltning av trygdelovene og andre sosiale overføringsordninger på en god og effektiv måte. Gjennom bl.a. god kunnskap om regelverk og virkemidler skal brukerne sikres korrekte vedtak og utbetaling til rett tid. Det skal legges vekt på å sikre enhetlig forvaltningspraksis i etaten. Det skal etableres fylkesvise spesialenheter for forvaltning i løpet av 1. halvår Dette vil i en overgangsperiode kunne innebære risiko for manglende måloppnåelse knyttet til forvaltningen av noen stønadsområder. Direktoratet skal derfor gi en vurdering av risiko for redusert måloppnåelse i ytelsesforvaltningen og skisserer forslag til risikoreduserende tiltak innen Arbeids- og velferdsetaten skal ha rutiner for å fange opp tilfeller hvor mottaker står i fare for å miste ytelse ved opphør av behandling og tiltak. Det vises bl.a. til spørsmål til skriftlig besvarelse, spørsmål nr 353 fra Stortinget til statsråd Bjarne Håkon Hanssen Delmål: Sikre rett og riktig ytelse Rapportering: Rapport om resultater av kvalitetskontroller av saksbehandlingen og utbetalinger, herunder feilutbetalinger for siste år fordelt på sakstype. Dette gjelder også barnetrygd, kontantstøtte, bidragssaker og ytelser knyttet til svangerskap, fødsel og adopsjon. Side 10

11 Vurdering av kvaliteten på ytelsesbehandlingen i etaten Delmål: Rask utbetaling av ytelser Etaten har et ansvar for at samlet saksgang blir så kort som mulig uten at det går utover kvaliteten på saksbehandlingen. Arbeids- og velferdsetatens skal etablere svartider/saksbehandlingstider for alle sakstyper, herunder lønnsgarantisøknader. Styringsparameter: Saksbehandlingstider og avvik for alle sakstyper 3.3. Sosial inkludering Arbeids- og velferdsetaten skal i samarbeid med kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere arbeide for at alle grupper i samfunnet har mulighet til å bruke sine evner og ressurser. Etaten skal gjennom hjelpemiddelformidlingen legge til rette for at den enkelte mestrer hverdagen og på den måten ivareta enkeltindividets selvstendighet og deltakelse i samfunnet. Hjelpemiddelformidling er viktig for å sikre samfunnsdeltakelse og hindre passivisering. Hjelpemidler til barn og unge skal prioriteres. Likeledes skal hjelpemidler til arbeid og utdanning prioriteres. En stor del av etatens virksomhet er rettet mot brukere med funksjonsproblemer. Etaten skal i sin bistand til arbeidsgiverne legge vekt på å påpeke muligheter, samt bryte ned myter om ulike typer begrensninger. Kunnskapen om tilrettelegging og tilgjengelige hjelpemidler skal utvikles og spres Delmål: Sikre samfunnsdeltakelse og hindre passivisering Styringsparameter: Gjennomsnittlig sum av saksbehandlingstid og leveransetid for hjelpemidler i dagliglivet og avvik fra normtider Gjennomsnittlig tid for reparasjon av hjelpemidler i dagliglivet og avvik fra normtider for prioriterte grupper Rapportering: Rapport om hjelpemiddelområdets virksomhet, herunder antall klagesaker, oppfølgingen av situasjonen på hjelpemiddelområdet Oslo/Akershus og oppfølging av Riksrevisjonens merknader på bilstønadsområdet Brukerretting Arbeids- og velferdsetaten skal sette brukernes behov i sentrum. Det handler bl.a. om service, respekt, informasjon, tilgjengelighet, kompetanse og et godt tilpasset tjenestetilbud. Variasjonen i brukernes bakgrunn i forhold til bl.a. språk, kultur og erfaring stiller krav til utforming og tilpasning av tjenestene. Etaten skal tilstrebe og gi et reelt likeverdig tilbud til alle, uavhengig av brukernes bakgrunn og arbeide for å ivareta mangfoldsperspektivet i sitt møte med brukerne og i utformingen av publikumsrettete tjenester. Etaten skal ivareta hensynet til samiske og samiskspråklige brukere både i og utenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Gjennom opplæring av ansatte skal det legges vekt på å sikre likeverdige offentlige tjenester (LOFT) i NAV-kontoret som tar hensyn til brukernes bakgrunn. Side 11

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 Særskilte vedlegg: A-0019 B Handlingsplan for integrering og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 og 5705 Særskilte vedlegg:

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om bevilgninger

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Del 2. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Del 2. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Del 2 Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006 Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Utgivere Sosial- og helsedirektoratet Besøksadresse: Universitetsgata 2,

Detaljer

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov 2010 - POSITIV UTVIKLING LEDER // Det er godt å kunne konstatere at det på mange områder var en positiv utvikling i NAVs arbeid i 2010. Flere brukere har fått nødvendig oppfølging for å komme i arbeid.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER. Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER. Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014 Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER Deres ref Vår ref Dato 13/49-14 17.12.2013 Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014 1. Innledning

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5 NOU Norges offentlige utredninger 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering Et helhetlig hjelpemiddeltilbud Norges offentlige utredninger 2010 Seriensredaksjon: Departementenesservicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett)

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett) Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 TB Statped 2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015... 4 2.1 Tjenesteyting... 5 Særskilte aktiviteter...

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Tildelingsbrev til Statens pensjonskasse for 2015

Tildelingsbrev til Statens pensjonskasse for 2015 Statens pensjonskasse Postboks 5364 Majorstuen 0304 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/304 28. januar 2015 Tildelingsbrev til Statens pensjonskasse for 2015 Arbeids- og sosialdepartementet stiller med dette

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer