Harald Ø. Reppesgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Harald Ø. Reppesgaard"

Transkript

1 INNLEDNING PÅ TRONDHEIMSKONFERANSEN 2006 Trondheim LO januar 2006 Harald Ø. Reppesgaard HELSEFARLIG SAMSPILL PÅ ARBEIDSPLASSEN Godtfolk. Kamerater. Takk for invitasjonen og anledningen til å belyse en del økende problemer vi ser i forholdet mellom arbeidsmiljø og vår mentale helse. Jeg har så langt vært psykiater innenfor alle områder i faget i 35 år og har følt både gleden, men mest sorgen, i å følge utviklingen av den mentale tilstand til yrkesutøvere innen mange sektorer i arbeidslivet. De mentale plager et økende antall mennesker sliter med er ikke et privat eller et personlig anliggende. De psykiske lidelsene er påført oss fra utenverden og miljøet i vel 95 %. Resten kan vi si er genetisk. Min referanseramme for dette foredraget er min erfaring som psykiater fra omfattende pasientbehandling, som foredragsholder innen temaet helsefarlig samspill på arbeidsplassen, i mange organisasjoner og bedrifter. Jeg vil ikke stikke under en stol at jeg alltid har vært et samfunnsengasjert menneske og medlem av Norges Kommunistiske Parti. Mitt hovedbudskap har i disse 35 år fokusert på at en ikke kan skille mellom menneskers psykologiske utvikling og de samfunnsmessige forhold de lever under. Utviklingen har vist at jeg har rett! Det er en lovmessighet, en dialektisk sammenheng, mellom mental helse og de politiske betingelsene mennesker lever under. Vi ser dette i de psykososiale belastningene folk utsettes for i vårt arbeidsliv og som er dramatisk forverret i løpet av de siste år. Dvs. i en tidsepoke som faller sammen med sterke krav om effektivisering og en uhemmet innføring av markedsøkonomi i privat og offentlig sektor. Dette er altså ikke tilfeldig. Arbeidslivsforskningen, særlig anført av Institutt for Samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, har vist at fenomener som organisasjonskultur, konflikter, ledelse og omstillinger, fra slutten av 1980-årene, har endret seg radikalt til arbeidstakernes disfavør. Det er rapportert med økende frekvens 1

2 destruktive og harde personkonflikter og det som blir kalt mobbing på arbeidsplassen. Tidlig rettet media, noen fagforeninger og LO oppmerksomheten på dette. Store overskrifter og mange artikler om enkeltskjebner rettet vår oppmerksomhet mot helsefarlige ledere og selvmord blant mobbeofre. Ansvaret for det psykososiale arbeidsmiljøet og det mellommenneskelige samspill på arbeidsplassen er arbeidstakere, bedriftshelsetjeneste, personalavdelinger, tillitsvalgte og ikke minst ledere på alle nivå. Det øverste ansvar er til sist aksjonærer, generalforsamlinger og styrer som legger beslutninger om og føringer på de økonomiske betingelsene for drift, og utvikling av bedriftene. Som bestemmer produksjon og produksjonsformene og til syvende og sist bedriftens eksistens. Markedsøkonomisk opptatthet har også ført til ensidig profittenkning hos eierne og mindre ansvar for de ansattes ve og vel. Vi opplever at når valget står mellom profitt og de ansattes interesser taper de siste. Jfr. vedtakene om nedleggelsen av Union og Freia i fjor. Konflikter og mistrivsel er et problem for mange arbeidstakere og ledere. I en undersøkelse blant 4500 ansatte i 1010 norske bedrifter, svarte 38 % at de av og til, eller ofte, opplevde konflikter og dårlige forhold i ledelsen eller mellom ulike ledelsesnivå, like mange konflikter og dårlige forhold mellom ledere og ansatte, 26 % mente at slike forhold var det mellom de ansatte. Det er viktig å slå fast at konflikter og motsetninger er en naturlig del av livet innen alle organisasjoner og arbeidsgrupper. I seg selv er konflikter verken positive eller negative alt etter hvordan de kan håndteres. Å ta opp konflikter kan føre til bedre samarbeidsklima og gjøre det lettere å løse problemer seinere. Ikke minst bli partene bedre kjent med hverandre, kan oppleve større gjensidig respekt og ikke minst lære nytt om bedriftskulturen. På den annen side fører konflikter som ikke mestres fornuftig til økte samarbeidsproblemer, lavere effektivitet og mistrivsel. Dette fører til hyppige fravær og langtidssykemeldinger. Det har alltid vært min påstand at en bedrifts eksistens ikke hviler på svingende oljepriser eller 2

3 dollarkurser. Den står og faller på ledelsen og kulturen i bedriften! De fleste konflikter i en organisasjon vil dreie seg om disse konflikttemaene: - makt og innflytelse - fordeling og bruk av begrensede ressurser - fastlegging av mål, prosedyrer og arbeidsmetoder - fordeling av ansvar og oppgaver Konflikter som ikke håndteres konstruktivt har en tendens til å vokse, utarte seg og hardne til. Motsetningene blir sterkere, følelsene mer og mer uforsonlige. Det blir uvennskap og fiendskap som resultat. Når konfliktene blir så sterke at det oppstår åpne eller skjulte konfrontasjoner som følge av partenes motvilje ovenfor hverandre, eller p. gr. a. vanskelige personlige arbeidsforhold, kan vi kalle dem harde personkonflikter. Et godt eksempel er striden mellom Avinor og flygelederne før jul. Jeg vet ikke om flygeledernes helse er spesielt tander. Jeg vet bare at det var et sjansespill å få flyet i visse perioder mot ferie og høytider, seinest i november desember i fjor. I alle fall ble bedriften Avinor og dets ledelse avkledd for sin elendige konflikthåndtering og er vel for tiden landets minst populære organisasjon. Nå vel også sammen med SAS-Braathen. Vår kollektive sikkerhetskontrollør i lufta, Avinor, ble privatisert for utelukkende å tjene penger til de nye eierne. Avinor står fram som et godt eksempel på helsefarlig ledelse. Flygeledernes talsmann forklarte det utbredte sykefraværet som psykisk stress forårsaket av interne konflikter, manglende tiltro til ledelsen og usikkerhet m.h.t. framtidig arbeidssituasjon. Flygelederne følte seg ikke skikket til å fungere i en situasjon som krever kontinuerlig årvåkenhet og 100 % konsentrasjon. Publikum og politikere trodde ikke på dem og sa at egenmeldingene ble brukt som et kampmiddel. Var det så enkelt? La oss se på en annen sak. Prof. Schiefloe på Institutt for statsvitenskap i Trondheim bisto Statoil med å finne årsaken til utblåsningen på Snorre A- plattformen i november Denne meget alvorlige hendelsen kom under kontroll på grunn av en kombinasjon av effektiv beredskapshåndtering, faglig dyktighet og personlig mot. De organisatoriske sikkerhetsbarrierene var svært dårlige. 3

4 Sikkerheten var dårlig som reaksjoner på raske organisatoriske forandringer. Forut for gassutblåsningen hadde snorrearbeiderne vært gjennom to skift av arbeidsgivere, med tilhørende tilpasninger til nye ledere, nye regler og datasystemer. Den delen av LO som planla den famøse brønnoperasjonen sto i tillegg opp i en omfattende reorganisering. De som sto for selve jobben med brønnen, hadde nettopp fått ny arbeidsgiver, en del nye kolleger og ledere. På Snorre var det ingen arbeidskonflikt som i Avinor. Alle ble tatt godt vare på. Ingen sto i fare med å bli sendt ut i ledighet, ingen kom med kritikk til måten endringsprosessene ble håndtert på. Allikevel bekymret de ansatte seg for fremtiden. Hva ville skje? Ville vi få nye eiere, nye ledere og kolleger? Hva ville dette bety for egen økonomi og karriere? Noen fortalte Shiefloe at de ofte ikke var 100 % fokusert og mentalt til stede på jobben i flere uker etter alle endringene. At de var mindre årvåkne og oppmerksomme enn de ville ha vært i en mer stabil arbeidssituasjon. Årsaker til ulykker kan derfor også være organisatoriske endringer som øker sikkerhetsrisikoen. Tilbake til Avinor. Når så situasjonen i Avinor i tillegg var preget av konflikter med ledelsen, gjensidig mistillit og manglende dialog, kombinert med trusselen om nedleggelse og arbeidsledighet, var det kanskje tryggest for oss flypassasjerer at de flygelederne som ikke følte seg helt på topp holdt seg hjemme. For et par dager siden sto vi ovenfor det drama at over 100 SAS flygere hadde fått akutte sykemeldingsbehov midt opp i en tariffperiode med fredsplikt. Det er ikke vanskelig å tenke seg at bak dette ligger det harde konflikter og et meget dårlig samarbeidsmiljø. Man klarer ikke å løse langvarige konflikter mellom de ansatte og ledelsen i SAS-Braathen konsernet. Det oppstår akutt sykdom. Reell eller innbilt sykdom. Det er for så vidt uinteressant. Poenget er at organisasjonens produktivitet lammes. Plaging, trakassering, mobbing, helsefarlig ledelse, psykisk vold, seksuell trakassering, utstøtning av syndebukker begrepene er mange, meningen om årsakene likeså. Bak ordene finner vi likevel en felles mening; nemlig at ett eller flere mennesker over lengre tid føler seg utsatt for sterke negative handlinger fra én 4

5 eller flere personer enten som kollega eller en kollektiv ledelse handlinger som rokker ved personens selvbilde, selvfølelse og selvrespekt. Vi er nå kommet til begrepet mental helse. Hvordan påvirkes den av arbeidsplassen? En grunnleggende tanke i dagens arbeidsmiljøforskning er at den enkeltes opplevelse og vurdering av egen arbeidssituasjon og evne til å mestre denne kan forklare i hvilken grad arbeidsmiljøet innvirker på en persons helse. I fig. 1 presenterer jeg en modell for hvilke forhold som påvirker helsen, trivsel og yteevne og derigjennom organisasjonens fungering. Forholdene gir positive og negative utslag for individ og organisasjon. Vanskelige mellommenneskelige forhold i jobben kan føre til helseplager, trivselsproblemer, sykefravær og høyt gjennomtrekk av arbeidstakere. Vi snakker om akutte psykiske plager og de som over tid utvikler seg til mer kronisk skader. De psykiske plagene er angst, depresjon, anspenthet, irritabilitet, søvnproblemer, spiseforstyrrelser. Over tid fører det til kroppslige symptomer for eksempel i muskel/skjelettsystemet. I en studie blant 100 kvinnelige kontoransatte viste det seg at det å oppleve krenkelse og skam forklarte mye av disse plagene. Særlig har personer som mobbes langt flere helseproblemer og helseplager enn andre arbeidstakere. Langtidsvirkningene av å arbeide under slike harde miljøer er at vi kan havne i endestasjonen Utbrenthet. Det er her snakk om å ha måttet utholde kronisk stress over kanskje flere år. Tilstanden kjennetegnes grovt sett med økt trettbarhet i jobben. Alltid trett. søvnforstyrrelse, grubling, depresjoner, indre uro og angst, hodepine, svimmelhet, økt irritabilitet, kort lunte, tåler lite støy, trykk for brystet, pustebesvær. Man føler seg utilstrekkelig, lite verdsatt og motarbeidet. En har mistet motivasjonen i jobben og gruer seg alltid til å møte opp ja til og med dagen før. I få men dramatiske tilfelle kan det ende det med selvmord. I alle tilfelle ender det med lange sykefravær, attføring, eller uførepensjon. Vi skal se på noen tilfelle jeg har hatt i behandling. Men først. Alle har opplevd et dårlig psykososialt miljø kjennetegnet ved: 5

6 Høy turnover/fravær/sykefravær Samarbeidskonflikter Kommunikasjonsproblemer og problemer i forhold til ledelsen Liten lyst og lav motivasjon for arbeidet. I min praksis hadde jeg i fjor 82 pasienter av alle kategorier. 15 % av disse 12 stk. - har klare tegn på kronisk stress, eller utbrenthet (burn-out). De er fra ulike yrkesgrupper, har ulik alder og kjønn. De mest utsatte er kvinner i år, fra renhold, dagligvare, serverings-, omsorgs-, og undervisningsyrkene. Bakgrunnen og oppveksten er forskjellige og noen er selvfølgelig mer disponert for psykiske lidelser enn andre. Vi kan aldri se bort fra personfaktoren, eller en personlig disposisjon for å få psykisk lidelse Kasuistikk 1 Sivert var en mann, 46 år gammel. Gift, 2 døtre i tenårene. Han hadde jobbet i Telenor i 12 år. Var på behandlingstidspunket i 2002 regionsjef med adm./økonomisk ansvar for utvikling og utbygging av kabel-tv. De omfattende omorganiseringene i Telenor førte til endrede ansvarsområder og flere arbeidsoppgaver. Han lå til stadighet etter med arbeidet. Først og fremst skulle han ta seg av alle klagene fra kunder og å sørge for utbedringer. Sivert jobbet under kronisk stress. I fokus for Telenor var effektivisering og økt fortjeneste. Når han selv fikk problemer visste han aldri hvor han kunne få hjelp og støtte i bedriften. Han hadde alltid i bakhodet at mange ble sagt opp. Neste gang kunne det bli hans tur. Tre år før han kom til meg hadde han et anfall med black out på en skitur. Jeg må føye til at Sivert i sin ungdom hadde vært en fremragende skiskytter og i alle år vært en ivrig idrettsmann. Han fikk etter black-out en panikkangst og hyperventilasjon. Etter en tid i 50 % jobb, prøvde han seg i 100 % og i perioder 150 % for å ta igjen arbeidsoppgavene. Han var ikke flink til å si nei til ledelsen. Det ble bare konflikter og strid av slikt. Hans sykdom og 6

7 arbeidssituasjon ble tatt opp med HMS og det ble satt fram krav om at arbeidssituasjonen måtte endres. Men intet skjedde. I løpet av kort tid fikk han uklare nakke- og ryggsmerter, ble veldig opptatt av hjertefunksjonen og pusten. Han fikk flere typer beroligende og smertestillende medisiner av fastlege uten resultat. Han ble verre og verre og måtte holde sengen i dagevis. Samtidig hadde han et mas fra arbeidsgiver om at han måtte komme tilbake i jobb. Sivert var den eneste som kunne faget. Han fikk som den ja-mann han var dårlig samvittighet ovenfor arbeidsgiver fordi han var syk. Tilstanden førte til nye angstanfall, depresjoner, aggresjonsutbrudd og avstand til familien. Kona krevde skilsmisse. Både jobb, økonomi og familie sto i en krisesituasjon. Virkelig ille ble det for ham da en kollega tok sitt eget liv på arbeidsplassen. I følge pasienten var han så utbrent og ferdig at han ikke orket å leve. Sivert hadde alle tegn på en burn-out. Hovedårsak var uten tvil en arbeidssituasjon som var underlagt sterke og ensidige effektivitetshensyn i en bedrift som skulle styres etter markedsøkonomiske prinsipper. Det endte med uførtrygd for en tidligere toppidrettsmann før han var 50 år. Kasuistikk 2 Berit, en kvinne på 42 år. Samboer og en sønn og datter i tenårene. Hun hadde jobbet i NSB i renhold i 20 år. Fra en relativ trygg arbeidsplass med en oversiktelig og grei arbeidstid ble hun flyttet på til alle ny områder hvor en ufaglært arbeidskraft trengtes innen bedriften. For 10 år siden kom det fart i oppsigelsesprosessene og alt ble usikkert. Det hardnet til mellom dem hun arbeidet sammen med. Alltid var spørsmålet: Hvem blir den neste som må gå? Jeg har i all fall lengre ansiennitet enn henne Berit. Hun må ikke tro at hun gjør noe bedre jobb enn meg. Det kom etter hvert noe kaldt og mistenksomt mellom arbeidskameratene. Bedriftskulturen som før var bra ble nå dominert av paranoide tendenser og mobbing. Berit var aldri tøff og eide ingen spisse albuer. Tvert om levde hun i et tungt samboerskap med alkoholmisbruk som gjort henne engstelig og nervøs. Det begynte med egenmeldninger og langvarige 7

8 sykemeldinger. Hun var plaget av svimmelhet, hodepine og synsforstyrrelser. I tillegg kom søvnplager og mareritt. Hun var slapp og trett og ville helst ligge i senga. Berit gruet seg allerede lørdagskveld for å gå på jobb mandagen. Da hun fikk sterke depresjoner og angst med selvmordsforsøk ble hun henvist til meg. Da vi tok opp hele hennes sykdomsbilde og jobbsituasjon med HMS og personalledelsen, fikk hun bare tilbud om en sluttpakke. Hele NSB hadde ingen annen, passende jobb å tilby. Det ble sagt direkte at man arbeidet med å si opp ansatte og at fortjeneste i konsernet var det viktigste. HMS hadde hatt store problemer høyere opp i systemet med å oppnå aksept for arbeidsmiljøloven og å forsøke bedriftsintern attføring. Siden NSB ikke tok standpunkt til bedriftsintern attføring fikk hun heller ingen trygdeytelser etter sykepengeperioden på 52 uker. Hun ble ved siden å være utbrent, syk og uten arbeid også nå sosialklient. Selv etter 4 år får hun ikke uføretrygd men må gå fra et meningsløst attføringstiltak etter det andre. Hun er nå 46 år, ufaglært og uten noe vellykket attføring bak seg. Framtida er ikke lys for henne. Kasuistikk 3 Robert er en mann på 50 år som har jobbet som trailersjåfør før han begynte i Postverket for 23 år siden. Han har tatt utdannelse i posten og klatret alle gradene til å bli enhetsleder for et team i et distrikt. Hadde samboer, som han flyttet fra for vel 10 år siden. Har to døtre i tenårene. I sin vei oppover i systemet var han også tillitsvalgt i Norsk Postforbund, var AKAN-leder og tok ellers på seg mange andre verv i andre organisasjoner. Han var en imøtekommende og tillitsfull person som aldri sa nei. Som teamleder hadde han ansvar for administrasjonen, økonomien og at virksomheten var effektiv. Teamlederne har en mellomlederstilling i resten av postorganisasjonen. Han har altså overordnede å forholde seg til presset ovenfra og de underordnedes interesser å ivareta presset nedenfra. Da Postverket begynte sin omstrukturering og endring av organisasjonen kom han i ei klemme som førte til konflikter. Dvs. han som den positive personen han ønsket å være jobbet natt og dag for å få alle pålagte endringer på plass, samtidig skulle han 8

9 ha et godt forhold til medarbeiderne. Istedenfor å ta opp konfliktene med over- og underordnede, feide han dem under teppet. Alt ordner seg. Frustrasjonene over den økende maktesløsheten vendt han innover seg selv. Han fikk økende psykiske plager. Det var indre uro, utrygghetsfølelse, nedstemthet, følelse av utilstrekkelighet og søvnproblemer. Vi kjenner til denne statsbedriftens råe og raske nedskjæringer av bemanning og krav om effektivisering i de siste 5-6 år. Tusenvis av arbeidstakere er sagt opp eller på annen måte tvunget ut av sine faste arbeidsplasser på kort tid. Ledelsen i posten har ensidig fokusert på økonomisk lønnsomhet. Koste hva det koste vil. Og det har kostet. Det har kostet fysisk og psykisk helse. Konfliktene har vært dype og mange mellom ledelse og de ansatte. Konfliktene har vært harde mellom de ansatte seg i mellom. Usikkerhet og spekulasjoner om hvem som må gå i neste nedbemanningsrunde har preget forholdet mellom tidligere gode kolleger og ført til et psykososialt arbeidsmiljø som ble tiltagende preget av mistenksomhet, bebreidelser, gjensidige beskyldninger og en god del paranoia. I tillegg hadde man gjeld og familie å tenke på. Det er ikke vanskelig å forstå at sykemeldingene og søknader om uføretrygd bare strømmet inn. Også for vår mann Robert. I 2000 fikk han en lungebetennelse som han ikke kom ordentlig over. Han var sliten, trett, orket ikke å ta del i alle aktivitetene som før. Han som alltid hadde vært frisk fikk for første gang lange sykemeldingsperioder. I tillegg skjemtes Robert over at han var psykisk syk og at kollegene kunne se det. Etter at han flyttet til Trondheim gikk han faktisk bakgater for å unngå å treffe gamle arbeidskompiser. Han ble sterkt deprimert, fikk angstanfall og søvnproblemer. Etter at samboerskapet gikk i oppløsning flyttet han til byen og fikk tilbud om å bli vanlig postbud. Hans enhetsleder gjorde det han kunne for å legge forholdene til rette men ledelsen over ham skulle spare penger. I dag sliter han med å fylle en 50 % jobb som bud. Det henger over ham at han kan bli overtallig og må slutte. Dette oppleves som en skam og raserer totalt hans selvbilde. Robert har gått i terapi hos meg i 3 år. Han er utbrent og vil aldri kunne fylle en 100 % jobb igjen. Målet med behandlingen er å holde ved like den 9

10 arbeidsevne han har og å få livet til å gå rimelig rundt sammen med den nye samboer som er meget tolerant og forståelsesfull. Vi søker nå om 50 % uføretrygd. Hva er typisk for disse eksemplene: + Arbeidsplassene var i sterk omorganisering og omstrukturering med effektivisering og fortjeneste til eierne i fokus. + De ansatte hadde liten styring med og påvirkning på prosessene. + De ansatte møtte liten forståelse fra ledelsen for sine plager. + Det var ingen ivaretaende bedriftskultur. Til dels harde personkonflikter. Mobbing. + De ansatte fikk kroniske stressymptomer og havnet i utbrenthet. Vi må spørre: Kan og hvordan kan utviklingen endres? Det viktigste er at arbeidstakerne får større innflytelse i bedriftenes endringsprosesser og utvikling. De må få en følelse av reell medvirkning og å ha en hånd på rattet. Arbeidsmiljøet må få en helt annen plass i vurderingene og settes opp på siden med lønnsomhetsprinsippet. Viktige miljøtiltak er som i fig 2. Vi konstaterer at SAS-Braathen for tiden er i en alvorlig konflikt. Miljøet mellom flygerne og ledelse er knallhard. Konsernsjefen truer med oppsigelser og splitter de ansatte som igjen settes opp imot en tredjepart passasjerene. Et skremmende eksempel hørte jeg den 25. januar i NRK i forbindelse med pilotstreiken i Danmark hvor konsernsjef Jørgen Lindegård uttrykte: Det er absurd at de ansatte skal ha innflytelse på hvordan SAS skal organiseres. Med en slik holdning vil vi oppleve flere sykemeldte piloter. Ikke bare som aksjoner. Alle andre ansatte vil også oppleve jernhånden når SAS-Braathen skal tenke profitt. Så å si alle miljøtiltak mot konflikter i dette konsernet har vært fraværende ikke bare i dag men i mange år. Det må være en selvfølge at alle parter i en organisasjon skal være med i beslutningsprosessene. Det er noe surt, gammelt, reaksjonært å mene at de ansatte ikke vet sitt eget beste. At de 10

11 ikke skjønner noe av omstillinger og endringer. Dersom de ikke gjør det er det noe fundamentalt feil med ledelsens argumentasjon, kommunikasjonsevnen og viljen til å informere. Skal vi prøve å finne strategier for å beskytte vår egen mentale helse må vi konkret som mulig finne grunnene i miljøet på arbeidsplassen til sykdomsutvikling. Fig. 3 viser hvilke momenter som forebygger konflikter. For å si det sånn: Når flere av disse momentene mangler ser vi årsakene til konfliktene. Hva kan vi gjøre? 1. På arbeidsplassen: Jo vi må bygge på viktige verdier i Arbeidsmiljøloven i fig Politisk. Konkret: Det nærmeste kravet å beholde de grunnleggende verdiene i Arbeidsmiljøloven. Bevare AFP i pensjonsordningen Stoppe privatisering og konkurranseutsetting av arbeidsplassene. Øke fellesskapsløsningene framfor private løsninger. Tilbakeføring av politisk og statlig styring med kreditt- og rentepolitikken. Fjerne arbeidsledigheten. I sum det som norsk fagbevegelse slåss for i dag. Politisk. Generelt: Styrke de politiske kreftene som går inn for sterkere styring med kapitalkreftene og en annen fordeling av rikdommen i samfunnet. Ha klare politiske prinsipper som går på at hovedmotsigelsen går mellom arbeid og kapital. Vi kommer ikke utenom klassekamp. Vi er ikke i samme båt som Røkke og Rimi-Hagen selv om de som personer nok er hyggelige og sjarmerende. Vi har grunnleggende helt motsatte interesser. De tenker bunnlinje og profitt. De ofrer vårt arbeidsmiljø og arbeidsplasser for sine profittinteresser. Vi har ingenting å ofre. For å berge vår mentale helse fra gradvis ødeleggelse må fagbevegelsen, partiene som vil ha langsiktige økonomisk planlegging i samfunnet og i bedriftene og økt arbeiderstyring, stå på mot kapitalkreftene og alle høyrekreftene i Norge. Til sist er det også en internasjonal solidaritet mellom alle arbeidere, mot kapitalismen og utbytting, som kan gi oss et varig mentalhygienisk vern. Takk for oppmerksomheten. 11

https://www.youtube.com/watch?v=lklcrsshyb4

https://www.youtube.com/watch?v=lklcrsshyb4 https://www.youtube.com/watch?v=lklcrsshyb4 12.09.2016 1 Det skal ikke så mye til 12.09.2016 2 Vilkårlig erting og fleiping mellom arbeidskamerater er ikke mobbing. Enkeltstående konfliktepisoder eller

Detaljer

Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser?

Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser? Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser? Bjørn Lau, dr.philos Lovisenberg Diakonale Sykehus, psykolog/forskningsrådgiver Universitetet i Oslo, professor II Gammelt perspektiv

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

STRESSRELATERTE PLAGER

STRESSRELATERTE PLAGER STRESSRELATERTE PLAGER Mestring av helseplager 27 % Psykososialt arbeidsmiljø 5 % Prestasjonsfremmende ledelse 0.3 % Mestring av arbeidet 0.2 % Internt samarbeid 0.2 % Ekstern samhandling 0.3 % Mobbeforebygging

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsetting. v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsetting. v/psykologspesialist Elin Fjerstad Mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsetting v/psykologspesialist Elin Fjerstad Innhold Begrepet mestring på godt og vondt Hva skal mestres? Nøkkelen til mestring god selvfølelse Å forholde seg til

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

Mobbing i arbeidslivet: Myter og fakta. Professor Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi

Mobbing i arbeidslivet: Myter og fakta. Professor Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi Mobbing i arbeidslivet: Myter og fakta Professor Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi Mobbing: en definisjon Mobbing (f.eks. trakassering, plaging, utfrysing eller sårende erting og fleiping)

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon Mestring og forebygging av depresjon Aktivitet og depresjon Depresjon og aktivitet Depresjon er selvforsterkende: Mangel på krefter: alt er et ork Man blir passiv Trekker seg tilbake fra sosial omgang

Detaljer

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen..

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Agenda Rammene Hva menes med begrepene mobbing/trakassering og konflikter i arbeidslivet? Hvordan håndterer vi hvem gjør hva? De vanskelige

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Psykososialt arbeidsmiljø. UiO

Psykososialt arbeidsmiljø. UiO Psykososialt arbeidsmiljø Psykisk helse og omstilling UiO 12.06.2015 Trine Lanes Østbye og Sidsel Dobak seniorrådgivere NAV Arbeidslivssenter Oslo Alle har en psykisk helse Definisjon av god psykisk helse:

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

Stress meg ikke jeg vil arbeide. Samarbeid om reduksjon av stress på arbeidsplassen

Stress meg ikke jeg vil arbeide. Samarbeid om reduksjon av stress på arbeidsplassen Stress meg ikke jeg vil arbeide Samarbeid om reduksjon av stress på arbeidsplassen 1 Bakgrunn Det er inngått en avtale mellom europeiske arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner om stress på arbeidsplassen.

Detaljer

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014 Jobbfokusert terapi Arbeid for alle! Alle moderne reformer bygger opp under Arbeidslinja Oppretthold en høy arbeidsstyrke og hjelp grupper som

Detaljer

Plagene forverres ofte i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen eller mellom ungdomsskolen og videregående.

Plagene forverres ofte i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen eller mellom ungdomsskolen og videregående. Eks erter slår alarm om stress lager hos barn Av HILDE KRISTINE MISJE og FRODE HANSEN (foto) Hvert år tar Rikshospitalet imot barn med uforklarlige fysiske plager på grunn av stress og psykiske belastninger.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din

Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din Arbeidsmiljøseksjonen ved St. Olavs Hospital er en bedriftshelsetjeneste som gjerne vil bidra til at arbeidsplassene både blir effektive og en kilde til

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

Myter eller fakta om mennesker som går inn i hjelperyrker

Myter eller fakta om mennesker som går inn i hjelperyrker Myter eller fakta om mennesker som går inn i hjelperyrker Har et sterkt ønske om å bidra med noe meningsfullt i forhold til andre Engasjerte og handlingsorienterte Har som ideal å være sterke og mestrende

Detaljer

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Alltid best med arbeid Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Peter Chr Koren Arendal 13. november 2012. Uansett hvor man er i arbeidslivet: om man sammenlikner helsa i en gruppe

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide BARN SOM PÅRØRENDE Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide Del 1 Om barna Hvem er barn som pårørende? Hvordan har de det? Hva er god hjelp? Lovbestemmelsene om barn som pårørende Hvor mange Antall barn

Detaljer

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle»

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» «Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» Ingrid Ingrid Lund, Lund, Professor Professor i Spesialpedagogikk spesialpedagogikk «Hvor kjapt skal man heve flagget? Bruke begrepet mobbing?

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

SELVHJELP I ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN SOM ARENA

SELVHJELP I ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN SOM ARENA Innlegg på konferansen 20. april 2010 Norge satser på selvhjelp III Selvhjelp i arbeidslivet Problemet som ressurs Roy Pedersen, leder SELVHJELP I ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN SOM ARENA Gode venner Dere

Detaljer

Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse. Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5.

Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse. Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5. Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5. november 2014 Selvhjelp Trange rom og åpne plasser. Hjelp til mestring

Detaljer

Arbeid og psykisk helse

Arbeid og psykisk helse Arbeid og psykisk helse Innsatskommuner Sykefravær Nettverksamling Mandal Pål Nystuen, Psykologbistand Psykiske lidelser er årsak til: Hver 5. sykefraværsdag Hver 4. nye som blir uføretrygdet Hver 3.

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

«Konstruktiv konflikthåndtering.»

«Konstruktiv konflikthåndtering.» «Konstruktiv konflikthåndtering.» HMS rådgiver Ingard Kana Arbeidsmiljøloven 4-1: Generelle krav til arbeidsmiljøet: Ved planlegging og utforming av arbeid skal det leggs vekt på forebygging av et fult

Detaljer

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Velkommen til temasamlingen Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Målet for samlingen: Er å øke forståelsen for hva psykiske helseproblemer innebærer Det blir lagt vekt på hva arbeidsplassen

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon?

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? kunnskap gir vekst Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? Monica Martinussen Leder FF ved UiT Oversikt

Detaljer

Hvordan tror du jeg har hatt det?

Hvordan tror du jeg har hatt det? Hvordan tror du jeg har hatt det? Om å tolke fosterbarns reaksjoner på samvær med foreldre Arnt Ove Engelien Psykologspesialist Trygg base AS Formålene ved samvær Samvær kan virke utviklingsfremmende hvis

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Når livet blekner om depresjonens dynamikk

Når livet blekner om depresjonens dynamikk Når livet blekner om depresjonens dynamikk Problem eller mulighet? Symptom eller sykdom? En sykdom eller flere? Kjente med depresjon Det livløse landskap Inge Lønning det mest karakteristiske kjennetegn

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Et grenseløst st arbeidsliv leders utfordring i forhold til ansatte med psykiske problemer

Et grenseløst st arbeidsliv leders utfordring i forhold til ansatte med psykiske problemer Et grenseløst st arbeidsliv leders utfordring i forhold til ansatte med psykiske problemer Ann-Mari Lofthus Tlf 905 15 564 E-post: an-lofth@online.no Hva var mitt perspektiv? En ubehandlet psykiatrisk

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K

HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K INNLEDNING 1% av befolkningen har helseangst De fleste går til fastlegen. Noen går mye: www.youtube.com/watch?v=jewichwh4uq

Detaljer

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031)

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) 1 Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) Hva har skjedd i Statoil DST/FPL? SYKEFRAVÆR I 1997: Fraværskultur Kilde til konflikt/forhandling

Detaljer

Side 1 av 5 Hedmark og Oppland ØNSKER DEBATT: Professor ved Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning, mener undersøkelsen hans om sykefravær bør føre til debatt om dagens sykemeldingsordning. Foto: Reidar

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Hva er mobbing? Lite respektfull behandling

Hva er mobbing? Lite respektfull behandling Hva er mobbing? Lite respektfull behandling Negative handlinger over tid over min grense for hva jeg kan tåle. Mobbing er når du ikke klarer å ta igjen,og du ikke klarer å gå. Tre typer trakassering: Kameratovergrep

Detaljer

Avslutning og veien videre

Avslutning og veien videre 121 122 Avslutning og veien videre Når du har kommet hit har du vært igjennom hele selvhjelpsprogrammet. Er det dermed slutt på all eksponeringstreningen? Både ja og nei. Ja, fordi du nå forhåpentligvis

Detaljer

En presentasjon fra NOVA. Ungdataundersøkelsen - Hvordan er tilstanden i følge norsk ungdom?

En presentasjon fra NOVA. Ungdataundersøkelsen - Hvordan er tilstanden i følge norsk ungdom? En presentasjon fra NOVA Ungdataundersøkelsen - Hvordan er tilstanden i følge norsk ungdom? Hvor fornøyd er dagens unge med foreldrene sine? 100 90 80 0 69 60 0 40 30 20 10 14 0 Svært fornøyd Litt fornøyd

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Nærvær og sykefravær Hva virker? Kristen Dalby, ressursgruppa Løten 23.04.13 Kort status på hva vi vet noe om Den foreliggende kunnskapsstatusen k t viser at man vet; Mye om risikofaktorer, altså hvilke

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Konflikthåndtering i arbeidslivet. Sosiolog og seniorkonsulent Ann Vølstad Bergen Næringsråd 12.9.12

Konflikthåndtering i arbeidslivet. Sosiolog og seniorkonsulent Ann Vølstad Bergen Næringsråd 12.9.12 Konflikthåndtering i arbeidslivet Sosiolog og seniorkonsulent Ann Vølstad Bergen Næringsråd 12.9.12 Conflictus (lat.)= Sammenstøt Hva er en konflikt? 1. En konflikt er en kollisjon mellom interesser, vurderinger,

Detaljer

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ 1. INT. TAXI -DAG (22) kjører taxibilen gjennom et tomt øde landskap På Baksetet sitter en MANN (40) og hans SØNN (11) De ser rejseklare ut, og virker

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Bakgrunn. Bondeviks initiativ førte også til at det ble satt i gang en nasjonal satsing over tre år i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Bakgrunn. Bondeviks initiativ førte også til at det ble satt i gang en nasjonal satsing over tre år i samarbeid med partene i arbeidslivet. Mobbing Foredrag 15.4.2008 Bakgrunn Statsminister Kjell Magne Bondevik lanserte i sin nyttårstale i 2004 en kampanje mot mobbing på arbeidsplassen som en del av avtalen om det inkluderende arbeidsliv.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS BAKGRUNN Tana Arbeidsservice`s viktigste oppgave er å utvikle mennesker. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i

Detaljer

MYSTISK FROST. - Ikke et liv for amatører

MYSTISK FROST. - Ikke et liv for amatører MYSTISK FROST - Ikke et liv for amatører HELSE 13 desember 2009 1 I en ideell verden bør vi stå opp og smile til den nye dagen som ligger foran oss. Men den verden vi lever i er dessverre ikke alltid like

Detaljer

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er Spørreskjema for skoler i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Foreldreversjon. Kid-Kindl/ Foreldreversjon / 8 16 År /. Norsk oversettelse ved T. Jozefiak & S. Helseth 200. SDQ/Robert Goodman 2005. Trivsel

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Omstillinger utfordringer og muligheter. Gunn Robstad Andersen Stipendiat, NTNU Bedriftsrådgiver, Coperio bedriftshelse

Omstillinger utfordringer og muligheter. Gunn Robstad Andersen Stipendiat, NTNU Bedriftsrådgiver, Coperio bedriftshelse Omstillinger utfordringer og muligheter Gunn Robstad Andersen Stipendiat, NTNU Bedriftsrådgiver, Coperio bedriftshelse Omstillinger Eksempler på innhold, hva : omstrukturering av organisasjonen nye arbeidsoppgaver

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

Psykisk helse i folkehelsearbeidet- hva er det og hvordan jobbe med det?

Psykisk helse i folkehelsearbeidet- hva er det og hvordan jobbe med det? Psykisk helse i folkehelsearbeidet- hva er det og hvordan jobbe med det? 12.05.2017 1 Litt historikk 12.05.2017 2 Folkehelsearbeidets vridning 3 12.05.2017 4 Barn og unges psykiske helse i Norge 2016 Ca

Detaljer

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet 1 Hva er mobbing og trakassering? Trakassering: Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser. Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26.

Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser. Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26. Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26. januar 2016 Sentrale elementer og faser Kartlegg: barrierer for tilbakevending

Detaljer

ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007

ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Saksbehandler: Arbeidsgruppe med Even Næss, dekan, Patrick Murphy, verneombud, Unn Storheil, HMS koordinator. SAMMENDRAG: Det totale sykefravær ved Høgskolen i Nesna var i

Detaljer

Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar. rendeseminar 25.11.11. Stiftelsen Bergensklinikkene

Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar. rendeseminar 25.11.11. Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar rendeseminar 25.11.11 Unni Østrem Stiftelsen Bergensklinikkene Paal-Andr Andrè Grinderud: Ingen kan fåf noen andre til å slutte å drikke, hvis de ikke selv har tatt

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Når det skjer vonde ting i livet. 2014 Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS

Når det skjer vonde ting i livet. 2014 Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS Når det skjer vonde ting i livet 2014 Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS Vonde hendelser kan gi problemer Krise når det skjer Psykiske plager i ettertid De fleste får ikke plager i ettertid Mange ting

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET 09.05.11 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET Retningslinjene er forankret i Arbeidsmiljøloven. Retningslinjene godkjennes av AMU. Retningslinjene evalueres etter at de har vært i bruk

Detaljer

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 Publisert fra 04.03.2009 til 22.03.2009 199 respondenter 1. Jeg arbeider ved 2. Min primære arbeidsplass 1 2 3. Min funksjon 4. Ansettelsesforhold 3 5. Stillingsbrøk

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Pårørendekurs Nidaros DPS mars 2014 Ragnhild Johansen Begrepsavklaring Psykotisk er en her og nå tilstand Kan innebære ulike grader av realitetsbrist Forekommer

Detaljer