ÅRSPLAN LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE KUHOLMEN KUHOLMENRNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE KUHOLMEN KUHOLMENRNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE KUHOLMEN KUHOLMENRNEHAGE 1

2 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2018, 1 Formål). Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. Formål med barnehagens årsplan Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Årsplanens funksjon Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet. Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere funksjoner: - Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet - Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen - Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen - Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og tilsyn med barnehagen. 2

3 Innhold Velkommen til Læringsverkstedet Kuholmen...4 Barnehagen vår... 4 Visjon... 6 Våre verdier... 6 Barnehagens formål og innhold...8 Læringsverkstedets pedagogiske konsept... 9 Lekende læring, samspill og mestring... 9 Læringsverkstedets satsningsområde... 9 Barnehagens satsingsområde Barns medvirkning Samarbeid mellom barnehage og foreldre Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer Overganger Vår pedagogiske virksomhet Våre arbeidsmåter Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 5 fagtema Barnehagens arbeid med fagområdene Et godt måltid Tilrettelegging Bakgrunnsdokumenter En liten barnegruppe på tur på stranda i Bertes bukta, som ligger på andre siden av gjerdet vårt! 3

4 Velkommen til Læringsverkstedet Kuholmen barnehage Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring. Hver dag har vi hjerte for at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv. Barnehagen vår Læringsverkstedet barnehage Kuholmen ble startet opp i 2005 og frem til våren 2012, var barnehagen eid av Fire årstider. Den ble kjøpt opp av Læringsverkstedet april Barnehagen ligger idyllisk til i Bertesbukta på Lund i Kristiansand. Naturen i og rundt barnehagen er rik på muligheter for et variert friluftsliv, vi har kort avstand til skog og sjø. Disse naturområdene bruker vi daglig i arbeidet med fagområdene og temaene vi arbeider med. Vi har bl.a. grillhytte i «Eventyr skogen» vår, en fast turplass i skogen, strand og mye friområde rundt oss. Det er og kort avstand til Gimle gård og til Fylkesmuseet. Friluftsliv inngår som en viktig del av det tilbudet barna får i barnehagen. Grillhytta vi har i Eventyrskogen vår. Barnehagen har 52 barn, hvorav 18 barn er i alderen 1-2 år og 34 barn i alderen 3-5 år. Krabba heter avdelingen med 34 barn i alderen 3-5 år og i kjernetiden deles barna opp i tre grupper. Vi deler da ofte i aldersgrupper for å tilrettelegge for barnas modning og behov. Sjøstjerna heter avdelingen med 18 barn i alderen 1 2 år og der fordeles barna på rød og blå gruppe. Barnehagen følger naturens fire årstider og «forsker» og «observerer» de endringene som skjer i området rundt oss. Vi lærer oss å respektere og ta vare på naturen og drar nytte av de goder naturen har som, bær, frukt, fisk ol. 4

5 Hver avdeling sender ut en halvårsplan med oversikt over tema, prosjekter, turer og annen informasjon i august/ januar. Hver avdeling lager i tillegg en månedsplan med en månedsrapport som legges inn på vår elektroniske kommunikasjonsløsning mykid.no innen den 1. hver måned. Denne løsningen har alle foresatte/foreldre ha tilgang til. Det skrives dagsrapport og dokumenteres med bilder. Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler av Norge. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring i kunnskap, vennskap, trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, samspill og mestring. For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside: Kontaktinformasjon og personalgruppe : Kontoret: Styrer: Tone B. Andersen Stilling: 80%, kontortid Telefon: Adresse: Framnesveien 10, 4632 Kristiansand Epost: Avdeling Krabba : Telefon: Epost: Øyvind Gausdal Pedagogisk leder 100 % Tobias De Bruin Pedagogisk leder 80 % Geir Kongshaug Pedagogisk leder 70 % Fredrikke Asbjørnsen Fagarbeider 60 % Laila Skarpeid Fagarbeider 80 % Anne Grete Lorentsen Assistent 80 % Sissel Endreson Fagarbeider 100% Avdeling Sjøstjerna : Telefon: Epost: Gudjon Ø. Erlingsson Pedagogisk leder 100 % Christina Vergum Pedagogisk leder 100 % Nina M. Tambini Pedagogisk leder 50 % Mireya Bellenger Fagarbeider 100 % Monika Anna Czajkowska Assistent 100 % Margrethe Erdvik Assistent 40 % Kine Lill Granrud Pettersen Fagarbeider 50 % (er i foreldrepermisjon og Tess Demi/ ny assistent vil vikariere for henne/ vikariat 60 % Dere vil også møte vikarer, personale fra pedagogisk støtteenhet, studenter og andre som er utplassert i barnehagen. De som skal være litt over tid blir det hengt opp bilde av på avdelingens informasjonstavle. 5

6 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2018, 1 Formål). Visjon Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet: «VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i trygghet og empati. Våre verdier Vi skal være «Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi klare mål og kraft til å nå dem. Vi skal være «Raus og tydelig». Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer og retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre. Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Ifølge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. Disse er: Demokrati Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og få delta. Mangfold og gjensidig respekt Barn skal oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskapet. Likestilling og likeverd Barnehagen bidrar i danningen av barnas verdier og holdninger. Vi har fokus på at barn skal møtes som likeverdige individer, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet, kultur, sosial status, språk og religion. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering. Bærekraftig utvikling Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal legge grunnlaget for barnets evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Vi planter og sår, vi lager mat fra bunnen av og har fokus på det å ikke kaste mat. Vi har miljøuke der det er ekstra fokus på miljøet. 6

7 Livsmestring og helse Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelsen av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal gi barna utfordringer i et trygt miljø, og gi barn muligheter til å prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet, fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling, samt gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. (se også «Et godt måltid» s.21) Vi har ett unikt uteområdet som vi bruker aktivt. Vi har eventyrskogen som vi bruker som en del av uteområdet og gir fysiske utfordringer og bidrar til en variert lek der vi ikke har leker. «Kroppen er min!» Barnehageeier, styrer og pedagogisk leder har det overordnede ansvaret for at det pedagogiske arbeidet i barnehagen er i tråd med både barnehageloven og rammeplanens bestemmelser. For å styrke barnehagenes kompetanse og pedagogiske arbeid jmf. Rammeplan for barnehager «Livsmestring og helse» har Læringsverkstedet, Inger Lise Andersen og Siri Søftestad samarbeidet om kompetanseheving for personalet i forhold til kroppskrenkelser. Vi har i samarbeid utviklet samtaleverktøyet «Kroppen er min!» som skal brukes i temaarbeid med skolestarterne. Hovedmålsettingen med «Kroppen er min!» er å styrke barnehageansattes kompetanse på å kommunisere med barn om kropp, grenser, krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Vi ønsker å styrke barnas begrepsapparat, selvfølelse, egenverd, og respekt for egne og andres identitet, kropp og grenser. Vi ønsker å forebygge krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep ved at barna lærer å respektere andres kropp og grenser. Vi ønsker også å styrke mulighetene for avdekking av krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn. Målsettingene skal nås gjennom et gruppebasert samtaleverktøy som gir barna innsikt i, og begreper for: forskjellen på hva som er lov og ikke lov å gjøre med andres kropp. Dette inkluderer normalisering av åpenhet om alle kroppsdeler, og om krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. forskjellen på gode og vonde erfaringer, gode og vonde hemmeligheter. hva de skal gjøre og hvem de skal henvende seg til hvis noen gjør noe med dem som de ikke liker, ikke forstår eller syns er vondt, ekkelt eller rart. 7

8 Barnehagens formål og innhold Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Barnehageloven, 2018,). Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar rammeplanens føringer. Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse. Omsorg og lek, læring og danning Vennskap og fellesskap Kommunikasjon og språk I Læringsverkstedet barnehage Kuholmen skal barna oppleve at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte av engasjerte voksne som viser nærhet og innlevelse. Omsorg har en egenverdi og er nært knyttet opp til trygghet, oppdragelse og helse og preger hele barnehagedagen i vår barnehage. Gjennom observasjoner og tilrettelegging møter vi barna der de er i utviklingen sin, faglig og modenhet, slik at de opplever mestring. Vi møter barna med respekt, omtanke og glede og er tilstede som tydelige og trygge voksne i barnas hverdag. Vi ser det individuelle i barnet, slik at hvert barn føler seg verdifullt. Barn leker for lekens egen del. I leken utrykker de seg og får nye erfaringer sammen med andre. Gjennom leken utvikler barna sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Et trygt og inkluderende miljø i barnehagen er grunnleggende for at barna utfolder seg i lek. Leken skal være den dominerende pedagogiske aktiviteten gjennom hele barnehagedagen vår barnehage og det er viktig for oss at alle deltar i lek og har venner i barnehagen. Hos oss gir vi rom for og legger vi til rette for et fantasifullt, spennende og variert lekemiljø både inne og ute. Vi anerkjenner barnas nysgjerrighet og tar utgangspunkt i deres interesser. Vi legger til rette for ulike former for lek i løpet av barnehagedagen, det være lekegrupper, frilek, organisert lek og lek der de voksne er med på barnas premisser. Vi gir rom for at barna kan bearbeide inntrykk og opplevelser gjennom leken. Vi benytter oss av ulike leketemaer som er med på å inspirere barnas lek og hos oss har vi stort fokus på drama og musikk, så barn og voksne hører nesten daglig gitar- og pianotoner fra vår musikalske barnehagelærer på Krabba. Personalet på Krabba spiller skuespill for barna hver fredag og dette gir barna felles erfaringer til ulike typer lek. Vi er opptatt av å være lekende, aktive voksne som er veiledere, deltakende, inspiratorer og tilretteleggere i lek, slik at barna opplever glede, humor, spenning og engasjement i leken. Den voksne skal være så nær at vi hjelper barn som trenger støtte i leken. Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver, og barna skal få møte og være en del av et rikt og variert språkmiljø. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. Kristiansand kommune har utviklet en «språkstandard» for å sikre kvaliteten i læringsmiljøet med verktøy som er kjente og gjennomprøvde og barnehagen følger denne. 8

9 Læringsverkstedets pedagogiske konsept Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om barnehager, 2018) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver. Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for Læringsverkstedets pedagogikk. Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske konsept og sentralt i alt vårt arbeid Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne. Lekende læring, samspill og mestring Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns ulike perspektiver og opplevelsesverdener. Vi vil at røttene i vårt pedagogiske konsept skal komme til syne hver dag. Vi skal være aktive voksne som tar initiativ til variert lek og bidra til at alle barn kommer inn i leken. Vi vil skape et trygt og inkluderende miljø ved å være aktive voksne som er til stede i leken og hjelpe barna med nye vennerelasjoner. 9

10 Vi gir barna tilpassede utfordringer som kan styrke mestringsfølelsen og de voksne skal være gode rollemodeller og opptrer anerkjennende i forhold til barnets læring. Vi skal møte hvert enkelt barn med smil og øyekontakt hver dag. Gjennom hjerteprogrammet skal hvert enkelt barn bli sett og føle seg verdifull. Vi møter alle barn med respekt, og er bevisst på å gi rom for medvirkning. Barnas meninger og interesser er med og påvirker/former våre temaer, aktiviteter og samlinger. Rommene/ lekesonene inne og ute varieres etter hva barna er opptatt av og skal være attraktive for barna og gi dem lyst til å utforske. Vi er fysisk aktive, og sørger for at barna får bruke hele kroppen og alle sanser i leken og målet vårt er å være mye ute i naturen gjennom hele året. Vi har samlinger hver dag med ulike temaer og ulike fagområder, inne eller ute. Vi har stort fokus på vennskap i barnehagen, at alle barn skal ha en venn og oppleve a være en del av fellesskapet er viktig for alle barn. Vennskapsforhold kan være en beskyttende faktor i forhold til mobbing, og det er derfor viktig a ha fokus pa lek og vennerelasjoner. Barnehagen skal jobbe systematisk med læringsmiljøet og på bakgrunn av pedagogisk analyse skal personalet komme fram til gode tiltak til det beste for barna og det læringsmiljøet de hører til. Vi skal utvikle kunnskap og god praksis hos personalet i barnehagen og pedagogisk analyse er en innarbeidet arbeidsform i det pedagogiske arbeidet vårt. Barnehagen må bygge sin virksomhet på forskningsbasert kunnskap for å lykkes med å legge til rette for et bedre og mer inkluderende læringsmiljø. Læringsverkstedets satsningsområde Relasjonskompetanse: Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring. 10

11 Barnehagens satsingsområde Lek: Leken skal være selve grunnstammen i alle aktiviteter i barnehagen. Gjennom leken lærer barna sosiale spilleregler, de får språktrening, motoriske utfordringer, oppøving av fantasi, samtidig som de får bearbeidet ulike inntrykk fra hverdagen. Barna gjør seg erfaringer i leken gjennom å utforske og prøve ut ting, samtidig som de får kunnskaper og utvikler selvtillit. Hos oss skal vi: Sette av tid til leken Delta i leken pa barnas premisser Være lekende, aktive voksne Inspirere til ulike typer lek Observere og kartlegge barnas interesser, slik at lek og læring blir gøy Tilrettelegge for gode lekemiljø inne og ute Legge til rette for at leken blir en arena for sosial læring for alle barn Vi ser stadig pa nye muligheter for innredning av lekesoner Vi bruker konkrete eventyr, bøker, sanger og dramatisering som inspirasjon til rollelek Hva lærer barna i leken? Turtaking - følge spilleregler - øve på sosiale koder timing lærer å lese det sosiale spillet - ta imot beskjeder - gi beskjeder lytter - bli lyttet til lære å løse konflikter lære å forhandle og fordele roller - lære om fleksibilitet - lære å regulere atferd ta initiativ lære å hemme seg lære et rikt og variert språk - øke ordforrådet Bearbeide vanskelige følelser - Empati - sette seg inn i andres situasjon - prøve ut roller- få mulighet til å prøve og feile mestring - bruke fantasien oppøve oppmerksomhet og konsentrasjon - tilegne seg kunnskap. 11

12 Natur og uteliv. Med vår beliggenhet er det naturlig å ha stort fokus på natur og uteliv. Vi er omgitt av vakker natur og hav som gir oss mange muligheter uansett årstid. Det er gode muligheter for flotte turer både for store og små. Vi ønsker å bidra til at barn blir kjent med, tar vare på og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Vi ønsker også at barna opplever sunn matlaging i grillhytta vi har i «Eventyrskogen» og på tur hele året, gjerne med bål når sesongen tillater det. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser, lek, aktiviteter og fysisk utfoldelse i alle årstider og i allslags vær. Naturen er en kilde til opplevelser og inspirasjon - alt vi opplever gjennom sansene våre er viktige opplevelser å gi barna Hos oss skal vi: Inspirere, undre oss og utforske sammen med barna i/om naturen/fjæra, ulike værfenomen og årstider Ta i bruk diverse utstyr; forstørrelsesglass, oppslagsbøker og annet materiell Lære barna å verne om naturen/fjæra, og få kunnskap om brannvern og avfallssortering Lage menyer sammen med barna og innspill fra foreldre til turdagene våre Inspirere til lek og bevegelsesglede, ved å engasjere seg i ulike aktiviteter sammen med barna 12

13 Barns medvirkning Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for, og oppmuntre til at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jmf. Barnehageloven 3 og 3, grunnloven 104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1. Samarbeid mellom barnehage og foreldre Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor er vårt løfte til foreldrene. Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål. Samarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og læringsmiljø for barnegruppen. Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer Det er viktig for oss med et godt foreldresamarbeid, slik at barnehagehverdagen blir best mulig for det enkelte barn. Foreldre/foresatte og barn skal bli møtt med smil og glede hver dag. Foreldre/ foresatte skal være trygge på at barna deres får omsorg, blir sett og respektert og at de får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Foruten de daglige, uformelle møtene med foresatte/foreldre i garderoben, som er veldig verdifulle for oss, så inviteres alle foresatte/foreldre til foreldresamtaler hvert halvår. Der snakker foreldre og personalet om barnets trivsel og utvikling. Det settes gjerne opp samtaler utenom dette også etter ønsker og behov. Vi vil alltid være åpne for både formell og uformell samtale vedrørende deres barn. Barnehagen er opptatt av å gi foresatte/foreldre medvirkning på barnehagens innhold og ønsker tilbakemelding/ innspill på temaer avdelingen har satt i sine halvårs- og månedsplaner. Vi ønsker også at dere stiller spørsmål hvis det er noe dere lurer på, dette bruker vi videre i arbeidet vårt enten ved å endre praksis eller for å bli enda bedre på å formidle informasjon. Foresatte/foreldre får utlevert årsplanen i august, halvårsplan i august og januar, de får månedsplan med verkstedsrapport, samt inviteres til ulike arrangementer i løpet av året. Det holdes et foreldremøte, med et foreldrerådsmøte i forkant, på høsten, Foreldrerådet vil også holde et møte på våren hvis behov, hvor saker fra foreldre/personal blir tatt opp. Ansvaret for å sette i gang dette møtet er leder av foreldrerådet. Det vil også være muligheter til å invitere en ekstern foredragsholder om ulike temaer om dette er ønskelig. 13

14 Foreldreråd Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalg Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og barnehagens samarbeidsutvalg Planleggingsdager: Vi har totalt 5 planleggingsdager I løpet av barnehageåret. Planleggingsdager brukes til felles kompetanseheving for våre medarbeidere, utvikling av barnehagens pedagogiske innhold, planer, dokumentasjon og evalueringer. Barnehagen er stengt på disse dagene. Måned Dato oktober Planleggingsdag Januar Planleggingsdag April Planleggingsdag Mai Planleggingsdag Juni Planleggingsdag Arrangementer i barnehagen: I løpet av barnehageåret inviterer vi foreldre og søsken til arrangementer som markerer høytider og merkedager eller som er deler av prosjekter som vi arbeider med. Måned Dato Hva September Foreldremøte Oktober Høstfest. Desember Lucia. April Påskefrokost. Mai Overnatting for 5 a ringene. Juni Sommerfest. Juni Fotografen kommer. 14

15 Overganger Det å begynne i barnehagen skal oppleves som en god start, både i forhold utvikling av trygghet og tilhørighet. Tilvenning, trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle overganger i løpet av barnehagetiden. Ny i barnehagen Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid, slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og som slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. I Læringsverkstedet barnehage Kuholmen legger vi stor vekt på en god tilvenning til barnehagen, slik at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag. Den første tiden i barnehagen får barnet og foreldrene én kontaktperson å forholde seg til slik at vi kan skape trygghet og en god tilknytning mellom barnet og barnehagen. Den er med på å skape et trygt fundament for barnet og gjøre det enklere for senere å knytte relasjoner til andre voksenpersoner og barn. Kontaktpersonens oppgaver er bl.a. å ta imot barnet og foreldrene, informere om hvordan tilvenningen skal foregå, svare på spørsmål og informere om dagsrytme og andre praktiske forhold. Det er individuelt hvor lang tid et barn bruker på å venne seg til sin nye hverdag i barnehagen, det er derfor viktig med et godt samarbeid og tett dialog slik at hvert enkelt barn får den tiden det trenger. Det er viktig at foreldre sier ha-det til barnet ved avskjed og at barnet ser at foreldrene går. Barnet skal lære å stole på andre mennesker og at mor/far kommer tilbake for å hente. Kosedyr, teppe eller annet kan gi god trygghet ved avskjed i tilvenningen. De første dagene i barnehagen ønsker vi også at barna har med bilder av viktige personer (mor, far, søsken, hunden/katten, besteforeldre osv) som vi kan se på sammen med barna. Det er ikke uvanlig at barn gråter når foreldrene går, foreldre og kontaktpersonen må sammen bli enige om barnet er klar for å være i barnehagen alene. Det å bli kjent og trygg på andre kan for noen ta litt tid. Ta korte turer. Om du som foreldre er urolig for hvordan ditt barn har det når ikke du er der så gi beskjed til avdelingen så kan de ringe, sende sms eller bilde. Det er viktig for oss i Læringsverkstedet barnehage Kuholmen å skape trygghet og trivsel gjennom faste rutiner. Fra småbarn til storbarnsavdeling I Læringsverkstedet vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barn og personalet når barnet bytter barnegruppe. I Læringsverkstedet Kuholmen er vi opptatt av at barnet og foreldrene alltid skal føle seg velkommen og møte kompetente og varme medarbeidere. Overgangen fra småbarnsavdeling/base (Sjøstjerna) til storbarnsavdeling/base (Krabba) er for mange barn og foreldre en milepæl. Ingen barn er like og behovene ved overgangen er derfor individuell. Vaner, forutsigbarhet og trygghet er viktig for en god tilvenning og noen barn trenger en lengre tilvenning enn andre. Vi er så heldige at vi er en liten barnehage der alle kjenner alle. Det er noe vi utnytter hver dag. Personalet er stadig innom de andres avdeling og dette fører til at barna kjenner de voksne og de voksne kjenner alle barna. Vi har felles uteområde og der omgås vi hverandre daglig. Vi spiser frokost sammen om morgenene og er sammen ute på ettermiddagen. Har vi skuespill eller aktiviteter som passer for de eldste på Sjøstjerna, så inviterer Krabba gjerne. 15

16 På nyåret starter vi opp med tur i «Eventyrskogen» med 3-åringene på Krabba og de eldste fra Sjøstjerna. Dette gjør vi for å bli bedre kjent med barna og personalet på den gruppa barna skal begynne på til høsten. Nærmere sommeren er de også på besøk inne på Krabba, så de kan bli kjent med avdelingen/ rommene der, og får være med på aktivitet/samlingsstund, måltid og lek her inne. Foreldre/foresatte får et velkommenbrev fra Krabba i mai måned, som forteller litt om rutiner og annen informasjon i god tid til oppstarten på stor avdeling i august. Fra barnehage til skole For våre «skolestartere» har vi en intensjon om å gjøre det siste året i barnehagen litt spesielt. De skal oppleve den avsluttende tiden i barnehagen som spennende, utfordrende og en tid hvor iveren etter å erobre nye kunnskaper skyter fart (Veilederen fra eldst til yngst, 2009). På tvers av gruppene har alle skolestarterne i barnehagen en egen 5-årsklubb 1-2 gang pr. uke. Det første vi gjør i 5-årsklubben, er en samling med alle hvor vi hører barna sine forventninger og hva de ønsker å gjøre og dette fletter vi sammen med det vi ønsker barna skal gjennom dette siste året. Barnehagen har planer med detaljert innhold som dekker alle fagtemaene og som viser hva barna skal få ta del i, som førmatematikk, trafikkopplæring, forskning/eksperimentering, IKT og skoleforberedende aktiviteter. Det legges vekt på ferdigheter som barnet har bruk for ved skolestart; sosial kompetanse, samspill, selvstendighet, vente på tur, rekke opp hånda m.m. På våren skal alle foreldre/foresatte til førskolebarna, som skal begynne på skolen neste høst, ha foreldresamtale om deres barn. Dette er noe alle foreldrene må ha. På denne samtalen skal en sammen med foreldre/foresatte gå igjennom et overføringsskjema som barnehagen har skrevet om barnet. Dette skjemaet sendes til den skolen barnet skal begynne på med foreldrenes samtykke. Dette er noe kommunen har pålagt alle barnehager, for å sikre god informasjonsflyt mellom barnehager - skoler, slik at skolene skal kunne forberede seg og få oversikt over barnas utvikling og modning. Språk Matte-motorikk Hjerteprogram Kreativitet Natur-utedag Diverse Bokstaver Mattehånda Tradisjoner Forming Naturen rundt oss Blyantgrep Tall Normer og verdier Fantasi Eksperiment Ulike happeninger Lytte Former Sosial kompetanse Skaperglede Turer i nærområdet Klare selv «Hygene & selvstendighet» Samtaler, bruk av språk Størrelser Engelsk sang, regler og telling Sang, drama og musikk Trafikkopplæring Rim regler Måleenheter Snakke i forsamling Film/foto Besøk på skole og SFO Rytme i språket Sortering Jobbe med 1-2 prosjekt Tekst og bilder Drodle (gjette bilder) Skrive sitt navn Butikklek Bevegelseslek Bruk av ball «Kroppen er min» Opplegg Jobbe med tema Skjema for overgang barnehage skole 16

17 Vår pedagogiske virksomhet Planlegging Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke å handle systematisk i det pedagogiske arbeidet. Barnehagen er forpliktet til å begrunne, planlegge, vurdere og dokumentere at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven rammeplanen. Personalet planlegger ved å skrive månedsplaner, halvårsplaner og årsplan. Arbeidet med månedsplaner skjer i ukentlig avdelingsmøter, samt i månedlige personalmøter og på planleggingsdager. Vi benytter progresjonsplanene i dette arbeidet. Dokumentasjon Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår som en viktig del av barnehagens arbeid. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. Dokumentasjonen skal gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, erfarer, lærer og gjør i barnehagen, samt vise hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen. Informasjon fra barnehagens avdelinger sendes primært via «Mykid» Avdelingene dokumenterer daglig der ved å skrive dagsrapport og de skriver også månedsrapportverkstedsrapport, som publiseres for foreldre/foresatte den 1.hver måned. Vi vil vi også legge inn bilder fra ukens ulike aktiviteter og opplevelser der. Dokumentasjon i form av barns arbeider stilles ut jevnlig, og er tilgjengelig for foreldrene. Det skrives referat fra personalmøter og planleggingsdager. I tillegg har Læringsverkstedet barnehage Kuholmen sin egen nettside: Vurdering Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen og barna er involvert i. Felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet kan gi personalet et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring. Faglige og etiske problemstillinger skal inngå i vurderingsarbeidet. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Kunnskap om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling er viktig for å gi alle barn et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Systematisk vurdering legger grunnlag for utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon. Hos oss vil vi fortsette arbeidet med pedagogisk analyse som egendokumentasjon og vurderingsverktøy av vår praksis Det gjøres kvartalsvis evalueringer av det pedagogiske treet og våre måleparametere. Barn, foreldre og personalet vurderer: 17

18 Hva Hvem Når Hvordan Satsningsområder, relasjoner, lek, natur og uteliv Personalet og barna Hver måned, halvårlig Avdelingsmøter, personalmøter og med barna gruppevis i råd Inkluderende læringsmiljø Styrer og personalet Hvert kvartal Pa-grupper på avdelingsmøter, personal-og leder møter Planer og halvårsplan Personalet Hver måned, halvårlig På avdelingsmøter, personalmøter Spiralprinsippet/ repetisjonsbobler Personalet Halvårlig Evaluere halvårsplaner Månedens happening Personalet og barna Hver måned Samtale med barna, observere under happening og evaluere i etterkant Aktive voksne Personalet, foreldre og barna Kontinuerlig Avdelingsmøter, personalmøter og barna gruppevis i råd. Brukerundersøkelse Barnehagens kvalitet ift samarbeid, trivsel, pedagogikk og fysiske rammer Foreldre Årlig Brukerundersøkelse Arbeidsmiljøet Personalet Årlig Medarbeider-undersøkelsen HMS arbeidet Styrer, verneombud og personalet Halvårlig Ihht HMS rutiner Våre arbeidsmåter Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø Prosjektarbeid tar utgangspunkt i barns initiativ/interesser, deres undring leder utvikling av innhold og prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns medvirkning kan ses som praksis i barnehagen. Temaarbeid - styrer og pedagoger utarbeider innhold og prosess i samarbeid med barnehagens øvrige medarbeidere Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema. Spiralprinsippet sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. Sikrer på den måte progresjon. Digital praksis bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft og legge til rette for barnas utforskning. Progresjon det vil si at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Barnehagen har egne progresjonsplaner innen hvert fagområde. 18

19 Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 5 fagtema Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra rammeplanens syv fagområder. Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. Læringsverkstedet har valgt å fortolke og sette rammeplanens syv fagområder sammen til fem fagtemaer. Det bidrar til god organisering og progresjon i vårt pedagogiske arbeid. Hvert fagtema har et eget ikon som går igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt arbeid. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve kjernen i vårt pedagogiske konsept og inngår i alle fagtemaene i løpet av uka. Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for barnehagens arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI. Hjerteprogrammet er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt elementer i rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat og helse. Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for livsmestring og barna rustes for å tåle livet. Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en naturlig del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter Mattelek rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form. Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk på en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse. Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, kultur og kreativitet. Kreativitet et viktig fagtema og inngår i store deler av vårt pedagogiske arbeid. Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi, samt nærmiljø og samfunn. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er også del av fagtemaet Natur. Barna får erfaringer og opplevelser med ulike sider av fagtemaet. 19

20 Barnehagens arbeid med fagområdene 20

21 Et godt måltid Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve stammen i vårt pedagogiske konsept og inngår derfor i alle våre fem fagtema. Læringsverkstedets barnehager skal være en arena hvor barn får oppleve matglede og matkultur. Vi har i samarbeid med Ryfylkekokken Frode Selvaag og Arne Brimi utviklet «Et godt måltid». Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus på et sunt og variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er aktive deltakere i hele prosessen med planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av selve måltidet og opprydding etterpå. Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Dette er en del av barnets danningsprosess og bidrar til utvikling av barnets sosiale kompetanse. Hos oss lager og serverer vi ett måltid og har frukt/grønnsaker hver dag. Vi har to matansvarlige, barnehagelærere Christina Vergum og Geir Kongshaug, som har deltatt i kursrekken til læringsverkstedet «Et godt måltid». De setter sammen en sunn og variert meny gjennom hele året. Barna deltar gruppevis på kjøkkenet, og er med på å forberede måltidet; de veier, teller, smaker, snakker, lærer god hygiene, samt rydder og vasker etter måltidet. Vi ønsker at barna skal få en god opplevelse rundt matlagingen og selve måltidet. Det er ofte slik at den som har vært med på å forberede og lage maten også synes at maten smaker veldig godt! Vi er opptatt av å sette av god tid til måltidene i barnehagen, ha ro og hygge, samt gode samtaler rundt bordene og alle er like betydningsfulle og viktige for felleskapet. Sunt kosthold er helsefremmende og forebygger sykdom, slik sikrer vi å arbeide med fagområdet «Kropp, bevegelse, mat og helse» fra Rammeplanen, samt «livsmestring og helse.» Tilrettelegging Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling. Samarbeid med andre instanser Barnehage og foreldre må ha en felles forståelse for hverandres rolle i saker hvor barnehagen skal og må samarbeide med andre instanser. Barnehagen har plikt til å samarbeide med kommunen som barnehagemyndighet, skole, helsestasjon, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og barnevern (BV). Læringsverkstedet Kuholmen barnehage arbeider nært sammen med andre barnehager i kjeden, men vi deltar i også møter/ kurs i regi av Kristiansand kommune, vi samarbeider med barnehager/skoler i nærområdet iht. overgangen fra barnehage til skole, Familiens Hus, barnevernet, utdanningsinstitusjoner i Kristiansand, samt andre kommunale instanser. 21

22 Bakgrunnsdokumenter Lov og forskrifter Lov om barnehager (barnehageloven) (2018) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Læringsverkstedets dokumenter Verdiplattform Veilederen «Vår pedagogikk» Handlingsplan mot mobbing i barnehagen Virksomhetsplan Veileder fra Kunnskapsdepartementet Fra eldst til yngst, overgang barnehage-skolen (2008) Veiledere fra Utdanningsdirektoratet Håndtering av kriser og sorg i barnehagen (2014) Språk i barnehagen mye mer enn bare prat (2013) Barns trivsel voksnes ansvar, veileder om forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen (2012) Lenker til aktuelle hjemmesider Læringsverkstedet Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage Utdanningsdirektoratet/Barnehage PBL - Private barnehagers landsforbund 22

ÅRSPLAN RANDINEBORG

ÅRSPLAN RANDINEBORG ÅRSPLAN 2019-20 RANDINEBORG 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2019 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen Årsplan 20..-20.. barnehage Her kan bilde/logo sette inn Bærumsbarnehagen Innhold Innledning... 2 Årsplan... 2 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet... 2 Bærumsbarnehagen... 2 Presentasjon av barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN Læringsverkstedet barnehage Kuholmen

ÅRSPLAN Læringsverkstedet barnehage Kuholmen ÅRSPLAN 2018-19 Læringsverkstedet barnehage Kuholmen 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget 01.10.2018 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og

Detaljer

Læringsverkstedet Haga, Årsplan 2018/2019

Læringsverkstedet Haga, Årsplan 2018/2019 Læringsverkstedet Haga, Årsplan 2018/2019 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas

Detaljer

ÅRSPLAN Sørlandsparken barnehage

ÅRSPLAN Sørlandsparken barnehage ÅRSPLAN 2019-20 Sørlandsparken barnehage 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas

Detaljer

Læringsverkstedets pedagogiske konsept

Læringsverkstedets pedagogiske konsept Læringsverkstedets pedagogiske konsept Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet

Detaljer

ULLERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018

ULLERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 ULLERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas

Detaljer

Årsplan Gimsøy barnehage

Årsplan Gimsøy barnehage Årsplan 2018-2019 Gimsøy barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

ÅRSPLAN Læringsverkstedet Solhellinga

ÅRSPLAN Læringsverkstedet Solhellinga ÅRSPLAN 2018-19 Læringsverkstedet Solhellinga 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med

Detaljer

Årsplan Ballestad barnehage

Årsplan Ballestad barnehage Årsplan 2018-2019 Ballestad barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Årsplan Lundedalen barnehage

Årsplan Lundedalen barnehage Årsplan 2018-2019 Lundedalen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN Fjeldebakkane

ÅRSPLAN Fjeldebakkane ÅRSPLAN 2018-19 Fjeldebakkane 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven,

Detaljer

ÅRSPLAN Do Re Mi Halden. 202n 1

ÅRSPLAN Do Re Mi Halden. 202n 1 ta ÅRSPLAN 2018-2020 Do Re Mi Halden 202n 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas

Detaljer

Årsplan Tufte barnehage

Årsplan Tufte barnehage Årsplan 2018-2019 Tufte barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018.

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Innledning Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2019-2020 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2019/2020 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

ÅRSPLAN Opphaug natur og gårdsbarnehage

ÅRSPLAN Opphaug natur og gårdsbarnehage ÅRSPLAN 2018-19 Opphaug natur og gårdsbarnehage 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

Årsplan Klosterskogen barnehage

Årsplan Klosterskogen barnehage Årsplan 2018-2019 Klosterskogen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

Veileder til årsplanmalen

Veileder til årsplanmalen Veileder til årsplanmalen Bærumsbarnehagen Veileder til årsplanmalen Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter

Detaljer

ÅRSPLAN Furukollen barnehage

ÅRSPLAN Furukollen barnehage ÅRSPLAN 2018-19 Furukollen barnehage 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas

Detaljer

Årsplan 2018 / 2020 Læringsverkstedet Mortensrud barnehage

Årsplan 2018 / 2020 Læringsverkstedet Mortensrud barnehage Årsplan 2018 / 2020 Læringsverkstedet Mortensrud barnehage 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

ÅRSPLAN LÆRINGSVERKSTEDET EKORNRUD

ÅRSPLAN LÆRINGSVERKSTEDET EKORNRUD ÅRSPLAN 2018-19 LÆRINGSVERKSTEDET EKORNRUD 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med

Detaljer

Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.

Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet. 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2018, 1 Formål).

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2018-2019 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2018/2019 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 VÅR VISJON ER: VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Barnehagen mål og satsingsområder.

Barnehagen mål og satsingsområder. 1 Barnehagen mål og satsingsområder. SPRÅK OG KOMMUNIKASJON. LEK. Våre tiltak for å oppnå dette. Vi bruker litteratur aktivt i språkarbeidet. Vi er bevisst på at vi er viktige språkmodeller for barna Vi

Detaljer

ÅRSPLAN FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN

ÅRSPLAN FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN ÅRSPLAN 2018-2019 FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN VELKOMMEN Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen, er en del av virksomheten Frelsesarmeens barnehager som består av til sammen 4 barnehager

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2018-2022 For ansvar: 2165 Tjenesteenhet: Sørlia barnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Inger Lise Vang Aalberg Visjon: Røtter til

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2018/2019. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2018/2019. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2018/2019 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse Side 6 Implementering

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Varteig barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om enhetens

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Varteig barnehage Hafslundsøy barnehage Fosbyløkka barnehage Stasjonsbyen barnehage Innhold Innledning... 2 Barnehagens formål og innhold... 3 Progresjon...

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN del II NYGÅRD BARNEHAGE

ÅRSPLAN del II NYGÅRD BARNEHAGE ÅRSPLAN del II 2018 2019 NYGÅRD BARNEHAGE Denne årsplanen gjelder for: Furua, Kløverenga og Bjørka Furua: 40 41 46 15 Kløverenga: 94 50 60 33/ 38 33 41 67 Bjørka: 94 50 60 32/ 38 33 41 64 ENHETSLEDER:

Detaljer

Veileder til årsplanmalen

Veileder til årsplanmalen Veileder til årsplanmalen Bærumsbarnehagen Veileder til årsplanmalen Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Satsningsområder. Barnehagen ønsker å fremme barns sosiale samspill og styrke den positive selvoppfatningen hos det enkelte barn.

Satsningsområder. Barnehagen ønsker å fremme barns sosiale samspill og styrke den positive selvoppfatningen hos det enkelte barn. Satsningsområder Kremmerhuset barnehage ønsker å utvikle et anerkjennende miljø og bygge gode relasjoner mellom alle i barnehagen. Barn foreldre ansatte.for å oppnå dette jobber vi med: - De Utrolige Årene

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Årsplan for Læringsverkstedet Saltvern Saltvern Dagen er din

Årsplan for Læringsverkstedet Saltvern Saltvern Dagen er din Årsplan for Læringsverkstedet Saltvern 2017-2018 Saltvern Dagen er din Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

ÅRSPLAN Læringsverkstedet Ekornrud

ÅRSPLAN Læringsverkstedet Ekornrud ÅRSPLAN 2017-2018 Læringsverkstedet Ekornrud 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN LÆRINGSVERKSTEDET EKORNRUD

ÅRSPLAN LÆRINGSVERKSTEDET EKORNRUD ÅRSPLAN 2019-20 LÆRINGSVERKSTEDET EKORNRUD 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med

Detaljer

ÅRSPLAN. Norlandia Valhall barnehage

ÅRSPLAN. Norlandia Valhall barnehage ÅRSPLAN Norlandia Valhall barnehage 2019 2 INNHOLD Velkommen til oss 4 Våre verdier 5 Pedagogisk kvalitet 5 Kunnskap & innovasjon 6 Fagområdene 7 Overgang til skolen 7 Observasjon, dokumentasjon og refleksjon

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019

Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019 Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019 1 05.09.18 Innhold Årsplanens innhold side 3 April side 3 Helse og livsmestring side 3 Overordnet pedagogisk mål for virksomheten side 4 Danning

Detaljer

Årsplan Læringsverkstedet Skogmo

Årsplan Læringsverkstedet Skogmo Årsplan 2018-2019 Læringsverkstedet Skogmo 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med

Detaljer

ÅRSPLAN Sauarhagene

ÅRSPLAN Sauarhagene ÅRSPLAN 2018-19 Sauarhagene 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven,

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

ÅRSPLAN Blindheim barnehage

ÅRSPLAN Blindheim barnehage ÅRSPLAN 2018-19 Blindheim barnehage 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas

Detaljer

ÅRSPLAN Læringsverkstedet Solhellinga

ÅRSPLAN Læringsverkstedet Solhellinga ÅRSPLAN 2019-20 Læringsverkstedet Solhellinga 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Hafslundsøy barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN Læringsverkstedet Gvarv barnehage

ÅRSPLAN Læringsverkstedet Gvarv barnehage ÅRSPLAN 2019-20 Læringsverkstedet Gvarv barnehage 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus»

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» ÅRSPLAN 2018 HOVET BARNEHAGE «En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» Informasjon om vedtekter, opptak, betalingsreglement, åpningstider, ferieordninger

Detaljer

Progresjonsplan Capella barnehage

Progresjonsplan Capella barnehage Progresjonsplan Capella barnehage Norlandia sin pedagogiske visjon: «Med livslang lyst til lek og læring» Vårt mål i arbeidet med barna: I Capella alle barna være en del av et inkluderende leke- og læringsmiljø.

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan Granåsen barnehage

Årsplan Granåsen barnehage Årsplan 2019-2020 Granåsen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Årsplan Eidet barnehage 2017/2018. Læringsverkstedet

Årsplan Eidet barnehage 2017/2018. Læringsverkstedet Årsplan Eidet barnehage 2017/2018 Læringsverkstedet 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

Årsplan 2018 for Skovheim barnehage

Årsplan 2018 for Skovheim barnehage Årsplan 2018 for Skovheim barnehage Skovheim barnehage Lindbâckveien 55, 1163 Oslo 22 28 40 90 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan [ Kverndalen Barnehage ]

Årsplan [ Kverndalen Barnehage ] Årsplan 2018 [ Kverndalen Barnehage ] Innholdsfortegnelse 1. Overordnede målsetninger for Ulna-barnehagene 2. Satsningsområder 3. Kverndalen barnehage Hvem er vi? 4. Barnehagens verdigrunnlag 5. Lovverk

Detaljer

Årsplan 2017/2018. Atlantis Barnehage

Årsplan 2017/2018. Atlantis Barnehage Årsplan 2017/2018 Atlantis Barnehage 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan Venstøp barnehage

Årsplan Venstøp barnehage Årsplan 2018-2019 Venstøp barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus»

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» ÅRSPLAN 2019 HOVET BARNEHAGE «En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» Informasjon om vedtekter, opptak, betalingsreglement, rett til redusert betaling,

Detaljer

Årsplan Gråtenmoen barnehage

Årsplan Gråtenmoen barnehage Årsplan 2018-2019 Gråtenmoen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

ÅRSPLAN Læringsverkstedet Du og Jeg Juvik

ÅRSPLAN Læringsverkstedet Du og Jeg Juvik ÅRSPLAN 2019-20 Læringsverkstedet Du og Jeg Juvik 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2018-2019 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Barnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet vårt gårdsbarnehage.

Detaljer

MORGENSTUND HAR GULL I MUNNEN

MORGENSTUND HAR GULL I MUNNEN MORGENSTUND HAR GULL I MUNNEN Lov om barnehager 1Formål «Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE 2015-2017 - OMSORG-LEK-LÆRING-DANNING VI SETTER SPOR ÅRSPLANEN Det er utarbeidet pedagogisk årsplan i familiebarnehagen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Årsplanen

Detaljer

Barnehagens progresjonsplan

Barnehagens progresjonsplan Barnehagens progresjonsplan «Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal

Detaljer

ÅRSPLAN Læringsverkstedet Bryn estetiske barnehage

ÅRSPLAN Læringsverkstedet Bryn estetiske barnehage ÅRSPLAN 2018-2020 Læringsverkstedet Bryn estetiske barnehage 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN BARNEHAGE 01.01.19-31.07.19 Innhold FORORD... 2 INFORMASJON OM TUSSELADDEN BARNEHAGE... 2 VERDIGRUNNLAG... 3 LOV OG RAMMEPLAN... 4 OMSORG... 4 LEK... 5 DANNING... 5 LÆRING... 6

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN Læringsverkstedet Borgen

ÅRSPLAN Læringsverkstedet Borgen ÅRSPLAN 2017-2018 Læringsverkstedet Borgen 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med

Detaljer

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 1 Formål).

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer