NASJONALE FORVENTNINGAR Korleis desse er innarbeidd i kommuneplanen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALE FORVENTNINGAR Korleis desse er innarbeidd i kommuneplanen"

Transkript

1 Oppdrag: Kommuneplan Side 1 av 7 NASJONALE FORVENTNINGAR Korleis desse er innarbeidd i kommuneplanen kg kg kg kg Dato Tall sider rapport Utarbeidd av Kontrollert Godkjent Signert rapport original er arkivet hjå AG Plan og Arkitektur AS Oppdragsnr. Dokument nr Namn på fil 2081 A31 P:/prosjekt/2081/plandata tekst/planomtale/ planomtale.doc

2 Oppdrag: Kommuneplan Side 2 av 7 Innhaldsliste: «Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging i medhald av 6 1 i plan og bygningslova» korleis kommunen har ivareteke desse... 3 Tematisk oppsett... 3 Samandrag:... 6

3 Oppdrag: Kommuneplan Side 3 av 7 «Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging i medhald av 6 1 i plan og bygningslova» korleis kommunen har ivareteke desse I dei «nasjonale» er (henta frå side 2) : De nasjonale forventningane peikar på oppgåver og interesser som regjeringa meiner det er viktig at fylkeskommunane og kommunane fokuserer på i planlegginga i den komande perioden for å bidra til gjennomføring av gjeldande nasjonal politikk. Planlegginga skal basere seg på ei vurdering av ulike interesser og bygge på økonomiske og andre ressursmessige føresetnader for gjennomføring der kostnader og nytte skal avvegast. Føresetnadane er retningsgjevande. Tematisk oppsett Relevante tilhøve (slik kommunen ser det) og som Regjeringa ventar att kommunen tek omsyn til: Tema Moment Omtale Klima Robust energiforsyning, energieffektivisering, redusere klimautslepp, utgreie ROS i høve klimaendringar Utbyggingsmønster/energibruk/-utslepp: Sande kommune er ein spreidd utbygd kommune delt i grender/bygdelag. Det er ei målsetting at dei enkelte bygdelaga skal oppretthaldast. Nye tiltak er søkt lagt i tilknyting til eksisterande busetnad eller nært inn til. Dette i lys av tilgjengelege areal og mogleg prioritering av areal til byggeføremål. Ein mindre del av busetnaden er lagt til spreidd bygde område, men då lokalisert til eksisterande busetnad, jf. føresegnene. Busettingsmønsteret og oppretthalding av dette medfører ikkje innsparingar i trasportenergi/-utslepp. Kommuneplanen legg opp til større del busetnad i Larsnes enn det busettingsmønsteret no viser. Sjønære bustadområde kan vurdere å nytte alternativ energi til oppvarming. Etablering av nye større næringsområde er lagt til eksisterande eller planlagde hovudvegar. Mange av næringsområda ligg ved sjø og alternativ energi til oppvarming kan vurderast i byggesak. Energiforsyning: Kommunen har solid energiforsyning gjennom regionalt etablerte og godt utbygde energiverk. Klimaplan: Kommunen har eigen klimaplan med tema energi, forbruk og avfall, og transport. Det er m.a. lagt opp til ENØK tiltak på kommunal eigedom og gitt føringar for landbruksverksemd og anna næringsverksemd. Klimaplanen er teken med i føresegnene pkt Energi. Tettstadsutvikling Handel og service lokaliserast sentralt Aktiv livstil og auka friluftsliv (bygging av gang- /sykkelvegar mv.) På bygdene er det sett av få nye areal for handel/tenesteyting. Dei eksisterande areala er vurdert som tilfredstillande. På to område på Voksa Flatøya FT og «gamleskulen» N15 er det lagt til rette for utvikling av turisme. Det er elles lagt vekt på å utnytte tettstadsareala i Larsnes sentrum på slik måte at sentrum kan bli styrka. Areal er endra frå forretning til sentrumsføremål, jf. S1 og S2. Rådhusområdet er utvida med arealet BA11for å kunne gje plass til tenesteyting. Det er elles lagt vekt på å oppretthalde viktige areal til bruk for born og unge i avveginga av arealbruksinteressene. Viser her til Larsnesskogen, indre strandområda i Gjerdsvika, Flødevikane Sandsøya (nær skulen), ivaretaking av badeplassar jf. flytting av N18 Kvamsøya.

4 Oppdrag: Kommuneplan Side 4 av 7 Samferdsel og infrastruktur Ta vare på samanhengande grønstruktur Tilpasse tettstadsutviklinga til komande klimaendringar Behov for transport reduserast Unngå nedbygging av viktige naturtypar, friluftsområde, kulturlandskap og dyrka mark, inngrep i viktige kulturminne og kulturmiljø. Utslepp reduserast Gang-/sykkelvegar prioriterast Lokalisering av verksemder til hovudvegar I Larsnes sentrum er gang-/sykkelveg bygd ut. Det bør gjennomførast diverse trafikktryggingstiltak elles, men desse er tenkt tekne opp i eigen temaplan. Ny utbygging er søkt lagt til eksisterande busetnad. Sande kommune har lang strandline (viser til notat om forvaltning av strandsona) og lett tilgjengelege fjellområde. I all hovudsak er større samanhengande grøntområde bevart anna enn inngrep ved: - 4 mindre hytteområde strekninga Gota Hide - Bustadfelt B16 Dueneset (Gursken) - Hytteområdet Kletten (Kvamsøya) - Hytteområde LNFF4 Basseneset (Kvamsøya) Desse områda er funne nødvendige for å bygge opp under eksisterande landbruk, og lokalt plassert busetnad. Samla utgjer desse areala ei om disponering på ca. 110 daa. Kommunedelplanen for Larsnes legg opp til betre og meir fleksibel utnytting av sentrumsareala. M.a. er auka busetnad eit viktig tema samt tilhøyrande grøne fellesareal. Vidare utbygging gjev godt høve til å nytte fornybare energiløysingar og vil redusere transportbehov. I dei enkelte krinsane er ny arealbruk i stor grad lagt som ei naturleg utviding av eksisterande utbygde område. I «bygda» vil difor den reviderte k-planen ikkje medføre vesentleg auka transport. I kommunen er arbeidspendling ein del av arbeidslivet. Viktige naturtypar, friluftsområde, kulturlandskap og dyrka mark er i hovudsak urørt. Kulturminna er i liten grad rørt. Berre mindre område vert søkt omdisponert og då gjennom eigen søknad samtidig med handsaminga av K-planen. Dette gjeld registreringar innan områda: - Planlagt gangveg ved skulen i Gjerdsvika - Planlagt gangveg på Sætre (område B9) - Næringsområde N2 - Viser til satsingsområda i Klimaplanen. I høve arealbruk er det søkt nytta sentrale areal. Trafikkmengda er liten med unnatak av på hovudvegane. Nokre vegar har så dårleg standard at born og unge kjenner seg utrygge. Det er i K-planen lagt inn gang-/sykkelveg langs fv-ane: Larsnes: fv61 Vikane Kalnes fv9: Storehaugen fv61 Gursken: Fv61: Gursken Skogevatnet Fv10: Myklebust Sætre Gjerdsvika: Fv10: Skuleområdet Sande kommune er ein stor «arbeidsplasskommune». Det er i planframlegget lagt vekt på å legge til rette for å utvikle vidare både dei eksisterande verksemdene som Myklebust Mekaniske, Larsnes Verft, dei mange verksemdene i Gjerdsvika, i området Skogevatnet, i Sandshamn og Bringingshaug (Kvamsøya). I tillegg er det i tilknyting til fastlandssambandet Rovdefjordbrua lagt opp til utvikling av eit større næringsområde samansett av N8, N9, N10 og noverande område for råstoffutvinning R.

5 Oppdrag: Kommuneplan Side 5 av 7 Verdiskaping og næringsutvikling: Natur, kultur, landskap: Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Sikre vassforsyning Godsterminalar og hamne utviklast som effektive logistikknutepunkt Bidra til næringsutvikling i fleire sektorar og bransjar Ivareta bedrifter og næringar sitt behov for eigna areal Oppretthalde/utvikle landbruket Oppretthalde havbruk/fiskeri Synleggjere mineralressursar Planlegginga bygger på oppdatert og tilgjengeleg kunnskap Naturmangfaldslova sine ålmenne føresegner leggast til grunn Ta omsyn til landbruk og kulturlandskap Heilskapleg vurdering av arealbruken i strandsona Ivareta ålmenne interesser langs vassdrag, byggeforbod i sone langs Legge til rette for friluftsliv, ta vare på grøntstruktur Ta omsyn til inngrepsfrie naturområder utan tyngre tekniske inngrep Registrere og verdsette kulturminne Miljøbasert utbygging av fritidshus Styrke faktorar som styrker folkehelsa Fremje psykisk helse I planen er det teke med sikring av vasskjeldene i kommunen. I områden8/ N9 (Saude/Breivika) er det i planen teke med (jf. føresegnene) at djupvasskai skal kunne etablerast. Saude/Breivika ligg sentralt i fjord og havfarvatnet. I kommuneplanen er det lagt opp til at noverande og nye verksemder skal kunne etablere seg. Viser her til dei ulike N-areala og til sentrumsareala i Larsnes tettstad. Viser også til satsinga på turisme på Sandsøya. Sande kommune har få bruk som vert drivne som sjølvstendige bruk. Berre to (2) bruk har heiltidsbonde. For å styrke inntektsgrunnlaget er det planlagt hytteområde for utvikling av spesielle konsept Fh1, 3 og 4 i området Hide. Hytteområde på Kletten og Basseneset på Kvamsøya er også tiltak som grunneigarane ønskjer for å styrke inntektsgrunnlaget. K-planen er lite endra her. Område for havbruk/fiske/akvakultur er i hovudsak som i gjeldande plan. Eit mindre Akvakulturområde på Skredestranda er teken ut medan eit større område for Hummarpark er teken inn nord om Sandsøya (jf. tidlegare forsøksprosjekt). Område med kalkverk i Breivika er med i planen. Vi har nytta tilgjengelege off. databasar Viser til eiga utgreiing. Kvamsøya og hytteområda i området Kletten og på Basseneset som i høve ulike faktorar er peika på som område med høg verdi. Andre forhold har likevel vore utslagsgjevande for kommunen sitt ønskje om å bruke dessa areala til byggeføremål. Landbruksmynde i kommunen har vore aktive under planarbeidet. Av verdifulle jordbruksareal er ca 190 daa. omdisponert. Viser til eiga utgreiing. I all hovudsak er det ikkje teke i bruk areal i strid med retningslinjene. Inngår som krav i føresegnene. OK Viser til eiga utgreiing om strandsonevernet Viser til omsynssoner og samarbeid med kulturmynde i planutforminga Fritidshus naust er eit viktig tiltak for trivsel og helse i kommunen. Viser her til at kommunen er ein kystkommune der bruk av sjøareala er tradisjon og mange av arbeidsplassane er knytt opp mot havet sine næringar. Dels er «landareal» nytta for å dekke opp behovet for naust, jf. Fn30 Fritidshus hytter er i hovudsak knytt opp mot eksisterande område med unnatak av Fh14 Kletten og LNFF4 Basseneset. Viser til klimaplanen. Kommunen har hatt ei klar målsetting om å prioritere fastbuande i sine arealdisponeringar. Dette gjeld attraktive tomter tomter som folk vil ha (jf. drøftingar i bygdemøter under planprosessen), tilgang til sjø (naust), tilgang til fjell. Eldre: legge til rette for omsorgsbustader (jf. område BA12

6 Oppdrag: Kommuneplan Side 6 av 7 Legge til rette for fysisk aktivitet Ta omsyn til born og unge sitt oppvekstmiljø Bidra til universell utforming Førebygge mot forureining, støy, radon, auka ulykkesrisiko og BA13 i kommunedelplanen for Larsnes. Fortau frå desse areala og inn mot forretningsdelane i sentrum. Yngre: legge til rette idrettsanlegg, bruk av friluftsområda mv. Tilrettelegging av areal til idrett (utviding Larsnes skuleområde - BA10, Ulsmohall i Gursken) - BA8 Krav om leikeareal i bustadområde (jf. føresegnene). Krav i føresegnene. Klimaplan, krav i føresegner vedkomande støy, lokaliseringa av bustadområda til lite støyutsette område (liten biltrafikk). Sande kommune har ikkje registrert særlege problem med radon. Samandrag: Klima: Busettingsmønsteret er søkt vridd litt ved å legge større del busetnad på Larsnes. Sjønære bustadområde kan nytte alternativ energi til oppvarming. Større næringsområde er lagt til eksisterande eller planlagde hovudvegar og til sjø. Alternativ energi til oppvarming nyttast. Kommunen har solid energiforsyning. Kommunen har eigen klimaplan med tema energi, forbruk og avfall, og transport. Det er m.a. lagt opp til ENØK tiltak på kommunal eigedom og gitt føringar for landbruksverksemd og anna næringsverksemd. Klimaplanen er teken med i føresegnene pkt Energi. Tettstadsutvikling: På bygdene er sentrumsarealet funne tilfredstillande. I Larsnes sentrum er det lagt til rette for utvikling og meir fleirbruk av areala, grøne areal er tekne vare på. Gang-/sykkelvegar er tekne med der desse manglar ut frå trafikkmengd, badeplassar er oppretthaldne og dels betre tilrettelagt. Ny utbygging er lagt til eksisterande og grønstrukturen er i vareteken. Planen hindrar ikkje lett tilgang til strand-/sjø- og fjellområda. Samferdsel og infrastruktur: Planen legg nye byggeareal til eksisterande fylkesvegar. Større næringsareal er lagt til viktigaste hovudvegane. Kommunen har allsidig næringsliv i alle deler av kommunen. Byggefelt er i alle bygdelag. Nye hovudvegar vert utgreidde gjennom eigne kommunedelplanar. Gang-/sykkelvegar er med i den grad trafikktala tilseier det. Vassforsyninga er sikra med vasskjelder. Areal til vassverk er sett av i planen. Områda N8 og N9 kan nyttast til djupvasskai og ligg sentralt i farleda. Verdiskaping og næringsutvikling: Kommunen er ein (relativt) stor arbeidsplasskommune med eit rikt næringsliv. Det er lagt vekt på at etablerte verksemder skal kunne utvide og at det er plass til nye. Breivika-/Saudeområdet er eit nytt større areal for næringsetablering. Større samanhengande landbruksområde er har fått små inngrep grunna byggjetiltak. Næringa sitt grunnlag er oppretthalde. Områda for havbruk/akvakultur er oppretthaldne med unnatak av to område langs Skredestranda. Nye areal er komne til som hummarpark i område Flesane. Mineralressursane er ivaretekne, jf. Breivika. Natur, kultur, landskap: I planlegginga har vi nytta statlege/regionale databasar supplert med lokal kunnskap (kommunen). Naturmangfaldlova sine føresetningar er lagt til grunn. Av tiltaka i planen er det i hovudsak berre områda Kletten og Basseneset (begge fritidsbusetnad) som har vesentlege konfliktar i seg. Konfliktane knyter seg til artsfunn, naturbeitemark og kulturlandskap. Av nye byggeareal er berre mindre deler verdifull landbruksareal omdisponert. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø: Kommunen har i planarbeidet hat ei klar målsetting om å prioritere fastbuande. Ved å legge til rette for gode busetnadar, tilgang til fjell og sjø (hamner og naust), leikeareal i alle busetnadane, idrettsanlegg som kan gje allsidig tilbod, krav om universell utforming og omsyn til støy, så er dette eit godt grunnlag for å framleis ha god livskvalitet i kommunen.

7 Oppdrag: Kommuneplan Side 7 av 7 Supplerande dokument: Statlege planretningslinjer for differensiert forvaltning langs strandsona langs sjøen. Utgreiing og vurdering av tiltaka i framlegg til rev. Kommuneplan Naturmangfaldslova, utgreiing og vurdering av tiltaka i framlegg til rev. kommuneplan

NATURMANGFALDSLOVA UTGREIING OG VURDERING AV TILTAKA I FRAMLEGG TIL REV. KOMMUNEPLAN

NATURMANGFALDSLOVA UTGREIING OG VURDERING AV TILTAKA I FRAMLEGG TIL REV. KOMMUNEPLAN Oppdrag: Kommuneplan Side 1 av 24 NATURMANGFALDSLOVA UTGREIING OG VURDERING AV TILTAKA I FRAMLEGG TIL REV. KOMMUNEPLAN 10.6.2014 kg kg 20.5.2014 kg kg Revisjon nr. Dato Tall sider rapport Utarbeidd av

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden 2013-2017 Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden Ullensvang herad sin bustadplan for 2013 2017 gir føringar for ei bustadutvikling

Detaljer

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4 DATO: 30.11.2012 INNHALD 1 Samandrag...3 2 Nøkkelopplysningar...4 3 Innleiing...5 3.1 Bakgrunnog føremål...5 3.2 Samanhengenmellomkommunedelplanog områderegulering...9 3.3 Lokaliseringog avgrensingav

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Rapport 04. desember 2013 Fitjar komm mune Kartleggingg av funksjonell strandsone i Øyane, inkl. Koløy Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Tittel: Fitjar kommune. Kartlegging av funksjonell strandsone i Fitjarøyane

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD Eit kraftig lyft framover Vedteken av Kommunestyre i K-sak 01/05 Gol kommune Oppsummering Gol kommune ynskjer eit kraftig lyft framover for Gol tettstad. I ei tid med stor

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam heradsstyre 19.05.2015 035/15 Avgjerd av: Arkiv: N - 500 Arkivsaknr Saksh.: Nedkvitne, Jon Objekt: 13/678-26 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2015-2030

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer